Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt"

Transkript

1 Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks Århus C TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008) fører tilsynet med kommunerne i Region Midtjylland. Advokatgruppen Århus anfører, at Hedensted Kommunes afgørelse af 6. september 2007 omhandlende Advokatgruppen Århus s anmodning om aktindsigt, hvori Hedensted Kommune henviser til, at de 5 ønskede leasingkontrakter ikke længere er i kommunens besiddelse, og at kommunen ikke har mulighed for at afse ressourcer til at fremfinde de ønskede fakturaer, er uberettiget. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Hedensted Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /229 SAGSBEHANDLER: VJEMID DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Sagens baggrund Advokatgruppen Århus anmodede den 19. juli 2007 om aktindsigt i følgende dokumenter hos Hedensted Kommune: 1. Kontrakter vedrørende leasing af 5 angive biler, samt dokumenter udvisende, hvornår de pågældende leasingkontrakter er ophørt.

2 2. Dokumenter vedrørende Hedensted Kommunes økonomiske mellemværende med B i perioden 1. januar januar I forbindelse hermed var vedlagt to kontoudskrifter. Hedensted Kommune svarede den 6. september 2007, at da det ikke havde været muligt for kommunen at finde de pågældende leasingkontrakter, var der bestilt kopier heraf hos LeasePlan Danmark. Med hensyn til dokumenterne vedrørende det økonomiske mellemværende med B oplyste kommunen, at der ikke længere eksisterede elektroniske registreringer af disse posteringer. Fremsøgning af disse bilag (fakturaer) skulle derfor ske manuelt i arkivkasser via lister. Kommunen havde imidlertid ikke mulighed for at afse ressourcer til denne opgave, og henviste derfor Advokatgruppen Århus selv at udsøge materialet i kommunens arkiver. I brev af 3. januar 2008 til Statsforvaltningen Midtjylland oplyste kommunen, at LeasePlan Danmark heller ikke var i besiddelse af de pågældende leasingkontrakter, og at kommunen derfor ikke havde mulighed for at give aktindsigt i kontrakterne. Kommunen oplyste endvidere, at de to kontoudskrifter bestod af et samleudtræk fra kommunens økonomisystem på basis af betalte fakturaer. De bagvedliggende fakturaer ville kun kunne fremfindes ved gennemgang af 2 års fakturaer i kommunens arkiv, hvilket ville tage adskillige uger for kommunens bogholderi. Med henvisning til de manglende ressourcer og offentlighedslovens 16, fastholdt kommunen derfor sin afgørelse af 6. september 2007 I brev af 7. maj 2008 til statsforvaltningen fastholdte Clemens Advokater (der var indtrådt som ny repræsentant for A), at der ønskedes aktindsigt i de omhandlede leasingaftaler og fakturaer. Den 2. oktober 2008 skrev Hedensted Kommune til statsforvaltningen, at leasingkontrakterne blev indgået for ca. 8 år siden, og udløb for flere år siden. Vedrørende fakturaerne var der i den verserende sag mellem Hedensted Kommune og A fremlagt de to kontoudskrifter fra kommunens økonomisystem udvisende samtlige betalinger med beløbsstørrelser, som kommunen i den pågældende periode havde haft med B. Det var kommunens fortsatte opfattelse, at det ressourcemæssigt ville være et alt for stort arbejde at finde de enkelte fakturaer i de mange arkivkasser på flere lokaliteter og henviste fortsat til, at A ved adgang til arkivmaterialet, havde mulighed for selv at fremfinde de ønskede dokumenter. I øvrigt var det kommunens opfattelse, at det forinden en eventuel udlevering af fakturaerne skulle klarlægges, hvorvidt fakturaerne var omfattet af offentlighedslovens 12, stk. 1. SIDE 2

3 Retsgrundlag Uddrag af lov om offentlighed i forvaltningen (offentlig hedsloven - lov nr. 572 af 19. december 1985 med senere ændringer) 4. Enhver kan med undtagelser, der er nævnt i 7-14, forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v. Stk. 3. Begæring efter stk. 1 og 2 skal angive de dokumenter eller den sag, som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold, 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. Stk Vedkommende myndighed afgøre snarest, om en begæring kan imødekommes, og om den, der har fremsat begæringen, skal gøres bekendt med dokumenterne ved, at der gives adgang til gennemsyn på stedet, eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi. Uddrag af bekendtgørelse nr af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne 2. Arkivalier fra de kommunale forvaltninger bevares efter reglerne i bilag Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til 2-4, kan kasseres, når opbevaringspligten efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter myndighedens egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning. Statsforvaltningens udtalelse SIDE 3

4 Aktindsigt i leasingkontrakterne Statsforvaltningen lægger til grund, at leasingkontrakterne mellem LeasePlan Danmark og Hedensted Kommune blev indgået for ca. 8 år siden og udløb for flere år siden. Efter offentlighedsloven 4, stk. 1, kan enhver forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Det følger af bestemmelsens ordlyd, at det er en forudsætning for meddelelse af aktindsigt, at begæringen herom vedrører eksisterende dokumenter. Har en myndighed tilintetgjort det pågældende dokument, er der således ikke adgang til aktindsigt, se hertil Ombudsmanden i Folketingets Ombudsmands beretning (FOB) Spørgsmålet er dernæst, om det er lovstridigt, at kommunen har tilintetgjort dokumenterne. Der er med hjemmel i arkivlovgivningen (bekendtgørelse nr af 21. august 2007 af arkivloven og bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003) fastsat nærmere regler om kommunernes pligt til at sikre bevaring af dokumenter m.v. Af 7 i bekendtgørelsen om opbevaring og kassation af arkivalier i primærkommunen (bekendtgørelse nr af 28. september 2004) følger således, at arkivalier, der ikke skal bevares i henhold til nærmere regler om bevaring og kassation af journalsager, kan kasseres, når opbevaringspligten efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter myndighedernes egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning. Det fremgår af bilag 1 til ovennævnte bekendtgørelse, hvilke dokumenter de kommunale forvaltninger skal bevare. De pågældende leasingkontrakter er ikke omfattet af dokumenterne i bilag 1. På det foreliggende grundlag finder statsforvaltningen heller ikke, at kommunen efter andre bestemmelser i bekendtgørelsen burde have bevaret leasingkontrakterne. Kommunen kunne derfor, efter bekendtgørelsens 7, lovligt kassere kontrakterne, når opbevaringspligten efter andre bestemmelser var opfyldt eller når kontrakterne efter kommunens egen vurdering i øvrigt ikke længere havde retlig eller administrativ betydning. Dokumenter der binder kommunen juridisk eller økonomisk må antages at kunne kasseres i rimelig tidsmæssig afstand efter, at bindingsperioden er udløbet. Da kommunen oplyser, at bindingsperioden er udløbet for flere år siden og da kommunen har forsøgt - uden held - SIDE 4

5 at tilvejebringe kontrakterne fra LeasePlan Danmark, er det statsforvaltningens opfattelse, at Hedensted Kommune ikke har handlet i strid med hverken offentlighedsloven eller arkivlovgivningen med tilhørende bekendtgørelser, ved at afslå aktindsigt i leasingkontrakterne. Aktindsigt i fakturaerne for år 2004 og 2005 Der ønskes også aktindsigt i fakturaer fra B for årene 2004 og Offentlighedslovens 4 er udtryk for lovens hovedregel om et generelt offentlighedsprincip. Dokumenter i den offentlige forvaltning er således undergivet aktindsigt, medmindre der er sikker hjemmel til, at myndigheden kan nægte at imødekomme anmodningen. I sammenhæng hermed er det et krav i stk. 3, at begæringen om aktindsigt skal angive de dokumenter eller den sag, som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. Der er i den konkrete situation henvist til to kontoudskrifter, der udviser de betalinger med beløbsstørrelser, som kommunen har haft med B. Det der ønskes aktindsigt i, er de bagvedliggende fakturaer, der danner grundlag for kontoudskrifterne. Der er her ikke tale om dokumenter, som findes på en samlet sag, eller enkeltdokumenter vedrørende en bestemt situation. Der er derimod tale om en række fakturaer over en periode på 2 år fra et bestemt autoværksted, der er opmagasineret i kommunens arkiv. Efter offentlighedslovens 16, stk. 1, afgør myndigheden om aktindsigten skal gives ved, at der gives adgang til gennemsyn på stedet eller ved udlevering af kopier. Under henvisning til FOB kan der være nogle tilfælde, hvor aktindsigt kan afslås eller begrænses af hensyn til ressourcemæssige hensyn. Det er af kommunen oplyst, at det vil tage adskillige uger at fremfinde fakturaerne, som findes i arkivkasser på flere forskellige lokaliteter. Når det tages i betragtning, at der er fremlagt kontoudskifter, der ifølge kommunen viser samtlige betalinger med beløbsstørrelser, som kommunen har haft med B i den pågældende periode, er det statsforvaltningens opfattelse, at det, i denne konkrete situation - under hensyn til de ressourcer, der i givet fald skulle afsættes hos kommunen til at finde de omhandlede fakturaer - ikke er i strid med offentlighedsloven at imødekomme anmodningen om aktindsigt ved at henvise den aktindsigtssøgende, til selv at finde de omhandlede fakturaer i kommunes arkiver. En forudsætning herfor er dog, at kommunen sikrer sig, at der ikke herigennem fremkommer SIDE 5

6 oplysninger i andre dokumenter, der i øvrigt er undtaget fra aktindsigt. I forhold til kommunens bemærkning om offentlighedslovens 12, skal statsforvaltningen bemærke, at en undtagelse af oplysninger med henvisning hertil forudsætter en konkret vurdering fra kommunens side, hvilket i givet fald sandsynligvis vil kræve, at kommunen fremfinder fakturaerne. Det er statsforvaltningens opfattelse, at en faktura som altovervejende udgangspunkt ikke vil indeholde oplysninger omfattet af offentlighedslovens 12, stk. 1. Såfremt det måtte være kommunens opfattelse, at der kan være tale om oplysninger omfattet af offentlighedslovens 12, kan kommunen naturligvis ikke henvise A til selv at finde fakturaerne i kommunens arkiv. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i sagen. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Hedensted Kommune. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningen hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Martin Basse /Vibeke Jensen SIDE 6

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12 Offentlig information og indsigt Bind 12 Offentlig information og indsigt Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland.

Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Advokatfirmaet Gorrissen

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere