REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2."

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Til stede: Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Palle Nielsen, Majbrit H. Jørming, Thomas Dreyer, Erik Andersen, Steen Pedersen, Ole Juel Larsen, Jesper Langkilde, Erling Schrøder, John Monberg, Anne Schiøler Administrationen: Lone Larsen, Henning Juul Hovmand, Sv.Aa. Hansen Afbud: Finn Sørensen, Flemming Larsen, Karin Petersen Åben del Sag 7470 Godkendelse af referat Sag 7471 Revisionsprotokol Sag 7472 De før mødet udsendte skrivelser Sag 7473 Bestyrelsens sammensætning Sag 7474 Udlejningsforhold Sag 7475 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 7476 Skoleparken 1 ejendommen Triumfvej 47 Sag 7477 Skoleparken 1 fugtproblemer tilstandsvurdering og helhedsplan Sag 7478 Høje Gladsaxe, Punkthuset Sag 7479 Støtte til visse boligafdelinger Sag 7480 Afdeling 19 Buddingevej Sag 7481 Boligsocial helhedsplan for Høje Gladsaxe Sag 7482 Gladsaxe Kommune - Integrationsrådet Sag 7483 Regulativ for anvendelse af Dispositionsfondens midler Sag 7484 Ændrede vedtægter Sag 7485 Årsregnskab 2008/09 Sag 7486 Selskabets inspektørfunktion Sag 7487 Kredsudvalget Sag 7488 Fritidsudvalget Sag 7489 BL-cirkulærer Sag 7490 Eventuelt Sag 7491 Næste møde Sag 7492 Øvrige datoer Lukket del Sag 7493 Eventuelle sager til behandling

2 Åben del 7470 Godkendelse af referater B-sag Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 24. juni 2010 er udsendt den 1. juli Godkendt Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 17. december 2009 vedrørende regnskabet for 2008/09, siderne er godkendt på bestyrelsesmødet den 25. februar De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udleveret den 24. juni 2010 * Høje Gladsaxe Bladet nr. 6 juni 2010 * Oversigt over lejeforhøjelser pr Udsendt den 1. juli 2010 * Kopi af brev fra Center for Service, Byrådssekretariatet vedrørende Årsregnskab for perioden Udsendt den 8. juli 2010 * Kopi af brev af 8. juli 2010 til Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen, Byggesagsafdelingen vedrørende Skoleparken, Halbjørnsvej 77, st. Sag B2010/00158 * Kopi af skrivelse fra BL af den 1. juli 2010 vedrørende Styringsreform og fællesdialogmøder i 9. kreds 2

3 Udsendt den 15. juli 2010 * Nyhedsbrev fra AlmenNet vedrørende Netværksmøde i Brønshøj den 8. september 2010 Udsendt den 12. august 2010 * Kopi af brev til Jesper Langkilde vedrørende indtræden som bestyrelsesmedlem * Skrivelse vedrørende selskabets inspektørfunktion 7473 Bestyrelsens sammensætning E-sag I forlængelse af meddelelsen om Benny Sørensens bortgang er 1.suppleant som valgt på Repræsentantskabsmødet den 22. marts 2010 Jesper Langkilde Hyrdeparken tilskrevet med indbydelse til indtræden i Organisationsbestyrelsen. Kopi af brev af 9. august 2010 til Jesper Langkilde er udsendt til bestyrelsen den 12. august Jesper Langkilde følger Benny Sørensens valgperiode, hvilket vil sige frem til Udlejningsforhold E-sag a. Udlejningsoversigt Udlejningsoversigt for juni 2010 er udsendt den 1. juli 2010 Udlejningsoversigt for juli 2010 er udsendt den 5. august

4 b. Udlejningsbekendtgørelsen ændrede bestemmelser E-sag Gladsaxe Kommunes behandling af aftaleforslag til udlejningsbekendtgørelsens 4 og 8, stk. 2 afventes fortsat. c. Kongshvileparken udlejning af ældreboligerne B-sag I forbindelse med opførelsen af de 16 ældreboliger i Kongshvileparken i midten af 90 erne, blev der vedrørende udlejning af disse aftalt, at udlejningen som følge af at der var tale om egentlige ældreboliger skete efter kommunens visitationsregler, men med fortrinsret for beboere i afdelingen, såfremt disse opfyldte visitationskriterierne. Indtil foråret 2010 har kommunen kunnet udnytte visitationsretten for de 16 ældreboliger, hvor vi for første gang fik en ældrebolig tilbage fra kommunen, da de ikke havde nogen visiterbare ansøgere. Denne bolig udlejedes efterfølgende efter opryknings- og ventelisten med påtegning om at det var en ældrebolig med handicapindretning, der skulle være intakt ved fraflytning. Med henblik på at bevare den aftalte fortrinsret til de 16 (ældre)boliger som i sin tid aftaltes med kommunen, selskabet og afdelingen foreslås det forudsat at man fra afdelingens side er enige heri at søge at indgå en aftale med Gladsaxe Kommune efter Almenboliglovens 60 (fleksibel udlejning), om at fortrinsretten for Kongshvileparkens beboere bevares for eventuelle ældreboliger, som Gladsaxe Kommune ikke har visiterbare ansøgere til og derefter returneres. I så fald vil rækkefølgen være: 1. ansøgere på oprykningslisten (afgiver en anden bolig) i afdeling 42 (ældreboliger) 2. ansøgere på oprykningslisten (afgiver en bolig) i afdeling 15 (Kongshvileparken) 3. andre ansøger på oprykningslisten 4. ventelisten Forslaget følges. 4

5 7475 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål a. Stengårdsparken ulovligt facadeparti, fraflytningssag B-sag I forbindelse med udførelsen af flyttesyn på boligen Stenmarken 14 konstateres, at facadepartiet er rykket frem ved montering af skydedørsparti. Boligens etageareal overstiger derved det støttede areal, hvilket ikke er tilladt og retablering til oprindeligt areal og facadelinje kræves derfor ved fraflytningen. Imidlertid må det beklageligvis konstateres, at der i 1982 af afdelingens inspektør er givet tilladelse til boligændringen, hvorfor afholdelse af retableringsudgiften hos fraflytter ikke kan kræves. Den skønnede andel af retableringsudgiften udgør ca kr., der som følge af den fejlagtige godkendelse af selskabets inspektør ikke vil skulle dækkes af afdelingen. Det indstilles derfor, at udgiften på kr. afholdes af selskabets dispositionsfond/arbejdskapital. Indstillingen følges. Udgiften dækkes af Dispositionsfonden. b. Stengårdsparken Husorden B-sag Husorden for Stengårdsparken med de ændringer der vedtoges på det ordinære afdelingsmøde den 11. maj 2010 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen med indstilling om godkendelse. Udsættes. c. Lyngparken 1 Råderetskatalog B-sag Råderetskatalog for Lyngparken 1 med de ændringer der vedtoges på det ordinære afdelingsmøde den 18. maj 2010 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen med indstilling om godkendelse. Indstillingen følges. 5

6 d. Egeparken 2 Husorden B-sag Husorden for Egeparken 2 med de ændringer der vedtoges på det ordinære afdelingsmøde den 5. maj 2010 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen med indstilling om godkendelse. Indstillingen følges Skoleparken 1 ejendommen Triumfvej 47 E-sag I forlængelse af afklaring af finansieringsmulighederne for projektet, er Landsbyggefonden den 8., juli 2010 tilskrevet med redegørelse for såvel budget for anlægsudgiften som finansiering samt den deraf afledt forventede husleje. Efter afklaring af detaljer i projektindholdet herunder, at der arbejdes med boliger i et plan samt at der etableres elevator, meddeler Fonden, at det tidligst vil være muligt at give tilsagn i slutning af august/primo september Såfremt tilsagn fra Fonden meddeles resterer herefter forhandlinger med totalentreprenør om samlede honorarsatser i forhold til budgetrammen. Der arbejdes således videre med sagen Skoleparken 1 fugtproblemer tilstandsvurdering og hedhedsplan B-sag Idet der henvises til tidligere drøftelser omkring sagen jf. senest sag 7454 bestyrelsens møde 24. juni 2010 er der fra Gladsaxe Kommunes By- og Miljøforvaltning ved brev af 6. juli 2010 modtaget påbud om lovliggørelse af indeklimaproblemer i boligen Halbjørnsvej 77 (Skoleparken 1). 6

7 Selskabet påbydes i medfør af Byggelovens 17, stk. 1 inden 1 måned, at lovliggøre forholdet ved at udføre en afhjælpning af fugtproblemerne, så der ikke er risiko for, at fugten vandrer ud i de omkringliggende konstruktioner, jf. anbefaling fra DB Fugt Teknik A/S. Videre bemærkes fra forvaltningens side, at det i den forbindelse er dennes vurdering, at metode 1 ikke umiddelbart løser problemerne på langt sigt. Under henvisning til ferie mv. samt forholdets væsentlige og principielle karakter, er forvaltningen ved brev af 8. juli 2010 anmodet om fristforlængelse indtil 1. september 2010 med henblik på sagens forlæggelse for bestyrelsen. Ifølge BMT s rapport vedrørende problemerne omkring gulvkonstruktionen i den pågældende bolig og i afdelingen generelt anvises fra BMT s side følgende renoveringsmetoder: 1. Optagning af hidtidigt gulv og undergulv, påklæbning af gulvspærre med etablering af tæt forbindelse mellem gulvspærre og murpap afsluttet med nyt svømmende gulv. 2. Optagning af hidtidigt gulv og undergulv, optagning af hidtidigt terrændæk og etablering af tæt forbindelse mellem murpap og gulvspærre afsluttet med svømmende gulv. På bestyrelsens møde den 24. juni 2010 aftaltes at indhente prisoverslag på udførelse af de 2 anførte renoveringsmetoder. Overslagsmæssigt vurderes det, at udgiften til renovering efter metode 1 vil udgøre kr. pr. bolig, mens vurderingen af økonomien for metode 2 vil være væsentligt højere. BMT er rykket for afklaring, der forventes at foreligge til mødet. Hertil kommer den tidsmæssige faktor, hvor metode 2 vil være mere omfattende end metode 1, ligesom spørgsmålet om genhusning vil være mere aktuelt såfremt metode 2 vælges. Endelig er spørgsmålet omkring usikkerheden i relation til den samlede helhedsplan. Hvor omfattende er forholdet reelt og hvad ligger der herudover af problemer samt dermed hvilken økonomi og støttemuligheder er aktuelt at vurdere på?. Disse forhold forligger ikke belyst forinden en samlet helhedsplan baseret på en grundig tilstandsvurdering foreligger. Det er derfor aktuelt, at vurdere, hvilken renoveringsmetode (1 eller 2) der bør anvendes i den aktuelle sag (Halbjørnsvej 77) samt i øvrigt eventuelle problemer af tilsvarende art, der opstår fremover, inden et samlet løsningsoplæg foreligger. Til mødet oplystes, at overslag fra BMT udviste udgifter på kr kr. /7.000 kr. pr. m 2 for udførelse efter metode 2. Bestyrelsen vedtog udførelse efter metode 1, til udførelse straks. 7

8 7478 Høje Gladsaxe, Punkthuset E-sag a sal - boligetablering Beregning af BRF s andel af købesummen for de 2 etager afventes fortsat. Nykredits tilsvarende andel foreligger oplyst. Det videre arbejde med udarbejdelse af byggeregnskabet pågår fortsat. b. Sammenlægning af sal og 9. sal E-sag Sammenlægningen mellem 4., 5. og 9. sal forventes gennemført pr. 1. oktober Den endelige beregning af huslejeudligningen forudsætter afklaring af byggeregnskabet for 4. og 5. sal. Afholdelse af fællesmøde for valg af afdelingsbestyrelse sker i umiddelbar forlængelse heraf Støtte til visse boligafdelinger E-sag a. Vadgårdsparken, byggeskaderenovering Udførelse af restarbejder i relation til afsatte beløb er afsluttet. Opgørelse vedrørende afsatte beløb i byggeregnskabet foretages snarest til indberetning til Gladsaxe Kommune. 8

9 b. Pileparken facaderenovering E-sag Arbejdet med forberedelse af byggeregnskabet pågår. Lejeudligning forventes at ske i forlængelse heraf pr. 1. oktober Afdeling 19 Buddingevej E-sag Som arkitekter på sagen er valgt Mangor & Nagel (nu fusioneret med Blad & Thygesen). Landsbyggefondens videre behandling af sagen afventes fortsat Boligsocial helhedsplan for Høje Gladsaxe E-sag Der arbejdes videre med sagen. 9

10 7482 Gladsaxe Kommune Integrationsrådet B-sag Gladsaxe Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling har ved af 16. juli 2010, opfordret selskabet til at indstille 1 repræsentant fra boligorganisationen samt 1 stedfortræder for denne til Gladsaxe Kommunes Integrationsråd. Hidtidig repræsentant har været Peter Brooker Egeparken 1 og med Johannes Carlsen Hyrdeparken som stedfortræder. Frist for meddelelse af forslag til repræsentant samt stedfortræder er 1. oktober Der rettes henvendelse til henholdsvis Peter Brooker og Johannes Carlsen med fornyet forespørgsel om genindstilling som repræsentanter henholdsvis stedfortræder til Gladsaxe Kommunes Integrationsråd Regulativ for anvendelse af Dispositionsfondens midler B-sag./. I henhold til aftale på bestyrelsens møde 24. juni 2010 vedlægges udkast dateret 18. maj 2010 til (overordnet) regulativ for anvendelse af Dispositionsfondens midler. Regelsættet har været fremlagt for Kredsudvalget på møde den 17. juni 2010 og forelægges hermed for bestyrelsen for videre behandling. Udkast af 18. maj 2010 til regulativ for anvendelse af Dispositionsfondens midler godkendtes. Administrationen fremlægger supplement med tilføjelse vedrørende eventuel støtte/tilskud i forbindelse med projekter mv. omhandlende vedvarende energi. 10

11 7484 Ændrede vedtægter E-sag Gladsaxe Kommunes behandling af ændrede vedtægter for selskabet forventes at ske september Årsregnskab 2008/09 E-sag I forlængelse af godkendelse af selskabets og afdelingernes regnskaber for 2008/09 på henholdsvis afdelingsmøder af respektive afdelingsbestyrelser og efterfølgende af bestyrelsen og Repræsentantskabet, er regnskaberne med tilhørende revisionsberetning og bilagt bestyrelsens beretning samt vedligeholdelsesplaner med likviditetsbudgetter for afdelingerne fremsendt til Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune har ved skrivelse af 30. juni 2010 udsendt til bestyrelsen den 1. juli 2010 meddelt, at regnskabet er taget til efterregning. Endvidere har Landsbyggefonden ved af 29. juni 2010 kvitteret for modtagelsen af underskrevet revisorerklæring samt revisionsprotokol og bestyrelsens beretning, hvormed regnskabernes betragtes som endelige indberettet Selskabets inspektørfunktion O-sag I forlængelse af tidligere drøftelser vedrørende normering af selskabets inspektørfunktion er det i samråd med selskabets formand Ryno Scheil konkluderet, at tilbagevenden til den hidtidige konstellation med 4 inspektører i selskabet er den rigtige og at der straks tages skridt til besættelse af stillingen. 11

12 Annoncering efter ny inspektør er herefter indledt med henblik på stillingens besættelse pr. 1. november I forlængelse med besættelse af den ledige inspektørstilling foretages en mindre rokade vedrørende inspektørfordelingen for afdelingerne. Bestyrelsen er ved brev af 12. august 2010 orienteret om situationen herunder om de samtidige rokeringer i afdelingernes inspektørfordeling Kredsudvalget E-sag a. Møder Seneste møde i udvalget har været afholdt den 17. juni Referat herfra udsendtes med dagsordenen. Næste møde i udvalget afholdes den 16. september Til efterretning med orientering om demonstration af opkoblingsmuligheden fra afdelinger til selskabets EDB-system til Kredsudvalgsmødet den 16. september 2010, efterfulgt af kurser for afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktionærer Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møder i udvalget har været afholdt den 31. maj samt 16. juni Referater herfra er udsendt den 17. juni Næste møde afholdes 30. august

13 b. Ansøgninger B-sag Fra KLUB 69, der er en klub for beboerne i Mølleparken 1, foreligger ansøgning om tilskud til anskaffelse af billardbord (ansøgning udsendt med dagsordenen). Fritidsudvalget indstiller at give et tilskud på kr. Det indstilles, at ansøgningen imødekommes. Indstillingen følges BL- cirkulærer E-sag Udsendt den 17. juni 2010 * BL informerer nr. 27 af den 10. juni vedrørende Nye ændringer i arbejdsmiljøloven Udleveret til bestyrelsesmødet den 24. juni 2010 * BL informerer nr. 29 af den 17. juni 2010 vedrørende Den nye call-in bestemmelse boligorganisationens beslutning om større renoveringsarbejder uden afdelingens samtykke Udsendt den 1. juli 2010 * BL informerer nr. 31 af den 22. juni 2010 vedrørende Fotoudstilling Jan Grarup * BL informerer nr. 32 af den 21. juni 2010 vedrørende Ny pjece om Styringsdialog fra BL og KL * BL informerer nr. 33 af den 24. juni 2010 vedrørende Skimmelsvamp * BL informerer nr. 35 af den 25. juni 2010 vedrørende Henlæggelse til dispositionsfond * BL informerer nr. 37 af den 22. juni 2010 vedrørende Vejledning om styring af den almene sektor Udsendt den 15. juli 2010 * BL informerer nr. 39 af den 8. juli 2010 vedrørende Åbent hus arrangement 11. og 12. september 2010 * BL informerer nr. 41 af den 8. juli 2010 vedrørende Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri mv. * BL informerer nr. 42 af den 8. juli 2010 vedrørende Europæisk kriminalpræventiv pris * BL informerer nr. 43 af den 8. juli 2010 vedrørende Forsøge- og udviklingsmidler efter almenboligloven 2010 * BL informerer nr. 44 af den 13. juli 2010 vedrørende Moms på ejendomsadministration for andre og på levering af byggegrunde mv. pr. 1. januar

14 Ikke udsendt * BL informerer nr. 25 af den 28. april 2010 vedrørende Forlængelse af forsøgsordning i vinterbekendtgørelsen * BL informerer nr. 26 af den 27. maj 2010 vedrørende Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2010 og ny løntabel * BL informerer nr. 28 af den 17. juni 2010 vedrørende Overenskomst for gartnere 2010 * BL informerer nr. 30 af den 17. juni 2010 vedrørende Byggeskadefondens årsberetning 2009 * BL informerer nr. 34 af den 25. juni 2010 vedrørende Ny lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. * BL informerer nr. 36 af den 25. juni 2010 vedrørende Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2010 * BL informerer nr. 38 af den 25. juni 2010 vedrørende Forvaltningskonference 2010 * BL informerer nr. 40 af den 8. juli 2010 vedrørende Fotobog af Jan Grarup 7490 Eventuelt Ingen sager Næste møde O-sag Næste ordinære møde afholdes den 23. september

15 7492 Øvrige datoer O-sag * Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 26. august 2010 er udsendt den 19. august 2010 * Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2010 udsendes den 2. september 2010 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 9. september 2010 * Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 10. september

16 Lukket del 7493 Eventuelle sager til behandling Ingen sager. 16

17 Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Pileparken 2 trappetårn x x x Renovering, Pileparken 6/8 x x x Udamortiserede prioriteter x x x Punkthuset 4. og 5. etage x x x Skoleparken 12 familieboliger x x x Helhedsplan x x x x Buddingevej 203/205 x x x 17

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. april 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. december 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. november 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. november 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juli 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. juni 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. februar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 20. februar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. oktober 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. marts 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. juli 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 27. juni 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. september 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. september 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2016 kl. 16.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. april 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. februar 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 21. februar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. november 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. februar 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. november 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. december 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. juni 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. juni 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. juni 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 21. december 2012 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 24. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 10. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. januar 2013 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 24. januar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. september 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. september 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 11. november 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 3. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. oktober 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010 7 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 16. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet:

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet: Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 5. marts 2014 efter bestyrelsesmødet, som repræsentantskabet overværer i Hvide Hus, Skagen Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. august 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. august 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. september 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. september 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. februar, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar blev godkendt

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere