Dispensation fra skovbyggelinjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dispensation fra skovbyggelinjen"

Transkript

1 Jens Christian Rødsgaard Chemnitz Holbergsgade 11,3. tv 1057 København K 9. januar 2018 _ Dispensation fra skovbyggelinjen Du har 6. december 2017 søgt dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af en kvist på et sommerhus på matr. nr. 1m Annebjerggård Hgd., Højby beliggende Egebjergvej 164, 4500 Nykøbing Sj. Det ansøgte ligger inden for skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 1 17 omkring Annebjerg Skov. På bilag 1 ses det ansøgte i forhold til beskyttelseslinjen. Afgørelse Odsherred Kommune dispenserer jf. 65 stk. 1 fra naturbeskyttelseslovens 17 stk. 1. til etablering af kvisten. Vilkår for dispensationen ses i næste afsnit. Dispensationen vedrører kun skovbyggelinjen. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. Der er en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af dette brev. Dispensationen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før dispensationen kan udnyttes, jf. 87 i naturbeskyttelsesloven. Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven. 1 Naturbeskyttelsesloven jf. Lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 Natur, Miljø og Trafik Sag: Dok: Ejd: Kontakt Direkte: Odsherred Kommune Nyvej Højby KS: BDY

2 Vilkår for dispensationen Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: At kvisten etableres i overensstemmelse med tegningsmaterialet i bilaget til ansøgningen. At der anvendes den samme type tagmateriale over kvisten, som på den øvrige del af bygningen. Begrundelse Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på at kvisten på baggrund af materialevalg og størrelse virker naturligt i forhold til husets byggestil. Der er lagt vægt på at kvisten på baggrund af sin begrænsede størrelse ikke vil ændre på indsynet til den bagvedliggende skov. Du kan finde en uddybende redegørelse for afgørelsen i bilag 2. Klagevejledning Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I bilag 3 er der hjælp til at indsende klage. Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Annoncering Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside: Sagens videre forløb Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte naturteamet på tlf eller mail Du får kun besked herfra, hvis der modtages en klage over afgørelsen. Venlig hilsen Mette Nyerup Nielsen Natursagsbehandler 2 af 7

3 Kopi sendt til: Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø., Naturstyrelsen Vestsjælland, Mantzhøj, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj., Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø., Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV., Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V., Dansk Ornitologisk Forening, Odsherred, Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V., Museum Vestsjælland, Oldvejen 25C, 4300 Holbæk, Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre, 3 af 7

4 Bilag 1. Oversigtskort placering af den ansøgte kvist i forhold til skovbyggelinjen Luftfoto fra af 7

5 Bilag 2. Redegørelse Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af en kvist på sydsiden af taget på dit sommerhus på matr. nr. 1m Annebjerggård Hgd., Højby beliggende Egebjergvej 164, 4500 Nykøbing Sj. I ansøgningen har du oplyst at du ønsker at etablere en ny kvist i forbindelse med udskiftning af stråtag og indvendig renovering af 1. sal. Renoveringen medfører et øget boligareal på ca. 2,5 m 2. Billede 1: Foto fra ansøgningen med markering af den nye kvist. Kvisten vil blive udført med en front af 3 stk. 2x2 fags vinduer. Vinduespartiet bliver 2,8 meter bredt og 0,9 meter højt. Top og sider af kvisten udføres som stråtag, sammenhængende med det øvrige tag. 5 af 7

6 Billede 2: Foto fra ansøgningen med stregtegning af den nye kvist set fra syd. Ansøgningen berører et område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 300 m byggelinje i medfør af lovens 17, stk. 1 omkring Annebjerg Skov. Det ansøgte kræver derfor kommunens dispensation jf. lovens 65, stk. 1. Skovens ejer, Naturstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling haft lejlighed til at udtale sig om det ansøgte og har til kommunen oplyst, at de ikke har nogen bemærkninger til projektet. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Afstanden fra den ansøgte kvist til Annebjerg Skov er ca.12 meter. Kvistens placering i forhold til skovbyggelinjen fremgår af bilag 1. Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på at kvisten på baggrund af materialevalg og størrelse virker naturligt i forhold til husets byggestil og derved ikke vil blive dominerende i landskabet. Der er lagt vægt på at kvisten på baggrund af sin begrænsede størrelse ikke vil ændre på indsynet til den bagvedliggende skov. Natura 2000 og Bilag IV-arter Arealet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område Hov Vig ligger i en afstand af mere end 2 km. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer på denne baggrund at der kan dispenseres til det ansøgte. 6 af 7

7 Bilag 3. Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, Natur, Miljø og Trafik, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail der har truffet afgørelse i sagen. Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klageberettigede: Adressaten for afgørelsen Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører Offentlige myndigheder Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 7 af 7

Afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen

Afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen Peter Glenn Nymand Cohn Moldrupvej 16 2970 Hørsholm 4. maj 2018 Afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen Til gæstehus med udhus Du har d. 11. januar 2018 søgt om opførelse af gæstehus med udhus på

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Gitte Vendelboe Andersen og Per Bjørn Andersen Egebjergvej 296 Lestrup 4500 Nykøbing Sj Den 9. maj 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Du har den 22. februar 2016 søgt om at få

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindelinjen til jordvarmeanlæg

Dispensation fra fortidsmindelinjen til jordvarmeanlæg Arno Hjord Petersen Hedegade 3 4000 Roskilde - Sendt som digital post Den 22. august 2017 Dispensation fra fortidsmindelinjen til jordvarmeanlæg D. 27. juni 2017 modtog naturteamet oplysning om at der

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet Odsherred kommune Vandteam Nyvej 22 4573 Højby 2. august 2018 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet _ Odsherred Kommune har udarbejdet et projekt til

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Dennis Skjødt Olesen Gershøjvej 72 4070 Kirke Hylling aqjac@trolde.dk Den 13. oktober 2017 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Du har d. 2. oktober 2017 søgt om opførelse af nyt sommerhus på

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Gert T. Lauridsen og Jannie Schou Sydvestvej 24 2600 Glostrup 1. August 2018 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen _ Du har 18. maj 2018 søgt om at nedrive eksisterende sommerhus på 47 m 2 med

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindelinjen

Dispensation fra fortidsmindelinjen Peter og Hanne Lindkvist Ibsgården 182 Himmelev 4000 Roskilde - Sendt som digital post Den 29. august 2017 Dispensation fra fortidsmindelinjen Du har 7. juli 2017 søgt om nedrivning af eksisterende sommerhus

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Brian Nyrup og Rikke Damgaard Larsen Bjergesøvej 51 4534 Hørve - Sendt med digital post Den 27. januar 2017 Dispensation fra naturbeskyttelsesloven I har 13. november 2016 søgt om tilbygning og ombygning

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af regnvandsbassin

Afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af regnvandsbassin Odsherred Forsyning Hovedgaden 39 4571 Grevinge 25. juli 2018 Afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af regnvandsbassin _ Odsherred Kommune har modtaget en ansøgning fra

Læs mere

Dispensation til at åbne dræn i mose

Dispensation til at åbne dræn i mose Odsherred kommune Att.: Ejendomsteamet Nyvej 22 4573 Højby 15. januar 2018 _ Dispensation til at åbne dræn i mose Odsherred Kommune har konstateret, at et dræn gennem en beskyttet mose på matrikel 2be

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til gravearbejde ved fortidsminde

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til gravearbejde ved fortidsminde Kloakmester Flemming Madsen Brorsonsvej 18 4500 Nykøbing Sj - Sendt som e-mail til fm@kloakmester.net Den 9. august 2017 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til gravearbejde ved fortidsminde

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Ernst Alfred Viuff Stendiget 72 Sengeløse 2630 Taastrup - Sendt som digital post Den 13. oktober 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Du har 30. juni 2016 søgt om at opføre en garage på

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Birgit Susan Suster og Hans H. C. Christensen H.C. Ørsteds Vej 15,2. 1879 Frederiksberg C - Sendt som digital post 3. maj 2019 _ Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen I har d. 4. april 2019 søgt

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Jeppe Aagaard Junker A.L. Drewsens Vej 12,3. tv 2100 København Ø - Sendt som digital post 11. september 2018 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen _ Du har d. 7. juni 2018 søgt om opførsel af

Læs mere

Afgørelse. Adgang til stranden. 28. august 2018

Afgørelse. Adgang til stranden. 28. august 2018 Susan Holten-Andersen og Flemming Terpager Samsøe-Schmidt Plejerupvej 12 4571 Grevinge 28. august 2018 Afgørelse _ Adgang til stranden Odsherred Kommune er blevet gjort opmærksom på, at en borger, som

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindelinjen

Dispensation fra fortidsmindelinjen LILJE-HUSET A/S C.F.Tietgens Boulevard 32, 5220 Odense SØ Att: Henrik Toghøj - Sendt til lilje-huset@lilje-huset.dk Den 20. juni 2017 Dispensation fra fortidsmindelinjen Du har 10. april 2017 søgt om at

Læs mere

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven. Ingelise H. Bengtsson og Ask Bengtsson Lang Agre 12 4540 Fårevejle - Sendt med digital post Den 23. maj 2017 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Du har 27. februar 2017 søgt om opførsel af

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen Arkitektfirmaet john veje as Østergade 3 4230 Skælskør 3. april 2019 _ Dispensation fra søbeskyttelseslinjen Til genopførelse af énfamiliehus efter brand I har 30. januar 2019 søgt om genopførelse af énfamiliehus

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Ida Marie Laurent Nielsen og Kåre Seidelin Stevnsgade 4,1. tv 2200 København N 19. oktober 2018 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen _ I har d. 18. september 2018 søgt om at opføre et nyt sommerhus

Læs mere

Vurdering af dige i henhold til museumslovens 29a

Vurdering af dige i henhold til museumslovens 29a Niels Esbjerg Jensen Drusbjergvej 2 Østervang 4583 Sjællands Odde Sendt pr. digital post Den 12. juli 2017 Vurdering af dige i henhold til museumslovens 29a Du har via din landbrugskonsulent den 22. februar

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen Simon Gade Jensen Solsortevej 17 5500 Middelfart Den 3. marts 2016 Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 22. oktober 2015

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen - til opførelse af sommerhus og etablering af sivedræn

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen - til opførelse af sommerhus og etablering af sivedræn Susanne Solander Elmedalsvej 14 4200 Slagelse - Sendt som e-mail til ss@ebk.dk 24. august 2018 _ Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen - til opførelse af sommerhus og etablering af sivedræn Du

Læs mere

Afgørelse om pleje af fredet areal

Afgørelse om pleje af fredet areal Til ejerne af de berørte matrikler og til klageberettigede 26. oktober 2018 _ Afgørelse om pleje af fredet areal Odsherred Kommune vil, i samarbejde med lodsejerne, iværksætte rydning af krat og opvækst

Læs mere

Det ansøgte ligger inden for åbeskyttelseslinjen jf. naturbeskyttelseslovens 1 16, omkring Nordkanalen, Landkanalen og Dragsholm Kanal.

Det ansøgte ligger inden for åbeskyttelseslinjen jf. naturbeskyttelseslovens 1 16, omkring Nordkanalen, Landkanalen og Dragsholm Kanal. Nana Blume Jørgensen og Søren Becker Bengtsen Hørve Kanalvej 1 Hørve Lamfj 4534 Hørve Den 3. april 2017 Dispensation fra åbeskyttelseslinjen Du har den 14. marts 2017 søgt om dispensation fra åbeskyttelseslinjen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Line G. og Martin Vædele Dr Schadsvej 35 4500 Nykøbing Sj (Sendt som e-mail til nn@kullegaard.dk) Den 10. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Ejendomsafdelingen Arsenalvej 55 9800 Hjørring - Sendt til mail: jesper.michaelsen@mil.dk Den 4. februar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Læs mere

Afgørelse om naturpleje i fredet område

Afgørelse om naturpleje i fredet område Til ejerne Rævebjerg 2 4540 Fårevejle 6. juli 2018 _ Afgørelse om naturpleje i fredet område Odsherred Kommune vil, i samarbejde med lodsejerne, iværksætte naturpleje på en del af matr.nr. 9b Bjergene,

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til anlæg af grussti

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til anlæg af grussti Odsherred kommune Nyvej 22 4573 Højby Den 25. oktober 2017 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til anlæg af grussti Odsherred Kommune vil omlægge en grussti mellem Søhusvej og Vallekildevej,

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 4. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af tre regnvandsbassiner

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af tre regnvandsbassiner ODSHERRED SPILDEVAND A/S Hovedgaden 39 4571 Grevinge 13. juli 2018 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af tre regnvandsbassiner _ Odsherred Kommune har modtaget Odsherred Spildevands

Læs mere

Dispensation til tilbygning på eksisterende sommerhus og nyt udhus

Dispensation til tilbygning på eksisterende sommerhus og nyt udhus Mads Erik Bjerre-Petersen Kattegat Strandvej 5 4581 Rørvig Sendt til mail mbp@danaplus.dk Den 21. december 2015 Dispensation til tilbygning på eksisterende sommerhus og nyt udhus Odsherred Kommune har

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Helle Louise Appeldorn, Paduavej 11, 2300 København S. og Alice Charlotte Appeldorn, Sassvej 11, 2820 Gentofte - Sendt som Digital Post Den 21. juni 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune Att: Projektleder Lars Jespersen Nyvej 22 4573 Højby Den 9. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Steen Østergaard Vindrosen Feldskovvej 5 4180 Sorø Den 13. august 2014 Sendt til tegnestuenvindrosen@gmail.com Natur & Miljø Ref.: HEM Sag: 306-2013-60616 Dok.: 306-2014-168901 Vedr. CPR/CVR: 22275 Dispensation

Læs mere

Den 15. december Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Den 15. december Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Grundejerforeningen for Kaarup Skov og Ordrup Næs v. Kirsten Møller Tryggevældevej 106 (sendt som e-mail til kirsten.v.moller@icloud.com og asp.fuglsang@mail.dk) Den 15. december 2014 Odsherred Kommune

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og skilte ved Dutterhøje

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og skilte ved Dutterhøje GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 4. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og skilte ved Dutterhøje

Læs mere

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens Rikke Larsen Bjergesøvej 51 4534 Hørve Sendt til e-mail: frularsen0@gmail.com Den 1. august 2014 Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Odsherred Kommune har

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg Janni Cronberg Ulkerupvej 7 4572 Nr. Asmindrup E-mail: jannicronberg@gmail.com Den 21. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Anne og Martin Rovsing Castbergsvej 17 2500 Valby - Sendt til email: mup@ebk.dk Den 28. januar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Nydan Byg Aps, Rørvigvej 221 4500 Nykøbing Sj. - Sendt til e-mail nydan@nydan.dk Den 31. august 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har i maj 2016 modtaget ansøgning

Læs mere

Afgørelse om landskabs- og naturpleje i fredet område

Afgørelse om landskabs- og naturpleje i fredet område Til ejer af Disbjergvej 7 Veddinge 4540 Fårevejle 15. juni 2018 Afgørelse om landskabs- og naturpleje i fredet område _ Odsherred Kommune vil, i samarbejde med lodsejer, iværksætte landskabs- og naturpleje

Læs mere

Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs. - Sendt til BF@heka-dental.dk. Den 20. januar 2016

Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs. - Sendt til BF@heka-dental.dk. Den 20. januar 2016 Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs - Sendt til BF@heka-dental.dk Den 20. januar 2016 Afgørelse om beplantning indenfor åbeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Kommunen dispenserer fra beskyttelsen til nedlæggelse af diget som udført. Dispensationen er meddelt med hjemmel i 29 j, stk. 2 i museumsloven.

Kommunen dispenserer fra beskyttelsen til nedlæggelse af diget som udført. Dispensationen er meddelt med hjemmel i 29 j, stk. 2 i museumsloven. Boje Skytte Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle Sendt pr. digital post samt mail: boje@skytte-brogaard.dk Den 24. august 2017 Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af dige Odsherred kommune har den

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til digegennembrud ved Annebergparken

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til digegennembrud ved Annebergparken Naturstyrelsen Vestsjælland v. Skovrider Jens Peter Simonsen Ulkerupvej 1 4500 Nykøbing Sj. - Sendt som e-mail til jps@nst.dk og vsj@nst.dk Den 17. februar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til

Læs mere

Dispensation til gennembrud af beskyttet dige

Dispensation til gennembrud af beskyttet dige Claus Ove Lohmann Poulsen Egemarke Nykøbingvej 57 4591 Føllenslev - Sendt som digital post, og i kopi til mks@gefion.dk Den 9. maj 2017 Dispensation til gennembrud af beskyttet dige Odsherred kommune har

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Snedker- og Tømrermester Aage Petersen & Søn Aps v/ Claus Petersen Dybesøvej 39 4581 Rørvig Sendt til info@aagepetersen.dk Den 25. august 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Dispensation til rydning ved sø

Dispensation til rydning ved sø Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby Ejendomme v. Thomas Winther 21. februar 2019 _ Dispensation til rydning ved sø Odsherred Kommune ønsker at foretage en delvis rydning af pilekrat ved en beskyttet

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Erling Sørensen Hørve Kanalvej 7 4534 Hørve Sendt til e-mail: kanalvejen7@gmail.com Den 24. september 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Dispensation til renovering af drikkevandsborring og overjordisk råvandsstation

Dispensation til renovering af drikkevandsborring og overjordisk råvandsstation ANDELSSELSKABET NYRUP VANDVÆRK Nyrupvej 12 Nyrup 4500 Nykøbing Sj Den 2. oktober 2017 Dispensation til renovering af drikkevandsborring og overjordisk råvandsstation Odsherred Kommune har modtaget jeres

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 og

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 og Odsherred Naturskole Egebjergvej 162 4500 Nykøbing Sj. Att.: Keld Hauge, kh@nvpro.dk Den 22. april 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 og 18 til opførelse af GeoLegePark

Læs mere

Naturstyrelsen Vestsjælland v/carsten Poulsen Ulkerupvej Nykøbing Sj. Den 6. juli 2017

Naturstyrelsen Vestsjælland v/carsten Poulsen Ulkerupvej Nykøbing Sj. Den 6. juli 2017 Naturstyrelsen Vestsjælland v/carsten Poulsen Ulkerupvej 1 4500 Nykøbing Sj. Den 6. juli 2017 Dispensation til udlægning af gydegrus, hævning af vandstand i skovlysning samt opsætning af spang i Hulehøjløbet

Læs mere

Lovliggørende dispensation til oprensning af sø

Lovliggørende dispensation til oprensning af sø Christian Herskind Nygårdsvej 34 Østre Højby 4573 Højby Den 5. oktober 2017 Lovliggørende dispensation til oprensning af sø Odsherred Kommune er blevet opmærksom på, at der i 2016 er foretaget en oprensning

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Afgørelse om naturpleje på fredet areal

Afgørelse om naturpleje på fredet areal 4. oktober 2018 _ Afgørelse om naturpleje på fredet areal Odsherred Kommune vil iværksætte naturpleje på en del af kommunens matr.nr. 10dn Veddinge Bakker, Fårevejle. Naturplejen vil omfatte rydning af

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Bjørn Henrik Staffan Røijen og Winnie E. Holmsteen Blok C Brumleby 20 2100 København Ø Den 29. februar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Kommunen har modtaget din ansøgning om

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til naturpleje

Afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til naturpleje Lene Blom Platz og Jesper Platz Tønsbergvej 84 Himmelev 4000 Roskilde 30. maj 2018 Afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til naturpleje _ I ønsker, i samarbejde med Odsherred Kommune,

Læs mere

Dispensation til digegennembrud

Dispensation til digegennembrud NYKØBING SJ VARMEVÆRK Billesvej 10 4500 Nykøbing Sj - Sendt som digital post Den 4. maj 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til digegennembrud Odsherred kommune har modtaget ansøgning fra Nykøbing

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til udlægning af gydebanker og skjulesten i Gærde Å

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til udlægning af gydebanker og skjulesten i Gærde Å Gærde Å 27. juni 2018 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til udlægning af gydebanker og skjulesten i Gærde Å _ Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 22. marts 2018 om dispensation fra

Læs mere

Dispensation til at forhøje vejprofil

Dispensation til at forhøje vejprofil Brian Kvist Nielsen Uroksevej 1 Kelstrup 4560 Vig davidkvistnielsen@gmail.com Den 27. januar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til at forhøje vejprofil Odsherred Kommune har på møde den 13. august

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Karen Bøgelund Brunbjergvej 4 4534 Hørve Den 28. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 6. november 2014 om tilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. (Sendt som e-mail til lbc@kulturstyrelsen.dk og post@kulturstyrelsen.dk) Den 6. september 2013 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til naturpleje

Afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til naturpleje 26. september 2018 Afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til naturpleje _ Odsherred Kommune ønsker at udføre naturpleje på kommunens areal matr.nr. 10dn Veddinge By, Fårevejle. Naturplejen

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved Esterhøj og den 3. gravhøj ved Høve

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved Esterhøj og den 3. gravhøj ved Høve GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 23. april 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved

Læs mere

Afgørelse om dispensation

Afgørelse om dispensation Pernille Reymann Hesager Næsholmvej 4 A 4550 Asnæs 5. november 2018 _ Afgørelse om dispensation Til etablering af overløb i beskyttet sø Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 10. oktober 2018

Læs mere

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Katrine Lebrecht Helden Veronavej 1 2300 København S Sendt digitalt Den 13. september 2018 Landzonetilladelse - byggesagsnr. 202-8 C/5 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12-08-2018 vedrørende

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Jan og Kirsten Toplund Hedetoften 9 2680 Solrød Den 25. juni 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget dine ansøgninger af 4. marts og 8. april 2014 om byggetilladelse

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til rydning ved sø

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til rydning ved sø Vibeke Lis Rzenno og Jørgen Rzenno Gl Skovvej 131 A Nørre Jernløse 4420 Regstrup 30. november 2018 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til rydning ved sø _ Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

grave et jordbundsprofil som et hul på 1,5 x 1,5 x1,5 meter inden for udgravningsfeltet. Profilet graves i udkanten af udgravningsfeltet

grave et jordbundsprofil som et hul på 1,5 x 1,5 x1,5 meter inden for udgravningsfeltet. Profilet graves i udkanten af udgravningsfeltet Geopark Odsherred Den 30. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til midlertidige installationer i Trundholm Mose Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 23.

Læs mere

Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen matr.nr. 1-c, Ulkerup Skov, Egebjerg sydøst for Hov Vig.

Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen matr.nr. 1-c, Ulkerup Skov, Egebjerg sydøst for Hov Vig. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Den 1. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen

Læs mere

Dispensation til vandscootersejlads i forbindelse med Kryds Isefjorden 2018

Dispensation til vandscootersejlads i forbindelse med Kryds Isefjorden 2018 21. juni 2018 Dispensation til vandscootersejlads i forbindelse med Kryds Isefjorden 2018 _ Dispensation til vandscootersejlads - "Kryds Isefjorden 2018 Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning om

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Afgørelse efter museumsloven om beskyttet dige

Natur, Miljø og Trafik Afgørelse efter museumsloven om beskyttet dige Knud og Jacob Skovgaard Jensen Veddingevej 13 Høve 4550 Asnæs Den 9. marts 2016 Natur, Miljø og Trafik Afgørelse efter museumsloven om beskyttet dige Odsherred kommune har modtaget jeres ansøgning af 14.

Læs mere

Tilladelse til etablering af sø på matrikel 13h Svinninge By, Nr. Asmindrup beliggende Gl. Nykøbingvej 59

Tilladelse til etablering af sø på matrikel 13h Svinninge By, Nr. Asmindrup beliggende Gl. Nykøbingvej 59 Danni Mike Karlsen Gl Nykøbingvej 59 Kollekolle 4572 Nørre Asmindrup Den 24. august 2017 Tilladelse til etablering af sø på matrikel 13h Svinninge By, Nr. Asmindrup beliggende Gl. Nykøbingvej 59 Odsherred

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Sweco A/S Dusager 12 8200 Aarhus N. Att: Jens Peter Ringsted - E-mail: jenspeter.ringsted@sweco.dk Den 5. oktober 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens

Afslag på ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens Karin Wiene Jacobsen og Jan Steen Jacobsen Skovløbervej 6 Prejlerup 4571 Grevinge Sendt til e-mail: jan@jansteenjacobsen.dk Den 25. november 2014 Natur, Miljø og Trafik Afslag på ansøgning om dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Lovliggørende dispensation til jordvarmeanlæg

Lovliggørende dispensation til jordvarmeanlæg Bruno Bruun Glentevej 7 4300 Holbæk Kopi sendt pr. digital post samt mail: sjorslev138@gmail.com, abc_bruun@hotmail.com, camillabruun@sol.dk Den 2. oktober 2017 Lovliggørende dispensation til jordvarmeanlæg

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af platform ved sø 709, matr. 24de Ballerup, Ballerup By.

Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af platform ved sø 709, matr. 24de Ballerup, Ballerup By. Borupgård Gymnasium Lautruphøj 9 2750 Ballerup Sendt den 4. maj 2017 til rådgiver Christian Engelhard Olsen på adressen christian.engelhard.olsen@gfadm.dk MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø

Landzonetilladelse til etablering af sø Palle Kirkhoff Olsen Christiansrovej 4,1 2900 Klampenborg Den 14. november 2016 Landzonetilladelse til etablering af sø Odsherred Kommune har truffet afgørelse om etablering af en sø på op til 400-600

Læs mere

Dispensation til at lovliggøre indgreb i dige på ejendommen matr.nr. 7-i Prejlerup By, Grevinge beliggende Nykøbingvej 101, 4571 Grevinge.

Dispensation til at lovliggøre indgreb i dige på ejendommen matr.nr. 7-i Prejlerup By, Grevinge beliggende Nykøbingvej 101, 4571 Grevinge. Marie Sodemann Rasmussen Flemming Gjerløv S. Rasmussen Nykøbingvej 101 4571 Grevinge Den 23. november 2015 Lovliggørende dispensation efter museumsloven til indgreb i beskyttet dige Dispensation til at

Læs mere

Lovliggørende dispensation og landzonetilladelse til erstatningssø

Lovliggørende dispensation og landzonetilladelse til erstatningssø RC Ejendomme Højby ApS Bjerrevej 80 8840 Rødkærsbro Cvr.nr. 35642099 6. april 2018 Lovliggørende dispensation og landzonetilladelse til erstatningssø _ På matr.nr. 4b Ellinge Lyng, Højby, beliggende Trundholmvejen

Læs mere

Jesper Jensen Kårupvej 3. 4540 Fårevejle. Sendt til mail: jspje@dongenergy.dk. Den 19. juni 2015

Jesper Jensen Kårupvej 3. 4540 Fårevejle. Sendt til mail: jspje@dongenergy.dk. Den 19. juni 2015 Jesper Jensen Kårupvej 3 4540 Fårevejle Sendt til mail: jspje@dongenergy.dk Den 19. juni 2015 Afslag på ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 Kommunen har modtaget din ansøgning af

Læs mere

Next Challenge IVS v/peter Schultz. Sendt til: Den 29. maj Dispensation til vandscootersejlads - "Kryds Isefjorden" 2017

Next Challenge IVS v/peter Schultz. Sendt til: Den 29. maj Dispensation til vandscootersejlads - Kryds Isefjorden 2017 Next Challenge IVS v/peter Schultz Sendt til: schultz.pe@gmail.com Den 29. maj 2017 Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning om sejlads med vandscootere/jetskis i forbindelse med ekstrem svømme event

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat FG HANDEL S.M.B.A. Nykøbingvej 95 4571 Grevinge Den 11. februar 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning

Læs mere

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen Den21. december 2015 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12. november 2015 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune Center for Jura, Salg og Indkøb Att.: Tina Kock Ritter og Finn Lauridsen Sendt til mail:

Lyngby-Taarbæk kommune Center for Jura, Salg og Indkøb Att.: Tina Kock Ritter og Finn Lauridsen Sendt til mail: Dato: 03-07-2019 Lyngby-Taarbæk kommune Center for Jura, Salg og Indkøb Att.: Tina Kock Ritter og Finn Lauridsen Sendt til mail: fil@ltk.dk Ref.: J.nr.: tab 02.34.02-P19-396-15 Ejendom: Trongårdsvej 12A

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinjen i forbindelse med opførelse af overdækning af en del af drivingrange

Dispensation fra skovbyggelinjen i forbindelse med opførelse af overdækning af en del af drivingrange Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Kokkedal Golfklub Att: Ken Lauritsen gm@kokkedalgolf.dk kg@kokkedalgolf.dk Dato: 18.09.2017 Sagsnr: 2016-0396-1 Kontakt Pernille Johnsen Byggesagsbehandler

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Mads Uldall og Nanna Skriver Helgolandsgade 13, 4. tv. 1653 København V (Sendt som e-mail til hl@yourhouse.dk) Den 5. august 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen - Åvedvej 1, Løgumkloster

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen - Åvedvej 1, Løgumkloster Laust Peder Knudsen Åvedvej 1 6240 Løgumkloster Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-420-17 13-09-2017 Landzonetilladelse og dispensation fra

Læs mere

Tilladelse. til omlægning af rørledning på Lindevangen 8, 4581 Rørvig. 24. november 2017

Tilladelse. til omlægning af rørledning på Lindevangen 8, 4581 Rørvig. 24. november 2017 Jeannie Høvring Lyøvej 11,4. tv 2000 Frederiksberg 24. november 2017 Tilladelse _ til omlægning af rørledning på Lindevangen 8, 4581 Rørvig Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Sjødahl & Co ApS

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Michael Bredmose Andersen og Liselotte Andersen Toftholmvej 42 Lammefj 4550 Asnæs Sendt til e-mail: lsaliselotte@yahoo.dk Den 22. januar 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning af halvtag til maskinhus Du har søgt om fornyet tilladelse til, at anlægge tilbygning af halvtag til maskinhus på matr. nr. 4a, Klink By,

Læs mere

Afgørelse om dispensation

Afgørelse om dispensation Marianne Højgaard Pedersen og Bent Carlsen Prøvekæret 5 2800 Lyngby - Sendt via e-mail til ansøger og via digital post til ejer 20. august 2018 _ Afgørelse om dispensation Fra naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje

Læs mere

Afgørelse om dispensation

Afgørelse om dispensation HØJBY LOKALRÅD Ole Nielsen Narvikvej 9 4573 Højby 29. november 2018 _ Afgørelse om dispensation Til fugleskjul og fiskeplatform ved Højby Sø Du har den 9. september 2018 søgt om tilladelse til at opføre

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til etablering af sø

Lovliggørende landzonetilladelse til etablering af sø Ann Hansen Niels-Henrik Hansen Hørve Enghave 1 4534 Hørve Den 25. juni 2015 Lovliggørende landzonetilladelse til etablering af sø Odsherred Kommune har truffet afgørelse i forbindelse med din ansøgning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven TDC A/S Teglholmsgade 1-3 2450 København SV Sendt til e-mail: evn@tdc.dk og Lars.Arildslund@dk.issworld.com Den 12. maj 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Dispensation til pensling af Kæmpe-bjørneklo

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen - Tidsholmvej 6, Tønder

Landzonetilladelse og dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen - Tidsholmvej 6, Tønder TØNDER GOLF KLUB Tidsholmvej 6 6270 Tønder Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-28-17 25-04-2017 Landzonetilladelse og dispensation fra sø- og

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Møllebuen Roslev. Att.: Erik Pedersen, 19. december 2017

Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Møllebuen Roslev. Att.: Erik Pedersen, 19. december 2017 Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Møllebuen 1 7870 Roslev Att.: Erik Pedersen, info@roslev-fjernvarme.dk 19. december 2017 Dispensation fra skovbyggelinje til etablering af solvarmeanlæg Skive Kommune

Læs mere

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven Else Rasmussen Bolbjergvej 6 Jyderup 4560 Vig Den 12. december 2013 Natur & Miljø Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven. Felex Pedersen Højby-Vig Jagtforening Bakketoppen 1 4571 Grevinge Den 4. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 Dispensation til at vende skydebanen på ejendommen matr.nr. 3a og 3cg

Læs mere