DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening"

Transkript

1 DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn

2 - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN SVEND O. LARSEN Landsretssagførere Bredgade 33 København K. Tlf. Minerva *1206 & *7606 Matr. Nr. 3 a, 3 u, 3 v, 3 x, 3 y, og 3 z Handrup by, Dråby sogn. Stempel 2,- kroner DEKLARATION. På matr. nr. 3 a Handrup by, Dråby sogn tinglyses i anledning af påtænkt udstykning følgende bestemmelser som servitutstiftende for de til sommerhusbebyggelse udstykkede parceller: 1. Udstykning: Den udstykning af parceller, der foretages af de nuværende ejere, er endelig, og disse parceller må ikke yderligere udstykkes, ligesom de ej heller skal kunne sammenlægges, men stedse bestå som matrikulært selvstændige ejendomme. 2. Bebyggelse: På hver parcel må kun opføres een beboelse med tilhørende udhus, og ingen bygning må bestå af mere end kælder og et beboelseslag. Kælderbjælkelagets eller stuebjælkelagets overside må intet sted være mere end 1,25 m over naturligt terræn, ligesom bygningens største højde ikke må overskride 4,00 m målt fra overkant af stuebjælkelag. Før bebyggelse påbegyndes, skal tegninger herover være godkendt af de påtaleberettigede, herunder også bygningens højde. Overtræder et medlem denne bestemmelse, er grundejerforeningen berettiget til at kræve ejendommen nedrevet og fjernet eller bragt i overensstemmelse med deklarationen og i tilfælde af vægring til at lade arbejdet udføre for det pågældende medlems regning. 3. Hegn: Mellem de enkelte parceller er parcelejerne pligtige til at vedligeholde hegn. Den største højde af hegn mellem parcellerne og mod boligvejene skal være 1,80 meter. Pigtråd eller elektricitetsførende ledninger må ingensinde anvendes til hegn. 4. Beplantning: Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der ved skygge eller uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne, f. eks. ved skygning, indskrænkning i udsigtsforhold. Beplantning på bakketoppe skal stedse holdes under 1,80 meter. 5. Benyttelse: Ejendommene må kun benyttes til beboelse. Det skal dog være ejerne tilladt at have privat kontor, atelier, tegnestuer og lignende fredsommelig præget erhvervsvirksomhed, når det efter grundsælgernes skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af sommerhus herved forvanskes, eller kvarterets karakter af sommerhuskvarter ændres, samt under forudsætning af, at det ikke medfører ulempe for de omboende. Der må ikke på parcellerne haves nogen form for virksomhed, nogen installation, indretning, oplag, dyrehold eller andet, som ved ilde lugt, røg, larm, ubehageligt skue eller på anden måde efter grundsælgernes skøn kan være til gene for de omboende.

3 - 3 - Benyttelsen af sommerhusene skal til enhver tid ske efter de bestemmelser, som sognerådet måtte fastsætte. 6. Skiltning: Der må på parcellerne ikke opsættes eller foretages skiltning, der virker generende eller skæmmende på kvarterets udseende som sommerhuskvarter. 7. Al parkering af last-, omnibus-, flytte- eller større fragtbiler er forbudt ud for parcellerne med undtagelse af almindelig af- og pålæsning o.l. 8. Veje: Sælgeren lader vejene afsætte og selvstændigt udmatrikulere uden udgift for parcelejerne. Når vejene er afsat og udmatrikuleret, overdrages disse til grundejerforeningen. Denne er pligtig til, når sælger ønsker det, at tage skøde på vejarealerne af en eller flere gange. Omkostningerne ved skødernes oprettelse skal afholdes af grundejerforeningen. Udgifterne til vejes anlæg og vedligeholdelse påhviler og beregnes efter de udstykkede parcelarealer. Grundejerforeningen opkræver de hertil fornødne beløb og afholder alle udgifter. 9. a) Vandledninger: 1) Der vil for bebyggelsen blive oprettet privat vandværk. Dette placeres på det efter sælgerens skøn mest hensigtsmæssige sted. 2) Vandværket vil blive selvstændigt matrikuleret og efter færdiggørelsen overdraget til grundejerforeningen tillige med de fælles vandledninger. 3) Omkostningerne ved tilskødning betales af grundejerforeningen, men sker ellers vederlagsfrit. 4) Omkostningerne med driften og amortiseringen af vandværket deles efter forbrug på de enkelte parceller efter bestemmelse af grundejerforeningen. 5) Eventuel udgift til vandmåler betales af parcelejeren, ligesom denne betaler alle omkostninger ved vandledning fra anslutningssted til og på sin grund. 6) Tilslutning kan først ske efter behørig anmeldelse til vandværket/grundejerforeningen, der kan fordre fornødne tegninger forevist til godkendelse. 7) Såfremt sognerådet foreskriver særlige regler for vandværkets benyttelse, skal disse respekteres af parcelejerne. b) Kloaker, afløbsledninger: Grundejerne er pligtige til at indrette kloak- og afløbsforholdene efter vandløbsretternes afgørelser og sundhedsvedtægtens forskrifter. 10. Grundejerforeningen: Samtlige ejere af parceller, der udstykkes til sommerhusgrunde af ejendommen Handrupgaard, er pligtige til at være medlemmer af en grundejerforening, som senest skal stiftes, når 20 parceller er tilskødet de respektive købere. Kun parcelejere kan være medlemmer. Det påhviler foreningen at vedtage de for den nødvendige love, der skal tilstilles sognerådet til orientering, og dens opgave er først og fremmest at varetage en fælles administration af fællesanlæg og vedligeholdelse af veje, vandledninger m.v., således som fastsat ovenfor, eller som det senere måtte blive tillagt foreningen, alt i overensstemmelse med denne servitut. De nuværende ejere, og når grundejerforeningen måtte være oprettet denne skal efter vedtagelse på en lovlig indkaldt generalforsamling være berettiget til på de enkelte parceller at lade tinglyse tillægsdeklaration vedrørende foreningens forpligtelse som pantstiftende for det af ejerne eller det på grundejerforeningens generalforsamling fastsatte beløb.

4 - 4 - Sælgeren af de udstykkede parceller er berettiget til at give møde på de af grundejerforeningen afholdte generalforsamlinger og møder, men er ikke pligtig til at være medlem, for så vidt angår endnu ikke solgte parceller. En af sognerådet udpeget repræsentant skal dog uden stemmeret være berettiget til at give møde på foreningens generalforsamlinger og have ret til der at få ordet og ytre sig om de til forhandling foreliggende emner. 11. Påtaleret: Påtaleret overfor foranstående servitutbestemmelser tilkommer grundsælgeren (for så vidt angår punkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,og 10), der er berettiget til at indrømme lempelser og afvigelser, som den finder forenelig med kvarterets karakter af sommerhusbebyggelse, og som ikke kan være til væsentlig gene for de omboende. Grundsælgeren forbeholder sig at overdrage påtaleretten til eventuelle fremtidige ejere af Handrupgaard eller til grundejerforeningen, dog at overdragelse til grundejerforeningen skal ske senest, når gårdens fuldstændige udstykning er afsluttet. Såfremt parcelejerne ikke vil underkaste sig de i henhold til nærværende deklaration af grundsælgeren trufne bestemmelser, og spørgsmålet indbringes for domstolene, har dette ikke suspensiv virkning, og parcelejerne er, indtil retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutningen pålagte pligter, det være sig af økonomisk art eller andet, ligesom grundsælgeren uanset sagsanlæg skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

5 - 5 - Nærværende deklaration, der skal lyses forud for al pantgæld på ejendommen, respekterer alle på ejendommen nu tinglyste servitutter og andre byrder, hvorom nærmere henvises til ejendommens blad i tingbogen. Taastrup, den 7. juni 1961 Ernst Nielsen Til vitterlighed: SVEND O. LARSEN Landsretssagfører Bredgade 33 København K. Nærværende deklaration begæres samtidig hermed tinglyst på følgende af ejendommen matr. 3 a af Handrup by, Dråby sogn, udstykkede parceller matr. nr. 3 u ibid., 3 v ibid., 3 x ibid., 3 y ibid., 3 z ibid. for over hvilke parceller undertegnede stadig har tinglyst adkomst. Taastrup, den 7. juni 1961 Ernst Nielsen Til vitterlighed: SVEND O. LARSEN Landsretssagfører Bredgade 33 København K. CAC/VL. Foranstående deklaration godkendes herved i medfør af 4, stk. 2 i lov nr. 246 af på vilkår, at tvistigheder i tvivlstilfælde skal kunne indbringes for rette vedkommende myndigheder, ligesom de enkelte parcelejere uanset deklarationens bestemmelser i det hele er undergivet de bestemmelser i lov eller vedtægt, der til enhver tid måtte være gældende på de områder, der behandles af deklarationen. Randers amtsråd, den 22. juni P.a.v. A. Nielsen Indført i dagbogen for Grenå retskreds (afdelingskontoret i Ebeltoft) den 27. JUNI Lyst Tingbog DråbyII blad 1d Egsmark Akt: Skab A nr. 261 Anm: 1) J H kreditforening i Viborg 2) Martha Sørensen Handrup 3) ,25 Peder Gerlach Sørensen Handrup 4) Holger Petersen Lerbruggård Kalundborg Kristensen Ast Genpartens rigtighed bekræftes Dommeren i Ebeltoft m.v., d. 30/6-61 Kristensen Ast

6 - 6 - Anmelder: ADVOKAT H. AASMUL-OLSEN LANDSRETSSAGFØRER KØGEVEJ 85 - TAASTRUP TLF. * P Å T E G N I N G =========== på deklaration tinglyst den 27/ på ejendommen matr. nr. 3 a af Handrup by, Dråby sogn: Undertegnede tømrermester Ernst Nielsen, Køgevej 8o, Taastrup, overdrager herved den mig ifølge foranstående deklarations punkt 11 tilkommende påtaleret til Handrupgaard Grundejerforening c/o direktør Jens Rasmussen, Silkeborgvej 45-47, Aarhus C. Taastrup, den 16/ sign. Ernst Nielsen sign. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: H.Aasmul-Olsen advokat Køgevej 85, Taastrup. Indført i dagbogen for Grenå retskreds (afdelingskontoret i Ebeltoft) den 17 nov 1967 Lyst påtegning af 16/ Holten Genpartens rigtighed bekræftes Dommeren i Ebeltoft den 17/ Holten

7 - 7 - Allonge til deklaration, tinglyst 27. juni 1961 og senere på ejendommen matr. nr. 3 a Handrup by, Dråby m.fl Anmelder: Advokat Bente Yde Nissen Clemens Torv Århus C Tlf Undertegnede Handrupgård Grundejerforening meddeler herved den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 3 du Handrup by, Dråby, af areal kvm., tilladelse til at foretage udstykning af ejendommen i maximalt 8 parceller. Nærværende bestemmelse begæres tinglyst på matr. nr. 3 du Handrup by, Dråby. Den 22/ for Handrupgård Grundejerforening: Børge Arberg J. Flodgaard Madsen Sign. Sign Retten i Grenå Tinglysningsafdelingen Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 3 DU, Handrup By, Dråby Ejendomsejer: Ketzy Vibeke M Pedersen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den: under nr Retten i Grenå den Eva Sebbelin PÅTEGN ING PÅ DOKUMENT Vedr. bebyggelse, benyttelse m.v. LYST PÅ MATR NR 3a Handrup by, Dråby LYSNINGSDATO 27/ DAGBOGSNR 1652 Vedr. udstykninger, sammenlægninger udgået af matriklen arealoverførsler m.m. app. dato udstykket arealover- inddraget udgået matr. nr. førsel til matr. nr. matr. nr. 23/ ch fra 3a 15/ dx fra 3a 15/ ee fra 3a 12/ cy fra 3a bemærkninger

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

København,den 13.1.1975. Sag: 129/62 /kk

København,den 13.1.1975. Sag: 129/62 /kk ADVOKATFIRMA OLAF GORMSEN SVEN O. LARSEN JØRGEN BRO BENT KROMANN BREDGADE 33. 1260 KØBENHAVN K TLF. (01) *13 12 06 OG 13 76 06 København,den 13.1.1975. Sag: 129/62 /kk Til grundejerne I Heibergs Have,

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). 1264 '2 0 JUNI 1950( Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8h, 2og. og 2b Nakke

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere