DAGSORDEN + VEDTAGELSER. for PLENARMØDET. mandag den 22. maj 2006 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN + VEDTAGELSER. for PLENARMØDET. mandag den 22. maj 2006 kl. 10.00"

Transkript

1 AKC DAGSORDEN + VEDTAGELSER for PLENARMØDET mandag den 22. maj 2006 kl hos Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København K tlf Godkendelse af dagsorden 2. Æresmedlem 3. Ansøgninger om medlemskab 4. Samhandelsreglerne ændring pr. 1. juli Samhandelsreglerne mulighed for ændringer pr. 1. januar Boghandlernes Kautionsinstitut nye formål og vedtægter 7. Årsrapport Copy-Dan Billedkunstaftalen e-bøger 9. Lydbogsaftalen 10. Bogbranchens Kreditorudvalg orientering om sager 11. Orientering 12. Eventuelt

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev enstemmigt godkendt. 2. Æresmedlem Bestyrelsen indstiller, at Erik C. Lindgren vælges til æresmedlem Valget af Erik C. Lindgren som æresmedlem blev vedtaget med akklamation. 3. Ansøgninger om medlemskab Bestyrelsen indstiller optagelse af følgende som medlemmer: a. Forlaget Uhrskov med direktør Frede Uhrskov som personligt medlem b. Avisen i Undervisningen med afdelingschef Kirsten Holck Rantorp som personligt medlem c. Forlaget MetaConsult med direktør Sten Clod Poulsen som personligt medlem Ansøgningerne blev enstemmigt imødekommet. 4. Samhandelsreglerne ændring pr. 1. juli 2006 Konkurrencerådet tiltrådte den 29. marts 2006 aftalen af 2. november 2005 mellem Konkurrencestyrelsen og Forlæggerforeningen om delvis tilbagekaldelse af den gældende fastprisdispensation med den senere aftalte tilføjelse, at når en bog kommer i bogklub, skal den samtidig frigives prismæssigt i alle andre udgaver. Konkurrencerådets afgørelse træder i kraft 1. juli 2006, og afgørelsen skal implementeres i Samhandelsreglerne, der derfor i 11, 12 og 13 foreslås ændret til: Prisfastsættelse Prisformer 11 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Forlæggeren kan ved udgivelsen beslutte, om en bog skal have en fast pris, en cirkapris eller at der ikke skal angives nogen form for detailpris. I meddelelser til publikum skal prisen (den faste pris eller cirkaprisen) altid angives inkl. moms. Cirkaprisen må ikke påtrykkes bogen. Faste priser 11A Stk. 1 Forlæggeren kan fastsætte faste priser for nyudgivne danske bøger med de begrænsninger, der fremgår af stk

3 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Den faste pris er bindende i udgivelsesåret og de følgende 5 måneder (fastprisperioden). Derefter er prisen en cirkapris. Der kan ikke fastsættes faste priser på skole- og lærebøger. Der kan ikke fastsættes faste priser for nye udgivelser af værker, der tidligere har været udgivet i Danmark. Nye udgivelser af indholdsmæssigt samme værk i hardback, bogklubudgave, paperback eller andre udgaver i nyt udstyr er således ikke omfattet af fastprisadgangen. Et forlag kan højest fastsætte faste priser på 10% af forlagets nye udgivelser (ekskl. de i punkt 2 og 3 nævnte kategorier) i et kalenderår, dog altid op til 5 udgivelser. Adgangen til at anvende en fast pris på en udgivelse gælder ikke fra det tidspunkt, hvor der udsendes en indholdsmæssigt tilsvarende bogklubudgave. Ved internet- og postordresalg er det ikke tilsidesættelse af den faste pris, hvis der ikke opkræves tillæg for ekspedition, porto m.v. Handel med bøger, for hvilke der er fastsat en fast pris, skal i det hele drives på en sådan måde, der ikke kan svække tilliden til den faste pris. Kun én fast pris 12 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Såfremt der for en bog er angivet en fast pris, er det i fastprisperioden ikke tilladt på samme tid at holde mere end én pris på denne. Derimod er det tilladt at fastsætte flere priser, når disse skal gælde til forskellig tid, f.eks. således at prisen forhøjes, når et værk foreligger komplet. Sådanne prisændringer skal bekendtgøres i "Bogmarkedet" umiddelbart før deres ikrafttræden. For serier og værker bestående af flere bind kan forlæggeren fastsætte såvel en fast pris for serien og det samlede værk som en derfra afvigende fast pris for den enkelte bog. Forlæggeren kan fastsætte en fast forudbestillingspris ved kundebestillinger afgivet før udgivelsesdatoen. Fra hovedreglen om kun én fast pris for hver bog gælder i øvrigt følgende undtagelser: a. Bøger udgivet af eller for videnskabelige selskaber, offentlige eller private institutioner og foreninger eller lignende kan ved levering til medlemmer sælges til en anden pris (medlemspris). b. En forlægger kan ansætte partipris for nærmere angivne bøger med fast pris. Partiprisen kan ikke ansættes til mindre end 75 % af bogladeprisen og gælder for partier på mindst 10 eksemplarer. Prisreduktionen skal ikke alene bæres af boghandlerrabatten. Levering til partipris må kun finde sted til købere, der på én gang aftager det fastsatte antal og kun mod kontant betaling og uden yderligere rabat. c. Bogklubudgaver må kun sælges til bogklubbens medlemmer. Når der er tale om en bogklubudgave, skal dette tydeligt fremgå af bogens titelblad, yderomslag og eventuel stregkode. For bogklubudgaver, for hvilke der er fastsat en fast pris, kan der fastsættes en lavere pris på første levering til et nyt medlem. Stk. 5 Hvor en forlægger gør brug af en af de i stk. 4 a-b anførte undtagelser, har han pligt til senest samtidig med udgivelsen at give boghandlerne meddelelse herom ved annoncering i "Bogmarkedet". Prisændringer 3

4 13 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Den faste pris kan forlæggeren senere forhøje eller nedsætte, ligesom forlæggeren kan ændre bogens prisform. Ved sådanne ændringer skal forlæggerens meddelelse herom være boghandleren i hænde senest dagen før ændringens ikrafttræden. Såfremt forlæggeren i tidsrummet mellem ordreoptagelse og udgivelse ændrer bogens prisform eller pris, er boghandleren ikke bundet af en afgiven ordre. Implementeringsforslaget er af Mersing sendt til Boghandlerforeningens advokat Niels Bork, hvis svar afventes. Begge foreninger skal tiltræde forslaget jf. Samhandelsreglerne 28. Ifølge Forlæggerforeningens vedtægter 20 kræves der til vedtagelse, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Medlemmer, der ikke er omfattet af Samhandels reglerne, kan ikke deltage i afstemningen, jf. Forlæggerforeningens vedtægter 14. Bestyrelsen indstiller ændringerne til Plenarforsamlingens godkendelse. Formanden motiverede forslaget. I forhold til den oprindelige aftale mellem Forlæggerforeningen og Konkurrencestyrelsen havde det - for at sikre Konkurrencerådets og den politiske tilslutning - været nødvendigt at acceptere, at fastprismuligheden for en bog ophører, når der udsendes en indholdsmæssigt tilsvarende bogklubudgave. Forlæggerforeningen håber nu på ro om den valgfri faste pris indtil udgangen af Indstillingen blev herefter enstemmigt vedtaget sammen med en bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer i reglerne, der måtte vise sig nødvendige eller hensigtsmæssige i forbindelse med de forestående forhandlinger med Boghandlerforeningen. 5. Samhandelsreglerne mulighed for ændringer pr. 1. januar 2007 Forslag om formel opsigelse af Samhandelsreglerne med henblik på forhandling med Boghandlerforeningen om eventuelle ændringer pr. 1. januar 2007 På Plenarmødet blev det vedtaget at nedsætte et udvalg, som skal fremkomme med synspunkter på, om Forlæggerforeningen skal arbejde for en fremtidig bindende eller vejledende Samhandelsaftale, eller om aftaleemnerne eller nogle af disse skal afløses af individuel forhandling. Hovedelementerne i den nugældende Samhandelsaftale er: Samhandelspligt ( 10) Forlæggeres leveringspligt Boghandleres forhandlingspligt Prisfastsættelse ( 11-14) Fastprismulighed Cirkapris må ikke påtrykkes bog Bestemmelser om bogklubbers virke Udgivelsesdato m.v. ( 15) Leveringsbetingelser ( 17) Levering frit på DBK-bogdistribution 4

5 Boghandleres krav på rimelige rabatter og leveringsvilkår Retur ( 18-20) Bestemmelser om retur for fastregningsleveringer Særlige returneringer Betalingsbestemmelser ( 22-27) Aftalen om Samhandelsreglerne kan opsiges med ½ års varsel til udgangen af et kalenderår. Ifølge Forlæggerforeningens vedtægter 20 kræves der til vedtagelse, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Medlemmer, der ikke er omfattet af Samhandels reglerne, kan ikke deltage i afstemningen, jf. Forlæggerforeningens vedtægter 14. Bestyrelsen anmoder Plenarforsamlingen om at bemyndige bestyrelsen til at opsige de gældende Samhandelsregler helst i forståelse med Boghandlerforeningen med virkning fra 1. januar 2007 med henblik på, at forhandlinger mellem de to foreninger kan finde sted i løbet af Anmodningen om bemyndigelse til bestyrelsen til at opsige de gældende Samhandelsregler med virkning fra 1. januar 2007 blev enstemmigt imødekommet. 6. Boghandlernes Kautionsinstitut nye formål og vedtægter Bilag: Udkast til vedtægter for Bogbranchens Fællesfond til Uddannelsesformål m.v. Iht. de gældende vedtægter yder instituttet støtte til etablering, modernisering og overdragelse af boghandlere. I realiteten benyttes instituttet ikke. Dette er baggrunden for, at repræsentanterne i instituttet fra Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen har drøftet muligheden for at opløse instituttet og overføre midlerne til et eller flere fonds, der skal fremme almene, branchemæssige formål, herunder uddannelse og dygtiggørelse af branchens udøvere. Boghandlerforeningen har imidlertid meddelt, at Boghandlerforeningen ikke har en fond, og at der er risiko for, at der ved etableringen af en helt ny tidsbegrænset fond skal betales skat af beløbet. Derfor foreslås det nu, at formålet ændres i den bestående fond, jfr. bilagte udkast til vedtægter. Bestyrelsen anbefaler de ændrede formål og vedtægter. Udkast til nye vedtægter var udsendt sammen med dagsordenen. Det ændrede formål i den bestående fond og udkastet til nye vedtægter blev enstemmigt godkendt sammen med en bemyndigelse for bestyrelsen til at foretage de ændringer, Civilstyrelsen måtte kræve. 7. Årsrapport 2005 Godkendelse af Årsrapport 2005 inkl. årsregnskaber 2005 for Forlæggerforeningens Kursusvirksomhed, Digitalt Forum og Sektionen for Undervisningsforlag samt Årsrapport 2005 for Det danske Bogmarked Bilag: Forlæggerforeningens Årsrapport 2005 med årsregnskaber for Forlæggerforenin- 5

6 gens Kursusvirksomhed, Digitalt Forum og Sektionen for Undervisningsforlag Revisionsprotokollat vedrørende årsregnskabet for 2005 Årsrapport for 2005 for Det danske Bogmarked Regnskabet viser et overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Kontingentindtægterne andrager kr. mod budgetteret kr. altså en merindtægt på kr. Driften af Det danske Bogmarked betyder en overskudsandel på kr., mens der fra Katalogsamarbejdet kommer en overskudsandel på kr. På indtægtssiden figurerer desuden udlodning fra Copy-Dan på i alt kr., hvoraf de kr. har baggrund i organisationstræk på 1 % af udlodningen fra Copy-Dan Tekst & Node. Der var oprindeligt forudsat et større organisationstræk, men regnskabsprognosen i november 2005 for året 2005 gav bestyrelsen mulighed for at nedsætte organisationstrækket. På omkostningssiden ses under afsnittet Øvrige faste omkostninger en mindreudgift på til advokatudgifter vedr. ophavsret m.v. i 2005, hvoraf en del tidligere har været afholdt over Copy-Dan. Under kontoafsnittet Særlige omkostninger figurerer en ikke-budgetteret udgift på kr. til konsulenthonorar vedr. evt. indsats for reduktion af momssats på bøger og kr. til istandsættelse af nye lokaler. Der er en ekstraordinær indtægt på kr. i refunderet udlæg fra den vundne retssag mod Fredriksbjerg Kopicenter. De finansielle indtægter blev i kr. mod budgetteret kr. Der er beregnet et skattetilsvar på kr. hidrørende fra overskuddet fra Katalogsamarbejdet og Det danske Bogmarked, som skattemæssigt behandles som forretningsmæssige aktiviteter, hvor foreningens aktiviteter ellers generelt betragtes som foreningsaktiviteter, hvor der er et skattemæssigt bundfradrag på kr. Årets resultat efter skat blev kr., som således har øget egenkapitalen fra kr. ultimo 2004 til ultimo Forlæggerforeningen har pr. april (2005: 49) medlemsforlag, hvoraf 22 (21) har 1-3 stemmer, 13 (14) har 4-9 stemmer, 3 (3) har stemmer, 1 (2) har stemmer og 5 (5) har stemmer, 3 har mellem stemmer og 1 har over 100. Der er i alt 95 (91) personlige stemmer + 3 personlige medlemmer fra associerede medlemsforlag. De plenarmødevalgte revisorer, Per Hedeman og Jesper Toft Fensvig, har afgivet følgende erklæring: Revisionsberetning 2005 Vi har gennemgået udkast til foreningens årsrapport og revisionsprotokol for 2005, samt udkast til årsrapport for Det danske Bogmarked ligeledes for Foreningen har efter vor opfattelse nået et tilfredsstillende resultat. Det budgetterede resultat på -62 t.kr. er vendt til et positivt resultat på 96 t.kr. En forbedring på i alt 158 t.kr. De 3 væsentligste årsager hertil er følgende: t.kr. 1. Ikke budgetteret ekstra kontingent 86,0 2. Lavere advokat vedr. ophavsret 203,0 3. Lavere personaleomkostninger 121,0 I alt 410,0 6

7 Øvrige nettobevægelser - 252,0 Forbedring i alt 158,0 Vi har ingen bemærkninger til udkastet til årsrapport. Med venlig hilsen Jesper Toft Fensvig Per Hedeman Bestyrelsen indstiller årsrapporterne til godkendelse. Årsrapporten for 2005 var udsendt sammen med dagsordenen. Tune Olsen gennemgik årsrapporten i hovedtræk. Årsrapporten blev herefter enstemmigt godkendt. 8. Copy-Dan Billedkunstaftalen e-bøger I forbindelse med Forlæggerforeningens projekt for salg af e-bøger på bl.a. ebog.dk har Forlæggerforeningen haft drøftelser med CopyDan Billedkunst, idet den gældende aftale ikke er entydig eller ikke behandler de tilgængeliggørelsesformer, som bliver relevante ved digitalt salg af e-bøger. Der foreligger nu et oplæg fra Billedkunst til en tillægsaftale/ fortolkningsafgørelse af den eksisterende aftale. Tillægsaftalen eller et mandat til forhandling af tillægsaftalen skal endeligt godkendes på et plenarmøde og af hensyn til tidshorisonten for ebog.dk, som forventer at gå i luften til august 2006, vil det være hensigtsmæssigt, om godkendelsen kan ske på plenarmødet den 22. maj. Søgning i e-bøger På de digitale platforme for salg af e-bøger vil det formentlig blive således, at brugerne kan søge på et ord, hvorved ordet fremkommer i ordets kontekst inkl. billede, hvis et sådant forefindes i det viste afsnit. Forlæggerforeningen har over for Billedkunst understreget, at søgefunktionen ikke vil udløse noget honorar i forhold til forlaget. Jfr. Billedkunstaftalens 7.5 kan forlaget gengive enkeltopslag med op til tre billedværker i forbindelse med markedsføring af en udgivelse (i forlagets annoncer, brochurer, salgskataloger, oversigter, plakater m.v. uanset i hvilket medie, der anvendes til denne markedsføring.) Hvis der er tre eller færre Billedkunst billeder i et værk, vil søgefunktionen være vederlagsfri jfr For overskydende billeder har Billedkunst tilbudt klarering mod et vederlag svarende til 10 % af den til enhver tid gældende pris for billedet i udgivelsen. Heroverfor har Forlæggerforeningen påpeget, at prisen for klareringen hermed bliver afhængig af oplagstallet, uanset at dette evt. blot afspejler en stor udnyttelse i trykt form. Forlæggerforeningen har derfor påpeget, at prisen børe være uafhængig af det klarerede oplagstal, og i stedet være en absolut størrelse, f.eks. således at der betales en procentdel af den laveste klareringspris (pt. kr. 449 for ½ side og 582 for en hel side). Rabatberegning og administrationsgebyr En forudsætning for at forlagene kan udgive e-bøger med billeder fra Billedkunst er, at der er klareret til e-bogsudgivelse. Hvis der ikke er klareret til e-bogsudgivelse kan forlaget klarere og i den forbindelse betale et administrationsgebyr til Billedkunst på kr For udgivelser fra før juni 2003 (datoen for Billedkunstaftalen) vil der typisk ikke være klareret til e-bogsudgivelse. Retten til genopfyldning forældes efter Billedkunstaftalen 5 år efter seneste betaling af reproduktionsvederlag. Dvs. at hvis en bog i 1999 klareres i et oplagstal på 500 og 7

8 trykkes i 200 eksemplarer kan forlaget ikke i 2006 benytte det restklarerede oplag på 300, da retten hertil er forældet. Det er Billedkunsts opfattelse af retten til at få rabat (som udløses ved større oplagstal) på samme vis forældes efter 5 år. Forlæggerforeningen er derimod af den opfattelse, at retten til rabat ikke er undergivet nogen forældelse. Billedkunst har påpeget, at det administrativt er uhensigtsmæssigt at skulle holde liv i gamle sager af hensyn til at kunne opfylde denne mulighed for rabat, og Billedkunst påstår, at forlagene som skal løfte bevisbyrden for tidligere klareringer, ofte har vanskeligt ved at fremskaffe dokumentationen. Billedkunst har derfor foreslået, at parterne bliver enige om, at retten til rabat forældes 5 år efter seneste betaling af reproduktionsvederlag. Til gengæld tilbyder Billedkunst, at for udgivelser fra før , der ikke tidligere har været klareret hos Billedkunst og/eller for udgivelser, hvor seneste betaling af reproduktionsvederlag skete før , og som klareres til e-bogsudgivelse, ydes der en rabat på 50 % af oplagsprisen op til 3000 eksemplarer i forhold til den gældende aftale. Det forhold, at en gammel sag starter forfra som en ny sag, betyder, at der ikke skal klareres til e-bogsudgivelse på den gamle sag, og at der dermed ikke skal betales det ovenfor omtalte administrationsgebyr på kr Sekretariatet har lavet beregninger, som viser, at såfremt sådanne ældre bøger indeholder færre end fem Billedkunstbilleder vil Billedkunsts tilbud være en økonomisk fordel frem for at følge den sædvanlige rabatberegning. For ældre værker med flere end 5 billeder vil der imidlertid være tale om en fordyrelse, ligesom den generelle fortabelse af retten til rabatberegning efter 5 år kan få konsekvenser fremover. Det skal bemærkes at Billedkunst i sit løsningsforslag har forudsat at alt ovenstående kun gælder udgivelse på Forlæggerforeningen har påpeget, at aftalen skal udvides til generelt at omfatte digitalt salg af e-bøger, da det må forventes at der på længere sigt også vil komme andre aktører på markedet, ligesom nogle forlag selv vil sælge deres e-bøger digitalt. Aftalen med Copy-Dan Billedkunst kan opsiges med tre måneders varsel. Ifølge vedtægternes 20 kræves der til vedtagelse, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Bestyrelsen anmoder Plenarforsamlingen om at bemyndige bestyrelsen til at indgå en tillægsaftale med Copy-Dan Billedkunst. Tune Olsen oplyste supplerende, at ebog.dk umiddelbart før plenarmødet havde oplyst, at det i forbindelse med søgninger muligvis alligevel kunne lade sig gøre at undgå visning af billeder i de bøger, der er tilgængelige på Anmodningen om bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå en tillægsaftale med Copy-Dan Billedkunst blev herefter enstemmigt imødekommet. 9. Lydbogsaftalen Forslag om, at den gældende lydbogsaftale ændres fra bindende til vejledende Den gældende, bindende lydbogsaftale indgået med Dansk Forfatterforening er fra 1988, mens den bindende aftale om betaling af oversættelseshonorar ved udgivelse af lydbøger er fra Begge aftaler kan opsiges med ½ års varsel til udgangen af et kalenderår efter forudgående vedtagelse herom på et Plenarmøde. 8

9 Hvis aftalen ændres fra bindende til vejledende, bør det overvejes, hvorvidt der samtidig fra Forlæggerforeningens side skal kræves indholdsmæssige ændringer. Hvis der findes behov for ændringer, og forhandlinger med Dansk Forfatterforening ikke kan tilvejebringe de ønskede ændringer i en vejledende aftale, vil der være behov for at opsige aftalen som sådan. I stedet vil Forlæggerforeningen kunne betjene sine medlemsforlag med en af Forlæggerforeningen udarbejdet modelaftale, ligesom det er tilfældet på det skønlitterære område. Ifølge vedtægternes 20 kræves der til vedtagelse, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Bestyrelsen anmoder Plenarforsamlingen om at bemyndige bestyrelsen til at søge aftalerne ændret fra at være bindende til at være vejledende subsidiært opsige aftalerne inden 1. juli Tune Olsen oplyste, at udviklingen de seneste mange år inden for forlagsbranchen havde været mod vejledende i stedet for bindende aftaler. Med den hastige digitale udvikling giver dette den største fleksibilitet. Bestyrelsens anmodning skal ses i lys heraf. Anmodningen om bemyndigelse til bestyrelsen blev herefter enstemmigt imødekommet. 10. Bogbranchens Kreditorudvalg orientering om sager Advokat Casper Moltke, som er forretningsfører for Bogbranchens Kreditorudvalg, oplyser følgende om sager i 2005: 1. Clemens Boghandel v/leif Rasmussen under konkurs, Århus Efter et fejlslagent forsøg på en akkord blev Leif Rasmussen erklæret konkurs den 14. juli 2004 og advokat Flemming Bastholm, Århus, udpeget som kurator. Bobehandlingen blev afsluttet i oktober 2005 med en dividendeudlodning på ca. 20%. Vor bistand har omfattet anmeldelse af DBK, NBC, DanskLærerForeningen og Aarhus Universitetsforlags krav overfor konkursboet og gennemgang af cirkulæreskrivelser udsendt af kurator, herunder udkast til boregnskab. 2. Afviklingsselskabet af 1. februar 2005 ApS under konkurs (tidl. Heinze s Boghandel ApS, Roskilde) Selskabet blev erklæret konkurs den 10. maj 2005 efter have anmeldt betalingsstandsning den 1. februar Advokat Bjarne Skov, Roskilde, blev udpeget som tilsyn og siden som kurator. Bobehandlingen er afsluttet den 11. april 2006 og dividende udloddes medio maj Vi har ydet bistand til DBK og NBC, omfattende drøftelser med advokat Bjarne Skov om (i) en mulig rekonstruktionsmodel, (ii) om der måtte foreligge omstødelige betalinger til DBK og NBC og (iii) konkursboet omstødelseskrav mod Danske Bank. Kreditorudvalget har holdt et møde i 2005: I april 2005 afholdtes møde i Kreditorudvalget med deltagelse af repræsentanter for DBK og NBC. Herunder blev drøftet, at det ville øge chancerne for at redde nødlidende 9

10 boghandlere, hvis boghandlerne konsulterede forretningsfører på et langt tidligere tidspunkt. For at anspore boghandlerne hertil blev det besluttet at give boghandlerne tilbud på forebyggende arbejde, dvs. at de kunne rette henvendelse til forretningsfører, som ville deltage i et møde hvorunder der kunne ske gennemgang af boghandlerens økonomi med og vurdering af hvilke tiltag var nødvendige. Da Kreditorudvalget ikke har eget budget, indvilligede DBK og NBC i at finansiere omkostningerne herved, dvs. fortrinsvis salær til forretningsfører. Tilbuddet om forebyggende arbejde blev kommunikeret ud til boghandlerne af Den Danske Boghandlerforening den 29. september 2005 ved udsendelse af brev af 24. juni 2005 fra Den Danske Forlæggerforening (vedlagt) sammen med boghandlerforeningens nyhedsbrev. Forretningsfører modtog henvendelse fra én boghandler, som forretningsfører har afholdt møde med. Forretningsfører ikke har modtaget yderligere henvendelse fra boghandlere med anmodning om bistand. Tune Olsen gav en kort orientering om de to sager og om det beskrevne tilbud til nødlidende boghandlere. Orienteringen blev taget til efterretning. 11. Orientering Copenhagen Business School orienterer om den kommende uddannelse for forlæggere Studieleder Henrik Køhler Simonsen fra CBS orienterede om den kommende uddannelse for forlæggere. 12. Eventuelt Der var ingen bemærkninger under dette punkt. 10

Samhandelsregler. Regulativer. Bogbranchens Fællesråd

Samhandelsregler. Regulativer. Bogbranchens Fællesråd Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere samt Regulativer for Bogbranchens Fællesråd og Bogbranchenævnet Den danske Boghandlerforening og Forlæggerforeningen Gældende pr.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere

Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere samt Regulativer for Bogbranchens Fællesråd og Bogbranchenævnet Gyldige fra den 1. Januar 2001 21. december 2000 Den danske Boghandlerforening

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 5 5. Optagelse af andelshavere:... 5 6. Andelsbevis:... 5

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL VEDTÆGTER For SKAGEN FESTIVAL E-Mail : info@skagenfestival.dk. www.skagenfestival.dk 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er : Skagen Festival 1.2 Foreningens hjemsted er : Skagen by i Frederikshavn

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere