Socialudvalget. Referat. Dato 07. april Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus"

Transkript

1 Socialudvalget Refer Do 07. april 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Anlægsregnskab - Arbejdspladsforbedringer m.v Regnskab Socialudvalget Budget reduktions- og prioriteringsforslag - april Socialudvalget Kvalitetsstandarder vedrørende ydelser efter sundhedsloven Kvalitetsstandarder vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder vedrørende genbrugshjælpemidler, biler og boligindretning Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Orienteringssag - Sundhedsstyrelsens godkendelse af Sundhedsaftale mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen Orientering om idékaloget "Friluftsliv i sundhedsindssen - 13 idéer fra Danmarks Friluftskommune 2014" Orientering fra formanden april Eventuelt...30 Bilagsoversigt...31 Underskriftsside...33

3 Socialudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Result af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiiver Hvad er administrionens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrionen, og er der alterniver? Konsekvenser ved initiiverne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Anlæg Afledt drift Finansiering Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Administrionen indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 2

4 Socialudvalget Anlægsregnskab - Arbejdspladsforbedringer m.v. Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Henrik Svensson Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring. Sagsfremstilling I følge principper for økonomistyring, skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2011, overføre kr. fra driften i 2011 på Ældreområdet, til anlæg, til brug for nødvendige arbejdspladsforbedringer, parkeringsmuligheder, inventar, bygningsændringer m.v.. Beløbet blev godkendt som anlægsbevilling og fuldt ud frigivet som rådighedsbeløb. Det blev endvidere godkendt overføre de uforbrugte anlægsmidier fra 2011 til Det afste anlægsbudget blev anvendt til de planlagte udgifter i løbet af 2012 og Der opstod dog et merforbrug i forhold til den oprindelige bevilling, da det blev vurderet der indenfor driftsrammen i 2013, ville være råd til foretage yderligere bygningsændringer til gavn for arbejdsmiljøet. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af forventet regnskab 2013, blev det den 21. november 2013 vedtaget, der ud af det forventede mindreforbrug på driften på Ældreområdet, skulle konverteres kr. til anlægsmidler og finansiere det forventede merforbrug på anlægsprojektet. Den samlede bevilling til projektet udgør derfor kr. De sidste af de underliggende delprojekter blev afsluttet i løbet af 2013 og ved udgangen af 2013 kunne forbruget opgøres til kr. Der har således været et merforbrug på kr. Dette merforbrug blev i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 blot overført til samme anlægsramme i 2014, da det ved udgangen af 2013 ikke var muligt betegne anlægsprojektet som helt afsluttet. Det er det nu og der er udfærdiget et endeligt anlægsregnskab for den samlede bevilling (jf. bilag). Jævnfør principper for økonomistyring, skal merforbrug på afsluttede anlægsprojekter finansieres via det pågældende politikområdes driftsbevilling. Underskuddet på anlægsregnskabet er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2015 i forbindelse med sagen om overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til Merforbruget indgår derfor i overførslen til Socialudvalgets driftsramme for 2015 på området for Pleje og Omsorg. Anlægsregnskabet anbefales godkendt. Økonomi Økonomi har ikke yderligere kommentarer. Bilag: 1 Åben (25) Arbejdspladsforbedringer mv (Anlægsregnskab) 29699/15 3

5 Socialudvalget Indstilling Administrionen indstiller, anlægsregnskabet godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. 4

6 Socialudvalget Regnskab Socialudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Henrik Svensson Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring. Sagsfremstilling Samlet oversigt over driftsregnskab for Socialudvalgets område Pleje og Omsorg (tal i kr.) Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet result: Budgetramme Virksomheder Vordingborg Madservice Distrikter Forebyggelse & Aktivitetscentre Hjælpemidler Øvrige udvalgsramme Bygninger m.m Øvrig Ældre Mellemkommunal afregning Budgetramme Ældreboliger Sociale formål Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Result på drift i 2014 Regnskabet for 2014 udviser et samlet merforbrug på 6,0 mio.kr., hvilket er en afvigelse på +1,5 pct. fra det korrigerede budget. Det samlede result på budgetrammen ligger betydeligt over det forventede i novemberprognosen, hvor estimet var et merforbrug på 0,6 mio. kr. For Pleje og Omsorg fordeler det samlede merforbrug sig med et merforbrug på 5,6 mio. kr. på budgetramme 1 og et merforbrug på 0,4 mio. kr. på budgetramme 2. Som det fremgår af tabellen, er det overordnet set et merforbrug på 9,0 mio. kr. på den Øvrige udvalgsramme, som er årsagen til det samlede merforbrug på budgetramme 1. Mere specifikt er det merforbruget af 5,8 mio.kr. på Mellemkommunal afregning, der forklarer hovedparten af det samlede merforbrug. Den primære drift som Virksomhederne står for, udviser imidlertid et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. og det nedbringer således det samlede merforbrug. Den væsentligste årsag til merforbruget på den mellemkommunale afregning, er der fra 1. januar 2014 er indført en regel om, kommuner ikke længere må fakturere for ydelser, der er ældre end 12 måneder - hvad der ellers har været praksis for i mange kommuner. Det har betydet, en del kommuner fremsendte regninger vedr i starten af 2014, samtidig med de begyndte sende 5

7 Socialudvalget løbende regninger for For en række borgere er der således betalt for langt mere end 12 måneders ydelser. Vordingborg Kommune derimod, har siden 2013 fastholdt en praksis om løbende fremsende regninger, så indtægterne for et regnskabsår kommer dette år til gode. Indtægterne i 2014 dækker derfor i langt større udstrækning end udgifterne, de leverede ydelser i 12 måneder. Administrivt er der forsøgt budgettere med de stigende omkostninger, men det har været en vanskelig opgave. Det antages, merforbruget i 2014 er udtryk for en indhentet udgiftspukkel og udgiftssiden af den mellemkommunale afregning i 2015, i gennemsnit kun dækker 12 måneders ydelser. Nettoudgifterne til Mellemkommunal afregning skulle derfor i 2015 være tilbage på et normalt niveau. Der er dog tendenser der peger på, indtægterne vil falde, som følge af en nettoafgang af borgere fra andre kommuner, som benytter Vordingborg kommunes tilbud. Result på anlæg i 2014 På anlægsområdet udviser regnskab 2014 et mindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter søges overført i alt 1,8 mio. kr. Der afsluttes 2 anlægsprojekter, hvoraf et har bruttoudgifter på over 2,0 mio. kr. Det drejer sig om anlægsprojektet Arbejdspladsforbedringer mv. som afsluttes i en særskilt sag. Der henvises til bilaget Årsregnskab Socialudvalget. Overførsler til driftsrammen for 2015 Samlet oversigt over Socialudvalgets result for 2014 og forslag til overførsel til driftsrammen for 2015 Forslag til overførsel til 2015 Socialudvalget Result Overførsel kr kr. Merforbrug 2014, Politikområde Pleje og Omsorg, budgetramme Heraf overføres mindreforbrug til virksomhedsaftaler jf. bilag Heraf overføres merforbrug udenfor virksomhedsaftaler jf. bilag Merforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag 657 Overførsel til udvalgsramme Overførsel af merforbrug (+) / Overførsel af mindreforbrug (-) Samlet konklusion for Socialudvalget Regnskabet for 2014 udviser samlet set en afvigelse fra det korrigerede budget. Afvigelsen er resultet af budgetreduktioner som følge af overført merforbrug fra 2013 kr., som det ikke fuldstændigt er lykkedes tilpasse driftsbudgettet med. Hertil kommer udfordringer med meromkostning på mellemkommunal refusion, der forventes være en engangsforeteelse som følge af ændret lovgivning pr. 1. januar 2014 med fuldt gennemslag i var året, hvor rehabilitering, samt tidlig og akutindss var fuldt implementeret i daglig praksis. Det lykkedes, holde de visiterede timer jævnfør Serviceloven til personlig pleje og praktisk hjælp på et nogenlunde stabilt niveau, men opgaveflytning fra sygehusene tog til og har udfordret budgetterne. Fagligheden er ligeledes blevet stærkt udfordret med nye og voksende krav fra Sundhedsstyrelsen om dokumention og kvalitetssikring var også året, hvor nyt byggeri Præstø Multicenter blev taget i brug og en driftsorganision på tværs af flere udvalg blev forankret under Pleje og Omsorg. sopgaver og indslusning af forskellige funktioner i ejendomskomplekset har fungeret på et meget kvalificeret niveau trods en række byggetekniske udfordringer. Det endelige driftsbudget kan tidligst vurderes medio 2015, men følges nøje. 6

8 Socialudvalget var året med helt særlige udfordringer, hvor der udover de ordinære aktiviteter blev iværks en række aktiviteter af nytænkende karakter finansieret via Ældremilliarden. Aktiviteterne skulle implementeres på meget kort tid, var med et højt ambitionsniveau og med en forventning om kunne bidrage yderligere til Sund aldring med diverse forebyggende og rehabiliterende indsser kunne sikre hel eller delvis uafhængighed af hjælp hos borgere, der ellers ville være i områdets målgruppe. Et usædvanligt lavt fravær har bidraget til en høj tilstedeværelse af kompetent personale til udføre kerneopgaverne. Samlet set har Pleje og Omsorg opnået alle mål i udvalgsaftalen og fortsætter udviklingen i Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Result af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiiver Hvad er administrionens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrionen, og er der alterniver? Konsekvenser ved initiiverne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Anlæg Afledt drift Finansiering Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Sektorbemærkninger SOC 25206/15 2 Åben Regnskab - Socialudvalget - Bilag 23674/15 3 Åben Socialudvalget - Overførsler fra 2014 til 2015 (R-2014) 24578/15 Indstilling Administrionen indstiller, regnskabet med bemærkninger for Socialudvalget godkendes, der søges overført et samlet merforbrug på kr. til 2015 på udvalgets driftsramme, jf. skema. restbevilling vedrørende igangværende anlæg på kr. overføres til 2015, jf. bilag. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. 7

9 Socialudvalget Budget reduktions- og prioriteringsforslag - april Socialudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Henrik Svensson Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstregi Sagsfremstilling Fagudvalgene skal på møderne i april behandle budget 2016 for første gang. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte 18. marts 2015 demografireguleringen og budgetstregi for budget 2016 inklusiv budgetrammerne for Socialudvalgets rammer fremgår af nedenstående skema. Her er til sammenligning også tilføjet regnskabsresultet for 2014 samt budget Alle tal er omregnet til 2016-priser for være sammenlignelige med budgettallene kr prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Samlet ramme Budgetramme Budgetramme I budgetrammerne er der indregnet en demografiregulering som følge af befolkningsprognosen. Af nedenstående tabel fremgår hvor meget budgetterne for Socialudvalget er reguleret i forhold til budget 2015 (akkumuleret) kr. Demografiregulering 2016 Demografiregulering 2017 Demografiregulering 2018 Demografiregulering 2019 Budgetramme Der er ligeledes i budgetrammerne reduceret med 0,5 % som er en udmøntning af den besparelsespulje på 10 mio. kr. som indgik i det vedtagne budget Dette svarer for Socialudvalget til kr. Den positive og stigende demografiregulering er beregnet ud fra en alt andet lige betragtning, hvor de nuværende gennemsnitlige plejeudgifter pr. borger er holdt uændrede og det alene er stigningen i den plejekrævende del af befolkningen som bestemmer demografiregulerings størrelse. Hvis der ikke ændres i den nuværende indss, vil den demografiske udvikling medføre en tilsvarende procentuel stigning i udgifterne, som følge af flere plejekrævende borgere. Der må forventes en stigning i antallet af visiterede timer, resulterende i flere leverede timer og dermed øgede lønudgifter til pleje- og sundhedspersonale. Den forventede lineære stigning i udgifterne som følge af den demografiske udvikling, forsøges afbøjet og reduceret via en udbygning af den rehabiliterende indss og fokus på denne i visitionen. På den måde kan en del af demografireguleringen omprioriteres. Udvalget skal i løbet af foråret behandle budgettet ved tage stilling til følgende: a) Hvorledes tilpasses driften til demografireguleringen b) Konkrete forslag til 0,5 % reduktion på kr. indenfor udvalgets ramme (jf. beslutning i oktober 2014) c) Forslag til nye tiltag eller udvidelser som understøtter vision 2030 (min kr.) 8

10 Socialudvalget d) Forslag til omstillingspulje på 1,5 % indenfor driftsramme 1, som skal gøre det muligt skabe rum til de nye tiltag eller udvidelser i forhold til vision 2030 (min kr.) e) Forslag til anlægsønsker f) Forslag til yderligere omprioriteringer indenfor udvalgets ramme, som ikke understøtter visionen, men som alligevel ønskes foretaget g) Forslag til takster på de områder hvor det giver mening behandle dem så tidligt i budgetprocessen Administrionen har i bilagene oplistet en foreløbig række forslag til tilpasninger og reduktioner i forhold til a) demografiregulering, som er indarbejdet i b) og c) med b) konkrete forslag til 0,5 % reduktion, samt forslag til mulige prioriteringsemner c) udvidelser og d) forslag til omstillingspulje 1,5 %. Helt konkret peger Administrionen på 0,5 % reduktionen hentes ind via en udbygget rehabiliterende indss (se bilag 1). Denne indss er allerede igangs i 2015 og det forventes indssen som vil have potentiale til bibringe besparelser på minimum 2,4 mio. kr. Som forslag til et nyt tiltag som understøtter ønsket i vision 2030 om øget bosætning i kommunen, peger administrionen på, der netto skal bruges 4,7 mio. kr. for sikre driften af de nye plejeboliger som plejecenter Solvang udvides med i løbet af i år (se bilag 2). Plejecentrets målgruppe er demente borgere og centret har særlige kompetencer indenfor dette felt. Administrionen forventer man ved have et helt plejecenter, alene beregnet til demente og deres særlige behov, vil det være et synligt aktiv, der både tiltrækker nye borgere og sikre mod fraflytning, Som forslag til reduktioner der kan skaffe de 6,3 mio. kr. til visionspuljen på 1,5 %, peger Administrionen på muligheden for reducere anvendelsen af midlerne fra Ældremilliarden på den indss, der i øjeblikket finansieres. Der peges dog også på, indssen understøtter den fremtidige vision (se bilag 3). Det vil blive forsøgt finde andre alternive reduktionsforslag, som ikke er visionsrettede. Administrionen vil frem mod møderne i maj og juni forsøge finde andre forslag til Udvalget skal drøfte disse forslag og gerne supplere med yderligere forslag, På baggrund af disse drøftelser vil administrionen frem mod næste møde i udvalget arbejde mere konkret på de relevante forslag, således økonomien og konsekvenserne er beskrevet yderligere. Ligeledes kan udvalget foreslå nye anlægsønsker e) og omprioritering indenfor udvalgets ramme f) som administrionen vil tage med i det videre arbejde med disse punkter. Her vil administrionen have meriale klar til mødet i maj. Takster g) forelægges først på mødet i juni, men da der er særlige forhold som udvalget skal tage stilling til i budgetlægningen eventuelt allerede fra medtages forslag til taksstigning for vask af tøj og leje af linned (se bilag 4). På mødet i april aftales en plan for hvorledes man i løbet af foråret vil inddrage relevante interessenter i dialogen om de forskellige forslag til nye tiltag, tiltag til omstilling, forslag til reduktioner mv. med henblik på have disse tilkendegivelser med i udvalgsbehandlingen i juni eller senest i august måned. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Result af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiiver Hvad er administrionens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrionen, og er der alterniver? Konsekvenser ved initiiverne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? 9

11 Socialudvalget Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Anlæg Afledt drift Finansiering Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Skema UDM10-1. Udbygget rehabiliterende indss 43235/15 2 Åben Skema VIS - 1. Bosætning og drift af plejeboliger på 1. sal af Solvang 43233/15 3 Åben Skema RED - 1. Reduceret anvendelse af Ældremilliarden 43234/15 4 Åben Skema A - Takststigning på vask og leje af linned til dækning af øgede omkostninger 43232/15 Indstilling Administrionen indstiller, udvalgets budgetrammer tages til efterretning, forslag til tilpasninger, reduktioner og omprioriteringer drøftes, proces for inddragelse af interessenter aftales. Beslutning i Socialudvalget den Forslag til nye tiltag pegede mod visioner redigeres så det fremgår tydeligere den øgede bosætning med demente i demensboliger delvis financieres af reduktion på mellemkommunal refusion samt reduktion af daghjem på henholdsvis Klintholm og Solvang plejecentre. Administrionen inddrager MED-organisionen. Udvalget inddrager Seniorrådet ved kommende møde. Michael Larsen og Vibe Bøgvad tager forbehold for reduktionsforslag. De ønsker inden endelig stillingtagen, drøfte de forelagte forslag med Seniorrådet. Herunder om Seniorrådet har alternive forslag. Umiddelbart ønsker det samlede udvalg ikke reducere på de basale aktiviteter, men ønsker alligevel en beregning på reduktion af bad og rengøring. 5. Kvalitetsstandarder vedrørende ydelser efter sundhedsloven Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Sundhedsloven 10

12 Socialudvalget Sagsfremstilling Der er i kommunerne fokus på de opgaver, der varetages efter Sundhedsloven, men det er ikke lovpligtigt udarbejde kvalitetsstandarder. I Vordingborg Kommune har kvalitetsstandarder vedrørende Omsorgstandpleje og vedrørende Sygepleje tidligere været forelagt til politisk godkendelse. For udbygges med to nye kvalitetsstandarder vedrørende ophold på akutstue og vedrørende Tag-imod besøg. Vedrørende omsorgstandpleje: Indssen fortsættes og er som følge et tættere samarbejde med afdeling for Sundhed Tandplejen optimeret i forhold til arbejdsgange og videndeling. Vedrørende pleje og behandling: Kvalitetsstandard for sygepleje er uændret siden Kvalitetsstandard for sygepleje beskriver bl.a. opgaven med dokumentere omfanget af kommunale pleje og behandlingsopgaver varetaget efter Sundhedsloven. KL har de seneste år optimeret indssen med kortlægge og udvikle redskaber til dokumentere omfanget af de opgaver kommunerne løser jævnfør Sundhedsloven i forhold til pleje og behandling. Vordingborg Kommune har implementeret indsskaloget i december 2012 og udbygget indssen i De sidste kommuner i Danmark er ved indføre kaloget i Indsskaloget, følger Sundhedsstyrelsen vejledning om dokumention af de sundhedsfaglige ydelser - de samme indssområder, som Embedslægen sætter fokus på ved de uanmeldte tilsyn på plejecentrene. Indsskaloget er et dagligt arbejdsredskab, der er indarbejdet i det elektroniske omsorgssystem. Indsskaloget har siden september 2013 dannet grundlag for visition af sundhedslovsydelser og et aktivitetsbaseret budget for opgaver udført efter Sundhedsloven. Både i forhold til de opgaver sygeplejersker varetager og i forhold til de delegerede sundhedslovsydelser, som andre medarbejdergrupper varetager. Opgaveflytning mellem region og kommune har øget sit omfang gennem det sidste årti - særligt de sidste to år. Strukturændringer og effektivitet på sygehusene har stor betydning for kommunernes opgavevaretagelse og opgaveflow i myndighedsopgaven som i leverandørleddet er steget. Opgavepresset har indflydelse på den interne kommunale opgaveglidning, hvor en velfungerende praksis, virkeliggjort af de seneste års kompetenceudvikling, bidrager til opgaver varetages på højt niveau. Opgaveglidning finder sted indenfor de økonomisk givne rammer og den udviklede kompetence i den enkelte virksomhed. Det betyder der ved bemanding af en opgave tages hensyn til faglighed og der arbejdes efter LEON princippet. (LavesteEffektiveOmkostningNiveau) Aktiviteter med Tag-imod besøg og udbygning af akutstuer, samt diverse øvrige tiltag muliggjort af Ældremilliarden har bidraget til kvaliteten i det koordinerede og sammenhængende pientforløb er øget til gavn for borgeren og det er i stigende grad muligt hindre unødige genindlæggelser. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Result af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiiver Hvad er administrionens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrionen, og er der alterniver? Konsekvenser ved initiiverne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? 11

13 Socialudvalget Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Anlæg Afledt drift Finansiering Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard vedrørende omsorgstandpleje til voksne 24315/15 2 Åben Kvalitetsstandard vedrørende ophold på Akutstue 24305/15 3 Åben Kvalitetsstandard vedrørende sygepleje 24303/15 4 Åben Høringssvar fra Handicapråd vedrørende kvalitetsstandarder /15 5 Åben Høringssvar Seniorrådet kvalitetsstandarder /15 Indstilling Administrionen indstiller, kvalitetsstandarder vedrørende ydelser efter Sundhedsloven anbefales godkendt og sendes til høring i Seniorråd og Handicapråd, samt til orientering i Sundheds- og Psykiriudvalget. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Vibe Bøgvad Anbefales godkendt. Supplerende sagsfremstilling til møde i Socialudvalget den 7. april 2015 Kvalitetsstandarder har været i høring i Seniorrådet og i Handicaprådet. Handicaprådet har ikke specifikt kommenteret kvalitetsstandarder for ydelser efter sundhedsloven, men det samlede høringssvar vedhæftes til orientering. Høringssvar: Seniorrådet kan med tilfredshed notere, serviceniveauet er uændret og hverdagsrehabilitering og sundhedsfremme har høj prioritet. Vi har også noteret os der gennemføres brugerundersøgelser mindst 1 gang hvert fjerde år. 12

14 Socialudvalget Vi kan se der er rettelser og præciseringer som er det gennemgående i de aktuelle kvalitetsstandarder for 2015, og det kan Seniorrådet tilslutte sig. Vi har noteret os, der er lagt op til besparelser inden for området i budget Det er vi meget bekymret over, og det vil vi følge op på løbende. Indstilling Administrionen indstiller, kvalitetsstandarder godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Fraværende: Brit Skovgaard Anbefales godkendt. 6. Kvalitetsstandarder vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om social service. Sagsfremstilling Jævnfør Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen en gang om året revidere kvalitetsstandarderne, jfr. 83 og 84, dvs. revidere de kvalitetsstandarder der er releret til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne afspejler sammen med det afste budget på området den kvalitet Vordingborg Kommune ønsker prioritere til området. Kvalitetsstandarderne skal på den ene side klarlægge rettighederne og rammerne for den hjælp borgeren kan få, og på den anden side danne rammerne for den visition af ydelser efter Serviceloven, der kan finde sted. I den konkrete tildeling af ydelser, tager alle vurderinger udgangspunkt i den voksne borgers individuelle og konkrete situion. Ydelser tildeles efter Kommunernes Landsforening KL s visitionsredskab Fælles Sprog II, der indeholder generelle vejledende tider dvs. tider der er retningsgivende for levering af ydelser og ikke er sammenlignelig borgere imellem. Udførelsen af en ydelse er individuel og afhænger af borgerens tilstand, som kan variere fra dag til dag. Serviceinformioner til borgeren uddyber kvalitetsstandarder og indeholder generelle oplysninger vedrørende de tildelte ydelser, samt rettigheder og forpligtelser i denne forbindelse. Kvalitetsstandarder og Serviceinformioner er tilgængelige på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Denne opderes med de reviderede kvalitetsstandarder og serviceinformion efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. De ydelser der leveres jævnfør kvalitetsstandarderne, leveres indenfor det gældende budget på området. Der er her taget højde for den demografiske udvikling og lagt den stregi, serviceniveauet på det aktivitetsbaserede budget fastholdes uændret så øvrige demografisk betingede omkostninger kan håndteres indenfor den givne ramme. Den rehabiliterende indss og den tidlige indss med bl.a. Tag-imod besøg (der er beskrevet under kvalitetsstandarder for ydelser efter sundhedsloven) har givet den effekt, den ellers forventede stigning i servicelovsydelser er fastholdt på et acceptabelt niveau, så det trods øget tilgang af borgere 13

15 Socialudvalget med stort funktionstab og behov for massiv pleje og sygepleje har været muligt løse opgaverne indenfor den fastlagte ramme til virksomhederne. Kvalitetsstandarderne har de seneste år været uændrede i indhold. For er der ændringer i stort set alle kvalitetsstandarder skrevet med rødt. Nogle kvalitetsstandarder samles under ét og det skal særligt bemærkes, Aktiverende pleje udgår og ersttes af en ny 83 a. 83 a er baseret på lovændring af 1. januar Lovændringen har det rehabiliterende sigte og hensigten svarer til den hensigt, der de seneste år har været arbejdet efter med rehabiliteringsindss Vordingborg modellen. For sikre den fortste udvikling med begrænset vækst i det aktivitetsbaserede budget, er det meget væsentligt sundhedsfremme og aktiverende indss prioriteres højt, så en række borgere opnår uafhængighed af hjælp. Denne indss er implementeret i stor skala i Vordingborg Kommune. Serviceniveauet på aflastningsboliger har været uændret over en årrække, bl.a. med mulighed for blive bevilget ophold til afklaring af den fremtidige livssituion. Der vurderes ved den konkrete og individuelle vurdering, i hvilket omfang borgeren kan profitere af opholdet. Der arbejdes målrettet over en given tidsperiode uanset om det drejer sig om midlertidigt ophold efter 84 eller 107 stk. 1. Kvalitetsstandarder tydeliggører i deres nye form denne indss. En del afklaringsophold afsluttes med bevilling af plejebolig, hvor borgeren har frit valg af bolig og kommune, der ønskes bolig i. Vordingborg Kommune prioriterer boligønsker efter en individuel behovsvurdering dvs. med en behovsorienteret venteliste. Borgere der søger bredt, modtager plejebolig indenfor den to måneders frist som plejeboliggarantien fordrer. De fleste borgere prioriterer bo et specifikt sted enten i eller udenfor Vordingborg Kommune. Det betyder borgere må afslutte deres ophold på aflastningsbolig og i ventetiden opholde sig i den bolig, de ønsker flytte fra. Nogle borgere kan ikke returnere til oprindelige bolig og optager herefter en aflastningsplads unødigt indtil ønskeboligen bliver ledig. Problemikken forstærkes af, mange borgere har brug for søge indskudslån og kan vente 5 år med afdrage dette. En flytning til en ny bolig har den konsekvens afdrag skal påbegyndes og der i en overgangsperiode fra en bolig til en anden er behov for kunne betale indskud til bolig nr. 2 indtil bolig nr. 1 er fraflyttet og istands. Administrion anbefaler, der sker en skærpelse af den tid en borger kan optage en aflastningsplads før de flytter i en ønsket bolig. Denne skærpelse er indarbejdet i kvalitetsstandard vedrørende ældre- og plejeboliger. Konsekvensen er, borgere vil blive tilbudt en alterniv bolig i ventetiden, hvor indskud og husleje skal betales af borgeren frem til ønskeboligen kan bevilges. Denne skærpelse kan nødvendiggøre der etableres en mindre pulje til midlertidigt udlån til brug til indskudslån til bolig 2 indtil bolig 1 er afregnet. Samtidig må borgeren påregne omkostning til istandsættelse af bolig 1 ved fraflytning. Kvalitetsstandarderne er i princippet gældende for den voksne, men såfremt der via henvisningsparagraf 44 i serviceloven vurderes et behov for hjælp til den under 18-årige visiteres barnet eller den unge efter kvalitetsstandarder for voksne og i samarbejde fastlægges, efter en konkret og individuel vurdering, hvilken hjælp, der kan bevilges. Dette sker i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, hvor barnet eller den unge i øvrigt er tilknyttet. Generelt gælder for borgerens husstand, der altid foretages en konkret og individuel vurdering, hvor det vurderes, om de(n) person der udover borgeren er i husstanden, er en person der reelt kan udføre opgaver i husstanden, som eksempelvis rengøring. I nedenstående skema er de forskellige kvalitetsstandarder oplistet: Kvalitetsstandard Bemærkning 2016 Personlig pleje og omsorg til voksne Praktisk hjælp til voksne Lovpligtig X X 14

16 Socialudvalget Særlig omsorg til voksne Indarbejdet i Personlig pleje og omsorg til X voksne Madservice til voksne X Vareudbringning Aflastningsophold til voksne Visition til ældre og plejeboliger Hjælperordning 95 Personlig hjælper 96 Ledsagerordning 97 Væsentlige ændringer og suppleres med ny: Afløsning i hjemmet til voksne Samt Ophold på Akutstue Væsentlige ændringer Aktiverende pleje Afsluttes og ersttes af 83 a Indsspakker Midlertidigt ophold 107 Skovbo Indsspakker personlig pleje og praktisk hjælp til beboere på plejecentre Aktivitetscentre Forebyggende hjemmebesøg for over 75- årige Visition til omsorgstandpleje (Sundhedsloven) Ændret til Rehabiliterings- og afklaringsophold for borgere med erhvervet hjerneskade, samt indarbejdet i Indsspakker personlig pleje og praktisk hjælp til beboere på plejecentre Ændret til personlig pleje og praktisk hjælp til borgere på plejecentre, aflastningsophold 84 og 107 stk. 1 ophold Flyttes til kvalitetsstandarder for ydelser efter Sundhedsloven Serviceinformion Bemærkninger Vedrørende personlig pleje og omsorg for Tilpasset de ændrede kvalitetsstandarder voksne Vedrørende praktisk hjælp for voksne uændret X X X X X X Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Anlæg Afledt drift Finansiering Tilbud til ældre og handicappede (kun Pleje og omsorg mv. af ældre og priser) priser) priser) priser) 15

17 Socialudvalget Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning handicappede) Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Result af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiiver Hvad er administrionens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrionen, og er der alterniver? 16

18 Socialudvalget Konsekvenser ved initiiverne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Anlæg Afledt drift Finansiering Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandarder vedrørende /15 2 Åben Kvalitetsstandard vedrørende /15 3 Åben Kvalitetsstandard vedrørende /15 4 Åben Kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne 24334/15 5 Åben Kvalitetsstandard vedrørende praktisk hjælp til voksne 24331/15 6 Åben Kvalitetsstandard vedrørende vareudbringning til voksne 24329/15 7 Åben Kvalitetsstandard vedrørende aflastningsophold for voksne 24327/15 8 Åben Kvalitetsstandard vedrørende ældre- og plejeboliger 24325/15 9 Åben Kvalitetsstandard vedrørende rehabiliteringsforløb ved personlig pleje 24323/15 og praktisk hjælp for voksne 10 Åben Kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til 24320/15 borgere på plejecentre, aflastningsophold 84 og 107 stk. 1 ophold 11 Åben Kvalitetsstandard vedrørende aktivitetscentre 24318/15 12 Åben Kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg 24312/15 13 Åben Kvalitetsstandard vedrørende afløsning i hjemmet til voksne 24307/15 14 Åben Kvalitetsstandard vedrørende Rehabiliterings- og afklaringsophold for 24300/15 borgere med erhvervet hjerneskade 15 Åben Kvalitetsstandard vedrørende madservice for voksne 24298/15 16 Åben Serviceinformion vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne, 24311/15 samt rehabiliteringsforløb 17 Åben Serviceinformion vedrørende praktisk hjælp til voksne og 24308/15 rehabiliteringsforløb 18 Åben Høringssvar fra Handicapråd vedrørende kvalitetsstandarder /15 19 Åben Høringssvar Seniorrådet kvalitetsstandarder /15 Indstilling Administrionen indstiller, kvalitetsstandarder og serviceinformion drøftes og sendes i høring til Seniorrådet og Handicaprådet. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Vibe Bøgvad Godkendt. 17

19 Socialudvalget Supplerende sagsfremstilling til møde i Socialudvalget den 7. april 2015 Kvalitetsstandarder har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Handicaprådet har fremsendt et samlet høringssvar, hvor der generelt udtrykkes tilfredshed bl.a. i forhold til fokus på hverdagsrehabilitering og sundhedsfremme, på brugerundersøgelse en gang i hver valgperiode, samt der er taget stilling til personer under 18 år. Handicaprådet har derudover givet forskellige anbefalinger om ledsageordning og aflastningsophold, samt redaktionelle rettelser. Administrionen bemærker: Handicaprådets opmærksomhed på betegnelsen Pleje og Omsorg og ord med fed skrift ikke har haft fuldt gennemslag i redigeringsprocessen vil blive rettet administrivt inden offentliggørelse. Ønsket om aflastningsophold til yngre borgere tilbydes i andre mere aldersrelerede botilbud end kommunens plejecentre sker i helt særlige situioner, eksempelvis hos den yngre med erhvervet hjerneskade. Vurderingen sker da i samarbejde med kommunens hjerneskadekoordinor og relevante parter eksempelvis arbejdsmarked. I vurderingen indgår borgerens funktionsvurdering. Er den kommunale indss den nødvendige indss, da visiteres til denne. Handicaprådet har bemærket, der på plejecentre orienteres om, der ikke eksisterer ledsageordning. Dette er korrekt da ledsageordning dækker Frit valgs området. Der ledsages dog i helt særlige situioner, hvor en borger er kognitivt skadet, ikke har pårørende og på ingen måde kan klare sig selv uden ledsager. Høringssvar: Seniorrådet kan med tilfredshed notere, serviceniveauet er uændret og hverdagsrehabilitering og sundhedsfremme har høj prioritet. Vi har også noteret os der gennemføres brugerundersøgelser mindst 1 gang hvert fjerde år. Vi kan se der er rettelser og præciseringer som er det gennemgående i de aktuelle kvalitetsstandarder for 2015, og det kan Seniorrådet tilslutte sig. Vi har noteret os der er lagt op til besparelser inden for området i budget Det er vi meget bekymret over, og det vil vi følge op på løbende. Indstilling Administrionen indstiller, høringssvar drøftes, kvalitetsstandarder godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. 7. Kvalitetsstandarder vedrørende genbrugshjælpemidler, biler og boligindretning Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om social service. Sagsfremstilling Kvalitetsstandarderne for genbrugshjælpemidler har været uændrede over en årrække. For foreslås visse ændringer, der er markeret som kommentar. Kvalitetsstandarderne er gældende for borgere over 18 år. 18

20 Socialudvalget Der tages for den under 18-årige udgangspunkt i kvalitetsstandarder for voksne og i samarbejde fastlægges, efter en konkret og individuel vurdering, hvilken hjælp, der kan bevilges. Dette sker i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, hvor barnet eller den unge i øvrigt er tilknyttet. Kvalitetsstandarderne beskriver ydelser, serviceniveau m.v. hvilket sammen med det afste budget på området angiver den politiske prioritering. Serviceinformion uddyber beskrivelsen fra kvalitetsstandarderne. Kvalitetsstandarder og Serviceinformioner er tilgængelige på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Serviceniveau, herunder ventetider er uændret fra foregående år og der er forts et konstant fokus på nyeste teknologi og muligheder i denne forbindelse Der er fokus på arbejdsgange og sikring af ventetider for vurdering, afprøvning og bevilling reduceres til lavest mulige niveau. Hertil kommer et fokus på prioritering af akutte opgaver opleves logisk og forståelig for den enkelte borger, der eventuelt må vente på sit hjælpemiddel. Der har de seneste år ikke været lovændringer på området og bevilgede hjælpemidler leveres i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne og indenfor den fastlagte økonomiske ramme. Det forventes der med en udbygning af den rehabiliterende indss jvnf. serviceloven 83 a som beskrevet under kvalitetsstandarder for personlig pleje vil blive et øget pres på området, særligt på midlertidige løsninger. Her har området fået en erfaring fra indssen i 2014 via Ældremilliarden med bevilling af visse typer af midlertidige hjælpemidler. Indssen fortsættes. Frit valg står beskrevet i serviceinformionen som en mulighed, såfremt Vordingborg Kommune ikke har standard hjælpemiddel til rådighed. Der er specifikt anført det frie valg på alle kvalitetsstandarder. I den konkrete og individuelle vurdering ved bevilling af trehjulede cykler, knallerter og EL scooter kan det være nødvendigt vejlede om muligheder, hvor lovgivningen ikke rummer mulighed for bevilge hjælpemidlet. I forhold til reparion af hjælpemidler er der én indgang til både bevilling og reparion, hvilket er beskrevet under punkt 5 serviceinformionen. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Anlæg Afledt drift Finansiering Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv (2015- priser) (2015- priser) (2015- priser) (2015- priser) Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er- og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Result af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? 19

21 Socialudvalget Vurdering og forslag til initiiver Hvad er administrionens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrionen, og er der alterniver? Konsekvenser ved initiiverne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Anlæg Afledt drift Finansiering Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandarder vedrørende /15 2 Åben Kvalitetsstandard vedrørende genbrugshjælpemidler mv 24374/15 3 Åben Kvalitetsstandarder vedrørende genbrugshjælpemidler, biler og 26645/15 boligindretning (1) 4 Åben Serviceinformion vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning 25882/15 og tilskud til handicapbil 5 Åben Høringssvar fra Handicapråd vedrørende kvalitetsstandarder /15 6 Åben Høringssvar Seniorrådet kvalitetsstandarder /15 Indstilling Administrionen indstiller, kvalitetsstandarder med serviceinformion drøftes og sendes i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet, samt til orientering i Sundheds- og Psykiriudvalget. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Vibe Bøgvad 20

22 Socialudvalget Anbefales godkendt. Supplerende sagsfremstilling til møde i Socialudvalget den 7. april 2015 Kvalitetsstandarder har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Handicaprådet er tilfreds med Serviceinformion og Kvalitetsstandarder tager højde for både børn, unge og voksne borgere med varig funktionsnedsættelse, samt Frit valg er tydeliggjort. Handicaprådet noterer sig, det ikke er beskrevet, hvor personer kan henvende sig ved beskadigelse af nødvendigt hjælpemiddel som ikke kan repareres på almindeligt værksted. Handicaprådet har givet forskellige anbefalinger til teksten i Serviceinformion og i kvalitetsstandard for trehjulet cykel, knallert og el-scooter. Administrionen bemærker Der er ikke beskrevet alterniver til det angivne serviceniveau for reparion af nødvendigt hjælpemiddel, men borger rådgives om muligheder ved bevilling. Dette anbefales forts. Administrionen bemærker ligeledes, sagsbehandlingstid for handicapbiler er 6 måneder fra modtagelse af ansøgning. Dette er ikke tydeliggjort i det fremsendte. Høringssvar: Seniorrådet kan med tilfredshed notere, serviceniveauet er uændret og hverdagsrehabilitering og sundhedsfremme har høj prioritet. Vi har også noteret os der gennemføres brugerundersøgelser mindst 1 gang hvert fjerde år. Vi kan se der er rettelser og præciseringer som er det gennemgående i de aktuelle kvalitetsstandarder for 2015, og det kan Seniorrådet tilslutte sig. Vi har noteret os der er lagt op til besparelser inden for området i budget Det er vi meget bekymret over, og det vil vi følge op på løbende. Indstilling Administrionen indstiller, kvalitetsstandarder godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt med de beskrevne administrive bemærkninger. 21

23 Socialudvalget Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Sagsnr.: 14/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling Pleje- og omsorgsområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Orienteringssagen er baseret på seneste stistik med da fra omsorgssystemet. Hertil kommer fraværsstistik (uden elever), samt oversigt over aktivitetsbaserede ydelser, hvor bilag samler ledelsesinformionen for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visition til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner. Ledelsesinformionen anvendes ved de månedlige budgetopfølgninger i distrikterne. Budgetopfølgning for Hjælpemiddeldepot og Vordingborg Madservice foretages ligeledes, hvor opfølgningen er baseret på deres forbrugstal. Ved budgetopfølgning i distrikterne drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding dag, aften og n. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast anste er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt håndtere ny udvikling på området. I 2014 havde flere distrikter udfordringer. Forhold, der allerede i starten af 2015 er stabiliseret. Der er særlig opmærksomhed på den demografiske udvikling, den rehabiliterende indss, velfærdsteknologi, samt til og afgang af borgere i denne forbindelse. Hertil kommer en særlig opmærksomhed på konsekvensen af Sundhedsstyrelsens dokumentionskrav i forhold til levering af sundhedsfaglige ydelser. Området har derfor øget opmærksomheden. Der er særlig opmærksomhed på udnytte den samlede ekstraeffekt af aktiviteter under ældremilliarden, hvor de tilførte midler ikke må anvendes til aktiviteter fastlagt i det ordinære budget, men gerne må skubbe yderligere på nytten af den budgetlagte indss. Den samlede indss stiler mod fastholde samme kvalitet og stabilt niveau af visition til pleje, omsorg og sygepleje over årene, med det formål sikre et antal helt eller delvist selvhjulpne borgere, der kan bidrage og deltage i lokale netværk og aktiviteter, opleve højest mulige kvalitet i hverdagslivet og sent komme i risiko for få behov for massiv plejeindss i forbindelse med alvorlig sygdom. Der er særlig opmærksomhed på et tæt samspil og dialog mellem BUM modellens aktører vedrørende omfang og kvalitet i leverancen ud fra den givne visition. Afdelingen bemærker, der styres meget tæt på det budgetterede niveau. At budgettet for 2015 er pris- og løntalsreguleret og pr. 1. april 2015 reguleres for den aftalte lønstigning som følge af OK 15. Derudover er reguleret for diverse konsekvenser af udbud og ændret lovgivning. At det forts lykkes holde et stabilt niveau af ydelser visiteret efter serviceloven og samtidig levere en tilfredsstillende kvalitet både efter serviceloven og efter sundhedsloven skyldes god planlægning, et personale med høj kompetence og en høj grad af tilstedeværelse på arbejdspladsen. For det samlede budget i Afdeling for Pleje og omsorg bemærkes, området budget- og regnskabsmæssigt ligger meget lavt set i forhold til sammenlignelige kommuner og landet i øvrigt. Dette forhold var gældende i 2014 og fortsætter i Det bemærkes, Nøgletal for regnskab 2014 endnu ikke foreligger på landsplan. Afdelingen ser Mellemkommunal refusion som en særlig udfordring, hvor det har stor betydning det frie valg af plejebolig sker uden et stsligt loft for, hvilken betaling kommuner med højere omkostninger end Vordingborg Kommune har, kan opkræve fra Vordingborg Kommune. Det har derfor stor betydning om den enkelte borger til eller fravælger Vordingborg Kommune som bopæl, når ældrebolig eller plejebolig bliver behovet. 22

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Klintholm Havn Centret, Sildemarken 2, 4791 Borre og Ulvsundcentret,

Socialudvalget. Referat. Klintholm Havn Centret, Sildemarken 2, 4791 Borre og Ulvsundcentret, Socialudvalget Refer Do 04. marts 2014 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 17:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Klintholm Havn Centret, Sildemarken 2, 4791 Borre Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Socialudvalget Referat Dato 02. september 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Heino Hahn, Vibe Bøgvad,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 03. marts Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 03. marts Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 03. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby

Socialudvalget. Referat. Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby Socialudvalget Refer Do 03. februar 2015 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 05. maj 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1.

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1. Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 386.406 283.281 378.867-7.539 98% Budgetramme 1 394.805 392.697 292.189

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kompetence- og delegationsplan for Ældre

Kompetence- og delegationsplan for Ældre Kompetence- og delegationsplan for Ældre Lovområde Lov om kommunernes styrelse Lov om Retssikkerhed Sundhedsloven, samt vejledning om hjemmesygepleje og vejledning om sygeplejefaglige optegnelser Bekendtgørelse

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 03. november 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Socialudvalget. Dagsorden. Dato 07. marts :00. Mødetidspun kt. Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Dagsorden. Dato 07. marts :00. Mødetidspun kt. Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Dagsorden Dato 07. marts 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen, Michael Larsen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Socialudvalget s møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Socialudvalget s møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Socialudvalget s møde Mødedato: Tirsdag den 17. december 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Møderum 200, Rådhusparken 2 Medlemmer: Afbud: Peter Sørensen (A) (Formand), Charlotte

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ældreområdet Udvalgsaftale

Ældreområdet Udvalgsaftale Ældreområdet Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsaftale Ældreområdet Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området...3 Ressourcer...4 Udviklingstendenser...4 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område

Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område Budgettering og prognoser Afdeling for Pleje og Omsorg har siden 2009 anvendt en økonomistyringsmodel baseret på aktivitetsbaserede budgetter. Modellen er forfinet og udbygget gennem årene i takt med at

Læs mere

Resultat på drift. Ældre. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Socialudvalget

Resultat på drift. Ældre. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Socialudvalget Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 391.362 208.111 388.967-2.395 99% Budgetramme 1 394.805 397.653 206.286

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:20 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 22. april 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen (O) Kristian Moberg

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere