LOKALPLAN AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST"

Transkript

1 LKALPLA 0-0 AALBRG KAEDRALSKLE, SAK ØRGES GADE VESBYE ØS AALBRG KMMUE EKSK FRVALG SEPEMBER 00

2 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje o.s.v. skal anvenes, placeres og uformes inen for et bestemt områe. Lokalplanen består af en reegørelse og lokalplanbestemmelserne me vejleene forklaringer. reegørelsen fortælles kort om e eksisterene forhol inen for og omkring lokalplanområet samt om, hvoran lokalplanen forholer sig til en øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er binene. llustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har byrået pligt til at uarbeje en lokalplan: - når et er nøvenigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - inen større byggeri, anlægsarbeje eller ustykning kan sættes i gang. Formålet me lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal erfor offentliggøres i minst uger. Herefter vurerer byrået eventuelle insigelser og ænringsforslag og vetager planen eneligt. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yerligere oplysninger Aalborg Kommune eknisk Forvaltning Vesterbro Postboks 0 Aalborg elefon Lokalplanen er uarbejet af Sven Allan ensen as i samarbeje me orjyllans Amt og Aalborg Kommune Forsiebilleet viser Kateralskolens hovebygning set fra en centrale går. Aalborg Kommune

3 nholsfortegnelse Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst Reegørelse Lokalplanens formål... Lokalplanens baggrun... Lokalplanområet... Lokalplanområets omgivelser... Lokalplanens sammenhæng me anen planlægning... Forholet til kysten... Kommuneplanen/Bykataloget... Kommuneatlas... Byplanvetægt nr., Saxogae - Kong Hans Gae... ekniske anlæg... Parkering... Miljøforhol... Arkæologiske interesser... Forholet til eklarationer og servitutter... illaelser eller ispensationer fra anre mynigheer... Lokalplanen nlening.... Formål.... mråe og zonestatus.... Arealanvenelse.... Ustykning.... Bebyggelsens placering og omfang.... Bebyggelsens useene.... Ubebyggee arealer.... Veje, stier og parkering.... ekniske anlæg.... Miljø.... Grunejerforening.... Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug.... Forholet til byplanvetægt nr.... Retsvirkninger... Vetagelse... inglysning... Bilag Støj fra trafik, bilag... Parkeringsnormer, bilag F... Matrikelkort... Bilag Arealanvenelse... Bilag Beplantning... Bilag Aalborg Kommune

4 Reegørelse Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst Sygehus or Sankt ørgens Gae Aalborg Kateralskole ernbane Hasserisgae Borgmestervænget Sankt ørgens Går Lokalplanområets afgrænsning i en centrale el af Aalborg. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at fastsætte bestemmelser for områet ve Aalborg Kateralskole (gymnasium). Lokalplanområet ækker skolens nuværene områe og afgrænsningen ses på ovenståene foto. Formålet me lokalplanen er at skabe mulighe for at opføre en ny klassefløj i tilknytning til gymnasiet. Lokalplanen skal sikre, at en nye klassefløj kan opføres på et grønne areal bag gymnasiets nuværene aministration. Placeringen muliggør, at er kan skabes et samlet bygningskompleks. Lokalplanen skal sikre, at opførelse af nye bygninger inen for Kateralskolens områe sker uner hensyntagen til områets grønne friarealer samt i respekt for e eksisterene skolebygningers arkitektoniske formsprog. Lokalplanen skal også sikre, at skolehaven,»botanisk Have«, bevares me sin nuværene placering. Lokalplanens baggrun Ugangspunktet for uarbejelse af enne lokalplan har været et ønske om, at Aalborg Kateralskole igen kan fremtræe som en moerne uannelsesinstitution. En el af e eksisterene skolebygninger er utissvarene. De bygningsmæssige problemer omfatter en generel neslining af sko- September 00

5 Reegørelse Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst lens anlæg, hvilket skaber funktionelle problemer for skolens rift. Skolens hovebygning (bygning A), er er orienteret u mo Sankt ørgens Gae, blev opført i. Den er senere ombygget i og. Den nuværene aministration (bygning B) er ombygget i 0. Senest er bygningskomplekset i uviet me henholsvis en naturfagsfløj (bygning D) og en irætshal (bygning E) jf. situationsplanen neerst på sien. De nyeste bygninger (D og E) fungerer got og har en tissvarene stanar. De øvrige bygninger ineholer små og årligt fungerene klasselokaler, sparsomt frirum til et uformelle liv, er bør præge et moerne gymnasium, forælee varme- og uluftningssystemer, samt en høj gra af neslining af invenige overflaer. Der er sket en løbene ombygning af bygningerne, bl.a. som følge af skiftene krav til unervisningen, men tiltagene har ikke været gennemgribene nok. Den nye klassefløj tænkes placeret i lærerhaven bag kateralskolens aministration. Derfor er et i ag nøvenigt at foretage en mere generel revurering af skolens bygningskompleks. Som et resultat af bygningsmæssig og behovsmæssig analyse af e eksisterene forhol på gymnasiet har orjyllans Amt fremsat ønske om at opføre en ny bygning til klasseunervisning samt at gennemføre en totalrenovering af Kateralskolens øvrige bygninger. U fra en helhesbetragtning ønskes en nye bygning opført bag en nuværene aministration. Lokalplanområet Lokalplanområet omfatter Kateralskolens områe i en syøstlig el af Aalborg Vestby. mrået afgrænses mo norøst af Sankt ørgens Gae og jernbanen, mo nor og norvest af offentlig og privat bebyggelse ve Saxogae og Kong Hans Gae, mo sy af Klostermarken samt bebyggelse ve Borgmestervænget og Hasserisgae. Situationsplan, Aalborg Kateralskole m mrået har en grøn karakter, bl.a. i form af skolens uenørs sportsanlæg, en botaniske have, er er gymnasiets gamle skolehave, samt en gamle rektorhave, er ligger i tilknytning til aministrationsbygningen. Fra Sankt ørgens Gae omineres områet af skolens hovebygning, er stilmæssigt kan karakteriseres som en blaning mellem klassicisme og September 00

6 Reegørelse Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst smukke, velholte bygninger i, etager, er opført i begynelsen af 00-tallet. Etageejenommene (, etager), er generelt har en meget høj arkitektonisk stanar nogle me moernistiske træk er opført i perioen -.. maj Kollegiet er selvsagt opført efter. verenskrig. Mo nor og øst omfatter en tilstøene bebyggelse primært Sygehus or, er me sit moerne, høje ( etager) og lyse utryk ugør en skarp kontrast til Kateralskolens gamle røstensbygninger.»botanisk Have«sy for hovebygningen. Lokalplanen skal sikre, at en bevares som skolehave også fremover. Den tilstøene bebyggelse u til Saxogae og Kong Hans Gae ugøres hovesageligt af smukke, ælre villaer i,-, etager, er anvenes til beboelse og liberalt erhverv. Gymnasiet er esuen nabo til jernbanen, er mo øst forløber langs me Sankt ørgens Gae. historicisme. Skolens bygninger er samlet i en syøstlige el af områet. Lokalplanområet, er ejes af orjyllans Amt, er ca. ha. Lokalplanområets omgivelser De bygninger, er grænser op til lokalplanområet er meget sammensatte - båe mht. funktion, aler og uformning. Bebyggelsen sy for lokalplanområet omfatter kulturhuset»huset«,. maj Kollegiet, plejehjemmet Sankt ørgens Stiftelse samt etageejenommene på Borgmestervænget. Sistnævnte ligger som en siste rest af tætby før villaområerne i Hasseris.»Huset«og Sankt ørgens Stiftelse, som begge er Kateralskolen fremtræer i ag som en blaning af nyt og gammelt, hvor»knopskyninger«er søgt tilpasset en oprinelige byggestil. September 00

7 Reegørelse Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst Lokalplanens sammenhæng me anen planlægning Forholet til kysten Lokalplanens områe er beliggene inen for kystnærheszonen, er er efineret som et km bret bælte langs e anske kyster. følge Planloven skal er reegøres for, hvoran planlagte bebyggelser og anlæg i enne zone vil kunne påvirke kysten visuelt. nen for områet giver lokalplanen ikke mulighe for at opføre bebyggelse, er er højere en en bebyggelse, er alleree er i områet og er er ikke visuel kontakt mellem fjoren og skolen. Det vureres erfor, at fremtiig bebyggelse ikke vil påvirke kysten visuelt. Kommuneplan/Bykataloget Grunlaget for uarbejelsen af lokalplanen er bykataloget (kommuneplanen), er angiver retningslinierne for en fremtiige uvikling i Aalborg og ørresunby. Byplanrammerne for lokalplanområet er beskrevet i byggeblaet for elområet Vestbyen, er fastlægger områets anvenelse til offentlige formål. mrået (Vestbyen ) er yerligere opelt i tre elområer, hvor Aalborg Kateralskole ligger i elområe. nen for elområe er en maksimale bebyggelsesprocent fastsat til 0 for hele områet. Aalborg Kommune ønsker at bevare en eksisterene bebyggelse i områet me sit nuværene useene, og erfor må eksisterene bebyggelse ikke ænres uen kommunens forugåene tillaelse. Ve ænring af eksisterene bebyggelse skal et oprinelige materialevalg og bygningens oprinelige uformning opretholes/genskabes. pføres er ny bebyggelse i områet skal ette mht. gesimshøje og husybe tilpasses gaen og e omkringliggene bygninger. Den centrale skolegår. baggrunen anes et karakteristiske hvie højhusbyggeri tilknyttet Sygehus or. Bebyggelsen i områet skal fremstå som fritliggene bebyggelse i grønne omgivelser. Bebyggelse omkring Borgmestervænget skal og fremstå som sluttet ranbebyggelse. Denne lokalplan fastlægger, at er alt i alt kan opføres ny bebyggelse me et bruttoetageareal på maksimalt 0 m. Herve øges bebyggelsesprocenten til knap for hele områet. Enviere skal gesimshøjen på ny bebyggelse tilpasses e tilstøene bygninger, og untaget mellembygninger, gangforbinelser og lignene. Lokalplanen er sålees i overensstemmelse me byplanrammerne for Vestbyen. September 00

8 Reegørelse Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst Kommuneatlas Kateralskolens hovebygning og aministration er i kommuneatlaset upeget som bygninger me høj bevaringsværi, jf. bilag. Bevaringsværige bygninger skal som hoveregel bevares og ombygning skal ske me respekt for en oprinelige arkitektur. Byplanvetægt nr., Saxogae - Kong Hans Gae Lokalplanen er ikke i overensstemmelse me byplanvetægt nr., er ulægger hele lokalplanområet til sygehusbyggeri me tilhørene parkeringsarealer. Denne lokalplan ophæver og erstatter byplanvetægt nr. inen for lokalplan 0-0's områe. ekniske anlæg y bebyggelse i områet skal tilsluttes et eksisterene fjernvarmenet.. Parkering Der er tre parkeringsmuligheer i tilknytning til områet: Skråparkering i Sankt ørgens Gae langs me banearealet, et minre areal i Sankt ørgens Gae i tilknytning til sportshallen samt en større p- plas ve Sct. ørgensgår me irekte stiagang til Kateralskolen. Den eksisterene p-plas ve Sct. ørgensgår sy for Kateralskolen. Parkeringsplaserne i Sankt ørgens Gae er meget i brug båe ag- og aftentimerne. agtimerne bruges plaserne primært af lærere og elever samt folk me ærine i områet. aftentimerne bruges plaserne hovesageligt i forbinelse me sportsaktiviteter i Kateralskolens hal eller af publikum til biografen»astoria Bio«på Vesterbro. Det vureres, at opførelse af en ny klassefløj i lokalplanområet ikke giver anlening til et øget behov for parkeringsplaser. De ekstra kvaratmeter skal uelukkene forbere gymnasiets fysiske rammer samt aflaste en eksisterene bygningsmasse, og giver erfor ikke anlening til oprettelse af nye lærerstillinger eller et større elevtal. Skulle et på sigt alligevel vise sig nøvenigt at uvie antallet af lærere og elever, skal gymnasiets parkeringskapacitet revureres af Aalborg Kommune. Miljøforhol A. Grunvan Der må ikke foretages permanent grunvanssænkning i områet, men er kan tillaes inbygget ræn til maksimering af grunvansstanen omkring kælre og funamenter. B. Kloakering Lokalplanområet er omfattet af kommunens spilevansplan. mrået er fælleskloakeret og spilevanet lees til Renseanlæg Vest. Uner kraftig regn ulees opspæt spilevan til Limfjoren. nen for lokalplanområet forefines er offentlige kloakleninger, er forventes at skulle saneres inen for e kommene år. September 00

9 Reegørelse Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst. orforurening Der er ikke kenskab til, at er inen for lokalplanområet er eponeret affal eller har været aktiviteter, er kan have givet anlening til forurening af joren. Hvis er i forbinelse me bygge- og anlægsarbeje konstateres tegn på jorforurening, skal arbejet stanses og kommunens tekniske forvaltning unerrettes. Amtsrået vurerer, om er skal fastsættes vilkår for et viere arbeje. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens og jorforureningslovens. D. Støj fra trafik ye bygninger samt ænret anvenelse af eksisterene bygninger skal sikres mo støjgener fra jernbanen og Sankt ørgens Gae. For at sikre et acceptabelt støjniveau i bebyggelsen fastsætter lokalplanen, at bebyggelsen skal uføres på en såan måe, at et inenørs støjniveau fra vejtrafikken ikke overstiger B(A) i uannelsesinstitutioner mv. Samtiig må et uenørs støjniveau fra vejtrafikken ikke overstige B(A). ilsvarene må et inenørs støjniveau fra jernbanen ikke overstige B(A), og et uenørs må ikke overstige 0 B(A). ævnfør enviere bilag. mrået er belastet me støj og vibrationer fra jernbanen. y bebyggelse inen for byggefelt A og B tænkes og placeret i en afstan af minimum 0 m fra banelegemet, hvilket er en vejleene minsteafstan (jf. bilag ). Det vureres erfor, at støj og vibrationer fra jernbanen ikke giver anlening til gener i en ny klassefløj, men ette skal i forbinelse me en konkret byggesag eftervises ve målinger eller beregninger. Ve etablering af nybyggeri i form af mellembygninger, gangforbinelser og lign. inen for byggefelt, skal et ve målinger på steet eftervises, om grænseværien for vibrationsniveauet på B kan forventes overholt, jf. Bilag. Sankt ørgens Gae er spærret for gennemkørene biltrafik i norlig retning, og erfor er områet ikke belastet af vejtrafik i særlig høj gra. Det anses erfor ikke som et problem at overhole grænseværierne for trafikstøj. Arkæologiske interesser Historisk Museum har oplyst, at er kan være arkæologiske interesser i områet. Historisk Museum skal kontaktes foru for gravearbeje i områet. Hvis er uner gravearbejet fines fortisminer, skal Historisk Museum straks kontaktes. Forholet til eklarationer og servitutter På matr. nr. a, Aalborg Bygrune, er eklareret en færselsret til og fra bygninger på matr. nre. o og p. Det rejer sig om en færselsret fra Borgmestervænget til ejenommene Borgmestervænget og. Realisering af lokalplanen vil imilerti ikke få betyning for enne færselsret, og erfor vureres eklarationen at være uaktuel i enne sammenhæng. På matr. nr. a, Aalborg Bygrune, er ligelees eklareret en færselsret for kørene færsel fra Sankt ørgens Gae til»huset«. Færselsretten sikres me en for Kateralskolen og»huset«fælles agangsvej til et parkeringsareal i en sylige el af lokalplanområet. Lokalplanen ænrer ikke en nuværene vejagang til områet, og på en baggrun vureres eklarationen ikke at være til hiner for lokalplanens gennemførelse. tilknytning til Kateralskolens ejenom er tinglyst en eklaration ateret i verørene bevaring af tilhuggee granitsten på ejenommen matr. nr. af Aalborg Købstas orer. følge et aværene matrikelkort er en nævnte matrikel beliggene for enen af Vesterågae u mo fjoren og erme uen tilknytning til Kateralskolen. På en baggrun vureres et, at eklarationen ikke er i stri me lokalplanen. Dog bør man i forbinelse me September 00

10 Reegørelse Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst bebyggelse på Kateralskolens grun være opmærksom på tilsteeværelsen af eventuelle tilhuggee granitsten. Enelig er er på skolens ejenom tinglyst en servitut, er i tilfæle af, at ejenommen ønskes anvent til anet formål, forpligter orjyllans Amt til at rette en forugåene henvenelse til Unervisningsministeriet. Servitutten er ikke til hiner for lokalplanens gennemførelse. illaelser eller ispensationer fra anre mynigheer erivning af eksisterene bygninger henhol til bekentgørelse nr. af. ecember skal Skov- og aturstyrelsen vurere, hvorvit er kan ske nerivninger af områets eksisterene bygninger, som er ælre en 0 år. September 00

11 Planbestemmelser Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst September 00 Fig. : Lokalplanområets afgrænsning. Mål: :.000. nlening Lokalplanens bestemmelser er binene og tinglyses på e ejenomme, er omfattes af lokalplanen. ekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. ekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er sålees ikke binene. KBBRGADE VESRE KAALGADE YBRGADE ÿsre KAALGADE SRADVEE LDHLMSS PUL PAGHS GADE KASEVE GAMMEL SRADVE SRADVEE HELGLADSGADE LDBDG LDBDGADE VEDELB VEDELBGADE BRGERGADE BRGERGADE DYBB DYBB ÿ ÿ LGADE LGADE EGHLMSGADE EGHLMSGADE BADEHUSVE BADEHUSVE VESERBR VESERBR FREDERAGADE FREDERAGADE ABSALSGADE ABSALSGADE KRSGADE KRSGADE BRGERG BRGERGADE VESER SVEDSGADE SVEDSGADE PUL PAGHS GADE PUL PAGHS GADE VALDEMARSGADE VALDEMARSGADE SEDGADE SEDGADE KRSGADE KRSGADE VALDEMARSGADE VALDEMARSGADE HLBERGSGADE HLBERGSGADE VESER REBERBASGADE REBERBASGADE DALGASGADE DALGASGADE KUDSGADE KUDSGADE KAESUDE KAESUDE SVEDSGADE SVEDSGADE Y MÿLLE SR DE AEBERGVE AEBERGVE BSPESGADE BSPESGADE REBERBASGADE REBERBASGADE SAXGADE SAXGADE ES BAGS GADE ES BAGS GADE KG HAS GADE KG HAS GADE VESERBR VESERBR GRAVESGADE GRAVESGADE LAERGYDE SAK SAK ØØRGES GADE RGES GADE URBASGADE URBASGADE DR HRSES VE DR HRSES VE LADEG LADEG RDSGADE RDSGADE ALGADE KLSERMARKE KLSERMARKE SEGADE SEGADE EDELADE EDELADE VG VG RDSG RDSGADE B BRGMESERV BRGMESERVÆ GE GE ADERS BRKS VE ADERS BRKS VE ERBAEGADE ERBAEGADE HASSERSGADE HASSERSGADE GR GRÿÿEGAGE EGAGE SAKELMARKSGADE SAKELMARKSGADE BLEGG RDSGAGE Q Q A E 0 A 0 D A 0 A A B A 0 B B A A A 0 A B 0 0A A A A A A 0 A L K M A B H R G F E H D K B S G B DL A H EM DK F E L A G F P M B A BHR KS A D 0 L A E 0 M 0A 0 A F A GP B A A 0 0 A A A A B A B A A B A A 0 B A A A A 0 A A B A A A 0 A 0 B A A A A 0 A A 0 A A B A 0A 0 A 0 A B A 0 B B A A B B A 0 A B A B D E A A B A 0 A B B 0 A D B B D A 0 A 0 A 0 0 A 0 A B A 0 A 0 B A B A A A B 0 A A A A A B A A A BELS KAAL BRHUSGADE VV GERSE GERSE Aalborg Kateralskole rætsplas Sct. ørgens Går. maj kollegiet Sct. ørgens Stiftelse Anmeler: Aalborg Kommune, eknisk Forvaltning, Vesterbro, 000 Aalborg. lf.

12 Planbestemmelser Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst. Formål Lokalplanens formål er at skabe mulighe for etablering af tissvarene fysiske rammer for unervisning på Aalborg Kateralskole ve at sikre uvielsesmuligheer for gymnasiet, at sikre, at ny bebyggelse får en uformning og karakter, som sikrer en go arkitektonisk og funktionel helhesløsning for bygningerne på Kateralskolens områe, at sikre, at ny bebyggelse placeres uner hensyntagen til friarealer og bevaringsværig beplantning i områet, at sikre, at skolehaven,»botanisk Have«, bevares me ens nuværene placering.. mråe og zonestatus. Matrikeloversigt Lokalplanens områe er vist på bilag. Lokalplanen omfatter følgene matrikelnummer: Aalborg Bygrune a, samt alle parceller, er efter en ustykkes fra en nævnte ejenom inen for lokalplanens områe.. peling i elområer Lokalplanområet opeles i områerne og, se bilag og. Delområe omfatter Kateralskolens bygninger samt irætshal me tilhørene irætsanlæg. Delområe omfatter en»botaniske have«, som ønskes bevaret som skolehave.. Zoneforhol Lokalplanområet er beliggene i byzone.. Arealanvenelse. Delområe mrået skal anvenes til offentlige formål, heruner unervisningsformål. Der kan inen for skolens bygningskompleks inrettes en peelbolig.. Delområe mrået skal anvenes til»botanisk Have«.. Ustykning ngen bestemmelser.. Bebyggelsens placering og omfang. Byggefelter Bebyggelse skal placeres inen for byggefelterne som er vist på bilag *. *) Lokalplanen fastlægger et byggefelt til hovebygninger (A) samt to byggefelter (B og ) til siebygninger i form af trappe/elevatortårne, mellembygninger mm.. Byggefelt A nen for byggefelt A kan er opføres bebyggelse me et maksimalt bruttoetageareal på 00 m. Bebyggelsen må maksimalt opføres i etager, og en samlee bygningshøje må ikke overstige højen af skolens aministrationsbygning. Gesimshøjen på nye bebyggelser skal følge aministrationsbygningen eller naturfagsbygningen. Husyben på ny bebyggelse skal tilpasses e tilstøene gymnasiebygninger og må sålees ikke overstige m. September 00

13 Planbestemmelser Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst. Byggefelt B nen for byggefelt B kan er opføres bebyggelse me et maksimalt bruttoetageareal på m. Bebyggelsen må maksimalt opføres i etager. Højen af bebyggelsen må ikke overstige bebyggelseshøjen inen for byggefelt A. nen for byggefelt B kan er kun opføres bebyggelse til at forbine nyt og gammelt byggeri i form af mellembygninger, gangforbinelser, trappe/ elevatortårne og lignene.. Byggefelt nen for byggefelt kan er opføres bebyggelse me et bruttoetageareal på maksimalt m. Bebyggelsen må maksimalt opføres i etager. Højen af bebyggelsen må ikke overstige naturfagfløjens bygningshøje. nen for byggefelt kan er kun opføres bebyggelse i form af mellembygninger, gangforbinelser, trappe/elevatortårne og lign.*. *) Bebyggelse inen for byggefelt opføres me et formål, at sammenbine naturfagfløjen me hovebygningen samtiig me, at er skabes tissvarene agangsforhol for kørestolsbrugere mellem e to bygninger.. rapper og elevatortårne Der kan placeres uvenige trapper og elevatortårne til betjening af hovebygning, aministrationsbygning og kantinebygning. rapper og elevatortårne må ikke være synlige fra Sankt ørgens Gae, og e må kun etableres me Aalborg Kommunes forugåene tillaelse*. Me ette krav om tillaelse vil Aalborg Kommune sikre, at er sker en arkitektonisk tilpasning af elevator- og trappetårne til e bevaringsværige bygninger. Det betyer, at er bl.a. vil blive taget stilling til uformning og materialevalg. *) illaelse gives formelt som en ispensation fra lokalplanen.. Bebyggelsens useene. Facaer Bygningsoverflaer skal fremtræe som blank murværk i røe teglsten me fylte fuger, transparent glas eller en kombination af isse materialer. p til 0 % af facaen kan fremtræe i glas.. age agbeklæning skal uføres i naturskifer, eternitskifer, glas eller tagpap. agrener og neløb skal være synlige og skal fremstå i zink, kobber eller galvaniseret stål.. Vinuer Vinuer skal fremstå som huller i mur. Vinuer skal uføres i træ malet me en helækkene maling, af malet metal eller en kombination af isse materialer. Glas skal være transparent.. Eksisterene bebyggelse For hovebygningen, aministrationsbygningen og kantinebygningen gæler følgene bestemmelser: Eksisterene gesimsbån, stik i murværk og anen ornamentik i facaen skal bevares. erivning, ænring af bygningernes yre fremtræen, uskiftning af tage, øre og vinuer kræver Aalborg Kommunes forugåene tillaelse*. Ve ette krav om gokenelse varetages bevaringsmæssige hensyn for bygningerne. Der kan sålees efter en konkret vurering blive stillet krav om uformning og materialevalg. *) illaelse gives formelt som en ispensation fra lokalplanen. September 00

14 Planbestemmelser Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst. Ubebyggee arealer. Useene Ubebyggee arealer skal beplantes eller befæstes me en ensartet belægning. Uenørs oplag må ikke fine ste.. pholsarealer Der skal ikke etableres yerligere friarealer i områet.. Beplantning Da»Botanisk Have«har en historisk og kulturel funktion på Kateralskolen skal en bevares me sin nuværene placering og gerne me sit nuværene useene. Eksisterene beplantning i lokalplanområet er vist på bilag. Bevaringsværig beplantning må ikke fæles uen Aalborg Kommunes forugåene tillaelse*. *) illaelse gives formelt som en ispensation fra lokalplanen.. Belysning Armaturer me samme belysningsfunktion skal være ens inen for hele områet.. errænreguleringer errænreguleringer på mere en 0, m i forhol til et eksisterene terræn (efter byggeriets fulførelse), og nærmere skel en,00 m må kun foretages me Aalborg Kommunes forugåene tillaelse.. Veje, stier og parkering. Vejagang Vejagang til lokalplanområet skal fortsat ske fra Sankt ørgens Gae som vist på bilag.. Stier Ve etablering af ny bebyggelse i områet skal er anlægges en sti, som forbines me et eksisterene stisystem samt et eksisterene parkeringsareal i en sylige el af lokalplanområet. Stiforbinelsen skal ulægges i en bree på minimum m.. Parkering Der ulægges ikke yerligere areal til parkering inen for lokalplanområet*. *) Det vureres at opførelse af en ny klassefløj i lokalplanområet ikke giver anlening til et øget behov for parkeringsplaser. y bebyggelse skal uelukkene forbere gymnasiets fysiske rammer samt aflaste en eksisterene bygningsmasse, og giver erfor ikke anlening til oprettelse af nye lærerstillinger eller et større elevtal.. ekniske anlæg. Leninger i jor El-, telefon- og antenneforsyning skal fremføres som jorkabler.. pvarmning y bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisninger.. Miljø. Støj fra vejtrafik Ve ny bebyggelse og ænring af eksisterene bebyggelse skal et sikres, at et inenørs støjniveau ikke overstiger B(A) for unervisning, institutioner mv. ilsvarene må et uenørs støjniveau ikke overstige B(A).. Støj fra jernbane områet skal ny bebyggelse eller ænring af eksisterene bebyggelse uformes på en måe, er sik- September 00

15 Planbestemmelser Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst rer, at støjniveauet fra jernbanen ikke overstiger B(A) inen øre og uenørs tilsvarene 0 B(A).. Vibrationer fra jernbane områet skal ny bebyggelse eller ænring af eksisterene bebyggelse uformes på en måe, er sikrer, at vibrationsniveauet ikke overstiger B (KB-vægtet accelerationsniveau), jf. bilag.. Grunejerforening ngen bestemmelser.. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug. Fjernvarmepligt y bebyggelse må ikke uen Aalborg Kommunes tillaelse tages i brug, før en er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunens anvisning.. Forholet til byplanvetægt nr. Me Byråets enelige vetagelse og offentliggørelse af lokalplan 0-0, ophæves og erstattes byplanvetægt nr. inen for lokalplan 0-0's områe. Byplanvetægt nr. er tinglyst... September 00

16 Planbestemmelser Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst Retsvirkninger år en eneligt vetagne lokalplan er offentligt bekentgjort må er hverken retligt eller faktisk etableres forhol i stri me planens bestemmelser, meminre er gives ispensation. Det betyer bl.a. at en hitiige lovlige brug af ejenommene kan fortsætte, hvorimo fx ænret brug, bebyggelse eller ustykning ikke må strie mo lokalplanen. Byrået kan ispensere fra lokalplanen, hvis et ikke strier mo planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver erimo uarbejelse af en ny lokalplan. Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter, er strier mo planen. år et er nøvenigt for at virkeliggøre lokalplanen kan byrået ekspropriere. Hvis en ejenom, som er ulagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måe, kan ejeren kræve, at kommunen overtager en. Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse mefører, at ejeren ikke kan bruge ejenommen på en økonomisk rimelig måe, kan han kræve, at kommunen overtager en. September 00

17 inglysning Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst September 00

18 Støj fra trafik: Bilag Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst Støj fra vejtrafik Støjen fra vejtrafik afhænger af antallet af biler, isses hastighe og anelen af tunge køretøjer. Ve registrering af vejtrafikstøj anvenes en gennemsnitsværi af støjens variation i et øgn. Uner normale omstænigheer skal årsøgntrafikken være på mellem.000 og.00 biler, før støjniveauet overstiger e B(A), er er grænsen for støjfølsomme formål, fx boliger. Eksisterene og planlagte veje Arealer langs eksisterene og planlagte veje må ikke anvenes til støjfølsomme formål, hvor trafikstøjen overstiger e grænseværier, er er angivet i Skema. ye veje og varige trafikomlægninger Ve anlæg af nye veje og ve varige trafikomlægninger, som giver øget trafik på eksisterene veje, skal følgene støjniveauer søges overholt på arealer ulagt til støjfølsomme formål: uværene uenørs vejtrafikstøjniveau: Fremtiigt uenørs vejtrafikstøjniveau: uner B(A) max. B(A) - B(A) max. B(A) over B(A) max. nuværene niveau Anvenelse Uenørs nenørs støjniveau støjniveau Rekreative områer i et åbne lan: - sommerhusområer 0 B(A) 0 B(A) -grønne områer og campingplaser 0 B(A) Rekreative områer i/nær byområer: - byelsparker, kolonihaver, nyttehaver og turistcampingplaser B(A) Boligområer: - boligbebyggelse B(A) 0 B(A) - aginstitutioner mv. B(A) B(A) - opholsarealer B(A) ffentlige formål - hospitaler B(A) 0 B(A) - uannelsesinstitutioner mv. B(A) B(A) Liberale erhverv mv. - hoteller 0 B(A) 0 B(A) - kontorer mv. 0 B(A) B(A) Skema : Grænseværier for vejtrafikstøj. Særlige regler for mitbyen For at fasthole mitbyens blanee bymæssige anvenelse kan er inpasses støjfølsomme anvenelser på arealer me støjniveauer som angivet i Skema, såfremt - et ikke er muligt at anvene arealerne til ikke støjfølsomme formål, - antallet af støjramte boliger søges minimeret, - minst en facae er belastet me minre en B(A) og sove- og opholsrum orienteres mo enne facae, - e primære opholsarealer maksimalt belastes me B(A). Anvenelse Uenørs nenørs støjniveau støjniveau Rekreative områer i/nær byområer: - nyttehaver og turistcampingplaser B(A) Boligområer: - boligbebyggelse B(A) 0 B(A) - aginstitutioner mv. B(A) B(A) Liberale erhverv mv. - hoteller 0 B(A) 0 B(A) - kontorer mv. 0 B(A) B(A) Skema : Grænseværier for vejtrafikstøj i mitbyen. September 00

19 Støj fra trafik: Bilag Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst Støj og vibrationer fra jernbaner Arealer langs eksisterene jernbanestrækninger må ikke anvenes til nye støjfølsomme formål, hvor støj fra jernbanetrafikken overstiger e grænseværier, er er angivet i Skema, eller hvor vibrationsniveauet overstiger B (KB-vægtet accelerationsniveau). Miljøstyrelsen har beregnet minsteafstane, er skal overholes for at ungå vibrationer i husene og for at opnå et passene lavt støjniveau fra forbikørene tog. Afstanene er beregnet u fra en samlet vurering af støj og vibrationer: - sy for Aalborg Banegår 0 m - nor for Aalborg Banegår 0 m Afstanene er beregnet på baggrun af trafikoplysninger for e enkelte jernbanestrækninger. Forskellen på afstanen sy og nor for Aalborg Banegår skyles, at støjniveauet sy for er højere på grun af større og tungere trafik. Vibrationsniveauet kan i alle tilfæle forventes overholt ve en afstan på 0 m. Støjniveauet - men ikke vibrationerne - kan æmpes ve at opføre afskærmning mellem jernbanen og bebyggelsen. Ve ønske om byggeri tættere på en jernbane en 0 m bør et ve målinger*) på steet eftervises, om en grænseværi for vibrationsniveauet på B kan forventes overholt. Ve boligbebyggelse, aginstitutioner og hospitaler skal e nævnte minimumsafstane og alti overholes. *) Vibrationsniveauet kan kun bestemmes ve målinger, a er ikke fines en beregningsmetoe, er tager hensyn til e lokale forskelle. ye jernbaner eller uvielse af eksisterene Ve anlæg af nye jernbaner eller væsentlige omlægninger/ uvielser af trafikken på eksisterene strækninger, skal muligheerne for reuktion af støjbelastningen vureres. Flystøj Der kan ikke ulægges arealer til nye støjfølsomme formål, hvor flystøjen overstiger grænseværierne angivet i Skema. Konsekvensområet for Aalborg Lufthavn/Flyvestation me en afgrænsning på B er vist i regionplanen. Vejleninger For uybning af reglerne for trafikstøj henvises er til e til enhver ti gælene vejleninger fra Miljøstyrelsen om trafikstøj, p.t..: r. / rafikstøj i boligområer r. / Støj og vibrationer fra jernbaner r. / Støj fra flyveplaser Anvenelse Uenørs nenørs støjniveau Rekreative områer i et åbne lan: - sommerhusområer B(A) 0 B(A) - campingplaser B(A) Rekreative områer i/nær byområer: - byelsparker, kolonihaver, nyttehaver og turistcampingplaser Anvenelse Uenørs nenørs støjniveau støjniveau Rekreative områer me overnatning: - sommerhuse 0 B(A) 0 B(A) - kolonihaver, campingplaser o.l. 0 B(A) Anre rekreative områer uen overnatning: B(A) Boligområer og støjfølsomme bygninger til offentlige formål: - boliger, hospitaler, plejehjem o.l. B(A) 0 B(A) - uannelsesinstitutioner mv. B(A) B(A) Spret bebyggelse i et åbne lan: 0 B(A) Liberale erhverv mv. - hoteller o.l. 0 B(A) 0 B(A) - kontorer mv. 0 B(A) B(A) Skema : Grænseværier for flystøj. 0 B(A) Boligområer: - boligbebyggelse 0 B(A) 0 B(A) - aginstitutioner mv. 0 B(A) B(A) - opholsarealer 0 B(A) ffentlige formål - hospitaler 0 B(A) 0 B(A) - uannelsesinstitutioner mv. 0 B(A) B(A) Liberale erhverv mv. - hoteller B(A) 0 B(A) - kontorer mv. B(A) B(A) Skema : Grænseværier for støj fra jernbaner. September 00

20 Parkeringsnormer: Bilag F Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst P På en enkelte ejenom skal er ulægges tilstrækkeligt parkeringsareal til brug for ejenommens anvenelse efter følgene vejleene P-normer: BEBYGGELSES AR P-RMER: Vestbyen P-RMER: Den øvrige el af Aalborg mitby kommunen Ø-gaekvarteret ørresunby mitby Boligbyggeri: Boliger / P-plas pr. bolig Fritliggene enfamiliehuse Rækkehuse, obbelthuse og lign. Etagehuse P-plaser pr. hus / P-plas pr. hus/lejlighe. P-plaser kan etableres i fælles P-anlæg / P-plas pr. bolig Ungomsboliger, kollegier, enkeltværelser P-plas pr. boligenheer P-plas pr. boligenheer Plejehjem, ælreboliger m.v. Såfremt inretning og benyttelse kan siestilles me alminelige boliger, er et e alminelige krav til boliger, er er gælene. anre tilfæle beregnes P-plas for hver fjere bolig samt e nøvenige plaser til personale og gæster. Erhvervsbyggeri: Kontor-, fabriks- og værkstesbygninger P-plas pr. 0 m P-plas pr. 0 m etageareal (excl. garageareal) Lagerbygninger P-plas pr. 0 m P-plas pr. 0 m Servicestationer P-plaser P-plaser Hoteller P-plas pr. værelser P-plas pr. værelser Restaurationer og lignene P-plas pr. 0 sieplaser P-plas pr. sieplaser Supermarkeer/iscountbutikker/større P-plas pr. m salgsareal samt P-plas pr. m salgsareal samt uvalgsvarebutikker P-plas pr. 0 m bruttoetageareal iøvrigt P-plas pr. 0m bruttoetageareal iøvrigt Øvrige butikker P-plas pr. 0 m P-plas pr. 0 m Anre erhvervsejenomme: Fastsættes efter byråets iniviuelle vurering af antal ansatte samt kuner. Blanet bolig og erhverv: Fastsættes som summen af kravet til e enkelte funktioner. Anet byggeri: eatre, biografer og lign. P-plas pr. sieplaser P-plas pr. sieplaser rætshaller P-plas pr. personer som hallen må P-plas pr. personer som hallen må rumme rumme (og minst 0 plaser) Sportsanlæg P-plas pr. sieplaser P-plas pr. sieplaser Sygehuse P-.plas pr. m etageareal P-plas pr. m etageareal Skoler P-plas pr. ansatte samt P-plas pr. ansatte samt P-plas pr. elever over år P-plas pr. elever over år Daginstitutioner P-plaser pr. 0 normeree plaser P-plaser pr. 0 normeree plaser Såfremt en type byggeri, er ikke er nævnt i listen, ønskes opført, fastsætter byrået i hvert enkelt tilfæle kravet til antal parkeringsplaser uner hensyntagen til en konkrete anvenelse. September 00

21 Matrikelkort: Bilag Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst nsgae > "ac" "ez" >> Saxogae a b a b > c c b ernbane a b g Hans Gae 0a 0b "ez" Sankt ørgens Gae a 0 eo "ev" p a b i h g Borgmestervænget o n m > b f SGAURER: "f" > e ab LKALPLAGRÆSE MRÅDEGRÆSE a "s" b AALBRG KMMUE EKSK FRVALG "er" DA: MÅL: :00

22 Arealanvenelse: Bilag Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst AALBRG KMMUE EKSK FRVALG DA: MÅL: :00 VALDEMARSGADE ERBASGADE KUDSGADE SVEDSGADE VÆGERSE SAXGADE KG HAS GADE SAK ØRGES GADE BRGMESERVÆGE E HASSERSGADE ernbanen Q B A A A A A A A B

23 Beplantning: Bilag Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst AALBRG KMMUE EKSK FRVALG DA: MÅL: :00 VALDEMARSGADE REBERBASGADE KUDSGADE SVEDSGADE VÆGERSE SAXGADE KG HAS GADE SAK ØRGES GADE BRGMESERVÆGE S VE HASSERSGADE ernbanen Q 0 B A A A A A A m m m m m

24 versigtskort Lokalplan 0-0 Aalborg Kateralskole, Sankt ørgens Gae, Vestbyen Øst Aalborg Kommune 0-0 ADE VESRE HAVEPRMEADE YBRGADE A LESES GAD A LESES GADE RHUSGADE RHUSGADE PRHUSGADE PRHUSGADE SKBBRGADE SKBBRGADE VESRE KAALGADE VESRE KAALGADE YBRGADE YBRGADE ÿsre KAALGADE SRE KAALGADE SRADVEE SRADVEE LDHLMSS LDHLMSS PUL PAGHS GADE PUL PAGHS GADE KASEVE KASEVE GAMMEL SRADVE GAMMEL SRADVE SRADVEE HELGLADSGADE HELGLADSGADE LDBDG LDBDGADE VEDELBGADE VEDELBGADE BRGERGADE BRGERGADE DYBB DYBBÿ LGADE LGADE EGHLMSGADE EGHLMSGADE BADEHUSVE BADEHUSVE VESERBR VESERBR FREDERAGADE FREDERAGADE ABSALSGADE ABSALSGADE KRSGADE KRSGADE BRGERG BRGERGADE VESER SVEDSGADE SVEDSGADE PUL PAGHS GADE PUL PAGHS GADE VALDEMARSGADE VALDEMARSGADE SEDGADE SEDGADE KRSGADE KRSGADE VALDEMARSGADE VALDEMARSGADE HLBERGSGADE HLBERGSGADE VESER REBERBASGADE REBERBASGADE DALGASGADE DALGASGADE KUDSGADE KUDSGADE KAESUDE KAESUDE SVEDSGADE SVEDSGADE Y MÿLLE SR DE AEBERGVE AEBERGVE BSPESGADE BSPESGADE REBERBASGADE REBERBASGADE SAXGADE SAXGADE ES BAGS GADE ES BAGS GADE KG HAS GADE KG HAS GADE VESERBR VESERBR GRAVESGADE GRAVESGADE LAERGYDE SAK SAK ØØRGES GADE RGES GADE URBASGADE URBASGADE DR HRSES VE DR HRSES VE LADEG LADEG RDSGADE RDSGADE ALGADE KLSERMARKE KLSERMARKE SEGADE SEGADE EDELADE EDELADE VG VG RDSG RDSGADE B BRGMESERV BRGMESERVÆGE GE ADERS BRKS VE ADERS BRKS VE ERBAEGADE ERBAEGADE HASSERSGADE HASSERSGADE GR GRÿÿEGAGE EGAGE SAKELMARKSGADE SAKELMARKSGADE BLEGG RDSGAGE Q Q 0 E D F 0 G 0 B A E B A 0B A 0A A B A B A A A A A A B 0 0 A A B A A A A A A B A D A A A A E 0 A 0 D A 0 A A B A 0 B B A A A 0 A B 0 0A A A A A A 0 A L K M A B H R G F E H D K B S G B DL A H EM DK F E L A G F P M B A BHR KS A D 0 L A E 0 M 0A 0 A F A GP B A A 0 0 A A A A B A B A A B A A 0 B A A A A 0 A A B A A A 0 A 0 B A A A A 0 A A 0 A A B A 0A 0 A 0 A B A 0 B B A A B B A 0 A B A B D E A A B A 0 A B B 0 A D B B D A 0 A 0 A 0 0 A 0 A B A 0 A 0 B A B A A A B 0 A A A A A B A A A BELS KAAL BELS KAAL BRHUSGADE BRHUSGADE V GERSE GERSE Aalborg Kateralskole rætsplas Sct. ørgens Går. maj kollegiet Sct. ørgens Stiftelse

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2003 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NÆRBANESTATION AALBORG VESTBY

LOKALPLAN NÆRBANESTATION AALBORG VESTBY LOKALPLAN 09-054 NÆRBANESTATION AALBORG VESTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget

Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget TORNVED KOMMUNE 2004 5 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331 Pakke 3 Ruter Strækning Timer Busser i alt Stationering Busser til overtagelse 331 Skanerborg-Oer 4.380 2 Oer 2 2 Busser til overtagelse Overtagelsen af e anførte busser sker efter bestemmelserne i e nugælene

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere