Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med"

Transkript

1 i8zr4wv - scanning :04-5EF6ARCODE: QUI 72 * X H0rsholm Kirke Menlghedsradet Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med indsigelse til ovennaevnte lokalplanforslag og tillaeg til Helhedsplan Det fremlagte lokalplanforslag opererer med en bygnmgsh0jde pa 4 etager og en bebyggelsesprocent pa 45, sa der er tale om meget voldsom aendring af Helhedsplanen - udelukkende for at bygherren kan opf0re 6 Iejiigheder. Lokalplanomradet ligger inden for kirkebeskyttelseslinien for H0rsholm Kirke, og det ma derfor forventes, at et evt. byggeri pa matrikel 17i har en udformning og en st0rrelse; der er i overensstemmelse med den eksisterende Helhedsplan for omradet (2.BE3) med eksisterende lokalplan Det b(z)r derfor fastholdes, at byggeriet ikke overstiger 2 etager og en maksimal bebyggelsesprocent pa 40. Et evt. byggeri b0r holdes i lyse, sarte farver og med store flader med fa vinduer ud mod Ridebanen. Bygherre ville kunne fa mere lys og et forbedret udsyn ud imod Ridebanen fra ejendommen, pi trods af et mere begraenset vinduesparti, hvis bygherren kultiverede omradet og bevoksningen mod Ridebanen. H0rsholm kommunalbestyrelse ma formodes at have haft en hensigt med intentionerne i Helhedsplanen for netop dette sarte omrade, der omfatter mange gamle bygninger - alle med et ydre, der fremstar diskret og i sarte farver - overvejende i hvidt. Forhold til naboer Et byggeri vil blive nabo til H0rsholm Sognegard. Dette byggeri, der er fa ar gammelt, er udformet, sa det falder ind i de eksisterende bygningers udseende - som tidligere naevnt i lyse farver og med store murflader ud mod ridebanen. Et byggeri i 4 etager, bygget direkte i naboskellet kommer til at virke meget dominerende i forhold til Sognegarden. Et byggeri i 4 etager (inklusive en tagterrasse) og altaner mod Sognegarden, vil betyde, at der bliver frit indkik til Sognegardens lokaler. Dette er ikke hensigtsmsessigt, da mange borgere 0nsker diskretion, nar de henvender sig i Sognegarden til samtale med praest eller kordegn.

2 IQTRimi - scanning :04-5EPBARCODE: OU172 HKM er ogsa bekymret med hensyn til konsekvenserne af store nedb0rsmaengder i omradet hvis det nuvserende omrade befaestes, sa muligheden for nedsivning forringes. Sognegarden har som bekendt for fa ar siden veere ramt af en stor oversv0mmelse i forbindelse med skybrud, med efterf0lgende store 0delaeggelser og udbedringer for millioner af kroner pa trods af pumpeanlaeg ved Sognegarden, Det b0r derfor overvejes, om der kan afhjaelpes pa en eller anden made for at forebygge nye 0del3eggelser. Faelles haveanlaeg HKM 0nsker ikke at kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan, som inddrager Sognegardens matrikel i et faelles haveanlaeg med naboejendommen. HKM beder indtraengende kommunalbestyrelse om at afvise detfremlagte lokalplanforslag og fastholde, at et fremtidigt byggeri, skal holdes inden for den eksisterende lokalplan og Helhedsplanens rammer, og med et byggeri der matcher eksisterende byggeri ved Ridebanen. Med venlig hilsen Hflrsholm kirkes menighedsrad, September 2013 Verner S0gaar/ Fopraand ^ Tina Meilvang Schlicker Nasstformand Bent Ramsha UlrikJohn Mette Mollander Edel S0ndergaard Jlens M0ller Finn Mathiassen a Hornstrup-Christensen Klaus Tniesen 7>jU0s- Kirsten Dahl-S0rensen Merete Bellens Sigrid Pedersen

3 Hørsholm Kommune Sendt som mailpost til: Tværgående planlægning J.nr. NST- Ref. mejoh Den 9. september 2013 Hørsholm Kommunes forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan 146 for et område øst for Ridebanen til liberalt erhverv, offentlige formål og boliger. Hørsholm Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 29. juli september I henhold til planlovens 29 skal miljøministeren fremsætte indsigelse mod planforslag, der ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser. Planforslag kan først vedtages endeligt, når der er opnået enighed om de nødvendige ændringer, jf. planlovens 28. Naturstyrelsen har bemærkninger til planmaterialet. Bemærkningerne vedrører grundvandsinteresser, idet planområdet er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, OSD. Såfremt Hørsholm Kommune indarbejder bemærkningerne i det endelige planmateriale og vedtager planerne med disse ændringer, har Naturstyrelsen ikke yderligere bemærkninger. OSD og indvindingsoplande Der er i planforslaget ikke redegjort for anvendelsesbestemmelserne i forhold til grundvandsinteresserne. I henhold til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 skal der for planlægning for byudvikling og anden ændret arealanvendelse, hvor der kræves kommuneplantillæg, redegøres for planbehov og grundvandsbeskyttelse. Kommuneplantillæg, der udelukkende udarbejdes for at muliggøre mindre ændringer i forhold til eksisterende udlæg, er ikke omfattet af redegørelseskrav/trinmodel. Hørsholm Kommune skal således enten redegøre for, at der er tale om en mindre ændring eller redegøre for planbehov og grundvandsbeskyttelse, jf. Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande, Naturstyrelsen oktober 2012, med tilhørende bilag 1. Med venlig hilsen Mette Widding Johannsen Mette Widding Johannsen Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

4 19. september 2013 Hørsholm Kommunalbestyrelse c/o Bemærkninger til: Forslag til lokalplan 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Hørsholm Kommune har udsendt forslag til lokalplan 146 for et område øst for Ridebanen Liberalt erhverv, offentlige formål og boliger med tilhørende Tillæg 10 til kommunens Helhedsplan i offentlig høring i perioden 26. juli -23. september Lokalplanområdet omfatter 4 (fire) ejendomme, og disse er i dag omfattet af lokalplan Det fremgår af forslagets 14, at den for området gældende lokalplan, 77-3, ophæves i sin helhed når lokalplan 146 er endeligt vedtaget. Den gældende lokalplan og lokalplanforslaget omfatter i princippet det samme 1 geografiske område. Der er på væsentlige og principielle punkter afgørende forskel mellem de gældende bestemmelser og de foreslåede. Den gældende lokalplan er karakteristisk ved, at den fastlægger, at: - Der må ikke foretages udstykninger i lokalplanområdet. - Placering af yderligere byggeri på matr.nr. 2 17i skal ske i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger. - Byggemulighederne indenfor lokalplanområdet begrænses til maks m 2 på matr. 17o (sognegården) og 1500 m 2 på matr. 17i (hvoraf de nuværende bygninger nedenfor angives at udgøre ca m 2, dvs. udvidelsesmulighed på ca. 300 m 2 ). - Udvidelserne på matr. 17i må kun være i maks. 2½ etage (den gældende kommuneplan fastsætter maks. 2 etager). Den gældende lokalplan fastsætter således snævre grænser for nyt byggeri indenfor lokalplanområdet og tilsikrer at området fremtræder åbent med sognegården som en prægnant - og eneste nybygning blandt bevaringsværdige bygninger på matr. 17n og 17i. Det forhold, at den gældende lokalplan ophæves i sin helhed betyder, at der ved bedømmelse af forslaget rettes særligt fokus på hvilke bestemmelser der videreføres, hvilke der ændres og hvilke bestemmelser af ny eller stærkt afvigende art der kommer til. Dertil kommer det særlige spørgsmål om der sker ændringer, som i væsentlig grad ændrer på de i dag gældende vilkår. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har derfor 15. august 2013 fremsendt følgende spørgsmål til kommunalbestyrelsen herom: Spørgsmål 1: Vil kommunalbestyrelsen offentliggøre a) sin gennemgang af de eksisterende planbestemmelser for området, og b) sin begrundelse for at ophæve de enkelte bestemmelser i lokalplan Ved gennemlæsning af planforslaget er det især ændringer i forhold til tidligere, som har interesse. Lokalplanforslag 146 fokuserer især eller næsten udelukkende på matr. 17i, (ejendommen med den gamle retsbygning). 1 "i princippet" er indsat, fordi det ikke er muligt i lokalplan 77-3 at fastlægge områdets præcise afgrænsning mod Ridebanen (matr. 17ba), da det offentlige vej/stiareal (nu matr.7000bk) ikke var udmatrikuleret. 2 For nemheds skyld udelades ejerlavet overalt i denne skrivelse, idet det altid er: Hørsholm By, Hørsholm. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i HØRSHOLM Formand: Peter Skat Nielsen, Ved Stampedammen 7, 2970 Hørsholm Telefon: , DN-mail:

5 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 2 Men for lægmand er det faktisk ikke mulig, at sammenligne byggemulighederne for denne ejendom efter den gældende og den for den foreslåede lokalplan. Spørgsmål 2: Vil kommunalbestyrelsen offentliggøre forskellen i byggemuligheder for matr. 17i efter den gældende lokalplan 77-3 og lokalplanforslag 146, samt dens begrundelse herfor. Spørgsmål 3: Hvad er årsagen til at der ikke er fastsat bindende bestemmelser for det foreslåede byggeri på matr. 17i lokalplanforslaget svarende til bindende bestemmelser for sognegården. På kommunalbestyrelsesmødet den 26. august svarede kommunalbestyrelsens repræsentant til spørgsmål 1, at man gerne ville offentliggøre den foretagne gennemgang og begrundelse, men at den endnu ikke forelå i færdig form. Til spørgsmål 2, som ikke kan besvares af lægmand (eller politikere), blev oplyst at der tillades 500 m 2 mere (800 m 2 isf 300 m 2 ), dog uden begrundelse. Spørgsmål 3 blev besvaret med at der ikke var nogen forskel hvad der vitterligt er, og det forblev dermed reelt ubesvaret. Svarene ville blive færdigredigeret og snarest lagt på kommunens hjemmeside. På et borgermøde den 12. september 2013 blev det oplyst, at sammenligningen var lagt på nettet samme eftermiddag, dvs. 4 uger efter fremsendelsen. DN må konstatere, at der endnu ikke er svaret på spørgsmålene DN har herefter følgende bemærkninger til de fremlagte forslag: 1. Lokalplanforslaget lider af (retlige) mangler, idet der ikke er redegjort for de virkninger, som ophævelsen af den gældende lokalplan medfører Lokalplanforslaget lider af en alvorlig mangel, idet bemærkningerne til planforslaget ikke indeholder en redegørelse for ændringerne i forhold til den gældende lokalplan og ej heller en begrundelse herfor. Herved negligeres planlovens 16, stk. 1, som fastsætter, at: "Lokalplanen skal ledsages af en redegørelse for hvordan planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Baggrunden for kravet om en redegørelse for lokalplanens sammenhæng med kommuneplanen og den øvrige planlægning er, at offentligheden [DN's understregning] og andre myndigheder skal have mulighed for at vurdere planforslaget og se, om deres interesser er varetaget, uden at de skal foretage omfattende undersøgelser eller indhente supplerende oplysninger." Lokalplanforslaget ændrer uden nogen form for begrundelse vilkårene og anvendelsesmulighederne for de omfattede ejendomme Den gældende lokalplan indeholder i specifikke bestemmelser for hver af de fire ejendomme, som omfattes af lokalplanen. Lokalplanforlaget ændrer i 3.1 dette til tre ens muligheder for hver enkelt ejendom, nemlig anvendelse til a) liberale erhverv, b) offentlige formål og c) helårsboliger. Ændringen medfører, at hele eller dele af lokalplanområdet efter den enkelte ejers beslutning uden videre kan overgå til ét vilkårligt af de sidestillede, angivne formål. Ændringen medfører også uklarheder for den fremtidige administration, idet beslutningen for ejendommens anvendelse træffes af den enkelte ejer. 3 Jf. gældende vejledning nr. 187 af om planloven. 4 I tilfælde af en gennemført lokalplanlægning, indgår denne også i emnet kommuneplanen.

6 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 3 Det er også karakteristisk, at den gældende lokalplan (i 8.1) fastsætter krav til farven på sognegården og godkendelse af træ og farver til døre og vinduesrammer, skodder og lignende bygningsdele. Lokalplanforslaget indeholder derimod ikke nogen krav til farver eller materialer 5 og dermed heller ikke godkendelse heraf - for det foreslåede byggeri på matr. 17i. - I MPU's dagsorden og godkendelse indgår spørgsmålet om farvesætning af den foreslåede bygning, uden at dette kan genfindes i lokalplanforslaget. 3. Lokalplanforslaget indeholder ingen begrundelse for at fravige de gældende bebyggelsesbestemmelser på matr. 17i (den gamle retsbygning) og forbuddet mod udstykning af grunden. Der foreligger som nævnt en gældende lokalplan, som blev til efter en omhyggelig og engageret debat, der fastlagde rammerne for området (se første side) med henblik på at sikre områdets værdier og tilpasning til den nærliggende Ridebane og de historiske omgivelser ved Slotshaven og Hørsholm Kirke. Det fremlagte lokalplanforslag øver vold på disse tanker, og der er ikke fremlagt nogen form for planlægningsmæssige overvejelser, som måtte tilsige endsige berettige til at fravige de allerede vedtagne og nu gældende bestemmelser for området. Tværtimod; så er det efter opførelsen af sognegården blevet tydeligt også for tidligere skeptikere, at der er tale om et særdeles markant og unikt område i Hørsholm, som fortjener den største bevågenhed. 4. Lokalplanforslaget fraviger væsentlige principper a) Lokalplanforslaget tillader en enkelt lodsejer (matr. 17i) at bygge i skel mod nabogrund, matr. 17o (sognegården). (Jf. planforslagets kortbilag 1) DN bemærker, at dette er et radikalt brud med reglen/traditionen om at byggeri i naboskel kun tillades i forbindelse med konkrete og samlede bebyggelsesplaner (typisk ved række- og kædehuse). b) Lokalplanforslaget overlader myndighedskompetencen til de enkelte lodsejere, idet disse selv kan bestemme og ændre anvendelse af den enkelte ejendom og bygningerne. (Jf. planforslagets 3.1) DN bemærker, at det er uklart eller ikke oplyst - hvad der måtte ligge bag dette forslag. Men det er i bedste fald meget usædvanligt, og falder på ingen måde i tråd med planlovens formål og bestemmelser for kommune- og lokalplanlægningen. 5. Væsentlige og ikke begrundede afvigelser fra den gældende lokalplan Bemærk: Lokalplanforslaget indeholder 16 paragraffer, mens den gældende lokalplan kun har 13. Rækkefølgen og opdelingen er også forskellig, så en umiddelbar sammenligning er sjældent mulig. Bemærk også at byggezone A i den gældende plan betegnes byggefelt B i lokalplanforslaget - og omvendt. Lokalplanens formål Væsentlige bestemmelser i den gældende lokalplans formål udgår, f.eks.: "at sikre at områderne nord og syd for sognegården bevares som ubebyggede områder, og at områderne fremtræder grønne og parklignende." og "at sikre mulighed for, at der kan etableres et offentligt haveanlæg i området." DN bemærker, at der ved fjernelsen af disse formål øves vold såvel mod sognegårdens rolle som Ridebanens vartegn, som ønsket/muligheden om at etablere et fælles offentligt anlæg, som skitseret i den gældende lokalplan. Lokalplanforslaget indfører et nyt formål: "at muliggøre anvendelse til liberale erhverv, offentlige formål og helårsboliger i 5 Bortset fra anvendelse af teglsten.

7 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 4 maksimalt fire etagers højde, hvor den fjerde etage kun må opføres som en ikke overdækket tagterrasse." DN bemærker, at forslaget, som ikke er begrundet, forøger bebyggelsesmulighederne betydeligt, og i en grad, som strider mod bl.a. 1, 3, 4, 6, 7, 8 og 9 i den gældende plan. Sognegården mister herved sin rolle som Ridebanens vartegn. Lokalplanområdets anvendelse: I den gældende lokalplan, er der i 3.2, 3.3 og 3.4 angivet specifikke anvendelser for hver enkelt af ejendommene indenfor lokalplanens område. I lokalplanforslaget er angivet fælles og ensartede anvendelsesmuligheder for alle ejendomme indenfor lokalplanområdet, nemlig: "Området udgør en del af et blandet bolig- og erhvervsområde, og må udelukkende anvendes til liberale erhverv, offentlige formål og helårsboliger." DN bemærker, at det er meget uheldigt, at de konkrete og specifikke bestemmelser for anvendelsen af de enkelte matrikler slettes. Den fremtidige administration og anvendelse af ejendommene overlades dermed til den enkelte lodsejer. Ændringen medfører, at hele eller dele af lokalplanområdet uden videre kan overgå til ét vilkårligt af de sidestillede, angivne formål efter den enkelte ejers beslutning. Udstykning Den gældende lokalplan tillader reelt ikke udstykninger, da udstykning efter dennes 3.1 "kun må finde sted efter principperne som vist på [planens] kortbilag 2" hvor der ikke er vist udstykningsmuligheder. Lokalplanforslaget tillader i 4.1 generelt udstykning: "Inden for området må der ikke udstykkes parceller med en grundstørrelse mindre end 800 m 2." DN bemærker, at der med lokalplanforslagets foreslåede ændring (udeladelse) er tale om en væsentlig ændring i forhold til substansen og formålsbestemmelserne i den gældende lokalplan. Ændringen betyder, at udviklingen i området kan skrues tilbage til tiden før vedtagelsen af den gældende lokalplan. Bebyggelsens omfang og placering Den gældende lokalplan fastsætter i 7.3 og 7.4, at "ingen del af" sognegården må overskride kote 42,5. Lokalplanforslaget fastsætter sognegårdens maksimale kote til 42,0 ( 5.7) og samtidig undtages (ikke-eksisterende) elevatortårne og andet herfra.(en tredje kote optræder på lokalplanforslagets kortbilag 1, hvor sognegårdens tagkote angives til kote 41). Lokalplanforslaget fastsætter samtidig i 5.5, at ingen del af det foreslåede byggeri matr. 17i må overstige kote 43. "Undtaget fra højdebegrænsningen er aftrækskanaler, skorstene, trappe- og elevatortårne samt solcelleanlæg." DN bemærker, at de forskellige angivelser (eller referencer) for koterne på sognegården let skaber eller udtrykker - usikkerhed. Samtidig sløres topkoten for det foreslåede byggeri på matr. 17i, ved at de angivne koter kan overskrides af et for dette byggeris vedkommende nødvendigt trappe- og elevatortårn. Sløringen sker ved at "tilføje" et tilsvarende men fiktivt trappe- og elevatortårn til sognegården. DN bemærker også, at lokalplanforslaget bilag 3 hverken er målsat eller forsynet med referencekoter. Men tilsyneladende er der ikke overensstemmelse mellem det viste og de i forslagets 5.5 angivne koter. Den gældende lokalplan fastsætter (i 7.1) at byggefeltet for udvidelser på matr. 17i ligger op mod retsbygningen.

8 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 5 Lokalplanforslaget flytter i 5.1 byggefeltet på matr. 17i væk fra retsbygningen til en ny og udstykket parcel nord for de eksisterende bygninger på ejendommen. DN bemærker, at der kommer derved en ny, selvstændig og fritliggende, bygning i området. Den gældende lokalplan fastsætter i 7.5, at det samlede etageareal på matr. 17i ikke må overstige 1500 m 2. Lokalplanforslaget fastsætter i 5.2 at etagearealet på matr. 17i må forøges med 800 m 2. DN bemærker, at det er ikke muligt for lægmand og politikere, at se, om der er forskel i størrelsen på det ekstra etageareal efter forslaget og "restarealet" efter den gældende plan. I forbindelse med kommunens besvarelse af DN's spørgsmål 2 af er jf. ovenfor på side 2, oplyst, at udvidelsen på 800 m 2 er 500 m 2 større end "restarealet". Reelt tillader forslaget således et byggeri, som er knap 3 gange større end det p.t. mulige. Den gældende lokalplan fastsætter i 7.5 at byggeriet på matr. 17i maksimalt må være i 2½ etage. Lokalplanforslaget fastsætter i 5.3, at byggeriet ikke må overstige 4 etager. Kommuneplanens gældende rammebestemmelser fastsætter maks. 2 etager. DN bemærker, at byggeriet - ud over at skifte karakter fra en tilbygning til den eksisterende bygningsmasse til en selvstændigt beliggende bygning - også bliver områdets højeste bygning såvel mht. etageantal som absolut topkote. Forslaget tilsidesætter derved ethvert hensyn til områdets karakter, historie og gældende planlægning. Bebyggelsens udseende Der er en markant forskel og svækkelse i bestemmelserne for bygningernes udseende: Den gældende lokalplan foreskriver godkendelse af farver og materialer på den (dengang planlagte) sognegård, samt foreskriver, at denne skal være hvid, disse krav er modificeret i lokalplanforslaget (men den skal dog stadig være hvid). Lokalplanforslaget indeholder derimod ingen krav til materialer 6 og farvesætning på det nu ønskede nybyggeri på matr. 17i, DN bemærker, at det er overraskende og uheldigt, at der i dette kultupolitisk interessante og vigtige miljø ikke angives nogen form for bindinger på fremtidigt byggeri. Ubebyggede arealer Den gældende lokalplan indeholder i 9.1 en bestemmelse om at "Regulering af terræn, kotering af bebyggelse, beplantning, befæstigelse, belysning og møblering af de på kortbilag 3 viste fri- og færdselsarealer må kun finde sted efter en af Kommunalbestyrelsen godkendt beplantningsplan." Lokalplanforslaget indeholder ikke nogen bestemmelse af denne art. Lokalplanforslaget fastsætter i 8.1 at "hegning indenfor lokalplanområdet må kun etableres som levende hegn med en maksimal højde på 180 cm." DN spørger og bemærker, hvorfor den gældende 9.1 er udgået? Den burde tvært imod videreføres. DN bemærker, at det overrasker, at bestemmelserne om hegning videreføres. Det overrasker, at der ikke er nogen form for bestemmelser, som sikrer områdets åbenhed, jf. ønskerne om at det skal fremtræde som en bypark eller en del heraf. DN bemærker også, at området er et historisk og kulturpolitisk vigtigt område. 6 Bortset fra anvendelse af teglsten.

9 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 6 Skiltning og reklamering Den gældende lokalplan indeholder ikke en separat paragraf herom, men emnet indgår delvist i dens 8 (Bebyggelsens ydre fremtræden). Lokalplanforslaget fastsætter i den ene udgave af 10.2, at "Der må ikke opstilles flagstænger inden for området." DN bemærker, at den nærmere begrundelse herfor savnes. Det fører naturligt til spørgsmålet: Hvorfor må sognegården eller ejendommen Rungstedvej 2 nu ikke have en flagstang? 6. Diverse modstridende eller ikke korrekturlæste angivelser For en ordens skyld, skal vi henlede opmærksomheden på følgende forhold: Lokalplanens titel angives forskelligt på forsiden og ved bestemmelserne på side 9 ("liberalt erhverv" henholdsvis "liberale erhverv"). Lokalplanforslagets afgrænsning er ikke vist korrekt på luftfotoet på kommunens hjemmeside. I lokalplanforslaget (s 5) er lokalplanens område angivet til ca m 2 I den gældende lokalplan (s 6) er lokalplanområdet angivet til ca m 2 [DN: Ifølge og opmåling af matr. 7000bk er arealet ca m 2 ] (Det må være muligt, at angive arealet (nogenlunde) korrekt.) I lokalplanforslaget optræder 10.2 to gange, men med vidt forskellig tekst. Henholdsvis "Skilte må kun opsættes ved døre, porte og havegange.", samt "Der må ikke opstilles flagstænger inden for området." I lokalplanforslaget følger 15.3 efter I 16 er indsat 15.2, som dog ikke vedrører hverken 15 eller 16. Lokalplanforslaget vedtagelsespåtegning ( 16) af vedrører ikke denne sag. 7. Bemærkninger til forslag til Tillæg til Helhedsplan Der findes ikke ved gennemlæsning af lokalplanforslaget eller forslaget til Tillæg 10, at være noget forhold, som berettiget betinger en ændring af de gældende rammebestemmelser i hvert fald ikke i lempende retning. Lokalplanområdet indgår i et unikt og for kommunen identitetsskabende område, som fortjener den allerstørste opmærksomhed og varsomhed i planlægningen. Det bemærkes i øvrigt for en ordens skyld, at forslaget til tillæg 10 ikke indeholder en klar beskrivelse af selve forslaget til ændring af rammebestemmelserne, og ej heller et forslag til hvorledes rammebestemmelserne skulle være efter en eventuel ændring. DN kan således ikke anbefale en ændring af rammebestemmelserne. ---oo0oo--- Afsluttende bemærkninger Området omkring Slotshaven og Ridebanen udgør et historisk, kulturhistorisk og i enhver henseende et særdeles markant og unikt indslag i Hørsholm. Området fortjener at blive behandlet med veneration og nænsomhed.

10 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 7 Sammenfattende vil Danmarks Naturfredningsforening derfor anbefale, at det videre arbejde med forslag til lokalplan 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan skrinlægges, og at det til kommunen fremsendte projektforslag færdigbehandles efter bestemmelserne i den gældende lokalplan Med Venlig hilsen Peter Skat Nielsen formand

11 Helsingør Stiftsøvrighed Den 23. september 2013 Dok.nr /13 Hørsholm Kommunalbestyrelse Indsigelser fra de kirkelige myndigheder mod forslag til lokalplan 146 for et område øst for Ridebanen og tillæg til helhedsplan Stiftsøvrigheden har modtaget ovennævnte lokalplanforslag og har i anledning heraf indhentet vedlagte udtalelser: - Udtalelse af 12. juli 2013 fra kgl. bygningsinspektør - Rønnow Arkitekter - Indsigelse af 5. september 2013 fra Hørsholm sogns menighedsråd - Indsigelse af 8. september 2013 fra Fredensborg provstiudvalg. Den kgl. bygningsinspektør udtaler sig særligt om den påtænkte bygnings forhold til Hørsholm Kirke. Menighedsrådet og provstiudvalget udtaler sig særligt om den påtænkte bygnings forhold til Hørsholm Sognegård. Provstiudvalgets indsigelse indeholder også hovedsynspunkterne i menighedsrådets indsigelse, herunder at den påtænkte fritliggende bygning med sin højde, farve og karakter i modstrid med kommunens hidtidige intentioner og plangrundlag vil dominere Sognegården fra forskellige synsvinkler. Lokalplanforslaget gør på denne måde indgreb i harmonien mellem Hørsholm Kirke, Ridebanen og Sognegården, der blev sikret med den gældende lokalplan for området. Menighedsrådet og provstiudvalget påpeger endvidere, at indbliksgener mod Sognegården vil indebære en negativ påvirkning for samtaler med diskretionshensyn mellem borgere og præst eller kordegn. Menighedsrådet påpeger særskilt, at Sognegården sandsynligvis vil blive yderligere udsat for oversvømmelser ved skybrud, når det omhandlede areal befæstes med forringelse af muligheden for nedsivning af nedbør til følge. Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3 A Postboks Helsingør Telefon Telefax

12 Stiftsøvrigheden konstaterer, at det påtænkte byggeri med en højde over 8,5 meter ligger inden for kirkebeskyttelseslinien og således vil være i modstrid med bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens 19. Ud fra de hensyn som Hørsholm sogns menighedsråd og Fredensborg provstiudvalg har redegjort for - og ud fra en samlet vurdering af samspillet mellem Hørsholm Kirke, Ridebanen og Sognehuset - udtaler stiftsøvrigheden følgende: Stiftsøvrigheden må udtale sig imod, at kommunen dispenserer fra bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens 19. Stiftsøvrigheden må også udtale sig imod, at lokalplanforslaget m.v. giver mulighed for, at det påtænkte byggeri går udover de rammer, der er fastsat i den eksisterende lokalplan og i helhedsplanen for området. Stiftsøvrigheden skal således meget henstille til kommunalbestyrelsen, at lokalplanforslaget m.v. ikke nyder fremme. Med venlig hilsen Thorkil Bo Jørgensen stiftsfuldmægtig

13 Kopi til: Kgl. bygningsinspektør - Rønnow Arkitekter Hørsholm sogns menighedsråd Fredensborg provstiudvalg

14 R 0 N N O W Helsingor Stiftsovrighed Vor Frue Kloster Hestemollestraede 3A 3000 Helsingor Holbaek, den 12. juli 2013 Vedr. Lokalplan 146 og tillaeq 10 til Helhedsplan i Horsholm kommune. Med anmodning om en udtalelse har Stiftet hertil fremsendt forslag til Lokalplan 146 og tlllasg 10 til Helhedsplan i Horsholm kommune. Lokalplanen har som form l, at give mulighed for at anvende omradet til liberale erhverv, offentlige formal og helarsboliger i form af maksimalt fire etagers byggeri med op til seks iejiigheder og tagterrasse. Aktuelt onskes opfort en bygning i 4 etager, hvor den overste er en tagterrasse uden overdaekning mod Barakstien. SognegSrden ligger p den modsatte side af lokalplaneomradet, lige ost for Ridebanen. Horsholm kirke ligger pa et stort grant areal. Op til kirken forer en alle fra Ridebanen. Kirken og Ridebanen er omgivet af bygninger i 1-3 etager. Det pataenkte byggeri vil vaere synligt fra Ridebanen og parkeringspladsen mellem Ridebanen og alleen, og have en lidt storre hojde end sognegsrden, men det vil ikke vasre sasrlig synligt fra selve kirken. Det pataenkte byggeri ligger indenfor kirkebeskyttelseslinjen, og vil vasre hojere end 8,5 m. Det er dog vor vurdering, at der ikke vil ske en vaesentlig forringelse af kirkens omgivelser. Med venlig hilsen for Camilla Lontoft Nybye Arkitekt m.a.a.msc., Kgl. Bygningsinspektor Gunllla M. Ronnow Ftennow Arkitekter A/S E CVR-nr Hovedkontor Jernbanevej 18 DK-4300 Holbaek T Filial Ny Kongensgade 9, 2.sal DK-1472 Kobenhavn K T Indehavere Gunllla M. Ronnow, arkitekt m.a.a. Mette Prip Bonne, arkitekt m.a.a. Camilla L. Nybye, arkitekt m.a.a./msc Bank Jyske Bank Reg. nr Kontonr

15 R8ZMWV - seaming :04-SEFeARCODE: OU172 H0rsholm Kirke Menlghedsradet Indsigelse til lokalplanforslag 146 og tillaeg til Helhedsplan H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med indsigelse til ovennaevnte lokalplanforslag og tillaeg til Helhedsplan Det fremlagte lokalplanforslag opererer med en bygningsh0jde pa 4 etager og en bebyggelsesprocent pa 45, sa der er tale om meget voldsom aendring af Helhedsplanen - udelukkende for at bygherren kan opf0re 6 Iejiigheder. Lokalplanomradet ligger inden for kirkebeskyttelseslinien for H0rsholm Kirke, og det ma derfor forventes, at et evt. byggeri pa matrikel 17i har en udformning og en st0rrelse, der er i overensstemmelse med den eksisterende Helhedsplan for omradet (2.BE3) med eksisterende lokalplan Det b0r derfor fastholdes, at byggeriet ikke overstiger 2 etager og en maksimal bebyggelsesprocent pa 40. Et evt. byggeri b0r holdes i lyse, sarte farver og med store flader med fa vinduer ud mod Ridebanen. Bygherre ville kunne fa mere lys og et forbedret udsyn ud imod Ridebanen fra ejendommen, pi trods af et mere begraenset vinduesparti, hvis bygherren kultiverede omradet og bevoksningen mod Ridebanen. H0rsholm kommunalbestyrelse ma formodes at have haft en hensigt med intentionerne i Helhedsplanen for netop dette sarte omrade, der omfatter mange gamle bygninger - alle med et ydre, der fremstar diskret og i sarte farver - overvejende i hvidt. Forhold til naboer Et byggeri vil blive nabo til H0rsholm Sognegard. Dette byggeri, der er fa ar gammelt, er udformet, sa det falder ind i de eksisterende bygningers udseende - som tidligere naavnt i lyse farver og med store murflader ud mod ridebanen. Et byggeri i 4 etager, bygget direkte i naboskellet kommer til at virke meget dominerende i forhold til Sognegarden. Et byggeri i 4 etager (inklusive en tagterrasse) og altaner mod Sognegarden, vil betyde, at der bliver frit indkik til Sognegardens lokaler. Dette er ikke hensigtsmaessigt, da mange borgere 0nsker diskretion, nar de henvender sig i Sognegarden til samtale med praest eller kordegn.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk)

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Roskilde Kommune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Cc.: Frede Lærke Pedersen, Roskilde Kommune, Teknik- og

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere