2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014"

Transkript

1 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Seniorkonsulent Kjeld Jespersen deltog i behandlingen af dagsordenens pkt. 3e, som blev rykket frem som første punkt under pkt. 3 sager til drøftelse/beslutning. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar Sager til drøftelse/beslutning a. Repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014 b. Kredsvalgmøde den 8. april 2014 c. Overskridelse udgifter, ejendomsfunktionærer, foranlediget af sygdom d. Afdeling 11 Vestergårdsparken, vinduesudskiftning e. Bemanding af dirigentrollen på afdelingsmøder i september Tema a. Opsamling på igangsatte projekter i 2013 b Årshjul 5. Sager til orientering/efterretning a. Opfølgning fra sidste møde b. BL-informerer c. Landsbyggefonden orienterer d. BL landsplan e. BL lokalt f. Kontorudvidelse g. Udvalg h. Bestyrelsesseminar 13. juni 2014 i. Mistet anciennitet j. Personalemæssige forhold k. Formandsmøde l. Det Boligsociale Fællessekretariat Forhandlingsprotokol nr. 4 side 6

2 6. Næste møde 7. Eventuelt FORHANDLINGSPROTOKOL Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 3e Bemanding af dirigentrollen på afdelingsmøderne i september Ad pkt. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Referat blev godkendt med følgende bemærkninger: Michael Korsholm deltog i mødet Referatet på hjemmesiden er tilpasset vedr. pkt. 7 Eventuelt. Navn på boligorganisation er fjernet. Ad pkt. 3 Sager til drøftelse/beslutning e. Bemanding af dirigentrollen på afdelingsmøder i september 2014 Kjeld Jespersen gennemgik udleveret bilag. Dirigentrollen blev besat. Nyt bilag tilpasset blev efterfølgende udleveret. Mødeplan for regnskabsmøder blev udleveret. De der ønsker at deltage i regnskabsmøderne melder tilbage til Kjeld Jespersen. a. Repræsentantskabsmøde den 27. maj 2014 Forslag til indkaldelse Blev godkendt. Forslag til endelig dagsorden Skal tilpasses. Direktør udarbejder forslag til kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsens forslag til udvalgsstruktur Der fremlægges ikke forslag til ny udvalgsstruktur. Under punktet valg til udvalg orienterer bestyrelsen om planerne vedr. udvalgenes fremtid. Se referatets pkt. 4a. Diskussionsoplæg, afdelingssammenlægninger Medtages ikke på repræsentantskabsmødet. Besluttet at igangsætte en artikelserie i Inside. Det overvejes at tage emnet op på et formandsmøde. Det forsøges at igangsætte en proces vedr. afdelingssammenlægning af 3 afdelinger i Håndværkerparken som tidligere har vist stor interesse for at blive lagt sammen. Direktøren udarbejder forslag til sammensætning af administrationsbidraget. Det tilstræbes at forslag kan behandles på bestyrelsesmødet i maj Skal der ske en omlægning af administrationsbidraget vil det nok være nødvendigt med en repræsentantskabsgodkendelse. Bestyrelsens beretning Husk at der er deadline 3. marts Det er primært udvalgsberetninger der mangler. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 7

3 b. Kredsvalgmøde den 8. april 2014 Materiale er fremsendt til dem som deltager i kredsvalgsmødet. c. Overskridelser udgifter, ejendomsfunktionærer, foranlediget af sygdom Problematikken blev drøftet. Direktøren udarbejder forslag til en tilskudspolitik. Når denne er på plads bliver sagshåndteringen lettere. Besluttet at give et tilskud til afdeling 1 Grundtvigsvej på kr d. Afdeling 11 Vestergårdsparken, vinduesudskiftning Det blev bekræftet at det tidligere er besluttet at give tilskud fra Dispositionsfonden på kr i 2025 og Tilsynet har meddelt at man ikke kan godkende afdragsfrihed de første 10 år. Dette er fuldstændig uacceptabelt og fratager os muligheden for at genoprette med en lav huslejeforhøjelse til følge. Direktøren følger op overfor tilsynet. Ad pkt. 4 Tema a. Opsamling på igangsatte projekter 2013 Udvalgsstruktur Behandlet på møde 26. februar Besluttet at pkt. 10 på dagsordenen opdeles i 2 punkter: - 10a Orientering fra organisationsbestyrelsen vedr. igangværende drøftelser om udvalgenes fremtid - 10b Valghandlingen med udgangspunkt i en fortsættelse af de nuværende udvalg Genopretningsplaner Kommer på bestyrelsesmødet i oktober 2014 når afdelingsbudgetterne er godkendt på de ordinære afdelingsmøder. Boligsocial indsats og trivsel i afdelingerne Behandles på mødet i august 2014 Afdelingssammenlægninger Administrationsbidragets sammensætning behandles på bestyrelsesmødet i maj Selskabslokaler Der skal fastsættes en dato for et temamøde. b. Årshjul Revision, politikker Behandles på møde i april Forhandlingsprotokol nr. 4 side 8

4 Ad pkt. 5 Meddelelser a. Opfølgning fra sidste møde Opfølgning på udførte vedligeholdelsesarbejder Driftsafdelingen udarbejder en procedurebeskrivelse, som vil blive lagt på sharepoint Nøgletal for afdelinger Vil blive medtaget på bestyrelsesmødet hvor politikker skal behandles. Afdeling 9 Saralystparken II, erhvervslejemål Der blev givet en orientering fra mødet med Brugsen den 20. februar Jens Møller orienterede. Besluttet at stoppe sagen. Afdelingen skal holdes skadesløs. Refleksioner over bestyrelsesarbejdet i Byagerparken. Der er kontakt til de berørte personer. Byvangen, malerprojekt Svar på artikel kommer i næste nummer af Inside. Fortrinsret for ansøgere med et fysisk handicap. Spørgeskemaundersøgelse skal igangsættes. b. BL informerer nr. 4/2014 NBOS priskonference nr. 5/2014 brev fra Nets vedr. brug af betalingsservice nr. 6/2014 digital underskrift på lejekontrakter med NemId nr. 7/2014 indstil jeres indsatser til ny CSR-pris nr. 8/2014 ny pjece om boligstøtten nr. 9/2014 sidste udkald til bedste boligorganisation på nettet 2014 nr. 10/2014 sag i Højesteret ajourføringsgebyr nr. 11/2014 maksimumsbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri pr og ungdomsboligbidrag i 2014 nr. 12/2014 status på solcellelovgivningen nr. 13/2014 lønstatistik 2013 BL-informerer blev taget til efterretning. c. Landsbyggefonden orienterer nr. 623 indberetning af ledige boliger pr. 1. februar 2014 nr. 624 indberetning af fraflytningskonsekvens Landsbyggefonden informerer blev taget til efterretning. d. BL landsplan Der afholdes bestyrelsesmøde den 11. marts Notat fra møde vil blive udarbejdet. e. BL lokalt Der afholdes repræsentantmøde den 4. marts Notat fra møde vil blive udarbejdet. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 9

5 Der afholdes direktørmøde den 20. marts Notat fra møde vil blive udarbejdet. f. Kontorudvidelse Planen følges. Udlejningen er klar til brug fra mandag den 3. marts Fremvisning af de nye faciliteter finder sted den 9. maj g. Udvalg Energiudvalget Har ikke fungeret tilfredsstillende. IT-udvalget Stofa har accepteret internetforbindelse uden tv-opkobling. Det Boligsociale Udvalg Skal medvirke til at skabe et netværk for bebeboerne i. Beboerdemokrati/frivilligt arbejde. Oplæg vil blive udarbejdet. h. Bestyrelsesseminar 13. juni 2014 Der er aftalt møde den 27. februar i. Mistet anciennitet Direktøren orienterede. Kim S. Jensen foreslog at alle beboere i skal tilskrives vedr. mulighederne for at få mistet anciennitet tilbage. Der var ikke opbakning til Kim S. Jensens forslag. Det blev besluttet, at orienterer via Inside og på hjemmesiden med henvisning til AARHUSbolig. Det blev endvidere oplyst, at BL i dagspressen orienterer/har orienteret om muligheder for at få ancienniteten tilbage. j. Personalemæssige forhold Ny medarbejder ansat i projektafdelingen, Peter E. Madsen, arkitekt. Ny medarbejder ansat som områdeleder i Håndværkerparken, navn endnu ikke offentliggjort, konstruktør. Ny medarbejder i Viby Syd, Stefan Herman Grubbe, cand. Pæd. Inger Christensen fratræder pr. 1. maj for at gå på pension Jan Rasmussen havde 30 års jubilæum 15. februar 2014 Michael Larsen meldes i bedring k. Formandsmøde Tema 5. maj afdelingsbestyrelsernes samarbejde med administrationen l. Det Boligsociale Fællessekretariat Direktøren orienterede om det afbrudte samarbejde med Bertil Mahs. Ad pkt. 6 Næste møde Afholdes onsdag den 26. marts 2014 kl Ad pkt. 7 Eventuelt Designmanual Blev udleveret. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 10

6 Beboerhuset Søndervangen Der er nedsat en driftsgruppe som bearbejder den fremtidige drift og de økonomiske konsekvenser. Direktøren kommer med oplæg til en samlet finansieringsplan for beboerhusets etablering og driftsdelen. Oplæg forventes at kunne behandles på bestyrelsesmødet i marts Viby Fællesråd, generalforsamling Preben Dam kom i bestyrelsen. 3 afdelinger fra deltog. Økonomisk rådgivning 2 beboere mødte op på sidste møde. Kommer igen. Herudover har yderligere én tilmeldt sig. Seminar Clemens Advokater Clemens Advokater har fremsendt invitation til seminar omkring det juridiske ansvar for ledelsen i almene boligorganisationer. Seminaret afholdes den 26. marts Invitation er fremsendt til bestyrelsen, tilmelding, Ea Damgaard senest den 7. marts Henvendelse vedr. rygeforbud Modtaget henvendelse behandles på bestyrelsesmøde den 26. marts Henvender tilskrives. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 11

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere