Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)"

Transkript

1 AARHUS Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 8. december 2016, kl Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk, Kristian Thorn, Niels Damgaard Hansen, Nikolaj Harbjerg, Helle Colding Seiersen, Claus Palle, Søren Dam, Uffe Engberg, Søren Harbo Jensen, Ole Hermansen, Marie Louise Bro Pold, Knud Holt Nielsen, Kjeld M. Søndergaard, Anders Kragh Moestrup og Lizzi Edlich Afbud: Forplejning: Kaffe, te, vand og sandwich. ASU-sekretariatet Lizzi Edlich AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø Dato: 1. december 2016 Dagsorden: 1. Kl : Bemærkninger til og godkendelse af dagsorden. Side 1/2 Punkter til drøftelse: 2. Kl : Opfølgning på ASU-mødet den 3. oktober Kl : Økonomi (AB) Bilag 1-2: Økonomioversigt for Enhedsadministrationen a) Orientering om økonomirapport b) Orientering om budget Kl : Kompetenceudvikling (HCS) Motivering: Medarbejderrepræsentanterne ønsker en drøftelse af udbytte af engelskkurser afholdt i England vs. Danmark. Bilag 3: Notat af Engelsk kurser i Danmark 5. Kl : Moderniseringsstyrelsens arrangement Low performance (HCS) Motivering: Medarbejderrepræsentanterne ønsker en redegørelse for forløbet vedr. Moderniseringsstyrelsens besøg og oplægget vedr. Low Performance samt årsagen til, at AU lægger hus til et sådant arrangement Bilag 4: Notat af Moderniseringsstyrelsens arrangement: Håndtering af low performers i staten

2 AARHUS Kl : Punkter til mundtlig orientering: Side 2/2 6. Orientering om AU Library (AB) (Fortroligt) Motivering: Der orienteres om overvejelser om ændringer i AU Library. 7. Orientering om APV-handleplan for Enhedsadministrationen (ALBE) Bilag 5: APV-handleplan for Enhedsadministrationen Motivering: Enhedsadministrationens APV-følgegruppe har med udgangspunkt i de APV-handleplaner, som er udarbejdet af administrationscentrene og vicedirektørområderne udarbejdet en fælles APV-handleplan for Enhedsadministrationen. ASU s medlemmer af APV-følgegruppen orienterer om handleplanen. 8. Orientering fra HSU-mødet 1. december 2016 (AB) Kl : Punkter til skriftlig orientering: (punkter til skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men der er mulighed for at stille spørgsmål.) 9. Enhedsadministrationens APV-evaluering (ALBE) Bilag 6: Evaluering af fysisk og psykisk APV Skriftlig orientering: Enhedsadministrationens APV-følgegruppe har med udgangspunkt i de evalueringer, som administrationscentre og vicedirektørområder har indsendt udarbejdet en fælles evaluering for Enhedsadministrationen. Evalueringen indgår i HAMU/HSU s samlede evaluering, som drøftes på et fælles HAMU/HSU-møde Arbejdsmiljøstatistikker (ALBE) Bilag 7-9: Sagsfremstilling om arbejdsmiljøstatistik for andet kvartal 2016 bilagt oversigt over psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Motivering: AU HR udarbejder arbejdsmiljøstatistikker med det formål at informere ledelse og medarbejderrepræsentanter om udviklingen i arbejdsmiljøet og hermed danne grundlag for forebyggende og opfølgende indsats. 11. Orientering om tilgang og afgang samt tidsbegrænsede ansættelser i Enhedsadministrationen (ALBE) Bilag 10-11: Sagsfremstilling bilagt oversigt over til- og afgang samt tidsbegrænsede ansættelser for Enhedsadministrationen pr Motivering: I forbindelse med beslutning om udløb af det kvalificerede ansættelsesstop i Enhedsadministrationen vedtog ASU på mødet den 22. juni 2015 at følge udviklingen i tilgang og afgang af medarbejdere. Oversigt over tidsbegrænsede ansættelser er udarbejdet som opfølgning på ASU-mødet den Kl : Kommunikation fra mødet 13. Kl : Eventuelt

3 AARHUS ASU-møde 8. december 2016 Bilag 1 Dato: 1. december 2016 Side 1/2 Sagsfremstilling Mødedato: 8. december 2016 Møde: Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Punktejer: Arnold Boon Gæst: Emne Økonomirapport 3 for 2016 og budget Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) X Resumé Økonomirapport 3 viser mindre udgifter for enhedsadministrationen. Det er særligt på løn og kontorhold på vicedirektør områderne, hvor der er mindre udgifter. Mindre udgifterne er dog fortsat forbundet med en vis usikkerhed. Budget viser budgetreduktioner for alle enheder i enhedsadministrationen. De reduktioner som blev vedtaget i forbindelse med B2014 og videreført i efterfølgende budgetter er også fastholdt i budgettet for Det samlede budget rummer derfor ikke ændringer i forhold til tidligere forventninger. Indstilling Det indstilles at ASU tager økonomirapport 3 og B for enhedsadministrationen til efterretning. Sagsfremstilling Baggrund: På ASU-mødet d. 22. juni 2016 blev der nedsat en lille arbejdsgruppe, som skulle drøfte og beslutte en model for økonomiafrapportering til ASU. Gruppen har afholdt møde d. 27. sep og besluttet en model for afrapportering. ASU blev orienteret på deres møde d. 3. okt Gruppen besluttede at lave en forholdsvis kort og enkelt præsentation til ASU på 1-2 sider. Modellen giver derfor alene et overordnet billede af den økonomiske situation for enhedsadministrationen, og nuancer kan derfor gå tabt. For at gøre modellen enkel og kort blev det ligeledes besluttet, at der ikke skal afrapporteres for den økonomiske situation for enkelte enheder. Drøftelsen af budgettet for det enkelte VD-område/US og administrationscenter sker i LSU i enheden. På den baggrund er vedhæftede korte afrapportering på både økonomirapport 3 samt B udarbejdet. Gruppen besluttede desuden, at medlemmerne af ASU i forbindelse med et ASU møde får tilbudt en gennemgang af de økonomiske styringsprincipper og væsentligste budgetposter for enhedsadministrationen og fællesområdet. Gennemgangen er fastsat til d. 8. dec Økonomirapport 3 viser mindre udgifter for enhedsadministrationen. Det er særligt på løn og kontorhold på vicedirektør områderne, hvor der er mindre udgifter. Mindre udgifterne er dog fortsat forbundet med en vis usikkerhed. Budgettet viser budgetreduktioner for alle enheder i enhedsadministrationen. De reduktioner, som blev vedtaget i forbindelse med B2014 og videreført i efterfølgende budgetter, er også fast-

4 AARHUS Dato: 01. december 2016 Side 2/2 holdt i budgettet for Det samlede budget rummer derfor ikke ændringer i forhold til tidligere forventninger. Kommunikation Budgettet for for de enkelte enheder forelægges LSU i enhederne. I forbindelse med vedtagelsen af B i bestyrelsen sker der en mere generel kommunikation om budgettet for AU. Sagsbehandler Anita Pedersen og Niels Jørgen Rasmussen Involvering Afrapporteringsformen er drøftet og besluttet i arbejdsgruppe nedsat af ASU d. 22. juni Tidsfrist Ingen Bilag Bilag 1 og 2: Sammenskrevet i notatet Økonomirapport 3 for 2016 og Budget for enhedsadministrationen.

5 ASU-møde 8. december 2016 Bilag 2 Økonomirapport 3 for 2016 og Budget for enhedsadministrationen. Enhedsadministrationen i alt i niv Det samlede budget for enhedsadministrationen ses nedenfor i tabel 1. Som det fremgår, så udviser budgettet og udgifterne for enhedsadministrationen en generel faldende tendens i perioden fra R2015 til B2020. Faldet skyldes både ændringer i opgavefordelingen og budgetteringen af forskellige udgiftsposter og de generelle reduktioner i budgettet, som blev vedtaget med B2014 og siden er fastholdt i efterfølgende budgetter. Tabel 1: Udvikling for R2015 til B for enhedsadministrationen (2017 pl. mio. kr.) 1. Forklaringer på ændringer mellem budget 2016 og ØKR3 Forventningen til Løn og Kontorhold er sat ned. Der er en generel tilbageholdenhed på VD områderne i forhold til at genbesætte stillinger, da rammerne er faldende over de kommende år. Desuden forventes flere refusioner end ved budgettet for Der er dog naturligt usikkerhed om de forventede mindreudgifter. De øvrige enheder og områder forventer samlet set at holde budgettet. Fællesomkostninger i niv Fællesudgifterne for enhedsadministrationen viser generelt en faldende tendens. Det fremgår at der er foretaget omprioriteringer på fællesudgifterne således at der investeres mere i IT, men til gengæld mindre på Eksterne Driftstilskud og Særlige opgaver. Det er en bevidst prioritering, der er foretaget i LEA og godkendt af UL. Tabel 2: Udvikling for R2015 til B for fællesudgifterne under fællesadministrationen (2017 pl. mio. kr.) R15 B16 ØR3 16 B17 B18 B19 B20 IT S ys temer E ks terne drifts tils kud VD områdets s ærlige opgaver Kons ulentydels er Midlertidige projekter Bygninger og direktørpulje I alt

6 2. Udviklinger over tid Bemærk at der fra 2016 til 2017 sker et væsentligt fald i fællesudgifterne. Det skyldes at forskellige udgifter til bygningsdrift ikke længere er budgetlagt under fællesudgifter for enhedsadministrationen men i stedet under det såkaldte huslejetillæg. Det drejer sig blandt om bygningsudgifter for bygninger til fællesadministrationen, bygningsudgifter til museer, eksamenslokaler mv. Baggrunden for flytningen er blandet et ønske om ikke at sammenblande udgifter til administration med udgifter til bygningsdrift. Generelt er der grund til at være forsigtig med direkte sammenligninger af regnskab og budgetter over en længere periode som R2015-B2020. Det skyldes, at både opgaver og budgetter flyttes mellem kategorier som løn og kontor og fællesudgifter. Desuden flytter opgaver og budgetter også mellem fakulteterne og fællesadministrationen. Eksempler på sådan flytninger bl.a. RSE, CEI mv. Ændringerne betyder, at udviklingen for løn og kontorhold for perioden R2015 til B2017 ser noget anderledes ud end for de administrative centre. Ligeledes kan der på fakulteterne ske flytning af opgaver og budgetter i forhold til administrationscentrene, så opgaver der tidligere blev løst af dekanaterne eller institutsekretariaterne nu bliver løst i de administrative centre. Ændringerne og justeringerne er generelt mindre i budgetperioden for , og udviklingen i denne periode kan derfor bedre sammenlignes. 3. Budget Budgettet for bliver forventeligt vedtaget i bestyrelsen d. 7. december. Generelt er de reduktioner, som blev vedtaget første gang i budget for 2014 fastholdt. Budgettet for enhedsadministrationen for 2017 til 2020 rummer således ikke overraskelser. Budgettet for viser således et årligt fald for alle enheder i fællesadministrationen. Som det er beskrevet ovenfor, så sker der i budgetperioden ikke væsentlige ændringer og flytninger af opgaver, og udviklingen mellem eksempelvis de administrative centre og budget for løn og kontorhold kan derfor bedre sammenlignes i budgetperioden. Det fremgår da også af tabel 1, at budgetterne udviser næsten identiske fald relativt set. Budgetterne falder med ca. 6,6-6,8 pct. i budgetperioden. Generelt er der for både for vicedirektørområder/us samt de administrative områder taget konkret stilling til udmøntningen af reduktionerne for 2017, mens der for endnu ikke er udarbejdet mere detaljerede planer for, hvordan reduktionerne i budgetterne skal udmøntes.

7 AARHUS ASU-møde 8. december 2016 Bilag 3 Modtager(e): ASU Notat Engelsk kurser i Danmark Universitetsledelsen har drøftet, hvorledes engelsk kompetenceudvikling for administrative medarbejdere på AU bedst kan foregå fremadrettet, under hensyntagen til både økonomi og læring. Vi er klar over, at en del af vores investeringer i kompetenceudvikling medfinansieres af Kompetencefondsmidler på baggrund af principper vedtaget i HSU. Men det er samtidig en ledelsesret at bestemme, hvordan AU s midler disponeres, og vurdere hvordan vi som arbejdsplads får den bedste effekt af kompetenceudviklingsindsatsen for flest mulige medarbejdere. Dato: 21. november 2016 Ref: ALBE Side 1/2 Vi har lyttet til medarbejderrepræsentanters argumenter og vurderet både ressourceforbrug og det forventede læringsudbytte (jvf. bilag). På den baggrund har den samlede universitetsledelse besluttet at anvende kurser i Danmark og ikke England - for at få penge til mere kompetenceudvikling for flere medarbejdere. Med venlig hilsen Arnold Boon Universitetsdirektør Aarhus Universitet

8 AARHUS Bilag: Estimeret ressourceforbrug til engelsk kompetenceudvikling på AU Side 2/2 Tidsforbrug pr. deltager Kursus i England Intensivt kursus i Danmark Kursus i Danmark Undervisning 6,5 dage (45,5 timer) 6,5 dage (45,5 timer) 7 x 3 timers lektioner (21 timer) Transport Ca. 13 timer 3,5 timer 3,5 timer (ca. 30 min pr. dag) (ca. 30 min pr. dag) Samlet tid 58,5 timer 49 timer 24,5 timer Udgifter pr. deltager Kursus i England Intensivt kursus i Danmark Kursus i Danmark Kursuspris kr kr kr. Rejseomkostninger kr. 0 0 Forplejning kr kr. 350 kr. Logi kr. 0 0 Samlet udgift pr. deltager kr kr kr. Note: Beregningen tager udgangspunkt i, at kurset i Danmark afvikles i samme by, som deltagerne har arbejdssted og derfor uden udgift til transport og logi. Overvejelser ift. de forskellige modeller Kurset i England har en intensitet, der kan medvirke til, at deltagerne oplever en hurtig og markant udvikling i deres sprogfærdigheder. Derudover er der kollegiale, sociale og kulturelle aspekter ved turen til England. Endeligt er det muligt for deltagerne at øve sproget i fritiden i den pågældende uge. Et intensivt forløb afviklet i Danmark vil kunne opnå en lignende faglig intensitet og sproglige udvikling. De sociale og kulturelle elementer må dog forventes at blive mindre, og ligeledes benytter deltagerne ikke engelsk i fritiden. Et klassisk kursusforløb på 21 timer fordelt over en længere periode og afholdt i Danmark vil ikke have samme intensive karakter, men erfaringer viser en god effekt på udvikling af sprogkompetencer. Et sådan kursus vil have pædagogiske og læringsmæssige fordele ved at sprede undervisningen ud over flere uger og derved give mulighed for, at deltagerene anvender deres nye kompetencer imellem kursusdagene.

9 AARHUS ASU-møde 8. december 2016 Bilag 4 Modtager(e): Enhedsadministrationens samarbejdsudvalg (ASU) Notat Vedr. Moderniseringsstyrelsens arrangement: Håndtering af low performers i staten Moderniseringsstyrelsen har afholdt møder den 10. oktober 2016 i København og den 27. oktober 2016 i Aarhus med titlen Håndtering af low performers i staten. I forbindelse med arrangementet var en del medieomtale - og medarbejderrepræsentanter i ASU har efterfølgende bedt om en redegørelse af forløbet. Styrelsen holder i stigende grad kurser, gå-hjem-møder og lignende i Vestdanmark - og havde derfor anmodet Aarhus Universitet om at låne lokaler til mødet den 27/10. Når de som offentlig institution spørger AU om at låne lokaler, gør vi det naturligvis, hvis muligt. På denne dag var konferencecenterets lokaler optaget, hvorfor arrangementet fandt sted på Jens Baggesens vej 53, 3. sal (hos Institut for Ingeniørvidenskab og Ingeniørhøjskolen, ikke AU HR). Dato: 21. november 2016 Ref: ALBE Side 1/1 Moderniseringsstyrelsens arrangement handlede om, hvordan statens institutioner som arbejdsgivere kan hjælpe medarbejdere, der har udviklingsbehov og ikke præsterer tilstrækkeligt. Styrelsen fremlagde blandt andet, at størstedelen af disse medarbejdere kan udvikles og løftes via en målrettet indsats. Oplægget indeholdt også en drøftelse af, hvordan man håndterer de medarbejdere, der ikke kan løftes. Mødet var præget af en ordentlig tone og tilgang med fokus på bedst mulig håndtering af medarbejdere, der af forskellige årsager ikke lever op til arbejdspladsens forventninger. Det er som bekendt en ledelsesret og -pligt at gribe ind, når der opstår et misforhold mellem arbejdspladsens forventninger og medarbejdernes opgaveløsning. Yderligere info i forskellige interviews med Moderniseringsstyrelsens direktør, samt på AU universitetsdirektørens blog ( Aarhus Universitet

10 AARHUS ASU-møde 8. december 2016 Bilag 5 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 De primære psykiske APV-handleplaner i Enhedsadministrationen ligger på administrationscenter- og vicedirektørniveau samt underliggende enheder. Nærværende handlingsplan er en opsamling af tværgående temaer fra disse handlingsplaner mhp. fælles tiltag. Udarbejdet oktober/november 2016 Opdateret [dato] INDSATSOMRÅDE: - Forebyggelse af stress MÅL: - At ledere og medarbejdere i Enhedsadministrationen har fokus på og redskaber til at forebygge stress samt reagere på stresssymptomer hos sig selv og kollegaer. PRIORITERING (1, 2, 3, etc.) TILTAG (Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) Flere områder i Enhedsadministrationen har forebyggelse og håndtering af stress i deres APV-handleplan med forskellige tiltag, herunder kurser og afdelingsmøder. Som supplement hertil arrangeres kurser i forebyggelse og håndtering af stress målrettet medarbejdere generelt, enheder/medarbejdergrupper, ledere samt arbejdsmiljøorganisationen mhp. at understøtte indsatsen i egne enheder. Som en del af MUS drøftes kompetenceudvikling (så alle opgaver mestres), arbejdsbelastning, prioritering af arbejdsopgaver, tidspres og stress. ANSVARLIG FOR TILTAG (Evt. hjælper) De enkelte enheder fsva. tiltag beskrevet i lokale handleplaner. AU HR De enkelte enheder i ENH, hvor det vurderes relevant. FRIST (Dato) 1. kvartal kvartal 2016 STATUS Det skal være tydeligt for medarbejderne, at det ikke forventes, at de over tid arbejder mere end den aftalte og overenskomst-fastlagte arbejdstid. Alle ledere går foran både ift. at kommunikere dette og vise det gode eksempel. AU HR udarbejder inspirationsspørgsmål, som lægges på MUS hjemmesiden. LEA-kredsen samt øvrige administrative ledere. 1. kvartal 2017

11 AARHUS INDSATSOMRÅDE: - God ledelse i dagligdagen MÅL: Ledere, der skaber gode rammer for opgaveløsning og dermed også et godt arbejdsmiljø PRIORITERING (1, 2, 3, etc.) TILTAG (Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) Under temaet god ledelse i dagligdagen har vicedirektørområder og administrationscentre i deres lokale handleplaner besluttet en lang række forskellige tiltag. Derudover vil der som et tværgående tema være fokus på ledelse, prioritering og planlægning af arbejdet både lokalt og på tværs af organisationen. Som et fælles tema vil der være fokus på at spotte relevante muligheder for kompetenceudvikling fx via jobrotation og opgaverotation fx i MUS og GRUS, hvis leder og medarbejder finder det relevant Tydelig ledelseskommunikation af rammer og retning for den enkelte enhed Tilbud om aktuelle og relevante kurser i ledelsesudvikling herunder tilbud om gå-hjem-møder etc. for ledere i Enhedsadministrationen. Eksempelvis distanceledelse, den gode MUS-samtale, forebyggelse af stress etc. ANSVARLIG FOR TILTAG (Evt. hjælper) De enkelte enheder fsva. tiltag beskrevet i lokale handleplaner. Ledere i ENH LEA og funktionsledere Ledere i ENH. LEA og AU HR FRIST (Dato) Løbende Løbende 4. kvartal 2017 Løbende STATUS

12 AARHUS INDSATSOMRÅDE: - Anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen MÅL: - At medarbejderne oplever, at deres arbejdsindsats anerkendes af ledere og kollegaer TILTAG ANSVARLIG FOR TILTAG PRIORITERING (1, 2, 3, etc.) (Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) Under temaet anerkendelse har vicedirektørområder og administrationscentre i deres lokale handleplaner besluttet en lang række forskellige tiltag. Herudover har ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt medlemmer af samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg en særlig pligt til at gå forrest og være rollemodeller i forhold til at skabe/styrke en anerkendende kultur. Der vil som et fælles tiltag blive tilbudt kurser i anerkendelse målrettet arbejdsmiljøorganisationen og ledere mhp. at understøtte disse grupper i deres arbejde i egne enheder. Markere/synliggøre fælles succeser både lokalt og i Enhedsadministrationen. (Evt. hjælper) De enkelte enheder fsva. tiltag beskrevet i lokale handleplaner. Ledere, TR, AMR samt medlemmer af samarbejdsfora AU HR Ledere og medarbejdere FRIST (Dato) Løbende 1. kvartal 2017 Løbende STATUS

13 AARHUS INDSATSOMRÅDE: - God omgangstone MÅL: - Via en omgangstone præget af respekt og fokus på konstruktive løsninger at bevare og udvikle et godt samarbejdsklima både internt i Enhedsadministrationen og i forhold til fakulteter og institutter med henblik på høj trivsel og et godt arbejdsmiljø PRIORITERING (1, 2, 3, etc.) TILTAG (Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) Under temaet god omgangstone har vicedirektørområder og administrationscentre i deres lokale handleplaner besluttet en lang række forskellige tiltag. Skabe rammer og en kultur, der fremmer et godt kollegaskab, f.eks. ved at anerkende behovet for og opfordre til samvær og fælles arrangementer i de enkelte enheder, eksempelvis fælles frokost, sociale arrangementer osv. Styrke samarbejde, relationer og dialog på tværs af de faglige miljøer og administrationen på AU. Alle kolleger bidrager til god omgangstone, både individuelt og ved at sige fra, hvis man hører omtale eller tiltale, som ikke er i overensstemmelse med en god omgangstone og respekt. Ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt medlemmer af samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg har en særlig pligt til at gå forrest og være rollemodeller i forhold til at skabe/styrke god omgangstone. Som et fælles tiltag tilbydes et kursus i god omgangstone målrettet arbejdsmiljøorganisationen og ledere mhp. at understøtte denne gruppe i deres arbejde i egne enheder. ANSVARLIG FOR TILTAG (Evt. hjælper) De enkelte enheder fsva. tiltag beskrevet i lokale handleplaner. Ledere i ENH Konkrete tiltag arrangeres lokalt. Alle Alle Ledere, TR, AMR og udvalgsmedlemmer i ENH AU HR FRIST (Dato) Løbende Løbende Løbende Løbende 1. kvartal 2017 STATUS

14 AARHUS INDSATSOMRÅDE: - Samarbejde og ledelse på tværs af lokationer MÅL: - At forbedre arbejdsmiljøet via øget sammenhængskraft og samhørighed mellem forskellige geografisk placeret lokationer TILTAG ANSVARLIG FOR TILTAG FRIST PRIORITERING (1, 2, 3, etc.) (Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) (Evt. hjælper) (Dato) Forbedring af AU s videolinkfaciliteter/virtuelle mødefaciliteter. Ledere i ENH og AU IT 4. kvartal 2017 Øget opmærksomhed på god mødekultur ifm. videolinkmøder. Enheder, De enkelte enheder Løbende som finder det relevant, kan drøfte mulighederne med udgangspunkt i AU guidelines, som ligger på hjemmesiden for Kultur og Trivsel. Fokus på distanceledelse via seminar for ledere, der har medarbejdere fordelt på flere lokationer. LEA samt AU HR 4. kvartal 2017 STATUS

15 ASU-møde 8. december 2016 Bilag 6 Enhedsadministrationens evaluering af APV Denne evaluering af APV er udarbejdet på baggrund af input fra vicedirektørområder og administrationscentre. Psykisk APV Evaluering af spørgeskemadelen og rapportdelen (fx sammenlignelighed af spørgsmål med APV 2016, mulighed for specifikke spørgsmål, rapportering på 4. niveau, mulighed for særkørsler m.m.) Hvad fungerede godt og ønskes bibeholdt til næste psykiske APV? APV processen var bedre end APV 2012, idet den har været mere smidig, og der har været mere fokus på arbejdet lokalt. Overordnet er der ros og tilfredshed med systemet og spørgerammen. Spørgsmålene var gode og dækkende. God hjemmeside og oversigt. Positivt, at der ikke var kommentarfelter. Dog bør det under mobning/chikane/osv. være muligt at skrive en kommentar (enten i APV en eller ved siden af APV en), som kan gå videre i systemet, så ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter kan agere på det. Enkelte bemærker dog, at de ser det som en fordel, at der er mulighed for at nuancere sin besvarelse. Det var positivt, at der var mulighed for særkørsler. De vigtigste anbefalinger til en kommende APV I forhold til skemaets omfang og udformning er der i Enhedsadministrationen forskellige holdninger. Nogle ønsker en forenkling af skemaet og få, konkrete spørgsmål mhp. at gøre det mere håndterbart og vedkommende for den enkelte medarbejder. Dette antages også at gøre det lettere at følge op på, om indsatsen giver resultater. Andre ønsker for sammenlignelighedens skyld, at spørgeskemaet ikke ændres eller kun ændres ganske lidt næste gang. I samme forbindelse anerkendes behovet for, at APV en følger med tiden og i et vist omfang målretter sig et aktuelt behov for viden. Der er ønske om, at spørgsmålene bliver defineret lokalt mhp. at sikre ejerskab. Vedr. særspørgsmålene er det svært at definere spørgsmål til så mange forskellige enheder eksempelvis er der på Health ikke de samme geografiske udfordringer som på andre fakulteter. Derfor skal man tænke sig godt om, når disse spørgsmål laves, og ligeledes tænke over, hvem de rettes til. Der er divergerende opfattelser af, hvad der ligger bag ved spørgsmålet Vil du anbefale din arbejdsplads til andre. Der ønskes en løbende tydeliggørelse af, at man skal svare på sin egen oplevelse og ellers krydse af i ikke relevant.

16 Tolkning af spørgsmålene omkring ledelseslagene har mange steder sået tvivl, og der opfordres til, at disse spørgsmål omformuleres/tydeliggøres ved næste APV. Evt. give mulighed for selv at indsætte navnet. Det bør fremhæves, at formålet med APV en ikke er at evaluere de enkelte ledere, men at måle arbejdsmiljøet. Ifm. spørgsmålene om stress bør der være mulighed for at kunne angive i hvor lang tid, man har haft stress-symptomer. Disse spørgsmål kunne med fordel suppleres med specifikke spørgsmål om, hvilke faktorer som bidrager til stress. AU Uddannelse har udformet vedlagte forslag til spørgsmål. Det er ikke tanken, at alle spørgsmål skal medtages, men at de kan danne grundlag for, at fagfolk med indsigt i spørgeskemaundersøgelser kan bearbejde APV-spørgeskemaet. Der ønskes mulighed for at den enkelte medarbejder kan angive en vægtning af, hvor vigtigt det pågældende spørgsmål er for ham/hende. Der ønskes tilføjet spørgsmål, som undersøger hvorvidt de fysiske rammer påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Ved spørgsmål af alvorlig karakter (vold, grim tale, mobning, ensomhed) bør der være mulighed for at præcisere svaret - om f.eks. mobning sker fra kolleger, ledelse eller studerende, eller hvis en medarbejder føler sig ensom, om det er faglig eller social ensomhed. I rapporten har det givet anledning til misforståelser, at graferne visse steder skal læses omvendt. Enkelte resultater er således fejlagtigt opfattet som negative i stedet for positive (og vice versa). Der ønskes en gennemgående ensartethed i rapporten, så tvivl om tolkning undgås. I prosateksten i rapporterne bør man undlade at benytte værdiladede ord. Evaluering af procesdelen (fx inspirationsmaterialet på temamøder om psykisk APV, følgegruppeorganiseringen, samarbejdet mellem AMO og SU, handlingsplansudarbejdelse, dialogmøder m.m.) Hvad fungerede godt og ønskes bibeholdt? Tydelig tidsplan på dedikeret hjemmeside. Overskuelig tidshorisont for arbejdet med den psykiske APV. Temamøder fx om hvordan man læser en APV-rapport. Inspirationsmaterialet var en god hjælp til at holde styr på tidsfrister mv. Fælles informationsmøder på forskellige campus i den ånd at LAMU-repræsentanter skulle spille en rolle fra start, under proces og evaluering. De vigtigste anbefalinger til en kommende APV Selve processen med dialogmøder, indmelding af handlingsplaner mv. har været stram, og er oplevet som forceret. Ikke alle afdelinger har haft mulighed for at behandle tiltag og indsatsområder som ønsket. Processen er langstrakt, det er svært at holde fokus over så lang tid. Tidsplanen burde have taget mere hensyn til afholdelse af sommerferie.

17 Tidsplanen skal tage hensyn til, at nogle områder har en koordinationsudfordring pga. geografisk spredning af medarbejdere. Der ønskes en forskydning af den fysiske og psykiske APV, så de ikke ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden. Det opleves for komprimeret. For de fleste medarbejdere er det de lokale resultater, der er mest relevante. Det findes derfor problematisk, at resultaterne på afsnitsniveau først forelå noget tid efter den store AU-rapport. Det er uhensigtsmæssigt, at ønsket om at få resultaterne på afsnitsniveau skulle tilkendegives både før afholdelse af APV en og efter offentliggørelse af AU-rapporten. Det burde være tilstrækkeligt med én indmelding af dette ønske. Den psykiske APV er svær at bruge, fordi den er så generel. Der ønskes mulighed for en mindre omfangsrig og lokalt tilpasset psykisk APV hvert tredje år og derudover årlige trivselsmålinger med fokus på lokale behov og strategiske målsætninger. Fordelen herved at det kan signalere, at vi kigger fremad og tager et konstant ejerskab for trivslen. Der ønskes en beslutning af, om administrationscentre hører til hos fakultetet eller i enhedsadministrationen. Det dublerede ophæng har givet dublerede opfølgningsmøder. Mobning/chikane/osv. bør registreres i promille, så det ikke usynliggøres. Arbejdsmiljørepræsentanter bør modtage rapporter 2-3 dage før andre medarbejdere, for at kunne besvare spørgsmål fra medarbejderne med det samme. Tiden fra man har udfyldt spørgeskemaet til rapporterne offentliggøres bør være kortere. Hvis der går for lang tid, inden rapporterne offentliggøres, kan der være sket ændringer, som betyder, at der sættes et stort arbejde i gang, som ikke er nødvendigt. Man havde gerne set, at udmeldingen af de 4 anbefalede hovedtemaer var kommet efter det lokale opfølgningsarbejde, idet den tidlige udmelding kan have flyttet det lokale fokus fra mere oplagte og afdelingsnære emner og problemstillinger. For at bevare drivkraften og motivationen er det væsentligt, at medarbejderne føler ejerskab. Bedre materiale om udformning af handlingsdelen ønskes. Fysisk APV Evaluering af spørgeskemadelen (fx ift. information om processen, relevante og dækkende spørgsmål og svarmuligheder, passende spørgeskemalængde, modtagelse af link til datarapporter m.m.) Hvad fungerede godt og ønskes bibeholdt? Relevante spørgsmål, udformning og emner. Det var godt med et forholdsvist kort spørgeskema, som var hurtigt at besvare. Dog er der også nogle, der foretrækker en forenkling af skemaet og færre spørgsmål. Afsender er ikke anonym, hvilket giver konkrete handlemuligheder for udbedringer. Funktionen med, at skemaet lukker sig op afhængig af svar, er god. Der blev afholdt fælles informationsmøder på forskellige campus. Det er godt, især hvis oplægsholder (Rambølls repræsentant) havde kendskab til det produkt, vi andre skal lære at bruge indhold og tidshorisont havde store mangler.

18 Fin intro og opfølgning fra AU HR. De vigtigste anbefalinger til en kommende fysisk APV Temamøder om læsning af skemaer bør holdes lokalt, så man ikke skal deltage via videokonference. Det skal fremhæves, at spørgsmålet Har du fysiske problemer? er et overliggende spørgsmål, hvorunder man kan svare på yderligere spørgsmål. Giv evt. eksempler på, hvad der ligger under spørgsmålet, hvis man svarer ja, så folk ikke forventer, at de får mulighed for at svare på de spørgsmål senere. Nogle steder er detaljeringsgraden på spørgsmålene for ringe, eller der mangler muligheder for mere præcist at angive, hvad et problem drejer sig om og give uddybende forklaringer. Flere medarbejdere angiver, at de savner spørgsmål vedr. det psykiske arbejdsmiljø. På den baggrund anbefales, at det fremgår af den fysiske APV, at der kommer en psykisk APV få måneder senere. Ved spørgsmål om fx kemi, skal det være tydeligt, at spørgsmålet kun henvender sig til fx laboranter, forskere osv. og ikke medarbejdere, der kun sidder på kontor. Man behøver ikke at skrive sit lokale på, hver gang man svarer på et spørgsmål. Muligheden skal være der, men det skal ikke være obligatorisk. De felter man skriver i, skal kunne udvide sig, i stedet for at det bare er en enkelt linje, der bliver længere og længere. Det foreslås en mere grundig brugertest af spørgeskemaet og fortolkningsmæssige udfordringer. Der skal være en løsning for de medarbejdere, der ikke har adgang til en computer. Programmet skal let kunne tilføjes relevante ledere og personer. Der kan være en usikkerhed på, om der alene spørges til egentlige problemer, eller om der også spørges til forbedringsforslag. Evaluering af handlingsplansdelen (fx ift. brugen af handleplansprogrammet Rambøll APV, justeringsforslag ift. processen omkring fysisk APV m.m.) Hvad fungerede godt og ønskes bibeholdt? Der er taget hånd om indmeldte problemstillinger. Den lokale forankring. Synlig liste over problemstillinger og status herpå. De vigtigste anbefalinger til en kommende fysisk APV Der skal være mulighed for at kunne genbruge Rambøll-spørgeskemaet fx ved efterfølgende flytninger, hvor der også skal udføres en Fysisk APV. Softwareprogrammet bør gøres mere operationelt. Det skal være let at navigere, både når der indberettes, handles og afrapporteres, og især skal det være let at printe og videndele.

19 Den nuværende digitale understøttelse af etablering af handleplaner for fysisk APV fungerer ikke optimalt. Hovedproblemet er, at det er svært at dele indholdet med en større gruppe. Man er derfor hensat til kun at inddrage 1-2 personer i arbejdet med at udarbejde handleplaner eller at lave det hele i et eksternt medie først med henblik på at kunne rundsende materialet til hele LAMU, ledelsesgruppen og relevante medarbejdere. Generelt virker det som om systemet er baseret på meget små enheder med meget få problemer. Det anbefales, at der i stedet udformes et handleplansskema i word eller excel, som kan deles og kommenteres af flere brugere. Mulighed for indlæsning af tekst fra word eller excel, således at al data ikke skal gentastes, efter at input til handleplanerne er indsamlet. Afskaffelse af det felt, hvor LAMU skal lave en beskrivelse af problemet. Det har medarbejderen allerede gjort. Justering af de udsendte remindere, således at mailen indeholder information om både medarbejderens beskrivelse af problemet og den tilhørende handleplan, så man ikke efterfølgende skal bruge tid på at slå dette op. Et problem skal kunne tilknyttes mere end én handleplan, da medarbejderne til tider har beskrevet mere end ét problem i tekstfeltet. Herved minimeres indtastningsarbejdet. Der ønskes større brugervenlighed i systemet fra Rambøll, når man skal lave opfølgning og udarbejde handlingsplaner. Find en anden leverandør layoutet var nok pænt, men primært skal et værktøj være anvendeligt. Etablering af en rapportform, der er egnet som endeligt produkt, der kan rundsendes blandt medarbejdere, lægges på hjemmesiden etc. mhp. korrekt dokumentation overfor Arbejdstilsynet. Det opleves, at det administrative arbejde med at udforme og opdatere handleplaner efter den fysiske APV i en administrativ enhed overstiger arbejdet med udføre handleplanerne og derved reelt forbedre det fysiske arbejdsmiljø. Der bør derfor kontinuerligt arbejdes med at nedbringe dokumentationsarbejdet omkring dette.

20 AARHUS ASU-møde 8. december 2016 Bilag 7 Dato: 21.november 2016 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 8. december 2016 Møde: Møde i ASU Punktejer: Arnold Boon Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) x Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Indstilling Det indstilles, at arbejdsmiljøstatistikken tages til efterretning, og at der lokalt arbejdes videre med trivsels- og arbejdsmiljømæssige indsatser, der mindsker behovet for psykologisk rådgivning, forebygger arbejdsskader og nedbringer sygefraværet. Arbejdsmiljøstatistikkerne drøftes én gang om året, når årsstatistikken foreligger. Sagsfremstilling HR udarbejder arbejdsmiljøstatistikker med det formål at informere ledelsen og medarbejderrepræsentanter om udviklingen i de tre arbejdsmiljønøgletal og hermed danne grundlag for nødvendig forebyggende og opfølgende indsats. Arbejdsmiljøstatistikken indgår minimum som dagsordenspunkt på et HSU- og et HAMU-møde i hvert kalenderår. Efter lokal aftale distribueres statistikken til den lokale ledelse samt samarbejds- og arbejdsmiljømiljøorganisationen på udvalgsniveau. Statistikkerne giver et overblik over udviklingen i forbruget af psykologisk rådgivning, antallet af arbejdsskader og sygefraværsniveauet. På aggregeret niveau giver statistikken hermed et billede af tilstanden af dele af arbejdsmiljøet, men det lokale kendskab til det daglige og nære arbejdsmiljø er vigtigt for at analysere udviklingen og hermed danne grundlag for forebyggende tiltag. Kommunikation Distribueringen sker med henblik på dialog om den lokale håndtering, men der kan være forskellige aftaler i forhold til, hvor ofte statistikken drøftes i de enkelte udvalg. Sagsbehandler Jacob Søndergaard Jensen, AU HR Involvering Ledelsen, samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg i overensstemmelse med lokale aftaler. Tidsfrist Bilag Bilag 1 Arbejdsmiljøstatistik Q Bilag 2 Sygefravær Q3 2016

21 ASU-møde 8. december 2016 Bilag 8 ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER -SYGEFRAVÆR AU AARHUS AU HR NOVEMBER PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige 1 AU Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige AU Q Q Q Q Q Q1 Q Kommentarer I Q er der igangsat 42 rådgivningsforløb. I forhold til Q og Q er dette en reducering på henholdsvis 2 og 5 forløb. De 42 forløb omfattede både anonyme og visiterede rådgivningsforløb. Et lavt forbrug af psykologisk rådgivning vil næsten pr. definition være et succeskriterie, da brugen af ordningen er et udtryk for, at der er forhold, der har krævet psykologisk rådgivning. En tidlig henvendelse om psykologisk rådgivning, hvor problemer håndteres i opløbet, vil imidlertid oftest være forbundet med mindre gener og eventuelt fravær, end hvis problemerne ikke håndteres og eskalerer, eller hvis problemerne først håndteres på et senere tidspunkt. Det lokale kendskab til den visiterede del af ordningen omkring psykologisk rådgivning, hvor lederen informeres om, hvorfor ordningen benyttes, kan kaste yderligere lys over udviklingen i rådgivningsforløb og årsagerne til behovet for rådgivning. AU AARHUS NOVEMBER

22 - RÅDGIVNINGSOMRÅDER Rådgivningsområder Q Q Q Q Q Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) Afskedigelse Samarbejdsproblemer Voldsomme hændelser Stress/udbrændthed Angst/Depression Misbrug Relationsproblemer Helbredsproblemer AU Rådgivningsområder Q Q Q Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) 7% 12% 10% 14% 18% 17% Afskedigelse 1% 14% 2% 0% 12% 2% Samarbejdsproblemer 9% 6% 9% 19% 9% 5% Voldsomme hændelser 4% 7% 10% 11% 2% 5% Stress/udbrændthed 79% 57% 65% 51% 50% 57% Angst/Depression 0% 1% 1% 0% 5% 7% Misbrug 0% 0% 0% 0% 0% 0% Relationsproblemer 0% 2% 1% 5% 2% 5% Helbredsproblemer 0% 1% 0% 0% 2% 2% AU 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kommentarer Som i de foregående år og kvartaler dominerer rådgivningsområdet Stress/udbrændthed i Q Til gengæld er der en tendens til, at der kommer færre henvendelser vedrørende områderne Afskedigelser og Samarbejdsproblemer. AU AARHUS NOVEMBER FORBRUG AF RÅDGIVNINGSFORLØB Antal rådgivningsforløb pr. 100 medarbejdere Arts Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige AU Q ,13 0,33 0,38 0,43 0,74 0,00 0,54 Q ,14 1,60 0,53 0,69 0,62 0,00 0,76 Q ,74 0,64 0,04 0,31 0,85 0,00 0,43 Q ,73 0,00 0,30 0,66 0,73 0,00 0,51 Q ,65 0,00 0,30 0,69 0,61 0,00 0,48 Udregningseksempel: AU Q4 2015: 67 forløb/8772 ansatte = 0,76 henvendelse pr. 100 ansatte Udvikling i andel af rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige AU % 11% 14% 32% 27% 100% % 8% 8% 32% 35% 100% % 7% 19% 32% 29% 100% % 14% 15% 26% 24% 0% 100% Q % 16% 3% 22% 41% 0% 100% Q % 0% 16% 39% 30% 0% 100% Q % 0% 17% 43% 26% 0% 100% Kommentarer Anvendes antallet af ansatte (Headcount) fra sygefraværsstatistikken fremgår forskellen på fakulteternes og Enhedsadministrationens brug af ordningen i løbet af 2015 og Det fremgår, at Arts i forhold til medarbejderantallet generelt har et højere forbrug end de øvrige fakulteter. Aarhus BSS og HE fortsætter med at have væsentlige variationer i forbruget. I Q havde HE som det første fakultet blot en enkelt henvendelse i et kvartal. I Q blev Aarhus BSS det første fakultet, hvor der ikke er registreret rådgivningsforløb i løbet af et kvartal. Det samme gør sig gældende i Q på Aarhus BSS. ST anvendte i Q % af det samlede forbrug af psykologisk rådgivning, mens Enhedsadministrationen anvendte 26 %. På næste side fremgår fakulteternes og Enhedsadministrationens forbrug af rådgivning opdelt på institutter/centre/administrationscentre/vicedirektørområder. AU AARHUS NOVEMBER

23 -FORDELING AF RÅDGIVNINGSFORLØB 2016 Arts Q1 Q2 Q3 Total CUDIM Institut for Kultur og Samfund Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Institut for Kommunikation og Kultur Øvrige Total Aarhus BSS Q1 Q2 Q3 Total Center for Undervisning og Læring Institut for Erhvervskommunikation Institut for Forretningsudvikling og Teknologi Institut for Statskundskab Institut for Virksomhedsledelse Institut for Økonomi Juridisk Institut Psykologisk Institut Øvrige Total Science and Technology Q1 Q2 Q3 Total Center for Bioinformatik (BiRC) Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Institut for Bioscience Aarhus Institut for Bioscience Roskilde Institut for Datalogi Institut for Fysik og Astronomi Institut for Fødevarer Institut for Geoscience Institut for Husdyrvidenskab Institut for Ingeniørvidenskab Institut for Kemi Institut for Matematik Institut for Miljøvidenskab Institut for Molekylærbiologi og Genetik Interdisciplinary Nanoscience Center (inano) Øvrige Total Øvrige Q1 Q2 Q3 Total AIAS Enheder med under 20 medarbejdere på fakulteterne er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. Health Q1 Q2 Q3 Total Institut for Biomedicin Institut for Folkesundhed Institut for Klinisk Medicin Institut for Odontologi og Oral Sundhed Institut for Retsmedicin Øvrige Total Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Total Administrationscenter Arts Administrationscenter Aarhus BSS Administrationscenter HE Administrationscenter ST AU HR AU IT AU Uddannelse AU Økonomi og Bygninger Forskning og Eksterne relationer Universitetsledelsens Stab Total AU AARHUS NOVEMBER ARBEJDSSKADER Anmeldte arbejdsskader ARTS Aarhus BSS HE ST Enhedsadm Q Q Q Q1 Q Antallet af ulykker kan adskille sig fra tidligere oplyste tal, da medarbejdere kan anmelde arbejdsskader op til et år efter ulykkestidspunktet. Arbejdsskadestyrelsens ændring af personskadebegrebet har medført et væsentligt fald i antallet af anmeldelser fra AU Kommentarer En ulykke kan ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af arbejdet eller de forhold, arbejdet er foregået under. For Q er der anmeldt 5 arbejdsskader, mens der for Q er anmeldt 12 arbejdsskader. I de tre første kvartaler i 2016 er der anmeldt flere arbejdsskader (31) end på samme tidspunkt i 2015, hvor der var anmeldt henholdsvis 13, 6 og 10 arbejdsskader. På trods af stigningen i antallet af anmeldelser fra 2015 til 2016, anmeldes der væsentligt færre arbejdsskader til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring end før En væsentlig del af forklaringen på det lavere antal anmeldelser skal findes i Arbejdsskadestyrelsens ændring af personskadebegrebet i Ændringen af skadebegrebet betyder, at hvis en ulykke på arbejdet medfører mindre, forbigående skader, kan ulykken kun anerkendes som arbejdsskade, hvis følgerne kræver behandling for at forsvinde eller mindskes. Forbigående gener, der ikke har været behandlingskrævende, kan således ikke anerkendes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og de pågældende skader anmeldes derfor ikke længere af AU HR. Såfremt en ulykkesramt medarbejder er fraværende mere end en dag ud over tilskadekomstdagen, har AU dog pligt til at anmelde ulykken. AU AARHUS NOVEMBER

24 -FRAVÆRSDAGE VED ARBEJDSSKADE Kommentarer I 2016 har der været under en dags fravær forbundet med 48% (15/31) af de skader, der anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I 2015 blev der anmeldt fem arbejdsskader med under en dags fravær, hvilket svarer til 11 % (5/47) af de anmeldte skader i I 2014 var knap 60 % (45/76) af de anmeldte arbejdsskader forbundet med under en dags fravær. Udover de arbejdsskader, der anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, modtager HR en række anmeldelser, der ikke opfylder kriterierne for anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Disse arbejdsskader registreres men anmeldes ikke ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i tilfælde af efterfølgende gener. Mange af de anmeldte og registrerede arbejdsulykker skyldes formentlig uopmærksomhed, men ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen kan bidrage til, at mængden af disse og andre former for ulykker mindskes igennem påvirkning af medarbejderadfærd samt tydeliggørelse og ændring af kendte og mulige fareforhold. AU AARHUS NOVEMBER ARBEJDSSKADENS ART Fraværsdage ved arbejdsskade 2016 ARTS Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. AU Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder 0 Total Skadens art 2016 ARTS Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. AU Overfladiske sår eller skader 2 2 Åbne sår Luksation, forstuvning, forstrækning, brud Forgiftning, infektion 2 2 Tandskader 1 1 Hjernerystelse 1 1 Forbrænding, skoldning, kontakt med røg 1 1 Andet Total Overfladiske sår eller skader 7% Arbejdsskadens art 2016 AU Kommentarer I forhold til tidligere er der sket en ændring i, hvad de anmeldte skader omhandler. I 2014 udgjorde ledskader, forstrækninger, brud og forstuvninger samt sårskader størstedelen (50 % og 25 %) af de anmeldte arbejdsskader. I 2015 var de to tal 52 % og 9 %. I 2016 udgør disse skader henholdsvis 35% og 10%. Kategorien Andet udgør 32% af det samlede antal anmeldte arbejdsskader. Andet omhandler bl.a. Flere skader og Bestråling. Andet 32% Åbne sår 10% Luksation, forstuvning, forstrækning, brud 36% Forgiftning, infektion Tandskader 6% Forbrænding, 3% skoldning, Hjernerystelse røg 3% 6% AU AARHUS NOVEMBER

25 -FORDELING AF ARBEJDSSKADER 2016 ARTS Q1 Q2 Q3 Q4 Total Institut for Kultur og Samfund 2 2 Aarhus BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total HE Q1 Q2 Q3 Q4 Total SKT 2 2 Institut for Retsmedicin 1 1 Institut for Klinisk Medicin 3 3 Institut for Biomedicin ST Q1 Q2 Q3 Q4 Total Science Museerne 1 1 Institut for Fødevarer 1 1 Institut for Husdyrvidenskab Institut for Molekylærbiologi og Genetik Institut for Ingeniørvidenskab 1 1 Institut for Bioscience Institut for Agroøkologi 1 1 Institut for Miljøvidenskab 1 1 Enhedsadm. Q1 Q2 Q3 Q4 Total AU IT 1 1 Administrationscenter Aarhus BSS 1 1 Administrationscenter HE Administrationscenter ST 1 1 AU AARHUS NOVEMBER SYGEFRAVÆR Sygefravær Arts Aarhus BSS HE ST Enheds adm. Øvrige AU Antal sygedage pr. ansat Q ,6 0,8 0,7 0,7 2,0 0 1,1 Antal sygedage pr. ansat Q ,6 1,3 1,0 1,1 2,8 0,2 1,5 Antal sygedage pr. ansat Q ,8 1,0 1,0 1,3 3,0 0,4 1,6 Antal sygedage pr. ansat Q ,5 0,8 0,8 1,0 2,5 0,3 1,3 Antal sygedage pr. ansat Q ,4 1,1 0,9 1,1 2,2 0,1 1,3 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) og DANDRITE. Udvalgte oplysninger om datagrundlag mv.: Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage for ansatte, der ikke har 37 timer pr. uge, er medtaget som hele dage (100 %). Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på kvartalets første og sidste dag. Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. Kommentarer Det gennemsnitlige sygefravær i Q er på 1,3 dage, hvilket er 0,2 dag mere end i samme periode i På tværs af fakulteter og internt på fakulteter er der forskelle i det registrerede fravær. Fraværet på institutniveau kan ses i bilaget med sygefraværsstatistikken. I forhold til eventuelle sammenligninger imellem og internt på fakulteter og i Enhedsadministrationen skal der tages højde for forskelle i registreringspraksis, forskelle i arbejdsfunktioner og de videnskabelige medarbejderes rapportering af sygedage. I HR IT systemet AUHRA er det muligt at trække mere detaljerede statistikker, hvor sygefraværet kan filtreres fx i forhold til enheder og fraværslængde. HR i administrationscentre, sekretariater og fraværsregistratorerne har bl.a. adgang til AUHRA. Læs mere om AUHRA på AU AARHUS NOVEMBER

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Dato: 15.november 2016 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 23. november 2016 Møde: Møde i LAMU Punktejer: NJRA Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q3 2016 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 De primære psykiske APV-handleplaner i Enhedsadministrationen ligger på administrationscenter- og vicedirektørniveau samt underliggende enheder.

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q2 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR GUST 2017 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader. Mødedato: 2. marts 2016 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Gæst: Emne Punkt 4.1 Sygefrav ær og Psykologisk Rådgivning Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 3. oktober 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken Dato: 25. maj 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 15. november 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 22. juni 2017, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. september 2017 kl. 13.30-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads

Læs mere

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares.

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares. AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 6. december 2016, kl. 14.15-15.15 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR 1. Sygefravær 2015-2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger AARHUS Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11:30 2640-031 - Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 15. marts 2017, kl. 13.45-14.45 (tidspunkt ændret) Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 22. september 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen 15 09 2014 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem

Læs mere

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning.

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning. Møde den: 24/2 2015 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Pedersen Eventuel gæst: Dato: 23/2 2015 Side 1/3 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds)

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 24. november 2015 Kl. 10.00-12:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-11.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T.

Læs mere

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 6. december, kl. 11.00 12.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde ST FAMU møde den 1/3 2017. Side 1 af 66 Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian

Læs mere

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 1. marts 2018 Side 1/1 Mødedato: 6. marts 2018 kl. 11.00-11.30 LAMU/LSU, 11.30-12.30 LAMU Mødested: Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 2. juni 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde AARHUS Møde den: 27. maj 2015 kl. 12.00-13.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen, Arne

Læs mere

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( )

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( ) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. juni 2019 kl. 13.30-16.00 Mødelokale: 1445-017 Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU (13.30-15.00) Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 9. april 2018 kl 10.15-12.00 Mødelokale 1445-025 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Dato: 5. maj 2017 Aarhus Universitet - HR Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden Fo AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 30. maj 2018 Side 1/1 Mødedato: 7. juni 2018 kl. 11.00-12.30 (fællesmøde med LSU kl. 11.00-11.30) Mødested: Katrinebjergvej 89F, bygning 5132,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Møde den 8. oktober 2013, kl. 12.00-14.00 Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Aarhus N Bygning 5221, lokale 318 Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Dagsorden for ASU møde den

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) AARHUS ARTS Den 24. november 2015 Dagsorden LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS UNIVERSITET ARTS Ekstraordinært LAMU-møde i ACA den 18. september 2015 Kl. 11:00-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lok. 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Berit Granum Lars Friis

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned.

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser.

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 21. september 2018 kl. 9.30-11.30 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV 2015-2016 FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den INDSATSOMRÅDE: FOREBYGGELSE AF STRESS MÅL: At reducere antallet af medarbejdere der føler

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde Møde den: 6. marts 2017 kl. 10-11.30 Mødelokale 1328-120 Referat Aarhus BSS FAMU møde Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Anita Birch Trosborg, Anette Storgaard, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den 1. juni 2017 Referat Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Afbud:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. marts 2018 kl. 9.30-11.00 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 1. juni 2017, kl. 10.30-12.00 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 5. oktober 2017, kl. 10.45-11.45 Sted: Nordre Ringgade 1, Bygning 1431, lokale 015 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 42 Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1521-220 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR DPU. Udarbejdet Opdateret

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR DPU. Udarbejdet Opdateret HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR DPU Udarbejdet 0.9.06 Opdateret Følgegruppen, der har arbejdet med instituttets APV og dens omsætning til en handleplan, har gennem en længere møderække nærlæst, analyseret,

Læs mere

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende:

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende: AARHUS Bilag 5a er leveret separat til mødet. Det kan udleveres ved henvendelse til Signe Osbahr. Møde den: 26. oktober 2016 kl. 10.30-12.30 Mødelokale: 1445-031 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Møde den: 5. oktober 2017

Referat AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Møde den: 5. oktober 2017 Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Møde den: 5. oktober 2017 Referat Til stede: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk, Kristian Thorn, Nikolaj Harbjerg, Niels Damgaard Hansen, Søren Harbo Jensen, Claus

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Møde den 27. januar 2014, kl. 12.00-14.00 Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Aarhus N Bygning 5221, lokale 318 Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Dagsorden for ekstraordinært

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS Møde den: 24. februar 2017 kl. 12.00-14.00 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

3. Opfølgning: Psykisk arbejdsmiljø Motivering/opgave: Status på arbejdet med handleplanerne (kort præsentation forberedes)

3. Opfølgning: Psykisk arbejdsmiljø Motivering/opgave: Status på arbejdet med handleplanerne (kort præsentation forberedes) Fællesmøde LSU/LAMU i ACA den 9. marts 2017 Kl. 10.00-10.30 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D118 Mødedeltagere LAMU: Medarbejdere Ledere Lars Friis (LF) Ole Jensen (OJ) Birgitte Katrine

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Administrationens Samarbejdsudvalg (ASU) Møde den: 22. juni 2016

Referat AARHUS UNIVERSITET. Administrationens Samarbejdsudvalg (ASU) Møde den: 22. juni 2016 AARHUS Administrationens Samarbejdsudvalg (ASU) Referat Møde den: 22. juni 2016 Til stede: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk, Niels Damgaard Hansen, Nikolaj Harbjerg, Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen,

Læs mere

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet AARHUS UNIVERSITET Møde den: 4. juni 2015 kl. 14.00-15.00 Mødelokale: 1445-313 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 14. september 2015 kl. 13.00-14.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter

Læs mere

LSU og LAMU har besluttet at udarbejde en særskilt instituthandleplan på ph.d.-området i samarbejde med ph.d.-programlederne.

LSU og LAMU har besluttet at udarbejde en særskilt instituthandleplan på ph.d.-området i samarbejde med ph.d.-programlederne. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Kultur og Samfund Udkast udarbejdet 9. august 2016 Opdateret [dato] Ved Institut for Kultur og Samfund vil handleplanens fem indsatsområder indgå i den årlige

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS AARHUS UNIVERSITET Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst,

Læs mere

2014 MUS LSU MUS evalueringsrapport

2014 MUS LSU MUS evalueringsrapport 1 2014 MUS LSU MUS evalueringsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1.1/ Ledelsessammendrag... 2 2.0 Evalueringen... 3 2.1/ Resultater... 3 2.1.1/ Spørgsmål 1... 4 2.1.2/ Spørgsmål 2... 5 2.1.3/

Læs mere

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ekstraordinært møde den 16. januar 2015, kl. 10.00-13.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet

Læs mere

HR AU NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AU AARHUS UNIVERSITET

HR AU NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AU AARHUS UNIVERSITET HR NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AARHUS UNIVERSITET 2 Hvordan er den nye struktur blevet til?... 3 Hvordan ser den nye struktur ud?... 3 Skal min organisatoriske enhed have eget samarbejdsudvalg?... 3 Hvornår

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Referat Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda

Læs mere

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at behandling af punkt 6 blev skubbet til senere på mødet.

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at behandling af punkt 6 blev skubbet til senere på mødet. Administrationens Samarbejdsudvalg (ASU) Referat Møde den: 8. december 2016 Til stede: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk, Niels Damgaard Hansen, Nikolaj Harbjerg, Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink) ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale 1525-626 (mulighed for videolink) REFERAT Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) Emne Arbejdsmiljøstatistikker

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde: Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dato: 10. december 2015

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde: Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dato: 10. december 2015 Møde: Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Referat Dato: 10. december 2015 Til stede: Brian Bech Nielsen, Anne Lindholm Behnk, Niels Damgaard Hansen, Kristian Thorn, Nikolaj Harbjerg, Helle Colding

Læs mere

Afbud: Niels Damgaard Hansen, Knud Holt Nielsen, Søren Dam og Marie Louise Bro Pold

Afbud: Niels Damgaard Hansen, Knud Holt Nielsen, Søren Dam og Marie Louise Bro Pold Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Møde den: 22. juni 2017 Referat Til stede: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk, Kristian Thorn, Nikolaj Harbjerg, Helle Colding Seiersen, Claus Palle, Uffe Engberg,

Læs mere

2. Kl : Opfølgning på ASU-mødet den 24. september 2015 Side 1/4

2. Kl : Opfølgning på ASU-mødet den 24. september 2015 Side 1/4 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 1. december, kl. 13.-15. Nordre Ringgade 1, 8 Aarhus C Bygning 1431, lokale 21 + 23 ASU-sekretariatet Lizzi Edlich

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra mødet den 25. januar 2018 (5 min.)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra mødet den 25. januar 2018 (5 min.) Dagsorden Side 1/1 Mødedato: 24. maj 2018 kl. 11.00-12.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov,

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS UNIVERSITET Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Anna Haurdahl Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09:00 10:30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ADMINISTRATIONSCENTER ARTS. Udarbejdet 15. september 2016 Opdateret 19.

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ADMINISTRATIONSCENTER ARTS. Udarbejdet 15. september 2016 Opdateret 19. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ADMINISTRATIONSCENTER ARTS Udarbejdet 15. septemb Opdateret 19. septemb - Forebyggelse af stress - Forebygge stress via videndeling og anerkendelse - At reducere eventuelle

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 1. november 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen, Lizzi Edlich Referent:

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. maj 2016 kl Mødelokale (videolink ) Møde i LSU for Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. maj 2016 kl Mødelokale (videolink ) Møde i LSU for Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 23. maj 2016 kl 10.00-12.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst,

Læs mere

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming Møde den: 29. maj 2017, kl. 13-15 Nordre Ringgade 1, bygn. 1431-015 Møde i HAMU Referat Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Arnold Boon (AB), Marianne Hokland (MH), Jørgen B. Jespersen (JBJ), Anja Zimmerdahl

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Afbud: Lene Fransen Ina Wilkens Nissen (skulle have deltaget under punkt 7 og 8)

Referat AARHUS UNIVERSITET. Afbud: Lene Fransen Ina Wilkens Nissen (skulle have deltaget under punkt 7 og 8) Side 1/5 Mødedato: 16. marts 2018 Mødested: Lokale 214, JBV Mødeemne: LSU Deltagere: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre (referent), Alev Gencay, Henrik Philipp Vestergaard, Lene Fransen, Lizzi Edlich,

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi August 2016 Psykisk APV 2016 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Lars

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

PLANLÆGNING AF PSYKISK APV-PROCESSEN

PLANLÆGNING AF PSYKISK APV-PROCESSEN PLANLÆGNING AF PSYKISK APV-PROCESSEN Indhold Planlægning af lokale psykiske APV-processer... 2 Formål med psykisk APV... 2 Ansvarsfordeling... 2 Aftale om procesplan og nedsættelse af APV-følgegruppe...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 2. december 2016, kl. 13 15. Mødelokale: Bygning 1611, lokale 121B Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Ole Steen Nielsen, Steen Harrit Jakobsen, Thomas G.

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B Side 1/5 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09.00 10.30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV EVA KARRING KONST. INSTITUTLEDER INSTITUT FOR ODONTOLOGI 25.05. PROGRAM Velkommen: Hvad er formålet med mødet? Den overordnede proces Hvordan ser tallene ud?

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere