DAGSORDEN + VEDTAGELSER. for PLENARMØDET. mandag den 22. maj 2006 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN + VEDTAGELSER. for PLENARMØDET. mandag den 22. maj 2006 kl. 10.00"

Transkript

1 AKC DAGSORDEN + VEDTAGELSER for PLENARMØDET mandag den 22. maj 2006 kl hos Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København K tlf Godkendelse af dagsorden 2. Æresmedlem 3. Ansøgninger om medlemskab 4. Samhandelsreglerne ændring pr. 1. juli Samhandelsreglerne mulighed for ændringer pr. 1. januar Boghandlernes Kautionsinstitut nye formål og vedtægter 7. Årsrapport Copy-Dan Billedkunstaftalen e-bøger 9. Lydbogsaftalen 10. Bogbranchens Kreditorudvalg orientering om sager 11. Orientering 12. Eventuelt

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev enstemmigt godkendt. 2. Æresmedlem Bestyrelsen indstiller, at Erik C. Lindgren vælges til æresmedlem Valget af Erik C. Lindgren som æresmedlem blev vedtaget med akklamation. 3. Ansøgninger om medlemskab Bestyrelsen indstiller optagelse af følgende som medlemmer: a. Forlaget Uhrskov med direktør Frede Uhrskov som personligt medlem b. Avisen i Undervisningen med afdelingschef Kirsten Holck Rantorp som personligt medlem c. Forlaget MetaConsult med direktør Sten Clod Poulsen som personligt medlem Ansøgningerne blev enstemmigt imødekommet. 4. Samhandelsreglerne ændring pr. 1. juli 2006 Konkurrencerådet tiltrådte den 29. marts 2006 aftalen af 2. november 2005 mellem Konkurrencestyrelsen og Forlæggerforeningen om delvis tilbagekaldelse af den gældende fastprisdispensation med den senere aftalte tilføjelse, at når en bog kommer i bogklub, skal den samtidig frigives prismæssigt i alle andre udgaver. Konkurrencerådets afgørelse træder i kraft 1. juli 2006, og afgørelsen skal implementeres i Samhandelsreglerne, der derfor i 11, 12 og 13 foreslås ændret til: Prisfastsættelse Prisformer 11 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Forlæggeren kan ved udgivelsen beslutte, om en bog skal have en fast pris, en cirkapris eller at der ikke skal angives nogen form for detailpris. I meddelelser til publikum skal prisen (den faste pris eller cirkaprisen) altid angives inkl. moms. Cirkaprisen må ikke påtrykkes bogen. Faste priser 11A Stk. 1 Forlæggeren kan fastsætte faste priser for nyudgivne danske bøger med de begrænsninger, der fremgår af stk

3 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Den faste pris er bindende i udgivelsesåret og de følgende 5 måneder (fastprisperioden). Derefter er prisen en cirkapris. Der kan ikke fastsættes faste priser på skole- og lærebøger. Der kan ikke fastsættes faste priser for nye udgivelser af værker, der tidligere har været udgivet i Danmark. Nye udgivelser af indholdsmæssigt samme værk i hardback, bogklubudgave, paperback eller andre udgaver i nyt udstyr er således ikke omfattet af fastprisadgangen. Et forlag kan højest fastsætte faste priser på 10% af forlagets nye udgivelser (ekskl. de i punkt 2 og 3 nævnte kategorier) i et kalenderår, dog altid op til 5 udgivelser. Adgangen til at anvende en fast pris på en udgivelse gælder ikke fra det tidspunkt, hvor der udsendes en indholdsmæssigt tilsvarende bogklubudgave. Ved internet- og postordresalg er det ikke tilsidesættelse af den faste pris, hvis der ikke opkræves tillæg for ekspedition, porto m.v. Handel med bøger, for hvilke der er fastsat en fast pris, skal i det hele drives på en sådan måde, der ikke kan svække tilliden til den faste pris. Kun én fast pris 12 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Såfremt der for en bog er angivet en fast pris, er det i fastprisperioden ikke tilladt på samme tid at holde mere end én pris på denne. Derimod er det tilladt at fastsætte flere priser, når disse skal gælde til forskellig tid, f.eks. således at prisen forhøjes, når et værk foreligger komplet. Sådanne prisændringer skal bekendtgøres i "Bogmarkedet" umiddelbart før deres ikrafttræden. For serier og værker bestående af flere bind kan forlæggeren fastsætte såvel en fast pris for serien og det samlede værk som en derfra afvigende fast pris for den enkelte bog. Forlæggeren kan fastsætte en fast forudbestillingspris ved kundebestillinger afgivet før udgivelsesdatoen. Fra hovedreglen om kun én fast pris for hver bog gælder i øvrigt følgende undtagelser: a. Bøger udgivet af eller for videnskabelige selskaber, offentlige eller private institutioner og foreninger eller lignende kan ved levering til medlemmer sælges til en anden pris (medlemspris). b. En forlægger kan ansætte partipris for nærmere angivne bøger med fast pris. Partiprisen kan ikke ansættes til mindre end 75 % af bogladeprisen og gælder for partier på mindst 10 eksemplarer. Prisreduktionen skal ikke alene bæres af boghandlerrabatten. Levering til partipris må kun finde sted til købere, der på én gang aftager det fastsatte antal og kun mod kontant betaling og uden yderligere rabat. c. Bogklubudgaver må kun sælges til bogklubbens medlemmer. Når der er tale om en bogklubudgave, skal dette tydeligt fremgå af bogens titelblad, yderomslag og eventuel stregkode. For bogklubudgaver, for hvilke der er fastsat en fast pris, kan der fastsættes en lavere pris på første levering til et nyt medlem. Stk. 5 Hvor en forlægger gør brug af en af de i stk. 4 a-b anførte undtagelser, har han pligt til senest samtidig med udgivelsen at give boghandlerne meddelelse herom ved annoncering i "Bogmarkedet". Prisændringer 3

4 13 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Den faste pris kan forlæggeren senere forhøje eller nedsætte, ligesom forlæggeren kan ændre bogens prisform. Ved sådanne ændringer skal forlæggerens meddelelse herom være boghandleren i hænde senest dagen før ændringens ikrafttræden. Såfremt forlæggeren i tidsrummet mellem ordreoptagelse og udgivelse ændrer bogens prisform eller pris, er boghandleren ikke bundet af en afgiven ordre. Implementeringsforslaget er af Mersing sendt til Boghandlerforeningens advokat Niels Bork, hvis svar afventes. Begge foreninger skal tiltræde forslaget jf. Samhandelsreglerne 28. Ifølge Forlæggerforeningens vedtægter 20 kræves der til vedtagelse, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Medlemmer, der ikke er omfattet af Samhandels reglerne, kan ikke deltage i afstemningen, jf. Forlæggerforeningens vedtægter 14. Bestyrelsen indstiller ændringerne til Plenarforsamlingens godkendelse. Formanden motiverede forslaget. I forhold til den oprindelige aftale mellem Forlæggerforeningen og Konkurrencestyrelsen havde det - for at sikre Konkurrencerådets og den politiske tilslutning - været nødvendigt at acceptere, at fastprismuligheden for en bog ophører, når der udsendes en indholdsmæssigt tilsvarende bogklubudgave. Forlæggerforeningen håber nu på ro om den valgfri faste pris indtil udgangen af Indstillingen blev herefter enstemmigt vedtaget sammen med en bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer i reglerne, der måtte vise sig nødvendige eller hensigtsmæssige i forbindelse med de forestående forhandlinger med Boghandlerforeningen. 5. Samhandelsreglerne mulighed for ændringer pr. 1. januar 2007 Forslag om formel opsigelse af Samhandelsreglerne med henblik på forhandling med Boghandlerforeningen om eventuelle ændringer pr. 1. januar 2007 På Plenarmødet blev det vedtaget at nedsætte et udvalg, som skal fremkomme med synspunkter på, om Forlæggerforeningen skal arbejde for en fremtidig bindende eller vejledende Samhandelsaftale, eller om aftaleemnerne eller nogle af disse skal afløses af individuel forhandling. Hovedelementerne i den nugældende Samhandelsaftale er: Samhandelspligt ( 10) Forlæggeres leveringspligt Boghandleres forhandlingspligt Prisfastsættelse ( 11-14) Fastprismulighed Cirkapris må ikke påtrykkes bog Bestemmelser om bogklubbers virke Udgivelsesdato m.v. ( 15) Leveringsbetingelser ( 17) Levering frit på DBK-bogdistribution 4

5 Boghandleres krav på rimelige rabatter og leveringsvilkår Retur ( 18-20) Bestemmelser om retur for fastregningsleveringer Særlige returneringer Betalingsbestemmelser ( 22-27) Aftalen om Samhandelsreglerne kan opsiges med ½ års varsel til udgangen af et kalenderår. Ifølge Forlæggerforeningens vedtægter 20 kræves der til vedtagelse, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Medlemmer, der ikke er omfattet af Samhandels reglerne, kan ikke deltage i afstemningen, jf. Forlæggerforeningens vedtægter 14. Bestyrelsen anmoder Plenarforsamlingen om at bemyndige bestyrelsen til at opsige de gældende Samhandelsregler helst i forståelse med Boghandlerforeningen med virkning fra 1. januar 2007 med henblik på, at forhandlinger mellem de to foreninger kan finde sted i løbet af Anmodningen om bemyndigelse til bestyrelsen til at opsige de gældende Samhandelsregler med virkning fra 1. januar 2007 blev enstemmigt imødekommet. 6. Boghandlernes Kautionsinstitut nye formål og vedtægter Bilag: Udkast til vedtægter for Bogbranchens Fællesfond til Uddannelsesformål m.v. Iht. de gældende vedtægter yder instituttet støtte til etablering, modernisering og overdragelse af boghandlere. I realiteten benyttes instituttet ikke. Dette er baggrunden for, at repræsentanterne i instituttet fra Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen har drøftet muligheden for at opløse instituttet og overføre midlerne til et eller flere fonds, der skal fremme almene, branchemæssige formål, herunder uddannelse og dygtiggørelse af branchens udøvere. Boghandlerforeningen har imidlertid meddelt, at Boghandlerforeningen ikke har en fond, og at der er risiko for, at der ved etableringen af en helt ny tidsbegrænset fond skal betales skat af beløbet. Derfor foreslås det nu, at formålet ændres i den bestående fond, jfr. bilagte udkast til vedtægter. Bestyrelsen anbefaler de ændrede formål og vedtægter. Udkast til nye vedtægter var udsendt sammen med dagsordenen. Det ændrede formål i den bestående fond og udkastet til nye vedtægter blev enstemmigt godkendt sammen med en bemyndigelse for bestyrelsen til at foretage de ændringer, Civilstyrelsen måtte kræve. 7. Årsrapport 2005 Godkendelse af Årsrapport 2005 inkl. årsregnskaber 2005 for Forlæggerforeningens Kursusvirksomhed, Digitalt Forum og Sektionen for Undervisningsforlag samt Årsrapport 2005 for Det danske Bogmarked Bilag: Forlæggerforeningens Årsrapport 2005 med årsregnskaber for Forlæggerforenin- 5

6 gens Kursusvirksomhed, Digitalt Forum og Sektionen for Undervisningsforlag Revisionsprotokollat vedrørende årsregnskabet for 2005 Årsrapport for 2005 for Det danske Bogmarked Regnskabet viser et overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Kontingentindtægterne andrager kr. mod budgetteret kr. altså en merindtægt på kr. Driften af Det danske Bogmarked betyder en overskudsandel på kr., mens der fra Katalogsamarbejdet kommer en overskudsandel på kr. På indtægtssiden figurerer desuden udlodning fra Copy-Dan på i alt kr., hvoraf de kr. har baggrund i organisationstræk på 1 % af udlodningen fra Copy-Dan Tekst & Node. Der var oprindeligt forudsat et større organisationstræk, men regnskabsprognosen i november 2005 for året 2005 gav bestyrelsen mulighed for at nedsætte organisationstrækket. På omkostningssiden ses under afsnittet Øvrige faste omkostninger en mindreudgift på til advokatudgifter vedr. ophavsret m.v. i 2005, hvoraf en del tidligere har været afholdt over Copy-Dan. Under kontoafsnittet Særlige omkostninger figurerer en ikke-budgetteret udgift på kr. til konsulenthonorar vedr. evt. indsats for reduktion af momssats på bøger og kr. til istandsættelse af nye lokaler. Der er en ekstraordinær indtægt på kr. i refunderet udlæg fra den vundne retssag mod Fredriksbjerg Kopicenter. De finansielle indtægter blev i kr. mod budgetteret kr. Der er beregnet et skattetilsvar på kr. hidrørende fra overskuddet fra Katalogsamarbejdet og Det danske Bogmarked, som skattemæssigt behandles som forretningsmæssige aktiviteter, hvor foreningens aktiviteter ellers generelt betragtes som foreningsaktiviteter, hvor der er et skattemæssigt bundfradrag på kr. Årets resultat efter skat blev kr., som således har øget egenkapitalen fra kr. ultimo 2004 til ultimo Forlæggerforeningen har pr. april (2005: 49) medlemsforlag, hvoraf 22 (21) har 1-3 stemmer, 13 (14) har 4-9 stemmer, 3 (3) har stemmer, 1 (2) har stemmer og 5 (5) har stemmer, 3 har mellem stemmer og 1 har over 100. Der er i alt 95 (91) personlige stemmer + 3 personlige medlemmer fra associerede medlemsforlag. De plenarmødevalgte revisorer, Per Hedeman og Jesper Toft Fensvig, har afgivet følgende erklæring: Revisionsberetning 2005 Vi har gennemgået udkast til foreningens årsrapport og revisionsprotokol for 2005, samt udkast til årsrapport for Det danske Bogmarked ligeledes for Foreningen har efter vor opfattelse nået et tilfredsstillende resultat. Det budgetterede resultat på -62 t.kr. er vendt til et positivt resultat på 96 t.kr. En forbedring på i alt 158 t.kr. De 3 væsentligste årsager hertil er følgende: t.kr. 1. Ikke budgetteret ekstra kontingent 86,0 2. Lavere advokat vedr. ophavsret 203,0 3. Lavere personaleomkostninger 121,0 I alt 410,0 6

7 Øvrige nettobevægelser - 252,0 Forbedring i alt 158,0 Vi har ingen bemærkninger til udkastet til årsrapport. Med venlig hilsen Jesper Toft Fensvig Per Hedeman Bestyrelsen indstiller årsrapporterne til godkendelse. Årsrapporten for 2005 var udsendt sammen med dagsordenen. Tune Olsen gennemgik årsrapporten i hovedtræk. Årsrapporten blev herefter enstemmigt godkendt. 8. Copy-Dan Billedkunstaftalen e-bøger I forbindelse med Forlæggerforeningens projekt for salg af e-bøger på bl.a. ebog.dk har Forlæggerforeningen haft drøftelser med CopyDan Billedkunst, idet den gældende aftale ikke er entydig eller ikke behandler de tilgængeliggørelsesformer, som bliver relevante ved digitalt salg af e-bøger. Der foreligger nu et oplæg fra Billedkunst til en tillægsaftale/ fortolkningsafgørelse af den eksisterende aftale. Tillægsaftalen eller et mandat til forhandling af tillægsaftalen skal endeligt godkendes på et plenarmøde og af hensyn til tidshorisonten for ebog.dk, som forventer at gå i luften til august 2006, vil det være hensigtsmæssigt, om godkendelsen kan ske på plenarmødet den 22. maj. Søgning i e-bøger På de digitale platforme for salg af e-bøger vil det formentlig blive således, at brugerne kan søge på et ord, hvorved ordet fremkommer i ordets kontekst inkl. billede, hvis et sådant forefindes i det viste afsnit. Forlæggerforeningen har over for Billedkunst understreget, at søgefunktionen ikke vil udløse noget honorar i forhold til forlaget. Jfr. Billedkunstaftalens 7.5 kan forlaget gengive enkeltopslag med op til tre billedværker i forbindelse med markedsføring af en udgivelse (i forlagets annoncer, brochurer, salgskataloger, oversigter, plakater m.v. uanset i hvilket medie, der anvendes til denne markedsføring.) Hvis der er tre eller færre Billedkunst billeder i et værk, vil søgefunktionen være vederlagsfri jfr For overskydende billeder har Billedkunst tilbudt klarering mod et vederlag svarende til 10 % af den til enhver tid gældende pris for billedet i udgivelsen. Heroverfor har Forlæggerforeningen påpeget, at prisen for klareringen hermed bliver afhængig af oplagstallet, uanset at dette evt. blot afspejler en stor udnyttelse i trykt form. Forlæggerforeningen har derfor påpeget, at prisen børe være uafhængig af det klarerede oplagstal, og i stedet være en absolut størrelse, f.eks. således at der betales en procentdel af den laveste klareringspris (pt. kr. 449 for ½ side og 582 for en hel side). Rabatberegning og administrationsgebyr En forudsætning for at forlagene kan udgive e-bøger med billeder fra Billedkunst er, at der er klareret til e-bogsudgivelse. Hvis der ikke er klareret til e-bogsudgivelse kan forlaget klarere og i den forbindelse betale et administrationsgebyr til Billedkunst på kr For udgivelser fra før juni 2003 (datoen for Billedkunstaftalen) vil der typisk ikke være klareret til e-bogsudgivelse. Retten til genopfyldning forældes efter Billedkunstaftalen 5 år efter seneste betaling af reproduktionsvederlag. Dvs. at hvis en bog i 1999 klareres i et oplagstal på 500 og 7

8 trykkes i 200 eksemplarer kan forlaget ikke i 2006 benytte det restklarerede oplag på 300, da retten hertil er forældet. Det er Billedkunsts opfattelse af retten til at få rabat (som udløses ved større oplagstal) på samme vis forældes efter 5 år. Forlæggerforeningen er derimod af den opfattelse, at retten til rabat ikke er undergivet nogen forældelse. Billedkunst har påpeget, at det administrativt er uhensigtsmæssigt at skulle holde liv i gamle sager af hensyn til at kunne opfylde denne mulighed for rabat, og Billedkunst påstår, at forlagene som skal løfte bevisbyrden for tidligere klareringer, ofte har vanskeligt ved at fremskaffe dokumentationen. Billedkunst har derfor foreslået, at parterne bliver enige om, at retten til rabat forældes 5 år efter seneste betaling af reproduktionsvederlag. Til gengæld tilbyder Billedkunst, at for udgivelser fra før , der ikke tidligere har været klareret hos Billedkunst og/eller for udgivelser, hvor seneste betaling af reproduktionsvederlag skete før , og som klareres til e-bogsudgivelse, ydes der en rabat på 50 % af oplagsprisen op til 3000 eksemplarer i forhold til den gældende aftale. Det forhold, at en gammel sag starter forfra som en ny sag, betyder, at der ikke skal klareres til e-bogsudgivelse på den gamle sag, og at der dermed ikke skal betales det ovenfor omtalte administrationsgebyr på kr Sekretariatet har lavet beregninger, som viser, at såfremt sådanne ældre bøger indeholder færre end fem Billedkunstbilleder vil Billedkunsts tilbud være en økonomisk fordel frem for at følge den sædvanlige rabatberegning. For ældre værker med flere end 5 billeder vil der imidlertid være tale om en fordyrelse, ligesom den generelle fortabelse af retten til rabatberegning efter 5 år kan få konsekvenser fremover. Det skal bemærkes at Billedkunst i sit løsningsforslag har forudsat at alt ovenstående kun gælder udgivelse på Forlæggerforeningen har påpeget, at aftalen skal udvides til generelt at omfatte digitalt salg af e-bøger, da det må forventes at der på længere sigt også vil komme andre aktører på markedet, ligesom nogle forlag selv vil sælge deres e-bøger digitalt. Aftalen med Copy-Dan Billedkunst kan opsiges med tre måneders varsel. Ifølge vedtægternes 20 kræves der til vedtagelse, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Bestyrelsen anmoder Plenarforsamlingen om at bemyndige bestyrelsen til at indgå en tillægsaftale med Copy-Dan Billedkunst. Tune Olsen oplyste supplerende, at ebog.dk umiddelbart før plenarmødet havde oplyst, at det i forbindelse med søgninger muligvis alligevel kunne lade sig gøre at undgå visning af billeder i de bøger, der er tilgængelige på Anmodningen om bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå en tillægsaftale med Copy-Dan Billedkunst blev herefter enstemmigt imødekommet. 9. Lydbogsaftalen Forslag om, at den gældende lydbogsaftale ændres fra bindende til vejledende Den gældende, bindende lydbogsaftale indgået med Dansk Forfatterforening er fra 1988, mens den bindende aftale om betaling af oversættelseshonorar ved udgivelse af lydbøger er fra Begge aftaler kan opsiges med ½ års varsel til udgangen af et kalenderår efter forudgående vedtagelse herom på et Plenarmøde. 8

9 Hvis aftalen ændres fra bindende til vejledende, bør det overvejes, hvorvidt der samtidig fra Forlæggerforeningens side skal kræves indholdsmæssige ændringer. Hvis der findes behov for ændringer, og forhandlinger med Dansk Forfatterforening ikke kan tilvejebringe de ønskede ændringer i en vejledende aftale, vil der være behov for at opsige aftalen som sådan. I stedet vil Forlæggerforeningen kunne betjene sine medlemsforlag med en af Forlæggerforeningen udarbejdet modelaftale, ligesom det er tilfældet på det skønlitterære område. Ifølge vedtægternes 20 kræves der til vedtagelse, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Bestyrelsen anmoder Plenarforsamlingen om at bemyndige bestyrelsen til at søge aftalerne ændret fra at være bindende til at være vejledende subsidiært opsige aftalerne inden 1. juli Tune Olsen oplyste, at udviklingen de seneste mange år inden for forlagsbranchen havde været mod vejledende i stedet for bindende aftaler. Med den hastige digitale udvikling giver dette den største fleksibilitet. Bestyrelsens anmodning skal ses i lys heraf. Anmodningen om bemyndigelse til bestyrelsen blev herefter enstemmigt imødekommet. 10. Bogbranchens Kreditorudvalg orientering om sager Advokat Casper Moltke, som er forretningsfører for Bogbranchens Kreditorudvalg, oplyser følgende om sager i 2005: 1. Clemens Boghandel v/leif Rasmussen under konkurs, Århus Efter et fejlslagent forsøg på en akkord blev Leif Rasmussen erklæret konkurs den 14. juli 2004 og advokat Flemming Bastholm, Århus, udpeget som kurator. Bobehandlingen blev afsluttet i oktober 2005 med en dividendeudlodning på ca. 20%. Vor bistand har omfattet anmeldelse af DBK, NBC, DanskLærerForeningen og Aarhus Universitetsforlags krav overfor konkursboet og gennemgang af cirkulæreskrivelser udsendt af kurator, herunder udkast til boregnskab. 2. Afviklingsselskabet af 1. februar 2005 ApS under konkurs (tidl. Heinze s Boghandel ApS, Roskilde) Selskabet blev erklæret konkurs den 10. maj 2005 efter have anmeldt betalingsstandsning den 1. februar Advokat Bjarne Skov, Roskilde, blev udpeget som tilsyn og siden som kurator. Bobehandlingen er afsluttet den 11. april 2006 og dividende udloddes medio maj Vi har ydet bistand til DBK og NBC, omfattende drøftelser med advokat Bjarne Skov om (i) en mulig rekonstruktionsmodel, (ii) om der måtte foreligge omstødelige betalinger til DBK og NBC og (iii) konkursboet omstødelseskrav mod Danske Bank. Kreditorudvalget har holdt et møde i 2005: I april 2005 afholdtes møde i Kreditorudvalget med deltagelse af repræsentanter for DBK og NBC. Herunder blev drøftet, at det ville øge chancerne for at redde nødlidende 9

10 boghandlere, hvis boghandlerne konsulterede forretningsfører på et langt tidligere tidspunkt. For at anspore boghandlerne hertil blev det besluttet at give boghandlerne tilbud på forebyggende arbejde, dvs. at de kunne rette henvendelse til forretningsfører, som ville deltage i et møde hvorunder der kunne ske gennemgang af boghandlerens økonomi med og vurdering af hvilke tiltag var nødvendige. Da Kreditorudvalget ikke har eget budget, indvilligede DBK og NBC i at finansiere omkostningerne herved, dvs. fortrinsvis salær til forretningsfører. Tilbuddet om forebyggende arbejde blev kommunikeret ud til boghandlerne af Den Danske Boghandlerforening den 29. september 2005 ved udsendelse af brev af 24. juni 2005 fra Den Danske Forlæggerforening (vedlagt) sammen med boghandlerforeningens nyhedsbrev. Forretningsfører modtog henvendelse fra én boghandler, som forretningsfører har afholdt møde med. Forretningsfører ikke har modtaget yderligere henvendelse fra boghandlere med anmodning om bistand. Tune Olsen gav en kort orientering om de to sager og om det beskrevne tilbud til nødlidende boghandlere. Orienteringen blev taget til efterretning. 11. Orientering Copenhagen Business School orienterer om den kommende uddannelse for forlæggere Studieleder Henrik Køhler Simonsen fra CBS orienterede om den kommende uddannelse for forlæggere. 12. Eventuelt Der var ingen bemærkninger under dette punkt. 10

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Lov om omsætning af fast ejendom. Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom

Lov om omsætning af fast ejendom. Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom Lov om omsætning af fast ejendom Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom Betænkning nr. 1241 Industriministeriet, December 1992 Publikation kan købes hos

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere