NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven"

Transkript

1 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr Brevid Ref. LHJ Dir. tlf NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven 17. maj 2018 I juni 2017 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet. Aftalen har resulteret i en ændring af dagtilbudsloven, som blev vedtaget i Folketinget den 24. maj I dette notat beskrives de væsentligste ændringer i dagtilbudsloven. Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2018, dog har enkelte bestemmelser et andet ikrafttrædelsestidspunkt. Hvor andet ikke fremgår, træder de enkelte ændringer, som er nævnt nedenfor, i kraft den 1. juli Forvaltningen vil organisere implementeringen af lovgivningen i et program AlleTiders Dagtilbud, hvor ledere, medarbejdere og forældre inddrages på forskellig vis for at skabe, høj kvalitet i opgaveløsningen og ejerskab til de forandringer lovændringerne medfører. Hovedændringer i dagtilbudsloven Bedre sammenhænge i kommunens indsats for de 0-6-årige Lovændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen ikke længere skal fastsætte mål for dagtilbuddene. I stedet vil ministeren på bekendtgørelsesniveau fastsætte få brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. Kommunalbestyrelsen skal alene fastsætte rammer og eventuelle prioriterede indsatser for dagtilbud. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de fastsatte rammer og eventuelle prioriterede indsatser medvirker til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af dagtilbudsloven, og til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik. Som led i fastsættelsen af rammer og med henblik på at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbud skal kommunalbestyrelsen fastsætte retningslinjer om: 1. samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen 2. samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder sundhedsplejen og PPR 3. videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange fra sundhedsplejen til dagtilbud og fra dagtilbud til SFO og skole. De fastsatte rammer skal offentliggøres et samlet sted på kommunens hjemmeside. Lovændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes mindst hvert andet år. Drøftelsen skal ske med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser understøtter og bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af

2 Side2/6 dagtilbudsloven. Den politiske drøftelse af udviklingen på området kan finde sted i det relevante udvalg i kommunen. En styrket pædagogisk læreplan Lovændringen indebærer, at den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dagtilbuddene i relation til den pædagogiske opgave ledes alene med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og i overensstemmelse med den pædagogiske læreplans børnesyn og brede læringsforståelse. Kommunalbestyrelsens arbejde med udvikling af dagtilbudsområdet skal dermed tage afsæt i læreplanernes pædagogiske grundlag. Kommunalbestyrelsen skal ikke længere godkende den pædagogiske læreplan eller drøfte dagtilbuddets evalueringer af læreplanen. Kommunalbestyrelsen skal i stedet hvert andet år sikre en politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag, seks reviderede pædagogiske læreplanstemaer samt to brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring for hvert af de seks læreplanstemaer. De seks revidere pædagogiske læreplanstemaer er: 1. Alsidig personlig udvikling 2. Social udvikling 3. Kommunikation og sprog 4. Krop, sanser og bevægelse 5. Natur, udeliv og science 6. Kultur, æstetik og fællesskab Dagtilbuddene skal fremadrettet etablere pædagogiske læringsmiljøer hele dagen og dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer skal tilrettelægges inden for og på tværs af de seks pædagogiske læreplanstemaer. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer samt hvordan der tilrettelægges et pædagogisk grundlag for de ældste børn, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet og offentliggjort, at det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tilrettelægges og udøves indenfor rammerne af den pædagogiske læreplan, at der etableres en evalueringskultur i dagtilbuddet, at den pædagogiske læreplan evalueres mindst hver andet år og at der sker en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan skal igangsættes ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2018, men skal først være fuldt implementeret senest to år efter lovens ikrafttræden. Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser Lovændringen indebærer, at forældreindflydelsen i forældrebestyrelser i både dagpleje og daginstitutioner styrkes. Forældrebestyrelsens nuværende minimumskompetencer udvides, så forældrebestyrelsen også skal fastsætte

3 Side3/6 principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og inddrages i dagtilbuddets arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole. Forældrebestyrelsens nuværende ret til at blive inddraget i udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan bliver en del af forældrebestyrelsens minimumskompetencer. Som en del af inddragelsen i arbejdet med den pædagogiske læreplan skal forældrebestyrelsen også involveres i, hvordan dagtilbuddet kan samarbejde med lokalsamfundet, så der skabes gode pædagogiske læringsmiljøer. I daginstitutioner, der består af flere enheder, skal forældre fra alle enheder have ret til at være repræsenteret i forældrebestyrelsen for enhederne (området). Lovændringen giver endvidere mulighed for, at forældrebestyrelser kan etableres på tværs af kommunale dagtilbud, hvis de enkelte bestyrelser beslutter det. Ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov Lovændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Retten til deltidspladsen bortfalder, hvis fraværet i medfør af barselsorloven afbrydes i mere end 5 uger. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser, herunder for ansøgning om en deltidsplads, ophør af en deltidsplads og for forældrenes oplysningspligt. Forældrenes ansøgning om en deltidsplads i en privatinstitution eller i et dagtilbud i en anden kommune skal indgives senest to måneder før, deltidspladsen ønskes. Lovændringen træder i kraft den 1. januar Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider Lovændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen efter ansøgning skal tilbyde et kombinationstilbud til enlige forældre og forældrepar med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Et kombinationstilbud er en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning. Forældre med børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, er ikke omfattet af ordningen, idet sprogstimuleringstilbuddet har et særligt formål. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge kombinationstilbuddet ud fra familiens dokumenterede pasningsbehov. Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Den fleksible plads skal have et omfang på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Omfanget af både deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst fire uger. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pasningsaftale, som indgås mellem forældrene og den fleksible passer og kommunen skal føre tilsyn med den fleksible pasning. Kommunalbestyrelsen skal inden godkendelsen af pasningsaftalen påse, at der ikke indgår andre betegnelser i pasningsordningen end fleksibel pasningsordning om ordningen. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med tilsynet også føre tilsyn med, at den fleksible

4 Side4/6 pasningsordning alene anvender betegnelsen fleksibel pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge. Forældres ret til konkret dagtilbud Lovændringen indebærer, at forældre fremover skal have mulighed for at tilkendegive ønske om optagelse blandt alle dagtilbud i kommunen og komme på venteliste til et bestemt dagtilbud efter eget ønske. Forældre får således mulighed for at ønske plads og skrive deres barn op på venteliste til alle daginstitutioner og dagplejehjem i kommunen samt til konkrete enheder i dagtilbud. Lovændringen giver også forældrene mulighed for at ønske plads i en dagpleje, daginstitution eller specifik enhed i en daginstitution i en anden kommune og komme på venteliste til mindst ét af disse tilbud, med mindre den pågældende kommune har lukket for ventelisten. Forældre skal have mulighed for at tilkendegive ønske om deres barns optagelse og mulighed for at komme på venteliste en gang til et dagtilbud målrettet aldersgruppen 0-2 år og en gang til et dagtilbud målrettet aldersgruppen 3 år og til skolestart. Forældre skal have mulighed for at blive stående på ventelisten til et andet dagtilbud efter eget ønske, selvom barnet som følge af pasningsgarantien har fået en plads i et andet dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan med samtykke fra forældre, hvis barnet står på venteliste, fjerne barnets navn fra ventelisten, hvis forældrene ikke længere ønsker pladsen. Lovændringen betyder også, at kommunalbestyrelsen inden for rammerne af kommunens retningslinjer for optagelse skal sikre, at forældre, der står på venteliste til en plads i dagtilbud, og som tilkendegiver fortsat interesse for pladsen, anvises plads efter anciennitet. Lovændringen træder i kraft 1. januar Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem indtil skolestart Med lovændringen foretages der også en ændring af folkeskoleloven, som indebærer, at for børn, der benytter SFO forud for skoleårets begyndelse, skal SFO en i perioden inden undervisningspligten indtræder enten arbejde med de kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen, jf. folkeskolelovens 11, stk. 2, eller med læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan. De seks kompetenceområder efter folkeskolelovens 11, stk. 2, er: 1) sprog, 2) matematisk opmærksomhed, 3) naturfaglige fænomener, 4) kreative og musiske udtryksformer, 5) krop og bevægelse og 6) engagement og fællesskab. De seks læreplanstemaer i den pædagogiske læreplan er: 1) alsidig personlig udvikling, 2) social udvikling, 3) kommunikation og sprog, 4) krop, sanser og bevægelse, 5) natur, udeliv og science samt 6) kultur, æstetik og fællesskab. Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, om der skal arbejdes med de seks kompetenceområder i folkeskoleloven, eller om der skal arbejdes med læreplanstemaerne. Beslutning herom kan delegeres til den enkelte skoles ledelse (skoleleder og/eller skolebestyrelse).

5 Side5/6 Bedre vilkår for private leverandører Med lovændringen præciseres det, at kommunens behandling af ansøgninger om godkendelse skal ske i umiddelbar forlængelse af ansøgningen. Lovændringen indebærer, at privatinstitutioner, der godkendes efter lovforslagets ikrafttræden, skal leve op til de til enhver tid gældende godkendelseskriterier senest seks måneder efter, at kommunalbestyrelsen har offentliggjort nye godkendelseskriterier. Ifølge dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution. Tilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede udgifter pr. barn i et aldersvarende dagtilbud. For de 0-2- årige skal kommunens driftstilskud beregnes som et gennemsnit af udgifterne til dagpleje og vuggestue. Lovforslaget indebærer, at kommunalbestyrelsen for de 0-2-årige får mulighed for at yde et højere driftstilskud til privatinstitutioner, der alene baseres på udgifterne til vuggestue, såfremt kommunens udgifter til vuggestue er højere end udgiften til dagpleje. Dermed får kommunen i de tilfælde, hvor udgifterne til dagpleje er lavere end til vuggestue mulighed for at fastsætte et driftstilskud til privatinstitutioner, som er på niveau med øvrige vuggestuer i kommunen. Ifølge dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen give et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution. Tilskuddet skal svare til de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende institutioner i kommunen. Lovændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at give et højere bygningstilskud, hvis kommunen vurderer, at bygningstilskuddet ikke svarer til de reelle ejendomsrelaterede udgifter i de selvejende institutioner. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en eller flere selvejende institutioner er beliggende i kommunale bygninger. Bedre kvalitet i private pasningsordninger Lovændringen indebærer, at de indholdsmæssige krav til private pasningsordninger og kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtigelser med private pasningsordninger skærpes. Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Kommunalbestyrelsen skal dog give dispensation herfra, hvis forældrene ønsker det, forældrene er arbejdsgiver for den private passer og den private pasning er en midlertidig ordning. Kommunalbestyrelsen fastsætter perioden for dispensationen i op til et år ud fra den enkelte families behov. Forældrene har dog ret til dispensation i mindst seks måneder. Den private pasningsordning skal endvidere tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Den private pasningsordning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Hovedsproget i private pasningsordninger skal være dansk og som led i godkendelsen skal det dokumenteres, at den private børnepasser har tilstrækkelige danskkundskaber til at udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældrene og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen, herunder med at den private pasningsordning alene anvender betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge. Tilsynet skal stå mål med tilsynet i alderssvarende dagtilbud i kommunen. Inden godkendelsen af en pasningsaftale skal kommunalbestyrelsen

6 Side6/6 orientere forældrene om forskellen mellem privat pasning og dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje) og påse, at der ikke indgår andre betegnelser i pasningsaftalen end privat pasningsordning om ordningen. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud, når tilskud til privat pasning ophører, og skal orientere forældrene om retningslinjerne inden godkendelse af en privat pasningsordning. Endelig skal kommunalbestyrelsen tilbyde at administrere forældrenes opgaver som arbejdsgiver i forhold til en privat pasning mod en reduktion i tilskuddet svarende til omkostningerne ved opgaven. Kravene finder anvendelse for aftaler om privat pasning, som indgås efter lovens ikrafttræden. Titelrestriktionerne finder dog anvendelse for alle pasningsordninger. Titelrestriktionerne træder i kraft den 1. juli 2018 for nye pasningsordninger og den 1. januar 2019 for allerede etablerede pasningsordninger. Mere fleksibilitet i ordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn Lovændringen indebærer, at forældre i kommuner, der giver tilskud til pasning af egne børn, får mulighed for at opdele tilskudsperioden for det samme barn i to perioder. Der stilles således ikke længere krav om, at tilskudsperioden skal være sammenhængende. Derudover får forældrene også mulighed for at dele tilskudsperioden imellem sig. De nye regler om tilskud til pasning af egne børn finder alene anvendelse for aftaler om tilskud til pasning af egne børn, som indgås efter lovens ikrafttræden. Den nærmere betydning af lovændringerne for Roskilde Kommune vil blive beskrevet i de konkrete sager, der, som følge af lovændringerne, vil blive forelagt udvalget i løbet af 2. halvår 2018.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud,

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv.

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv. Allerød d. 4. juni 2018 Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv. Ændringer ift. Dagtilbudsloven af 20. juni

Læs mere

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen LOV nr 554 af 29/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-444 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1214

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske sager til orientering og beslutning 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet

Læs mere

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene.

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene. Bilag 1: Oversigt over kommende lovændringer i dagtilbudsloven 1) Den styrkede ramme for pædagogiske læreplaner og øvrige faglige ændringer Bedre sammenhænge i kommunernes indsats for de 0-6 årige Kommunerne

Læs mere

NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 305600 Brevid. 2810528 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider 27. august 2018 I dette notat

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 18-06-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Bilag 1 Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra den enkelte families dokumenterede

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

Notat vedr. ny dagtilbudslov 2018

Notat vedr. ny dagtilbudslov 2018 BALLERUP KOMMUNE Dato: 5. april 2018 Sagsid: 28.00.00-A00-1-18 Notat vedr. ny dagtilbudslov 2018 Der er fremlagt forslag til ny dagtilbudslov i Folketinget. Loven bliver førstebehandlet d. 20. marts og

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Udviklingsplan for ny dagtilbudslov pr. 1. juli 2018, Center for Læring & Trivsel, Langeland Kommune

Udviklingsplan for ny dagtilbudslov pr. 1. juli 2018, Center for Læring & Trivsel, Langeland Kommune Udviklingsplan for ny dagtilbudslov pr. 1. juli 2018, Center for Læring & Trivsel, Langeland Kommune Tema 1: Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6 årige Den ny dagtilbudslov betoner høj kvalitet

Læs mere

Indhold. Børn og Unge

Indhold. Børn og Unge Børn og Unge Maj 2018 Sagsbehandler: Dorthe Brandt Petersen Indhold Notat Aftalen Stærke Dagtilbud Alle skal med i fællesskabet... 1 Aftalens fokusområder... 1 Økonomi... 1 Aftalens 24 initiativer... 2

Læs mere

Oversigt over kommunale indsatser som konsekvens af den nye dagtilbudsreform ændringer i Dagtilbudsloven.

Oversigt over kommunale indsatser som konsekvens af den nye dagtilbudsreform ændringer i Dagtilbudsloven. Oversigt over kommunale indsatser som konsekvens af den nye dagtilbudsreform ændringer i Dagtilbudsloven. Denne oversigten gennemgår kort, hvilke typer af dagsordenssager, der i det kommende halve år vil

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 363 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre

Læs mere

NY DAGTILBUDS- LOV PÅ VEJ

NY DAGTILBUDS- LOV PÅ VEJ NY DAGTILBUDSLOV PÅ VEJ MARTS 2018 KL-OVERSIGT NY DAGTILBUDS- LOV PÅ VEJ KORT OVERSIGT TIL KOMMUNERNE KL 1. udgave, 1. oplag 2018 Produktion: Kommuneforlaget A/S Design: e-types Foto: Jakob Carlsen KL

Læs mere

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Ny lovgivning

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Ny lovgivning Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Ny lovgivning Oversigten er opdelt således: Sager, der skal politisk besluttes, og som medfører ekstra kommunale udgifter Sager, der

Læs mere

Status på implementering af dagtilbudsreform og ny dagtilbudslov juni 2018

Status på implementering af dagtilbudsreform og ny dagtilbudslov juni 2018 Status på implementering af dagtilbudsreform og ny dagtilbudslov juni 2018 Tema Den nye dagtilbudslov Hvad gør vi i dag i Ringsted Hvad er nyt/hvad skal der tages politisk stilling til Bedre sammenhæng

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i

Læs mere

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber 4. Oktober 2017 Den indgåede aftale Blev offentliggjort den 27. april 2017 Aftale indgået 9. juni i Folketinget Høring frem til 22.

Læs mere

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Stærke dagtilbud Ny lovgivning

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Stærke dagtilbud Ny lovgivning Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Stærke dagtilbud Ny lovgivning Denne oversigt gennemgår kort, hvilke typer af dagsordenssager der i det kommende halve år vil blive fremlagt

Læs mere

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år.

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Grindsted d. 27. februar 2018 Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Sagsbehandler: Lisbeth Østergaard Telefon: 79727607 Journalnummer

Læs mere

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber 12. Oktober 2017 Den indgåede aftale Blev offentliggjort den 27. april 2017 Aftale indgået 9. juni i Folketinget Høring frem til 22.

Læs mere

Til alle kommuner m.fl.

Til alle kommuner m.fl. Til alle kommuner m.fl. Sagsnr. 2018-444 Dato 22. juni 2018 Orientering om Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet

Læs mere

Det daværende Byråd vedtog i 2016 en fælles ramme for samarbejdet om børns læring og trivsel.

Det daværende Byråd vedtog i 2016 en fælles ramme for samarbejdet om børns læring og trivsel. Fagcenteret for Læring og Trivsel 8. maj 2018 Oversigt: Ny lovgivning på dagtilbudsområdet Den 28. februar fremsatte ministeren lovforslag til en række ændringer af Dagtilbudsloven samt konsekvensændringer

Læs mere

Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven

Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven 2018 Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Introduktion til dagtilbudsområdet og dagtilbudsloven... 2 2.1 Tilskud til privat pasning... 2 2.2 Tilskud til pasning

Læs mere

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Stærke dagtilbud Ny lovgivning

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Stærke dagtilbud Ny lovgivning Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Stærke dagtilbud Ny lovgivning For overblikket skyld er den nye lovgivning inddelt i enkeltelementer. I den forbindelse har hvert element

Læs mere

NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov

NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 309331 Brevid. 2915737 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov 20. august 2018 I

Læs mere

Status på implementering af dagtilbudsreform og ny dagtilbudslov oktober 2018

Status på implementering af dagtilbudsreform og ny dagtilbudslov oktober 2018 Status på dagtilbudsreform og ny dagtilbudslov Tema Den nye dagtilbudslov Hvad gør vi i dag i Ringsted Hvad er nyt/hvad skal der tages politisk stilling til Bedre sammenhæng i Kommunalbestyrelsen kan kommunens

Læs mere

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Ny lovgivning

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Ny lovgivning Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Ny lovgivning 8.april 2018 Dagtilbudsområdet Denne oversigt gennemgår kort, hvilke typer af dagsordenssager der i det kommende halve

Læs mere

Ansøgning om optagelse i dagtilbud/sfo

Ansøgning om optagelse i dagtilbud/sfo Aabenraa Kommune Børn og Skole Tinglev Midt 2 6360 Tinglev Kontaktperson Navn Pladsanvisning Telefon 73 76 76 76 E-mail digitalplads@aabenraa.dk Dato Sagsidentifikation - KLE 28.09.40G01 5 708410 045271

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018 Årligt møde med private daginstitutioner 2. Oktober 2018 Deltidspladser, Kombinationspladser Deltidsplads Af den nye Dagtilbudslov fremgår det, at alle kommuner fra 1. januar 2019 som et nyt tilbud skal

Læs mere

Den nye dagtilbudslov pixiudgave

Den nye dagtilbudslov pixiudgave Den nye dagtilbudslov pixiudgave Den nye dagtilbudslov blev endeligt vedtaget af folketinget d. 24. maj 2018. Se lovforslag med bemærkninger her: http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l160/20171_l160_som_fremsat.pdf

Læs mere

Retningslinjer for private passere og private pasningsordninger ( 80)

Retningslinjer for private passere og private pasningsordninger ( 80) Retningslinjer for private passere og private pasningsordninger ( 80) Indledende bemærkninger Retningslinjerne for private passere og private pasningsordninger er indskrevet i Dagtilbudslovens bestemmelser

Læs mere

Ramme for pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud og private pasningstilbud i Billund Kommune Gældende fra den 1. juli 2019

Ramme for pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud og private pasningstilbud i Billund Kommune Gældende fra den 1. juli 2019 Ramme for pædagogisk med kommunale dagtilbud og private pasningstilbud i Billund Kommune Gældende fra den 1. juli 2019 Godkendt af Børneudvalget den 6. juni 2019 1 Lovgivningsmæssig ramme Af dagtilbudsloven

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger Dagtilbud Dagtilbud er tilbud for børn i alderen 0-6 år og består af: Kommunale dagplejere Kommunale daginstitutioner Selvejende daginstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 176 af 25/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-4436 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1529

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Side 1 af 5 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3 19 stk. 5 Alle private leverandører, som

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Indledning Det er et lovmæssigt krav, at Haderslev kommune forud for godkendelse af en pasningsaftale skal orientere forældrene

Læs mere

Til: Børne og Socialministeriet Dato: Høringssvar vedrørende udkast til forslag til Lov om ændring af dagtilbudslove

Til: Børne og Socialministeriet Dato: Høringssvar vedrørende udkast til forslag til Lov om ændring af dagtilbudslove Til: Børne og Socialministeriet Dato: 20.10.2017 Høringssvar vedrørende udkast til forslag til Lov om ændring af dagtilbudslove Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har den 21. september 2017 modtaget

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 160 Bilag 6 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 160 Bilag 6 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 L 160 Bilag 6 Offentligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00 sm@sm.dk www.socialministeriet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 1214 af 11/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-4436 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning Sagsnr.: 17/5612 Dato: 20-12-2018 Retningslinjer Pladsanvisning Den Digitale Pladsanvisning På www.aabenraa.dk (under selvbetjening) kan du via Den Digitale Pladsanvisning: Skriv dit barn op. Kontrollere

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

I slutningen af juni og i starten af juli 2018 har kommunerne modtaget omfattende orientering og vejledninger fra Ministeriet om den nye lovgivning.

I slutningen af juni og i starten af juli 2018 har kommunerne modtaget omfattende orientering og vejledninger fra Ministeriet om den nye lovgivning. Sagsnr. 28.06.04-G01-1-18 Cpr. Nr. Dato 27-8-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Helt m.fl. Notat om ændringer i Dagtilbudsloven 2018 Dette notat er udarbejdet på baggrund af forslaget fremsat ved 3. behandlingen

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Forvaltningen foreslår, at denne opsøgende indsats i forhold til forældrene sker inden for rammerne af allerede eksisterende aktiviteter.

Forvaltningen foreslår, at denne opsøgende indsats i forhold til forældrene sker inden for rammerne af allerede eksisterende aktiviteter. Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 307636 Brevid. 3039480 Ref. CHBJ Dir. tlf. 4631 4578 charlottebj@roskilde.dk Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder 13. februar 2019 I dette

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1.

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-8-18 Etablering Kommunale dagplejere pr. 1. august 2018 Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019 Dagtilbudssekretariatet Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Mål for dagtilbud 0-6-års området...

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Dagtilbudssekretariatet Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Opdateret oktober 2018 Indhold

Læs mere

Dagtilbudsområdet i Frederiksberg Kommune. Anne-Mette Brandt Dagtilbudschef

Dagtilbudsområdet i Frederiksberg Kommune. Anne-Mette Brandt Dagtilbudschef Dagtilbudsområdet i Frederiksberg Kommune Anne-Mette Brandt Dagtilbudschef Oplæggets disposition Forældrenes perspektiv Tilbud før dagtilbud Opskrivning til dagtilbud Start i dagtilbud Kvalitet i dagtilbud

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

BESTYRELSESMØDE - REFERAT

BESTYRELSESMØDE - REFERAT BESTYRELSESMØDE - REFERAT Onsdag den 29. august 2018 kl. 19.00-21.00 på M.C. Holms Børnehus, personalerum Deltagere: Afbud: Referent: Pia, Amalie, Joan, Lisbeth, Mette, Ivan, Karin og Trine Tanja H., Lena,

Læs mere

NOTAT - KOMBINATIONSTILBUD INDLEDNING

NOTAT - KOMBINATIONSTILBUD INDLEDNING NOTAT - KOMBINATIONSTILBUD INDLEDNING Med den nye dagtilbudslov har forældre med arbejdstid udenfor normal åbningstid i dagtilbud ret til tilskud til fleksibel pasning hos en privat børnepasser. Kombinationstilbuddet

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 16-01-2019 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune gældende fra 1. januar 2019. Disse retningslinjer omfatter opskrivning

Læs mere

Optagelse i dagtilbud

Optagelse i dagtilbud Optagelse i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser...2 1.1. Dagtilbud...2 1.2. Ét tilskud pr. barn...2 1.3. Pasningsgaranti...2 2. Venteliste...2 2.1. Opskrivning på venteliste...2 2.2.

Læs mere

Pædagoguddannelsens årsmøde - d. 1. marts, 2018

Pædagoguddannelsens årsmøde - d. 1. marts, 2018 Pædagoguddannelsens årsmøde - d. 1. marts, 2018 Sammenhængende børneliv og samarbejde (tværfagligt samarbejde, inddragelse af lokalsamfundet og sammenhæng i børnenes liv, herunder sammenhæng med børnehaveklassen)

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Dagtilbudsloven - Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbuds... Side 1 af 17

Dagtilbudsloven - Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbuds... Side 1 af 17 Dagtilbudsloven - Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbuds... Side 1 af 17 Til forsiden af retsinformation.dk Afsnit I Kapitel 1 Afsnit II Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Denne oversigt gennemgår kort, hvilke typer af dagsordenssager der i det kommende halve år vil blive fremlagt til politisk beslutning

Læs mere

Retningslinjer for børnepasning

Retningslinjer for børnepasning 2018 Retningslinjer for børnepasning Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Egedal Kommune er godkendt af Familieudvalget d. 4. december 2018 og træder i kraft samme dag. Retningslinjerne er

Læs mere

Retningslinjer for børnepasning

Retningslinjer for børnepasning 2018 Retningslinjer for børnepasning Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Egedal Kommune er godkendt af kommunalbestyrelsen [DATO] og træder i kraft samme dag. Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Mini SFO og SFO/LBO i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerlands Kommune skal have et godt børneliv

Mål- og indholdsbeskrivelse for Mini SFO og SFO/LBO i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerlands Kommune skal have et godt børneliv 2018 Mål- og indholdsbeskrivelse for Mini SFO og SFO/LBO i Vesthimmerlands Kommune Alle børn i Vesthimmerlands Kommune skal have et godt børneliv 1 Indhold Baggrund... 3 Forord... 5 Børnesyn... 5 Fritidssyn...

Læs mere

Svendborg Kommune Sekretariat og Dagtilbud. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger. Generelle oplysninger

Svendborg Kommune Sekretariat og Dagtilbud. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger. Generelle oplysninger Svendborg Kommune Sekretariat og Dagtilbud Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger Generelle oplysninger 1 Oktober 2018 18/23683 Forældre kan vælge at få deres barn passet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 12-09-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Bilag 1 kombinationstilbud Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Det skal være muligt for forældre at have en almen deltidsplads

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

En styrket pædagogisk læreplan

En styrket pædagogisk læreplan En styrket pædagogisk læreplan Hvad er det nye? Oplæg af Joan Lindskov Landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2018 Hjælp fra FOA Hvad er en pædagogisk læreplan? Loven beskriver, hvad der skal arbejdes med

Læs mere

2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse.

2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse. Retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune Disse retningslinjer er udarbejdet i henhold til dagtilbudsloven og er gældende for den måde, der tildeles plads i kommunale

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 19. september 2018 Mødested: Kirstinebjergskolen, afd. Indre Ringvej Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00 Medlemmer:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). 1: Formål Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019 Dagtilbudssekretariatet Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Mål for dagtilbud 0-6-års området...

Læs mere

Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes arbejde.

Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes arbejde. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes arbejde. Vedtægten er gældende for alle dagtilbud i Horsens Kommune. 2.

Læs mere

Til Børne- og Socialministeriet Vanløse, den 19. oktober 2017

Til Børne- og Socialministeriet  Vanløse, den 19. oktober 2017 Til Børne- og Socialministeriet chme@sm.dk thor@sm.dk Vanløse, den 19. oktober 2017 Spifos bemærkninger til Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud,

Læs mere

Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud

Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud 2018 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er godkendt af kommunalbestyrelsen 6. juni 2018 og træder i kraft samme dag. Retningslinjerne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Fastsættelse af dispensationsadgang fra nye regler om bedre fordeling i daginstitutioner

Fastsættelse af dispensationsadgang fra nye regler om bedre fordeling i daginstitutioner Til alle høringsparter Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00 sm@sm.dk www.socialministeriet.dk Sagsnr. 2018-5658 Doknr. 623762 Dato 9-11-2018 Høringsbrev vedr. ændringer af bekendtgørelse

Læs mere

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Indhold Ansøgningsprocedure... 2 Godkendelseskriterier... 2 Lovgrundlag... 2 Myndighedskrav... 3 Tavsheds- og underretningspligt... 3 Pædagogiske

Læs mere

FAQ om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder. 1 FAQ om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder

FAQ om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder. 1 FAQ om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder FAQ om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder 1 FAQ om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder FAQ om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.09.16-P24-1-15 Dato:27.4.2016 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

Læs mere

Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om udvidet obligatorisk dagtilbud. og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning.

Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om udvidet obligatorisk dagtilbud. og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning. Til alle kommuner m.fl. Sagsnr. 2017-2325 Doknr. 467607 Dato 16. maj 2017 Orientering om Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 03-09-2019 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Godkendelseskriterier for private institutioner. Her finder du informationer om godkendelseskriterier for etablering af private

Læs mere

Private pasningsordninger - information og retningslinjer

Private pasningsordninger - information og retningslinjer Private pasningsordninger - information og retningslinjer 2018 I denne folder kan du læse om: Hvad en privat pasningsordning er Krav til børnepassere i private pasningsordninger Tilsyn med private pasningsordninger

Læs mere

Målsætning. Styrelsesvedtægt. den kommunale dagpleje, de kommunale og de selvejende daginstitutioner

Målsætning. Styrelsesvedtægt. den kommunale dagpleje, de kommunale og de selvejende daginstitutioner Målsætning og Styrelsesvedtægt den kommunale dagpleje, de kommunale og de selvejende daginstitutioner Indholdsfortegnelse FORORD... 3 OVERORDNET POLITISK MÅLSÆTNING... 4 STYRELSESVEDTÆGT... 5 1: FORMÅL...

Læs mere

Forskel mellem dagtilbud og privat pasningsordning

Forskel mellem dagtilbud og privat pasningsordning Forskel mellem dagtilbud og privat pasningsordning Som følge af de nye regler i Dagtilbudsloven, er det et krav, at kommunalbestyrelsen forud for godkendelse af pasningsaftalen skal orientere forældrene

Læs mere