Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med"

Transkript

1 i8zr4wv - scanning :04-5EF6ARCODE: QUI 72 * X H0rsholm Kirke Menlghedsradet Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med indsigelse til ovennaevnte lokalplanforslag og tillaeg til Helhedsplan Det fremlagte lokalplanforslag opererer med en bygnmgsh0jde pa 4 etager og en bebyggelsesprocent pa 45, sa der er tale om meget voldsom aendring af Helhedsplanen - udelukkende for at bygherren kan opf0re 6 Iejiigheder. Lokalplanomradet ligger inden for kirkebeskyttelseslinien for H0rsholm Kirke, og det ma derfor forventes, at et evt. byggeri pa matrikel 17i har en udformning og en st0rrelse; der er i overensstemmelse med den eksisterende Helhedsplan for omradet (2.BE3) med eksisterende lokalplan Det b(z)r derfor fastholdes, at byggeriet ikke overstiger 2 etager og en maksimal bebyggelsesprocent pa 40. Et evt. byggeri b0r holdes i lyse, sarte farver og med store flader med fa vinduer ud mod Ridebanen. Bygherre ville kunne fa mere lys og et forbedret udsyn ud imod Ridebanen fra ejendommen, pi trods af et mere begraenset vinduesparti, hvis bygherren kultiverede omradet og bevoksningen mod Ridebanen. H0rsholm kommunalbestyrelse ma formodes at have haft en hensigt med intentionerne i Helhedsplanen for netop dette sarte omrade, der omfatter mange gamle bygninger - alle med et ydre, der fremstar diskret og i sarte farver - overvejende i hvidt. Forhold til naboer Et byggeri vil blive nabo til H0rsholm Sognegard. Dette byggeri, der er fa ar gammelt, er udformet, sa det falder ind i de eksisterende bygningers udseende - som tidligere naevnt i lyse farver og med store murflader ud mod ridebanen. Et byggeri i 4 etager, bygget direkte i naboskellet kommer til at virke meget dominerende i forhold til Sognegarden. Et byggeri i 4 etager (inklusive en tagterrasse) og altaner mod Sognegarden, vil betyde, at der bliver frit indkik til Sognegardens lokaler. Dette er ikke hensigtsmsessigt, da mange borgere 0nsker diskretion, nar de henvender sig i Sognegarden til samtale med praest eller kordegn.

2 IQTRimi - scanning :04-5EPBARCODE: OU172 HKM er ogsa bekymret med hensyn til konsekvenserne af store nedb0rsmaengder i omradet hvis det nuvserende omrade befaestes, sa muligheden for nedsivning forringes. Sognegarden har som bekendt for fa ar siden veere ramt af en stor oversv0mmelse i forbindelse med skybrud, med efterf0lgende store 0delaeggelser og udbedringer for millioner af kroner pa trods af pumpeanlaeg ved Sognegarden, Det b0r derfor overvejes, om der kan afhjaelpes pa en eller anden made for at forebygge nye 0del3eggelser. Faelles haveanlaeg HKM 0nsker ikke at kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan, som inddrager Sognegardens matrikel i et faelles haveanlaeg med naboejendommen. HKM beder indtraengende kommunalbestyrelse om at afvise detfremlagte lokalplanforslag og fastholde, at et fremtidigt byggeri, skal holdes inden for den eksisterende lokalplan og Helhedsplanens rammer, og med et byggeri der matcher eksisterende byggeri ved Ridebanen. Med venlig hilsen Hflrsholm kirkes menighedsrad, September 2013 Verner S0gaar/ Fopraand ^ Tina Meilvang Schlicker Nasstformand Bent Ramsha UlrikJohn Mette Mollander Edel S0ndergaard Jlens M0ller Finn Mathiassen a Hornstrup-Christensen Klaus Tniesen 7>jU0s- Kirsten Dahl-S0rensen Merete Bellens Sigrid Pedersen

3 Hørsholm Kommune Sendt som mailpost til: Tværgående planlægning J.nr. NST- Ref. mejoh Den 9. september 2013 Hørsholm Kommunes forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan 146 for et område øst for Ridebanen til liberalt erhverv, offentlige formål og boliger. Hørsholm Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 29. juli september I henhold til planlovens 29 skal miljøministeren fremsætte indsigelse mod planforslag, der ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser. Planforslag kan først vedtages endeligt, når der er opnået enighed om de nødvendige ændringer, jf. planlovens 28. Naturstyrelsen har bemærkninger til planmaterialet. Bemærkningerne vedrører grundvandsinteresser, idet planområdet er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, OSD. Såfremt Hørsholm Kommune indarbejder bemærkningerne i det endelige planmateriale og vedtager planerne med disse ændringer, har Naturstyrelsen ikke yderligere bemærkninger. OSD og indvindingsoplande Der er i planforslaget ikke redegjort for anvendelsesbestemmelserne i forhold til grundvandsinteresserne. I henhold til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 skal der for planlægning for byudvikling og anden ændret arealanvendelse, hvor der kræves kommuneplantillæg, redegøres for planbehov og grundvandsbeskyttelse. Kommuneplantillæg, der udelukkende udarbejdes for at muliggøre mindre ændringer i forhold til eksisterende udlæg, er ikke omfattet af redegørelseskrav/trinmodel. Hørsholm Kommune skal således enten redegøre for, at der er tale om en mindre ændring eller redegøre for planbehov og grundvandsbeskyttelse, jf. Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande, Naturstyrelsen oktober 2012, med tilhørende bilag 1. Med venlig hilsen Mette Widding Johannsen Mette Widding Johannsen Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

4 19. september 2013 Hørsholm Kommunalbestyrelse c/o Bemærkninger til: Forslag til lokalplan 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Hørsholm Kommune har udsendt forslag til lokalplan 146 for et område øst for Ridebanen Liberalt erhverv, offentlige formål og boliger med tilhørende Tillæg 10 til kommunens Helhedsplan i offentlig høring i perioden 26. juli -23. september Lokalplanområdet omfatter 4 (fire) ejendomme, og disse er i dag omfattet af lokalplan Det fremgår af forslagets 14, at den for området gældende lokalplan, 77-3, ophæves i sin helhed når lokalplan 146 er endeligt vedtaget. Den gældende lokalplan og lokalplanforslaget omfatter i princippet det samme 1 geografiske område. Der er på væsentlige og principielle punkter afgørende forskel mellem de gældende bestemmelser og de foreslåede. Den gældende lokalplan er karakteristisk ved, at den fastlægger, at: - Der må ikke foretages udstykninger i lokalplanområdet. - Placering af yderligere byggeri på matr.nr. 2 17i skal ske i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger. - Byggemulighederne indenfor lokalplanområdet begrænses til maks m 2 på matr. 17o (sognegården) og 1500 m 2 på matr. 17i (hvoraf de nuværende bygninger nedenfor angives at udgøre ca m 2, dvs. udvidelsesmulighed på ca. 300 m 2 ). - Udvidelserne på matr. 17i må kun være i maks. 2½ etage (den gældende kommuneplan fastsætter maks. 2 etager). Den gældende lokalplan fastsætter således snævre grænser for nyt byggeri indenfor lokalplanområdet og tilsikrer at området fremtræder åbent med sognegården som en prægnant - og eneste nybygning blandt bevaringsværdige bygninger på matr. 17n og 17i. Det forhold, at den gældende lokalplan ophæves i sin helhed betyder, at der ved bedømmelse af forslaget rettes særligt fokus på hvilke bestemmelser der videreføres, hvilke der ændres og hvilke bestemmelser af ny eller stærkt afvigende art der kommer til. Dertil kommer det særlige spørgsmål om der sker ændringer, som i væsentlig grad ændrer på de i dag gældende vilkår. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har derfor 15. august 2013 fremsendt følgende spørgsmål til kommunalbestyrelsen herom: Spørgsmål 1: Vil kommunalbestyrelsen offentliggøre a) sin gennemgang af de eksisterende planbestemmelser for området, og b) sin begrundelse for at ophæve de enkelte bestemmelser i lokalplan Ved gennemlæsning af planforslaget er det især ændringer i forhold til tidligere, som har interesse. Lokalplanforslag 146 fokuserer især eller næsten udelukkende på matr. 17i, (ejendommen med den gamle retsbygning). 1 "i princippet" er indsat, fordi det ikke er muligt i lokalplan 77-3 at fastlægge områdets præcise afgrænsning mod Ridebanen (matr. 17ba), da det offentlige vej/stiareal (nu matr.7000bk) ikke var udmatrikuleret. 2 For nemheds skyld udelades ejerlavet overalt i denne skrivelse, idet det altid er: Hørsholm By, Hørsholm. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i HØRSHOLM Formand: Peter Skat Nielsen, Ved Stampedammen 7, 2970 Hørsholm Telefon: , DN-mail:

5 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 2 Men for lægmand er det faktisk ikke mulig, at sammenligne byggemulighederne for denne ejendom efter den gældende og den for den foreslåede lokalplan. Spørgsmål 2: Vil kommunalbestyrelsen offentliggøre forskellen i byggemuligheder for matr. 17i efter den gældende lokalplan 77-3 og lokalplanforslag 146, samt dens begrundelse herfor. Spørgsmål 3: Hvad er årsagen til at der ikke er fastsat bindende bestemmelser for det foreslåede byggeri på matr. 17i lokalplanforslaget svarende til bindende bestemmelser for sognegården. På kommunalbestyrelsesmødet den 26. august svarede kommunalbestyrelsens repræsentant til spørgsmål 1, at man gerne ville offentliggøre den foretagne gennemgang og begrundelse, men at den endnu ikke forelå i færdig form. Til spørgsmål 2, som ikke kan besvares af lægmand (eller politikere), blev oplyst at der tillades 500 m 2 mere (800 m 2 isf 300 m 2 ), dog uden begrundelse. Spørgsmål 3 blev besvaret med at der ikke var nogen forskel hvad der vitterligt er, og det forblev dermed reelt ubesvaret. Svarene ville blive færdigredigeret og snarest lagt på kommunens hjemmeside. På et borgermøde den 12. september 2013 blev det oplyst, at sammenligningen var lagt på nettet samme eftermiddag, dvs. 4 uger efter fremsendelsen. DN må konstatere, at der endnu ikke er svaret på spørgsmålene DN har herefter følgende bemærkninger til de fremlagte forslag: 1. Lokalplanforslaget lider af (retlige) mangler, idet der ikke er redegjort for de virkninger, som ophævelsen af den gældende lokalplan medfører Lokalplanforslaget lider af en alvorlig mangel, idet bemærkningerne til planforslaget ikke indeholder en redegørelse for ændringerne i forhold til den gældende lokalplan og ej heller en begrundelse herfor. Herved negligeres planlovens 16, stk. 1, som fastsætter, at: "Lokalplanen skal ledsages af en redegørelse for hvordan planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Baggrunden for kravet om en redegørelse for lokalplanens sammenhæng med kommuneplanen og den øvrige planlægning er, at offentligheden [DN's understregning] og andre myndigheder skal have mulighed for at vurdere planforslaget og se, om deres interesser er varetaget, uden at de skal foretage omfattende undersøgelser eller indhente supplerende oplysninger." Lokalplanforslaget ændrer uden nogen form for begrundelse vilkårene og anvendelsesmulighederne for de omfattede ejendomme Den gældende lokalplan indeholder i specifikke bestemmelser for hver af de fire ejendomme, som omfattes af lokalplanen. Lokalplanforlaget ændrer i 3.1 dette til tre ens muligheder for hver enkelt ejendom, nemlig anvendelse til a) liberale erhverv, b) offentlige formål og c) helårsboliger. Ændringen medfører, at hele eller dele af lokalplanområdet efter den enkelte ejers beslutning uden videre kan overgå til ét vilkårligt af de sidestillede, angivne formål. Ændringen medfører også uklarheder for den fremtidige administration, idet beslutningen for ejendommens anvendelse træffes af den enkelte ejer. 3 Jf. gældende vejledning nr. 187 af om planloven. 4 I tilfælde af en gennemført lokalplanlægning, indgår denne også i emnet kommuneplanen.

6 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 3 Det er også karakteristisk, at den gældende lokalplan (i 8.1) fastsætter krav til farven på sognegården og godkendelse af træ og farver til døre og vinduesrammer, skodder og lignende bygningsdele. Lokalplanforslaget indeholder derimod ikke nogen krav til farver eller materialer 5 og dermed heller ikke godkendelse heraf - for det foreslåede byggeri på matr. 17i. - I MPU's dagsorden og godkendelse indgår spørgsmålet om farvesætning af den foreslåede bygning, uden at dette kan genfindes i lokalplanforslaget. 3. Lokalplanforslaget indeholder ingen begrundelse for at fravige de gældende bebyggelsesbestemmelser på matr. 17i (den gamle retsbygning) og forbuddet mod udstykning af grunden. Der foreligger som nævnt en gældende lokalplan, som blev til efter en omhyggelig og engageret debat, der fastlagde rammerne for området (se første side) med henblik på at sikre områdets værdier og tilpasning til den nærliggende Ridebane og de historiske omgivelser ved Slotshaven og Hørsholm Kirke. Det fremlagte lokalplanforslag øver vold på disse tanker, og der er ikke fremlagt nogen form for planlægningsmæssige overvejelser, som måtte tilsige endsige berettige til at fravige de allerede vedtagne og nu gældende bestemmelser for området. Tværtimod; så er det efter opførelsen af sognegården blevet tydeligt også for tidligere skeptikere, at der er tale om et særdeles markant og unikt område i Hørsholm, som fortjener den største bevågenhed. 4. Lokalplanforslaget fraviger væsentlige principper a) Lokalplanforslaget tillader en enkelt lodsejer (matr. 17i) at bygge i skel mod nabogrund, matr. 17o (sognegården). (Jf. planforslagets kortbilag 1) DN bemærker, at dette er et radikalt brud med reglen/traditionen om at byggeri i naboskel kun tillades i forbindelse med konkrete og samlede bebyggelsesplaner (typisk ved række- og kædehuse). b) Lokalplanforslaget overlader myndighedskompetencen til de enkelte lodsejere, idet disse selv kan bestemme og ændre anvendelse af den enkelte ejendom og bygningerne. (Jf. planforslagets 3.1) DN bemærker, at det er uklart eller ikke oplyst - hvad der måtte ligge bag dette forslag. Men det er i bedste fald meget usædvanligt, og falder på ingen måde i tråd med planlovens formål og bestemmelser for kommune- og lokalplanlægningen. 5. Væsentlige og ikke begrundede afvigelser fra den gældende lokalplan Bemærk: Lokalplanforslaget indeholder 16 paragraffer, mens den gældende lokalplan kun har 13. Rækkefølgen og opdelingen er også forskellig, så en umiddelbar sammenligning er sjældent mulig. Bemærk også at byggezone A i den gældende plan betegnes byggefelt B i lokalplanforslaget - og omvendt. Lokalplanens formål Væsentlige bestemmelser i den gældende lokalplans formål udgår, f.eks.: "at sikre at områderne nord og syd for sognegården bevares som ubebyggede områder, og at områderne fremtræder grønne og parklignende." og "at sikre mulighed for, at der kan etableres et offentligt haveanlæg i området." DN bemærker, at der ved fjernelsen af disse formål øves vold såvel mod sognegårdens rolle som Ridebanens vartegn, som ønsket/muligheden om at etablere et fælles offentligt anlæg, som skitseret i den gældende lokalplan. Lokalplanforslaget indfører et nyt formål: "at muliggøre anvendelse til liberale erhverv, offentlige formål og helårsboliger i 5 Bortset fra anvendelse af teglsten.

7 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 4 maksimalt fire etagers højde, hvor den fjerde etage kun må opføres som en ikke overdækket tagterrasse." DN bemærker, at forslaget, som ikke er begrundet, forøger bebyggelsesmulighederne betydeligt, og i en grad, som strider mod bl.a. 1, 3, 4, 6, 7, 8 og 9 i den gældende plan. Sognegården mister herved sin rolle som Ridebanens vartegn. Lokalplanområdets anvendelse: I den gældende lokalplan, er der i 3.2, 3.3 og 3.4 angivet specifikke anvendelser for hver enkelt af ejendommene indenfor lokalplanens område. I lokalplanforslaget er angivet fælles og ensartede anvendelsesmuligheder for alle ejendomme indenfor lokalplanområdet, nemlig: "Området udgør en del af et blandet bolig- og erhvervsområde, og må udelukkende anvendes til liberale erhverv, offentlige formål og helårsboliger." DN bemærker, at det er meget uheldigt, at de konkrete og specifikke bestemmelser for anvendelsen af de enkelte matrikler slettes. Den fremtidige administration og anvendelse af ejendommene overlades dermed til den enkelte lodsejer. Ændringen medfører, at hele eller dele af lokalplanområdet uden videre kan overgå til ét vilkårligt af de sidestillede, angivne formål efter den enkelte ejers beslutning. Udstykning Den gældende lokalplan tillader reelt ikke udstykninger, da udstykning efter dennes 3.1 "kun må finde sted efter principperne som vist på [planens] kortbilag 2" hvor der ikke er vist udstykningsmuligheder. Lokalplanforslaget tillader i 4.1 generelt udstykning: "Inden for området må der ikke udstykkes parceller med en grundstørrelse mindre end 800 m 2." DN bemærker, at der med lokalplanforslagets foreslåede ændring (udeladelse) er tale om en væsentlig ændring i forhold til substansen og formålsbestemmelserne i den gældende lokalplan. Ændringen betyder, at udviklingen i området kan skrues tilbage til tiden før vedtagelsen af den gældende lokalplan. Bebyggelsens omfang og placering Den gældende lokalplan fastsætter i 7.3 og 7.4, at "ingen del af" sognegården må overskride kote 42,5. Lokalplanforslaget fastsætter sognegårdens maksimale kote til 42,0 ( 5.7) og samtidig undtages (ikke-eksisterende) elevatortårne og andet herfra.(en tredje kote optræder på lokalplanforslagets kortbilag 1, hvor sognegårdens tagkote angives til kote 41). Lokalplanforslaget fastsætter samtidig i 5.5, at ingen del af det foreslåede byggeri matr. 17i må overstige kote 43. "Undtaget fra højdebegrænsningen er aftrækskanaler, skorstene, trappe- og elevatortårne samt solcelleanlæg." DN bemærker, at de forskellige angivelser (eller referencer) for koterne på sognegården let skaber eller udtrykker - usikkerhed. Samtidig sløres topkoten for det foreslåede byggeri på matr. 17i, ved at de angivne koter kan overskrides af et for dette byggeris vedkommende nødvendigt trappe- og elevatortårn. Sløringen sker ved at "tilføje" et tilsvarende men fiktivt trappe- og elevatortårn til sognegården. DN bemærker også, at lokalplanforslaget bilag 3 hverken er målsat eller forsynet med referencekoter. Men tilsyneladende er der ikke overensstemmelse mellem det viste og de i forslagets 5.5 angivne koter. Den gældende lokalplan fastsætter (i 7.1) at byggefeltet for udvidelser på matr. 17i ligger op mod retsbygningen.

8 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 5 Lokalplanforslaget flytter i 5.1 byggefeltet på matr. 17i væk fra retsbygningen til en ny og udstykket parcel nord for de eksisterende bygninger på ejendommen. DN bemærker, at der kommer derved en ny, selvstændig og fritliggende, bygning i området. Den gældende lokalplan fastsætter i 7.5, at det samlede etageareal på matr. 17i ikke må overstige 1500 m 2. Lokalplanforslaget fastsætter i 5.2 at etagearealet på matr. 17i må forøges med 800 m 2. DN bemærker, at det er ikke muligt for lægmand og politikere, at se, om der er forskel i størrelsen på det ekstra etageareal efter forslaget og "restarealet" efter den gældende plan. I forbindelse med kommunens besvarelse af DN's spørgsmål 2 af er jf. ovenfor på side 2, oplyst, at udvidelsen på 800 m 2 er 500 m 2 større end "restarealet". Reelt tillader forslaget således et byggeri, som er knap 3 gange større end det p.t. mulige. Den gældende lokalplan fastsætter i 7.5 at byggeriet på matr. 17i maksimalt må være i 2½ etage. Lokalplanforslaget fastsætter i 5.3, at byggeriet ikke må overstige 4 etager. Kommuneplanens gældende rammebestemmelser fastsætter maks. 2 etager. DN bemærker, at byggeriet - ud over at skifte karakter fra en tilbygning til den eksisterende bygningsmasse til en selvstændigt beliggende bygning - også bliver områdets højeste bygning såvel mht. etageantal som absolut topkote. Forslaget tilsidesætter derved ethvert hensyn til områdets karakter, historie og gældende planlægning. Bebyggelsens udseende Der er en markant forskel og svækkelse i bestemmelserne for bygningernes udseende: Den gældende lokalplan foreskriver godkendelse af farver og materialer på den (dengang planlagte) sognegård, samt foreskriver, at denne skal være hvid, disse krav er modificeret i lokalplanforslaget (men den skal dog stadig være hvid). Lokalplanforslaget indeholder derimod ingen krav til materialer 6 og farvesætning på det nu ønskede nybyggeri på matr. 17i, DN bemærker, at det er overraskende og uheldigt, at der i dette kultupolitisk interessante og vigtige miljø ikke angives nogen form for bindinger på fremtidigt byggeri. Ubebyggede arealer Den gældende lokalplan indeholder i 9.1 en bestemmelse om at "Regulering af terræn, kotering af bebyggelse, beplantning, befæstigelse, belysning og møblering af de på kortbilag 3 viste fri- og færdselsarealer må kun finde sted efter en af Kommunalbestyrelsen godkendt beplantningsplan." Lokalplanforslaget indeholder ikke nogen bestemmelse af denne art. Lokalplanforslaget fastsætter i 8.1 at "hegning indenfor lokalplanområdet må kun etableres som levende hegn med en maksimal højde på 180 cm." DN spørger og bemærker, hvorfor den gældende 9.1 er udgået? Den burde tvært imod videreføres. DN bemærker, at det overrasker, at bestemmelserne om hegning videreføres. Det overrasker, at der ikke er nogen form for bestemmelser, som sikrer områdets åbenhed, jf. ønskerne om at det skal fremtræde som en bypark eller en del heraf. DN bemærker også, at området er et historisk og kulturpolitisk vigtigt område. 6 Bortset fra anvendelse af teglsten.

9 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 6 Skiltning og reklamering Den gældende lokalplan indeholder ikke en separat paragraf herom, men emnet indgår delvist i dens 8 (Bebyggelsens ydre fremtræden). Lokalplanforslaget fastsætter i den ene udgave af 10.2, at "Der må ikke opstilles flagstænger inden for området." DN bemærker, at den nærmere begrundelse herfor savnes. Det fører naturligt til spørgsmålet: Hvorfor må sognegården eller ejendommen Rungstedvej 2 nu ikke have en flagstang? 6. Diverse modstridende eller ikke korrekturlæste angivelser For en ordens skyld, skal vi henlede opmærksomheden på følgende forhold: Lokalplanens titel angives forskelligt på forsiden og ved bestemmelserne på side 9 ("liberalt erhverv" henholdsvis "liberale erhverv"). Lokalplanforslagets afgrænsning er ikke vist korrekt på luftfotoet på kommunens hjemmeside. I lokalplanforslaget (s 5) er lokalplanens område angivet til ca m 2 I den gældende lokalplan (s 6) er lokalplanområdet angivet til ca m 2 [DN: Ifølge og opmåling af matr. 7000bk er arealet ca m 2 ] (Det må være muligt, at angive arealet (nogenlunde) korrekt.) I lokalplanforslaget optræder 10.2 to gange, men med vidt forskellig tekst. Henholdsvis "Skilte må kun opsættes ved døre, porte og havegange.", samt "Der må ikke opstilles flagstænger inden for området." I lokalplanforslaget følger 15.3 efter I 16 er indsat 15.2, som dog ikke vedrører hverken 15 eller 16. Lokalplanforslaget vedtagelsespåtegning ( 16) af vedrører ikke denne sag. 7. Bemærkninger til forslag til Tillæg til Helhedsplan Der findes ikke ved gennemlæsning af lokalplanforslaget eller forslaget til Tillæg 10, at være noget forhold, som berettiget betinger en ændring af de gældende rammebestemmelser i hvert fald ikke i lempende retning. Lokalplanområdet indgår i et unikt og for kommunen identitetsskabende område, som fortjener den allerstørste opmærksomhed og varsomhed i planlægningen. Det bemærkes i øvrigt for en ordens skyld, at forslaget til tillæg 10 ikke indeholder en klar beskrivelse af selve forslaget til ændring af rammebestemmelserne, og ej heller et forslag til hvorledes rammebestemmelserne skulle være efter en eventuel ændring. DN kan således ikke anbefale en ændring af rammebestemmelserne. ---oo0oo--- Afsluttende bemærkninger Området omkring Slotshaven og Ridebanen udgør et historisk, kulturhistorisk og i enhver henseende et særdeles markant og unikt indslag i Hørsholm. Området fortjener at blive behandlet med veneration og nænsomhed.

10 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 7 Sammenfattende vil Danmarks Naturfredningsforening derfor anbefale, at det videre arbejde med forslag til lokalplan 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan skrinlægges, og at det til kommunen fremsendte projektforslag færdigbehandles efter bestemmelserne i den gældende lokalplan Med Venlig hilsen Peter Skat Nielsen formand

11 Helsingør Stiftsøvrighed Den 23. september 2013 Dok.nr /13 Hørsholm Kommunalbestyrelse Indsigelser fra de kirkelige myndigheder mod forslag til lokalplan 146 for et område øst for Ridebanen og tillæg til helhedsplan Stiftsøvrigheden har modtaget ovennævnte lokalplanforslag og har i anledning heraf indhentet vedlagte udtalelser: - Udtalelse af 12. juli 2013 fra kgl. bygningsinspektør - Rønnow Arkitekter - Indsigelse af 5. september 2013 fra Hørsholm sogns menighedsråd - Indsigelse af 8. september 2013 fra Fredensborg provstiudvalg. Den kgl. bygningsinspektør udtaler sig særligt om den påtænkte bygnings forhold til Hørsholm Kirke. Menighedsrådet og provstiudvalget udtaler sig særligt om den påtænkte bygnings forhold til Hørsholm Sognegård. Provstiudvalgets indsigelse indeholder også hovedsynspunkterne i menighedsrådets indsigelse, herunder at den påtænkte fritliggende bygning med sin højde, farve og karakter i modstrid med kommunens hidtidige intentioner og plangrundlag vil dominere Sognegården fra forskellige synsvinkler. Lokalplanforslaget gør på denne måde indgreb i harmonien mellem Hørsholm Kirke, Ridebanen og Sognegården, der blev sikret med den gældende lokalplan for området. Menighedsrådet og provstiudvalget påpeger endvidere, at indbliksgener mod Sognegården vil indebære en negativ påvirkning for samtaler med diskretionshensyn mellem borgere og præst eller kordegn. Menighedsrådet påpeger særskilt, at Sognegården sandsynligvis vil blive yderligere udsat for oversvømmelser ved skybrud, når det omhandlede areal befæstes med forringelse af muligheden for nedsivning af nedbør til følge. Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3 A Postboks Helsingør Telefon Telefax

12 Stiftsøvrigheden konstaterer, at det påtænkte byggeri med en højde over 8,5 meter ligger inden for kirkebeskyttelseslinien og således vil være i modstrid med bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens 19. Ud fra de hensyn som Hørsholm sogns menighedsråd og Fredensborg provstiudvalg har redegjort for - og ud fra en samlet vurdering af samspillet mellem Hørsholm Kirke, Ridebanen og Sognehuset - udtaler stiftsøvrigheden følgende: Stiftsøvrigheden må udtale sig imod, at kommunen dispenserer fra bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens 19. Stiftsøvrigheden må også udtale sig imod, at lokalplanforslaget m.v. giver mulighed for, at det påtænkte byggeri går udover de rammer, der er fastsat i den eksisterende lokalplan og i helhedsplanen for området. Stiftsøvrigheden skal således meget henstille til kommunalbestyrelsen, at lokalplanforslaget m.v. ikke nyder fremme. Med venlig hilsen Thorkil Bo Jørgensen stiftsfuldmægtig

13 Kopi til: Kgl. bygningsinspektør - Rønnow Arkitekter Hørsholm sogns menighedsråd Fredensborg provstiudvalg

14 R 0 N N O W Helsingor Stiftsovrighed Vor Frue Kloster Hestemollestraede 3A 3000 Helsingor Holbaek, den 12. juli 2013 Vedr. Lokalplan 146 og tillaeq 10 til Helhedsplan i Horsholm kommune. Med anmodning om en udtalelse har Stiftet hertil fremsendt forslag til Lokalplan 146 og tlllasg 10 til Helhedsplan i Horsholm kommune. Lokalplanen har som form l, at give mulighed for at anvende omradet til liberale erhverv, offentlige formal og helarsboliger i form af maksimalt fire etagers byggeri med op til seks iejiigheder og tagterrasse. Aktuelt onskes opfort en bygning i 4 etager, hvor den overste er en tagterrasse uden overdaekning mod Barakstien. SognegSrden ligger p den modsatte side af lokalplaneomradet, lige ost for Ridebanen. Horsholm kirke ligger pa et stort grant areal. Op til kirken forer en alle fra Ridebanen. Kirken og Ridebanen er omgivet af bygninger i 1-3 etager. Det pataenkte byggeri vil vaere synligt fra Ridebanen og parkeringspladsen mellem Ridebanen og alleen, og have en lidt storre hojde end sognegsrden, men det vil ikke vasre sasrlig synligt fra selve kirken. Det pataenkte byggeri ligger indenfor kirkebeskyttelseslinjen, og vil vasre hojere end 8,5 m. Det er dog vor vurdering, at der ikke vil ske en vaesentlig forringelse af kirkens omgivelser. Med venlig hilsen for Camilla Lontoft Nybye Arkitekt m.a.a.msc., Kgl. Bygningsinspektor Gunllla M. Ronnow Ftennow Arkitekter A/S E CVR-nr Hovedkontor Jernbanevej 18 DK-4300 Holbaek T Filial Ny Kongensgade 9, 2.sal DK-1472 Kobenhavn K T Indehavere Gunllla M. Ronnow, arkitekt m.a.a. Mette Prip Bonne, arkitekt m.a.a. Camilla L. Nybye, arkitekt m.a.a./msc Bank Jyske Bank Reg. nr Kontonr

15 R8ZMWV - seaming :04-SEFeARCODE: OU172 H0rsholm Kirke Menlghedsradet Indsigelse til lokalplanforslag 146 og tillaeg til Helhedsplan H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med indsigelse til ovennaevnte lokalplanforslag og tillaeg til Helhedsplan Det fremlagte lokalplanforslag opererer med en bygningsh0jde pa 4 etager og en bebyggelsesprocent pa 45, sa der er tale om meget voldsom aendring af Helhedsplanen - udelukkende for at bygherren kan opf0re 6 Iejiigheder. Lokalplanomradet ligger inden for kirkebeskyttelseslinien for H0rsholm Kirke, og det ma derfor forventes, at et evt. byggeri pa matrikel 17i har en udformning og en st0rrelse, der er i overensstemmelse med den eksisterende Helhedsplan for omradet (2.BE3) med eksisterende lokalplan Det b0r derfor fastholdes, at byggeriet ikke overstiger 2 etager og en maksimal bebyggelsesprocent pa 40. Et evt. byggeri b0r holdes i lyse, sarte farver og med store flader med fa vinduer ud mod Ridebanen. Bygherre ville kunne fa mere lys og et forbedret udsyn ud imod Ridebanen fra ejendommen, pi trods af et mere begraenset vinduesparti, hvis bygherren kultiverede omradet og bevoksningen mod Ridebanen. H0rsholm kommunalbestyrelse ma formodes at have haft en hensigt med intentionerne i Helhedsplanen for netop dette sarte omrade, der omfatter mange gamle bygninger - alle med et ydre, der fremstar diskret og i sarte farver - overvejende i hvidt. Forhold til naboer Et byggeri vil blive nabo til H0rsholm Sognegard. Dette byggeri, der er fa ar gammelt, er udformet, sa det falder ind i de eksisterende bygningers udseende - som tidligere naavnt i lyse farver og med store murflader ud mod ridebanen. Et byggeri i 4 etager, bygget direkte i naboskellet kommer til at virke meget dominerende i forhold til Sognegarden. Et byggeri i 4 etager (inklusive en tagterrasse) og altaner mod Sognegarden, vil betyde, at der bliver frit indkik til Sognegardens lokaler. Dette er ikke hensigtsmaessigt, da mange borgere 0nsker diskretion, nar de henvender sig i Sognegarden til samtale med praest eller kordegn.

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan 146 For et område øst for Ridebanen Liberalt erhverv, offentlige formål og boliger. Tillæg 10 til Helhedsplan 2009-2020

Lokalplan 146 For et område øst for Ridebanen Liberalt erhverv, offentlige formål og boliger. Tillæg 10 til Helhedsplan 2009-2020 For et område øst for Ridebanen Liberalt erhverv, offentlige formål og boliger Tillæg 10 til Helhedsplan 2009-2020 Hvad er en lokalplan? En lokalplan gælder for et mindre område og fastlægger mere detaljeret,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 7. til Kommuneplan Boliger på Møllevænget 5

Forslag til. Kommuneplantillæg 7. til Kommuneplan Boliger på Møllevænget 5 Forslag til Kommuneplantillæg 7 til Kommuneplan 2013-25 Boliger på Møllevænget 5 Forslag til Kommuneplantillæg 7 Forslag til Kommuneplantillæg Forslag til Kommuneplantillæg 7 er udarbejdet af i samarbejde

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 6. til Kommuneplan Boliger på Frihedsvej, Rungsted

Forslag til. Kommuneplantillæg 6. til Kommuneplan Boliger på Frihedsvej, Rungsted Forslag til Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2013-25 Boliger på Frihedsvej, Rungsted Forslag til Kommuneplantillæg 6 Forslag til Kommuneplantillæg 6 Forslag til Kommuneplantillæg 6 er udarbejdet af

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere