mens Akt: Skab nr. advokater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mens Akt: Skab nr. advokater"

Transkript

1 Akt: skabinr. (Udfyldes af tinglysningskdete'ret) Reg.afg. kr mens Akt: Skab nr. advokater Ejerlav: Matr.nr.: Vejle bygrunde 290 A m.fl. CVR-nr.: Anmelder: Clemens Advokater A/S Sct. Clemens Stræde Århus C Tlf /-Hk) DEKLARATION vedrørende brugsret til fællesareal og etablering af overdækning Undertegnede ejere af ejerlejligheder af matr.nr. 292 P, Vejle bygrunde (i det følgende kaldet brugsretsgiver) bestemmer herved med bindende virkning for os og senere ejere og brugere af ejendommene/ejerlejlighederne, at de til enhver tid værende ejere af følgende ejendomme (i det følgende kaldet brugsretshaverne): Matr.nr. 290 A, Vejle bygrunde Matr.nr. 458 A og 491 A, Vejle bygrunde Matr.nr. 460, Vejle bygrunde samt ejerlejligheder heraf tillægges nedenstående brugsrettigheder: 1. Brugsretsarealet Brugsretten omfatter Kulturtorvet beliggende på matr. nr. 292 P, Vejle bygrunde foran ejerlejlighed nr. 1, Kulturhuset, herefter kaldet brugsretsarealet. Brugsretsarealet er fællesareal for Ejerforeningen "Bygningen, Vejle". Brugsretsarealets beliggenhed fremgår af vedlagte planrids udarbejdet af Landinspektørfirmaet LE 34, Århus A/S, bilag Anvendelse Brugsretshaverne har ret til at benytte brugsretsarealet som indgang og (gennemgangs)passage for Mary 's kunder HS / dbl

2 Brugsretsarealet bliver en central plads i butikscentret Mary 's, og pladsen skal samtidig benyttes til en række kulturelle formål. Brugsretshaverne tillægges herved en ret til at anvende brugsretsarealet til ovennævnte formål, herunder i form af mindre koncerter, opvisninger, markeder, dans mm. Brugsretshaverne skal respektere de rimelige ønsker om benyttelse af brugsretsarealet, som brugsretsgiverne måtte have, herunder i form af kulturelle arrangementer, dog således at Marys kunder fortsat kan benytte brugsretsarealet som indgang og (gennemgangs)passage. Ved brugsretshavernes anvendelse af brugsretsarealet skal brugsretshaverne samtidig tage nødvendigt hensyn til brugsretsgivernes - herunder særligt Kulturhuset/lejlighed nr. 1 - arrangementer i form af koncerter, forestillinger mv. i egne bygninger. Brugsretshaverne har ansvaret for, at brugsretshavernes anvendelse ikke omfattes af særlige offentlige forskrifter, og har pligt til at indhente og opretholde alle tilladelser, der kræves med hensyn til brugsretsarealets indretning og drift, herunder forskrifter vedrørende miljø- og brandforhold. % adw)ftater 3. Overdækning Brugsretshaverne er berettiget til at etablere en glasoverdækning over brugsretsarealet. Overdækningens konstruktion følger nærmere af "skitsemappe - Kulturhuset Bygningen af den 17. august 2006" udarbejdet af arkitektfirmaet Arkitema K/S, Århus C. Bilaget skal ikke indgå i det tinglyste dokument. Brugsretshaverne forestår indhentelse af det fornødne plangrundlag samt de fornødne myndighedsgodkendelser. Arbejderne igangsættes efter et varsel på minimum 14 dage til brugsretsgiver med en skematisk angivelse af det planlagte tidsmæssige forløb. Brugsretsgiver skal løbende holdes orienteret om arbejdernes gennemførelse. Arbejdet med overdækningen skal tilrettelægges og gennemføres således, at det medfører mindst mulig gene for brugsretsgivers daglige drift. Der skal således etableres midlertidig afskærmning i nødvendigt omfang og ske retablering af overflader, gulve, lofter og vægge, i det omfang disse berøres af byggearbejderne i forbindelse med overdækning. Retableringsforpligtelsen er underlagt den forudsætning, at bygningsdelene skal bevares, jf. pkt Side 2,

3 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglyst ingskcii tc4f) Ovennævnte, i nærværende punkt anførte, foranstaltes og bekostes af brugsretshaverne. Ved ophør af aftalen ifølge nærværende deklaration, hvad enten denne skyldes opsigelse efter udløbet af den i pkt. 9 nævnte uopsigelighedsperiode eller ophævelse/opsigelse som følge af misligholdelse eller som følge af opsigelse fra brugsretshavernes side, er brugsretshaverne forpligtet til at afholde omkostningerne ved fjernelse af overdækningen, herunder de dermed forbundne retableringsomkostninger mv., med mindre brugsretsgiverne måtte vælge at beholde overdækningen. advokater 4. Indretning af brugsretsarealet Brugsretshaverne er berettiget til at indrette brugsretsarealet, så indretningen følger brugsretshavernes øvrige indretning af Mary 's for derved at skabe en helhed af Mary 's forskellige gader og pladser. Brugsretsgiver og brugsretshaverne er enige om indretningen, og de nærmere detaljer følger af "skitsemappe - Kulturhuset Bygningen af den 17. august 2006" samt "Tillægstekst af 1. december 2006" udarbejdet af arkitektfirmaet Arkitema K/S, Århus C. Bilagene skal ikke indgå i det tinglyste dokument. Ovennævnte, i nærværende punkt anførte, foranstaltes og bekostes af brugsretshaverne. 5. Drift af arealet Brugsretshaverne er forpligtet til at varetage den daglige drift af brugsretsarealet og afholde omkostningerne herved. Brugsretshaverne skal sikre, at brugsretsgiver - herunder særligt ejerlejlighed nr. 1/Kulturhuset - har adgang til brugsrets- arealet uden for Mary 's åbningstid i det omfang, det måtte være nødvendigt. 6. Vedligeholdelse, renholdelse og renovering Brugsretshaverne er forpligtet til at forestå den daglige vedligeholdelse og rengøring af brugsretsarealet, herunder af selve overdækningen. Nærværende forpligtelser påhviler således alene brugsretshaverne. Det er afgørende betydning for brugsretsgiverne, at brugsretsarealet til enhver tid fremstår som vel vedligeholdt og rengjort. I tilfælde af misligholdelse af forpligtelsen til vedligeholdelse og rengøring er brugsretsgiver berettiget til at lade vedligeholdelsen og rengøring udføre for brugsretshavernes regning, ligesom brugsretsgiveren er berettiget til - efter at have fremsendt Side 3.

4 skriftligt påkrav vedrørende vedligeholdelsen og rengøringen til brugsretshaverne - at betragte en fortsat manglende vedligeholdelse og rengøring som en væsentlig misligholdelse af nærværencle aftale, jf. pkt. 10. Brugsretshaverne er tillige forpligtet til at gennemføre og bekoste de nødvendige renoveringsarbejder. advokater 7. Brandforhold Brugsretsarealet bliver med overdækning et inderum, hvilket medfører en ændring af brandforholdene for brugsretsgivers ejendom. Brugsretshaverne har ansvaret for at indhente og opretholde alle tilladelser samt etablere de nødvendige tekniske installationer mv., der kræves med hensyn til sikring af brandforhold. Ovennævnte, i nærværende punkt anførte, foranstaltes, bekostes, vedligeholdes og renoveres af brugsretshaverne. I tilfælde af misligholdelse af forpligtelsen til vedligeholdelse og renovering ifølge nærværende punkt gælder pkt Brugsretshaverne skal til enhver tid sikre, at ovennævnte brand-/sikkerhedsinstallationer mv. ikke hindrer, at brugsretsgiverne har den fornødne adgang til egne lokaler samt brugsretsarealet. 8. Ansvar Brugsretshaverne gennemfører og bekoster samtlige de etableringsarbejder, der fremgår af nærværende deklarations pkt. 3, 4 og 7. Brugsretshaverne er på objektivt grundlag ansvarlig for de skader, brugsretshaverne eller de af disse engagerede håndværkere og rådgivere måtte påføre brugsretsgivers ejendom, matr.nr. 292 P, Vejle bygrunde. Brugsretsgiver bærer hverken ansvar eller risiko for brugsretshavernes konkrete anvendelse af brugsretsarealet. 9. Opsigelse og ophør Opsigelse fra brugsretsgivers side skal - bortset fra misligholdelsestilfælde - ske med 1 års skriftligt varsel til den 1. i måneden. Brugsretskontrakten er dog uopsigelig for brugsretsgiver i 99 år, således at denne tidligst kan bringes til ophør den 1. oktober Side 4.

5 Akt: skab ne: (Udfyldes af tinglysningsktoiet) Opsigelse fra brugsretshavernes side kan ske med 1 års skriftligt varsel til den 1. i måneden. 10. Misligholdelse e irfn e n5 advokater I tilfælde af væsentlig misligholdelse af nærværende deklaration er både brugsretshaverne og brugsretsgiver berettiget til at bringe deklarationen til ophør. Som væsentlig misligholdelse anses - men ikke udelukkende - brugsretshavernes tilsidesættelse af brugsretsgivernes adgang/brug af brugsretsarealet, jf. pkt. 2, samt brugsretshavernes manglende vedligeholdelse, rengøring og renovering af brugsretsarealet samt overdækning, jf. pkt. 6. Ved brugsretshavernes misligholdelse er brugsretshaverne forpligtet til at afholde omkostningerne ved fjernelse af overdækningen, herunder de dermed forbundne retableringsomkostninger mv., med mindre brugsretsgiver måtte vælge at beholde overdækningen. I tilfælde af ophævelse som følge af væsentlig misligholdelse er brugsretsgiver forpligtet til, inden ophævelsen afgives, skriftligt at varsle brugsretshaverne om misligholdelsen, og om at fortsat misligholdelse vil medføre opsigelse af deklarationen. Brugsretsgiveren er forpligtet til i denne varslingsskrivelse at give brugsretshaverne et så langt varsel - og minimum 3 måneder - at brugsretshaverne har mulighed for at bringe forholdet i orden. Brugsretshaverne hæfter solidarisk for de pligter nærværende deklaration pålægger brugsretshaverne. 11. Voldgift Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende kontrakt, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal - såfremt mindelig ordning ikke kan opnås - afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af i alt 3 medlemmer og skal fungere efter følgende regler: Den part, der ønsker voldgift, skal skriftligt ved anbefalet brev meddele den anden part, at han ønsker voldgift, hvilke spørgsmål der ønskes forelagt voldgiftsretten, de søgsmålsgrunde han vil påberåbe sig, samt hvem han har valgt som sin voldgiftsmand. Den anden part skal inden 3 uger efter denne meddelelses modtagelse ved anbefalet brev meddele den første part, hvem vedkommende har udpeget som sin voldgiftsmand samt angive Side 5.

6 sin påstand og sine indsigelser, Oversiddes fristen, udpeges denne voldgiftsmand af præsidenten for Vestre Landsret. Voldgiftsmændene vælger selv en opmand, der skal være jurist og formand for voldgiftsretten. Kan voldgiftsmændene ikke inden 14 dage enes om valg af opmanden, udpeges denne ligeledes af præsidenten for Vestre Landsret. r2 e n 5. a d Voka 4; e tr Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for begge parte r. Voldgiftsretten er berettiget til i kendelse at afgøre, hvem der skal betale voldgiftsrettens omkostninger, herunder honorar til rettens medlemmer. Parterne forpligter sig til at deponere et af voldgiftsmændene fastsat beløb til dækning af voldgiftsrettens omkostninger. Sagens behandling for voldgiftsretten og voldgiftskendelsen skal ikke være offentlig tilgængelig. 12. Påtaleret Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af matr. nr. 292 P, Vejle bygrunde og matr.nr. 290 A, 458 A og 491 A samt alle Vejle bygrunde, herunder ejere af ejerlejligheder under de nævnte matrikelnumre. 13. Pant og tinglysning Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende med prioritet forud for al pantegæld på ejendommene matr.nr. 292 P, heründer ejerlejlighed nr. 1, 2 og 3, matr.nr. 290 A, matr.nr. 458 A log 491 A samt matr.nr. 460, herunder ejerlejlighed nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 - alle Vejle bygrunde - idet der med hensyn til pantehæftelser, byrder og servitutter henvises til ejendolmmenes og ejerlejlighedernes blade i tingbogen. Endvidere begæres deklarationen tinglyst pantstiftende på matr.nr. 290 A, Vejle bygrunde med 1. prioritets panteret forud for al anden pantegæld for et beløb på kr ,00 til sikkerhed for, hvad enhver af parterne måtte blive den anden skyldig. Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. 14. Bilag Til denne deklaration hører følgende bilag: 1. Deklarationsrids udarbejdet af Landinspektørfirmaet LE 34 Århus A/S, dateret 3. januar Side 6.

7 Akt: skab,rir.'t (Udfyldes af tinglysningst4et) Dato: // no- %j brugsretsgiver og ejer af matr.nr. 292 P, Vejle bygrunde ejerlejlighed nr. 1, 2 og 3: il Dato: // Som brugsretshavere og ejer af matr.nr. 290 A, Vejle bygrunde, matr.nr. 458 A og 491 A, Vejle bygrunde, samt matr.nr. 460, Vejle bygrunde, ejerlejlighed nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9: e ni e n advokat:er. Vejle Kommune f. Marys ApS rgmester Nieis Ägese Kommunaldige ør Jan age Rasmussen Til vitterlighed om underskriftens underskrivers myndighed for så bygrunde: ægthed, dateringens rigtighed samt vidt angår matr.nr. 290 A, Vejle Navn: Stilling: Bopæl: krn Therneefi Kontofflevietent Bygvtenget 37; PQM 6040 Egtved Navn: Stilling: Bopæl: D irelst Michae ristensen I medfør af 42, stk. 1, i lov om planlægning (lov nr. 763 af 11/9 2002) meddeler Vejle Byråd herved samtykke til, at foranstående servitut tinglyses. Tilvejebringelse af en lokalplan iht. ovennævnte lovs 13, stk. 2, er ikke påkrævet. Teknisk Udvalg, den tky,f4, Side 7.

8 5 Or" ;-; os& 0962:9Z c 1 >, I 8 2

9 a a. 0 Akt: skab.nf7 f: (Udfyldes af tinglysning t ret) --mug" eg.afg. kr. 0,00 Akt: Skab nr. aemens advokater erlav: atr.nr.: Vejle bygrunde 290 A m.fl. CVR-nr.: Anmelder: Clemens Advokater A/S Sct. Clemens Stræde Århus C Tlf (longe til Deklaration vedrørende brugsret til fællesareal og etablering f overdækning, dateret 29. marts 2007 underskrevet af Vejle Kommue den 28. juni 2007 og af Marys ApS den 11. maj 2007, til tinglysning å matr.nr. 292 P, Vejle bygrunde, ejerlejlighed nr. 1, 2 og 3, matr.nr. 90 A, Vejle bygrunde, matr.nr. 458 A og 491 A, Vejle bygrunde samt atr.nr. 460, Vejle bygrunde, ejerlejlighed nr. 1-9 tilknytning til ovenstående deklaration præciseres følgende: d Pkt. 13 Pant og tinglysning estemmelsen ændres til følgende ordlyd: ærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende med prioritet orud for al pantegæld på ejendommene matr.nr. 292 P, herunder ejerlejlighed nr. 1, 2 og 3, matr.nr. 290 A, matr.nr. 458 A og 491 A samt atr.nr. 460, herunder ejerlejlighed nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 alle ejle bygrunde idet der med hensyn til byrder og servitutter henvises il ejendommenes og ejerlejlighedernes blade i tingbogen. ndvidere begæres deklarationen tinglyst pantstiftende på matr.nr, 290, Vejle bygrunde for et beløb på kr ,00 til sikkerhed for, hvad -nhver af parterne måtte blive den anden skyldig. Med hensyn til byrder.g servitutter, udover nedennævnte, henvises til ejendommens blad i ingbogen. en pantstiftende tinglysning respekterer følgende: Deklaration om pligt til evt. etablering *:af alternativ flugtvej, som vil blive tinglyst pantstiftende for kr ,00. Deklaration om pligt til evt. etablering af alternativ flugtvej, som vil blive tinglyst pantstiftende for kr ,00. Servitutstiftende tinglysning af Deklaration om pligt til evt. etablering af alternativ flugtvej HS / HN

10 Servitutstiftende tinglysning af Deklaration om pligt til at etablere parkeringspladser. Servitutstiftende tinglysning af Deklaration om forsyningsledninger over Kulturtorvet. advokater Herudover præciseres i relation til deklarationen som helhed, at Marys ApS i mellemtiden har erhvervet ejerlejlighed nr. 2 af 3 af matr.nr. 292 P, Vejle bygrunde, hvorfor nærværende tillæg tiltrædes ligeledes som ejer af disse ejerlejligheder. I øvrigt ratihaberes deklarationens indhold i alle ord og bestemmelser. Vejle, den Som brugsretsgiver og som ejer af ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 292 P, Vejle bygrunde: f. Vejle Komm ne kit - 26o' LE i f SKoV k)6- P e--:ok:,92-se\-1 Århus, den 7//6.,te,11 Som brugsretshaver og ejer af matr.nr. 290 A, Vejle bygrunde, matr.nr. 458 A og 491 A, Vejle bygrunde, matr.nr. 460, Vejle bygrunde, ejerlejlighed nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 og matr.nr. 292 P, ejerlejlighed nr. 2 og 3 Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed: Navn: a444/uf Navn: Stilling: HANN Stilling:. Bopæl: Sekretær Bopæl: Helgesgade Viby J, Sekretær EigArrismindeparken Hørning Side 2.

11 Akt: skab4.7 (Udfyldes af tinglysningskontetet) eg.afg. kr. 0,00 Akt: Skab nr. C:Jerne ILS advokater jerlav: atr.nr.: Vejle bygrunde 290 A m.fl. CVR-nr.: Anmelder: Clemens Advokater A/S Sct. Clemens Stræde Århus C Tlf llonge til Deklaration vedrørende brugsret til fællesareal og etablering f overdækning, dateret 29. marts 2007 underskrevet af Vejle Kommue den 28. juni 2007 og af Marys ApS den 11. maj 2007, til tinglysning å matr.nr. 292 P, Vejle bygrunde, ejerlejlighed nr. 1, 2 og 3, matr.nr. 90 A, Vejle bygrunde, matr.nr. 458 A og 491 A, Vejle bygrunde samt matr.nr. 460, Vejle bygrunde, ejerlejlighed nr. 1-9 I tilknytning til ovenstående deklaration præciseres følgende: Ad Pkt Pant og tinglysning Bestemmelsen ændres til følgende ordlyd: Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende med prioritet forud for al pantegæld på ejendommene matr.nr. 292 P, herunder ejerlejlighed nr. 1, 2 og 3, matr.nr. 290 A, matr.nr. 458 A og 491 A samt matr.nr. 460, herunder ejerlejlighed nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 - alle Vejle bygrunde - idet der med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommenes og ejerlejlighedernes blade i tingbogen. Endvidere begæres deklarationen tinglyst pantstiftende på matr.nr. 290 A, Vejle bygrunde for et beløb på kr ,00 til sikkerhed for, hvad enhver af parterne måtte blive den anden skyldig. Med hensyn til byrder og servitutter, udover nedennævnte, henvises til ejendommens blad i tingbogen. Den pantstiftende tinglysning respekterer følgende: Deklaration om pligt til evt. etablering af alternativ flugtvej, som vil blive tinglyst pantstiftende for kr ,00. Deklaration om pligt til evt. etablering af alternativ flugtvej, som vil blive tinglyst pantstiftende for kr ,00. Servitutstiftende tinglysning af Deklaration om pligt til evt. etablering af alternativ flugtvej HS / HN

12 Servitutstiftende tinglysning af Deklaration om pligt til at etablere parkeringspladser. Servitutstiftende tinglysning af Deklaration om forsyningsledninger over Kulturtorvet. r advokater Herudover præciseres i relation til deklarationen som helhed, at Marys ApS i mellemtiden har erhvervet ejerlejlighed nr. 2 af 3 af matr.nr. 292 P, Vejle bygrunde, hvorfor nærværende tillæg tiltrædes ligeledes som ejer af disse ejerlejligheder. I øvrigt ratihaberes deklarationens indhold i alle ord og bestemmelser. Vejle, den Som brugsretsgiver og som ejer af ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 292 P, Vejle bygrunde: f. Vejle Komm ne.)t4, ' 1-Ei F SKo FLT - Miki 6- ir) e-tk-92-sc-3\1 Århus, den /%'/(', 061' Som brugsretshaver og ejer af matr.nr. 290 A, Vejle bygrunde, matr.nr. 458 A og 491 A, Vejle bygrunde, matr.nr. 460, Vejle bygrunde, ejerlejlighed nr. 1, 2., 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 og matr.nr. 292 P, ejerlejlighed nr. 2 og 3 f. Marys A 5 Jan Aage R smussen Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed: Navn: Stilling: Bopæl: (1444/ke HANN MARK Sekretær Helgesgade Viby J, Navn: Stilling: Bopæl: Sekretær Elgårdsmindeparken Herning Side 2.

13 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Vejle * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde lyst pantstiftende. Dkk Vedrørende matr.nr. 290 A, Vejle Bygrunde Ejendomsejer: Ejendomsselskabet Vejle Midtpunkt ApS Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Storkunde opkrævning - Dkk Akt.nr.: Side: 52_B_669 Anm: Pantebrev Nykredit realkredit A/S, Dkk Pantebrev Nykredit Realkredit, Dkk Ejerpantebrev med medd Fionia Bank A/S, Vejle, Dkk Ejerpantebrev med medd Fionia Bank A/S, Vejle, Dkk Ejerpantebrev med medd Fionia Bank A/S, Dkk Byrde lyst pantstiftende brugsret, Dkk Byrde lyst pantstiftende alternativ flugtvej, Dkk Byrde lyst pantstiftende alternativ flugtvej, Dkk Retten i Vejle den Kirsten Nielsen Tlf

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere