Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere"

Transkript

1 Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen bør være bekendt med og altid medbringe på en prøve. Prøvelederen er PRØVENS ØVERSTE ADMINISTRATIVE MYNDIGHED jf. FMR 14. Det er prøvelederens fornemste opgave at skabe en ramme, så afprøvningen af de tilmeldte hunde kan foregå under så ideelle forhold som muligt. Prøvelederens opgaver: 1. Terræn og dommere Prøvelederen skal skaffe egnede terræner og invitere dommere (medmindre dette sker direkte fra den arrangerende klub/organisation). Evt. invitere terrængivere. Send takkebrev efter prøven, hvis ikke terrængivere har deltaget i evt. spisning eller arrangementet som sådan, hvor der har været anledning til en personlig tak. 2. Hundeweb Til klubbernes og organisationernes administration af samtlige prøver i Dansk Jagthunde Udvalgs regi (DJU) er oprettet et system på Dansk Kennel Klubs (DKK) hjemmeside benævnt prøve/aktivitetssystemet under Hundeweb. På DJU s hjemmeside ligger en brugermanual for oprettelse af prøver m.m., som klubberne og organisationerne kan benytte som vejledning i brugen af prøve/aktivitetssystemet. Prøvelederen henvises til brugermanual for prøveledere på DJU s hjemmeside, som giver en fyldestgørende vejledning i hans brug af prøve/aktivitetssystemet ved administrationen af prøven. Prøvelederen skal benytte systemet i Hundeweb til modtagelse af tilmeldinger og betalinger, til lodtrækning, til katalogopstilling, til udskrivning af præmielister og til registrering af præmier og placeringer. 3. Annoncering og oprettelse af prøven i Hundeweb Prøven annonceres i de relevante blade samt på klubbernes og organisationernes hjemmesider. Dette foretages af den arrangerende klub/organisation. Ligeledes opretter klubben/organisationen prøven i DKK s prøve/aktivitetssystem under Hundeweb, hvor hundeførerne kan tilmelde sig. Annonceringen skal indeholde: Prøvedag, mødetid og sted, terræner, dommere, prøveleder, evt. begrænsning af antal startende hunde, tilmeldingsfrist samt andre relevante oplysninger f. eks. gebyrer for ungdomsklasse, åben klasse osv. jf. instruksen Gældende gebyrer for prøver i Dansk Jagthunde Udvalgs regi. Hvis der på en markprøve er stor afstand mellem de enkelte terræner, kan man med fordel aftale decentrale mødesteder for derved at spare unødvendig kørsel frem og tilbage. Hundeførerne har krav på at få besked om mødested enten pr. post, via mail fra prøve/aktivitetssystemet eller på klubbens/organisationens hjemmeside. Hvorledes der orienteres om decentrale mødesteder, bør fremgå af indbydelsen.

2 4. Tilmeldingsfristen Tilmeldingsfristen bør fastsættes således, at der gives god tid til lodtrækning og trykning af katalog. I forbindelse med tilmeldinger, som modtages pr. brev efter fristens udløb, og som derfor returneres, bør den poststemplede kuvert ligeledes returneres til indsenderen. Det er ikke muligt at tilmelde sig på Hundeweb efter tilmeldingsfristens udløb. Tilmeldingen afvises simpelthen. Der kan udfærdiges en venteliste efter lodtrækningen, som bør være trykt i kataloget. Optagelse på ventelisten kræver rettidig tilmelding inkl. betaling og efter aftale med ejer/fører. 5. Forsikring De arrangerende organisationer og klubber har tegnet en arbejdsskadeforsikring, som dækker arrangementet. Skader, som forvoldes af hunde, skal dækkes af hundens lovpligtige hundeansvarsforsikring. Skader forvoldt af personer skal først og fremmest dækkes af vedkommendes ansvarsforsikring eller vedkommendes bils forsikring. Skader ved afgivelse af skud dækkes af vedkommendes jagtforsikring. Derefter indtræder klubbernes og organisationernes forsikringer som et sikkerhedsnet. Såfremt der indtræffer en skade, som klubbens/organisationens forsikring skal dække, skal prøvelederen senest dagen efter prøven kontakte sin organisation, så skaden kan blive anmeldt inden for den fastsatte frist. Specialklubbernes prøveledere kontakter FJD s sekretær. 6. Pokaler og præmier Hjemkaldelse af pokaler og regler for gravering undersøges. Det er normalt den organisation/klub, der har udsat pokalen, der er ansvarlig for, at den er tilstede på prøvedagen, samt at den returneres, hvis den ikke uddeles. Det er prøvelederens opgave at orientere dommerne om hvilke pokaler og evt. ærespræmier, der skal konkurreres om. Efter prøven oplyser prøvelederen klubben/organisationen om, hvem der har vundet pokalerne. Retningslinier for uddeling af præmier til de præmierede hunde udarbejdes af de enkelte klubber og organisationer. Disse sørger ligeledes for, at disse præmier bliver fremsendt til prøvelederen. 7. Stambogscertifikat, ejerforholdsattest, vaccinationsattest og resultatbog Under henvisning til FMR 9 skal hundens stambogscertifikat, ejerforholdsattest og vaccinationsattest medbringes og forevises på forlangende. Såfremt en hundefører ønsker resultatet af prøven indført i hundens resultatbog, kan dette ske ved direkte henvendelse til dommeren. 8. Ansøgning om CACIT og fældning af fugl For vinderprøver kan der søges CACIT. Dette foregår ved, at den arrangerende klub/organisation senest 1. februar for forårsvinderprøvers vedkommende og senest 1. juli for efterårsvinderprøvers vedkommende sender en ansøgning til DJU s sekretariat. DJU videreekspederer ansøgningen til DKK.

3 En vinderprøve med CACIT skal annonceres som en international vinderprøve. På præmielisten skal det anføres, hvis 1. vinderen har fået CACIT, ligesom reserve-cacit, CAC og HP også påføres præmielisten. Hvis der tildeles CACIT eller reserve-cacit, skal der sendes en kopi af præmielisten til DKK, hvorefter DKK videresender den til FCI med ansøgning om godkendelse. CACIT og reserve-cacit er først gældende, når FCI har godkendt ansøgningen. Ansøgning om dispensation til fældning af fasaner uden for jagttiden på efterårets brugsprøver, vinderprøver og fuldbrugsprøver sendes til DJU s sekretariat senest 1. juli. DJU videreekspederer ansøgningen til Naturstyrelsen. Det er strengt forbudt klubberne og organisationerne at rette direkte henvendelse til Naturstyrelsen på dette punkt. Når dispensationen er bevilget, sender DJU s sekretariat den til den arrangerende klub/organisation. Kopi af tilladelsen skal prøvelederen sende til den lokale politimyndighed inden prøven. Til hver dommer udleveres en kopi af tilladelsen. 9. Tilmelding og betaling Hundeførerne kan tilmelde sig til en prøve via Hundeweb inkl. betaling. Endvidere kan hundeførerne tilmelde sig skriftligt ved fremsendelse af DJU s autoriserede tilmeldingsblanket inkl. betaling til prøvelederen. Når tilmeldingsfristen er udløbet, går prøvelederen i gang med at arbejde i prøve/aktivitetssystemet på Hundeweb, hvor alle hunde, der er tilmeldt via Hundeweb, er registreret. Han indtaster de hunde, som har tilmeldt sig prøven via DJU s tilmeldingsblanket. Herefter foretages opdeling i hhv. engelske og kontinentale racer og i ungdoms- eller åben klasse. Når dette er gjort, og dommerne er registrerede, foretages ved hjælp af prøvesystemet lodtrækning m.m. Såfremt unghunde og åben klasse hunde går sammen på et hold pga. dobbeltføring el. lign., bør der være mindst fire hunde af enten unghunde eller åben klasse hunde på holdet. Engelske og kontinentale hunde må ikke afprøves sammen, hvorfor der på et blandet hold bør være mindst to par unghunde eller to par åben klasse hunde jf. FMR 14 afsnit f og 20 stk. 9. Er prøvelederen bekendt med, at der er familiære eller andre nære relationer mellem en dommer og en hundefører, bør der tages højde for dette ved lodtrækningen. Antal hunde pr. hold i ungdoms- og åben klasse bør ikke overstige 12 hunde, i brugsklasse 10 hunde og på en endags vinderprøve 8 hunde jf. FMR 14 stk. e. Der henvises i øvrigt til brugermanualens vejledning på DJU s hjemmeside omkring nævnte operationer. I tilfælde af for mange tilmeldte hunde, foretages der efter tilmeldingsfristens udløb lodtrækning blandt alle rettidigt indsendte tilmeldinger. Overtallige hunde kan tilbydes at komme på føromtalte venteliste. Hensigten med denne lodtrækning er, at alle inden for fristen tilmeldte hunde har lige gode chancer for at kunne deltage i prøven. Dette princip må ikke fraviges. Dog indgår tilmeldte markprøvedommere ikke i lodtrækningen, da de pga. af dommeropgaver måske kun kan stille med egen hund denne dag. Hvis prøvelederen har mulighed for det, forsøger han ved mange hunde på venteliste at skaffe et ekstra terræn og en ekstra dommer.

4 For at udenlandske hunde kan starte på danske vinderprøver kræves, at ejeren og føreren i sit hjemland er medlem af en tilsvarende organisation eller klub som den, der arrangerer prøven. Der henvises i øvrigt til FMR 9 stk. 4 vedr. udenlandske hundes deltagelse på danske prøver. Prøvelederen sender en mail via til DKK s bogholderi, hvori han anfører til hvilken bankkonto, tilmeldingsgebyrerne skal indbetales. Beskeden indeholder oplysninger om prøvenummer, dato og sted for prøven, arrangør m.v. Når tilmeldingsfristen er udløbet, indbetaler DKK det beløb, som er indgået fra hundeførerne ved tilmelding via Hundeweb på nævnte bankkonto. 10. Katalog og dommerbøger Kataloget fremstilles med angivelse af hold, klasse, lodtrækningsnummer, dommer, terrænleder og evt. skytte. Dommeraspiranter bør også opføres i kataloget. Det kan anbefales at oplyse om terrænledernes mobilnumre i kataloget. Endvidere oplyses hvilke pokaler, der kan dystes om samt mødested og tid for matchning. Evt. indsættes en kortskitse over terrænerne. Oplysninger om hundene opdelt på hold kan overføres fra prøve/aktivitetssystemet til et tekstbehandlingssystem på en computer, hvorefter man kan designe sit katalog med diverse oplysninger, billeder m.m. Dommerbøger rekvireres hos den arrangerende klub/organisation, som køber dem i DJU s sekretariat. Hvis dommerbogen først udleveres til dommeren om morgenen, bør alle hundenes data være indført i den af prøvelederen. Ellers bør den sendes til dommeren et par dage før prøven vedlagt et katalog. 11. Terrænledere Terrænlederne skal instrueres om, at det skal tilstræbes, at alle hunde i alle klasser skal afprøves i modvind. Terrænlederen skal derfor tilrettelægge dagen således, at man starter i den ende af terrænet, hvor hundene kan blive sluppet i modvind. Vejledning bør gives til dommerne og hundeførerne om terrænets beskaffenhed evt. udfærdiges en kørselsvejledning. Instruktion i evt. flytning af biler skal være omhyggelig og let forståelig. Prøvelederen afholder evt. et møde med terrænlederne et stykke tid før prøven, hvor man gennemgår de praktiske ting omkring prøven, så alle er godt orienterede om prøvedagens forløb. Hvis terrænlederne er i besiddelse af mobiltelefoner, er det en god idé at udveksle numre inden prøvens start, så man evt. kan hjælpe hinanden med terræn, oplyse om uforudsete forsinkelser inden matchning m.m. Prøvelederens og terrænledernes mobilnumre bør noteres i kataloget. 12. Skytter og apportør På prøver med fældning af fugl skal der med hvert hold følge én eller to skytter. I FMR er indsat et bilag benævnt Instruktion for skytter og terrænledere på markprøver, hvor der fældes fugl. Det er prøvelederens opgave at træffe aftale med det fornødne antal skytter. Disse skytter skal være jægere, der er fortrolige med jagt med stående jagthunde, så de ved deres placering i terrænet og skudafgivelse til det opflyvende fuglevildt har størst mulige chancer for at nedlægge dette vildt.

5 Det er også prøvelederens ansvar, at skytterne er bekendte med ovennævnte instruks, så situationerne på dagen afvikles under optimale forhold. Skytterne medbringer selv gevær, ligesom man med fordel kan aftale, at skytterne selv medbringer de patroner, de finder bedst velegnede. Skytterne afregnes naturligvis for de brugte patroner. Prøvelederen skal sikre, at der er mindst én rutineret apportør til disposition på prøven, som kan rekvireres, hvis det skudte vildt ikke er fundet af de deltagende hunde på prøven. 13. Dommere Det anbefales at sende en skriftlig bekræftelse til dommeren, hvis der er indgået en telefonisk aftale med ham. Dommerbøger og katalog udsendes evt. før prøven. Evt. kørselsvejledning vedlægges. Oplysninger om holdopdeling kan evt. sendes via mail fra prøve/aktivitetssystemet. Hvis der bydes på morgenmad eller anden form for beværtning, bør dette nævnes for dommerne med meddelelse om mødetidspunkt. Angiv standkvarters/mødesteds telefonnummer eller prøvelederens mobilnummer i tilfælde af uforudset forsinkelse. Dommeraspiranter og dommerelever modtager også fortæring på prøvedagen. Skal dommeren overnatte, hvilket normalt kun sker i forbindelse med vinderprøver, bør aftale herom bekræftes. Dommerne skal selv medbringe en 9 mm signalpistol, når de dømmer ungdoms- og åben klasse samt forårsvinderklasse. Prøvelederen udleverer løsskudspatroner til dommerne. Normalt udleveres patroner pr. hold. Husk at instruere om, at ikke afskudte patroner skal afleveres til prøvelederen efter prøven. Prøvelederen bør have en signalpistol inkl. ejer i reserve, hvis en dommer har glemt sin. Husk at indprente dommerne, at de skal indføre kritikken af de bedømte hunde i Hundeweb senest tre uger efter prøvens afholdelse jf. FMR 17 stk. 6. Gentagne overskridelser af denne frist medfører indberetning til DJU. På DJU s hjemmeside findes en manual til dommere med udførlig vejledning i, hvorledes de skal indtaste deres kritikker m.m. i prøve/aktivitetssystemet på Hundeweb. 14. Medhjælpere Til hjælp med afkrydsning af fremmødte prøvedeltagere om morgenen, opstilling af præmiebord efter prøven, anvisning af P-pladser pr. hold m.m. er det en god idé at have én eller flere medhjælpere, så prøvelederen kan gribe ind ved løsning af uforudsete hændelser. 15. Parkeringsplads Forud for prøven bør prøvelederen sikre, at P-plads forholdene er i orden. Opmarchering pr. hold bør være arrangeret på forhånd. Skiltning af førerbiler (eller opmarchsted) med tydelig angivelse af holdnummer kan være nyttigt.

6 16. Udsætning af fuglevildt Ved udsætning af fuglevildt på prøveterrænet skal gældende lovgivning og retningslinier i øvrigt overholdes punktligt. 17. Procedurer for behandling af klager Eventuelle tvistigheder (klager) bør løses i mindelighed, straks de opstår. Mislykkes dette, skal klageren aflevere en skriftlig klage med en kort angivelse af klagens indhold til prøvelederen på prøvedagen, inden prøven forlades jf. FMR 3 stk. 3. Hvorledes den videre procedure skal foregå, fremgår af nævnte paragraf. Såfremt prøvelederen bortviser én eller flere personer, sender han en skriftlig indberetning herom til den arrangerende klub/organisation, som vurderer, om sagen skal indbringes for DJU jf. FMR 3 stk Aflysning og tilbagebetaling Retningslinier for, hvorledes prøvelederen skal forholde sig mht. det modtagne prøvegebyr ved aflysning af prøven eller ved framelding af en tilmeldt hund, fremgår af instruksen Regler for tilbagebetaling af tilmeldelsesgebyr, som ligger på DJU s hjemmeside. 19. Prøvedagen Velkomst Prøvelederen byder velkommen til hundeførere, terrænledere, skytter, dommere, terrængivere og tilskuere. Der foretages evt. opråb, og der gives en orientering om ændringer i forhold til det trykte katalog. Dommere og terrænledere for de enkelte hold præsenteres samtidig med, at der gives orientering om opmarchering og en kørselsvejledning. Der gives endvidere orientering om; Frokost: Hvor den holdes for de enkelte hold og hvad tid. Herunder evt. bestilling af frokostpakker. Matchning og pokaler: Mødetid og sted for matchning samt hvilke pokaler, der matches om. Dommernes kritik: Der gives løbende kritik i marken, og derudover gives en kort kritik (motivering) af de præmierede hunde ved afslutning af prøven. Ved vinderklasser meddeles placeringerne ved afslutningen. Henstilling: Det henstilles til samtlige, at terrænledernes anvisninger i terrænet skal følges punktligt, og alle skal vise hensyn til markernes afgrøder. Evt. særlige forhold bør nævnes. Indtagning af øl m.m. bør ikke ske provokerende synligt for andre trafikanter. Afregning: Husk at indskærpe, at alle, der skal betale for morgenmad, frokost el. lign. skal sørge for at få det afregnet inden man fortsætter prøven.

7 Afsluttende bemærkning: Afslut velkomsten med at ønske alle en god prøve. Opfordre alle til at være med ved afslutningen, hvor præmietagerne skal hyldes Frokost Holdes der frokost holdvis i terrænet, kan det være en fordel at have arrangeret dette i en lade el. lign. i tilfælde af dårligt vejr. Madpakker til dommer, terrænleder, skytte, dommeraspirant og dommerelev medsendes eller medbringes. På vinderprøver holdes frokost samlet. Dommerne skal i forbindelse med frokosten have mulighed for at trække sig tilbage i et separat lokale, hvor der kan voteres om hvilke hunde, der skal fortsætte efter frokost Afslutning. Kritik og præmieoverrækkelse: Prøvelederen giver ordet til dommerne for en kort kritik af de præmierede hunde samt præmieuddeling. Præmier og pokaler bør være opstillet på et bord e.a. inden præmieuddelingen. Sørg for at have aftalt dette med medhjælperne. Hvis der er specielle regler for gravering, skal dette meddeles pokalvinderne ved overrækkelsen. Prøvelederen (eller en medhjælper) noterer, hvem der vinder pokalerne, hvilket meddeles til den respektive klub/organisation. Vildtparade: På markprøver med fældning af fugl arrangeres der en vildtparade. Der aftales med hornblæser, hvorledes denne afvikles i forhold til præmieuddelingen. Tak: Til sidst takkes terrængivere, terrænledere, skytter, dommere og hundeførere for deres medvirken ved prøven Økonomisk afregning. En af prøvelederens sidste pligter er at sørge for diverse økonomiske afregninger. Kørselsgodtgørelse udbetales til dommerne og evt. dommeraspiranter. Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse til dommerelever. Hvis klubben/organisationen står for udbetalingen, udleveres en blanket til afregning, hvorpå dommeren skal oplyse sit bankkontonummer og andre personlige oplysninger. Der afregnes iht. instruksen Gældende gebyrer for prøver i Dansk Jagthunde Udvalgs regi. Husk at få kvittering til regnskabet og husk at inddrage ikke afskudte løsskudspatroner. På prøver med fældning af fugl skal der afregnes til terrængiverne iht. gældende satser. Dette sker af prøvelederen, såfremt der ikke er lavet anden aftale med klubben/organisationen. Terrænledere og skytter kan gives en mindre erkendtlighed for ulejlighed og kørsel iht. hver klubs/organisations retningslinier. Der afregnes med kro eller forsamlingshus, som man har benyttet. Bidrag til DJU og DKK opkræves af DKK, når prøven er færdigmeldt. Husk at overholde fristen på 30 dage for færdigmelding af prøven, da gebyrerne ellers stiger.

8 Der afregnes med kro eller forsamlingshus, som man har benyttet. Regnskab for prøven udfærdiges og indsendes med bilag iht. den arrangerende klubs/organisations retningslinier Præmieliste: Prøvelederen har medtaget de præmielister, der er udskrevet fra Hundeweb. Såfremt der er sket ændringer, foretages disse manuelt. Ændringerne kan naturligvis også foretages på en medbragt computer. Dommeren noterer præmieringerne og underskriver præmielisten påført evt. ændringer eller rettelser af startende hunde. Denne præmieliste med dommerens underskrift skal opbevares af den arrangerende klub/organisation i mindst 5 år. I tilfælde af registreringsfejl af præmieringen i Hundeweb er dette eksemplar dokumentationen for den korrekte præmiegrad. Det tilrådes, at prøvelederen opbevarer en kopi af denne originale præmieliste. 20. Afslutning Hundeweb Dommeren har i princippet adgang til at skrive kritikker ind i prøve/aktivitetssystem på Hundeweb dagen efter prøven. Det er derfor af stor vigtighed, at prøvelederen så hurtigt som overhovedet muligt og senest 1 uge efter prøvens afholdelse får lagt evt. eftertilmeldte hunde ind i systemet. Det er ligeledes vigtigt, at han får flyttet om på de hunde, der har skiftet hold på dagen i forhold til kataloget. Hvis dette ikke gøres hurtigt, giver det problemer for dommeren, når denne skal skrive sine kritikker. Der går normalt et døgn, før dommeren kan se de ændringer og registreringer, som prøvelederen har foretaget i prøve/aktivitetssystemet. Efter prøven er det prøvelederens opgave at registrere de opnåede præmiegrader i prøve- /aktivitetssystemet på Hundeweb i overensstemmelse med den af dommeren underskrevne præmieliste. Disse registreringer overføres herefter automatisk til de enkelte hundes prøveresultater i DKK s hundedatabase. Til slut skal prøven færdigmeldes til Hundeweb inden 30 dage. 21. Rettelser i prøve/aktivitetssystemet på Hundeweb Hvis det efterfølgende konstateres, at der er en fejl i registreringen i Hundeweb, er proceduren for rettelser således: Hvis prøvelederen har lavet en fejl, f. eks. ved registrering af hundens præmiegrad, skal hundeføreren rette henvendelse til prøvelederen, for at han kan rette fejlen. Hvis dommeren har lavet en fejl, da han påførte præmiegraden på den underskrevne præmieliste, skal dommeren kontaktes. Prøvelederen foretager efter aftale med dommeren rettelsen i prøve/aktivitetssystemet på Hundeweb og udskriver en ny præmieliste med den korrekte præmiegrad, som tilsendes dommeren til underskrift. Denne rettede, underskrevne præmieliste erstatter den tidligere som arkiveksemplar. I begge tilfælde skal prøvelederen efterfølgende sende en mail med forskellige oplysninger om prøven til DKK, for at de kan effektuere rettelserne jf. brugermanual for prøveledere.

9 Hvis der er en fejl i dommerens kritik, skal der rettes henvendelse til prøvelederen eller dommeren. Derefter skal prøvelederen åbne kritikdelen for den pågældende hund, så dommeren kan rette fejlen. 22. APPORTERINGSPRØVER Foranstående generelle retningslinier for afholdelse af markprøver gælder også for afholdelse af DJU s anerkendte apporteringsprøver og Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve for så vidt angår annoncering, tilmelding, katalog, præmier, dommere m.m. Terræn DJU s anerkendte apporteringsprøve skal afholdes på et terræn, som skal være i overensstemmelse med terrænbeskrivelsen i FMR. I bilag 2 Reglement for apporteringsprøver for engelske og kontinentale racer jf. FMR 33 stk. 4 er vist skitser af de tre baner. Endvidere er det beskrevet, hvor høj vegetationen og terrændækningen må være for så vidt angår duebanen og kaninbanen. Kravet til vandbanens størrelse er også beskrevet. Reglerne for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve indeholder også beskrivelser og skitser af terrænernes beskaffenhed. Husk at inden afprøvningen af de tilmeldte hunde skal alle apporteringsopgaver i samtlige discipliner gennemføres af en ikke tilmeldt hund. Vildt I FMR 33 står beskrevet hvilke apporteringsemner, der må anvendes på DJU s anerkendte apporteringsprøve. Det er præciseret, at emnerne skal være kolde, hvorfor de skal være aflivet senest dagen før prøven. Endvidere er det præciseret, at hvis der i disciplinen vandapportering bruges tamduer, skal hver hund have en tør due. Man kan naturligvis genbruge duer fra duebanen. Reglerne for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve indeholder også beskrivelser af hvilke apportemner, der må bruges. Husk at der først må udlægges ræv, når alle hunde, der skal apportere to kaniner, er afprøvet. 23. SLÆB- OG APPORTERINGSPRØVER (S&A-prøver) Foranstående generelle retningslinier for afholdelse af markprøver gælder også for afholdelse af S&A-prøver for så vidt angår annoncering, tilmelding, katalog, præmier, dommere m.m. Beskrivelse af terræn, apporteringsemner m.m., som vedrører S&A-prøverne, er udførligt beskrevet i FMR Bilag 1 Reglement for slæb- og apporteringsprøver for kontinentale racer jf. FMR 29 stk.2. Det er vigtigt, at medhjælperne, der skal lægge slæbene, er rutinerede slæblæggere, som prøvelederen er helt tryg ved. Øvrige medhjælpere, som udlægger vildt, skal naturligvis også følge de opstillede retningslinier punktligt. I alle discipliner anvendes apporteringsemner, som er aflivet senest dagen før prøvens afholdelse. Prøvelederen skal indskærpe dommere og medhjælpere, at der sker den fornødne udskiftning af apporteringsemnerne, så hundene ikke præsenteres for meget brugte eller ulækre apporteringsemner, som enten varmen (duer og ænder) eller regnen (kaniner) har gjort ubrugelige.

10 På S&A-prøverne afbrydes afprøvningen, hvis en hund dumper i en disciplin. På grund af det tætte tidsinterval, der er mellem enkelte af S&A-prøverne, kan prøvelederen annullere lodtrækningen om, hvilke overskydende hunde, der afvises. Det bliver således først tilmeldte hunde, der kommer med på prøven. Senere modtagne tilmeldingsblanketter returneres hurtigst muligt, så hundeføreren kan tilmelde sig til en anden prøve, hvor der er plads. Såfremt nævnte lodtrækning skal annulleres, skal det fremgå af indbydelsen til prøven. Såfremt nogle dommere, der dømmer på prøven, også ønsker at stille med hund, skal disse hunde afprøves på prøvedagen, og afprøvningen skal naturligvis kunne overværes af andre prøvedeltagere. 24. FULDBRUGSPRØVER Foranstående generelle retningslinier for afholdelse af markprøver gælder også for afholdelse af fuldbrugsprøver for så vidt angår annoncering, tilmelding, katalog, præmier, dommere m.m. For at kunne bestride posten som prøveleder på en fuldbrugsprøve kræver det, at vedkommende er helt fortrolig med denne prøves regler. Denne nødvendige kvalifikation kan han have erhvervet sig ved tidligere at have deltaget på en fuldbrugsprøve som hundefører eller dommer. Der stilles ligeledes særlige krav til medhjælpere ved nogle af prøvens discipliner. Derfor er det kutyme, at de fleste fuldbrugsprøver afvikles på de samme terræner år for år med den samme prøvestab. På en fuldbrugsprøve afprøves hundene i mange forskellige discipliner, hvilket stiller store krav til forskellige former for terræner. 1. februar 2014

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen

Læs mere

LOGO 14. december 2108

LOGO 14. december 2108 Retningslinjer for afholdelse prøver i SJD regi - JAN 2019 Retningslinjerne er bestemmelser for afvikling af prøver i SJD regi samt en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Prøveledere

Hundeweb Brugermanual Prøveledere Hundeweb Brugermanual Prøveledere Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Kapitel 1 - Kvalitetsklasser (ungdoms- og åbenklasse)...6 1. Administrer arrangementet, priser, klasser mm. (bruges

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Hundeweb - Brugermanual Prøveledere

Hundeweb - Brugermanual Prøveledere Hundeweb - Brugermanual Prøveledere Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb... 2 Kapitel 1 - Markprøver / skovfugleprøver... 6 1. Administrer arrangementet, priser, klasser mm. (bruges ikke af

Læs mere

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer?

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer? Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: Hermed svar fra Dansk Irsksetter Setter Klub ( DISK) svarene er skrevet med rødt efter hvert spørgsmål. Høringen har været behandlet i forbindelse med mail korrespondance blandt DISK Bestyrelses medlemmer

Læs mere

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver Dansk Retriever Klub Januar 2006-1 - Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret september 2009 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver - 1 - Marts 2009 Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence Andre spørgsmål

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB

VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB 24. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB TIL REGIONERNE OG BRUGSHUNDEUDVALGET EMMA FREIDAL LAURSEN SPANIEL KLUBBENS BRUGSHUNDEUDVALG Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Oprettelse af prøver...

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2007

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2007 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2007 i Langhårsklubben Fredag den 11. maj 2007 kl.: 18:00 på Hotel Hedegården i Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Frede Petersen,

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

EFTERÅRSMARKPRØVER 2015

EFTERÅRSMARKPRØVER 2015 Regler for deltagelse i prøverne: Til prøverne kan tilmeldes hunde i åben klasse og i unghundeklasse, og hundene afprøves efter Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles Markprøve Regler. Disse kan rekvireres på

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver.

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til brug for specialklub- og kredsbestyrelser, lydighedsudvalg, sekretærer og lignende, der beskæftiger sig med lydighed og dommere. Det er ikke en fuldstændig checkliste,

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 10.10.2015 Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde lørdag den 10. oktober 2015 på Gørdinglund, Hessellundvej 5, 6690 Gørding. Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand,

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 29.02.2016 Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde mandag den 29. februar 2016 kl. 17,00 i Ejby-Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby. Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan

Læs mere

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB 1. FORORD Denne manual er udarbejdet til brug for prøveledere, der arrangerer kaninslæb efter DTKs kaninslæbsreglement eller schweissprøver efter Dansk Kennel Klubs

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 1. februar 2010. 33 ændret vedr. aflevering efter apportering fra vand 15. oktober 2011

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 21. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles Markprøve Regler side

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler afløser de pr 1. januar 2003 med senere ændringer gældende regler og træder i kraft den 1. februar 2004 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver

DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver 2018 DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver DGK Dansk Gravhundeklub 07 12 2017 1 Dette er DGK s manual til Klubsystemet vedrørende prøvesystemet for arbejdsudvalgene. Aftale om brug af og dataansvar

Læs mere

Reorganisering af arbejdet omkring de stående jagthunde i Danmark

Reorganisering af arbejdet omkring de stående jagthunde i Danmark Reorganisering af arbejdet omkring de stående jagthunde i Danmark Referat af møde den 11. december 2017 afholdt på Fjeldsted Skovkro. Deltagere: FJD: Ole Dahl Madsen, Per Kristoffersen og Christian Johansen

Læs mere

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse,

Læs mere

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø Fotograf Jens O. Pedersen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDLEDNING Regler for Jægerforbundets

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende Oktober 2013 Træningsplads og arealer... 2 Indskrivning... 2 Betaling... 2 PRØVER... 3 Kredsens præmieregler/tilskud...

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 08.08.2016 Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde mandag den 8. august 2016 kl. 17,00 i Ejby-Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 21.08.2008 Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde torsdag den 21. august 2008 kl. 10 på Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg Til stede var, Flemming Thune-Stephensen

Læs mere

Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. September 2017 på Qvistgaard. Dagsorden. 1.Fastsættelse af endelig dagsorden Dagsorden godkendt.

Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. September 2017 på Qvistgaard. Dagsorden. 1.Fastsættelse af endelig dagsorden Dagsorden godkendt. Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. September 2017 på Qvistgaard Dagsorden 1.Fastsættelse af endelig dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Underskrift af referat fra de sidste møder 3. Siden

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver Vejledningen skal hjælpe personer, der beskæftiger sig med rallyprøver, til at få planlagt og gennemført de bedst mulige arrangementer. Vejledningen er forsøgt gjort så komplet som muligt, men kan selvfølgelig

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

Hans Bilde Sellerup, HS har ikke ønsket medlemskab for 2017

Hans Bilde Sellerup, HS har ikke ønsket medlemskab for 2017 REFERAT (Protokol) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2017 i Langhårsklubben Onsdag den 4. januar 2017 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Just Mikkelsen, JM Leif Hansen, LH Bent Hansen, BH Jens Jensen, JJ Hans

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde mandag den 22. maj 2017 kl. 17,30 i Ejby-hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde mandag den 22. maj 2017 kl. 17,30 i Ejby-hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby. REFERAT Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde mandag den 22. maj 2017 kl. 17,30 i Ejby-hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby. Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 27.01.2005 På Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Til stede var: Kristian Raunkjær (KR) (fmd.) DJ, Asger Stein (AS) (næstfmd.) FJD, Gert Clausen (GC) DJ, Jørgen Stengel Hansen (JSH) DKK,

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds efterårsmarkprøver 2010

Danmarks Jægerforbunds efterårsmarkprøver 2010 Danmarks Jægerforbunds efterårsmarkprøver 2010 Regler for deltagelse i prøverne: Til prøverne kan tilmeldes hunde i åben klasse og i unghundeklasse, og hundene afprøves efter Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Prøveledermanual for schweissprøver

Dansk Kennel Klub. Prøveledermanual for schweissprøver Dansk Kennel Klub Prøveledermanual for schweissprøver Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Forord 3 2. Klubbens schweissprøveprogram 3 3. Hundeweb 3 4. Prøvelederens ansvar og

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 29.01.2014 Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde onsdag den 29. januar 2014 kl. 17 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ Tilstede var: Poul Vestervang (PV)

Læs mere

Vejledninger for. Uddannelse og afholdelse af kurser

Vejledninger for. Uddannelse og afholdelse af kurser Vejledninger for Uddannelse og afholdelse af kurser Indledning Uddannelsesudvalget tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og hundeførere.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Administration af prøver/aktiviteter... 2

Indholdsfortegnelse. Administration af prøver/aktiviteter... 2 Indholdsfortegnelse Administration af prøver/aktiviteter... 2 Brug af hundeweb prøve... 3 Opret prøve...3 Kontroller oplysninger om prøven / aktiviteten...5 Indtastning af deltagere på prøven / aktiviteten...6

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

EFTERÅRSMARKPRØVER 2011

EFTERÅRSMARKPRØVER 2011 Regler for deltagelse i prøverne: Til prøverne kan tilmeldes hunde i åben klasse og i unghundeklasse, og hundene afprøves efter Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles Markprøve Regler. Disse kan rekvireres på

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Drejebog Kredsturneringer kreds Øst

Drejebog Kredsturneringer kreds Øst Vejledning til juniorledere omkring afholdelse af kredsturnering Opdateret 6. marts 2016 Oprettelse i Golfbox Koordinatoren for kredsturneringen sørger for oprettelse af turneringen i Golfbox under Juniordistrikt

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds forårsmarkprøver 2019

Danmarks Jægerforbunds forårsmarkprøver 2019 Danmarks Jægerforbunds forårsmarkprøver 2019 Danmarks Jægerforbunds Forårsmarkprøver 2019 Regler for deltagelse i prøverne: Til prøverne kan tilmeldes hunde i åben klasse og i unghundeklasse, og hundene

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 27.08.2009 Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde torsdag den 27. august 2009 kl. 10 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle Til stede var Flemming Thune-Stephensen

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, kassereren, sekretæren, avlsvejleder, hvalpeformidler.

Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, kassereren, sekretæren, avlsvejleder, hvalpeformidler. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 2-2007 i Langhårsklubben Fredag den 30. marts 2007 kl.: 18:00 på Hotel Hedegården i Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Frede Petersen, FP

Læs mere

Regnskabsregler. Diabetesforeningens bogholderi bogfører for Lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper

Regnskabsregler. Diabetesforeningens bogholderi bogfører for Lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper Regnskabsregler Diabetesforeningens bogholderi bogfører for Lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper Regnskabsregler for Diabetesforeningens Lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper, hvor Diabetesforeningens

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2019

Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2019 Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2019 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets Apporteringsprøveregler

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2019

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2019 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2019 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2019 Bemærk at propositioner for military-, distance- og TREC-stævner skal godkendes af DRF s respektive disciplinudvalg

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

DKKs internationale efterårsvinderklasse: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog.

DKKs internationale efterårsvinderklasse: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog. Invitation til alle DKKs efterårsmarkprøver 2012 Se nærmere på: www.dkk.dk (vælg: aktiviteter/markprøver) DKKs brugsklasser: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og/eller en af specialklubberne

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Unghundemesterskabet 2012

Unghundemesterskabet 2012 Unghundemesterskabet 2012 Traditionen tro afholder RJK Unghundemesterskab den anden søndag i august. Søndag d. 12. august byder RJK velkommen til Unghundemesterskab 2012, som afholdes ved det skønne Skanderborg

Læs mere

Referat af DMK s online bestyrelsesmøder den 8. og 16. marts 2017

Referat af DMK s online bestyrelsesmøder den 8. og 16. marts 2017 Referat af DMK s online bestyrelsesmøder den 8. og 16. marts 2017 Deltagere: Rune Riishøj (RR) Michael Østergaard (MØ) Peter Katholm (PK) Thomas Elgaard Nielsen (TEN) (kun 16/3) Morten Vestergaard (MV)

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere