Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:"

Transkript

1 Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Holbæk

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om tilbuddet 4 Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5 Resultat af tilsynet 5 Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse 6 Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer 9 Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater 12 Vurdering af temaet Sundhed og Trivsel 16 Vurdering af temaet Organisation og ledelse 21 Vurdering af temaet Kompetencer 26 Vurdering af temaet Fysiske rammer 30 Økonomisk Tilsyn 35 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 36 Rapporten er udskrevet

3 Læsevejledning Tilsynsrapportens indhold Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt. Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår. Kvalitetsmodellen Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. n af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Temaer - Uddannelse og beskæftigelse - Selvstændighed og relationer - Målgruppe, metoder og resultater - Sundhed og Trivsel - Organisation og ledelse - Kompetencer - Fysiske rammer I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og '' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 3

4 Stamoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bengerds Huse Hovedadresse Bengerds Alle Ringsted Kontaktoplysninger Tlf: Hjemmeside: Tilbudsleder CVR nr. Birthe Solveig Hansen Virksomhedstype Tilbudstyper Offentlig 107 (midlertidigt botilbud til voksne) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper Pladser i alt 44 Bengerds Huse Aflastningstilbud Bengerds Huse Bosted Bengerds Huse HUS 24 Bengerds Alle Ringsted Bengerds Alle Ringsted Bengerds Alle Ringsted 2 midlertidigt botilbud til voksne ( 107), 38 almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig (ABL 105, stk. 2), 4 midlertidigt botilbud til voksne ( 107), Pladser på afdelinger 44 Målgrupper 18 til 85 år (udviklingshæmning) 18 til 25 år (autismespektrum, anden udviklingsforstyrrelse, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse) 18 til 85 år (udviklingshæmning, autismespektrum) 18 til 85 år (udviklingshæmning, udadreagerende adfærd) 18 til 85 år (medfødt hjerneskade, udviklingshæmning) 18 til 85 år (udviklingshæmning, multipel funktionsnedsættelse) 18 til 85 år (udviklingshæmning, kommunikationsnedsættelse) 4

5 Resultat af tilsynet Status for godkendelse Tilsynet er gennemført Godkendt Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst Tilsynskonsulenter Ditte Andersen () Indebar tilsynet et fysisk besøg Dato for tilsynsbesøg Ja : Bengerds Alle 20, 4100 Ringsted (Anmeldt) Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet Det er socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse samlet set fortsat opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. 6 og i lov om Socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Det er også Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse i høj grad levere relevant støtte i forhold til at styrke eller vedligeholde den enkelte mulighed for at indgår i sociale relationer og opnå selvstændighed - trods målgruppens forskellige behov. Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse i høj grad respekterer borgernes værdighed og integritet - dette afspejles også i tilbuddets for nyligt igangsatte arbejde med fokus på etiske metoder, kerneopgaven og teorier. Socialtilsynet har været på anmeldt tilsynsbesøg i april måned Socialtilsynet har ved dette tilsyn haft særligt fokus på Temaerne: Selvstændighed og relation og Sundhed og trivsel. Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds huse i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, - der ses at være både viden og en indsats på Bengerds Huse, der dækker de forskellige målgruppen behov i forhold til sundhed og trivsel. Socialtilsynet skal bemærke, at der fortsat ses ledelsesmæssige positive tiltag, der målrettet understøtter udviklingen af organisationen. Blandt andet arbejdes aktuelt med implementering af en etisk profil for hele Bengerds Huse og der er fortsat fokus på retningslinjer og procedure og der ses også fald i personalegennemstrømning og sygefravær. Særligt fokus i tilsynet Tema: Selvstændighed og relation Tema: Sundhed og trivsel Opmærksomhedspunkter 5

6 Vurdering af temaet Temavurdering Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Vurdering af tema Temaet: Uddannelse og beskæftigelse har ikke været i fokus ved nærværende tilsyn. Socialtilsynet er ikke orienteret om væsentlige oplysninger, der har givet anledning til ændringer i temaet, hvorfor denne er overført fra tidligere tilsyn. Generel vurdering af tema fra driftstilsyn Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse har en fysisk og psykisk svær målgruppe, der kan vanskeliggøre fokus på uddannelse og beskæftigelse. Det er oplyst, at en meget stor del af borgerne fortsat har et dagtilbud fx på Regnbuen, eller er i et STU forløb eller har særlige beskæftigelsesaftaler med private leverandør. Socialtilsynet Øst vurderer fortsat samlet i forhold til temaet uddannelse og beskæftigelse, at Bengerds Huse har fokus på vigtigheden af, at borgerne modtager stimuli fra et andet miljø, end der hvor de bor. Socialtilsynet vurderer, at Bengerds Huse er opmærksom på de borgere, der ikke har et dagtilbud / aktivitetstilbud og Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet løbende er opmærksom på, at der skal arbejdes på at finde et relevant dagtilbud eller lægger vægt på den enkelte borgers selvbestemmelsesret i forhold til fx ikke at modtage et dagtilbud. Bengerds Huse har ansøgt om væsentlige ændringer i 2016, idet der ønskes en ny afdeling i eksisterende botilbud. Afdelingen står pt. tom. Afdelingen vil få 4 pladser, målgruppen er unge inden for målgruppen autismespektrum forstyrrelser og/eller lettere mental retardering samt sent udviklede unge. Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse vil kunne støtte de unge borgere i inklusion i samfundslivet. Det vurderes, at Bengerds Huse i samarbejde med den enkelte unge med udgangspunkt i de mål, der opsættes for den enkelte unge borger, vil kunne understøtte dennes parathed og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse. Gennemsnitlig vurdering 4,5 Udviklingspunkter Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse 6

7 af kriterium Da Kriterium: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse ikke har været i fokus ved nærværende tilsyn og Socialtilsynet er ikke orienteret om væsentlige oplysninger, der har givet anledning til ændring af bedømmelse af kriterium, er seneste vurdering af kriterium overført fra tidligere tilsyn. Socialtilsynet vurderer fortsat, at Bengerds Huse generelt sikrer, at borgerne får tilbud om dagbeskæftigelse udenfor bo-delen, såvel som de støttes i at fast- og vedligeholde disse tilbud. Socialtilsynet vurderer fortsat, at borgerne får relevante tilbud, idet nogle borgere kan deltage i STU og andre i særlige beskæftigelsestilbud. Størstedelen af nuværende borgerne frekventerer dagtilbud på Regnbuen, som Bengerds Huse har et godt samarbejde med. Tilsynet har noteret sig, at der er flere borgere fra Bengerds Huse, der i forhold til sidste tilsyn har dagtilbud. Det er oplyst, at der igangsættes undersøgelse og afdækning af, hvad der eventuelt kan understøtte potentiale for at udvikle, herunder beskrive nye tilbudsformer for de borgere, som af forskellige årsager ikke kan profitere af Regnbuens tilbud eller andre tilbud således, at disse borgere får støtte til at udvikle sig, hvilket Socialtilsynet bifalder. Socialtilsynet vurderer, at de unge borgere, der visiteres til Hus 24 fremadrettet, vil kunne modtage relevant støtte, således at disse kan udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Indikator 01.a af Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud og der følges op herpå - har ikke været i fokus ved tilsynet i 2017 og er ikke blevet bedømt ved tilsynet i Indikatoren i 2016 blev i bedømt i meget høj grad at være opfyldt. Oplysninger fra tidligere tilsyn: Bengerds Huse har i 2016 ansøgt om væsentlige ændringer, idet der ønskes en ny afdeling i eksisterende botilbud. Afdelingen vil få 4 pladser. I forbindelse med ovenstående ansøgning, oplyser Centerleder, at tilbuddet i lighed med øvrige borgere på Bengerds Huse, vil opstille mål for borgernes skolegang (fx STU-forløb), uddannelse eller beskæftigelse. Dette vil klart ske i tæt samarbejde med den enkelte unge. Det oplyses, at der formentlig i denne forbindelse vil være tæt samarbejde med den unge, dennes eventuelle mentor og andre aktører i forhold til uddannelse og beskæftigelse. I bedømmelsen er der vægt oplysninger fra nærværende tilsyn samt fra tidligere tilsyn. Det fremgår, at tilbuddet opstiller mål for borgernes dagtilbud/aktiviteter/arbejde i forhold til den indsats, og dette er også en fast del af den pædagogiske handleplan. Bengerds Huse sikre via kendskabet til den enkelte borger om det rette tilbud gives til den enkelte borger, om denne er tilfreds med dagtilbuddet og om der er behov for skift eller pause. De mål, der er i de pædagogiske planer indeholder ikke selve indholdet i fx dagbeskæftigelsen, men det vurderes og italesættes om borgeren fortsat trivsel i dagtilbuddet eller fx om der er behov for forsat dagtilbud / behov for andet tilbud, hvilket også drøftes med den enkelte borger. Der evalueres fortsat løbende og også mindst en gang om året som regel på handleplansmøde, men der følges også op, hvis daglige observationer gør, at der skal tilbydes andet. Der følges også op løbende via kontakt indbyrdes mellem kontaktpersonerne fra henholdsvis Bengerd Huse og dagtilbud. Bengerds Huse oplyser, at borgernes arbejdsliv sammenholdt med selvbestemmelsesretten er et vigtigt element i overvejelserne om dagtilbud og at der kan laves fleksible individuelle løsninger, der kan sikre, at borgerne har det bedste dagtilbud. Medarbejdernes oplyser, at det er deres vurdering, at dagtilbuddet Regnbuens medarbejdere er gode til at sammensætte tilbud, hvis den enkelte borger ikke lige passer ind i deres eksisterende tilbud. Der er tidligere fra borgernes side givet udtryk for, at de er glade for deres dagtilbud, hvilket pårørende også har tilkendegivet. Borgerne har oplyst, at blandt andet dagtilbuddet / samvær- og aktivitetsstedet Regnbuen er deres arbejde. Det er også oplyst ved tidligere tilsyn og bekræftes ved nærværende tilsyn, mange borgere, der er visiteret til Regnbuen og en del borgere har været tilknyttet regnbuen i mange år. Et af de parametre, der indgår i valget / tilbuddet og dagbeskæftigelse er hensynet til transporttiden, der ikke skal være for lang. 7

8 I forhold til de borgere, der ikke har et dagtilbud og særligt de borgere, der rent aldersmæssigt har brug "fridage", kan blive hjemme eller har nogle seniordage indimellem. Indikator 01.b af Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller grundskoletilbud. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren: Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller grundskoletilbud - har ikke været i fokus ved tilsynet i 2017 og er ikke blevet bedømt ved tilsynet i Indikatoren i 2016 blev i bedømt i høj grad at være opfyldt. Oplysninger fra tidligere tilsyn: Bengerds Huse har ansøgt om væsentlige ændringer, idet der ønskes en ny afdeling i eksisterende botilbud. Afdelingen vil få 4 pladser. I forbindelse med ovenstående ansøgning, oplyser Centerleder, at tilbuddet i lighed med øvrige borgere på Bengerds Huse, vil understøtte, at de unge borgere er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud. Det fremhæves at dette er særlig vigtigt i forhold til, at de unge skal finde deres "ståsted" i forhold til fremtiden og at dette skal ske under det midlertidige botræningsforløb. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der nu er 5 af de fastboende borgere, der ikke har et dagtilbud. 2 af disse borgere ønsker klart ikke at have et tilbud, hvilket begge borgere ved tidligere driftstilsyn meget tydeligt har bekræftet over for Tilsynet. Der ud over oplyser Bengerds Huse, at der er en borger, der ikke kan tage i mod et tilbud pga. helbredsmæssige årsager. De 2 sidste borgere arbejdes der på at finde et relevant tilbud til. Ved driftstilsynet 2015 var der 9 borgere, der ikke havde tilbud om dagbeskæftigelse / dagtilbud. I bedømmelsen vægtes tilbuddets oplysninger om, at der igangsættes et analysearbejde omhandlende dagtilbud i Ringsted Kommune. I bedømmelsen vægtes også medarbejderne udsagn om, at det er i orden og det accepteres, at der er borgere, der ikke vil have et dagtilbud og at de skal have lov til at nyde deres selvvalgte pensionisttilværelse. Medarbejderne oplyser, at der til disse borgere forsøges i huset at give andre tilbud, der gør, at dagene ikke er ens - fx nævnes andre aktiviteter på bestemte ugedage. I bedømmelsen indgår også oplysninger fra tidligere tilsyn i forhold til om borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud. Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar

9 Vurdering af temaet Temavurdering Selvstændighed og relationer Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv. Vurdering af tema Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse fortsat støtter borgerne i, at de indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov som muligt. Borgerne på Bengerds Huse har forskellige funktionsniveauer og det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet formår at tilbyde borgerne personlig udvikling (og/eller vedligehold) i forhold til deltagelse i sociale aktiviteter og opnåelse af sociale kompetencer, der kan forbedre dagligdagen, livskvaliteten og at leve et så selvstændigt liv som muligt. Det er ligeledes Socialtilsynets opfattelse, at Bengerd Huse støtter borgerne i kontakt og vedligeholdelse til pårørende / netværk. Bengerds Huse har i en del år savnet et funktionelt IT-system, der kunne opfylde tilbuddets mål om at have mulighed for at dokumenterer arbejdet løbende. Bengerds Huse har for nyligt fået nyt IT-system, som tilbuddet er i gang med at få implementeret brugen af. Der vil fremadrettet således være mulighed for kontinuerlig dokumentation af blandt andet arbejdet med mål i forhold til støtten målrettet borgernes selvstændighed og relationer. Gennemsnitlig vurdering 4 Udviklingspunkter Socialtilsynet anbefaler, at Bengerds Huse fremadrettet systematisk dokumenterer målopfyldelse i det nye IT system, der efter det oplyste nu løbende implementeres på Bengerds Huse, således at mål, indsats, resultat og evaluering beskrives et sted og dette er let tilgængeligt for medarbejderne i det daglige arbejde. Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed af kriterium 9

10 Socialtilsynet vurderer, at borgere på Bengerds Huse modtager relevant støtte i forhold til, at den enkelte borger støttes i at styrke i at indgår i sociale relationer og opnå selvstændighed. Da borgergruppens funktionsniveau er meget forskellig, er støtten fint differentieret i forhold til behov. Der ses således at være forskellige overvejelser om indsatser i forhold til om borgerne indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed. Indsatsen er afhængig af, hvilket hus og hvilket borger, der modtager støtte fx i forhold til støtte til økonomi, venskaber og kærester, deltagelse i aktiviteter, benyttelse af lokalsamfundet mv. Tilsynet vurderer derfor fortsat, at Bengerds Huse har fokus på at udvikle borgernes kompetencer gennem daglige rutiner og små opsatte mål, der er medvirkende til, at borgerens selvstændighed trænes eller vedligeholdes og der følges op på dette. Samlet er det Socialtilsynets vurdering, at borgerne på Bengerds Huse i det omfang, hvor borgerne er i stand til det, i samarbejde med medarbejderne har indflydelse på og er medbestemmende i forhold til at sætte konkrete, individuelle mål for understøttelse af egen udvikling og kompetencer til at indgå i sociale relationer og at leve et så selvstændigt liv som muligt. Der følges også op på målene. Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne - i det omfang det er muligt, støttes i at komme ud i det omgivende samfund. Der er borgere, der selv fuldt ud er i stand til at benytte det omgivende samfund og der er borgere, der skal have støtte i forhold til blot at komme uden for Bengerds Huse. Socialtilsynet har i lighed med tidligere tilsyn konstateret, at det omgivende samfund ikke målrettet inviteres ind på tilbuddet. indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Socialtilsynet vurderer klart, at borgerne med udgangspunkt i deres ønsker og behov har kontakt til og samvær med deres familie og netværk og at de borgere, der har brug for støtte til dette, modtager dette. Socialtilsynet har noteret sig, at Bengerds Huse har taget nyt IT-system i brug, der på sigt kan medvirke til, at det vil være lettere at følge de konkrete pædagogiks mål i forhold til den enkelte borgers mål, hvor der er fokus på sociale relationer og selvstændighed. Socialtilsynet vurderer, at IT-systemet ikke er implementeret fuldt ud og at dets funktionalitet ikke kendes af alle medarbejdere. Medarbejderne er selv opmærksomme på, at de på sigt kan arbejde og få mere ud af dette system, der vil kunne understøtte den pædagogiske indsigt. Indikator 02.a af Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes fortsat i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på, at medarbejderne udtaler, det er forskelligt, hvor meget borgerne inddrages i individuelle mål - dette afhænger meget at borgernes funktionsniveau. Der er således forskel på, på inddragelsen - også i de forskellige huse. Medarbejderne kan komme med eksempler på, hvordan og hvornår borgerne inddrages. Nogle borgere har et funktionsniveau, der gør, at det er medarbejderne, der "læser" borgerens reaktioner og dermed vurderer, om en borger har brug for en særlig indsats i forhold til udviklings og / eller vedligeholdelsespunkter. Andre borgere (i hus 1-2) er det direkte inddraget i den pædagogiske handleplan, hvor der er angivet overordnede mål fra myndighedsbestillingen. Medarbejderne kan komme med eksempler på dette, fx oplyses om enkle mål (dagsprogrammer), der kan være opslået i lejligheden. I bedømmelsen vægtes også, at medarbejdernes refleksion i forhold til brugen at, hvilke oplysninger der skal stå i borgernes fælles kalendere i forhold til personfølsomme oplysninger og samtidig det, at være en del af et fællesskab. I bedømmelsen lægges der vægt på, at medarbejderne i lighed med tidligere tilsyn kan oplyse om deres løbende arbejde med udarbejdelse og eventuelle ændringer i målene for den enkelte borger, om kan r I bedømmelsen lægges der også vægt på, at medarbejderne samstemmende oplyser, at der følge op på de pædagogiske handleplaner mindst 1 gang om året. I bedømmelsen lægges er også vægt på, at medarbejderne oplyser, at de først nu er ved at blive forstrolige med det nye IT-system (CSC), hvorfor det kan være vanskeligt, at holde fokus på de delmål, der er udarbejdet for den enkelte borger i det daglige arbejde. Dog oplyser medarbejderne, at det formentlig vil være lettere at følge op. Ovenstående oplysninger stemmer i øvrigt fint i overensstemmelse med oplysninger fra tidligere tilsyn. Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. af Indikator 02.b 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på, at medarbejderne i lighed med tidligere tilsyn oplyser, at der tilbydes en del forskellige aktiviteter ud af huset - fx svømning, aftenklub, ridning, fester for målgruppen. Borgernes deltagelse i 10

11 forskellige aktiviteter er meget afhængig af borgernes funktionsniveau. I forhold til det unge (og nye målgruppe) oplyses det, at der for lige denne målgruppen er flere aktiviteter, de har / opbygger netværk og indgår i flere sociale arrangementer uden for tilbuddet end de øvrige borgere. I bedømmelsen lægges der vægt på, at Bengerds Huse fortsat arbejder på at fastholde gå ture i lokalområdet og i det hele taget at benytte lokalområder - der støttes således fortsat med benyttelse af lokal frisør, at handle med borgerne i den lokale brugs, tur til en nærliggende kirke m.v. I bedømmelsen lægges der også vægt på, at medarbejderne oplyser, at naboerne kender borgerne og hilser altid, med at der ikke er noget samarbejde eller arrangementer, hvor der fx indgår invitation af naboer eller andre fra det lokale område. Ovenstående oplyser stemmer i øvrigt fint overens med tidligere oplyser. I forbindelse med en vurdering af, om Bengerds Huse skal arbejde aktivt på, at inviterer det omgivende samfund ind i botilbuddet fx ved at åbne for naboers deltagelse i arrangementer, oplyser Bengerds Huse i høringssvar til rapporten, at det er Bengerds Huses opfattelse, at borgerne ikke magter at inviterer det omgivende samfund ind i deres verden. Mange borgere har udfordringer med at have egne familiemedlemmer på besøg, hvilket der bliver arbejde meget med, så borgerne kan magte at have familien på besøg. Bengerds Huse oplyser også i høringssvar, at der i samarbejde med 4 boligforeninger der ligger omkring Bengerds Huse etableret en hjertestarter til brug for alle i området omkring Bengerds Huse. Indikator 02.c af Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. 5 (i meget høj grad opfyldt) indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på borgers udtalelse om, at der er kontakt med familie og det er familien, der afgør, hvor ofte denne kontakt skal være. Der kommer besøg og der er besøg hos familie. Ved Socialtilsynets besøg hos borger, fremviser borger billeder af familie - borger oplyser, at vedkommende får besøg af forældre og at forældre besøger borger, hvor de spiser kage og drikker kaffe sammen. Der ses på opslagstavle i borgers hjem, at der er udarbejdet et brev med billeder og datoer på, hvornår borger skal med sin familie på ferie og hvad de har aftalt, hvad de skal lave på ferien. Det er medarbejdere, der gør borger opmærksom på at fortælle om ferieaktiviteter med familien. Borger hjælpes af medarbejder på, hvad der skal foregår af sommeraktiviteterne. På direkte forespørgsel til borger, oplyses det, at der ingen regler er i forhold til, hvor mange gange borgeren må får besøg af familien - det bestemmer pgl. selv. Der er ingen tvivl om, at borger har kontakt med pårørende og at denne kontakt er der, ligesom den understøttes af medarbejdere. I bedømmelsen lægges der også vægt på, at alle medarbejdere i lighed med tidligere år kan oplys om borgernes kontakt med familien eller andre pårørende. Medarbejderne oplyser, at alt efter borgernes funktionsniveau, modtager borgerne forskellig støtte. Der er nogle borgere, hvor det oftest er medarbejderne har kontakten med pårørende, idet borgerne ikke er i stand til lave aftaler. Her kan det også være, at den er medarbejderne, der tager kontakten / initiativ til denne. Hvis medarbejderne "kan læse" at borgeren giver udtryk for, at der ikke ønskes kontakt, respekteres dette. Andre borgere igen, arrangerer selv og holder selv kontakten med familie og pårørende. I bedømmelsen lægges der også vægt på, at medarbejderne oplyser om, at Bengerds Huse 3 gange om året inviterer pårørende til arrangementer - jul, sommerfest og 1 gang om året til andet hygge. I bedømmelsen lægges der også vægt på, at medarbejderne oplyser om de "regler" der praktiseres i forbindelse med besøg af venner og pårørende. Der er mulighed for at gæster kan spise med - men der skal ske tilmelding forinden (man kan købe en madbillet), nogle vælger at købe mand udefra og er er ingen regler i forhold til, hvad borgerne og pårørende aftaler at gøre inden i lejligheden. Borgerne kan også låne et lokale, hvis en borger ønsker at holde sin fødselsdag sammen med flere pårørende. Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar

12 Vurdering af temaet Temavurdering Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe (r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Vurdering af tema Temaet: Målgruppe, metoder og resultater Socialtilsynet er ikke orienteret om væsentlige oplysninger, der har givet anledning til ændringer i temaet, hvorfor denne delvist er overført fra tidligere tilsyn. Generel vurdering temaet: Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huses kommende valg af metoder og faglige referencerammer vil dækker den primære målgruppes behov. Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse har et formål med indsatsen og den støtte, der ydes og at kommende metoderne medvirker / kan medvirke til at sikre borgernes trivsel og ønsker om udvikling og eller vedligehold i forhold til hver enkelt borger. Ved tilsynet i 2016 var Bengerds Huse i gang med at tilrettelægge et relevant udviklingsforløb samtidig med og der var tiltrådt ny leder. Der er på Bengerds Huse nu igangsat udvikling og implementering af en etisk profil, der dels beskriver de fælles etiske og de værdimæssige rammer for organisationen, dels beskriver kerneopgaverne med beskrivelse af etiske metoder og teorier og principper. Dette arbejde er ikke fuldt ud gennemført endnu. Det er Socialtilsynets umiddelbare vurdering, at de nye tiltag vil kunne bidrage til opnåelse af de mål, som Bengerds Huse sætter for de enkelte borgeres udvikling, vedligeholdelse og trivsel. Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse forsøger at respektere og sikre borgernes medinddragelse og indflydelse på beslutninger om dem selv samt i forhold til hverdagen i tilbuddet og Bengerds Huse sikrer blandt andet dette på baggrund af medarbejdernes iagttagelser, formodninger, erfaringer i forlængelse af medarbejdernes kendskab til hver enkelt borger for de borgere, der ikke selv er i stand til at give udtryk for egne valg og behov. Bengerds Huse har 2016 ansøgt om væsentlige ændringer, idet der ønskes en ny afdeling i eksisterende botilbud. Afdelingen står pt. tom. Afdelingen vil få 4 pladser, målgruppen er unge inden for målgruppen autismespektrum forstyrrelser og/eller lettere mental retardering samt sent udviklede unge. Ved driftstilsyn i 2017 er ikke alle pladser besat og afdelingen er derfor ikke fuldt ud i drift. Gennemsnitlig vurdering 3,3 Udviklingspunkter Socialtilsynet bifalder, at Bengerds Huse har udarbejdet "Etikos" - en etisk profil, hvor kerneopgaven, metoder, teorier og principper er beskrevet og at der i organisationen er igangsat et forløb omkring dette for alle medarbejdere. Bengerds Huse opfordres til at fortsætte med dette arbejde. 12

13 Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne af kriterium Da Kriterium: Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne ikke har været i fokus ved nærværende tilsyn og der aktuelt arbejdes med implementering af en etisk profil for hele Bengerds Huse og dette arbejde ikke er færdigt, er seneste vurdering af kriterium overført fra tidligere tilsyn. Tidligere vurdering: Socialtilsynet vurderer fortsat, at Bengerds Huses nuværende faglige tilgange og metoder, er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Socialtilsynet har tidligere vurderet, at ikke alle medarbejdere i tilstrækkelig grad på praksis niveau havde kendskab til Bengerds Huses faglige og pædagogiske metoder og derfor blev disse ikke ensartet anvendt i hele organisationen. Socialtilsynets har tidligere vurderet, at der på Bengerds Huse er en indsats, der understøtte borgernes behov, hvilket fremgik af oplysninger fra medarbejderne samt af fremsendt dokumentation. Socialtilsynet har tidligere vurderet, at Bengerds Huse til en vis grad dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for læring i organisationen og udvikling af indsatsen - Bengerds Huse har for nyligt fået et IT-baseret dokumentationssystem, der ikke fuldt ud er implementeret. Indikator 03.a af Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper - har ikke været i fokus ved tilsynet i 2017 og er ikke blevet bedømt ved tilsynet i Der aktuelt arbejdes med implementering af en etisk profil for hele Bengerds Huse og dette arbejde ikke er færdigt, derfor er seneste vurdering af indikatoren overført fra tidligere tilsyn. Indikatoren i 2016 blev i bedømt i høj grad at være opfyldt. Det fremgår at indikatoren fra seneste tilsyn: I bedømmelsen er der lagt vægt på, at Bengerds Huse (leder) oplyser, at faglige tilgange og metoder som er beskrevet på Tilbudsportalen er i fokus og at noget af dette formentlig vil blive revideret. Der er afsat midler til i 2016 at igangsætte en proces, der har fokus på etik og fælles værdier, hvor hensigten er, at indholdet skal give medarbejderne en bredere faglig viden indenfor forskellige områder inden for området kommunikation. Dette stemmer overens med medarbejdernes udsagn om, at nuværende tilgang - fx neuropædagogikken ikke er så meget i fokus og at der sker / skal ske drøftelser i forhold til etik og kommunikation. Medarbejderne nævner her tegn til tale og at teknologiske hjælpemidler kan komme på tale. Medarbejderne fortæller, at der i forbindelse med lederskiftet er igangsat en proces omkring dette og at de er med i forhold til at komme med input til dette. Medarbejderne oplyser, at de er af den opfattelse, at det er rigtig godt at drøfte etik det giver god mening og der har allerede været oplæg om dette og de drøftelser der har været, har været gode. Medarbejderne oplyser, at der er en masse gode "ting" der er i gang allerede nu. Der er dog lidt delte meninger i medarbejdergruppen i forhold til, at der ikke skal være så meget fokus på den neuropædagogikken mere og vurderer, at viden om hjernen kan være konfliktnedtrappende og fremhæver deres viden om ICDP (International Child Development Program). I bedømmelsen er derfor lagt vægt på, at ikke på nuværende tidspunkt er en fastsat klarhed over tilbuddets faglige og pædagogiske teorier og metodetilgange, men at der arbejdes på at skabe en "fælles linje" omkring dette. I bedømmelsen lægges der også vægt på, at medarbejderne dog fortsat har en vis viden om faglige tilgange og metoder, som Bengerds Huse tidligere har benyttet, men som medarbejderne ved tidligere tilsyn i 2015 ikke i tilstrækkelig grad på praksis niveau kunne redegøre for benyttelsen af. I bedømmelsen indgår også, at medarbejderne overfor tilsynet giver udtryk for, at det indgående kendskab til borgerne som medarbejderne i hvert hus har, har stor betydning for borgernes trivsel og indsatsen. Der henvises i øvrigt til indikator 3a - Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe, hvor yderligere oplysninger fremgår i forbindelse med tilsynet i Bengerds Huse har i 2016 ansøgt om væsentlige ændringer, idet der ønskes en ny afdeling i eksisterende botilbud. Afdelingen vil få 4 pladser. 13

14 I forbindelse med ovenstående ansøgning, oplyser Centerleder, at tilbuddet til arbejde med anderkendelse, med overskuelighed og struktur i hverdagen, vil arbejde på at de unge får en rutine i daglige praktiske færdigheder, således at de i videst mulig omfang kan tilegne sig flere kompetencer, der på sigt kan medvirke til fraflytning fra tilbuddet. Samtidig vil der kunne ske en afklaring af den enkelte unges behov for fremtidig støtte. Indikator 03.b af Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen - har ikke været i fokus ved tilsynet i 2017 og er ikke blevet bedømt ved tilsynet i Der aktuelt arbejdes med implementering af en etisk profil for hele Bengerds Huse og dette arbejde ikke er færdigt, derfor er seneste vurdering af indikatoren overført fra tidligere tilsyn. Indikatoren i 2016 blev i bedømt i middel grad at være opfyldt. Det fremgår at indikatoren fra seneste tilsyn: Indikator bedømmes fortsat til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på, at afdelingsleder oplyser, at der løbende evalueres til tilgange og metoder. Evalueringen sker løbende i forhold til de forskellige aktiviteter og metoder. Det sker på teammøderne og via det skriftlige arbejde i dagligdagen. Afdelingsleder oplyser dog, at der ved udfordrende borgere, ikke er så meget fokus på evaluering af de små daglige mål, da det ikke er det, der "fylder" hos medarbejdergruppen. Det nye IT-system vil give mere synlighed og struktur på mål og hvordan der fremadrettet skal arbejdes med disse i forhold til den enkelte borger. I bedømmelsen lægges der vægt på medarbejderne oplyser om, at de arbejder med mål, men at dette ikke er særlig synligt og at de ikke dokumenterer, hvilke metoder og værktøjer der benyttes og at den løbende evaluering som regel ikke er skriftlig. Medarbejderne oplyser, at de er rigtig interesseret i, at deres arbejde bliver dokumenteret og at deres refleksioner og overvejelser ikke blot henstår som "pædagog-snak", men bliver skrevet ned. De ønsker at indsats bliver synlig at der sker skriftlig evaluering af indsatsen, og nævner her "smitte-modellen". Medarbejderne oplyser, at det vil give mere sammenhæng og derved mening - også i forhold til de forskellige metoder, der er i dag, - og de glæder sig til at der kommer lidt mere ensretning. I bedømmelsen lægges der også vægt på, at leder oplyser, at Ringsted Kommune er i gang med at implementere et nyt IT-system, der gør det muligt at trække på resultater for hele området, dette starter sommeren På nuværende tidspunkt følges der på borgerens mål via 141 handleplanerne. I bedømmelsen lægges der også vægt på, at det af fremsendt dokumentation ses fastsættelse mål for borgere, der er fokusområder (delmål), som er klare og konkrete, men der ses ikke at være beskrevet hvilke metoder og faglige tilgange der vil blive anvendt samt hvornår der evalueres på indsatsen. Der henvises i øvrigt til indikator 3b - Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen, hvor yderligere oplysninger fremgår i forbindelse med tilsynet i Bengerds Huse har ansøgt om væsentlige ændringer, idet der ønskes en ny afdeling i eksisterende botilbud. Afdelingen vil få 4 pladser. I forbindelse med ovenstående ansøgning, oplyser Centerleder, at tilbuddet i lighed med øvrige borgere på Bengerds Huse, vil dokumentere resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Indikator 03.c af Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren: Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold - har ikke været i fokus ved tilsynet i 2017 og er ikke blevet bedømt ved tilsynet i Der aktuelt arbejdes med implementering af en etisk profil for hele Bengerds Huse og dette arbejde ikke er færdigt, derfor er seneste vurdering af indikatoren overført fra tidligere tilsyn. Indikatoren i 2016 blev i bedømt til i middel grad at være opfyldt. 14

15 Det fremgår at indikatoren fra seneste tilsyn: I bedømmelsen er der lagt vægt på, at Bengerds Huse fortsat ikke i tilstrækkelig grad på har mulighed for at dokumentere den daglige indsats kontinuerligt i forhold til de mål, der er opstillet for den enkelte borger. Dog er det oplyst, at et nyt IT-system bliver taget i brug i I bedømmelse er der også lagt vægt på, at der i de pædagogiske planer opsættes mål for den enkelte borger og at disse mål tager udgangspunkt i overordnede mål. Der er fremsendt dokumentation (pædagogiske handleplaner) til tilsynet. I bedømmelser er der desuden lagt vægt på afdelingsleder smat medarbejdernes oplysninger om, at, at Bengerds Huses via temamøder sikrer praksisgennemgang af arbejdet i forhold til mål. Der er ligeledes fortsat lagt vægt på, at der i opbygningen af de pædagogiske handleplaner sikres, at der sker en helhedsvurdering af den enkelte borger. Bengerds Huse har ligeledes oplyst, at der for nogle få borgere ikke er aktuelle 141 handleplaner og her rykker Bengerds Huse for disse. Omkring disse borgere "hænger sagsbehandleres deltagelse i handleplansmøder" også. Det er oplyst, at Ringsted Kommune følger godt op på borgerne og deltager i handleplansmøderne. Bengerds Huse har i 2016 ansøgt om væsentlige ændringer, idet der ønskes en ny afdeling i eksisterende botilbud. Afdelingen vil få 4 pladser. I forbindelse med ovenstående ansøgning, oplyser Centerleder, at tilbuddet i lighed med øvrige borgere på Bengerds Huse, vil dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for de unges ophold i Hus 24. De visiterende kommuner vil blive bedt om en VUM-udredning inden visitering / indflytning. Indikator 03.d af Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren: Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås - har ikke været i fokus ved tilsynet i 2017 og er ikke blevet bedømt ved tilsynet i Der aktuelt arbejdes med implementering af en etisk profil for hele Bengerds Huse og dette arbejde ikke er færdigt, derfor er seneste vurdering af indikatoren overført fra tidligere tilsyn. Indikatoren er ikke tidligere bedømt. Bedømmes til i høj grad af være opfyldt. Socialtilsynets bedømmelse i 2017 er baseret på tidligere oplysninger og kendskabet til Bengerds Huse samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere. Emnet kan være i fokus på tilsynet i

16 Vurdering af temaet Temavurdering Sundhed og Trivsel Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. Vurdering af tema Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds huse understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har den fornødne viden og yder en støtte i forhold til borgernes sundhed og trivsel og at denne indsats modsvarer målgruppens behov. Der ses at være sat yderligere fokus på både kost og motion. Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og at tilbuddets trods af, at nogle af borgerne pga. et forholdsvist lavt funktionsniveau, sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Det er Socialtilsynet vurdering, at Bengerds Huse i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser og at disse bliver dokumenteret og at tilbuddet anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Det er desuden Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse tilbuddet forebygger vold og overgreb. Det er samtidig Socialtilsynets vurdering, at borgeres uhensigtsmæssige adfærd med fordel kan registreres systematisk, således at indsatsen på dette område kan blive endnu bedre. Gennemsnitlig vurdering 4,1 Udviklingspunkter Socialtilsynet opfordre Bengerds Huse til at registrere vold /trusler borgerne imellem og over for medarbejderne systematisk, for på denne måde yderligere at sikre forebyggelse. Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. af kriterium 16

17 Socialtilsynet vurderer fortsat, at borgerne på Bengerds Huse generelt inddrages og har medindflydelse på deres hverdag i tilbuddet i forhold til den enkelte borgers funktionsniveau. Det vurderes, at tilbuddet understøtter borgerne, så vidt muligt, i deres ønsker og tilstræber at tilgodese deres individuelle behov for støtte og omsorg i kraft af medarbejdernes indgående kendskab til hver enkelt borger for de borgere, som ikke kan give udtryk for egne behov umiddelbart. Det er også socialtilsynets indtryk, at de borgerne, der er i stand til at træffe beslutninger selvstændigt, bliver medinddraget i, hvilke personlige mål, de vil arbejde med. Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne behandles med respekt og at borgerne anerkendes for de færdigheder og kompetencer de individuelt besidder. Indikator 04.a af Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. 5 (i meget høj grad opfyldt) indikatoren bedømmes til fortsat i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på, at borger på direkte forespørgsel til Tilsynet klart gav udtryk for, at medarbejderne er søde og at de hjælper vedkommende og aldrig er sure. I bedømmelsen lægges der også vægt på, at medarbejderne samstemmende oplyser, at det er deres vurdering, at de er meget opmærksomme på, at forstå, at lytte og at respektere borgerne, som dem de er. Medarbejderne kan komme med eksempler på, hvordan de taler til borgerne og Tilsynet noterer sig i denne forbindelse, at medarbejderne omtaler borgere på en respektfuld og værdig måde. I bedømmelsen lægges der som ved tidligere tilsyn vægt på, at deres opgave jo netop er, at sikre, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt og vægtningen af dette tydeligt fremgår at den nyligt udarbejdet etiske profil - Etikos. I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at Socialtilsynet på ny i forbindelse med samtaler med medarbejderne oplever, at medarbejderne udtrykker respekt for borgernes ønsker og borgernes trivsel når der drøftes sikring af borgernes intrigeret. Der er i bedømmelsen også lagt vægt på, at der ses at være de samme overvejelser som ved seneste tilsyn blandt medarbejderne om indsatsen i forhold til anerkendelsen af borgerne - og det er gældende for alle medarbejderne, - uanset hvilke borgere de støtter i forhold til funktionsniveau. Indikator 04.b af Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til fortsat i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på, at borger tydeligt giver udtryk for, at vedkommende selv bestemmer. På direkte forespørgsel om hvem der bestemmer i forhold til vedkommende og dennes lejlighed, peger borgeren med det samme på sig selv og siger MIG. I bedømmelsen lægges der også vægt på medarbejdernes refleksioner i forhold til selvbestemmelsesretten og medbestemmelsesretten. Samtidig fortæller medarbejdere, at de fortsat også drøfter udfordringer i forhold til selvbestemmelsesretten på deres teammøder. Der lægges vægt på medarbejdernes overvejelser og eksempler på om, hvorledes de sikre, at borgerne medinddrages og for nogle borgeres vedkommende udtalte selvbestemmelsesret (afhængig af funktionsniveauet) og deres opgaver i forhold til, at disse borgere kan træffe beslutninger, der ikke altid er lige hensigtsmæssige for dem selv. Det vægtes også, at medarbejderne for den del af borgerne, der ikke tydeligt kan fremkomme med egne ønsker, oplyser, at det er en fordel, at de kender borgerne og dermed kan "læse" borgerens ønsker. I bedømmelsen vægtes også Bengerds Huses nye tiltag i forhold til fordele flere ressourcer ved ferier, således at flere borgere kan komme på ferie, medarbejdernes oplysninger om, at borgerne har medbestemmelse i forhold til mål for ferier, for indhold og deltagelse i arrangementer, i forslag til kost/madplaner og fx ønske om arbejdsskift. I bedømmelsen vægtes også, at der på Bengerds Huse er overvejelser om at oprette et borgerråd, således at borgerne bliver hørt endnu mere - et Borgerråd, der i "miniformat" vil give borgerne indsigt i demokrati og indflydelse. I bedømmelsen vægtes også, at Socialtilsynet i forbindelse indhentelse af pædagogiske handleplaner og dagbogsnotater ved sidste tilsyn har konstateret, at borgernes ønske er nedskrevet i disse. Der er ikke ved nærværende tilsyn indhentet pædagogiske handleplaner og dagbogsnotater. I bedømmelsen vægtes også medarbejder udtalelser om borgeres ønsker - om hvordan enkelte borgere agerer uhensigtsmæssigt i forhold til egne mål, således at borgeren ikke på sigt opnår sine mål for fremtiden. Her kan 17

18 medarbejder ikke redegøre for relevant indsats og en professionel tilgang til borgernes udfordringer. Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel af kriterium Socialtilsynet vurderer forsat, at borgerne generelt trives på Bengerds Huse. Socialtilsynet vurderer, at der på Bengerds Huse er medarbejdere med sundhedsfaglige kompetencer, der er med til at understøtte, at borgerens sundhed er i fokus. Det er Socialtilsynet vurdering, at tilbuddet samarbejder med relevante sundhedsrelevante samarbejdspartnere ud fra borgernes individuelle hensyn og støtter borgerne med ledsagelse i forhold til dette. Samtidig vurderes det, at medarbejderne generelt arbejder med at støtte borgerne i forhold til deres mentale sundhed og at der er fokus på sund kost på Bengerds Huse og at der fremadrettet vil blive planlagt regelmæssig opfølgning af borgernes sundhed - fx. helbredsundersøgelser og tandlægebesøg ved registrering i nyt IT-system. Det er samtidig Socialtilsynets fortsatte vurdering, at Bengerds Huse ikke fast tilbyder alle borgere regelmæssig motion, men det er positivt, at der er fokus på dette fremadrettet. Socialtilsynet kan konstatere, at Bengerds Huse kender til krav i forhold til Sundhedsstyrelsens anvisninger vedr. medicin og har kendskab til de krav, der stilles ved evt. tilsynsbesøg fra Sundhedsstyrelsen. Indikator 05.a af Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes fortsat til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på, at Socialtilsynet ved samtale med borger, giver borgeren meget klart udtryk for, at vedkommende er meget glad for at bo på Bengerds Huse. I bedømmelsen lægges der også vægt på, at medarbejderne oplyser, at de vurderer, at borgerne generelt trives på Bengerds Huse. Medarbejderne kan komme med relevante og aktuelle eksempler på, på hvilket grundlag de vurderer dette. I bedømmelsen lægges der også vægt på tidligere oplysninger fra tilsyn, hvor der ses at være samstemmende vurderinger fra medarbejderne og ledere og også samme udtalelser fra andre borgere. Indikator 05.b af Indikator 05.b Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til forsat i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen indgår oplysninger fra medarbejderne om, at der ydes ledsagelse til læge, tandlæge, speciallæge, sygehus mv. Medarbejderne kommer med eksempler på, hvordan og i hvilke situationer, der følges op på sundhedsydelser og fx kontakt til egen læge sker ved besøg eller ved besøg af egen læge på Bengerds Huse. I bedømmelses lægges der også vægt på, at der er udarbejdet div. retningslinjer i forhold til borgernes eventuelle sygehusindlæggelser. Der lægges også vægt på, at medarbejderne fint gør sig overvejelser om borgernes ønske om deltagelse (og om de kan deltage) i screeninger og om, hvorledes medarbejderne kan bidrage til gennemførelsen af sådanne. I bedømmelsen lægges der vægt på, at medarbejderne oplyser, at der i det nye IT-system skal indlægges oplysninger og datoer på borgernes løbende helbredsundersøgelser - de vil blive foretaget en gang om året, hvis der ikke er aktuel behov for lægelig kontakt og der vil ligeledes lægges fx tandlægebesøg ind. Der er således fokus på, at opfølgningerne bliver elektroniske i CSC-systemet. Det er dog fortsat i dag endnu ikke indarbejdet faste intervaller i forhold til fx besøg hos læge. Indikator 05.c af Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, modsvarer borgernes behov. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til fortsat i høj grad at være opfyldt. 18

19 I bedømmelsen lægges der vægt på, at medarbejderne udtaler, at det er deres vurdering, at det er fint, at der er flere forskellige faggrupper ansat på Bengerds Huse, idet der er medarbejderne der har særlig viden og fokus på borgernes sundhedstilstand. Medarbejderne oplyser, at der siden sidste tilsynsbesøg i 2016 har været meget fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed og at der er sket ændringer i forhold til dette. Der er således kommet mere fokus på indsatsen og den viden, som social- og sundhedsassistenterne kan bidrage med - også i forhold til kontakt med læge, medicin m.v. Der ses at løbende, at blandt andet medicininstruks redigeres på Bengerds Huse. Medicininstrukser samt UTH følges fortsat i følge medarbejderne. I bedømmelsen vægtes også, at der er udarbejdet en kostpolitik, der er drøftelser om kost kontra selvbestemmelsesretten. Maden fremstilles fortsat i husene og der er fokus på opkvalificering af, hvad der spises og hvem der bestemmer, hvad der skal spises. I bedømmelsen vægtes også, at tilbuddet har opmærksomhed på, at der er borgere, der er småt spisende, der er borgere, der har diabetes. Der er i øvrigt mulighed for samarbejde med ernæringsassistenter, der kan trækkes på diætist. I bedømmelsen vægtes også, at Bengerds huse har tanker om, at der skal være mere fokus på motion, men det er ikke sat i systemet endnu - der er tanker om fælles tiltag på tværs af husene - fx cykelture, men samtidig er der fokus på den enkeltes valg og hvad borgeren gerne vil. Gåturene gennemføres stadig. Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser af kriterium Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huses pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås, alle magtanvendelser indsendes og der arbejdes systematik med dette. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet håndtere magtanvendelserne ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Medarbejderne har viden i forhold til magtanvendelsesreglerne, kan oplyse om, hvordan de arbejder med de magtanvendelser er der sket for i størst mulig omfang at undgår magtanvendelserne. Indikator 06.a af Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen indgår nu en konstatering af, at Bengerds Huse har magtanvendelse, disse bliver fremsendt til Socialtilsynet løbende. Indsendelse af magtanvendelser vil for et helt år kunne vurderes ved tilsynet i I bedømmelsen vægtes, at der af magtanvendelserne fremgår, at Bengerds Huse fortsat arbejder på at forebygge og understøtte, at der foregår færrest mulige magtanvendelser i tilbuddet. I bedømmelsen er der også lagt vægt på medarbejderne udsagn om, at de fortsat i lighed med tidligere oplysninger, har viden og kendskab til magtanvendelse og regelsættet herom og hvordan der skal indberettes. Indikator 06.b af Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Indikatoren er tidligere bedømt til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen indgår fremsendelse af magtanvendelse og at disse fremgår det, at Bengerds Huse arbejder med magtanvendelserne. Indsendelse af magtanvendelser og dokumentationen for disse i forhold til opfølgning vil for et helt år kunne vurderes ved tilsynet i Der lægges også vægt på, at både lerede og medarbejderne samstemmende oplyser, hvordan der arbejdes med magtanvendelserne. Der ses at være gennemgang af den enkelte magtanvendelse for drøftelse af, hvordan en sådan kan undgås fremadrettet og hvad der skal til at faglig indsats for at undgår denne. Der lægges også i bedømmelsen vægt på, at Tilsynet tidligere har konstateret, at der sker analyse at magtanvendelserne for læring og udvikling. 19

20 I bedømmelsen lægges der ligeledes vægt på, at medarbejderne ved samtale med Tilsynet fint kan redegøre for kendskab til regelsættet og håndteringen af de gældende regler omkring magtanvendelse og at de har overvejelser om kan fortælle om deres arbejde for at undgå fremtidige magtanvendelse på de enkelte borgere. Samtidig erkender medarbejderne, at det kan være nødvendigt - men er bevidste om magt og anvendelsen af denne. Medarbejderne oplyser på ny, at de drøfter magtanvendelserne på temamøderne. I bedømmelsen lægges der også vægt på, at tilbuddet tidligere har oplyst om, at nye medarbejdere får gennemgået reglerne om magtanvendelser. Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb af kriterium Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse arbejder på forebyggelse af vold og voergreb. Bengerds Huse har udarbejdet beredskabsplan i forhold til forebyggelse af vold og overgreb. Denne ses at være implementeret i organisationen. Bengerds Huse registrere vold borgerne har forvoldt, men denne ses ikke registreret kontinuerligt og kun såfremt det vurderes at være relevant i forhold til indsatsen. Det er klart socialtilsynets vurdering, at denne registrering med fordel kan ske kontinuerligt for yderligere at kunne forebygge. Det er fortsat Socialtilsynets opfattelse, at der på Bengerds Huse i den daglige indsats er bevidsthed hos medarbejderne om forsøge at forebygge overgreb og at tilbuddet til en vis grad i forhold til benyttelse af registreringerne benytter relevante reaktions- og handleredskaber eller afledningshandlinger i forhold til de borgere, for hvem uhensigtsmæssig og eller grænseoverskridende adfærd kan forekomme. Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huses medarbejdere ved hvorledes eventuelle overgreb skal behandles og indberettes via tilbuddets ledelse i forhold til arbejdsmiljø og seksuelle krænkelser. Indikator 07.a af Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til fortsat i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på, at der er fremsendt registreringsskemaer, der viser, at Bengerds Huse for nogle borgere foretager observationer på borgernes adfærd i forhold til vold og trusler, men at dette ikke sker kontinuerligt og ensartet. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at både ledere og medarbejdere fortsat i det daglige arbejde har fokus på at forebygge overgreb og der er fortsat bevidsthed om reaktions- og handleredskaber samt afledningshandlinger, hvis sådanne situationer opstår. Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar

21 Vurdering af temaet Temavurdering Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige drift. Vurdering af tema Temaet: Organisation og ledelse Socialtilsynet er ikke orienteret om væsentlige oplysninger, der har givet anledning til ændringer i temaet, hvorfor denne delvist er overført fra tidligere tilsyn og temaet har ikke været i fokus ved tilsynet i Ved tilsynet i 2017 vurderer Socialtilsynet dog, at der fortsat ses ledelsesmæssige positive tiltag, der målrettet understøtter udviklingen af organisationen, - der arbejdes aktuelt med implementering af en etisk profil for hele Bengerds Huse og der ses at være fokus på udarbejdelse af nye retningslinjer og procedure og der sker løbende rettelser til de eksisterende. Samtidig er personalegennemstrømningen og sygefravær faldet. Vurdering af tema fra driftstilsyn Socialtilsynet vurderer, efter ny centerleder er ansat på Bengerds Huse, at ledelsen sikrer den daglige drift kompetent, med ledelsesmæssige gode og strategiske overvejelser. Dette gælder i særlig grad de fremadrettede tiltag i forhold til kompetenceudvikling - fokus på etik og fælles værdier samt kommunikation, således at organisationen samlet får en bredere faglig viden inden for forskellige områder inden for kommunikation. Det er Socialtilsynets vurdering, at der er en tilstrækkelig faglig fordeling blandt medarbejderne på Bengerds Huse i forhold til målgrupperne. Bengerds Huse søgte i 2016 om væsentlige ændringer, idet der var ønske om oprettelse af ny afdeling i eksisterende botilbud. Ikke alle pladser er besat og den ny afdeling er således ikke i fuld drift i Målgruppen i den ny afdeling er unge inden for målgruppen autismespektrum forstyrrelser og/eller lettere mental retardering samt sent udviklede unge. Gennemsnitlig vurdering 4,3 Udviklingspunkter Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse af kriterium 21

22 Da Kriterium: Tilbuddet har en kompetent ledelse ikke har været i fokus ved nærværende tilsyn og Socialtilsynet er ikke orienteret om væsentlige oplysninger, der har givet anledning til ændring af bedømmelse af kriterium, er seneste vurdering af kriterium overført fra tidligere tilsyn. Vurdering driftstilsyn 2016: Socialtilsynet vurderer, at Bengerds Huses nye centerleder er en faglig kompetent leder, der fint er i gang med at lære organisationen at kende, har en ledelsesmæssig god ballast og blandt andet viser gode ledelsesmæssige overvejelser i forhold til overtagelse af ledelsen på Bengerds Huse. Der er ledelsesmæssig fokus på både udvikling og driftsmæssige tiltag, der i stor grad er fremadrettet og velovervejet. Socialtilsynet vurderer i forhold til Hus 24 - ny målgruppe i huset og indsatsen i denne forbindelse, at Bengerds Huse har en faglig kompetent ledelse. Indikator 08.a af Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet - har ikke været i fokus ved tilsynet i 2017 og er ikke blevet bedømt ved tilsynet i Indikatoren i 2016 blev i bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. Oplysninger fra tidligere tilsyn: I bedømmelsen indgår oplysninger om ny centerleders uddannelsesmæssige baggrund samt erhvervserfaring. I bedømmelsen lægges der også vægt på afdelingslederens oplysninger om, at der med den nye centerleder er et godt samarbejde og afdelingslederen føler sig medinddraget og velinformeret om tiltag mv. i forhold til organisationen. Afdelingslederen oplyser, at der er ledermøde en gang om ugen med centerlederen. Afdelingsleder oplyser i øvrigt, at der hos den nye centerleder også er mulighed for at bringe overvejelser og ideer op - og at disse blive taget alvorligt - der er mulighed for at tage noget op "den anden vej". Afdelingslederen oplyser i øvrigt om de nye tiltag i forhold til udvikling af kompetencer og overvejelser om faglige tilgange / kommunikation og her oplyses det, at afdelingslederne også er med "inde over". Afdelingslederen vurderer, at det kan mærkes, at der er kommet ny centerleder og denne også opleves som effektiv og selvkørende. Samtidig er den nye centerleder god til at tage udfordringer op og "gøre noget ved dem". Afdelingslederen oplyser også, at den nye Centerleder tænker tanker om fremtiden for Bengerds Huse. Tanker og ideer, der virke meget velovervejet og tanke om den kompetenceudvikling som Bengerds Huse skal igangsætte er meget relevant. I bedømmelsen vægtes også medarbejderne udsagn om, at de finder det meget positivt, at der er kommet ny centerleder. Medarbejderne bemærker, at den nye centerleder er en pædagogisk leder, hvilket er godt. Det er en sådan centerleder, der har været brug for i mange år. Medarbejderne finder det ligeledes positivt, at den nye centerleder efter kort tid allerede kunne medarbejdernes navne og det har haft stor betydning for dem. Medarbejderne er af den opfattelse, at den nye centerleder har en stærk personlighed, der ved, hvad en lederrolle er og samtidig oplyser medarbejderne, at de ikke er nervøse for at rette henvendelse til den nye centerleder. Medarbejdere udtrykker klart, at de ser mere positivt på fremtiden for organisationen - en fremtid, hvor der arbejde mere med fokus på pædagogikken og indsatsen. Dette er rigtig god for fagligheden oplyses det også af medarbejderne. I bedømmelsen vægtes også centerlederes overvejelser og udtalelser om de ledelsesmæssige udfordringer i forhold til at blive ansat som centerleder på blandt andet Bengerds Huse. Det fremgår af disse oplysninger, at centerlederen har gjort sig nogle strategiske overvejelser inden jobansøgningen som centerleder og fortsat har ledelsesmæssige overvejelser om strategier i forhold til ledelse af organisationen - og også om at være leder for ledere. Centerlederen oplyser i øvrigt, at der er et fint og åbent samarbejde med den øverste myndighed i Ringsted Kommune. De ledelsesmæssige overvejelser har primært haft fokus på at lære organisation at kende, at sikre sig afgørende indflydelse på og gennemførelse af kommende kompetenceudviklingen i organisationen, at have særlig fokus på den fremadrettede opgave på Bengerds Huse, idet flere af borgerne er over 50 år og at være en aktiv medspiller i forhold til de strategier, der skal lægges i forhold til Ringsted Kommunes vurdering af fremtidig dagtilbudsbehov og målgruppe. Det fremgår af Tilbudsportalen, at Bengerds Huse i 2016 vil have fokus på en proces omkring værdier og etik og en proces med et overordnet emne omkring kommunikation, som bliver udmøntet i forskellige fagfaglige kurser. I bedømmelsen vægtes også, at Bengerds huse har fremsendt oversigt over relevante politikker samt retningslinjer samt centerlederens kontakt til Socialtilsynet. 22

23 Bengerds Huse har ansøgt om væsentlige ændringer, idet der ønskes en ny afdeling i eksisterende botilbud. Afdelingen vil få 4 pladser. I forbindelse med ovenstående ansøgning, oplyser Centerleder, at Centerleder tidligere arbejdet med denne målgruppe og har således god erfaring i forhold til dette. Centerleder oplyser i øvrigt, at det i en indledende fase, vil være Centerlederen, der varetager den ledelsesmæssige opgave i forhold til Hus 24. Der vil dog allerede fra starten af, være et tæt samarbejde med blandt andet en af afdelingslederne samt Hus 22 (aflastningstilbuddet). Der vil kunne trækkes at medarbejdere fra Hus 22, således at ressourcer i forhold til dækningen i morgentimerne og om eftermiddagen benyttes optimalt. Centerleder oplyser i øvrigt, at hun tidligere gennem en længere periode har arbejdet med lignende målgruppe, der gør, at hun har god erfaring i forhold til de unges udfordringer og problematikker og medarbejderne vil kunne trække på Centerlederes erfaringer. Indikator 08.b af Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. 4 (i høj grad opfyldt) Bengerds Huse har ansøgt om væsentlige ændringer, idet der ønskes en ny afdeling i eksisterende botilbud. Afdelingen vil få 4 pladser. I forbindelse med ovenstående ansøgning, oplyser Centerleder, at tilbuddet i lighed med øvrige medarbejdere på Bengerds Huse vil få tilbud om supervision samt faglig sparring. Fra driftstilsyn 2016: Indikatoren vurderes forsat i høj grad til at være opfyldt. I bedømmelsen vægtes medarbejdernes oplysninger om, at de fortsat har mulighed for at modtage supervision i lighed med tidligere. Medarbejderne oplyser desuden, at der sker evaluering af supervisionen og at medarbejderne er med til at evalueringen og har indflydelse på, hvem der yder supervisionen. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med supervisionen. Medarbejderne oplyser samtidig, at fortsat foregår samme faglige sparring i teamene og afdelingslederen deltager også på afdelingsmøderne. I bedømmelsen lægges der vægt på, at afdelingslederne ikke modtager kontinuerligt supervision, men at der er mulighed for supervision, såfremt der er behov for det. I bedømmelsen vægtes også centerleders oplysninger om ugentligt møde med afdelingslederne og vægtningen fra centerlederen om, at der skal foreligge et dagsordenspunkt, såfremt ledergruppen skal mødes for at drøfte / spare med hinanden. Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af kriterium Da Kriterium: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent ikke har været i fokus ved nærværende tilsyn og Socialtilsynet er ikke orienteret om væsentlige oplysninger, der har givet anledning til ændring af bedømmelse af kriterium, er seneste vurdering af kriterium overført fra tidligere tilsyn. Socialtilsynet har dog i 2017 noteret sig, at både sygefravær og personalegennemstrømningen er faldet. Socialtilsynet vurderer dog forsat, at det til stadighed kan arbejdes videre med fravær og personalegennemstrømningen for at sikre endnu mere stabilitet blandt medarbejderne. Vurdering driftstilsyn 2016: Socialtilsynet vurderer forsat, at de medarbejdere, der har kontakt til målgruppen, er fagligt relevant sammensat i forhold til målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets i forhold til Hus 24 nye målgruppe, vil kunne varetages kompetent. Indikator 09.a af Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer - har ikke været i fokus ved tilsynet i 2017 og er ikke blevet bedømt ved tilsynet i

24 Indikatoren i 2016 blev i bedømt i meget høj grad at være opfyldt. Tidligere tilsyn: I bedømmelsen indgår oplysninger om, at 57 % af medarbejderne i 2016 har en pædagogisk grunduddannelse mod 59 % i 2015, 33 % er pædagogiske medhjælpere - det samme antal som i 2015 og ca. 10 % af medarbejderne har i 2016 en social- og sundhedsmæssig baggrund mod 8 % i Der ses at være en mindre stigning i antal af medarbejdere med sundhedsmæssig baggrund. Dette svare fint overens med oplysninger fra både medarbejdere og ledelse, der også oplyser, at der stadig er fokus på, om det er relevant med flere medarbejdere med sundhedsmæssige kompetencer i forhold til den langsomt stigende alder på borgerne (mange er over 50 år). I bedømmelsen indgår også oplysninger om Bengerds Huse vikarforbrug. Både ledelse og medarbejdere har oplyst, at der er tilknyttet fast tilknyttede vikarer fx tidligere studerende til Bengerds Huse og at det i vid udstrækning er disse vikarer, der benyttes, idet de har bedre kendskab til borgerne end løst tilknyttet vikarer. Det er dog sådan, at der ikke må benyttes uddannede vikarer, hvilket medarbejderne giver udtryk for, er lidt problematisk - for når de studerende er færdige med deres uddannelse og har været i organisationen som studerende, er det rigtig godt at kunne trække på disse medarbejdere som vikarer, men det "må man ikke" I bedømmelsen indgår også oplysninger om, at tilbuddet ikke benytter vikarbureauer. Bengerds Huse har ansøgt om væsentlige ændringer, idet der ønskes en ny afdeling i eksisterende botilbud. Afdelingen vil få 4 pladser. I forbindelse med ovenstående ansøgning, oplyser Centerleder, at der til Hus 24 vil blive koblet en specifik medarbejder på, at der erfaring og er kompetent i forhold til unge samt det at kunne arbejde med struktureret pædagogik. Da støtten primært skal ligge om morgenen samt eftermiddag og aftener, vil de medarbejdere, der forventes at blive tilknyttet ikke arbejde på fuldtid i Hus 24, men også være tilknyttet andre steder i organisationen. På denne måde vil timerne kunne fordeles bedre i forhold til det ydet støtte til de unge samt sikre en kontinuitet i ferietider mv. Indikator 09.b af Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser - har været i fokus ved tilsynet i Indikatoren er bedømt til i middel grad at være opfyldt. Indikatoren blev ved sidste tilsyn bedømt til i meget lav grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på, at personalegennemstrømningen er faldet og for 2016 er opgjort til at være på 10 %. Leder udtaler, at dette fald - sammen med fald i sygefravær, giver mere kontinuitet for borgerne og viden om borgerne og indsatsen sikres ved den lavere gennemstrømning. i 2015 var der er en personaleomsætning på 17 %. Indikator 09.c af Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser - har været i fokus ved tilsynet i Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Ved seneste tilsyn var indikatoren bedømt til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på, at sygefraværet for hver medarbejdere for 2016 er opgjort til at være på 14 dage og er således faldet, men er fortsat lidt højere end på sammenlignelige tilbud. Socialtilsynet hæfter sig ved, at leder udtaler, at der er en mere restriktiv indsats i forhold til fravær, der er mere ledelsesmæssig opfølgning af fravær, der ses ikke at være så meget "klat-fravær", der er færre langtidssyge. Leder udtaler, at faldet i sygefraværet formentlig skyldes en kombination af de mange tiltag og det, at medarbejderne 24

25 generelt synes godt om at være på Bengerds Huse. Leder oplyser i øvrigt, at LKU løbende følger fraværet og er tilfreds med indsatsen / faldet. Leder udtaler også her, at dette fald - sammen med fald i personalegennemstrømningen giver mere kontinuitet for borgerne og viden om borgerne og indsatsen sikres ved det lavere fravær. Ved tidligere tilsyn er fraværet i 2015 opgjort til 20. I 2014 var fraværet opgjort til

26 Vurdering af temaet Temavurdering Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Vurdering af tema Temaet: Kompetencer har ikke været i fokus ved nærværende tilsyn, hvorfor denne er overført fra tidligere tilsyn. Vurderingen af Temaet er fra tidligere tilsyn: Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huses medarbejdere i rimelig grad har de kvalifikationer og kompetencer - uddannelse, erfaring og viden, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgrupper. Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse har tilrettelagt et strategisk udviklingsforløb i forhold til, hvordan de sikre nødvendige kompetencer både på kort og på langt sigt, samtidig med at dette vil tilgodese, at nuværende målgrupper bliver ældre. Det er samtidig Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne på Bengerds Huse på en etisk ordentlig måde forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Det vurderes, at medarbejderne møder borgerne anerkendende med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed i forhold til selvbestemmelse og medbestemmelse. Socialtilsynet vurderer, at det af Bengerds Huses iværksatte udviklingsforløb i forhold til opdatering og udvikling af tilbuddets faglige metoder er relevant og vil kunne højne den faglige indsats. Bengerds Huse har i 2016 ansøgt om væsentlige ændringer, idet der ønskes en ny afdeling i eksisterende botilbud. Afdelingen står pt. tom. Afdelingen vil få 4 pladser, målgruppen er unge inden for målgruppen autismespektrum forstyrrelser og/eller lettere mental retardering samt sent udviklede unge. Bengerds Huse har oplyst, at der primært vil blive ansat pædagogiske medarbejdere i tilknytning til Hus 24. Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse beskrivelse af de forventelige kompetencer hos de medarbejdere, der bliver tilknyttet Hus 24, hvor viden og indsigt i struktureret pædagogik og havde erfaring med målgruppen - også i forhold til at arbejde med unge er relevant. Gennemsnitlig vurdering 3,5 Udviklingspunkter Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder af kriterium 26

27 Da Kriterium: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder ikke har været i fokus ved nærværende tilsyn.. Da der aktuelt arbejdes med implementering af en etisk profil for hele Bengerds Huse og dette arbejde ikke er færdigt, kan kriteriet være relevant i forhold til vurdering ved tilsyn i Oplysninger fra tidligere vurdering: Socialtilsynet vurderer, at Bengerds Huse har iværksat et udviklingsforløb i forhold til opdatering og udvikling af tilbuddets faglige metoder, men at dette endnu ikke er implementeret og integreret tilstrækkeligt i daglig pædagogisk praksis. Det skal bemærkes, at socialtilsynet bifalder og finder det planlagte forløb omkring ICDP relevant i forhold til målgruppen på Bengerds Huse, idet det bygger på det anerkendende / relations- og ressourceorienterede menneskesyn og vil efter Socialtilsynets vurdering sikre en bevidstgørelse af medarbejdernes allerede eksisterende kvaliteter i forhold til tilgange til borgerne og understøtte en udviklingsstøttende og vedligeholdende indsat, med fokus på relationen mellem medarbejder og borger. Samtidig ses der i udviklingsforløbet fortsat at være fokus på viden om neuropædagogik, hvilket Socialtilsynet finder relevant og i god tråd med den fortsat faglige udvikling på Bengerds Huse og Bengerds Huses Bengerds Huses faglige referenceramme. Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejdernes i samspil med borgerne og på baggrund af medarbejdernes indgående kendskab til de enkelte borgere, arbejder anerkendende og sikre målgrupperne behov for støtte og udvikling. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdergruppen har en relevant faglig sammensætning. Indikator 10.a af Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder - har ikke været i fokus ved tilsynet i 2017 og er ikke blevet bedømt ved tilsynet i Der aktuelt arbejdes med implementering af en etisk profil (Etikos) for hele Bengerds Huse og dette arbejde ikke er færdigt, derfor er seneste vurdering af indikatoren overført fra tidligere tilsyn. Medarbejderne oplyser dog samstemmende, at Bengerds Huse er i fuld gang med at arbejde med Edikos og at det giver dem retning og mening i forhold til indsatsen. Indikatoren er tidligere bedømt i middel grad at være opfyldt. Oplysninger fra tidligere tilsyn: I bedømmelse er der lagt vægt på, at Bengerds Huse har iværksat et udviklingsforløb i forhold til opdatering og udvikling af tilbuddets faglige metoder - ICDP. I bedømmelsen er der særligt lagt vægt på medarbejdernes ikke har et tilstrækkeligt kendskab til ICDP endnu. Der er også i bedømmelse lagt vægt på, at der på Bengerds Huse er ansat pædagoger, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter samt 1 sygeplejerske og at der er erfaring med at arbejde med målgruppen. Der er i forhold til Bengerds Huse, Specialtilbud samt Aflastningstilbuddet lagt vægt på medarbejdernes viden og kommende krav om viden (uddannelse) i forhold til Gentle Teaching. Leder oplyser, at der bevilget midler til et samlet kompetenceløft af medarbejderne. Der vil blive fremsendt oversigt over kompetenceforløb til Socialtilsynet umiddelbart efter tilsynsbesøget og så snart Bengerds Huse har modtaget dette. Bengerds Huse har siden slutningen af 2013 arbejdet målrettet med kompetenceløft. Med udgangspunkt i udvikling (sammen med medarbejderne) af et fælles fundament med en fælles forståelse, definition og beskrivelse af dette i løbet af 2014, har der i en periode sideløbende været arbejdet med implementering af neuropædagogiske viden. Bengerds Huse har besluttet, at det planlagte kompetenceforløb ICDP nu skal igangsættes og midlerne er bevilget. ICDP-forløbet er planlagt med en introdag for personale om ICDP og neuropædagogik i efteråret 2015 og efterfølgende i foråret 2016 temadag om neuropædagogik og undervisning i ICDP niveau 1. Der er i forløbet også undervisning af lederne. Forløbet rummer 80 medarbejdere samlet. Medarbejderne oplyser ved interview, at de generelt er tilfredse med de tiltag som er iværksat med henblik på kompetenceudvikling og de udtrykker selv et behov for at tillære færdigheder omkring metoder. Der er i medarbejderne gruppen en vis usikkerhed på, om de kursusforløb, der igangsættes er "nok" og udtrykker klart, at 27

28 de ikke kan udvikle deres kompetencer "godt nok" ved sidemandsoplæring. Det skal bemærkes fra Socialtilsynets side, at medarbejderne på interviewtidspunktet ikke havde kendskab til detaljerne i det præcise uddannelses/udviklingsforløb. Medarbejderne har under interview ikke umiddelbart kunne redegøre for, hvordan man i det daglige arbejde kan se, at de benytter viden fra ICDP. Sagsbehandler oplyser, at det generelt vurderes at Bengerds Huses har relevante kompetencer i forhold til borgerne, som vedkommende har kendskab til. Det handler både om en relevant og individuelt tilpasset pædagogisk støtte og at der er den årlige opfølgning. Der er et indgående kendskab til den enkelte borger, og borgerne modtager relevant og kompetent sundhedsfaglig og pædagogisk støtte. Ledelse oplyser, at Bengerds Huse - i kraft at implementering af nyt IT-system, har en opgave - men at Bengerds Huse vil blive endnu bedre i forhold til at løse dokumentationspraksis og det forventes, at der implementeringen af IT-systemet vil give organisationen bedre muligheder for at arbejde med delmål og pædagogiske individuelle udviklingsprocesser for borgerne. Bengerds Huse har i 2016 ansøgt om væsentlige ændringer, idet der ønskes en ny afdeling i eksisterende botilbud. Afdelingen vil få 4 pladser, målgruppen er unge inden for målgruppen autismespektrum forstyrrelser og/eller lettere mental retardering. I forbindelse med ansøgningen, forventes Bengerds Huse i forhold til den nye afdeling, at kunne opfylde indikatoren. Dokumentation: Der er fremsendt faglig referenceramme med klart fokus på og udgangspunkt i kerneopgaverne på Bengerds Huse. Der er fremsendt Kommissorium til fælles faglig forståelse med udgangspunkt i Bengerds Huse værdisæt. Der er fremsendt oplæg til kompetenceudviklings forløb, for samtlige medarbejder på Bengerds Huse. Indikator 10.b af Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer - har ikke været i fokus ved tilsynet i 2017 og er ikke blevet bedømt ved tilsynet i Der aktuelt arbejdes med implementering af en etisk profil (Etikos) for hele Bengerds Huse og dette arbejde ikke er færdigt, derfor er seneste vurdering af indikatoren overført fra tidligere tilsyn. Socialtilsynet har dog i 2017 noteret sig, at ikke alle medarbejdere, som tilsynet talte med i forhold til den nyoprettede afdeling med unge borgere (Hus 24), havde relevant viden og indsigt i forhold til målgruppens behov. Indikatoren blev ved sidste tilsyn bedømt til i høj grad at være opfyldt. Oplysninger fra tidligere tilsyn: I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der på baggrund af interview med borgere, medarbejdere, leder, sagsbehandler og pårørende er oplyst, at alle oplever og giver udtryk for, at der er en god og tæt kontakt mellem borgerne og medarbejderne på Bengerds Huse. Der er også lagt vægt på, at det via blandt andet interviewes fremgår, at medarbejderne har et indgående kendskab til hver enkelt borger. Der er desuden lagt vægt på, at omgangstonen imellem medarbejderne og borgere er god, anderkendende og ordentlig. Der er lagt vægt på, at alle interviewede oplyser, at borgerne mødes anerkendende og med respekt for deres individualitet. Der er også lagt vægt på, at medarbejderne kunne redegøre for den anerkendende tilgang, til dels redegøre for elementer af neuropædagogisk viden, men kunne ikke umiddelbart redegøre for viden i forhold til ICDP. Under interview med medarbejdere gav medarbejderne udtryk for, at borgernes trivsel og livskvalitet er fokus i deres arbejde og at de vægter borgernes ret til selvbestemmelse og at de respekterer borgernes valg - "med de begrænsninger hver enkelt borger nu har". Medarbejderne kunne klart forklare, hvordan man i det daglige arbejde kunne se, at de havde en anderkendende tilgang, til dels redegøre for neuropædagogisk viden, men kunne ikke umiddelbart redegøre nærmere for, hvordan man i det daglige arbejde kan se, at de benytter viden fra ICDP. Ved besøg hos en borger i dennes hjem observerede Tilsynet, at borger vidste, at vedkommende er meget glad for 28

29 den aktuelle medarbejder. En anden borger viste dette, ved at holde hånd og verbalt give udtryk for at medarbejderen har betydning. Der blev fra en anden borger side her også fortalt, at vedkommende "selv bestemte mange ting" og forklarede blandt andet, at vedkommende fik hjælp til at indrette lejligheden. De borgere som socialtilsynet har mødt og de, som socialtilsynet har interviewet gav alle udtryk for at de er glade for medarbejderne og at de er søde og gode til at hjælpe dem. Der var både en ordentlig og samtidig en anerkendende omgangstone. Sagsbehandler oplyser, at denne oplever, at borgerne er glade for medarbejderne og at vedkommende på opfølgningsmøder kan se at borgerne henvender sig trygt til medarbejderne og at medarbejdernes omgangstone er afpasset borgernes funktionsniveau. Pårørende oplyste, at den faglige udvikling og indsatsen i forhold til målgrupperne "absolut det går en rigtige vej". Pårørende oplyser, at pårørenderådet løbende er blevet orienteret om nye tiltag og særligt om de nye pædagogiske principper og det lyder rigtig spændende og relevant. Pårørende oplyste, at der vedkommende oplever, at der er et samarbejde, der efterhånden er baseret på tillid for lagt de flestes vedkommende og oplyste, at der er en stor åbenhed i organisationen både hos medarbejdere og ledelse i forhold til samarbejdet med pårørende. Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar

30 Vurdering af temaet Temavurdering Fysiske rammer De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv. Vurdering af tema Temaet: Fysiske rammer har ikke været i fokus ved nærværende tilsyn. Socialtilsynet er ikke orienteret om væsentlige oplysninger, der har givet anledning til ændringer i temaet, hvorfor denne er overført fra tidligere tilsyn. Bengerds Huse: Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse fysiske rammer er gode. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og selvbestemmelse. Der er ingen tvivl om at borgerne trives i de nuværende rammer og at rammerne i forhold til fællesskabet benyttes efter behov. De fysiske rammer giver mulighed for at deltage i fællesskabet og for at borgerne kan trække sig fra fællesskabet for at være sig selv. Borgerne har stor selvbestemmelse over deres egen lejlighed og kan indrette denne efter eget ønske. Husene i nummer vurderes dog ikke at have optimale udendørs rammer og fælleskøkkenernes arealer vurderes samtidig at være en forholdsvis små og der mangler opbevaringsplads. Husene i nummer vurderes ikke at kunne rumme borgere med betydeligt behov for personlig pleje/kørestol m.v. Hus 22: Det er Socialtilsynets vurdering, at Hus 22 s faciliteter og rammer kan medvirker til at give borgerne trygge og velkendte rammer, ligesom de fysiske rammer fint kan rumme aflastningstilbuddet. Hus 24: Bengerds Huse ansøgte i 2016 om ændring, oprettelse af ny afdeling i eksisterende botilbud. Afdelingen er ombygget og har 4 pladser, - målgruppen er unge inden for målgruppen autismespektrum forstyrrelser og/eller lettere mental retardering samt sent udviklede unge - en midlertidig ungdomsbolig. Det er Socialtilsynets vurdering, at de værelser, der bliver tilbudt de unge på ca. 13 m2 samt delingen af stue, bad, toiletter samt entré er af rimelig størrelse. Gennemsnitlig vurdering 4,7 Udviklingspunkter Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel af kriterium 30

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse 09-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Bramsnæsvig Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Bramsnæsvig Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Bramsnæsvig 24-08-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Grønningen SEL 107 14-05-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave 20-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Gl. Holtegade Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie 19-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Bofællesskabet Grønningen Dato: 22-05-2017 Grønningen 8 Sagsnummer: 17/6983 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej 2 06-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Krabben Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Krabben Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Krabben 24-07-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej 24-07-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus 05-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Botilbuddet Valmuen Dato: 05-07-2017 Valmuevej 1 G Sagsnummer: 17/17671 9760 Vrå Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 28-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Solkrogen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Solkrogen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Solkrogen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS 13-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 12-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS 15-03-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen 05-05-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Handicap specialiserede botilbud - Gudenåvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Handicap specialiserede botilbud - Gudenåvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Handicap specialiserede botilbud - Gudenåvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet 15-05-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen 02-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Stationstorvet. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Stationstorvet. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Stationstorvet Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aleris Netværk, Løvegade 03-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Botilbuddet Lysningen Dato: 03-10-2017 Tjørnevej 7 Sagsnummer: 17/29693 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet har

Læs mere

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Merkurvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Merkurvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Handicap basistilbud - Merkurvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Rapporten er udskrevet 14-06-2017

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S 12-06-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Stadionkollegiet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Stadionkollegiet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Handicap basistilbud - Stadionkollegiet 05-12-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset 14-12-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Guldborgsund handicap - afd. Syrenvænget Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Guldborgsund handicap - afd. Syrenvænget Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Guldborgsund handicap - afd. Syrenvænget 17-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kobbelgaarden Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kobbelgaarden Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kobbelgaarden 24-06-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Skovhaven Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Skovhaven Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Skovhaven 26-03-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

19/6128 Anna Sophie Kiskov, Velfærd Børn, Unge og Uddannelse 26. August Socialtilsyn Syd

19/6128 Anna Sophie Kiskov, Velfærd Børn, Unge og Uddannelse 26. August Socialtilsyn Syd 19/6128 Anna Sophie Kiskov, Velfærd Børn, Unge og Uddannelse 26. August 2019 Socialtilsyn Syd To typer af tilsyn Driftsorienterede tilsyn Udføres mindst en gang om året på alle fuldt re-godkendte tilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset 04-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskaberne i Lejre kommune Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Bofællesskaberne i Lejre kommune Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskaberne i Lejre kommune 14-06-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3. sal 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boenheden Højtoftevej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boenheden Højtoftevej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boenheden Højtoftevej 50 21-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport. Concura - aflastningstilbuddet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Concura - aflastningstilbuddet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - aflastningstilbuddet 06-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Løkkekrogen. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Løkkekrogen. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Løkkekrogen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Buen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Buen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Buen 24-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kobbelgaarden Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kobbelgaarden Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kobbelgaarden 21-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup 09-04-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. OPHOLDSSTEDET HAREBAKKEN Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. OPHOLDSSTEDET HAREBAKKEN Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: OPHOLDSSTEDET HAREBAKKEN 11-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken 21-05-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kløvervej Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kløvervej Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kløvervej 14-09-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Autismecenter Storstrøm Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Autismecenter Storstrøm Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Autismecenter Storstrøm 14-08-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3. sal 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Team Golå. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Team Golå. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Team Golå Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Buen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Buen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Buen 07-08-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kløvervej Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kløvervej Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kløvervej 09-03-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej 2 05-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Møllehaven Godkendt med påbud

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Møllehaven Godkendt med påbud Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Møllehaven 16-06-2017 Godkendt med påbud Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Brande Åcenter Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Brande Åcenter Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Brande Åcenter 11-01-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Løkken Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Løkken Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Løkken 14-08-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Vestervej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Vestervej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Vestervej 24-01-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere