Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen."

Transkript

1 Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Gentofte Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Jeanette Poulsen Tlf. nr Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj. Der er indsat elementer fra Vejledningen om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde af 3. marts Skemaet er en del af det samlede materiale til kommunens redegørelse pr. 1. maj. Der indgår også skabelon til opgørelse af kommunes efterspørgsel af tilbud, specifikation af efterspørgsel vedr. autister, kommunens udbud af tilbud og venteliste. Skemaet er en erstatning for de tekstbokse, der indgik i materialet til kommunens redegørelse i Ændringen er foretaget, fordi teknikken med tekstbokse ikke fungerede tilfredsstillende. Opdeling i undergrupper følger mapperne om efterspørgsel og udbud. Der regnes med tekst på de enkelte områder og ønskes denne uddybet kan det ske under de enkelte målgrupper. Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Generelt Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden, som der skrives. Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen: Samarbejdet har fungeret tilfredsstillende. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gentofte kommune

2 2 af 17 sider. Børneområdet Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne Der eksisterer ikke planer om ændringer indenfor døgninstitutionsområdet. Camillehusene er dog permanent opnormeret fra 21 til 22 pladser pr Det skal pointeres, at Gentofte Kommune er stærkt afhængig af andre kommuners forbrug. Der eksisterer på nuværende tidspunkt en formodning om et fremtidigt behov for ændring og målretning af nogle få pladser på aflastningsinstitutionen Lundø, således at aflastningstilbuddet til børn med vanskeligheder inden for autismespektret opkvalificeres. Samtidig overvejes at oprette 6 nye aflastningspladser i tilknytning til specialbørnehaven Troldemosen til førskolebørn med multihandicaps. Forebyggende foranstaltninger i kommunen: I kommunen findes der adskillige forebyggende foranstaltninger til de tilbud, der rummes i rammeaftalen. Der er med tilknytning til 8 almindelige dagtilbud oprettet særlige tilbud til børn med down-syndrom, multihandicappede og ADHD. Disse tilbud drives ud fra et inklusionsperspektiv, hvor alle børn uanset handicaps kan rummes i normale børnemiljøer. Dette betragtes som en forebyggende foranstaltning, således at færre børn anbringes i specialbørnehaver, hvis de kan profitere af andre miljøer. Det 8. tilbud er stadig under udarbejdelse, og vedrører et særligt dagtilbud målrettet børn inden for autismespektret. I kommunen arbejdes med en tidlig registrering af børn med særlige vanskeligheder. Dette foregår i et centralt udvalg i Børn og Forebyggelse, som i samarbejde med sundhedsplejersker laver en tidlig registrering af børn med særlige behov, således at dagtilbud og eventuelle særlige foranstaltninger kan målrettes mod barnets behov. Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene Som eksplicit fokusområde har Børn og Forebyggelse At vores tilbud tilrettelægges i samarbejde med brugerne. I den forbindelse udarbejdes en tilfredshedsundersøgelse, der vedrører brugeres og pårørendes medbestemmelse og indflydelse på behandlingsforløb, fritid og daglige rutiner. Ydermere er der politisk bevågenhed på inklusionsarbejdet på hele børneområdet, hvilket også medfører en faglig udvikling af institutionerne på det sociale område, som sikrer at de arbejder inkluderende. I Gentofte kommune er der udarbejdet en handicappolitik, hvortil der er knyttet diverse handleplaner, som har til formål at opkvalificere området i forbindelse med implementeringen af politikken. For at sikre en faglig udvikling og et fagligt fokus forventes en deltagelse i kompetencecentre indenfor specialområdet multihandicappede samt indenfor autismeområdet (meldt ind i forbindelse med tiden efter hensigtserklæringen ). Øvrige bemærkninger Uddybning af de enkelte målgruppe-områder Målgrupper: Autisme Tilbud til børn og unge med vanskeligheder indenfor autismespektret forventes at kunne skabe en sådan struktur for barnet eller den unge, at denne sikres en tryg hverdag og dermed mulighed for en udvikling, der tager afsæt i det enkelte barns ressourcer og kompetencer. Tilbuddet skal skabe sammenhæng og helhed i barnets eller den unges hverdag med stabile og tydelige rammer og systemer, som er hensigtsmæssige i forhold til det enkelte barn/unge. Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige ændringer i anbringelser på dette område, men meget tyder på en stigning af antallet indenfor målgruppen.

3 3 af 17 sider. Børneområdet Nedsat fysisk funktionsevne Psykisk udviklingshæmning Sindslidelse Derfor er der, som ovenfor beskrevet initiativer i gang af en mere forebyggende karakter, samt specialisering af dagtilbudspladser i forbindelse med de særlige tilbud. Denne forventede stigning fører også til et ønske om en specialisering af nogle aflastningspladser på Lundø. Tilbud til børn og unge med fysisk funktionsnedsættelse skal kunne imødekomme det helt specifikke behov, som barnet eller den unge har. Dette betyder, at der ofte er tale om et behov for en meget specialiseret indsats og dermed et specialiseret tilbud. Kommunens behov for anbringelse på dette område er minimalt, og der er således ikke sket nogen ændringer siden sidste års indmelding til Rammeaftalen. Tilbud af denne karakter forventes at være specialiserede, således at de kan behandle og håndtere børnenes ofte komplekse problematikker. Det er vigtigt, at der tages individuelle hensyn. Der skal arbejdes med relationer, børnenes sociale færdigheder og udviklingsmuligheder. Tilbuddene til multihandicappede børn og unge skal kunne yde en omfattende socialpædagogisk bistand og pleje med tilgang til sundhedsfaglig ekspertise og indsats samt andre specialydelser. Der opleves ingen væsentlige ændringer i forhold til indmeldingen til Rammeaftale Dog opleves et markant fald i efterspørgsel af pladser til udviklingshæmmede børnehavebørn ( 32) men samtidig en markant stigning i efterspørgsel til pladser til multihandicappede børnehavebørn, som i denne indberetning også rummes i denne kategori. Gentofte Kommune har derfor justeret fordelingen af pladser på Troldemosen fra 32 pladser til multihandicappede børn og 12 pladser til psykisk udviklingshæmmede børn til 40 pladser til multihandicappede børn og 4 pladser til udviklingshæmmede børn pr Pr omlægges alle 44 pladser til multihandicappede børn. Tilbud til sindslidende skal kunne tilbyde en miljøterapeutisk behandling samt mulighed for individuel terapi. Dette skal ske i et struktureret og overskueligt miljø med sammenhæng og helhed, hvor de bedste udviklingsmuligheder kan skabes for det enkelte barn. Gentofte Kommune har ingen tilbud indenfor denne målgruppe og placerer kun få børn. Der er ingen tendenser til ændringer på området.

4 4 af 17 sider. Voksen området, handicap. Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne I 2008 vil Gentofte Kommune foretage en yderligere analyse af hele handicapområdet. Forebyggende foranstaltninger i kommunen: Gentofte Kommune har i 2008 vedtaget en handicappolitik. Handicappolitikken indeholder en række forebyggende foranstaltninger, som udmøntes i en årlig handleplan. Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene I Gentofte Kommune gennemføres et særligt projekt vedr. brugerindflydelse på voksenområdet. Som led i projektet er der i efteråret 2007 gennemført en inddragende dialogproces med brugere, ansatte og pårørende om muligheden for at udvikle brugerindflydelsen på området. Målsætninger og retningslinier for indsatsen for at øge brugerindflydelsen er vedtaget i socialudvalget i november Øvrige bemærkninger Vedr. bilag til kommunens redegørelse Skabelon til yderlig specifikation af autisme området. Regionen har i 2008 udarbejdet en skabelon, hvori autismeområdet opdeles i Asperger syndrom, Infantil autisme og Atypisk autisme. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for Gentofte Kommune at foretage denne underopdeling på personniveau. Det gælder på 103, 104, 107, 107aflastning og 108. Gentofte Kommune kan oplyse, at den samlede gruppe af autister i kommunen pt. fordeler sig på infantil autisme og atypisk autisme med et funktionsniveau gående fra middel til lav. Almene ældreboliger De almene ældreboliger er talt med i tabellerne for længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Udbud Opgørelsen af udbud og belægningsprocenter på 103 og 104 på Job- og Aktivitetscenteret er ikke helt konsistent. Det samlede pladsantal på stedet er ca. 240, men det kan variere alt efter hvor mange dage og hvilke borgerne er indskrevet på. Uddybning af de enkelte målgruppe-områder Målgrupper: Autisme 103 Autisme. Beskyttet beskæftigelse skal give den enkelte bruger et tilbud, der svarer til dennes behov og forudsætninger. Brugerne skal indgå i egentlig produktion. Beskæftigelsestilbudet skal stimulere, vedligeholde og udvikle den enkelte brugers færdigheder således at tilbudet styrker kompetencer og tilgodeser, hvordan den enkeltes ressourcer og interesser bedst muligt fremmes. Tilbudet skal ligeledes tilrettelægges, så det understøtter ansvar for eget liv og tilværelse. Der forventes anvendt faguddannet personale med målgruppekendskab, som kan skabe strukturerede og trygge rammer, der tager hensyn til den individuelle brugers behov. Personalet skal endvidere kunne støtte og vejlede den udviklingshæmmede i personlige og beskæftigelsesmæssige forhold. Beskæftigelsestilbudet skal som udgangspunkt være underlagt forudsigelighed og en struktur der skaber tryghed for den enkelte. 104 Autisme. Aktivitets og samværstilbud skal sigte mod opretholdelse og forbedring af personlighed færdigheder og livsvilkår. Brugerne skal indgå i social aktiviteter som udfoldes sammen med andre. Tilbudet skal stimulere, vedligeholde og udvikle den enkelte brugers færdigheder således at tilbudet styrker kompetencer

5 5 af 17 sider. Voksen området, handicap. og tilgodeser, hvordan den enkeltes ressourcer og interesser bedst muligt fremmes. Tilbudet skal ligeledes tilrettelægges så det understøtter ansvar for eget liv og tilværelse. Der forventes anvendt faguddannet personale med målgruppekendskab, som kan skabe strukturerede og trygge rammer, der tager hensyn til den individuelle brugers behov. Personalet skal endvidere kunne støtte og vejlede i personlige og forhold. Tilbudet skal som udgangspunkt være underlagt forudsigelighed og en struktur der skaber tryghed for den enkelte. 107 og 107 aflastning Autisme. Tilbudene skal dække behov for aflastning, optræning, afprøvning af bomuligheder, udslusning mv. Tilbudene skal gennem rådgivning, vejledning og undervisning udvikle og styrke den enkeltes færdigheder, så de bliver i stand til at løse egne problemer og klare hverdagens opgaver. Tilbudene skal afklare den enkeltes mulighed for at mestre eget liv eventuelt med støtteforanstaltninger. Tilbudene skal tilbyde faguddannet personalet med målgruppekendskab, som kan skabe et overskueligt og struktureret miljø for den enkelte. Botilbudene til personer med forstyrrelser indenfor autismespektret skal tilbydes mindre enheder med en særlig vægt på forudsigelige og strukturerede rammer. 108 Autisme. Tilbudene til autister skal som udgangspunkt skabe struktur og forudsigelighed for den enkelte. Målet med den socialpædagogiske indsats er sammen med den enkelte beboer/bruger herudover at tilrettelægge dagligdagen på en måde, som gør ham eller hende i stand til at leve et hverdagsliv så trygt og værdigt som muligt med inddragelse af egne ønsker og behov. Det betyder, at botilbudene skal sikre struktur i dagligdagen gennem individuel støtte, hjælp og omsorg så den enkelte kan mestre hverdagslivet og få mulighed for at skabe nye relationer. Botilbud skal deslige kunne varetage en målrettet indsats på baggrund af den enkeltes aktuelle funktionsnedsættelse. Botilbudene skal således kunne give den enkelte omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner herunder pleje, omsorg, hjælp til udvikling af færdigheder og socialpædagogisk bistand. Tilbuddene skal være sammenhængende og helhedsorienterede og det skal tilstræbes, at det samlede tilbud bidrager til at give den enkelte en mere selvstændig tilværelse med respekt for den enkeltes ønsker, behov og muligheder for livsudfoldelse. Der skal være faguddannet personalet med målgruppekendskab. Døgndækning og adgang for kørestolsbrugere. 103 Autisme. Ingen bemærkninger 104 Autisme. Mere præcis registrering har medført ændring i antal personer fra Samlet behov er ændret fra 3 til 8 helårspladser Autisme. 3 personer er placeret i kategorien Udenfor rammeaftale redegørelsens område, hvor den 1 person er placeret i et 107 botilbud, men hvor det løbende vurderes om der kan tilbydes andre muligheder. To personer er hjemmeboende og forventes at have et behov i Stigningen på 2 personer årligt er baseret på Gentofte kommunes venteliste på autistområdet samt en opgørelse over unge med autismeforstyrrelser, der i de kommende år overgår til voksenforanstaltninger. 107 aflastning Autisme. I 2007 havde Gentofte Kommune ingen opgørelser over autister i aflastning. Bedre målgruppeinddeling og registrering har medført at to personer nu er registreret på et 107 aflastningstilbud.

6 6 af 17 sider. Voksen området, handicap. 108 Autisme. Der er foretaget en nedjustering af helårspersoner på området, hvilket skyldes bedre registrering. Fremadrettet forventes der dog fortsat en stigning i efterspørgslen. Stigningen er baseret på Gentofte kommunes venteliste på autistområdet samt en opgørelse over unge med autismeforstyrrelser, der i de kommende år overgår til voksenforanstaltninger, og som forventes at efterspørge et 108 tilbud. De 7 personer i kategorien Udenfor rammeaftalen referer til personer der på nuværende tidspunkt primært er hjemmeboende. Der er budgetteret med en netto stigning på hele 108 området. Stigningen er for nuværende placeret på målgruppen autisme, det kan sagtens vise sig at nedsat fysisk funktionsevne stigningen også fordeler sig på de tre andre målgrupper. 103 Nedsat fysisk funktionsevne / senhjerneskadet. Beskyttet beskæftigelse skal give den enkelte bruger et tilbud, der svarer til dennes behov og forudsætninger. Brugerne skal indgå i egentlig produktion. Beskæftigelsestilbudet skal stimulere, vedligeholde og udvikle den enkelte brugers færdigheder således at tilbudet styrker kompetencer og tilgodeser, hvordan den enkeltes ressourcer og interesser bedst muligt fremmes. Tilbudet skal ligeledes tilrettelægges, så det understøtter ansvar for eget liv og tilværelse. Der forventes anvendt faguddannet personale med målgruppekendskab, som kan skabe strukturerede og trygge rammer, der tager hensyn til den individuelle brugers behov. Personalet skal endvidere kunne støtte og vejlede den handicappede i personlige og beskæftigelsesmæssige forhold. 104 Nedsat fysisk funktionsevne / senhjerneskadet. Aktivitets og samværstilbud skal sigte mod opretholdelse og forbedring af personlighed færdigheder og livsvilkår. Brugerne skal indgå i social aktiviteter som udfoldes sammen med andre. Tilbudet skal stimulere, vedligeholde og udvikle den enkelte brugers færdigheder således at tilbudet styrker kompetencer og tilgodeser, hvordan den enkeltes ressourcer og interesser bedst muligt fremmes. Tilbudet skal ligeledes tilrettelægges så det understøtter ansvar for eget liv og tilværelse. Der forventes anvendt faguddannet personale med målgruppekendskab som har indsigt i den handicappedes individuelle behov. Personalet skal endvidere kunne støtte og vejlede i personlige og aktivitetsmæssige forhold. 107 og 107 aflastning Nedsat fysisk funktionsevne / senhjerneskadet herunder døve og blinde. Tilbudene skal dække behov for aflastning, optræning, afprøvning af bomuligheder, udslusning mv. til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, som har behov for betydelig hjælp i dagligdagen. Tilbudene skal gennem rådgivning, vejledning og undervisning udvikle og styrke den enkeltes færdigheder, så de bliver i stand til at løse egne problemer og klare flere af hverdagens opgaver. Tilbudene skal afklare den enkeltes mulighed for at mestre eget liv eventuelt med støtteforanstaltninger. Tilbudene skal tilbyde faguddannet personalet med målgruppekendskab, som kan skabe et overskueligt og struktureret miljø for den enkelte. Endvidere skal tilbudene kunne håndtere relevante kommunikationsformer herunder benytte lyde, mimik, og kropssprog til at tolke brugernes kommunikation. Der skal være adgang for kørestolsbrugere. 108 Nedsat fysisk funktionsevne / senhjerneskadet herunder døve og blinde. De specialiserede botilbud skal kunne varetage en målrettet indsats på baggrund af den enkeltes aktuelle funktionsnedsættelse. Botilbudene til skal således kunne give den enkelte omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling, herunder specialiseret støtte til genoptræning, hjælp til

7 7 af 17 sider. Voksen området, handicap. udvikling af færdigheder og socialpædagogisk bistand. Tilbuddene skal være sammenhængende og helhedsorienterede og det skal tilstræbes, at det samlede tilbud bidrager til at give den enkelte en mere selvstændig tilværelse med respekt for den enkeltes ønsker, behov og muligheder for livsudfoldelse. Der skal være faguddannet personalet med målgruppekendskab. Der skal være et fysisk og pædagogisk struktureret miljø, der kan kompensere for synshandicap o. lign og som kan varetage udredning af kognitive og fysiske ressourcer og problemstillinger. Herunder skal tilbudene kunne håndtere relevante kommunikationsformer herunder benytte lyde, mimik, og kropssprog til at tolke brugernes kommunikation. Tilbudene skal have en pædagogik, der har fokus på den enkelte brugers udvikling og som kan skabe livskvalitet for brugeren og være i stand til at afdække fremtidige behov for bolig, beskæftigelse / stimulering, støtte, behandling m.v. Tilbudene skal kunne håndtere eventuelle følgehandicaps, supplerende diagnoser mv. og understøtter ergo- og fysioterapeutisk træning. Døgndækning og adgang for kørestolsbrugere. 103 Nedsat fysisk funktionsevne / senhjerneskadet. I 2007 rammeredegørelsen registrerede Gentofte Kommune ikke borgere i målgruppen. Kommunens registreringsmuligheder er blevet mere præcise, hvilket har medført, at der er i 2008 er registreret 3 helårspersoner i 103 tilbud. 104 Nedsat fysisk funktionsevne / senhjerneskadet. Ingen bemærkninger 107 Nedsat fysisk funktionsevne / senhjerneskadet herunder døve og blinde. Mere præcis målgruppebeskrivelse har medført ændring i tal fra Samlet behov i 2007 var 0, hvilket er ændret til 2 helårspersoner. 107 og 107 aflastning Nedsat fysisk funktionsevne / senhjerneskadet herunder døve og blinde. Ingen bemærkninger Psykisk udviklingshæmning 108 Nedsat fysisk funktionsevne / senhjerneskadet herunder døve og blinde. Ingen bemærkninger 103 Psykisk udviklingshæmmede. Beskyttet beskæftigelse skal give den enkelte bruger et tilbud, der svarer til dennes behov og forudsætninger. Brugerne skal indgå i egentlig produktion. Beskæftigelsestilbudet skal stimulere, vedligeholde og udvikle den enkelte brugers færdigheder således at tilbudet styrker kompetencer og tilgodeser, hvordan den enkeltes ressourcer og interesser bedst muligt fremmes. Tilbudet skal ligeledes tilrettelægges, så det understøtter ansvar for eget liv og tilværelse. Der forventes anvendt faguddannet personale med målgruppekendskab som kan skabe strukturerede og trygge rammer der tager hensyn til den individuelle brugers behov, er et krav. Personalet skal endvidere kunne støtte og vejlede den udviklingshæmmede i personlige og beskæftigelsesmæssige forhold. 104 Psykisk udviklingshæmmede. Aktivitets og samværstilbud skal sigte mod opretholdelse og forbedring af personlighed færdigheder og livsvilkår. Brugerne skal indgå i social aktiviteter som udfoldes sammen med andre. Tilbudet skal stimulere, vedligeholde og udvikle den enkelte brugers færdigheder således at tilbudet styrker kompetencer og tilgodeser, hvordan den enkeltes ressourcer og interesser bedst muligt fremmes. Tilbudet skal ligeledes tilrettelægges så det understøtter ansvar for eget liv og tilværelse. Der forventes anvendt faguddannet personale med

8 8 af 17 sider. Voksen området, handicap. målgruppekendskab som kan skabe strukturerede og trygge rammer der tager hensyn til den individuelle brugers behov, er et krav. Personalet skal endvidere kunne støtte og vejlede i personlige og forhold. 107 & 107 aflastning Psykisk udviklingshæmmede. Tilbudene skal dække behov for aflastning, optræning, afprøvning af bomuligheder, udslusning mv. til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne som har behov for betydelig hjælp i dagligdagen. Tilbudene skal gennem rådgivning, vejledning og undervisning udvikle og styrke den enkeltes færdigheder, så de bliver i stand til at løse egne problemer og klare hverdagens opgaver. Tilbudene skal afklare den enkeltes mulighed for at mestre eget liv eventuelt med støtteforanstaltninger. Yderligere så skal der være tilbud om fysio- og ergoterapeutisk behandling m.h.p. at fastholde eller optræne færdigheder. Endvidere skal tilbudene kunne håndtere relevante kommunikations former herunder benytte lyde, mimik, og kropssprog til at tolke brugernes kommunikation. Tilbudene skal tilbyde faguddannet personalet med målgruppekendskab som kan skabe et overskueligt og struktureret miljø for den enkelte. Adgang for kørestolsbrugere. 108 Psykisk udviklingshæmmede. De specialiserede botilbud skal kunne varetage en målrettet indsats på baggrund af den enkeltes aktuelle funktionsnedsættelse. Botilbudene til udviklingshæmmede skal således kunne give den enkelte omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling, herunder specialiseret støtte til genoptræning, hjælp til udvikling af færdigheder og socialpædagogisk bistand. Tilbuddene skal være sammenhængende og helhedsorienterede og det skal tilstræbes, at det samlede tilbud bidrager til at give den enkelte en mere selvstændig tilværelse med respekt for den enkeltes ønsker, behov og muligheder for livsudfoldelse. Faguddannet personalet med målgruppekendskab som kan skabe et overskueligt og struktureret miljø for den enkelte. Tilbudet skal kunne håndtere forskellige former for kommunikation for grupper uden verbalt sprog. Døgndækning og adgang for kørestolsbrugere. 103 Psykisk udviklingshæmmede. På 103 har der i 2007 været en svagt faldende tendens, hvilket har bevirket en mindre nedjustering fremadrettet. Den svagt faldende tendens afspejler sig ligeledes i Gentofte kommunes budget. Hvorvidt nedgangen vil forekomme i målgruppen - Psykisk udviklingshæmmede eller en af de tre andre målgrupper, er usikkert. Justeringen afspejler sig i øvrigt ved en stigning på helårsværk er placeret under kategorien Udenfor rammeaftale redegørelsens område. De 12 personer overgik til Gentofte Kommune med amtslig medfinansiering i Psykisk udviklingshæmmede. Mere præcis registrering har medført ændring i tal fra Samlet behov er ændret fra 68 til 78 helårspladser. Der har i 2007 været en stigning i efterspørgslen på 104 tilbud, hvilket har bevirket en stigning fremadrettet. Stigning afspejler sig ligeledes i Gentofte kommunes budget. 107 Psykisk udviklingshæmmede. Der er budgetteret med en mindre stigning på området, hvilket stigningen på 1 årsværk fremadrettet afspejler. 107 aflastning Psykisk udviklingshæmmede.

9 9 af 17 sider. Voksen området, handicap. Ingen bemærkninger 108 Psykisk udviklingshæmmede. Fremadrettet forventes der en stigning i efterspørgslen på hele 108, hvilket der også er budgetteret efter. Stigningen er baseret på Gentofte kommunes ventelister samt en opgørelse over unge, der i de kommende år overgår til voksenforanstaltninger.

10 10 af 17 sider. Voksen området, psykiatri. Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne I 2008 vil Gentofte Kommune foretage en yderligere analyse af hele handicapområdet. Forebyggende foranstaltninger i kommunen: Gentofte Kommune har i 2008 vedtaget en handicappolitik. Handicappolitikken indeholder en række forebyggende foranstaltninger, som udmøntes i en årlig handleplan. Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene I Gentofte Kommune gennemføres et særligt projekt vedr. brugerindflydelse på voksenområdet. Som led i projektet er der i efteråret 2007 gennemført en inddragende dialogproces med brugere, ansatte og pårørende om muligheden for at udvikle brugerindflydelsen på området. Målsætninger og retningslinier for indsatsen for at øge brugerindflydelsen er vedtaget i socialudvalget i november Øvrige bemærkninger Målgrupper: sindslidende 103 Sindslidende Beskyttet beskæftigelses skal give den enkelte bruger et tilbud, der svarer til dennes behov og forudsætninger. Brugerne skal indgå i egentlig produktion. Beskæftigelsestilbudet skal stimulere, vedligeholde og udvikle den enkelte brugers færdigheder således, at tilbudet styrker kompetencer og tilgodeser, hvordan den enkeltes ressourcer og interesser bedst muligt fremmes. Tilbudet skal ligeledes tilrettelægges så det understøtter ansvar for eget liv og tilværelse. Målet med tilbudene if. til de sindslidende er at begrænse de sociale følgevirkninger af en sindslidelse og undgå unødige indlæggelser og institutionsophold, bryde isolationen og øge livskvaliteten for den sindslidende. Et element heri er at kunne styrke brugernes psykiske velbefindende, herunder udvikle brugerne i at træffe valg, håndtere samarbejde og skabe relationer. Der forventes anvendt faguddannet personale med målgruppekendskab, der kan skabe strukturerede og trygge rammer, som tager hensyn til den individuelle brugers behov. Personalet skal endvidere kunne støtte og vejlede den sindslidende i personlige og beskæftigelsesmæssige forhold. 104 Sindslidende Aktivitets og samværstilbud skal sigte mod opretholdelse og forbedring af personlighed færdigheder og livsvilkår. Brugerne skal indgå i sociale aktiviteter, som udfoldes sammen med andre. Tilbudet skal stimulere, vedligeholde og udvikle den enkelte brugers færdigheder således, at tilbudet styrker kompetencer og tilgodeser, hvordan den enkeltes ressourcer og interesser bedst muligt fremmes. Tilbudet skal ligeledes tilrettelægges så det understøtter ansvar for eget liv og tilværelse. Der forventes anvendt faguddannet personale med målgruppekendskab, som kan skabe strukturerede og trygge rammer, der tager hensyn til den individuelle brugers behov. Personalet skal endvidere kunne støtte og vejlede den sindslidende i personlige og aktivitetsmæssige forhold. 107 og 107 aflastning Sindslidende De midlertidige socialpsykiatriske botilbud skal kunne give særlig social støtte og rehabilitering og samtidig sætte fokus på beboernes behandlingsbehov. Botilbudene skal kunne varetage/håndtere en målrettet indsats på baggrund af

11 11 af 17 sider. Voksen området, psykiatri. den enkelte sindslidendes aktuelle funktionsnedsættelse. Elementer heri er at: Sikre individuelle psykosociale indsatsformer som supplement til en evt. medicinske behandling Skabe balance i det at bo, så den enkelte inkluderes og rummes med sine særegne erfaringer og sin egen livsform Give den enkelte beboer et ståsted i tilværelsen, som modvægt til den psykiske sygdom, så beboeren bliver i stand til at fastholde sin bolig på institutionen, og så vidt muligt bliver i stand til at leve et hverdagsliv ud fra, egne ønsker og behov Sikre det pædagogiske arbejde med social rehabilitering Der skal være faguddannet personalet med målgruppekendskab, der kan håndtere forskellige aspekter for tiltag i forhold til målgruppen, sikre opfølgning efter indlæggelser, kendskab til individuelle psykosociale indsatsformer mv. 108 Sindslidende De specialiserede socialpsykiatriske botilbud skal kunne give særlig social støtte og rehabilitering og samtidig sætte fokus på beboernes behandlingsbehov. Botilbudene skal kunne varetage/håndtere en målrettet indsats på baggrund af den enkelte sindslidendes aktuelle funktionsnedsættelse. Elementer heri er at: Sikre individuelle psykosociale indsatsformer som supplement til en evt. medicinske behandling Skabe balance i det at bo, så den enkelte inkluderes og rummes med sine særegne erfaringer og sin egen livsform Give den enkelte beboer et ståsted i tilværelsen, som modvægt til den psykiske sygdom, så beboeren bliver i stand til at fastholde sin bolig på institutionen, og så vidt muligt bliver i stand til at leve et hverdagsliv, ud fra egne ønsker og behov. Sikre det pædagogiske arbejde med social rehabilitering Der skal være faguddannet personalet med målgruppekendskab, der kan håndtere forskellige aspekter for tiltag i forhold til målgruppen, sikre opfølgning efter indlæggelser, kendskab til individuelle psykosociale indsatsformer mv. Døgndækning 103 Sindslidende Bedre registrering betyder at Gentofte Kommune har 1 helårsperson der deltager i et 103 tilbud. Derudover er der 2 personer registreret i kategorien Udenfor rammeaftalen, som kom fra det tidligere Københavns Amt med medfinansiering. 104 Sindslidende Ingen bemærkninger 107 Sindslidelse. Der er en 2 person placeret i kategorien der er angivet som udenfor rammeaftaleredegørelsens område. Tallene er hentet fra Gentofte kommunes egen opgørelse over personer i 107 tilbud, hvor amtet tidligere har medfinansieret. 107 og 107 aflastning Sindslidende Ingen bemærkninger

12 12 af 17 sider. Misbrug, forsorg og krisecentre Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne Lænkerne i Danmark -alkohol Gentofte Kommune opsiger efter gensidig overenskomst med Lænkerne i Danmark driftsoverenskomsten for Lænkepensionatet i Glostrup og for de ambulante tilbud inder lænkeambulatorierne. Tilbudene drives videre af Lænkerne i Danmark. Der er ingen planer om ændringer i udbuddet af pladser til voldsramte kvinder Forebyggende foranstaltninger i kommunen: Alkohol / Stof Misbrug Gentofte Kommune har vedtaget en samlet sundhedspolitik for kommunen, hvor forebyggelse på alkoholmisbrugsområdet indgår. Gentofte Kommune har på voksenområdet indgået et samarbejde med en misbrugskonsulent, der konsulteres efter behov. Gentofte Kommune indgår forsat i et tværkommunalt samarbejde med omegnskommunerne. Samarbejdet afdækker bl.a. behovet for indsats på misbrugsområdet herunder, hvordan kommunerne får iværksat de rette tilbud af både forebyggende og behandlende karakter. Hjemløse Gentofte kommune fik i 2007 bevilliget midler fra Socialministeriets til at udarbejde udviklingsprojekt, der skal skabe bedre kvalitet i arbejdet for bl.a. hjemløse, med særlig vægt på hjemløse, der udsluses fra herberg. Projektet skal bl.a. undersøge og synliggøre, hvorledes de hjemløse får bedre adgang til bolig, arbejde og ædruelighed. I den forbindelse skal der udvikles metoder og redskaber til brug for den individuelle sagsbehandling, der kan danne bedre baggrund for at afdække, beskrive og implementere helhedsorienterede indsatser for de hjemløse. Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene Voldsramte kvinder Som eksplicit fokusområde har Børn og Forebyggelse At vores tilbud tilrettelægges i samarbejde med brugerne. I den forbindelse gennemføres en tilfredshedsundersøgelse, der vedrører brugeres og pårørendes medbestemmelse og indflydelse på behandlingsforløb, fritid og daglige rutiner. I Gentofte Kommune gennemføres et særligt projekt vedr. brugerindflydelse på voksenområdet. Som led i projektet er der i efteråret 2007 gennemført en inddragende dialogproces med brugere, ansatte og pårørende om muligheden for at udvikle brugerindflydelsen på området. Målsætninger og retningslinier for indsatsen for at øge brugerindflydelsen er vedtaget i Socialudvalget i november Øvrige bemærkninger Uddybning af de enkelte målgruppe-områder Målgrupper: Voldsramte kvinder 109 målgruppe Voldsramte Kvinder Tilbuddene skal tilbyde midlertidigt, sikkert ophold til voldstruede og voldsramte kvinder og deres børn. Under opholdet skal kvinderne og deres børn tilbydes omsorg, støtte og rådgivning. Indsatsen skal sigte mod at styrke den enkeltes muligheder for personlig udvikling, aktivering og social integration. Tilbuddene skal være sammenhængende og helhedsorienterede, og det skal tilstræbes, at det samlede tilbud bidrager til at give den enkelte en mere selvstændig tilværelse med respekt for den enkeltes ønsker, behov og muligheder for livsudfoldelse. Det skal sikres at kvindekrisecentrene individualiserer

13 13 af 17 sider. Misbrug, forsorg og krisecentre hjælpen til forskellige målgrupper for at tilgodese særlige behov herunder at kvinder med anden etnisk baggrund end dansk modtager fornøden hjælp til deres eventuelle særlige behov. Centrene skal kunne tage selvstændigt stilling til, hvordan eventuelle børn støttes i at bearbejde vanskelige oplevelser. Herunder er det vigtigt, at det beskrives, om og hvordan kontakten til børnenes netværk, dagtilbud, skole og kammerater kan bevares. Boligfondens Krisecenter oplever en stærk stigning i antallet af henvendelser fra voldsramte kvinder og fra de voldsramte kvinders kommuner. Gentofte Hjemløse Misbrug Døgn tilbud Kommune har ingen planer om ændringer i udbuddet af pladser. 110 Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer Tilbudene skal skabe trygge forhold, så den enkelte kan restituere sig for derigennem at kunne vende tilbage til så normal en tilværelse som muligt. Tilbudene skal skabe regelmæssighed, forplejning, reetablering af døgnrytme og fysisk genoptræning, samt klarhed over den enkeltes økonomiske situation. Herudover skal der sikres en sammenhæng mellem den eventuelle medikamentelle og psykosociale behandling og de sociale problemstillinger, som den enkelte i øvrigt frembyder. Endvidere skal det sikres, at der er en gennemskuelig og faglig kvalificeret overgang mellem de forskellige tilbud. Personalet, skal håndtere forskellige brugere med vidt forskellig baggrund og problemstilling og skabe trygge rammer og struktur for beboerne. Et element heri er at iværksætte forskellige aktiviteter, så beboerne bliver selvhjulpne igen og via opstillede mål og planer med henblik på udslusning til egen bolig samt understøtte processen gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet og behandling. Ingen bemærkninger 141 Døgn, dag og ambulant behandling alkoholmisbrug Tilbudene til alkoholmisbrugere skal rumme flere former for hjælp. Det drejer sig om husly, støtte og omsorg, behandlingsplaner og udslusning. Gentofte Kommune ligger vægt på, at der udarbejdes individuelle behandlingsplaner, således at brugerens individuelle problemstillinger kan håndteres. Herudover skal der være mulighed for lægelig behandling, terapeutiske samtaler og antabusbehandling. I udredningsfasen skal behandlingstilbudet efterstræbe, at afdække eventuelle andre problematikker der kan følge med et alkoholmisbrug. 101 Døgn, dag og ambulant behandling stofmisbrug Stofmisbrugsbehandling efter 101 indebærer en psykosocialt baseret behandlingsindsats i form af et forløb som er beskrevet i en behandlingsplan. Planen udarbejdes if. til det visiterede tilbud - døgn- dag eller ambulant. Behandlingsplanen udarbejdes i samarbejde med brugeren. Herudover har tilbudene en helt generel forpligtigelse til at hjælpe voksne stofbrugere med en helhedsorienteret indsats med servicetilbud, der er afpasset den enkeltes behov. Behandlingen kan overordnet beskrives som en helhedsorienteret indsats, der integrerer den psykosociale og medicinske behandling. Opgaver som tilbudene skal løse kan overordnet beskrives som: Rådgivning om misbrugsstoffer. Stofmisbrug og afhængighed. Udredning og iværksættelse af behandling Målgruppen er både brugere og pårørende samt samarbejdspartnere i social- og sundhedssektoren, kriminalforsorgen m.m. Tilbudene skal varetage alle former for stofmisbrug. Der forudsættes indgående erfaring og målgruppekendskab blandt tilbudenes personale.

14 14 af 17 sider. Misbrug, forsorg og krisecentre 141 Alkohol Gentofte Kommune efterspørgsel på dagpladser er uændret if. til Misbrug Dagtilbud Misbrug Ambulant tilbud 101 Stofmisbrug Gentofte Kommune efterspørgsel på døgnpladser er uændret if. til De 2,5 årsværk er ikke placeret på behandlingstilbud der indgår i rammeaftalen, men da det er KABS Glostrup der henviser til behandlingstilbudene, er tallet for døgnophold medtaget i redegørelsen. Læs ovenstående beskrivelse af døgn, dag og ambulant behandling på alkoholog stofmisbrugsområdet. 141 Alkohol dagtilbud Gentofte Kommune efterspørgsel på dagpladser er uændret if. til Stofmisbrug dagtilbud Gentofte Kommune efterspørgsel på dagpladser er uændret if. til Læs ovenstående beskrivelse af døgn, dag og ambulant behandling på alkohol - og stofmisbrugsområdet. 141 Alkohol ambulant behandling Tallet for borgere i ambulant behandling er i 2007 og fremover blevet væsentlig reduceret - fra 265 til 125 personer i. Det skyldes både en mere nøjagtig registrering af borgere i behandling samt overblik over, hvilke tilbud kommunen anvender. Tilbud der primært er anvendes er Lænken og Hvidovre Hospitals alkoholenhed. Bemærk at antallet er opgjort i personer. 101 Stofmisbrug ambulant behandling Gentofte Kommune efterspørgsel på ambulant behandling er steget med 5 årsværk, hvilket skyldes mere præcise opgørelser og en mindre stigning i tilgang i 2007.

15 15 af 17 sider. Specialundervisning for voksne og øvrige områder Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne I 2008 vil Gentofte Kommune foretage en yderligere analyse af hele handicapområdet. Forebyggende foranstaltninger i kommunen: Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene Øvrige bemærkninger Uddybning af de enkelte del-områder Områder Hjælpemidler Fysio- og Ergoterapi Konsulent, rehabilitering og genoptræning Sagsbehandling af bilsager har Falck varetaget ult og primo 2008 der er aftalt at de sagsbehandler 60 sager. Der er ikke taget stilling til hvad der skal ske derefter. HMC-Rødovre: Overgår fra 2009 til delvist abonnement- og takstfinanciering. Gentofte Kommune forventer at benytte tilbudet som tidligere. Konsultation, undersøgelse/test, rådgivning og vejledning samt afprøvning af hjælpemidler og fysio- og ergoterapeutisk behandling til børn og unge med (massive) sansemotoriske handicaps, psykomotorisk retardering, (svære) bevægelseshandicaps og funktionsnedsættelser. Lands- og landsdelsdækkende tilbud, social-delen Det enkelte tilbud skal være specifikt målrettet børnenes og de unges særlige behov som følge af deres specifikke handicap. Ingen ændringer Center for Døve er på voksenområdet objektivt finansieret. Gentofte Kommune har derfor ikke viden om ydelser fordelt på borgere. Det gælder både, døgn og dagtilbud. Lands- og landsdelsdækkende tilbud, undervisningsdelen Det enkelte tilbud skal være specifikt målrettet børnenes og de unges særlige behov som følge af deres specifikke handicap. Ingen ændringer

16 16 af 17 sider. Tale høre syn: Kommunikationscentre Børn THI Kompetencecenter tilbyder vidtgående specialundervisning til småbørn med svære tale- og sprogvanskeligheder. Der er både tale om (næsten) normalt udviklede småbørn uden aktivt sprog, småbørn med svær dysfasi og småbørn med forskellige neurologiske tale og sprogvanskeligheder. Tilbuddet gives i form af undervisningsgrupper og konsultativ bistand til barnets daginstitution, forældrene og til PPR. Til småbørn og skolebørn med svær stammen gives tilsvarende både undervisningsforløb og konsultativ bistand. Derudover har THI Kompetencecenter et udstrakt kursustilbud til fagfolk og forældre. THI Kompetencecenters tilbud er højt specialiserede og gives i et tværfagligt samarbejde mellem talepædagoger, psykologer og fysioterapeuter. (THI) Voksne med tale og stemmeproblemer. Fysisk handicappede, herunder døve, blinde, ordblinde og hjerneskadet: Uddannet personale med høj indsigt i specialundervisning til de relevante målgrupper. Metoder til matchning af målgrupper i forhold til holdplacering herunder afklaring af undervisningsbehov og metodebrug. Tilbud om undervisning der er tilrettelagt i forhold til den konkrete brugers /målgruppes særlige behov. Bibringe kursisterne personlige, sociale og faglige kompetencer. Variationerne i undervisningsforløbene. Fastsættelse af individuelt fastsatte mål og opfølgning og evaluering i forhold hertil. Adgang for kørestolsbrugere Børn THI Kompetencecenter betjener kommunens specialbørnehave Troldemosen med talepædagoger. PPR overvejer på sigt selv at give denne bistand. Kommunens anvendelse af undervisningstilbuddet på THI Kompetencecenter forventes ikke ændret. (THI) Voksne med tale og stemmeproblemer. THI er i 2008 overgået fra abonnementsordning til takstfinansiering, hvilket har styrket Gentofte Kommunes mulighed for at opgøre antallet af borgere der modtager ordningen mere præcist. Indenfor taletræning udbydes udredning, eneundervisning og holdundervisning indenfor hhv. stemme, stammen og dysartri. Tallet for 2007 blev angivet i antal borgere i alt 108. Det har vist sig at være udtryk for forløb og ikke antal borgere. I 2007 havde Gentofte Kommune reelt til 103 forløb fordelt på i alt 74 borgere. Forløb der indholdsmæssigt fordelte sig på: udredning, stammehold, stemmehold, parkinsonhold (dysartri) og eneundervisning Øvrig specialundervisning Gentofte Kommune har pt. ingen forventninger til ændringer i antal. THI hjerneskadede: Gentofte kommune har i samarbejde med Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommune ansat logopæder til at varetage undervisning og genoptræning i forhold til taleproblemer hos hjerneskadede og vil derfor benytte THI s tilbud i mindre grad end tidligere. Uddannet personale med høj indsigt i specialundervisning til de relevante målgrupper. Metoder til matchning af målgrupper i forhold til holdplacering herunder afklaring af undervisningsbehov og metodebrug. Tilbud om undervisning der er tilrettelagt i forhold til den konkrete brugers/målgruppes

17 17 af 17 sider. særlige behov. Bibringe kursisterne personlige, sociale og faglige kompetencer. Variationerne i undervisningsforløbene. Fastsættelse af individuelt fastsatte mål og opfølgning og evaluering i forhold hertil. Adgang for kørestolsbrugere Ydelserne hos Suka, Svika og THI var i 2007 finansieret via abonnementsordning. Fra 2008 er tilbudene overgået til aktivitetsbestemt finansiering, hvilket har medført mere præcise opgørelser over antallet af borgere der modtager ordningerne. SVIKA Tallet for 2007 var reelt 38 og ikke 49 borgere. Gentofte Kommune har på nuværende tidspunkt ingen forventninger til at tallet vil ændre sig fremadrettet. Maglemosen Tallet for 2007 var reelt 4,5 og ikke 9 borgere. I 2007 er 2 personer ophørt efter endt uddannelsesforløb, 2 vil og 1 person er overgået til Ungdomsuddannelsen i En person modtager pt. det 1. årige forløb på Maglemosen, og ophører pr Gentofte Kommune har derfor pt. 2 helårspersoner på Maglemosen, og fra sommeren ½ helårsperson. Gentofte Kommune forventer et fremadrettet efterspørgsel på 3 helårspersoner. (Generelt så vil alle personer der har modtaget et uddannelsesforløb på Maglemosen overgå til den nye ungdomsuddannelse (UU). Som ikke hører under anden lovgivning. Det betyder at forløb på Maglemosen, i specialundervisningsregi, kommer til at forgår i forlængelse af den 3 årig ungdomsuddannelse. Forlængelsen er af 1 års varighed.) Egedammen GK forventede i 2007 at have 1 borger på Egedamen, hvilket ikke har været tilfældet. SUKA Ingen kommentarer

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Kontaktperson Stine Bøgebjerg Hansen Tlf. nr. 7232 3500 Mail.: sbh@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:københavns kommune, Socialforvaltningen Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Københavns kommune, Socialforvaltningen Kontaktperson Solvejg Aaberg Sørensen Tlf. nr. 33 17 37

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune Kontaktperson Christian Hjorth Tlf. nr. 36377549 Mail.: rk@rk.dk (att. Christian Hjorth) Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:bornholms Regionskommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Halsnæs Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rudersdal kommune 1 af 11 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v. på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune Gentofte kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Jeanette Poulsen Tlf. nr. 3998 4071 Mail.: jeap@gentofte.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: mch@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Brøndby kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Neel Lind Tlf. nr. 43282619 Mail.: negli@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok Tårnby Dragør kommune dok. 1996007 Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok. 1996007 Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Mark Jacobsen Tlf. nr. 43236279 Mail.: mark.jacobsen@glostrup.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:furesø kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Kontaktperson Simon Lund Tlf. nr. 48 49 11 71 Mail.: slu@horsholm.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune Dato for afsluttet indberetning: 30 april 2008 Dato for politisk godkendelse: 29 maj 2008 Redegørelsen er godkendt i de respektive fagudvalg primo april og skulle efter planen have været forelagt Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:høje Taastrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hvidovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hvidovre kommune fra:hvidovre kommune fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Søren Ethelberg Tlf. nr. 36393811 Mail.: set@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr.

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hvidovre Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hvidovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:hvidovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hvidovre Kommune Kontaktperson Allan Christiansen, (specialundervisning). Morten BlicherHansen (det sociale område) Tlf.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:albertslund kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Line Friis Brorholt/ Unna Scherer Tlf. nr. 43686155/ 43686404 Mail.: Line.friis.brorholt@albertslund.dk

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hillerød kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:lyngby-taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Børn: Jørn Unnerup Voksne: Mette Marie Juul Tlf. nr. 4597 3087 4597 3326 Mail.:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:københavns kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:høje-taastrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Høje-Taastrup Kommune Kontaktperson Henrik Frølund Søtorp Tlf. nr. 4359 1705 Mail.: henriksoe@htk.dk Skemaet er tænkt

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt et værktøj til brug ved udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj,

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 36 Klub til børn

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune Ballerup kommune Side 1 af 15 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune Kontaktperson Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mail.: tsd@balk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:frederiksberg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Claus Jarset Tlf. nr. 38215040 Mail.: Clja01@frederiksberg.dk Skemaet er tænkt

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Gladsaxe. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Gladsaxe. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Redegørelse til brug for rammeaftale med Region Hovedstaden J. nr. 00.01.00P27 Sag: 2007/0001777-005 Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Gladsaxe Kontaktperson:

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Tlf. nr.

Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Tlf. nr. J. nr. 00.01.00P27 Sag: 2007/0001777-004 Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Gladsaxe Kontaktperson: Rasmus Bækgaard (voksenområdet), Ninna Thomsen (børneområdet)

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

De 10 sociale mål Holstebro Kommune (voksenområdet)

De 10 sociale mål Holstebro Kommune (voksenområdet) De 1 sociale mål Holstebro Kommune (voksenområdet) Regeringens 1 sociale mål skal sætte retning for og skabe større fremdrift i socialpolitikken: Flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, og færre

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE

KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE I denne folder bliver du kort introduceret til fagområdet Voksenservice. Ved at læse folderen får du et overordnet

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Forslag Rammeafe 2010 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Kontaktpersoner Rikke Bøllingtoft Cruse Majbritt Normann Nielsen Tlf. nr. Tlf. nr. 39 57 53 79 39 57 55 80 Mail: Rikke Bøllingtoft/GLKOM/D K Mail: ph@gladsaxe.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rødovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rødovre kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rødovre kommune Kontaktperson Christian Hjorth Tlf. nr. 3637 7549 Mail.: Rk@rk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr.

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 12.02.2018 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.:

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gladsaxe Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gladsaxe Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gladsaxe Kommune Kontaktpersoner Minne Fejborg (børneområdet) /Margit Wendelboe Petersen (voksenområdet) Tlf. nr. 39575317/ 39575573 Mail.: minfej@gladsaxe.dk/ mawepe@gladsaxe.dk

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere