Møllevænget & Storgaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møllevænget & Storgaarden"

Transkript

1 Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Thorkild Westergaard Andersen (TWA) Kaj Herholdt Madsen (KHM) Elsebeth Andersen (EA) Vibeke Leensbak (VL) Kristina Poser (KPO) Peter Rosborg (PR) John Holse Pedersen (JHP) Administrationen Dennis Larsen (DLA) Karin Jensen - referent (KAJ) Dagsorden Side 310. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsesvederlag a Nyt punkt - Åbenhed i bestyrelsen Separat forvaltning Status for låneoptag i 22 afdelinger Budgetopfølgning Udlejningssituationen... 9 a - Status for tomgangslejemål Ekstra opkrævning i afdelingerne a Mandskabssituation Afdelingssager til beslutning a - Afdeling 16 Køkken/bad renovering trækningsret b - Afdeling 69 Godkendelse af forslag om ændring fra B-ordning til A-ordning Orienteringer a - Formandens orientering b - Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer c - Nyt fra administrationen Aktionsplan Fremtidig mødeoversigt Eventuelt Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 2

3 310. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. At bestyrelsen godkender dagsorden Dagsorden med bilag fremsendt pr. den 31. marts 2014 til bestyrelsen TWA bød velkommen til bestyrelsesmødet og en særlig velkomst til JHP. Han håbede på et godt samarbejde i bestyrelsen. TWA havde 2 nye punkter til dagsordenen: 1. Valg af 2 personer til Byggeudvalg 2. Valg af 1 person til den boligsociale helhedsplan Begge punkter under punkt 313. VL ønskede et punkt omkring åbenhed i bestyrelsen. Punktet bliver punkt 314a. DLA ønskede et lukket punkt. Punktet bliver punkt 318a. Dagsordenen blev herefter godkendt af bestyrelsen Godkendelse af referat Referat af møde i bestyrelsen mandag den 3. marts 2014, udsendt til bestyrelsen pr. den 24. marts at bestyrelsen godkender referatet at bestyrelsen underskriver det godkendte referat TWA foreslog en forretningsgang ved godkendelse af referater. Hvis man har deltaget i mødet underskriver man og hvis man ikke har deltaget i mødet skriver man læst og underskrift. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. Referatet blev herefter godkendt, rundsendt og underskrevet. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 3

4 312. Revisionsprotokol Revisionsprotokollen medbringes på mødet og fremlægges til orientering. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Revisionsprotokollatet blev omdelt til gennemsyn og herefter taget til efterretning af bestyrelsen Konstituering af bestyrelsen Konstituering af bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet tirsdag den 18. marts Det indstilles at bestyrelsen konstituerer sig med næstformand Det indstilles at bestyrelsen vælger suppleanter til bestyrelsen i Valg af næstformand: TWA indledte med at han havde et godt samarbejde med KHM som næstformand og ville derfor foreslå, at han fortsatte som næstformand. KHM blev enstemmigt genvalgt som næstformand. Suppleanter til bestyrelsen i : KHM foreslog PR som sin suppleant. TWA foreslog JHP. Han ønskede ikke hvervet. Herefter foreslog TWA EA som sin suppleant. EA blev valgt som personlig suppleant for TWA og PR blev valgt som personlig suppleant for KHM. Valg af byggeudvalgsrepræsentanter: PR og JHP blev valgt. Valg af repræsentant i Bysekretariatet: VL blev genvalgt. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 4

5 314. Bestyrelsesvederlag Ved etablering af den nye bestyrelse for Møllevænget & Storgaarden skal bestyrelseshonoraret fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne. Det maksimale beløb på konto 501 er ,74 kr. Nuværende fordeling Pr. 1. oktober Årstallet kr ,74 = 2771 lejl Fordeling Udbetal Kørepenge Skattefrit pr. 1/ pr.måned pr. år pr år Thorkild Andersen formand 46% 4.644, ,81 høj takst Elsebeth Andersen medlem 13% 1.341, ,98 høj takst Heine Bertelsen medlem 13% 1.341, ,98 høj takst Vibeke Leensbak medlem 13% 1.341, ,98 høj takst Kaj Madsen næstformand 0,00 0,00 høj takst 3.700,00 Peter Rosborg medlem 0,00 0,00 høj takst 3.700,00 Kristina Poser medlem 13% 1.341, ,98 høj takst 100% , , ,00 I alt ,74 Formand TWA foreslår følgende fordeling: Formand 40% ,70 kr ,70 kr. Næstformand 20% ,35 kr ,35 kr. Bestyrelsesmedlemmer 8% ,14 kr. * ,70 kr. I alt ,74 kr. Hvis nogen fra bestyrelsen foretrækker et skattefrit beløb til kontorhold og telefon på kr. fordeles beløbet ikke på de øvrige bestyrelsesmedlemmer, men fremkommer som et mindre forbrug på Møllevænget og Storgaardens drift. Det indstilles at bestyrelsen drøfter fordelingen af bestyrelseshonoraret og træffer beslutning om fordelingen af beløbet Bestyrelsen havde en drøftelse af fordelingen af bestyrelseshonoraret. Procentsatserne var mindre end sidste år, som følge af at hele beløbet blev fordelt på alle bestyrelsesmedlemmer. Alle var enige om at det enkelte bestyrelsesmedlems valg af betalingsordning, var den enkeltes sag og skulle derfor ikke fordeles mellem de øvrige medlemmer, men fremkommer som et mindre forbrug på Møllevænget & Storgaardens drift. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 5

6 Bestyrelsen besluttede at følge TWA s indstilling og fordelingen af bestyrelseshonorar blev som følger: Formand 40% ,70 kr ,70 kr. Næstformand 20% ,35 kr ,35 kr. Bestyrelsesmedlemmer 8% ,14 kr. * ,70 kr. I alt ,74 kr. Beløbet udbetales månedsvis til bestyrelsesmedlemmerne. Hvis nogen fra bestyrelsen foretrækker et skattefrit beløb til kontorhold og telefon på kr. fordeles det uforbrugte honorar ikke på de øvrige bestyrelsesmedlemmer, men fremkommer som et mindre forbrug på Møllevænget og Storgaardens drift. 314a Nyt punkt - Åbenhed i bestyrelsen VL forklarede at hun ikke brød sig om at en advokat kunne bestemme om bestyrelsen skulle informeres, som de var blevet forklaret på sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen bør beslutte hvem der skal deltage i møder og ikke en advokat. Den tidligere forretningsfører var klandret at bestyrelsen ikke fik informationer og nu gjorde formanden selv det samme. Der var mails hun ikke havde set vedr. Spindervej og aftaler om Østbyen som omhandler alle afdelinger ville have været interessant at vide noget om. TWA gjorde opmærksom på at advokaten ikke traf selvstændige beslutninger, men havde været rådgiver for formand og næstformand. Han ville ikke love at han kunne imødekomme anmodningen. Der var arbejde og møder der blev afholdt uden den øvrige bestyrelse fik kendskab til dette. Inden beslutningsprocessen ville bestyrelsen blive orienteret og derefter træffe beslutning. VL fastholdt at hun var skuffet over ikke at blive informeret og inddraget i forhandlinger. TWA: Ikke alle oplysninger er egnede til offentliggørelse i arbejdsprocessen. Inden en afstemning forelægges alle oplysningerne for bestyrelsen. KPO: Hele bestyrelsen skal være med til at få boligforeningen i den rigtige retning. Bestyrelsesmedlemmer kan også have idéer. Formandskab eller ej, alle skal informeres om det der foregår. TWA: Der arbejdes med mange tiltag som bestyrelsen endnu ikke skal informeres om, da det stadig er i støbeskeen. Når der er et beslutningsgrundlag fremlægges det for bestyrelsen og her kan der ændres på tingene. Vi kan ikke sidde om bordet og blive enige om alting. VL: Det der kommer fra Tilsynet skal alle i bestyrelsen have kendskab til samt beslutte hvem der skal deltage i møder med Tilsynet. JHP synes ikke tonen er i orden i bestyrelsen. Bestyrelsen må forsøge at få en god dialog i gang. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 6

7 Møder med kommunen om lovlighed skal alle i bestyrelsen deltage i, da alle i bestyrelsen har samme ansvar. Formandskabet kan så arbejde med andre ting, og der kan f.eks. nedsættes et forretningsudvalg. PR: Der må ikke gemmes noget væk. Ønsker ordentlig orientering fra formanden. TWA ønsker at skabe resultater, der vil blive truffet beslutninger, som kunne være bedre, men hvis vi i % af sagerne laver gode beslutninger må det være godt. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde og på repræsentantskabsmødet er det besluttet, at der skal arbejdes videre med lokalkontor i Østbyen. DLA og han selv skal finde vejen frem for boligforeningen. Det er endnu for tidligt at bringe det ind for hele bestyrelsen. Møderne med kommunen om afdeling 57 havde til formål at afklare problemstillingerne. Der bliver ikke truffet beslutninger uden om bestyrelsen. KHM: Vi må give RB frit lejde og tid til at udfylde den plan vi har lagt for lokalkontoret og driftscentrene. VL afsluttede med at hun håbede, at der fremover ville være større åbenhed fra formanden til den øvrige bestyrelse. EA spurgte til forvaltningsrevisionen, der er et lovkrav, hun ønsker en rigtig procedure. DLA: Forvaltningsrevisionen bør bestyrelsen lade tage sig af, her kan man have stordriftsfordelene af at lade alle boligforeningerne indgå. Der var stor ros for forvaltningsrevisionen i 2013 fra kommunen, revisionen og beboerdemokratiet. Her blev der bl.a. målt på 20 klagesager fra de forskellige boligforeninger. s medarbejdere havde behandlet alle sagerne. s fællesadministration er brugbar her. Han opfordrede til at lade s ledelse beslutte fokuspunkterne. Bestyrelsen afrundede herefter drøftelsen om åbenhed og kommunikation, og der var enighed om, at der fremover skulle informeres i det omfang det kunne lade sig gøre Separat forvaltning Status for låneoptag i 22 afdelinger Ansøgningerne til kommunen om godkendelse af låneoptaget i afdelingerne er sendt til Randers Kommune i slutningen af november Der er modtaget et lånetilbud til afdeling 44 som er videresendt til Randers Kommune. Kommunen har godkendt det eksterne låneoptag og lånet hjemtages nu fra kreditinstituttet. For de øvrige afdelinger gælder at kreditinstitutterne er på rundvisning i afdelingerne for at se om de foretagne renoveringer og forbedringer stadig har værdi. Processen har været længere end forventet, da RealkreditDanmark har strammet op på praksis og nu forlanger konkret dokumentation for at arbejderne er udførte samt at ejendommene stadig indeholder værdierne. RealkreditDanmark har været på inspektion i 16 lejemål i 7 afdelinger. Snarest efter modtagelse af lånetilbuddene vil de blive videresendt til Randers Kommune, som herefter behandler sagerne. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 7

8 Når godkendelserne af låneoptagene foreligger fra kommunen, hjemtages lånene fra realkreditinstitutterne. Efter den nye tidsplan forventes lånene at være hjemtaget hen på sommeren At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen havde en drøftelse af kreditforeningernes tiltag med at tage ud og inspicere ejendommene. DLA orienterede om, at man forventede at lånene ville blive hjemtaget hen over sommeren. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Budgetopfølgning Budgetopfølgning pr. 24. marts At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Budgetopfølgning pr. 24. marts 2014 inkl. Noter TWA orienterede om at budgetterne de sidste år havde været underbudgetteret. Budget 14/15 var meget mere solidt, og man var bedre rustet. Administrationsbidraget ville igen blive opkrævet kostægte i 2013/14. Det kan være svært at holde rede i budgettet, når nogle fakturaer først kommer efter meget lang tid. TWA: Det anvendte beløb i forbindelse med mødeafviklingen med Domea var 1.708,50 kr. DLA orienterede om at man produktudviklede på budgettet, så det fremover kunne periodiseres. Det driller når regninger betales hen ad vejen, dette kan periodiseringen tage højde for. Periodiseringen forventes at blive som den ser ud i. PR spurgte til om budgettet blev overholdt. TWA: Der forventes et underskud til september, som derfor opkræves ekstra hos lejerne. Bestyrelsen var glade for, at man fremover vil indføre periodisering i budgetkontrollen og tog herefter budgettet til efterretning. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 8

9 317. Udlejningssituationen a - Status for tomgangslejemål Status for tomgangslejemål. Lejetabet der dækkes af dispositionsfonden udgør pr. 15. marts kr. Fra år til dato viser oversigten et forventet årligt huslejetab på kr. I løbet af 2013 er der sat særlig fokus på området, der blev strammet op på procedurer, hvilket forventes at bære frugt i indeværende år og fremover. Det forventes således at det afsatte beløb til tab på lejeledighed på 1,2 mio. kr. i den økonomiske genopretningsplan holder. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Oversigt over tomgangslejemål pr. 15. marts 2014 DLA orienterede om status for tomgange. Der havde været en kraftig nedgang i antal tomgange. Administrationen holder et skarpt øje med udviklingen, der kan dog endnu ikke gives en præcis begrundelse for nedgangen i tomgange. Hvis tallene holder ender tabet under det budgetterede, hvilket vil være glædeligt. Han orienterede om at der er et samarbejde i gang med Randers Kommune, hvor kommunen kunne være interesserede i at overtage nogle boliger til forskellige formål. Her håbede han at kunne afsætte nogle af ungdomsboligerne til kommunen. EA: Randers svømmebad vil bygge hotel og en etage som ungdomsboliger. Er det noget MS vil byde ind på? Byrådet er positivt stemt over for hotellet med ungdomsboliger. DLA mente at der var rigeligt med ungdomsboliger i Randers. Enhver tanke om ungdomsboliger i Randers burde man være meget varsom med. Man bør udvikle uddannelsesinstitutioner og dertil boliger. EA ønskede at blive orienteret om høringssvar. Bestyrelsen ønskede at TWA og DLA fulgte op på sagen. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning Ekstra opkrævning i afdelingerne Som led i genopretningsplanen sættes der spot på at finde løsninger på de økonomiske problemer i afdeling 57 Spindervej 8, hvor der fremkommer et merforbrug i relation til byggesagen på kr. 5,1 mio. kr. og mandskabsbygningen i østbyen med en ufinansieret saldo på renovering for 3,5 mio. kr. Beløbene er udlagt af dispositionsfonden som herved er negativ. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 9

10 Bestyrelsen bedes træffe beslutning om hvordan boligforeningen kan tilvejebringe ekstra midler, til styrkelse af dispositionsfonden. Administrationen medbringer oplæg på mødet. At bestyrelsen beslutter hvorledes der kan tilvejebringes ekstra midler i boligforeningen DLA omdelte redegørelsen for den økonomiske genopretningsplan. Og orienterede om at denne plan var en justering af genopretningsplanen fra Bestyrelsen læste redegørelsen. DLA indstillede til bestyrelsen at man indledningsvis drøftede principperne og godkendte de økonomiske tiltag, der efterfølgende skulle drøftes med kommunen. I genopretningsplanen var flere tiltag, der var iværksat samt nye tænkte tiltag. Bestyrelsen havde en længere drøftelse af tiltagene samt konsekvenserne af disse. Man var enige om at tiltagene skulle gennemføres, men være skånsomme både af hensyn til lejerne og for ikke at skabe yderligere lejetab. TWA mente at en ekstraopkrævning på 1000 kr. om året svarende til 84 kr. om måneden over en årrække ville kunne redde boligforeningen. Der er ikke andre steder at opkræve penge. BF mangler likvid kapital. Det skal gøres så skånsomt som muligt overfor lejerne. Alle ligene er nu ude af skabene. Der kommer ikke flere og herefter kommer det til at køre godt og rent. DLA var enig i synspunktet, såfremt folk ikke flytter, hvis lejetab og flyttetab nedbringes og man begrænser unødige udgifter i boligforeningen. Tallet skal dog gennembearbejdes inden det fremføres. Så vil der over en årrække blive stabilitet i boligforeningen. De to mest kritiske områder er afdeling 57 Spindervej 8 og mandskabsbygningen i Østbyen, her er vi ude over fristerne. Forvaltningen i kommunen skal give skriftlig godkendelse af tiltagene inden de iværksættes. Tiltagene ønskes iværksat i indeværende år 2013/14, det er repræsentantskabet, der skal godkende forslaget med tilbagevirkende kraft for indeværende år. I 2013/14 vil opkrævningen fremkomme som underskud i afdelingen, næste år vil det opkræves hos lejerne. KHM havde fuld forståelse for problematikkerne og var bange for, at hvis man gjorde mindre ville effekten udeblive. Han ville dog sikre sig at den ekstraordinære opkrævning ville bortfalde efter den aftalte årrække. JHP spurgte til, om underskuddet i afdeling 56 på 1,8 mio. kr. skulle betales udover den ekstraordinære opkrævning af beboerne i afdeling 56. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 10

11 DLA ønskede at vende tilbage med det punkt. Der var en masse komplikationer i afdelingen, herunder etableringen af Bysekretariatet og problemer med økonomien i den afviklede byggesag herunder mangelopfølgning. TWA: Kommunen skal være med til at dække mankoen efter byggesagen og der arbejdes efterfølgende videre med sagens løsning. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, herunder at organisationsbestyrelsen bemyndiger formanden til sammen med administrationen at udarbejde den reviderede genopretningsplan og indgå dialog med Randers kommune om denne. Den økonomiske genopretningsplan er vedlagt referatet. 318a LUKKET PUNKT 319. Afdelingssager til beslutning a - Afdeling 16 Køkken/bad renovering trækningsret Randers Kommunes godkendelsen af renovering af køkken og bad i afdeling 16 kræver nu, at der samtidig installeres varmegenindvinding. Dette gør projektet ca. 1 mio. kr. dyrere. Derfor ansøges der om brug af boligforeningens egen trækningsret i LBF til projektet. Administrationen har udfærdiget et oplæg om renoveringsprojektet som er vedlagt dagsordenen. Oplægget indebærer at der gives kr. fra egen trækningsret i LBF til afdeling 16. Herefter vil der være kr. disponible på trækningsretten. At bestyrelsen beslutter om der kan gives kr. fra boligforeningens trækningsret hos LBF Afdeling 16 Renoveringsprojekt TWA foreslog at bestyrelsen bevilligede kr. fra trækningsretten. Afdelingen kunne ikke bære huslejestigningerne. DLA forklarede at det var en andel af A og G-indskud fra afdelingerne der gik til egen trækningsret. Trækningsretten steg med ca. 4 mio. kr. om året. VL spurgte til om trækningsretten kunne bruges til projekter i afdeling 69. DLA forklarede, at der altid skulle være en egen finansiering i afdelinger, der får støtte fra trækningsretten. Bestyrelsen anmodede om at DLA fremlagde en strategi/plan for anvendelse af trækningsret på næste bestyrelsesmøde. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 11

12 Bestyrelsen besluttede enstemmigt at bevillige kr. fra trækningsretten til køkken/bad renovering i afdeling 16. b -Afdeling 69 Godkendelse af forslag om ændring fra B-ordning til A-ordning På afdelingsmødet den 6. marts 2014 var der ingen fremmødte fra afdeling 69. Som en del af administrationens tiltag til minimering af lejetab i afdeling 69 har administrationen foreslået at gå fra B-ordning til A-ordning i afdelingen, dette for at holde lejemålene i god stand som er attraktive at flytte ind i. Et andet tiltag er at lægge istandsættelsesperioden til de sidste 14 dage af lejeperioden, dette for ikke at have en periode på op til 14 dage inden indflytning efter overtagelse af lejemålet. At bestyrelsen træffer beslutning på vegne af afdeling 69 om ændring fra B- ordning til A-ordning At bestyrelsen træffer beslutning om at istandsættelsesperioden er de sidste 14 dage af lejeperioden Bestyrelsen besluttede at ændre fra B-ordning til A-ordning i afdeling 69. Bestyrelsen besluttede at istandsættelsesperioden fremover ligger de sidste 14 dage af lejeperioden i afdeling Orienteringer a - Formandens orientering Formanden orienterer om sidste nyt. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning TWA orienterede om at han og KHM havde været på besøg i lokalkontoret i RB1940 hos JHP. Lokalkontoret på Gl. Hobrovej 25 var startet i oktober 2013, her var håndværkere, servicetelefon og ejendomsfunktionærer. Der var synsfunktion, udlevering af nøgler og alle funktioner. Udover lokalkontoret var der et filialkontor i Vangdalen. PR, JHP, KHM og TWA havde været på seminar hos Clemens advokaterne, og her fået afklaret mange ting. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 12

13 KHM supplerede med, at det havde været et udbytterigt møde med jævne forklaringer, der kunne forstås. TWA og KHM havde talt om at få advokaterne ud på Marsvej til et orienteringsmøde. TWA sender materiale fra seminaret til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. TWA: På næste bestyrelsesmøde vil der blive fremlagt en forretningsorden for bestyrelsesmøderne. Her vil bestyrelsen også skulle tages stilling til offentliggørelsen af referater evt. et referat for bestyrelsen og et for alle andre. EA spurgte til hvad det betød? TWA: Referaterne fortæller hele sandheden, han mente der kun skulle beslutningsreferat ud til offentligheden. TWA: Det er tidligere besluttet at der skal føres en mere aggressiv markedsføring. Det kunne f.eks. være en velkomstpakke af den ene eller anden art, et brev, en æske chokolade eller andet. Det gælder om at være atypisk. Han har aftalt møde med s grafiker. Til oktober skal der være en spektakulær markedsføringspakke. Han foreslog der blev lavet et udkast til en ny kalender i 2015, omdelte udkast til en kalender der kunne laves for 23 kr. + moms. EA foreslog at der blev nedsat et marketingsudvalg. Bestyrelsen besluttede at EA, VL og KPO er i marketingsudvalget. Marketingsudvalget kommer med et oplæg på næste møde. b - Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmerne orienterer om sidste nyt af fælles interesse. At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning VL havde været til kredsmøde. Alle i kredsens bestyrelse blev genvalgte. BL vil afholde temadag om Almene Boligdage i Bellacentret til efteråret. KHM var kritisk overfor prisniveauet og servicen i MKV (vagtserviceordning). Han ønskede at bestyrelsen overvejede, om man ønskede at fortsætte med MKV. TWA ville helst, at boligforeningen havde sit eget servicenr. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 13

14 JHP har et godt samarbejde med dem i det daglige. DLA nævnte, at det var en tværgående ordning, der dækker hele. Han vil tage problemet op med inspektørerne. Der opsamles hen over sommeren. c - Nyt fra administrationen Kontorchefen orienterer om sidste nyt fra administrationen. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Intet Aktionsplan Forslag fra bestyrelsen om konkrete sager til beslutning samt spørgsmål der kræver udredninger foreslås fastsat og prioriteret ved hjælp af dette redskab. Aktionsplan medbringes og omdeles på mødet. Det indstilles at bestyrelsen kommer med forslag til aktionsplanen Intet Fremtidig mødeoversigt Fremtidige bestyrelsesmøder: Tirsdag den 10. juni 2014 kl NB rettet Ordinært bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. september 2014 kl Ordinært bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl Ordinært bestyrelsesmøde Afdelingsmøder 2014: Budgetmøder afholdes i uge 15, 17 og 18 fra mandag den 7. april 2014 torsdag den 1. maj 2014 Afdeling: afdelinger i alt Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 14

15 Ikke planlagte fremtidige bestyrelsesmøder: Tirsdag den 24. februar 2015 kl Tirsdag den 17. marts 2015 kl Regnskabsmøde Ordinært bestyrelsesmøde Formøde til repræsentantskabsmøde Ikke planlagt Repræsentantskabsmøde: Tirsdag den 17. marts 2015 kl Repræsentantskabsmøde Administrationen foreslår at mødet tirsdag den 6. maj 2014 flyttes til tirsdag den 10. juni Bestyrelsen besluttede at følge administrationens indstilling. Bestyrelsen godkendte de fremtidige møder. Bestyrelsen bedes på mødet fordele de resterende afdelingsmøder imellem sig. Bestyrelsen fordelte de resterende møder mellem sig Eventuelt PR spurgte til viceværtordningen i afdeling 2, 3 og 67. DLA: Administrationen indkalder til møde, TWA deltager i mødet. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 15

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 17. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 17.03.2014 side

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Onsdag den 11. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 11.05.2016 nr.

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 11.06.2014 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 10.10..2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 26.10.2015

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 5. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 05.11.2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 28. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 28.01.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.09.2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig 09.09.2014 side

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig 24.02.2015 nr. 002

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Administrationen: Per Nielsen Niels Klausen Bent Poulsen

Administrationen: Per Nielsen Niels Klausen Bent Poulsen Vejen Byggeselskab Bestyrelsesmøde Mødetid: Mandag den 22. august 2016 kl. 17.00 Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Falkevej 6, Vejen Leif Nielsen Tage Øhlenschlæger Randi Fait Grete Noes Marcelo Mendoza

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig 11.11.2014 nr. 009 side

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ Dagsorden konstituerende bestyrelsesmøde A/B Gudenå 19.03.

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 60 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant Villabyernes boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.30, på Servicecenter Solrød, Lindeholmen 6 st. th., 2680 Solrød Strand. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 Mødested: Engstien 2A, Kolding Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen KJP Anni Damgaard AD Eva Kristensen EK Mogens Hinrichsen

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde Caspar Brands Plads 3A, 4220 Korsør Tlf.: 5857 1800 Kontaktperson: Morten Folsø Nielsen Mailadr.: morten@bo4220.dk Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde Mødet afholdt : Lørdag

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Onsdag

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

I overensstemmelse med forretningsordenens 4 stk. 3, indkaldes til ordinært bestyrelsesmøde på organisationens kontor:

I overensstemmelse med forretningsordenens 4 stk. 3, indkaldes til ordinært bestyrelsesmøde på organisationens kontor: I overensstemmelse med forretningsordenens 4 stk. 3, indkaldes til ordinært bestyrelsesmøde på organisationens kontor: Torsdag den kl. 16.00. Såfremt bestyrelsens medlemmer måtte ønske eventuelle emner

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. Afbud: Anders O. Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156, onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00.

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156, onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156, onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere