Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018"

Transkript

1 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

2 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater 6 Samlet tilfredshed med hjemmeplejen... 6 Tilfredshed med ydelserne... 6 Personlig pleje... 6 Praktisk hjælp... 7 Maden... 7 Kontakt til Egedal Kommune... 8 Praktiske forhold... 8 Hjælpernes opførsel... 8 Visitationen... 9 Valg af leverandør... 9 Frit valg mellem leverandør... 9 Fleksibel hjemmehjælp... 9 Det gode hverdagsliv Sammenhæng i hjemmeplejen Understøttelse af selvstændighed Mulighed for at klare sig i eget hjem Livskvalitet Understøttelse af selvhjulpenhed Tilfredshed med understøttelse af selvhjulpenhed Karakteristik af modtagere af hjemmepleje Hyppighed af hjælp Køn og civilstand Samvær med pårørende Vurdering af helbred Sammenligning af resultater med andre undersøgelser 14 Sammenligning med undersøgelserne i 2012 og Sammenligning af tilfredshed med personlig pleje Sammenligning af tilfredshed med praktisk hjælp Sammenligning af tilfredshed med maden Sammenligning af spørgsmål om Det gode hverdagsliv Sammenligning med national undersøgelse Sammenligning af samlet tilfredshed Sammenligning af tilfredshed med en personlig pleje Sammenligning af tilfredshed med praktisk hjælp Sammenligning af tilfredshed med maden Sammenligning af spørgsmål om Det gode hverdagsliv Fakta om undersøgelsen 24 Bilag 1 - Spørgeskemaet 25 Bilag 2 Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter 35

3 3

4 4 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten af hjemmeplejen hos vores leverandører. Ved at spørge brugerne om de er tilfredse, kan hjemmeplejen sætte ind netop der, hvor der er mest behov. Undersøgelsen er baseret på Kommunernes Landsforening og regeringens koncept for brugertilfredshedsundersøgelser. Resultaterne af denne undersøgelse kan derfor sammenlignes med en national undersøgelse af tilfredsheden med hjemmeplejen. Samme undersøgelse blev gennemført i Egedal i 2012 og 2015, hvilket ligeledes giver mulighed for at undersøge, om der er sket en forandring med tilfredsheden over tid. I undersøgelsen i 2015 og i dette års undersøgelse er der desuden tilføjet en række nye spørgsmål, som er særlige for Egedal Kommune. Det drejer som om spørgsmål om, hvorvidt hjemmeplejen understøtter, at borgerne kan klare sig bedre i eget hjem, og hvorvidt der opleves sammenhæng i hjemmeplejen, Disse spørgsmål kan derfor hverken sammenlignes med landsgennemsnittet eller den foregående undersøgelse.

5 5 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen Der er generelt tilfredshed med leverandørerne i Egedal Kommunes hjemmepleje, idet 62 % er tilfredse eller meget tilfredse i deres samlede vurderingen af den hjemmepleje, som de modtager. 5 % angiver, at de er utilfredse og 3 % er meget utilfredse. Sammenlignes resultaterne med tidligere undersøgelser i 2012 og 2015, er der dog sket et fald i tilfredsheden. Desuden er tilfredsheden i Egedals undersøgelse i 2018 lavere end den nationale undersøgelse gennemført i Hjælperne modtager en meget positiv vurdering, og de opleves af et stort flertal af modtagerne af hjemmepleje som venlige, omsorgsfulde, respektfulde samt lyttende til brugernes ønsker. Derudover er der størst tilfredshed med hjælpen til personlig pleje (bad, vask, påklædning og toiletbesøg), hvor den samlede tilfredshed ligger på 81 %, mens blot 2 % svarer, at de er utilfredse. Tilfredsheden med hjælpen til af- og påklædning og toiletbesøg er lavere end tilfredsheden i undersøgelsen i 2012 og Det samme gør sig gældende i forhold til den nationale undersøgelse fra Der er noget lavere tilfredshed med den praktiske hjælp (rengøring, tøjvask og indkøb). Her er den samlede tilfredshed på 56 %, mens 8 % angiver, at de er utilfredse og 4 % er meget utilfredse. Det er tilfredsheden med rengøringen, der trækker den generelle tilfredshed med praktisk hjælp ned, idet 54 % svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med rengøringen. Til gengæld er tilfredsheden med hjælpen til indkøb på 82 % og tøjvask på 71 %. Der er sket et fald i tilfredsheden med den praktiske hjælp siden undersøgelser i 2012 og 2015, både når den gælder den samlede tilfredshed, samt tilfredsheden med hjælpen til rengøring og tøjvask. Det samme gør sig gældende, når der sammenlignes med den nationale undersøgelse. Til gengæld er tilfredsheden med maden steget siden I undersøgelsen fra 2018 siger 78 % af brugerne, at maden er god.

6 6 Præsentation af undersøgelsens resultater I det følgende gennemgås alle resultaterne af undersøgelsen mere detaljeret. Samlet tilfredshed med hjemmeplejen Når brugerne bliver spurgt, hvor tilfredse de samlet set er med den hjemmepleje, de modtager, svarer 62 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens 30 % er både tilfredse og utilfredse. 5 % svarer, at de er utilfredse og kun 3 % svarer, at de er meget utilfredse. Tilfredshed med ydelserne Personlig pleje Der er generelt stor tilfredshed med den personlige pleje, idet 81 % samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen til personlig pleje. Størst tilfredshed er der med hjælpen til af- og påklædning, at vaske sig og til at gå i bad, hvor henholdsvis 83 %, 82 % og 80 % er tilfredse. Lidt lavere er tilfredsheden med hjælpen til toiletbesøg, hvor 73 % er tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen. Der er kun ganske få (mellem 0-4 %), som er meget utilfredse med den personlige pleje.

7 7 Praktisk hjælp Tilfredsheden med den praktiske hjælp er lavere end tilfredsheden med den personlige pleje. På spørgsmålet, om tilfredsheden med den praktiske hjælp samlet set, har 56 % svaret, at de er tilfredse, mens 31 % er hverken tilfredse eller utilfredse. Størst tilfredshed er der med hjælpen til indkøb og tøjvask, hvor henholdsvis 82 % og 71 % er tilfredse. Lavest er tilfredsheden med hjælpen til rengøringen, hvor 54 % er tilfredse. 2-6 % svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse med dele af den praktiske hjælp. Maden Af de personer, der får leveret mad, svarer 78 %, at maden er god eller meget god, mens 4 % mener, at maden er meget dårlig. 10. Hvad synes du om maden, du får leveret? Sæt ét kryds Egedal Kommune har to leverandører af mad. Opdeles besvarelsen på leverandører viser analyse, at der ikke er signifikant forskel på tilfredsheden med de to leverandører.

8 8 Kontakt til Egedal Kommune Praktiske forhold Brugerne er delte i opfattelsen af, om det er de samme hjælpere, der oftest kommer, idet 30 % svarer ja til dette spørgsmål, 31 % siger både og, mens 40 % svarer nej. 32 % mener, at hjælpen er lige god uanset, hvilken hjælper der kommer i deres hjem, mens 41 % svaret nej. Til spørgsmålet om hjælperne generelt kommer på de aftalte tidspunkter svarer 51 % ja, mens 21 % svarer nej. Når vurderingerne af hjælperne opdeles på frekvensen af hjælp borgerne modtager, er der kun et af spørgsmålene, hvor der er signifikant forskel. Brugere som modtager hjemmepleje hver anden uge oplever i højere grad, at hjælperne kommer på de aftalte tidspunkter, end de brugere der får hjælp flere gange om dagen (Tabellen kan ses i bilag 2). Hjælpernes opførsel Der er en overordentlig stor tilfredshed med hjælperne blandt brugerne. 92 % mener, at hjælperne er venlige, 85 % mener, at de udviser respekt, 79 % svarer, at de er omsorgsfulde, og 73 % svarer, at de lytter til deres ønsker. 4 og 3 % oplever, at hjælperne ikke er omsorgs- og respektfulde, og 5 %, at der ikke bliver lyttet til deres ønsker.

9 9 Visitationen 63 % af brugerne vurderer, at kontakten til visitationen er god eller meget god, mens 14 % svarer, at den er dårlig eller meget dårlig. Valg af leverandør Frit valg mellem leverandør Der er generelt stort kendskab til mulighed for frit at vælge mellem kommunale og private leverandører. 80 % kender til frit valg, mens 20 % ikke kender til fristvalg. 60 % angiver, at det er vigtigt for dem at kunne vælge mellem private og offentlige leverandører, mens 18 % angiver, at de ikke finder det vigtigt. Fleksibel hjemmehjælp Kun 28 % af brugerne ved, at de kan benytte sig af fleksibel hjemmehjælp, mens 72 % angiver, at de ikke ved det.

10 10 Det gode hverdagsliv Egedal Kommune har særligt fokus på det gode hverdagsliv hos modtagere af hjemmepleje, hvor borgere hjælpes til at kunne klare sig selv i hverdagen. De følgende spørgsmål afdækker borgernes tilfredshed med denne indsats. Sammenhæng i hjemmeplejen En stor del af modtagerne af hjemmepleje får flere forskellige ydelser f.eks. både hjælp til personlig pleje og rengøring. 62 % af brugere oplever, at der er en sammenhæng i den hjælp, de modtager. 16 % oplever, at der ikke er en sammenhæng mellem den hjælp, de modtager. Understøttelse af selvstændighed Af de brugere, der modtager hjemmepleje, mener 65 %, at hjemmeplejen giver mulighed for at være selvstændig i høj eller meget høj grad, mens 14 % svarer i mindre grad eller slet ikke. Mulighed for at klare sig i eget hjem Til spørgsmålet om at kunne klare sig i eget hjem svarer 66 %, at hjemmehjælpen i høj grad eller meget høj grad giver dem mulighed for at klare sig selv, mens 18 % svarer i mindre grad eller slet ikke.

11 11 Livskvalitet Til spørgsmål om, hvorvidt hjemmehjælpen øger livskvaliteten, så svarer 65 % i høj eller meget høj grad, mens 13 % svarer i mindre grad eller slet ikke. Understøttelse af selvhjulpenhed Over halvdelen, nemlig 60 % af brugerne oplever, at deres evne til at klare sig selv, hverken er blevet ringere eller bedre i den tid, hvor de har modtaget hjemmepleje. Der er 20 %, der oplever, at deres evne til at klare sig selv er øget, mens 19 % er blevet mindre selvhjulpne. Tilfredshed med understøttelse af selvhjulpenhed Modtagerne af hjemmepleje er generelt tilfredse med indsatsen med selvhjulpenhed både i forhold til personlig pleje (68 %) og praktiske gøremål (59 %). Der er dog ca. en tredjedel (29 % og 33 %), der hverken er tilfredse eller utilfredse.

12 12 Karakteristik af modtagere af hjemmepleje Hyppighed af hjælp 47% af de brugere der har besvaret Egedals spørgeskemaundersøgelse får besøg af hjemmeplejen hver 2. uge eller mindre, mens 29 % får besøg flere gange om dagen og 11 % får besøg 1 gang hver dag. Køn og civilstand Der er langt flere kvinder end mænd, der har svaret på spørgeskemaet, hvilket kan hænge sammen med den generelle demografiske sammensætning. Der er desuden flest enlige, der har svaret på spørgeskemaet.

13 13 Samvær med pårørende Over halvdelen af de brugere, der har svaret på spørgeskemaet, ser deres familie mindst en gang i ugen. 15 % af brugerne ser deres pårørende sjældent eller aldrig. Vurdering af helbred 51 % af de personer, der har svaret på spørgeskemaet, vurderer deres helbred til både at være godt og dårligt, mens 14 % vurderer det positivt og 34 % siger, at det er dårligt eller meget dårligt.

14 14 Sammenligning af resultater med andre undersøgelser Sammenligning med undersøgelserne i 2012 og 2015 I det følgende sammenlignes resultaterne af undersøgelsen i 2018 med de tidligere undersøgelser i 2012 og Det giver mulighed for at følge udviklingen i tilfredsheden over tid. Når tallene sammenlignes skal, der tages udgangspunkt i konfidensintervallet for at sikre, at der er signifikant forskel på de to tal. Konfidensintervallet fremgår af parentesen i højre side af tabellen. Sammenligning af tilfredshed med personlig pleje Der er sket et fald i tilfredsheden med hjælpen til af- og påklædningen siden Andelen af brugere, der er hverken er tilfredse eller utilfredse er steget fra 3 % i 2015 til 15 % i 2018, mens andelen af tilfredse er faldet fra 66 % til 55 %. Der er kun sket et mindre fald i de meget tilfredse brugere fra 31 % til 28 %. Der er ikke et signifikant fald i tilfredsen med hjælpen til at gå i bad fra 2015 til Men der er til fald i tilfredsen, når undersøgelsen fra 2012 og 2018 sammenlignes. Fra 2012 til 2018 er der sket i fald i antallet af tilfredse og meget tilfredse, mens antallet af hverken tilfredse eller utilfredse er steget fra 9 % til 18 %.

15 15 Der er sket et markant fald i tilfredsheden med hjælpen til toiletbesøg. Andelen af tilfredse eller meget tilfredse var 92 % i 2012 og 93 % i 2015, mens det er 73 % i Sammenlignes tilfredsheden med den personlige pleje samlet set, så er der ingen signifikant forskel på 2018 og Til gengæld er der et fald i tilfredsheden fra 2012 til 2018, hvor andelen af meget tilfredse er faldet fra 41 % til 30 %.

16 16 Sammenligning af tilfredshed med praktisk hjælp Sammenlignes tilfredsheden med den praktiske hjælp, så er der sket et fald i tilfredsheden med den praktiske hjælp samlet, hvor der i 2015 var 69 % tilfredse eller meget tilfredse, og det tal er faldet til 56 % i Der er også sket et fald i tilfredsheden med hjælpen til rengøring fra 65 % i 2015 til 54 % i Det samme mønster gør sig gældende for tilfredsheden med tøjvask, hvor der er sket et fald fra 82 % i 2015 til 71 % i Der er ikke sket en signifikant ændring i tilfredsheden med hjælpen til indkøb. Antal svar Gns (konfidens) ,54 (3,47-3,61) 2018 Den praktiske hjælp samlet set? 232 3,83 (3,78-3,88) ,79 (3,78-3,89) ,24 (4,19-4,29) 2018 Hjælpen til indkøb? 54 4,22 (4,16-4,29) ,35 (4,30-4,39) ,46 (3,39-3,54) 2018 Hjælpen til rengøring? 319 3,77 (3,71-3,83) ,69 (3,63-3,75) ,89 (3,82-3,95) 2018 Hjælpen til tøjvask? 87 4,07 (4,02-4, ,18 (4,13-4,22) % 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent

17 17 Sammenligning af tilfredshed med maden Tilfredsheden med maden er steget markant fra 2015 og til 2018, hvor andelen, der synes godt eller meget godt om maden, er steget fra 60 % til 78 %. Tilfredsheden med maden i 2018 ligger ligeledes højere end i (*): Spørgsmålet er stillet med svarmulighederne: ' Meget dårlig', 'Dårlig', Hverken god eller dårlig', 'God', 'Meget god' Sammenligning af spørgsmål om Det gode hverdagsliv Når undersøgelsen fra 2018 sammenlignes med undersøgelsen fra 2015, så er der færre, der oplever, at hjemmehjælpen giver muligheden for at være selvstændig. I 2018 svarer 78 %, at hjemmeplejeindsatsen i høj eller meget høj grad giver mulighed for selvstændighed, mens der er 65 % i Antal svar Gns (konfidens) I hvor høj grad oplever du, at den hjemmehjælp, du får, giver dig mulighed for at være selvstændig ,67 (3,54-3,8) 3,93 (3,82-4,04)

18 18 Der er desuden sket et mindre fald i andelen, der oplever, at de er blevet mere selvhjulpne under hjemmeplejeindsatsen. Antal svar Gns (konfidens) Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmeplejeindsats en? ,98 (2,88-3,08) 3,2 (3,12-3,28) Tilfredsheden med hjælpen til selvhjulpenhed i forhold til praktiske gøremål er desuden faldet fra 75 % i 2015 til 59 % i Antal svar Gns (konfidens) Hvor tilfreds er du med medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. praktiske gøremål? ,60 (3,46-3,74) 3,89 (3,79-3,99) Oplevelsen af sammenhæng i hjemmeplejen har ikke ændret sig siden Modtagerne af hjemmepleje oplever desuden det samme i niveau hjælpen til at klare sig selv. Der er også samme tilfredshed med støtten til at blive selvhjulpen i forhold til den personlige pleje i både 2015 og Tabellerne kan ses i Bilag 3. Sammenligning med national undersøgelse I det følgende sammenlignes Egedals undersøgelse med en national undersøgelse af tilfredsheden med hjemmeplejen foretaget af Rambøll i juni Egedals undersøgelse er foretaget i perioden oktober 2017 til januar Når sammenligningen af de to undersøgelser foretages, skal det tages med i betragtning, at undersøgelserne ligger forskudt med ca. 1½ år. Selvom det giver interessant viden at sammenligne med den nationale undersøgelse, kan det ikke afvises, at tilfredsheden på nationalt plan har ændret sig i løbet af den periode enten i form af en stigning eller et fald i tilfredsheden. Sammenligning kan bruges til at indikere, om der er en forskel i forhold til tilfredsheden på nationalt plan men ikke til håndfaste konklusioner.

19 19 Det har ikke været muligt at sammenligne alle spørgsmål fra Egedals undersøgelse. Det skyldes flere forskellige årsager; at nogle data fra den nationale undersøgelse ikke har været tilgængelige, at spørgsmålet om visitationen ikke længere indgår i den nationale undersøgelse, samt at Egedal har udviklet egne spørgsmål. Sammenligning af samlet tilfredshed Når den samlede tilfredshed med hjemmeplejen sammenlignes med den nationale undersøgelse, så er tilfredsheden i Egedal lavere end i resten af landet. Egedal adskiller sig ved at have færre, der er tilfredse eller meget tilfredse, og flere der hverken er tilfredse eller utilfredse. Andelen af utilfredse og meget utilfredse ligger desuden en anelse over landsgennemsnittet. Antal svar Gns (konfiden s) 3,72 Egen Kommune 340 (3,65-3,78) Landsundersøg else ,09 (4,07-4,12) 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent

20 20 Sammenligning af tilfredshed med en personlig pleje Når det gælder tilfredsheden med hjælpen til af- og påklædning, toiletbesøg og den personlige pleje samlet set, så er tilfredsheden lavere i Egedal end på nationalt plan. Til gengæld er den lavere tilfredshed med hjælpen til at gå i bad og til at vaske sig ikke signifikant. Antal svar Gns (konfidens) - + Af- og påklædning? ,11 (4,06-4,16) 4,26 (4,23-4,28) Egedal Landsgennemsnit At gå i bad? 119 4,19 (4,14-4,25) Egedal 739 4,26 (4,23-4,28) Lands- Gennemsnit At vaske dig? ,11 (4,05-4,17) 4,18 (4,15-4,20) Egedal Lands- Gennemsnit Den personlige pleje samlet set? ,09 (4,04-4,14) 4,24 (4,22-4,26) Egedal Lands- Gennemsnit 49 3,84 (3,77-3,90) Egedal Toiletbesøg? 204 4,09 (4,07-4,12) Lands- Gennemsnit 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Forskel i.ft. landsgennem snit Svarfordelingen i procent

21 21 Sammenligning af tilfredshed med praktisk hjælp Tilfredsheden med den praktiske hjælp samlet set og hjælpen til rengøring ligger markant under landsgennemsnittet. I den nationale undersøgelse er 75 % af brugerne tilfredse med den praktiske hjælp samlet set, mens der er 56 % tilfredse brugere i Egedal. Tilsvarende er der 70 % på landsplan, der er tilfredse med rengøringen, mens der er 54 % af Egedals brugere, der er tilfredse. Tilfredsheden med hjælpen ligger til tøjvask ligger også under landsgennemsnittet, mens tilfredsheden med hjælpen til indkøb ligger over landsgennemsnittet, men det er ikke en signifikant forskel. Antal svar Gns (konfidens) - + Den praktiske hjælp samlet set? ,54 (3,47-3,61) 3,93 (3,90-3,96) Egedal Landsgennemsnit 49 4,22 (4,16-4,29) Egedal Hjælpen til indkøb? 197 4,13 (4,10-4,16) Landsgennemsnit Hjælpen til rengøring? ,46 (3,39-3,54) 3,84 (3,81-3,88) Egedal Landsgennemsnit Hjælpen til tøjvask? ,89 (3,82-3,95) 4,12 (4,09-4,15) Egedal Landsgennemsnit 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Forskel i.ft. landsgennemsnit Svarfordelingen i procent

22 22 Sammenligning af tilfredshed med maden Tilfredsheden med maden ligger over landsgennemsnittet. Egedal adskiller sig positivt ved at have flere, der er synes, at maden er meget god og færre, der syn, at den er dårlig eller meget dårlig. Hvad synes du om maden, du får leveret? (*) Antal svar Gns (konfidens) - + 4,00 (3,94-4,06) 3,88 (3,85-3,91) Egedal Landsgennemsn it 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsnit Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent (*): Spørgsmålet er stillet med svarmulighederne: ' Meget dårlig', 'Dårlig', Hverken god eller dårlig', 'God', 'Meget god' Sammenligning af spørgsmål om Det gode hverdagsliv Når medarbejdernes støtte til selvhjulpenhed i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp sammenlignes, er der færre i Egedal Kommune, der er tilfredse med indsatsen end på landsplan. Der er ikke signifikant forskel på resultaterne af den nationale undersøgelse og Egedals undersøgelse, når det gælder udvikling af evnen til at klare sig selv under hjemmeplejeindsatsen. Antal svar Gns (konfid ens) - + Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmeplejeind satsen? ,98 (2,92-3,04) 3,00 (2,98-3,03) Egedal Landsgennemsn it Medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. personlig pleje? ,79 (3,74-3,85) 4,00 (3,98-4,03) Egedal Landsgennemsn it

23 23 Medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. praktiske gøremål? % 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 3,60 (3,54-3,66) 3,93 (3,90-3,96) Egedal Landsgennemsn it Forskel i.ft. landsgennemsnit Svarfordelingen i procent Det er ikke muligt at sammenligne resten af spørgsmålene om Det gode hverdagsliv med den nationale undersøgelse, da det er spørgsmål, som Egedal selv har udviklet.

24 24 Fakta om undersøgelsen Målgruppen for brugertilfredshedsundersøgelsen er modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskemaet er udsendt til 597 brugere. I første omgang blev det udsendt via elektronisk post i oktober Det gav ikke en tilfredsstillende svarprocent. Derfor blev spørgeskemaet i slutningen af december omdelt til alle, der endnu ikke havde svaret på spørgeskemaet sammen med en frankeret svarkuvert. Det har resulteret i en svarprocent på 57 %. Svarprocenten har været nedadgående siden den første undersøgelse i Når svarprocenten kommer under 60 %, skal undersøgelsens konklusioner anvendes med en vis forsigtighed, da det ikke længere er muligt at sige med sikkerhed, at undersøgelsen er repræsentativ. Det har været muligt at få hjælp til at besvare spørgeskemaet fra hjemmehjælperen. Hjemmehjælperne er blevet informeret om, at de udelukkende har skullet hjælpe med at sætte krydser i spørgeskemaet. Alle brugere har modtaget det samme spørgeskema uanset hvilken form for hjælp, de modtager f.eks. hjælp til rengøring eller indkøb. I de tilfælde hvor spørgsmålene har omhandlet ydelser, som de ikke modtager, har det været muligt at afkrydse Får ikke hjælp. Denne metode kan give en lille usikkerhed i forhold til, om alle har svaret på de spørgsmål, der var relevante for dem. Generelt er der en god sammenhæng mellem antal af svarpersoner på ydelsesspecifikke spørgsmål og antal af personer visiteret til ydelsen, hvilket tyder på, at der er en lav fejlmargin i forhold til, at det kun er de egentlige brugere, der skal svare på spørgsmålet. Undersøgelsen giver desuden mulighed for at sammenligne tilfredsheden med leverandørerne. Men da størstedelen af leverandørerne kun yder hjælp til en mindre gruppe af borgere, har det ikke været muligt at lave en sammenligning, der giver et retvisende billede af tilfredsheden med leverandørerne.

25 25 Bilag 1 - Spørgeskemaet Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje Udfyld venligst skemaet med kuglepen. Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet og brugbarhed, at alle spørgsmål besvares. Hvis der er et spørgsmål, hvor dit svar ikke helt passer til nogen af svarmulighederne, skal du sætte kryds ved det svar, der bedst passer til din situation.

26 26 Personlig pleje Først vil vi gerne spørge til den personlige pleje (fx bad, toiletbesøg, vask, af- og påklædning) Hvad synes du om den hjælp, du får til: Sæt ét kryds i hver række Jeg er Jeg er meget tilfreds tilfreds Både og Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp 1. At gå i bad? 2. At vaske dig? 3. Af- og påklædning? 4. Toiletbesøg? 5. Den personlige pleje samlet set? Praktisk hjælp Nu vil vi gerne spørge til den praktiske hjælp (fx rengøring, tøjvask og indkøb) Hvad synes du om den hjælp, du får til: Sæt ét kryds i hver række 6. Hjælpen til rengøringen? Jeg er Jeg er meget tilfreds tilfreds Både og Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp 7. Hjælpen til tøjvask? 8. Hjælpen til indkøb? 9. Den praktiske hjælp samlet set?

27 27 Maden 10. Hvad synes du om maden, du får leveret? Sæt ét kryds Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Ved ikke Får ikke leveret mad

28 28 Praktiske forhold De næste spørgsmål handler om nogle praktiske forhold omkring hjælperne Sæt ét kryds i hver række Ja Både og Nej Ved ikke 11. Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? 12. Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken hjælper, der kommer i dit hjem? 13. Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? Kontaktperson i kommunen 14. Hvordan er kontakten til visitationen i kommunen? Sæt ét kryds Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Ved ikke

29 29 Hjælperne De næste spørgsmål handler om de hjælpere, som yder hjælpen Sæt ét kryds i hver række Ja Både og Nej Ved ikke 15. Er hjælperne venlige over for dig? 16. Er hjælperne omsorgsfulde over for dig? 17. Udviser hjælperne respekt over for dig? 18. Lytter hjælperne til dine ønsker?

30 30 Hjemmehjælpen fra Egedal Kommune De næste spørgsmål handler om den hjemmepleje, som du modtager. Med hjemmehjælp menes der: rengøring, pleje, mad, tøjvask, indkøb, genoptræning i hjemmet og kontakt til visitationen. I hvor høj grad oplever du; at..: Sæt ét kryds i hver række 19. Der er sammenhæng i den hjemmepleje, som du modtager fra Egedal Kommune 20. Den hjemmepleje, du får, giver dig mulighed for at være selvstændig 21. Den hjemmepleje, du får, giver dig mulighed for at klare dig selv i eget hjem 22. Den hjemmepleje, du får, øger din livskvalitet I meget høj grad I høj grad Hverke n eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke

31 Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmeplejeindsatsen? Sæt ét kryds Jeg er blevet meget mere selvhjulpen Jeg er blevet mere selvhjulpen Det er uændret Jeg er blevet mindre selvhjulpen Jeg er blevet meget mindre selvhjulpen Ved ikke Hvor tilfreds er du med..: Sæt ét kryds i hver række 24. Medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som muligt i forhold til personlig pleje? Jeg er Jeg er meget tilfreds tilfreds Både og Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp 25. Medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som muligt i forhold til praktiske gøremål?

32 32 Din samlede vurdering af hjemmeplejen 26. Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Sæt ét kryds Jeg er meget tilfreds Jeg er tilfreds Jeg er både tilfreds og utilfreds Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds Ved ikke Det frie valg 27. Ved du, at du kan vælge frit mellem kommunale og private leverandører? Sæt ét kryds Ja Nej 28. Hvor vigtigt er det for dig at kunne vælge mellem kommunale og private leverandører? Sæt ét kryds Meget vigtigt Vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

33 Ved du, at du kan benytte dig af fleksibel hjemmehjælp? Sæt ét kryds Ja Nej 30. Hvor tit kommer der hjælpere hos dig? Sæt ét kryds Flere gange om dagen 1 gang hver dag Flere gange om ugen 1 gang om ugen Hver 2. uge Hver 3. uge eller mindre Ved ikke Om dig Denne del af spørgeskemaet handler om dig 31. Hvornår er du født? Notér venligst dit fødselsår 32. Er du...? Sæt ét kryds Mand Kvinde

34 Hvad er din civilstand? Sæt ét kryds Gift / samboende Enlig / enke / enkemand Ønsker ikke at oplyse 34. Hvor ofte er du sammen med dine pårørende (familie og venner)? Sæt ét kryds Cirka 2 gange om ugen eller oftere Cirka 1 gang om ugen Cirka 1 til 3 gange om måneden Sjældnere Aldrig Ønsker ikke at oplyse 35. Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred? Sæt ét kryds Meget godt Godt Både godt og dårligt Dårligt Meget dårligt Ved ikke Tak for hjælpen!

35 35 Bilag 2 Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter Opdelt på: Hvor tit kommer der hjælpere hos dig? Sæt ét kryds

36 36 Bilag 3 Sammenligning af spørgsmål om Det gode hverdagsliv Gns (konfidens) År 3,55 (3,41-3,69) ,75 (3,64-3,86) ,62 (3,48-3,76) ,87 (3,76 3,98) ,70 (3,58-3,82) ,85 (3,74 3,96) ,79 (3,67-3,91) , (3,86-4,01)

37 Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke Tlf: egedalkommune.dk 37

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje 1 Vejledning Udfyld venligst skemaet med kuglepen. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmålene og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert. Det er vigtigt for

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune Navn Vej Postnummer Kære modtager af hjemmepleje I Egedal Kommune vægter vi en fortsat udvikling af kvaliteten i hjemmeplejen meget højt. Af den grund er det vigtigt for os at få viden om, hvad du synes

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Ribe. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Ribe. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Ribe Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Vejledning 01 Om rapporten Esbjerg Kommune har i marts 2014 gennemført en brugerundersøgelse blandt 1.003 af kommunens modtagere af hjemmehjælp. Rapportens opbygning

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 AKTIV HELE LIVET

HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 AKTIV HELE LIVET HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG ÆLDRE BORGERUNDERSØGELSE OM KVALITETEN I HJEMMEPLEJEN SAMMENLIGNING ASPEKT R&D A/S

SLAGELSE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG ÆLDRE BORGERUNDERSØGELSE OM KVALITETEN I HJEMMEPLEJEN SAMMENLIGNING ASPEKT R&D A/S SLAGELSE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG ÆLDRE BORGERUNDERSØGELSE OM KVALITETEN I HJEMMEPLEJEN SAMMENLIGNING - ASPEKT R&D A/S Besvarelsesprocenter Slagelse Kommune Center for Sundhed og Ældre Borgerundersøgelser

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Hjemmeplejen - Hovedrapport

Hjemmeplejen - Hovedrapport Hjemmeplejen - Hovedrapport Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Baggrund 4 Mål 4 Metode 4 Sammenligning med andre kommuner 5 Svarprocenten 5 Målopfyldelse 5 Undersøgelsens resultater 6 Anvendelse af

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 7 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 8 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Hjemmepleje Side 06 Afsnit 04 Bilag Side 27 2 01.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Antal beelser: 878 Svarprocent: 66,67% Skive 2015 Side 1 ud af 23 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport - Sammenligning over tid Modtagere af Hjemmepleje beelser: 1.699 Svarprocent: 55,07% Hele Landet Side 1 ud af 10 sider Introduktion Tilfredshedsportalen har

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Private leverandører Antal beelser: 200 Svarprocent: 64,52% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd. Efteråret 2016

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd. Efteråret 2016 Undersøgelse af brugerhed hos modtagere af hjemmepleje Center for Sundhed og Velfærd Bilag til Tilfredshedsundersøgelse Brugerhedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.3-08-203 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 203 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i plejebolig 2 Tilfredshedsundersøgelse 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Breum/Jebjerg Antal beelser: 50 Svarprocent: 71,43% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Balling beelser: 55 Svarprocent: 74,32% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Højslev/Hald Antal beelser: 56 Svarprocent: 64,37% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hjemmeplejen Udkast

Brugertilfredshedsundersøgelse Hjemmeplejen Udkast Brugertilfredshedsundersøgelse Hjemmeplejen 2014 Udkast Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Spørgeskemaet... 4 Læsevejledning... 6 Metodebeskrivelse... 7 Tilfredshed med personlig pleje og praktisk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hjemmeplejen Udkast

Brugertilfredshedsundersøgelse Hjemmeplejen Udkast Brugertilfredshedsundersøgelse Hjemmeplejen 2014 2. Udkast Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Spørgeskemaet... 4 Læsevejledning... 6 Metodebeskrivelse... 7 Tilfredshed med personlig pleje og praktisk

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Beboere på plejecentre og i omsorgsboliger Næstved Kommune, 2015 1 2 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.42.00-P05-3-14 Dato: 23.01.15. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tilfredshedsmåling i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2018

Tilfredshedsmåling i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2018 Tilfredshedsmåling i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsmålingen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk hjælp og

Læs mere

Udfyld skemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert.

Udfyld skemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert. Introduktion Ballerup Kommune undersøger i øjeblt hjemmeplejemodtageres tilfredshed med kvaliteten af den service, som de modtager. Formålet er at blive klogere på, om der er noget, kommunen kan gøre bedre.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt Københavns Kommunes hjemmeplejemodtagere

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS Gribskov Kommune Contents 1 Metode og læsevejledning 5 2 Opsummering 9 3 Borgere der bor i plejecentre 13 4 Borgere der modtager hjemmepleje 51 5 Borgere der modtager genoptræning 94 6 Bilag 131 2 Baggrund

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 INHOLD BAGGRUND OG METODE 3 UNDERSØGELSENS REPRÆSENTATIVITET 4 LÆSEVEJLEDNING 5 HOVEDKONKLUSIONER 6 BEBOERNES

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Plejebolig Balling beelser: 14 Svarprocent: 56,00% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Plejeboliger - Hovedrapport

Plejeboliger - Hovedrapport Plejeboliger - Hovedrapport Indholdsfortegnelse Indledning s. 4 Baggrund s. 4 Mål s. 4 Metode s. 4 Sammenligning med andre kommuner s. 5 Svarprocenten s. 5 Målopfyldelsen s. 5 Undersøgelsens resultater

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Flere institutioner Antal besvarelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af

Læs mere

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83)

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilaget indeholder resultaterne af kommunens tilsyn for leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83).

Læs mere

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Rapport Region Lyngby-Taarbæk Hovedstaden Kommune Marts 2018 29/6/16 Kapacitetsudredning 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 Metode 3 2. HOVEDKONKLUSIONER 4

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen Efteråret 2016 Indhold Indledning...2 Opsummering...3 Høj tilfredshed samlet set...3 Potentielt udviklingspunkt

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato: 23.01.15

Læs mere

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen vedr. praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen vedr. praktisk hjælp i Haderslev Kommune Notat Haderslev Kommune VS Stab og Administration Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 17. maj 2013 Sagsident: 12/33031 Sagsbehandler: Lea Faurholt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Visitation 1 Brugerundersøgelse 2016 Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller Bilag. Supplerende figurer og tabeller Dette bilag viser supplerende figurer og tabeller i forbindelse med analyserne i afsnit, der beskriver hjemmehjælpsmodtagerne og den hjemmehjælp, der modtages. Bilagsfigur

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugerheden med plejeboligen Us. 5955-1 September 2009 + 0 + nvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på ældreområdet,

Læs mere