KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2016) 1372 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om kategorier af aftaler, der skal beskyttes i forbindelse med en delvis overførsel af ejendom i henhold til artikel 76 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Kommissionens delegerede retsakt vedrører de kategorier af aftaler, der skal beskyttes ved en delvis overførsel eller i tilfælde af ændring af kontraktvilkår i henhold til artikel 76 i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD), baseret på teknisk rådgivning fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA). Ovennævnte artikel fastsætter sikkerhedsforanstaltninger for visse kontrakter i tilfælde af delvis overførsel af aktiver, rettigheder og forpligtelser, der tilhører et institut under afvikling, eller i tilfælde af tvungne kontraktændringer. Formålet med denne beskyttelse er, når der er foretaget en delvis overførsel eller en kontraktændring, at forhindre adskillelse af aktiver, rettigheder og forpligtelser, som i kraft af visse aftaler er knyttet sammen, når denne sammenknytning er begrundet af et lovligt mål. BRRD specificerer endvidere, at sikkerhedsforanstaltningerne finder anvendelse uanset antallet af parter, der deltager i aftalerne, og om aftalerne er indført ved en kontrakt eller fastsat i lovgivningen, eller om de helt eller delvis styres af lovgivningen i en anden medlemsstat eller et tredjeland. Det fastsætter desuden, hvilken form for beskyttelse 1, der er passende for hver kategori af aftaler, og grænserne 2 for denne beskyttelse. Stk. 4 i ovennævnte artikel tillægger Kommissionen beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt for yderligere at præcisere de kategorier af aftaler, der har fordel af sikkerhedsforanstaltningerne. EBA har ydet rådgivning om dette spørgsmål, som Kommissionens tjenestegrene har fulgt. Det er Kommissionens opfattelse, at der ved den delegerede forordning bør vedtages en mere detaljeret række af bestemmelser og definitioner end dem, der allerede er indeholdt i BRRD. Den delegerede forordning vil ikke fastlægge en liste over beskyttede aftaler. Det ville være meget vanskeligt at sammenstille en komplet liste over alle typer af aftaler, som kan indgås i henhold til medlemsstaternes forskellige nationale lovgivninger, og som kan beskyttes, og en sådan ville skulle ajourføres løbende. I stedet bør den delegerede forordning i forbindelse med de forskellige kategorier af aftaler henvise til definitionerne i BRRD eller, i fravær af sådanne, til definitionerne i anden EU-lovgivning, idet der tilføjes elementer eller fastsættes betingelser for anvendelse af beskyttelsen, hvor dette er påkrævet. Med dette udgangspunkt vil en kategori af aftaler kun blive præciseret yderligere i den delegerede forordning, hvis dette ikke er gjort i tilstrækkeligt omfang i BRRD. Den delegerede forordning bør følge en differentieret tilgang til fastlæggelse af anvendelsesområdet for og anvendelse af sikkerhedsforanstaltningerne på de kategorier af aftaler, der er fastsat i artikel 76 i BRRD. Nogle kategorier af aftaler bør beskyttes udelukkende i kraft af deres karakter (for eksempel aftaler om sikkerhed i form af overdragelse af den fuldstændige ejendomsret), da anvendelsen af sikkerhedsforanstaltningerne på disse kategorier af aftaler er klar og ligetil. En ubegrænset beskyttelse af andre kategorier af aftaler, som er defineret i bredere og mere vage termer i BRRD, vil imidlertid sandsynligvis hæmme anvendelsen af værktøjet "delvis overførsel" og kan sågar gøre værktøjet umuligt at anvende. For eksempel kan fællesbetegnelsen "aftaler om modregning" dække alle gensidige forpligtelser mellem parterne i aftalen. Hvis der blev givet 1 2 Artikel Artikel DA 2 DA

3 beskyttelse i så bred forstand, ville afviklingsmyndighederne ikke kunne adskille parternes aktiver, rettigheder og forpligtelser fra hinanden, selv hvis de ikke var knyttet sammen, eller hvis de skulle stamme fra forskellige kilder, som f.eks. finansielle kontrakter på den ene side og almindelige obligationer på den anden side. Dette ville i betydelig grad hæmme anvendeligheden af en delvis overførsel og dermed afviklingens effektivitet. Derfor vil afviklingsmyndighederne være nødt til at anvende de sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat i artikel 76 i BRRD, restriktivt på visse kategorier af aftaler på grundlag af yderligere kriterier. Den delegerede forordning bør fastsætte, hvilke kategorier af aftaler (navnlig hvor BRRD definerer kategorierne bredt, som f.eks. "aftaler om modregning") der vil være omfattet af en beslutning om at anvende sikkerhedsforanstaltningerne restriktivt, og kriterierne for en sådan beslutning. 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE Den 28. juli 2014 anmodede Kommissionen Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om teknisk rådgivning vedrørende beføjelsen i henhold til artikel 76 i direktiv 2014/59/EU med henvisning til artikel 1, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1093/2010 som led i EBA's opgave med at afgive udtalelser til EU-institutionerne. Ved udarbejdelsen af den delegerede retsakt har Kommissionens tjenestegrene nøje fulgt EBA's tekniske rådgivning. Denne delegerede forordning indebærer ikke nye politikovervejelser udover dem i direktiv 2014/59/EU. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT I artikel 1 fastsættes de definitioner, der finder anvendelse. I artikel 2 defineres anvendelsesområdet. I artikel 3-7 fastsættes betingelserne for så vidt angår de forskellige typer af aftaler. I artikel 8 fastsættes datoen for anvendelse af denne delegerede forordning. DA 3 DA

4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om kategorier af aftaler, der skal beskyttes i forbindelse med en delvis overførsel af ejendom i henhold til artikel 76 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 3, særlig artikel 76, ud fra følgende betragtninger: (1) Direktiv 2014/59/EU pålægger medlemsstaterne at sikre, at visse kategorier af aftaler beskyttes i forbindelse med delvis overførsel af aktiver, rettigheder og forpligtelser tilhørende et institut under afvikling. Den samme beskyttelse er påkrævet, når en afviklingsmyndighed med tvang ændrer vilkårene for en kontrakt, som det institut, der er under afvikling, er part i. Formålet med denne beskyttelse er, når der er foretaget en delvis overførsel eller en kontraktændring, at forhindre adskillelse af aktiver, rettigheder og forpligtelser, som er knyttet sammen i kraft af disse aftaler. (2) For at sikre en korrekt anvendelse af denne beskyttelse er det nødvendigt at indkredse præcist, hvilke typer af aftaler der er omfattet af hver af de kategorier, der er fastsat i direktiv 2014/59/EU. Den mest hensigtsmæssige metode til denne indkredsning er at fastsætte detaljerede bestemmelser og definitioner i tillæg til dem, der er fastsat i direktiv 2014/59/EU. Dette er at foretrække fremfor at fastlægge en fortegnelse over bestemte aftaler, som kan indgås i henhold til medlemsstaternes forskellige nationale lovgivninger, da en sådan fortegnelse ville være vanskelig at fuldstændiggøre og ville skulle ajourføres løbende. Således bør denne forordning præcisere, og om nødvendigt begrænse, anvendelsesområdet for de forskellige former for beskyttelse, der er fastsat i direktiv 2014/59/EU for hver kategori af aftaler. (3) De forskellige kategorier af aftaler, der er fastsat i artikel 76, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU, er præciseret i forskellig grad: Nogle kategorier er specificeret fuldt ud, mens andre er fastlagt i mere vage termer. Derudover henviser nogle kategorier til én type af kontraktligt forhold og forpligtelse eller til en begrænset række kontraktlige forhold og forpligtelser, mens andre dækker et større antal og et åbent felt af kontraktlige forpligtelser, transaktioner og forhold. Sidstnævnte kategorier kan potentielt omfatte alle retlige og kontraktlige forhold mellem et institut og en eller flere af dets modparter. Hvis disse kategorier af aftaler skulle beskyttes fuldstændigt, kunne det blive vanskeligt for afviklingsmyndigheder af gennemføre delvise overførsler, hvis det overhovedet kunne lade sig gøre. Det er derfor på sin plads at 3 EUT L 173 af , s DA 4 DA

5 undgå en overdreven beskyttelse, som potentielt kunne udbredes til alle aktiver, rettigheder og forpligtelser mellem et institut og dets modparter. (4) Nogle kategorier af beskyttede aftaler er defineret mere bredt i direktiv 2014/59/EU. For at øge sikkerheden for så vidt angår anvendelsesområdet, navnlig i forbindelse med sikkerhedsforanstaltninger, modregnings- og nettingaftaler og aftaler om struktureret finansiering, bør disse kategorier specificeres mere restriktivt. (5) Instituttets modparter kan enes om en såkaldt "catch-all"- eller "sweep-up"- modregningsaftale, der omfatter enhver form for rettigheder og forpligtelser mellem parterne. Som følge af denne type aftale ville alle forpligtelser mellem parterne være beskyttet mod at blive adskilt fra hinanden. Dette ville gøre en delvis overførsel for så vidt angår denne modpart uhåndterbar og ville overordnet set bringe anvendeligheden af hele dette værktøj i fare, idet afviklingsmyndighederne muligvis ikke en gang ville være i stand til at skelne mellem, hvilke forpligtelser der er eller ikke er omfattet af disse aftaler. Det bør i så fald præciseres yderligere, at "catch-all"- eller "sweep-up"- netting- og modregningsaftaler omfattende enhver form for aktiver, rettigheder og forpligtelser mellem parterne, ikke bør kunne betragtes som beskyttede aftaler. (6) Artikel 80 i direktiv 2014/59/EU forudsætter, at en eventuel begrænsning af definitionerne af beskyttede aftaler i henhold til artikel 76, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU ikke påvirker anvendelsen af betalings-, clearing- og afregningssystemer, i det omfang disse systemer er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF 4. Afviklingsmyndigheder bør derfor være forpligtet til at beskytte alle typer af aftaler, der henvises til i artikel 76, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU, som er knyttet til en modparts aktivitet som central modpart. Dette omfatter, men behøver ikke være begrænset til, den aktivitet, der er omfattet af en misligholdelsesfond i henhold til artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/ (7) Det samme gælder aktiver, rettigheder og forpligtelser i forbindelse med betalingssystemer eller værdipapirafviklingssystemer. Da nettingaftaler, som er omfattet af direktiv 98/26/EF, er beskyttet ved insolvens, bør de af hensyn til overensstemmelsen også være beskyttet i henhold til artikel 76 i direktiv 2014/59/EU. Det er imidlertid hensigtsmæssigt at udvide omfanget af beskyttelsen i henhold til artikel 76, stk. 2, i nævnte direktiv til alle aftaler med betalingssystemer eller værdipapirafviklingssystemer og, hvor dette er relevant, de dertil hørende aktiviteter. (8) Behovet for at præcisere omfanget af den aftale, der i visse tilfælde har fordel af sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 76, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU bør generelt set ikke forhindre afviklingsmyndigheder i at beskytte nogen kategorier af aftaler, som kan indbefattes i en af kategorierne i nævnte artikel, og som i forbindelse med insolvensbehandling er beskyttet mod adskillelse af aktiver, rettigheder og forpligtelser, der hører ind under disse aftaler i henhold til den nationale insolvenslovgivning, herunder gennemførelsen i national lovgivning af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF 6.. Det er tilfældet, hvis en kreditor stadig har fordel af de rettigheder, der følger af aftalen, medmindre hele transaktionen er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (EFT L 166 af , s. 45). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af , s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF af 4. april 2001 om sanering og likvidation af kreditinstitutter (EFT L 125 af , s. 15). DA 5 DA

6 erklæret ugyldig i henhold til den nationale insolvenslovgivning. Dette gælder navnlig sikkerhedsforanstaltninger samt modregnings- og nettingaftaler, der er beskyttet i henhold til national insolvenslovgivning VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Definitioner Ved anvendelsen af denne forordning gælder definitionerne i direktiv 2014/59/EU. Følgende definitioner finder også anvendelse: 1) "securitisering": securitisering som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/ ) "aftaler om netting": "aftaler om netting" som defineret i artikel 295 i forordning (EU) nr. 575/2013. Artikel 2 Betingelser vedrørende sikkerhedsforanstaltninger, herunder værdipapirfinansieringstransaktioner Sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 76, stk. 2, litra a), i direktiv 2014/59/EU omfatter følgende: 1) aftaler, der fastsætter kautioner, personlig sikkerhedsstillelse ("personal securities") og garantier 2) panterettigheder og anden tinglig sikkerhed 3) værdipapirudlånstransaktioner, som ikke indebærer overførsel af det fulde ejerskab af sikkerhedsstillelsen, og som medfører, at den ene part (långiveren) udlåner værdipapirer til den anden part (låntageren) mod et gebyr eller rentebetaling, og i forbindelse med hvilke låntageren stiller sikkerhed til långiver i hele lånets løbetid. Sikkerhedsforanstaltninger kan kun betegnes som sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 76, stk. 2, litra a), i direktiv 2014/59/EU, hvis de rettigheder eller aktiver, som sikkerhedsforanstaltningen er knyttet til eller ville være knyttet til efter forekomsten af en fyldestgørelsesgrund, er tilstrækkeligt identificeret eller identificerbare i henhold til aftalens vilkår og gældende national lovgivning. Artikel 3 Betingelser vedrørende modregningsaftaler 1. Modregningsaftaler, der indgås mellem et institut og en eller flere bestemte modparter, kan betegnes som modregningsaftaler i henhold til artikel 76, stk. 2, litra c), i direktiv 2014/59/EU under en af følgende omstændigheder: 7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af , s. 1). DA 6 DA

7 a) hvis aftalerne er knyttet til modpartens aktivitet som central modpart, navnlig for så vidt angår aktiviteter, der er omfattet af en misligholdelsesfond i henhold til artikel 42 i forordning (EU) nr. 648/2012 b) hvis aftalerne vedrører rettigheder og forpligtelser over for systemer som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 98/26/EF eller andre betalingssystemer eller værdipapirafviklingssystemer og er knyttet til deres aktivitet som betalingssystemer eller værdipapirafviklingssystemer. 2. Afviklingsmyndigheder kan præcisere, at modregningsaftaler, der indgås mellem et institut og en eller flere bestemte modparter, i det omfang de vedrører andre typer af rettigheder og forpligtelser, kan betegnes som modregningsaftaler i henhold til artikel 76, stk. 2, litra c), i direktiv 2014/59/EU, hvis det anerkendes, at aftalerne i henhold til de gældende tilsynsregler har et risikoreducerende formål, og hvis beskyttelsen, navnlig ved ikke at give mulighed for adskillelse, er en betingelse for denne anerkendelse. Artikel 4 Betingelser vedrørende nettingaftaler 1. Nettingaftaler, der indgås mellem et institut og en eller flere bestemte modparter, kan betegnes som nettingaftaler i henhold til artikel 76, stk. 2, litra d), i direktiv 2014/59/EU under en af følgende omstændigheder: a) hvis aftalerne er knyttet til modpartens aktivitet som central modpart, navnlig for så vidt angår aktiviteter, der er omfattet af en misligholdelsesfond i henhold til artikel 42 i forordning (EU) nr. 648/2012 b) hvis aftalerne vedrører rettigheder og forpligtelser over for systemer som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 98/26/EF eller andre betalingssystemer eller værdipapirafviklingssystemer og er knyttet til deres aktivitet som betalingssystemer eller værdipapirafviklingssystemer. 2. Afviklingsmyndigheder kan præcisere, at nettingaftaler, der indgås mellem et institut og en eller flere bestemte modparter, kan betegnes som nettingaftaler i henhold til artikel 76, stk. 2, litra d), i direktiv 2014/59/EU, hvis det anerkendes, at aftalerne i henhold til de gældende tilsynsregler har et risikoreducerende formål, og hvis beskyttelsen, navnlig ved ikke at give mulighed for adskillelse, er en betingelse for denne anerkendelse. Artikel 5 Generelle betingelser for sikkerhedsforanstaltninger, modregnings- og nettingaftaler samt aftaler om struktureret finansiering 1. Artikel 2, 3 og 4 berører ikke afviklingsmyndighedernes beføjelser til: a) at beskytte enhver form for aftale, som kan indbefattes i en af kategorierne i artikel 76, stk. 2, litra a), c), d), og f), i direktiv 2014/59/EU, og som under normal insolvensbehandling er beskyttet mod en midlertidig eller tidsubegrænset adskillelse, suspension eller annullering af aktiver, rettigheder og forpligtelser, der hører ind under disse aftaler i henhold til den nationale DA 7 DA

8 insolvenslovgivning, herunder gennemførelsen i national lovgivning af direktiv 2001/24/EF b) at beskytte enhver form for aftale, som ikke er omfattet af artikel 76, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU, og som under normal insolvensbehandling er beskyttet mod en midlertidig eller tidsubegrænset adskillelse, suspension eller annullering af aktiver, rettigheder og forpligtelser, der hører ind under disse aftaler i henhold til den nationale insolvenslovgivning, herunder gennemførelsen i national lovgivning af direktiv 2001/24/EF. 2. Afviklingsmyndigheder kan fra beskyttelsen i artikel 76, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU udelukke sikkerhedsforanstaltninger eller modregnings- og nettingaftaler, som vedrører kontrakter indeholdende vilkår, som i tilfælde af en modparts misligholdelse giver en ikkemisligholdende modpart lov til kun at foretage begrænsede betalinger eller ingen betalinger overhovedet til misligholderens bo, selv om misligholderen er nettokreditor. Artikel 6 Betingelser vedrørende aftaler om struktureret finansiering, herunder securitiseringer og instrumenter, der anvendes til hedgingformål 1. Aftaler om struktureret finansiering i henhold til artikel 76, stk. 2, litra f), i direktiv 2014/59/EU omfatter følgende: a) securitiseringer, for hvilke det gælder, at de underliggende eksponeringer er opdelt i trancher og gennem overdragelse af den fuldstændige ejendomsret er overført fra det eksponeringsleverende instituts balance til det institut eller den enhed, der er under afvikling (securitiseringer, der er genstand for et egentligt salg ("true sale")) b) securitiseringer i form af kontraktlige instrumenter, hvor de underliggende aktiver fortsat balanceføres i det institut eller den enhed, der er under afvikling ("syntetisk securitisering"). I forbindelse med "true sale"-securitisering betragtes enhver rolle for det eksponeringsleverende institut i strukturen, herunder forvaltning af lånene samt tilvejebringelse af risikobeskyttelse eller likviditet, som en forpligtelse, der indgår i aftalerne om struktureret finansiering. I forbindelse med syntetisk securitisering betragtes sikkerhedsrettigheden kun som en ret, der indgår i aftalerne om struktureret finansiering, hvis den er knyttet til bestemte og tilstrækkeligt identificerede aktiver eller kan fastslås i henhold til aftalens vilkår og gældende national lovgivning. 2. Aftaler, der udgør en securitiseringsstruktur, som omfatter gensidige forhold mellem eksponeringsleverende institutter, udstedere, trustees, administrationsselskaber, likviditetsforvaltere samt swap- og kreditbeskyttelsesmodparter, anses for at høre ind under aftaler om struktureret finansiering, hvis disse gensidige forhold er direkte knyttet til de underliggende aktiver og de betalinger, der på grundlag af provenuet fra disse aktiver skal foretages til indehaverne af de strukturerede instrumenter. Disse gensidige forhold omfatter forpligtelser og rettigheder knyttet til de underliggende aktiver, forpligtelser knyttet til de udstedte instrumenter, og DA 8 DA

9 sikkerhedsforanstaltninger, herunder derivattransaktioner, som er nødvendige for at opretholde betalingsstrømmene i forbindelse med disse forpligtelser. 3. Stk. 2 berører ikke afviklingsmyndighedens beføjelse til fra sag til sag og under hensyntagen til den konkrete udformning af aftalen om struktureret finansiering i henhold til artikel 76, stk. 2, litra f), i direktiv 2014/59/EU at træffe afgørelse om, at andre aftaler mellem parterne, jf. stk. 2, som f.eks. aftaler om forvaltning af lån, der ikke er direkte knyttet til de underliggende aktiver og de betalinger, der skal foretages, indgår i en sådan aftale om struktureret finansiering. Artikel 8 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand Jean-Claude JUNCKER DA 9 DA

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 C(2015) 8835 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2015 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.9.2018 L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1221 af 1. juni 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 C(2017) 5562 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.8.2017 om ændring Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.6.2017 C(2017) 3691 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 6.6.2017 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer

Læs mere

Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.

Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe forberedelser til udtrædelsen, men også private parter. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN Bruxelles, den 8. februar 2018 MEDDELELSE TIL INTERESSENTERNE DET FORENEDE KONGERIGES

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.10.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 807/2014 om supplerende bestemmelser

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2016 C(2016) 6867 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.10.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2017 C(2017) 149 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.1.2017 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2016 C(2016) 8542 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.12.2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2012 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 19.2.2018 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af metalbelagte

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) IASB fastsatte ændringernes ikrafttrædelsestidspunkt til den 1. januar 2019, men det er tilladt at anvende dem tidligere.

(EØS-relevant tekst) (5) IASB fastsatte ændringernes ikrafttrædelsestidspunkt til den 1. januar 2019, men det er tilladt at anvende dem tidligere. 26.3.2018 L 82/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/498 af 22. marts 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets

Læs mere

for implicit støtte til securitiseringstransaktioner

for implicit støtte til securitiseringstransaktioner EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Retningslinjer for implicit støtte til securitiseringstransaktioner 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 6.4.2018 L 90/105 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2018/546 af 15. marts 2018 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om kapitalgrundlag (ECB/2018/10) STYRELSESRÅDET

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2017 C(2017) 1703 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.3.2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.10.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675, idet Etiopien indsættes i skemaet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 775 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.2.2018 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.6.2015 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 343/48 22.12.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2417 af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.3.2017 L 65/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/389 af 11. november 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6469 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 11104/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. juli 2016 til: Komm. dok. nr.: ACP 107 WTO 208 UD 159 DELACT 147 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Endelige retningslinjer vedrørende det indbyrdes forhold mellem rækkefølgen for nedskrivning og konvertering i BRRD og CRR/CRD 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2018 C(2018) 4838 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 30.7.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 om fastlæggelse af regler

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.2019 C(2019) 1210 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 25.2.2019 om foranstaltninger med henblik på registrering af oplysninger i ind- og udrejsesystemet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2018 C(2018) 4349 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.7.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår handelsnormer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en) 13471/16 EF 309 ECOFIN 929 DELACT 219 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2018 C(2018) 287 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.1.2018 om det gældende system til vurdering og kontrol af konstansen af forankringsanordninger,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.6.2018 C(2018) 3572 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.6.2018 om ændring af Rådets Forordning (EF) nr. 2271/96 af 22. november 1996 om beskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) 12131/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMER 96 CFSP/PESC 709 CONOP 70 ECO 52 UD

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) 3.4.2018 L 87/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/519 af 28. marts 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning. 22.12.2015 L 334/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2426 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2019 C(2019) 1616 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.3.2019 om ændring af bilag VIII og IX til direktiv 2012/27/EU om indholdet af de omfattende

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 345/96 Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2017 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/2399 af 12. december 2017 om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 16.4.2018 L 96/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.4.2017 C(2017) 2255 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.4.2017 om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 C(2018) 8465 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014

Læs mere

Retningslinjer. for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner EBA/GL/2014/ juli 2014

Retningslinjer. for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner EBA/GL/2014/ juli 2014 EBA/GL/2014/06 18. juli 2014 Retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner 1 EBA-retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner Retningslinjernes status 1. Dette

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske

Læs mere