DAGSORDEN + VEDTAGELSER. for PLENARMØDET. mandag den 22. maj 2006 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN + VEDTAGELSER. for PLENARMØDET. mandag den 22. maj 2006 kl. 10.00"

Transkript

1 AKC DAGSORDEN + VEDTAGELSER for PLENARMØDET mandag den 22. maj 2006 kl hos Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København K tlf Godkendelse af dagsorden 2. Æresmedlem 3. Ansøgninger om medlemskab 4. Samhandelsreglerne ændring pr. 1. juli Samhandelsreglerne mulighed for ændringer pr. 1. januar Boghandlernes Kautionsinstitut nye formål og vedtægter 7. Årsrapport Copy-Dan Billedkunstaftalen e-bøger 9. Lydbogsaftalen 10. Bogbranchens Kreditorudvalg orientering om sager 11. Orientering 12. Eventuelt

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev enstemmigt godkendt. 2. Æresmedlem Bestyrelsen indstiller, at Erik C. Lindgren vælges til æresmedlem Valget af Erik C. Lindgren som æresmedlem blev vedtaget med akklamation. 3. Ansøgninger om medlemskab Bestyrelsen indstiller optagelse af følgende som medlemmer: a. Forlaget Uhrskov med direktør Frede Uhrskov som personligt medlem b. Avisen i Undervisningen med afdelingschef Kirsten Holck Rantorp som personligt medlem c. Forlaget MetaConsult med direktør Sten Clod Poulsen som personligt medlem Ansøgningerne blev enstemmigt imødekommet. 4. Samhandelsreglerne ændring pr. 1. juli 2006 Konkurrencerådet tiltrådte den 29. marts 2006 aftalen af 2. november 2005 mellem Konkurrencestyrelsen og Forlæggerforeningen om delvis tilbagekaldelse af den gældende fastprisdispensation med den senere aftalte tilføjelse, at når en bog kommer i bogklub, skal den samtidig frigives prismæssigt i alle andre udgaver. Konkurrencerådets afgørelse træder i kraft 1. juli 2006, og afgørelsen skal implementeres i Samhandelsreglerne, der derfor i 11, 12 og 13 foreslås ændret til: Prisfastsættelse Prisformer 11 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Forlæggeren kan ved udgivelsen beslutte, om en bog skal have en fast pris, en cirkapris eller at der ikke skal angives nogen form for detailpris. I meddelelser til publikum skal prisen (den faste pris eller cirkaprisen) altid angives inkl. moms. Cirkaprisen må ikke påtrykkes bogen. Faste priser 11A Stk. 1 Forlæggeren kan fastsætte faste priser for nyudgivne danske bøger med de begrænsninger, der fremgår af stk

3 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Den faste pris er bindende i udgivelsesåret og de følgende 5 måneder (fastprisperioden). Derefter er prisen en cirkapris. Der kan ikke fastsættes faste priser på skole- og lærebøger. Der kan ikke fastsættes faste priser for nye udgivelser af værker, der tidligere har været udgivet i Danmark. Nye udgivelser af indholdsmæssigt samme værk i hardback, bogklubudgave, paperback eller andre udgaver i nyt udstyr er således ikke omfattet af fastprisadgangen. Et forlag kan højest fastsætte faste priser på 10% af forlagets nye udgivelser (ekskl. de i punkt 2 og 3 nævnte kategorier) i et kalenderår, dog altid op til 5 udgivelser. Adgangen til at anvende en fast pris på en udgivelse gælder ikke fra det tidspunkt, hvor der udsendes en indholdsmæssigt tilsvarende bogklubudgave. Ved internet- og postordresalg er det ikke tilsidesættelse af den faste pris, hvis der ikke opkræves tillæg for ekspedition, porto m.v. Handel med bøger, for hvilke der er fastsat en fast pris, skal i det hele drives på en sådan måde, der ikke kan svække tilliden til den faste pris. Kun én fast pris 12 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Såfremt der for en bog er angivet en fast pris, er det i fastprisperioden ikke tilladt på samme tid at holde mere end én pris på denne. Derimod er det tilladt at fastsætte flere priser, når disse skal gælde til forskellig tid, f.eks. således at prisen forhøjes, når et værk foreligger komplet. Sådanne prisændringer skal bekendtgøres i "Bogmarkedet" umiddelbart før deres ikrafttræden. For serier og værker bestående af flere bind kan forlæggeren fastsætte såvel en fast pris for serien og det samlede værk som en derfra afvigende fast pris for den enkelte bog. Forlæggeren kan fastsætte en fast forudbestillingspris ved kundebestillinger afgivet før udgivelsesdatoen. Fra hovedreglen om kun én fast pris for hver bog gælder i øvrigt følgende undtagelser: a. Bøger udgivet af eller for videnskabelige selskaber, offentlige eller private institutioner og foreninger eller lignende kan ved levering til medlemmer sælges til en anden pris (medlemspris). b. En forlægger kan ansætte partipris for nærmere angivne bøger med fast pris. Partiprisen kan ikke ansættes til mindre end 75 % af bogladeprisen og gælder for partier på mindst 10 eksemplarer. Prisreduktionen skal ikke alene bæres af boghandlerrabatten. Levering til partipris må kun finde sted til købere, der på én gang aftager det fastsatte antal og kun mod kontant betaling og uden yderligere rabat. c. Bogklubudgaver må kun sælges til bogklubbens medlemmer. Når der er tale om en bogklubudgave, skal dette tydeligt fremgå af bogens titelblad, yderomslag og eventuel stregkode. For bogklubudgaver, for hvilke der er fastsat en fast pris, kan der fastsættes en lavere pris på første levering til et nyt medlem. Stk. 5 Hvor en forlægger gør brug af en af de i stk. 4 a-b anførte undtagelser, har han pligt til senest samtidig med udgivelsen at give boghandlerne meddelelse herom ved annoncering i "Bogmarkedet". Prisændringer 3

4 13 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Den faste pris kan forlæggeren senere forhøje eller nedsætte, ligesom forlæggeren kan ændre bogens prisform. Ved sådanne ændringer skal forlæggerens meddelelse herom være boghandleren i hænde senest dagen før ændringens ikrafttræden. Såfremt forlæggeren i tidsrummet mellem ordreoptagelse og udgivelse ændrer bogens prisform eller pris, er boghandleren ikke bundet af en afgiven ordre. Implementeringsforslaget er af Mersing sendt til Boghandlerforeningens advokat Niels Bork, hvis svar afventes. Begge foreninger skal tiltræde forslaget jf. Samhandelsreglerne 28. Ifølge Forlæggerforeningens vedtægter 20 kræves der til vedtagelse, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Medlemmer, der ikke er omfattet af Samhandels reglerne, kan ikke deltage i afstemningen, jf. Forlæggerforeningens vedtægter 14. Bestyrelsen indstiller ændringerne til Plenarforsamlingens godkendelse. Formanden motiverede forslaget. I forhold til den oprindelige aftale mellem Forlæggerforeningen og Konkurrencestyrelsen havde det - for at sikre Konkurrencerådets og den politiske tilslutning - været nødvendigt at acceptere, at fastprismuligheden for en bog ophører, når der udsendes en indholdsmæssigt tilsvarende bogklubudgave. Forlæggerforeningen håber nu på ro om den valgfri faste pris indtil udgangen af Indstillingen blev herefter enstemmigt vedtaget sammen med en bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer i reglerne, der måtte vise sig nødvendige eller hensigtsmæssige i forbindelse med de forestående forhandlinger med Boghandlerforeningen. 5. Samhandelsreglerne mulighed for ændringer pr. 1. januar 2007 Forslag om formel opsigelse af Samhandelsreglerne med henblik på forhandling med Boghandlerforeningen om eventuelle ændringer pr. 1. januar 2007 På Plenarmødet blev det vedtaget at nedsætte et udvalg, som skal fremkomme med synspunkter på, om Forlæggerforeningen skal arbejde for en fremtidig bindende eller vejledende Samhandelsaftale, eller om aftaleemnerne eller nogle af disse skal afløses af individuel forhandling. Hovedelementerne i den nugældende Samhandelsaftale er: Samhandelspligt ( 10) Forlæggeres leveringspligt Boghandleres forhandlingspligt Prisfastsættelse ( 11-14) Fastprismulighed Cirkapris må ikke påtrykkes bog Bestemmelser om bogklubbers virke Udgivelsesdato m.v. ( 15) Leveringsbetingelser ( 17) Levering frit på DBK-bogdistribution 4

5 Boghandleres krav på rimelige rabatter og leveringsvilkår Retur ( 18-20) Bestemmelser om retur for fastregningsleveringer Særlige returneringer Betalingsbestemmelser ( 22-27) Aftalen om Samhandelsreglerne kan opsiges med ½ års varsel til udgangen af et kalenderår. Ifølge Forlæggerforeningens vedtægter 20 kræves der til vedtagelse, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Medlemmer, der ikke er omfattet af Samhandels reglerne, kan ikke deltage i afstemningen, jf. Forlæggerforeningens vedtægter 14. Bestyrelsen anmoder Plenarforsamlingen om at bemyndige bestyrelsen til at opsige de gældende Samhandelsregler helst i forståelse med Boghandlerforeningen med virkning fra 1. januar 2007 med henblik på, at forhandlinger mellem de to foreninger kan finde sted i løbet af Anmodningen om bemyndigelse til bestyrelsen til at opsige de gældende Samhandelsregler med virkning fra 1. januar 2007 blev enstemmigt imødekommet. 6. Boghandlernes Kautionsinstitut nye formål og vedtægter Bilag: Udkast til vedtægter for Bogbranchens Fællesfond til Uddannelsesformål m.v. Iht. de gældende vedtægter yder instituttet støtte til etablering, modernisering og overdragelse af boghandlere. I realiteten benyttes instituttet ikke. Dette er baggrunden for, at repræsentanterne i instituttet fra Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen har drøftet muligheden for at opløse instituttet og overføre midlerne til et eller flere fonds, der skal fremme almene, branchemæssige formål, herunder uddannelse og dygtiggørelse af branchens udøvere. Boghandlerforeningen har imidlertid meddelt, at Boghandlerforeningen ikke har en fond, og at der er risiko for, at der ved etableringen af en helt ny tidsbegrænset fond skal betales skat af beløbet. Derfor foreslås det nu, at formålet ændres i den bestående fond, jfr. bilagte udkast til vedtægter. Bestyrelsen anbefaler de ændrede formål og vedtægter. Udkast til nye vedtægter var udsendt sammen med dagsordenen. Det ændrede formål i den bestående fond og udkastet til nye vedtægter blev enstemmigt godkendt sammen med en bemyndigelse for bestyrelsen til at foretage de ændringer, Civilstyrelsen måtte kræve. 7. Årsrapport 2005 Godkendelse af Årsrapport 2005 inkl. årsregnskaber 2005 for Forlæggerforeningens Kursusvirksomhed, Digitalt Forum og Sektionen for Undervisningsforlag samt Årsrapport 2005 for Det danske Bogmarked Bilag: Forlæggerforeningens Årsrapport 2005 med årsregnskaber for Forlæggerforenin- 5

6 gens Kursusvirksomhed, Digitalt Forum og Sektionen for Undervisningsforlag Revisionsprotokollat vedrørende årsregnskabet for 2005 Årsrapport for 2005 for Det danske Bogmarked Regnskabet viser et overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Kontingentindtægterne andrager kr. mod budgetteret kr. altså en merindtægt på kr. Driften af Det danske Bogmarked betyder en overskudsandel på kr., mens der fra Katalogsamarbejdet kommer en overskudsandel på kr. På indtægtssiden figurerer desuden udlodning fra Copy-Dan på i alt kr., hvoraf de kr. har baggrund i organisationstræk på 1 % af udlodningen fra Copy-Dan Tekst & Node. Der var oprindeligt forudsat et større organisationstræk, men regnskabsprognosen i november 2005 for året 2005 gav bestyrelsen mulighed for at nedsætte organisationstrækket. På omkostningssiden ses under afsnittet Øvrige faste omkostninger en mindreudgift på til advokatudgifter vedr. ophavsret m.v. i 2005, hvoraf en del tidligere har været afholdt over Copy-Dan. Under kontoafsnittet Særlige omkostninger figurerer en ikke-budgetteret udgift på kr. til konsulenthonorar vedr. evt. indsats for reduktion af momssats på bøger og kr. til istandsættelse af nye lokaler. Der er en ekstraordinær indtægt på kr. i refunderet udlæg fra den vundne retssag mod Fredriksbjerg Kopicenter. De finansielle indtægter blev i kr. mod budgetteret kr. Der er beregnet et skattetilsvar på kr. hidrørende fra overskuddet fra Katalogsamarbejdet og Det danske Bogmarked, som skattemæssigt behandles som forretningsmæssige aktiviteter, hvor foreningens aktiviteter ellers generelt betragtes som foreningsaktiviteter, hvor der er et skattemæssigt bundfradrag på kr. Årets resultat efter skat blev kr., som således har øget egenkapitalen fra kr. ultimo 2004 til ultimo Forlæggerforeningen har pr. april (2005: 49) medlemsforlag, hvoraf 22 (21) har 1-3 stemmer, 13 (14) har 4-9 stemmer, 3 (3) har stemmer, 1 (2) har stemmer og 5 (5) har stemmer, 3 har mellem stemmer og 1 har over 100. Der er i alt 95 (91) personlige stemmer + 3 personlige medlemmer fra associerede medlemsforlag. De plenarmødevalgte revisorer, Per Hedeman og Jesper Toft Fensvig, har afgivet følgende erklæring: Revisionsberetning 2005 Vi har gennemgået udkast til foreningens årsrapport og revisionsprotokol for 2005, samt udkast til årsrapport for Det danske Bogmarked ligeledes for Foreningen har efter vor opfattelse nået et tilfredsstillende resultat. Det budgetterede resultat på -62 t.kr. er vendt til et positivt resultat på 96 t.kr. En forbedring på i alt 158 t.kr. De 3 væsentligste årsager hertil er følgende: t.kr. 1. Ikke budgetteret ekstra kontingent 86,0 2. Lavere advokat vedr. ophavsret 203,0 3. Lavere personaleomkostninger 121,0 I alt 410,0 6

7 Øvrige nettobevægelser - 252,0 Forbedring i alt 158,0 Vi har ingen bemærkninger til udkastet til årsrapport. Med venlig hilsen Jesper Toft Fensvig Per Hedeman Bestyrelsen indstiller årsrapporterne til godkendelse. Årsrapporten for 2005 var udsendt sammen med dagsordenen. Tune Olsen gennemgik årsrapporten i hovedtræk. Årsrapporten blev herefter enstemmigt godkendt. 8. Copy-Dan Billedkunstaftalen e-bøger I forbindelse med Forlæggerforeningens projekt for salg af e-bøger på bl.a. ebog.dk har Forlæggerforeningen haft drøftelser med CopyDan Billedkunst, idet den gældende aftale ikke er entydig eller ikke behandler de tilgængeliggørelsesformer, som bliver relevante ved digitalt salg af e-bøger. Der foreligger nu et oplæg fra Billedkunst til en tillægsaftale/ fortolkningsafgørelse af den eksisterende aftale. Tillægsaftalen eller et mandat til forhandling af tillægsaftalen skal endeligt godkendes på et plenarmøde og af hensyn til tidshorisonten for ebog.dk, som forventer at gå i luften til august 2006, vil det være hensigtsmæssigt, om godkendelsen kan ske på plenarmødet den 22. maj. Søgning i e-bøger På de digitale platforme for salg af e-bøger vil det formentlig blive således, at brugerne kan søge på et ord, hvorved ordet fremkommer i ordets kontekst inkl. billede, hvis et sådant forefindes i det viste afsnit. Forlæggerforeningen har over for Billedkunst understreget, at søgefunktionen ikke vil udløse noget honorar i forhold til forlaget. Jfr. Billedkunstaftalens 7.5 kan forlaget gengive enkeltopslag med op til tre billedværker i forbindelse med markedsføring af en udgivelse (i forlagets annoncer, brochurer, salgskataloger, oversigter, plakater m.v. uanset i hvilket medie, der anvendes til denne markedsføring.) Hvis der er tre eller færre Billedkunst billeder i et værk, vil søgefunktionen være vederlagsfri jfr For overskydende billeder har Billedkunst tilbudt klarering mod et vederlag svarende til 10 % af den til enhver tid gældende pris for billedet i udgivelsen. Heroverfor har Forlæggerforeningen påpeget, at prisen for klareringen hermed bliver afhængig af oplagstallet, uanset at dette evt. blot afspejler en stor udnyttelse i trykt form. Forlæggerforeningen har derfor påpeget, at prisen børe være uafhængig af det klarerede oplagstal, og i stedet være en absolut størrelse, f.eks. således at der betales en procentdel af den laveste klareringspris (pt. kr. 449 for ½ side og 582 for en hel side). Rabatberegning og administrationsgebyr En forudsætning for at forlagene kan udgive e-bøger med billeder fra Billedkunst er, at der er klareret til e-bogsudgivelse. Hvis der ikke er klareret til e-bogsudgivelse kan forlaget klarere og i den forbindelse betale et administrationsgebyr til Billedkunst på kr For udgivelser fra før juni 2003 (datoen for Billedkunstaftalen) vil der typisk ikke være klareret til e-bogsudgivelse. Retten til genopfyldning forældes efter Billedkunstaftalen 5 år efter seneste betaling af reproduktionsvederlag. Dvs. at hvis en bog i 1999 klareres i et oplagstal på 500 og 7

8 trykkes i 200 eksemplarer kan forlaget ikke i 2006 benytte det restklarerede oplag på 300, da retten hertil er forældet. Det er Billedkunsts opfattelse af retten til at få rabat (som udløses ved større oplagstal) på samme vis forældes efter 5 år. Forlæggerforeningen er derimod af den opfattelse, at retten til rabat ikke er undergivet nogen forældelse. Billedkunst har påpeget, at det administrativt er uhensigtsmæssigt at skulle holde liv i gamle sager af hensyn til at kunne opfylde denne mulighed for rabat, og Billedkunst påstår, at forlagene som skal løfte bevisbyrden for tidligere klareringer, ofte har vanskeligt ved at fremskaffe dokumentationen. Billedkunst har derfor foreslået, at parterne bliver enige om, at retten til rabat forældes 5 år efter seneste betaling af reproduktionsvederlag. Til gengæld tilbyder Billedkunst, at for udgivelser fra før , der ikke tidligere har været klareret hos Billedkunst og/eller for udgivelser, hvor seneste betaling af reproduktionsvederlag skete før , og som klareres til e-bogsudgivelse, ydes der en rabat på 50 % af oplagsprisen op til 3000 eksemplarer i forhold til den gældende aftale. Det forhold, at en gammel sag starter forfra som en ny sag, betyder, at der ikke skal klareres til e-bogsudgivelse på den gamle sag, og at der dermed ikke skal betales det ovenfor omtalte administrationsgebyr på kr Sekretariatet har lavet beregninger, som viser, at såfremt sådanne ældre bøger indeholder færre end fem Billedkunstbilleder vil Billedkunsts tilbud være en økonomisk fordel frem for at følge den sædvanlige rabatberegning. For ældre værker med flere end 5 billeder vil der imidlertid være tale om en fordyrelse, ligesom den generelle fortabelse af retten til rabatberegning efter 5 år kan få konsekvenser fremover. Det skal bemærkes at Billedkunst i sit løsningsforslag har forudsat at alt ovenstående kun gælder udgivelse på Forlæggerforeningen har påpeget, at aftalen skal udvides til generelt at omfatte digitalt salg af e-bøger, da det må forventes at der på længere sigt også vil komme andre aktører på markedet, ligesom nogle forlag selv vil sælge deres e-bøger digitalt. Aftalen med Copy-Dan Billedkunst kan opsiges med tre måneders varsel. Ifølge vedtægternes 20 kræves der til vedtagelse, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Bestyrelsen anmoder Plenarforsamlingen om at bemyndige bestyrelsen til at indgå en tillægsaftale med Copy-Dan Billedkunst. Tune Olsen oplyste supplerende, at ebog.dk umiddelbart før plenarmødet havde oplyst, at det i forbindelse med søgninger muligvis alligevel kunne lade sig gøre at undgå visning af billeder i de bøger, der er tilgængelige på Anmodningen om bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå en tillægsaftale med Copy-Dan Billedkunst blev herefter enstemmigt imødekommet. 9. Lydbogsaftalen Forslag om, at den gældende lydbogsaftale ændres fra bindende til vejledende Den gældende, bindende lydbogsaftale indgået med Dansk Forfatterforening er fra 1988, mens den bindende aftale om betaling af oversættelseshonorar ved udgivelse af lydbøger er fra Begge aftaler kan opsiges med ½ års varsel til udgangen af et kalenderår efter forudgående vedtagelse herom på et Plenarmøde. 8

9 Hvis aftalen ændres fra bindende til vejledende, bør det overvejes, hvorvidt der samtidig fra Forlæggerforeningens side skal kræves indholdsmæssige ændringer. Hvis der findes behov for ændringer, og forhandlinger med Dansk Forfatterforening ikke kan tilvejebringe de ønskede ændringer i en vejledende aftale, vil der være behov for at opsige aftalen som sådan. I stedet vil Forlæggerforeningen kunne betjene sine medlemsforlag med en af Forlæggerforeningen udarbejdet modelaftale, ligesom det er tilfældet på det skønlitterære område. Ifølge vedtægternes 20 kræves der til vedtagelse, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Bestyrelsen anmoder Plenarforsamlingen om at bemyndige bestyrelsen til at søge aftalerne ændret fra at være bindende til at være vejledende subsidiært opsige aftalerne inden 1. juli Tune Olsen oplyste, at udviklingen de seneste mange år inden for forlagsbranchen havde været mod vejledende i stedet for bindende aftaler. Med den hastige digitale udvikling giver dette den største fleksibilitet. Bestyrelsens anmodning skal ses i lys heraf. Anmodningen om bemyndigelse til bestyrelsen blev herefter enstemmigt imødekommet. 10. Bogbranchens Kreditorudvalg orientering om sager Advokat Casper Moltke, som er forretningsfører for Bogbranchens Kreditorudvalg, oplyser følgende om sager i 2005: 1. Clemens Boghandel v/leif Rasmussen under konkurs, Århus Efter et fejlslagent forsøg på en akkord blev Leif Rasmussen erklæret konkurs den 14. juli 2004 og advokat Flemming Bastholm, Århus, udpeget som kurator. Bobehandlingen blev afsluttet i oktober 2005 med en dividendeudlodning på ca. 20%. Vor bistand har omfattet anmeldelse af DBK, NBC, DanskLærerForeningen og Aarhus Universitetsforlags krav overfor konkursboet og gennemgang af cirkulæreskrivelser udsendt af kurator, herunder udkast til boregnskab. 2. Afviklingsselskabet af 1. februar 2005 ApS under konkurs (tidl. Heinze s Boghandel ApS, Roskilde) Selskabet blev erklæret konkurs den 10. maj 2005 efter have anmeldt betalingsstandsning den 1. februar Advokat Bjarne Skov, Roskilde, blev udpeget som tilsyn og siden som kurator. Bobehandlingen er afsluttet den 11. april 2006 og dividende udloddes medio maj Vi har ydet bistand til DBK og NBC, omfattende drøftelser med advokat Bjarne Skov om (i) en mulig rekonstruktionsmodel, (ii) om der måtte foreligge omstødelige betalinger til DBK og NBC og (iii) konkursboet omstødelseskrav mod Danske Bank. Kreditorudvalget har holdt et møde i 2005: I april 2005 afholdtes møde i Kreditorudvalget med deltagelse af repræsentanter for DBK og NBC. Herunder blev drøftet, at det ville øge chancerne for at redde nødlidende 9

10 boghandlere, hvis boghandlerne konsulterede forretningsfører på et langt tidligere tidspunkt. For at anspore boghandlerne hertil blev det besluttet at give boghandlerne tilbud på forebyggende arbejde, dvs. at de kunne rette henvendelse til forretningsfører, som ville deltage i et møde hvorunder der kunne ske gennemgang af boghandlerens økonomi med og vurdering af hvilke tiltag var nødvendige. Da Kreditorudvalget ikke har eget budget, indvilligede DBK og NBC i at finansiere omkostningerne herved, dvs. fortrinsvis salær til forretningsfører. Tilbuddet om forebyggende arbejde blev kommunikeret ud til boghandlerne af Den Danske Boghandlerforening den 29. september 2005 ved udsendelse af brev af 24. juni 2005 fra Den Danske Forlæggerforening (vedlagt) sammen med boghandlerforeningens nyhedsbrev. Forretningsfører modtog henvendelse fra én boghandler, som forretningsfører har afholdt møde med. Forretningsfører ikke har modtaget yderligere henvendelse fra boghandlere med anmodning om bistand. Tune Olsen gav en kort orientering om de to sager og om det beskrevne tilbud til nødlidende boghandlere. Orienteringen blev taget til efterretning. 11. Orientering Copenhagen Business School orienterer om den kommende uddannelse for forlæggere Studieleder Henrik Køhler Simonsen fra CBS orienterede om den kommende uddannelse for forlæggere. 12. Eventuelt Der var ingen bemærkninger under dette punkt. 10

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012)

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) DE GODE GAMLE DAGE I BOGBRANCHEN 3 spillere: Forfattere Forlag Boghandlere Trykte bøger Samhandelsregler (første fra midten af 1800-tallet) Fast bogladepris

Læs mere

Samhandelsregler. Regulativer. Bogbranchens Fællesråd. Bogbranchenævnet

Samhandelsregler. Regulativer. Bogbranchens Fællesråd. Bogbranchenævnet Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere samt Regulativer for Bogbranchens Fællesråd og Bogbranchenævnet Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen Gældende pr. 1. juli 2008

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Samhandelsregler. Regulativer. Bogbranchens Fællesråd

Samhandelsregler. Regulativer. Bogbranchens Fællesråd Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere samt Regulativer for Bogbranchens Fællesråd og Bogbranchenævnet Den danske Boghandlerforening og Forlæggerforeningen Aftalt mellem

Læs mere

Samhandelsregler. Regulativer. Bogbranchens Fællesråd

Samhandelsregler. Regulativer. Bogbranchens Fællesråd Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere samt Regulativer for Bogbranchens Fællesråd og Bogbranchenævnet Den danske Boghandlerforening og Forlæggerforeningen Gældende pr.

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere

Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere samt Regulativer for Bogbranchens Fællesråd og Bogbranchenævnet Gyldige fra den 1. Januar 2001 21. december 2000 Den danske Boghandlerforening

Læs mere

CRUISE COPENHAGEN NETWORK VEDTÆGTER

CRUISE COPENHAGEN NETWORK VEDTÆGTER CRUISE COPENHAGEN NETWORK VEDTÆGTER Vedtaget på Foreningens Ekstraordinære Generalforsamling den 10. november 2017. 1 Navn og formål 1.01 Foreningens navn er Cruise Copenhagen Network. 1.02 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub.

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub. Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 1996 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2002, d. 30 december 2008, d. 21. december 2009, d. 10. januar 2011, d.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter 8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh Danske Forlag Vedtægter Gyldige fra 8. maj 2015 I. Foreningens navn, hjemsted og formål Navn 1. Foreningens navn er Danske Forlag. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Danish Board of District Heating

Vedtægter for Danish Board of District Heating Vedtægter for Danish Board of District Heating Som vedtaget på den ordinære generalforsamling i København, den 31. marts 2016. 2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. For ERISDA-Brugerklubben. 6. udgave - marts 2012

Vedtægter. For ERISDA-Brugerklubben. 6. udgave - marts 2012 Vedtægter For ERISDA-Brugerklubben 6. udgave - marts 2012 1. Foreningens navn Foreningens navn er: ERISDA-Brugerklubben. ERISDA ( Elektronisk Rapporterings- og InformationsSystem for DeponeringsAnlæg )

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK. Navn og beliggenhed

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK. Navn og beliggenhed VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK Navn og beliggenhed 1 Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk. Vandværket er beliggende Emmedsbovej

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken 16.30 hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød Der holdes medlemsmøde fra kl. 15.00

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 021577-0010 jbs/spe/jn V E D T Æ G T E R for IT-foreningen Alexandra Maj 2004 standardbreve1 K A P

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening

Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Helsinge Erhvervsforening. 2 Foreningens formål er at være interesseorganisation for medlemmerne over

Læs mere

Vedtægter for. Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915.

Vedtægter for. Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915. BILLUND Hedemarken 23 DK 7200 Grindsted Tlf. +45 76 10 00 88 Fax +45 75 32 06 16 billund@advodan.dk CVR-nr. 25 57 52 88 Sag nr. 660-47268-TRH Vedtægter for Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere