OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6"

Transkript

1 TRANSPORTMINISTERIET OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Resultater 2 3 Generelle forudsætninger 5 4 Bilag 6 1 Baggrund Som en del af grundlaget for Trængselskommissionens arbejde har Transportministeriet anmodet COWI om en ajourført opgørelse af trængsel for bustrafikken i hovedstadsområdet for Den første komplette opgørelse af trængslens påvirkning af bustrafikken i hovedstadsområdet blev udført af HUR på data fra 2004 og afrapporteret i år 2005 med rapporten "Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet". Heri blev forsinkelsen for vejtrafikken og bustrafikken kvantificeret og sammenlignet. Undersøgelsens resultater har sammen med resultaterne fra Transportministeriets "Projekt Trængsel" fra år 2004 været et hyppigt refereret grundlag i faglige og politiske drøftelser om trængslens omfang og betydning. For at kunne følge trængslens udvikling igangsatte Transportministeriet en opdatering for vejtrafikken 1, som blev offentliggjort i september Dette notat beskriver de væsentligste eksempler på opdaterede nøgletal for trængslens påvirkning af bustrafikken. Tabeller med detaljerede resultater fremgår af bilag. PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 7. december 2012 UDARBEJDET MIRI KONTROLLERET MKS GODKENDT MIRI 1 Trængselsindikatorer for Hovedstadsregionen

2 2/17 NOTAT OM BUSTRÆNGSEL 2 Resultater Hovedkonklusionen på denne opdatering af nøgletal for trængselseffekter på bustrafikken er, at trængslens påvirkning af bustrafikken stort set er uændret over perioden fra år 2004 til år Dette samlede resultat dækker over marginale forskelle mellem forskellige tidsbånd og busprodukter, og dermed også geografi. Definition Til opgørelsen er der anvendt den samme definition af trængsel, som blev formuleret i Projekt Trængsel. Dette giver mulighed for at sammenligne resultater på tværs af de forskellige opgørelser og rapporter: Trængsel er et udtryk for de gener, som trafikanterne påfører hinanden i form af nedsat bevægelsesfrihed, når de færdes i trafiksystemet. Det betyder, at trængsel for bustrafikken opstår, når en bus på grund af den øvrige trafik ikke kan køre med den ønskede og tilladte hastighed (såkaldt Free Flow hastighed). Den trængsel, som påvirker bussernes rejsetid, har ligeledes indflydelse på rejsetiden for bussernes passagerer. Trængslen kan således beskrives ved forsinkelsen for henholdsvis busserne og passagererne. Tre niveauer for trængsel Trængslen er i analysen inddelt i tre niveauer, som også blev anvendt i Projekt Trængsel. Trængselsniveauerne er mere præcist defineret sådan: og begyndende trængsel: Den enkelte trafikant oplever, at tætheden af trafikken er ubetydelig eller kun til mindre gene, og rejsehastigheden er ikke væsentlig nedsat. 2 trængsel: Den enkelte trafikant oplever både generende tæthed og forsinkelse, og rejsehastigheden er væsentligt nedsat. 3 trængsel: Den enkelte trafikant oplever, at trafikken afvikles ustabilt ved stop-and-go, rejsehastigheden er lav, og rejsetiden er uforudsigelig. 4 Trængsel i bustrafik Undersøgelsen af trængselsniveauet for år 2010 viser, at den daglige forsinkelse udgør i størrelsesorden persontimer i bustrafikken. I år 2004 var det tilsvarende tal persontimer dagligt, svarende til et marginalt fald på 0,5 % fra år 2004 til år Dermed er trængslens påvirkning af bustrafikken stort set uændret over perioden. Samme konklusion gælder ændringer i fordelingen på trængselsniveau, som således ligeledes er uændret (Tabel 1). 2 Hastigheden er mindst 80 % af free flow hastigheden. 3 Hastigheden er under 80 % af free flow hastigheden. 4 Hastigheden er under 40 % af free flow hastigheden.

3 NOTAT OM BUSTRÆNGSEL 3/17 Bussernes (køretøjernes) forsinkelse er steget med 1,7 % i perioden. Denne marginale stigning i bussernes forsinkelse sker således samtidig med, at passagererne samlet set forsinkes marginalt mindre. Tabel 1 Passagerforsinkelse for 2010 sammenlignet med Passagerforsinkelse Forsinkelse Trængsel på tidsbånd Forsinkelsen fordelt på tidsbånd over dagen viser, at trængselsniveauet er steget med 3 % i morgenmyldretiden og tilsvarende faldet med 3 % i dagtimerne mellem myldretiden. Eftermiddagsmyldretiden og aftentimerne er uændrede, jf. Tabel 2. Tabel 2 Passagerforsinkelse for 2010 sammenlignet med 2004 fordelt på tidsbånd og trængselsniveau. Forsinkelse Kl % 4 % 3 % 2 % Kl % -2 % -3 % -4 % Kl % -1 % 1 % -3 % Kl % -4 % 0 % 4 % -0,5 % -1 % 0 % -2 % Det generelt øgede trængselsniveau i morgenmyldretiden falder sammen med det tidspunkt på dagen, hvor de fleste rejser er koncentrerede. Trængsel på bustype Forsinkelsen fordelt på bustyper viser at passagerforsinkelsen for A-busserne 5 er faldet med 1 % og især den kritiske trængsel er faldet med 7 %. Derimod er passagerforsinkelsen for S-busserne steget med 7 %, hvoraf især stor trængsel er steget. For øvrige busser er passagerforsinkelsen faldet med 3 % siden A-busser er her defineret som A-busser i københavn.

4 4/17 NOTAT OM BUSTRÆNGSEL Tabel 3 Passagerforsinkelse for 2010 sammenlignet med 2004 fordelt på A-bus, S-bus og øvrig busser samt trængselsniveau. Bustype År Forsinkelse A-bus Ændring % 4 % -1 % -7 % S-bus Ændring % 1 % 9 % 5 % Øvrige Ændring % -4 % -4 % 0 % Alle Ændring % -1 % 0 % -2 % Hovedtendenser Passagerforsinkelsen fra bustrafikken er stort set uændret over perioden fra år 2004 til år 2010, mens personforsinkelsen i biltrafikken er steget markant. Selvom vejtrafikkens generelle trængselsniveau i hovedstadsområdet således er steget betydeligt, så er buspassagererne tilsyneladende ikke blevet yderligere belastet af langsommere rejsetid. En række forhold medfører, at trængslen for biltrafik og bustrafik udvikler sig forskelligt, eksempelvis: Bustrafikken afvikles på faste ruter, mens biltrafikken afvikles på hele vejnettet Udviklingen i trængsel på motorvejene påvirker ikke bustrafikken bortset fra enkelte strækninger af Helsingørmotorvejen Transportarbejdet har udviklet sig forskelligt vejtrafikken (steget markant) og bustrafikken (uændret) Free flow hastigheden er undersøgt og er generelt uændret for 2004 til 2010 Der er løbende investeret i busfremkommelighedstiltag. Betydningen af busfremkommelighedstiltag er ikke tidligere belyst systematisk med hensyn til betydningen for trængsel. Af datagrundlaget for denne opgørelse er der udtrukket eksempler på den strækningsvise udvikling i busforsinkelser. Heriblandt fremgår linje 6A som et eksempel på en buslinje, hvor der langs ruten er investeret systematisk i busfremkommelighedstiltag. Linjen kører fra Rødovre Hallen ad Roskildevej til city herfra ad Tagensvej til Emdrup Torv. Data viser, at trængslen for busserne på linje 6A generelt er faldet, og især ses et fald i den kritiske trængsel (Tabel 4). Passagerforsinkelsen er faldet på "Rødovre-

5 NOTAT OM BUSTRÆNGSEL 5/17 radialen", mens den er steget lidt på "Emdrup-radialen", hvilket hænger sammen med at passagertallet er steget betydeligt på denne radial (Tabel 5). Tabel 4 Busforsinkelse for 2010 sammenlignet med 2004 for linje 6A fordelt på "Rødovre-radial" og "Emdrup-radial" samt trængselsniveau. Delstrækning (ændring ) Forsinkelse "Rødovre-radialen" -10 % -12 % -9 % -18 % "Emdrup-radialen" -9 % 8 % -9 % -25 % Begge -10 % -5 % -9 % -20 % Dette billede med faldende trængsel skal ses i lyset af at antallet af afgange på "Emdrup-radialen" er steget med over 10 % siden Tabel 5 Passagerforsinkelse for 2010 sammenlignet med 2004 for linje 6A fordelt på "Rødovre-radial" og "Emdrup-radial" samt trængselsniveau. Delstrækning (ændring ) Forsinkelse "Rødovre-radialen" -11 % -16 % -10 % -11 % "Emdrup-radialen" 4 % 25 % 5 % -14 % Begge -6 % -1 % -5 % -12 % 3 Generelle forudsætninger Denne undersøgelse er baseret på samme metodik som i 2005-rapporten om "Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet". Metoden er beskrevet i den nævnte rapport. Data som er benyttet til opgørelsen af bustrafikkens trængsel for 2010 er fra foråret 2010 (januar og marts). Denne muliggør sammenligning med 2010-tallet for vejtrafikken er mulig. Den anvendte køreplan til opregning af busforsinkelse med er fra 3. marts Det har været undersøgt om sommerkøreplanen kunne anvendes til at styrke fastlæggelsen af Free Flow. Det har vist sig, at sommerkøreplanens rejsetider ikke er tilstrækkeligt detaljerede ift. enkeltstrækninger til at kunne kvalificere Free Flow yderligere. Derfor er der som i 2005-rapporten anvendt 85 % -fraktil af de registrerede køretider, jf. "Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet". Validering Det har været undersøgt hvordan forskellige parametre har ændret sig siden 2004, for at kunne validere resultaterne fra undersøgelsen. Derfor er der kigget på data fra Movia for at kigge på udviklingen generelt, her kan nævnes parametre som passagerudvikling og udviklingen i den gennemsnitlige hastighed baseret på et fremkommelighedsbarometer. Der har samtidig været en generel drøftelse af resultaterne med til formålet nedsat følgegruppe med repræsentanter fra Movia, hvor der ikke kom yderligere bemærkninger til resultaterne. Her blev det foreslået at undersøge effekten af fremkommelighedstiltag på linje 6A, da det ville være det bedste eksempel.

6 6/17 NOTAT OM BUSTRÆNGSEL Bilag A 4 Bilag Fordeling af antal ture mellem stop, fordelt på tidsbånd og trængselskategori Alle busser Kl % ,9 % ,4 % ,8 % Kl % ,4 % ,1 % ,5 % Kl % ,1 % ,1 % ,8 % Kl % ,0 % ,9 % 438 1,0 % % ,5 % ,4 % ,0 % Alle busser Kl % ,9 % ,1 % ,0 % Kl % ,1 % ,2 % ,7 % Kl % ,2 % ,0 % ,9 % Kl % ,7 % ,1 % 519 1,2 % % ,0 % ,8 % ,2 % Kl % 1 % 5 % 11 % Kl % 5 % -3 % 14 % Kl % 2 % 2 % 4 % Kl % -2 % 4 % 19 % 2 % 3 % 0 % 10 %

7 NOTAT OM BUSTRÆNGSEL 7/17 Bilag B Fordeling af antal ture mellem stop, fordelt på tidsbånd og trængselskategori A-busser Kl % ,1 % ,1 % 451 3,8 % Kl % ,8 % ,0 % 763 2,2 % Kl % ,2 % ,7 % 745 4,1 % Kl % ,0 % ,8 % 108 1,2 % % ,6 % ,6 % ,8 % A-busser Kl % ,4 % ,9 % 472 3,7 % Kl % ,9 % ,0 % 740 2,1 % Kl % ,2 % ,5 % 814 4,3 % Kl % ,6 % ,2 % 102 1,2 % % ,1 % ,1 % ,8 % Kl % 11 % 5 % 5 % Kl % 9 % -4 % -3 % Kl % 5 % 5 % 9 % Kl % -4 % -3 % -6 % 3 % 7 % 0 % 3 %

8 8/17 NOTAT OM BUSTRÆNGSEL Bilag C Fordeling af antal ture mellem stop, fordelt på tidsbånd og trængselskategori S-busser Kl % ,2 % ,3 % 104 1,5 % Kl % ,7 % ,7 % 86 0,6 % Kl % ,5 % ,7 % 175 1,7 % Kl % ,5 % ,1 % 20 0,5 % % ,2 % ,7 % 385 1,1 % S-busser Kl % ,8 % ,3 % 138 1,8 % Kl % ,0 % ,3 % 107 0,7 % Kl % ,4 % ,1 % 164 1,5 % Kl % ,7 % ,9 % 16 0,5 % % ,5 % ,4 % 426 1,1 % Kl % 7 % 13 % 33 % Kl % 6 % 4 % 25 % Kl % 11 % 12 % -6 % Kl % -16 % -5 % -17 % 6 % 4 % 7 % 10 %

9 NOTAT OM BUSTRÆNGSEL 9/17 Bilag D Fordeling af antal ture mellem stop, fordelt på tidsbånd og trængselskategori Øvrige busser Kl % ,5 % ,7 % ,7 % Kl % ,5 % ,0 % ,5 % Kl % ,3 % ,1 % ,6 % Kl % ,0 % ,9 % 309 1,1 % % ,4 % ,6 % ,0 % Øvrige busser Kl % ,2 % ,8 % ,0 % Kl % ,9 % ,3 % ,8 % Kl % ,6 % ,7 % ,7 % Kl % ,5 % ,1 % 401 1,3 % % ,7 % ,1 % ,2 % Kl % -2 % 4 % 12 % Kl % 3 % -3 % 21 % Kl % 0 % -1 % 3 % Kl % 2 % 7 % 30 % 1 % 1 % 0 % 13 %

10 10/17 NOTAT OM BUSTRÆNGSEL Bilag E Fordeling af busforsinkelse i timer, fordelt på tidsbånd og trængselskategori Alle busser Kl % 51 15,4 % ,3 % 53 16,3 % Kl % ,3 % ,4 % 72 10,3 % Kl % 77 15,3 % ,1 % 83 16,6 % Kl % 33 21,6 % ,5 % 14 8,9 % % ,1 % ,7 % ,2 % Alle busser Kl % 53 15,5 % ,4 % 59 17,1 % Kl % ,3 % ,9 % 76 10,8 % Kl % 78 15,4 % ,9 % 84 16,6 % Kl % 34 21,2 % ,5 % 15 9,3 % % ,2 % ,2 % ,7 % Kl % 6 % 3 % 10 % Kl % 1 % 0 % 6 % Kl % 1 % 0 % 1 % Kl % 2 % 4 % 8 % 2 % 2 % 1 % 5 %

11 NOTAT OM BUSTRÆNGSEL 11/17 Bilag F Fordeling af busforsinkelse i timer, fordelt på tidsbånd og trængselskategori A-busser Kl % 6 9,5 % 49 71,9 % 13 18,6 % Kl % 21 11,4 % ,3 % 22 12,2 % Kl % 10 9,2 % 79 71,2 % 22 19,6 % Kl % 6 15,1 % 29 77,1 % 3 7,8 % % 43 10,8 % ,2 % 59 14,9 % A-busser Kl % 7 10,2 % 50 72,6 % 12 17,2 % Kl % 20 12,1 % ,9 % 19 11,0 % Kl % 10 9,1 % 77 71,1 % 21 19,8 % Kl % 5 15,3 % 27 78,2 % 2 6,6 % % 43 11,2 % ,6 % 54 14,2 % Kl % 8 % 1 % -8 % Kl % -2 % -6 % -16 % Kl % -3 % -2 % -1 % Kl % -7 % -7 % -22 % -4 % -1 % -4 % -9 %

12 12/17 NOTAT OM BUSTRÆNGSEL Bilag G Fordeling af busforsinkelse i timer, fordelt på tidsbånd og trængselskategori S-busser Kl % 10 19,0 % 38 71,8 % 5 9,2 % Kl % 23 26,2 % 61 68,9 % 4 4,9 % Kl % 16 19,4 % 56 70,1 % 8 10,5 % Kl % 6 31,6 % 13 63,0 % 1 5,4 % % 55 22,8 % ,4 % 19 7,7 % S-busser Kl % 11 17,8 % 43 70,9 % 7 11,3 % Kl % 23 24,4 % 67 70,9 % 4 4,8 % Kl % 17 19,6 % 61 71,5 % 8 8,9 % Kl % 6 29,9 % 13 65,4 % 1 4,7 % % 56 21,7 % ,7 % 20 7,6 % Kl % 8 % 14 % 42 % Kl % -1 % 9 % 2 % Kl % 8 % 9 % -9 % Kl % -11 % -2 % -19 % 7 % 2 % 9 % 6 %

13 NOTAT OM BUSTRÆNGSEL 13/17 Bilag H Fordeling af busforsinkelse i timer, fordelt på tidsbånd og trængselskategori Øvrige busser Kl % 34 16,4 % ,3 % 36 17,3 % Kl % 84 19,5 % ,9 % 46 10,6 % Kl % 51 16,4 % ,5 % 53 17,1 % Kl % 21 22,1 % 64 67,9 % 9 10,1 % % ,2 % ,0 % ,8 % Øvrige busser Kl % 36 16,5 % ,7 % 40 18,8 % Kl % 86 19,4 % ,6 % 53 12,0 % Kl % 51 16,5 % ,8 % 55 17,7 % Kl % 22 21,6 % 70 67,3 % 11 11,0 % % ,2 % ,9 % ,9 % Kl % 4 % 1 % 13 % Kl % 2 % 1 % 16 % Kl % 0 % -2 % 3 % Kl % 8 % 10 % 21 % 3 % 3 % 1 % 11 %

14 14/17 NOTAT OM BUSTRÆNGSEL Bilag I Fordeling af passagerforsinkelse i timer, fordelt på tidsbånd og trængselskategori Alle busser Kl % ,1 % ,2 % ,7 % Kl % ,6 % ,6 % 852 9,7 % Kl % ,2 % ,4 % ,4 % Kl % ,1 % ,4 % 116 7,5 % % ,2 % ,4 % ,4 % Alle busser Kl % ,3 % ,3 % ,4 % Kl % ,7 % ,7 % 819 9,6 % Kl % ,1 % ,1 % ,8 % Kl % ,5 % ,7 % 121 7,8 % % ,2 % ,6 % ,2 % Kl % 4 % 3 % 2 % Kl % -2 % -3 % -4 % Kl % -1 % 1 % -3 % Kl % -4 % 0 % 4 % -1 % -1 % 0 % -2 %

15 NOTAT OM BUSTRÆNGSEL 15/17 Bilag J Fordeling af passagerforsinkelse i timer, fordelt på tidsbånd og trængselskategori A-busser Kl % 106 8,8 % ,7 % ,5 % Kl % ,5 % ,1 % ,3 % Kl % 181 8,3 % ,5 % ,1 % Kl % 84 14,0 % ,5 % 46 7,6 % % 691 9,9 % ,4 % ,7 % A-busser Kl % 122 9,7 % ,1 % ,2 % Kl % ,4 % ,8 % ,8 % Kl % 190 8,5 % ,2 % ,2 % Kl % 83 14,1 % ,9 % 41 6,9 % % ,4 % ,8 % ,8 % Kl % 15 % 7 % -8 % Kl % 2 % -5 % -18 % Kl % 5 % 2 % 3 % Kl % -1 % -2 % -10 % -1 % 4 % -1 % -7 %

16 16/17 NOTAT OM BUSTRÆNGSEL Bilag K Fordeling af passagerforsinkelse i timer, fordelt på tidsbånd og trængselskategori S-busser Kl % ,9 % ,8 % 96 9,3 % Kl % ,4 % ,0 % 50 3,6 % Kl % ,9 % ,1 % ,0 % Kl % 72 30,1 % ,0 % 7 2,9 % % ,2 % ,2 % 300 7,5 % S-busser Kl % ,9 % ,5 % ,6 % Kl % ,2 % ,3 % 54 3,6 % Kl % ,7 % ,1 % 130 9,2 % Kl % 69 27,9 % ,8 % 13 5,3 % % ,0 % ,6 % 315 7,3 % Kl % 3 % 8 % 24 % Kl % 0 % 13 % 8 % Kl % 3 % 8 % -12 % Kl % -4 % 3 % 90 % 7 % 1 % 9 % 5 %

17 NOTAT OM BUSTRÆNGSEL 17/17 Bilag L Fordeling af passagerforsinkelse i timer, fordelt på tidsbånd og trængselskategori Øvrige busser Kl % ,2 % ,8 % ,0 % Kl % ,1 % ,1 % 429 9,9 % Kl % ,5 % ,4 % ,1 % Kl % ,7 % ,4 % 64 8,9 % % ,5 % ,4 % ,1 % Øvrige busser Kl % ,5 % ,1 % ,3 % Kl % ,0 % ,0 % ,0 % Kl % ,3 % ,0 % ,7 % Kl % ,8 % ,8 % 67 9,4 % % ,4 % ,0 % ,6 % Kl % 2 % -1 % 2 % Kl % -5 % -6 % 7 % Kl % -5 % -3 % -6 % Kl % -6 % 0 % 4 % -3 % -4 % -4 % 0 %

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL Hvad er trængsel Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet i Københavnsområdet

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Trængsel er spild af tid

Trængsel er spild af tid Trængsel er spild af tid Michael Knørr Skov Urban Planning and Transport 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet

Læs mere

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen.

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Til TMU og ØU NOTAT 22-09-2011 Trængselsindeks for perioden 2001-2010 Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune

Læs mere

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ August 2004 PROJEKT TRÆNGSEL Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 3 2 Projektorganisation og - finansiering 3 3 Trængselsbegrebet 4 4 Metoder til opgørelse af trængsel 6 5

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat HUR Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Generelle forudsætninger

Læs mere

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2 MOVIA OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Baggrund 2 3 Interviewundersøgelse

Læs mere

Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013

Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013 Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013 Hvad er vejtrængsel? Formålet med sessionen er at præsentere den nuværende praksis

Læs mere

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN TRÆNGSELSINDIKATORER er udgivet af COWI A/S GPS-data er stillet til rådighed af 3x34 Transport www.3x34.dk Design: COWI A/S

Læs mere

Notat. Til: Gladsaxe Kommune. Juni Evaluering af kommunens trafikbestilling 2012

Notat. Til: Gladsaxe Kommune. Juni Evaluering af kommunens trafikbestilling 2012 Notat Til: Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Juni 2013 Evaluering af kommunens trafikbestilling 2012 I

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

CITY SENSE I RUDERSDAL INDHOLD. 1 Baggrund og formål Metode og begrænsninger 2

CITY SENSE I RUDERSDAL INDHOLD. 1 Baggrund og formål Metode og begrænsninger 2 RUDERSDAL KOMMUNE CITY SENSE I RUDERSDAL ANALYSE AF RUTEVALG GENNEM BIRKERØD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og

Læs mere

Projekt Trængsel. Erling L. Hvid, COWI A/S, Morten Klintø Hansen, COWI A/S,

Projekt Trængsel. Erling L. Hvid, COWI A/S, Morten Klintø Hansen, COWI A/S, Projekt Trængsel Erling L. Hvid, COWI A/S, elh@cowi.dk Morten Klintø Hansen, COWI A/S, mkh@cowi.dk Baggrund Den voksende vejtrafik medfører i stigende grad en forværring af fremkommeligheden for trafikanterne

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3 KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 4 INDHOLD 1 Resume

Læs mere

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Vejtrængsel Hvor, hvornår, hvor meget? Fra DTU Transport 7. oktober 2012 OAN Udkast 1.0 Indledning Dette notat opsumerer kort de dele af Otto Anker Nielsens præsentation

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3 VEJDIREKTORATET RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT, TRAFIKMODELBEREGNING

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT TIL DI TRANSPORT DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Indledning DI Transport har

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Fremkommelighed der batter Trafikbestillerkonferencen 2012

Fremkommelighed der batter Trafikbestillerkonferencen 2012 Fremkommelighed der batter Trafikbestillerkonferencen 2012 Ved Jeppe Gaard 10.05.2012 / København Fremkommelighed der batter Dagsorden 1. Projektets formål og succeskriterier 2. Tidsplan 3. Processen for

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB, OAN

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB, OAN NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 21. december 212 CAB, OAN Dette notat er udarbejdet af DTU Transport med input fra Vejdirektoratet og Movia. Notatet kommer

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 176

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 176 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele

Læs mere

TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER

TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER Simon Sletting Bojer Civilingeniør, trafikplanlægger 1 Agenda Gennemførelse af trængselsanalyser: - Kort om beregningsmetoder - Kort om datakilder Formidling

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 192

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 192 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 21

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 21 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 21 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 21, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Flådedata og fremkommelighed / trængsel

Flådedata og fremkommelighed / trængsel Civilingeniør Michael Knørr Skov, COWI A/S Baggrund og formål I Transport- og Energiministeriets "Projekt Trængsel" (2004) blev det anbefalet, at analyser af trængsel og fremkommelighed baseres på tidsstemplede

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT nov 2018 HEK RBJN / RSAL ADKK

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT nov 2018 HEK RBJN / RSAL ADKK RINGSTED OUTLET VURDERING AF PARKERINGSBEHOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Nuværende forhold 2 2.1

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 13

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 13 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 13 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 13, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 72

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 72 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 72 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 72, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Bestemmelse af trængsel for busser på baggrund af GPS data

Bestemmelse af trængsel for busser på baggrund af GPS data Bestemmelse af trængsel for busser på baggrund af GPS data Af: Jens Kristian Duhn, Rambøll Nyvig, jensduhn@hotmail.com Kresten Nørgaard Madsen, COWI, kresten_m@hotmail.com Dette paper er baseret på afgangsprojektet:

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 161

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 161 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 161 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 161, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 133

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 133 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 133 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 133, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 27, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Metode 2. 3 Spørgeskemaets indhold 2

BRUGERUNDERSØGELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Metode 2. 3 Spørgeskemaets indhold 2 KOLDING KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Metode 2 3 Spørgeskemaets indhold

Læs mere

EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN INDHOLD. 1 Indledning. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt

EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN INDHOLD. 1 Indledning. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt SKAT/VEJDIREKTORATET EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION SEPTEMBER 2013 MICROSOFT DANMARK DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION WHITE PAPER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013 MICROSOFT

Læs mere

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej.

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej. Notat Til: JEG, TOR Kopi til: ANS Sagsnummer Sagsbehandler SBA Direkte +45 36 13 16 32 Fax - sba@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15-01-2014 Analyse af køretid og regularitet på

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 6A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 6A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 6A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 6A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Visualiseringer Niveaufri udfletning Vest. Kvaliteten af de anvendte fotos var utilstrækkelig

Visualiseringer Niveaufri udfletning Vest. Kvaliteten af de anvendte fotos var utilstrækkelig BANEDANMARK NIVEAUFRI UDFLETNING RINGSTED VEST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VISUALISERINGER INDHOLD 1 Indledning 1 2 Projektleverancer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt HILLERØD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

NOTAT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE. Trængselskommissionen OAN. Udkast

NOTAT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE. Trængselskommissionen OAN. Udkast NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Vejtrængsel Hvor, hvornår, hvor meget? Fra DTU Transport 21. december 2012 OAN Udkast 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 2 2.1 Fordeling af trængsel... 2 3 Udpegning

Læs mere

Indhold Resumé Baggrund Trafikale analyser Samfinansierede linjer Busdrift af direkte berørte linjer... 5

Indhold Resumé Baggrund Trafikale analyser Samfinansierede linjer Busdrift af direkte berørte linjer... 5 Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Region Hovedstaden, Albertslund Kommune, Vallensbæk Kommune, Rødovre Kommune, Herlev Kommune, Brøndby Kommune, Gladsaxe Kommune, Gentofte Kommune, Ballerup Kommune

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 10

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 10 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 10 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 10, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 179

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 179 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 12

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 12 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 12 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 12, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende.

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende. Kommission for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet NOTAT Dato J. nr. 13. juni 2012 2012-732 Udfordringer i den kollektive trafik i hovedstadsområdet

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 172

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 172 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Ny natbetjening i Gladsaxe Kommune. Indhold. Til: Gladsaxe Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling... 2

Ny natbetjening i Gladsaxe Kommune. Indhold. Til: Gladsaxe Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling... 2 Til: Gladsaxe Kommune Kopi til: TOR, JHI Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Ny natbetjening i Gladsaxe Kommune

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Grænser for (trafik-)vækst?

Grænser for (trafik-)vækst? Grænser for (trafik-)vækst? Hovedstadsregionen - nu en rigtig metropol med trafikpropper Forfatter: Hans Ege, HUR 1. Baggrund Der kan nu konstateres forsinkelser som følge af trængsel for såvel bil-, som

Læs mere

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk WORKSHOP AFHOLDT 8.

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 200S

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 200S Nyt Bynet Linjebeskrivelse 200S - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 200S, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

Vejforum. Trængselskommissionens arbejde

Vejforum. Trængselskommissionens arbejde Vejforum 6. december 2012 Trængselskommissionens arbejde v. kommissionens formand Leo Larsen Baggrund Betalingsringen forkastet men fortsat vigtigt at afdække mulighederne for at begrænse trængsel og luftforurening

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

1 Baggrund. 2 Forudsætninger

1 Baggrund. 2 Forudsætninger LETBANESEKRETARIATET TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Forudsætninger 2 3 Driftsudgifter for etape 1 som

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME INDHOLD BILAG. 1 Indledning 3. 2 Beregningsmetode 3

KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME INDHOLD BILAG. 1 Indledning 3. 2 Beregningsmetode 3 KØGE KOMMUNE KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK

Læs mere

1. Projekttitel Opgradering af businfrastruktur langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme

1. Projekttitel Opgradering af businfrastruktur langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Opgradering af businfrastruktur langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme 2. Resumé

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 15E

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 15E Nyt Bynet Linjebeskrivelse 15E - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 15E, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 18

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 18 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 18 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 18, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Baggrund for Fremkommelighedsbarometer

Baggrund for Fremkommelighedsbarometer Mellemby Byintern Baggrund for Fremkommelighedsbarometer Det er vigtigt at skabe et barometer, der er let overskueligt også for folk, der ikke er vant til at beskæftige sig med det. Det er derfor vigtigt

Læs mere

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385 Notat Til: og r Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 26. januar 2017 Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer

Læs mere

TRANSPORT TIL OG FRA RIGSHOSPITALET INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Områdeafgrænsning og datagrundlaget 2. 3 Transportmidler 4. 4 Ankomst og afgangstider 4

TRANSPORT TIL OG FRA RIGSHOSPITALET INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Områdeafgrænsning og datagrundlaget 2. 3 Transportmidler 4. 4 Ankomst og afgangstider 4 REGION HOVEDSTADEN TRANSPORT TIL OG FRA RIGSHOSPITALET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BASERET PÅ UDTRÆK FRA DEN NATIONALE TRANSPORTVANEUNDERSØGELSE

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv transport

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv transport Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 14

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 14 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 14 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 14, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere