Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med"

Transkript

1 i8zr4wv - scanning :04-5EF6ARCODE: QUI 72 * X H0rsholm Kirke Menlghedsradet Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med indsigelse til ovennaevnte lokalplanforslag og tillaeg til Helhedsplan Det fremlagte lokalplanforslag opererer med en bygnmgsh0jde pa 4 etager og en bebyggelsesprocent pa 45, sa der er tale om meget voldsom aendring af Helhedsplanen - udelukkende for at bygherren kan opf0re 6 Iejiigheder. Lokalplanomradet ligger inden for kirkebeskyttelseslinien for H0rsholm Kirke, og det ma derfor forventes, at et evt. byggeri pa matrikel 17i har en udformning og en st0rrelse; der er i overensstemmelse med den eksisterende Helhedsplan for omradet (2.BE3) med eksisterende lokalplan Det b(z)r derfor fastholdes, at byggeriet ikke overstiger 2 etager og en maksimal bebyggelsesprocent pa 40. Et evt. byggeri b0r holdes i lyse, sarte farver og med store flader med fa vinduer ud mod Ridebanen. Bygherre ville kunne fa mere lys og et forbedret udsyn ud imod Ridebanen fra ejendommen, pi trods af et mere begraenset vinduesparti, hvis bygherren kultiverede omradet og bevoksningen mod Ridebanen. H0rsholm kommunalbestyrelse ma formodes at have haft en hensigt med intentionerne i Helhedsplanen for netop dette sarte omrade, der omfatter mange gamle bygninger - alle med et ydre, der fremstar diskret og i sarte farver - overvejende i hvidt. Forhold til naboer Et byggeri vil blive nabo til H0rsholm Sognegard. Dette byggeri, der er fa ar gammelt, er udformet, sa det falder ind i de eksisterende bygningers udseende - som tidligere naevnt i lyse farver og med store murflader ud mod ridebanen. Et byggeri i 4 etager, bygget direkte i naboskellet kommer til at virke meget dominerende i forhold til Sognegarden. Et byggeri i 4 etager (inklusive en tagterrasse) og altaner mod Sognegarden, vil betyde, at der bliver frit indkik til Sognegardens lokaler. Dette er ikke hensigtsmsessigt, da mange borgere 0nsker diskretion, nar de henvender sig i Sognegarden til samtale med praest eller kordegn.

2 IQTRimi - scanning :04-5EPBARCODE: OU172 HKM er ogsa bekymret med hensyn til konsekvenserne af store nedb0rsmaengder i omradet hvis det nuvserende omrade befaestes, sa muligheden for nedsivning forringes. Sognegarden har som bekendt for fa ar siden veere ramt af en stor oversv0mmelse i forbindelse med skybrud, med efterf0lgende store 0delaeggelser og udbedringer for millioner af kroner pa trods af pumpeanlaeg ved Sognegarden, Det b0r derfor overvejes, om der kan afhjaelpes pa en eller anden made for at forebygge nye 0del3eggelser. Faelles haveanlaeg HKM 0nsker ikke at kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan, som inddrager Sognegardens matrikel i et faelles haveanlaeg med naboejendommen. HKM beder indtraengende kommunalbestyrelse om at afvise detfremlagte lokalplanforslag og fastholde, at et fremtidigt byggeri, skal holdes inden for den eksisterende lokalplan og Helhedsplanens rammer, og med et byggeri der matcher eksisterende byggeri ved Ridebanen. Med venlig hilsen Hflrsholm kirkes menighedsrad, September 2013 Verner S0gaar/ Fopraand ^ Tina Meilvang Schlicker Nasstformand Bent Ramsha UlrikJohn Mette Mollander Edel S0ndergaard Jlens M0ller Finn Mathiassen a Hornstrup-Christensen Klaus Tniesen 7>jU0s- Kirsten Dahl-S0rensen Merete Bellens Sigrid Pedersen

3 Hørsholm Kommune Sendt som mailpost til: Tværgående planlægning J.nr. NST- Ref. mejoh Den 9. september 2013 Hørsholm Kommunes forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan 146 for et område øst for Ridebanen til liberalt erhverv, offentlige formål og boliger. Hørsholm Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 29. juli september I henhold til planlovens 29 skal miljøministeren fremsætte indsigelse mod planforslag, der ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser. Planforslag kan først vedtages endeligt, når der er opnået enighed om de nødvendige ændringer, jf. planlovens 28. Naturstyrelsen har bemærkninger til planmaterialet. Bemærkningerne vedrører grundvandsinteresser, idet planområdet er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, OSD. Såfremt Hørsholm Kommune indarbejder bemærkningerne i det endelige planmateriale og vedtager planerne med disse ændringer, har Naturstyrelsen ikke yderligere bemærkninger. OSD og indvindingsoplande Der er i planforslaget ikke redegjort for anvendelsesbestemmelserne i forhold til grundvandsinteresserne. I henhold til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 skal der for planlægning for byudvikling og anden ændret arealanvendelse, hvor der kræves kommuneplantillæg, redegøres for planbehov og grundvandsbeskyttelse. Kommuneplantillæg, der udelukkende udarbejdes for at muliggøre mindre ændringer i forhold til eksisterende udlæg, er ikke omfattet af redegørelseskrav/trinmodel. Hørsholm Kommune skal således enten redegøre for, at der er tale om en mindre ændring eller redegøre for planbehov og grundvandsbeskyttelse, jf. Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande, Naturstyrelsen oktober 2012, med tilhørende bilag 1. Med venlig hilsen Mette Widding Johannsen Mette Widding Johannsen Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

4 19. september 2013 Hørsholm Kommunalbestyrelse c/o Bemærkninger til: Forslag til lokalplan 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Hørsholm Kommune har udsendt forslag til lokalplan 146 for et område øst for Ridebanen Liberalt erhverv, offentlige formål og boliger med tilhørende Tillæg 10 til kommunens Helhedsplan i offentlig høring i perioden 26. juli -23. september Lokalplanområdet omfatter 4 (fire) ejendomme, og disse er i dag omfattet af lokalplan Det fremgår af forslagets 14, at den for området gældende lokalplan, 77-3, ophæves i sin helhed når lokalplan 146 er endeligt vedtaget. Den gældende lokalplan og lokalplanforslaget omfatter i princippet det samme 1 geografiske område. Der er på væsentlige og principielle punkter afgørende forskel mellem de gældende bestemmelser og de foreslåede. Den gældende lokalplan er karakteristisk ved, at den fastlægger, at: - Der må ikke foretages udstykninger i lokalplanområdet. - Placering af yderligere byggeri på matr.nr. 2 17i skal ske i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger. - Byggemulighederne indenfor lokalplanområdet begrænses til maks m 2 på matr. 17o (sognegården) og 1500 m 2 på matr. 17i (hvoraf de nuværende bygninger nedenfor angives at udgøre ca m 2, dvs. udvidelsesmulighed på ca. 300 m 2 ). - Udvidelserne på matr. 17i må kun være i maks. 2½ etage (den gældende kommuneplan fastsætter maks. 2 etager). Den gældende lokalplan fastsætter således snævre grænser for nyt byggeri indenfor lokalplanområdet og tilsikrer at området fremtræder åbent med sognegården som en prægnant - og eneste nybygning blandt bevaringsværdige bygninger på matr. 17n og 17i. Det forhold, at den gældende lokalplan ophæves i sin helhed betyder, at der ved bedømmelse af forslaget rettes særligt fokus på hvilke bestemmelser der videreføres, hvilke der ændres og hvilke bestemmelser af ny eller stærkt afvigende art der kommer til. Dertil kommer det særlige spørgsmål om der sker ændringer, som i væsentlig grad ændrer på de i dag gældende vilkår. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har derfor 15. august 2013 fremsendt følgende spørgsmål til kommunalbestyrelsen herom: Spørgsmål 1: Vil kommunalbestyrelsen offentliggøre a) sin gennemgang af de eksisterende planbestemmelser for området, og b) sin begrundelse for at ophæve de enkelte bestemmelser i lokalplan Ved gennemlæsning af planforslaget er det især ændringer i forhold til tidligere, som har interesse. Lokalplanforslag 146 fokuserer især eller næsten udelukkende på matr. 17i, (ejendommen med den gamle retsbygning). 1 "i princippet" er indsat, fordi det ikke er muligt i lokalplan 77-3 at fastlægge områdets præcise afgrænsning mod Ridebanen (matr. 17ba), da det offentlige vej/stiareal (nu matr.7000bk) ikke var udmatrikuleret. 2 For nemheds skyld udelades ejerlavet overalt i denne skrivelse, idet det altid er: Hørsholm By, Hørsholm. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i HØRSHOLM Formand: Peter Skat Nielsen, Ved Stampedammen 7, 2970 Hørsholm Telefon: , DN-mail:

5 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 2 Men for lægmand er det faktisk ikke mulig, at sammenligne byggemulighederne for denne ejendom efter den gældende og den for den foreslåede lokalplan. Spørgsmål 2: Vil kommunalbestyrelsen offentliggøre forskellen i byggemuligheder for matr. 17i efter den gældende lokalplan 77-3 og lokalplanforslag 146, samt dens begrundelse herfor. Spørgsmål 3: Hvad er årsagen til at der ikke er fastsat bindende bestemmelser for det foreslåede byggeri på matr. 17i lokalplanforslaget svarende til bindende bestemmelser for sognegården. På kommunalbestyrelsesmødet den 26. august svarede kommunalbestyrelsens repræsentant til spørgsmål 1, at man gerne ville offentliggøre den foretagne gennemgang og begrundelse, men at den endnu ikke forelå i færdig form. Til spørgsmål 2, som ikke kan besvares af lægmand (eller politikere), blev oplyst at der tillades 500 m 2 mere (800 m 2 isf 300 m 2 ), dog uden begrundelse. Spørgsmål 3 blev besvaret med at der ikke var nogen forskel hvad der vitterligt er, og det forblev dermed reelt ubesvaret. Svarene ville blive færdigredigeret og snarest lagt på kommunens hjemmeside. På et borgermøde den 12. september 2013 blev det oplyst, at sammenligningen var lagt på nettet samme eftermiddag, dvs. 4 uger efter fremsendelsen. DN må konstatere, at der endnu ikke er svaret på spørgsmålene DN har herefter følgende bemærkninger til de fremlagte forslag: 1. Lokalplanforslaget lider af (retlige) mangler, idet der ikke er redegjort for de virkninger, som ophævelsen af den gældende lokalplan medfører Lokalplanforslaget lider af en alvorlig mangel, idet bemærkningerne til planforslaget ikke indeholder en redegørelse for ændringerne i forhold til den gældende lokalplan og ej heller en begrundelse herfor. Herved negligeres planlovens 16, stk. 1, som fastsætter, at: "Lokalplanen skal ledsages af en redegørelse for hvordan planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Baggrunden for kravet om en redegørelse for lokalplanens sammenhæng med kommuneplanen og den øvrige planlægning er, at offentligheden [DN's understregning] og andre myndigheder skal have mulighed for at vurdere planforslaget og se, om deres interesser er varetaget, uden at de skal foretage omfattende undersøgelser eller indhente supplerende oplysninger." Lokalplanforslaget ændrer uden nogen form for begrundelse vilkårene og anvendelsesmulighederne for de omfattede ejendomme Den gældende lokalplan indeholder i specifikke bestemmelser for hver af de fire ejendomme, som omfattes af lokalplanen. Lokalplanforlaget ændrer i 3.1 dette til tre ens muligheder for hver enkelt ejendom, nemlig anvendelse til a) liberale erhverv, b) offentlige formål og c) helårsboliger. Ændringen medfører, at hele eller dele af lokalplanområdet efter den enkelte ejers beslutning uden videre kan overgå til ét vilkårligt af de sidestillede, angivne formål. Ændringen medfører også uklarheder for den fremtidige administration, idet beslutningen for ejendommens anvendelse træffes af den enkelte ejer. 3 Jf. gældende vejledning nr. 187 af om planloven. 4 I tilfælde af en gennemført lokalplanlægning, indgår denne også i emnet kommuneplanen.

6 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 3 Det er også karakteristisk, at den gældende lokalplan (i 8.1) fastsætter krav til farven på sognegården og godkendelse af træ og farver til døre og vinduesrammer, skodder og lignende bygningsdele. Lokalplanforslaget indeholder derimod ikke nogen krav til farver eller materialer 5 og dermed heller ikke godkendelse heraf - for det foreslåede byggeri på matr. 17i. - I MPU's dagsorden og godkendelse indgår spørgsmålet om farvesætning af den foreslåede bygning, uden at dette kan genfindes i lokalplanforslaget. 3. Lokalplanforslaget indeholder ingen begrundelse for at fravige de gældende bebyggelsesbestemmelser på matr. 17i (den gamle retsbygning) og forbuddet mod udstykning af grunden. Der foreligger som nævnt en gældende lokalplan, som blev til efter en omhyggelig og engageret debat, der fastlagde rammerne for området (se første side) med henblik på at sikre områdets værdier og tilpasning til den nærliggende Ridebane og de historiske omgivelser ved Slotshaven og Hørsholm Kirke. Det fremlagte lokalplanforslag øver vold på disse tanker, og der er ikke fremlagt nogen form for planlægningsmæssige overvejelser, som måtte tilsige endsige berettige til at fravige de allerede vedtagne og nu gældende bestemmelser for området. Tværtimod; så er det efter opførelsen af sognegården blevet tydeligt også for tidligere skeptikere, at der er tale om et særdeles markant og unikt område i Hørsholm, som fortjener den største bevågenhed. 4. Lokalplanforslaget fraviger væsentlige principper a) Lokalplanforslaget tillader en enkelt lodsejer (matr. 17i) at bygge i skel mod nabogrund, matr. 17o (sognegården). (Jf. planforslagets kortbilag 1) DN bemærker, at dette er et radikalt brud med reglen/traditionen om at byggeri i naboskel kun tillades i forbindelse med konkrete og samlede bebyggelsesplaner (typisk ved række- og kædehuse). b) Lokalplanforslaget overlader myndighedskompetencen til de enkelte lodsejere, idet disse selv kan bestemme og ændre anvendelse af den enkelte ejendom og bygningerne. (Jf. planforslagets 3.1) DN bemærker, at det er uklart eller ikke oplyst - hvad der måtte ligge bag dette forslag. Men det er i bedste fald meget usædvanligt, og falder på ingen måde i tråd med planlovens formål og bestemmelser for kommune- og lokalplanlægningen. 5. Væsentlige og ikke begrundede afvigelser fra den gældende lokalplan Bemærk: Lokalplanforslaget indeholder 16 paragraffer, mens den gældende lokalplan kun har 13. Rækkefølgen og opdelingen er også forskellig, så en umiddelbar sammenligning er sjældent mulig. Bemærk også at byggezone A i den gældende plan betegnes byggefelt B i lokalplanforslaget - og omvendt. Lokalplanens formål Væsentlige bestemmelser i den gældende lokalplans formål udgår, f.eks.: "at sikre at områderne nord og syd for sognegården bevares som ubebyggede områder, og at områderne fremtræder grønne og parklignende." og "at sikre mulighed for, at der kan etableres et offentligt haveanlæg i området." DN bemærker, at der ved fjernelsen af disse formål øves vold såvel mod sognegårdens rolle som Ridebanens vartegn, som ønsket/muligheden om at etablere et fælles offentligt anlæg, som skitseret i den gældende lokalplan. Lokalplanforslaget indfører et nyt formål: "at muliggøre anvendelse til liberale erhverv, offentlige formål og helårsboliger i 5 Bortset fra anvendelse af teglsten.

7 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 4 maksimalt fire etagers højde, hvor den fjerde etage kun må opføres som en ikke overdækket tagterrasse." DN bemærker, at forslaget, som ikke er begrundet, forøger bebyggelsesmulighederne betydeligt, og i en grad, som strider mod bl.a. 1, 3, 4, 6, 7, 8 og 9 i den gældende plan. Sognegården mister herved sin rolle som Ridebanens vartegn. Lokalplanområdets anvendelse: I den gældende lokalplan, er der i 3.2, 3.3 og 3.4 angivet specifikke anvendelser for hver enkelt af ejendommene indenfor lokalplanens område. I lokalplanforslaget er angivet fælles og ensartede anvendelsesmuligheder for alle ejendomme indenfor lokalplanområdet, nemlig: "Området udgør en del af et blandet bolig- og erhvervsområde, og må udelukkende anvendes til liberale erhverv, offentlige formål og helårsboliger." DN bemærker, at det er meget uheldigt, at de konkrete og specifikke bestemmelser for anvendelsen af de enkelte matrikler slettes. Den fremtidige administration og anvendelse af ejendommene overlades dermed til den enkelte lodsejer. Ændringen medfører, at hele eller dele af lokalplanområdet uden videre kan overgå til ét vilkårligt af de sidestillede, angivne formål efter den enkelte ejers beslutning. Udstykning Den gældende lokalplan tillader reelt ikke udstykninger, da udstykning efter dennes 3.1 "kun må finde sted efter principperne som vist på [planens] kortbilag 2" hvor der ikke er vist udstykningsmuligheder. Lokalplanforslaget tillader i 4.1 generelt udstykning: "Inden for området må der ikke udstykkes parceller med en grundstørrelse mindre end 800 m 2." DN bemærker, at der med lokalplanforslagets foreslåede ændring (udeladelse) er tale om en væsentlig ændring i forhold til substansen og formålsbestemmelserne i den gældende lokalplan. Ændringen betyder, at udviklingen i området kan skrues tilbage til tiden før vedtagelsen af den gældende lokalplan. Bebyggelsens omfang og placering Den gældende lokalplan fastsætter i 7.3 og 7.4, at "ingen del af" sognegården må overskride kote 42,5. Lokalplanforslaget fastsætter sognegårdens maksimale kote til 42,0 ( 5.7) og samtidig undtages (ikke-eksisterende) elevatortårne og andet herfra.(en tredje kote optræder på lokalplanforslagets kortbilag 1, hvor sognegårdens tagkote angives til kote 41). Lokalplanforslaget fastsætter samtidig i 5.5, at ingen del af det foreslåede byggeri matr. 17i må overstige kote 43. "Undtaget fra højdebegrænsningen er aftrækskanaler, skorstene, trappe- og elevatortårne samt solcelleanlæg." DN bemærker, at de forskellige angivelser (eller referencer) for koterne på sognegården let skaber eller udtrykker - usikkerhed. Samtidig sløres topkoten for det foreslåede byggeri på matr. 17i, ved at de angivne koter kan overskrides af et for dette byggeris vedkommende nødvendigt trappe- og elevatortårn. Sløringen sker ved at "tilføje" et tilsvarende men fiktivt trappe- og elevatortårn til sognegården. DN bemærker også, at lokalplanforslaget bilag 3 hverken er målsat eller forsynet med referencekoter. Men tilsyneladende er der ikke overensstemmelse mellem det viste og de i forslagets 5.5 angivne koter. Den gældende lokalplan fastsætter (i 7.1) at byggefeltet for udvidelser på matr. 17i ligger op mod retsbygningen.

8 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 5 Lokalplanforslaget flytter i 5.1 byggefeltet på matr. 17i væk fra retsbygningen til en ny og udstykket parcel nord for de eksisterende bygninger på ejendommen. DN bemærker, at der kommer derved en ny, selvstændig og fritliggende, bygning i området. Den gældende lokalplan fastsætter i 7.5, at det samlede etageareal på matr. 17i ikke må overstige 1500 m 2. Lokalplanforslaget fastsætter i 5.2 at etagearealet på matr. 17i må forøges med 800 m 2. DN bemærker, at det er ikke muligt for lægmand og politikere, at se, om der er forskel i størrelsen på det ekstra etageareal efter forslaget og "restarealet" efter den gældende plan. I forbindelse med kommunens besvarelse af DN's spørgsmål 2 af er jf. ovenfor på side 2, oplyst, at udvidelsen på 800 m 2 er 500 m 2 større end "restarealet". Reelt tillader forslaget således et byggeri, som er knap 3 gange større end det p.t. mulige. Den gældende lokalplan fastsætter i 7.5 at byggeriet på matr. 17i maksimalt må være i 2½ etage. Lokalplanforslaget fastsætter i 5.3, at byggeriet ikke må overstige 4 etager. Kommuneplanens gældende rammebestemmelser fastsætter maks. 2 etager. DN bemærker, at byggeriet - ud over at skifte karakter fra en tilbygning til den eksisterende bygningsmasse til en selvstændigt beliggende bygning - også bliver områdets højeste bygning såvel mht. etageantal som absolut topkote. Forslaget tilsidesætter derved ethvert hensyn til områdets karakter, historie og gældende planlægning. Bebyggelsens udseende Der er en markant forskel og svækkelse i bestemmelserne for bygningernes udseende: Den gældende lokalplan foreskriver godkendelse af farver og materialer på den (dengang planlagte) sognegård, samt foreskriver, at denne skal være hvid, disse krav er modificeret i lokalplanforslaget (men den skal dog stadig være hvid). Lokalplanforslaget indeholder derimod ingen krav til materialer 6 og farvesætning på det nu ønskede nybyggeri på matr. 17i, DN bemærker, at det er overraskende og uheldigt, at der i dette kultupolitisk interessante og vigtige miljø ikke angives nogen form for bindinger på fremtidigt byggeri. Ubebyggede arealer Den gældende lokalplan indeholder i 9.1 en bestemmelse om at "Regulering af terræn, kotering af bebyggelse, beplantning, befæstigelse, belysning og møblering af de på kortbilag 3 viste fri- og færdselsarealer må kun finde sted efter en af Kommunalbestyrelsen godkendt beplantningsplan." Lokalplanforslaget indeholder ikke nogen bestemmelse af denne art. Lokalplanforslaget fastsætter i 8.1 at "hegning indenfor lokalplanområdet må kun etableres som levende hegn med en maksimal højde på 180 cm." DN spørger og bemærker, hvorfor den gældende 9.1 er udgået? Den burde tvært imod videreføres. DN bemærker, at det overrasker, at bestemmelserne om hegning videreføres. Det overrasker, at der ikke er nogen form for bestemmelser, som sikrer områdets åbenhed, jf. ønskerne om at det skal fremtræde som en bypark eller en del heraf. DN bemærker også, at området er et historisk og kulturpolitisk vigtigt område. 6 Bortset fra anvendelse af teglsten.

9 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 6 Skiltning og reklamering Den gældende lokalplan indeholder ikke en separat paragraf herom, men emnet indgår delvist i dens 8 (Bebyggelsens ydre fremtræden). Lokalplanforslaget fastsætter i den ene udgave af 10.2, at "Der må ikke opstilles flagstænger inden for området." DN bemærker, at den nærmere begrundelse herfor savnes. Det fører naturligt til spørgsmålet: Hvorfor må sognegården eller ejendommen Rungstedvej 2 nu ikke have en flagstang? 6. Diverse modstridende eller ikke korrekturlæste angivelser For en ordens skyld, skal vi henlede opmærksomheden på følgende forhold: Lokalplanens titel angives forskelligt på forsiden og ved bestemmelserne på side 9 ("liberalt erhverv" henholdsvis "liberale erhverv"). Lokalplanforslagets afgrænsning er ikke vist korrekt på luftfotoet på kommunens hjemmeside. I lokalplanforslaget (s 5) er lokalplanens område angivet til ca m 2 I den gældende lokalplan (s 6) er lokalplanområdet angivet til ca m 2 [DN: Ifølge og opmåling af matr. 7000bk er arealet ca m 2 ] (Det må være muligt, at angive arealet (nogenlunde) korrekt.) I lokalplanforslaget optræder 10.2 to gange, men med vidt forskellig tekst. Henholdsvis "Skilte må kun opsættes ved døre, porte og havegange.", samt "Der må ikke opstilles flagstænger inden for området." I lokalplanforslaget følger 15.3 efter I 16 er indsat 15.2, som dog ikke vedrører hverken 15 eller 16. Lokalplanforslaget vedtagelsespåtegning ( 16) af vedrører ikke denne sag. 7. Bemærkninger til forslag til Tillæg til Helhedsplan Der findes ikke ved gennemlæsning af lokalplanforslaget eller forslaget til Tillæg 10, at være noget forhold, som berettiget betinger en ændring af de gældende rammebestemmelser i hvert fald ikke i lempende retning. Lokalplanområdet indgår i et unikt og for kommunen identitetsskabende område, som fortjener den allerstørste opmærksomhed og varsomhed i planlægningen. Det bemærkes i øvrigt for en ordens skyld, at forslaget til tillæg 10 ikke indeholder en klar beskrivelse af selve forslaget til ændring af rammebestemmelserne, og ej heller et forslag til hvorledes rammebestemmelserne skulle være efter en eventuel ændring. DN kan således ikke anbefale en ændring af rammebestemmelserne. ---oo0oo--- Afsluttende bemærkninger Området omkring Slotshaven og Ridebanen udgør et historisk, kulturhistorisk og i enhver henseende et særdeles markant og unikt indslag i Hørsholm. Området fortjener at blive behandlet med veneration og nænsomhed.

10 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Hørsholm Bemærkninger til lokalplanforslag 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan Side 7 Sammenfattende vil Danmarks Naturfredningsforening derfor anbefale, at det videre arbejde med forslag til lokalplan 146 og Tillæg 10 til Helhedsplan skrinlægges, og at det til kommunen fremsendte projektforslag færdigbehandles efter bestemmelserne i den gældende lokalplan Med Venlig hilsen Peter Skat Nielsen formand

11 Helsingør Stiftsøvrighed Den 23. september 2013 Dok.nr /13 Hørsholm Kommunalbestyrelse Indsigelser fra de kirkelige myndigheder mod forslag til lokalplan 146 for et område øst for Ridebanen og tillæg til helhedsplan Stiftsøvrigheden har modtaget ovennævnte lokalplanforslag og har i anledning heraf indhentet vedlagte udtalelser: - Udtalelse af 12. juli 2013 fra kgl. bygningsinspektør - Rønnow Arkitekter - Indsigelse af 5. september 2013 fra Hørsholm sogns menighedsråd - Indsigelse af 8. september 2013 fra Fredensborg provstiudvalg. Den kgl. bygningsinspektør udtaler sig særligt om den påtænkte bygnings forhold til Hørsholm Kirke. Menighedsrådet og provstiudvalget udtaler sig særligt om den påtænkte bygnings forhold til Hørsholm Sognegård. Provstiudvalgets indsigelse indeholder også hovedsynspunkterne i menighedsrådets indsigelse, herunder at den påtænkte fritliggende bygning med sin højde, farve og karakter i modstrid med kommunens hidtidige intentioner og plangrundlag vil dominere Sognegården fra forskellige synsvinkler. Lokalplanforslaget gør på denne måde indgreb i harmonien mellem Hørsholm Kirke, Ridebanen og Sognegården, der blev sikret med den gældende lokalplan for området. Menighedsrådet og provstiudvalget påpeger endvidere, at indbliksgener mod Sognegården vil indebære en negativ påvirkning for samtaler med diskretionshensyn mellem borgere og præst eller kordegn. Menighedsrådet påpeger særskilt, at Sognegården sandsynligvis vil blive yderligere udsat for oversvømmelser ved skybrud, når det omhandlede areal befæstes med forringelse af muligheden for nedsivning af nedbør til følge. Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3 A Postboks Helsingør Telefon Telefax

12 Stiftsøvrigheden konstaterer, at det påtænkte byggeri med en højde over 8,5 meter ligger inden for kirkebeskyttelseslinien og således vil være i modstrid med bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens 19. Ud fra de hensyn som Hørsholm sogns menighedsråd og Fredensborg provstiudvalg har redegjort for - og ud fra en samlet vurdering af samspillet mellem Hørsholm Kirke, Ridebanen og Sognehuset - udtaler stiftsøvrigheden følgende: Stiftsøvrigheden må udtale sig imod, at kommunen dispenserer fra bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens 19. Stiftsøvrigheden må også udtale sig imod, at lokalplanforslaget m.v. giver mulighed for, at det påtænkte byggeri går udover de rammer, der er fastsat i den eksisterende lokalplan og i helhedsplanen for området. Stiftsøvrigheden skal således meget henstille til kommunalbestyrelsen, at lokalplanforslaget m.v. ikke nyder fremme. Med venlig hilsen Thorkil Bo Jørgensen stiftsfuldmægtig

13 Kopi til: Kgl. bygningsinspektør - Rønnow Arkitekter Hørsholm sogns menighedsråd Fredensborg provstiudvalg

14 R 0 N N O W Helsingor Stiftsovrighed Vor Frue Kloster Hestemollestraede 3A 3000 Helsingor Holbaek, den 12. juli 2013 Vedr. Lokalplan 146 og tillaeq 10 til Helhedsplan i Horsholm kommune. Med anmodning om en udtalelse har Stiftet hertil fremsendt forslag til Lokalplan 146 og tlllasg 10 til Helhedsplan i Horsholm kommune. Lokalplanen har som form l, at give mulighed for at anvende omradet til liberale erhverv, offentlige formal og helarsboliger i form af maksimalt fire etagers byggeri med op til seks iejiigheder og tagterrasse. Aktuelt onskes opfort en bygning i 4 etager, hvor den overste er en tagterrasse uden overdaekning mod Barakstien. SognegSrden ligger p den modsatte side af lokalplaneomradet, lige ost for Ridebanen. Horsholm kirke ligger pa et stort grant areal. Op til kirken forer en alle fra Ridebanen. Kirken og Ridebanen er omgivet af bygninger i 1-3 etager. Det pataenkte byggeri vil vaere synligt fra Ridebanen og parkeringspladsen mellem Ridebanen og alleen, og have en lidt storre hojde end sognegsrden, men det vil ikke vasre sasrlig synligt fra selve kirken. Det pataenkte byggeri ligger indenfor kirkebeskyttelseslinjen, og vil vasre hojere end 8,5 m. Det er dog vor vurdering, at der ikke vil ske en vaesentlig forringelse af kirkens omgivelser. Med venlig hilsen for Camilla Lontoft Nybye Arkitekt m.a.a.msc., Kgl. Bygningsinspektor Gunllla M. Ronnow Ftennow Arkitekter A/S E CVR-nr Hovedkontor Jernbanevej 18 DK-4300 Holbaek T Filial Ny Kongensgade 9, 2.sal DK-1472 Kobenhavn K T Indehavere Gunllla M. Ronnow, arkitekt m.a.a. Mette Prip Bonne, arkitekt m.a.a. Camilla L. Nybye, arkitekt m.a.a./msc Bank Jyske Bank Reg. nr Kontonr

15 R8ZMWV - seaming :04-SEFeARCODE: OU172 H0rsholm Kirke Menlghedsradet Indsigelse til lokalplanforslag 146 og tillaeg til Helhedsplan H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med indsigelse til ovennaevnte lokalplanforslag og tillaeg til Helhedsplan Det fremlagte lokalplanforslag opererer med en bygningsh0jde pa 4 etager og en bebyggelsesprocent pa 45, sa der er tale om meget voldsom aendring af Helhedsplanen - udelukkende for at bygherren kan opf0re 6 Iejiigheder. Lokalplanomradet ligger inden for kirkebeskyttelseslinien for H0rsholm Kirke, og det ma derfor forventes, at et evt. byggeri pa matrikel 17i har en udformning og en st0rrelse, der er i overensstemmelse med den eksisterende Helhedsplan for omradet (2.BE3) med eksisterende lokalplan Det b0r derfor fastholdes, at byggeriet ikke overstiger 2 etager og en maksimal bebyggelsesprocent pa 40. Et evt. byggeri b0r holdes i lyse, sarte farver og med store flader med fa vinduer ud mod Ridebanen. Bygherre ville kunne fa mere lys og et forbedret udsyn ud imod Ridebanen fra ejendommen, pi trods af et mere begraenset vinduesparti, hvis bygherren kultiverede omradet og bevoksningen mod Ridebanen. H0rsholm kommunalbestyrelse ma formodes at have haft en hensigt med intentionerne i Helhedsplanen for netop dette sarte omrade, der omfatter mange gamle bygninger - alle med et ydre, der fremstar diskret og i sarte farver - overvejende i hvidt. Forhold til naboer Et byggeri vil blive nabo til H0rsholm Sognegard. Dette byggeri, der er fa ar gammelt, er udformet, sa det falder ind i de eksisterende bygningers udseende - som tidligere naavnt i lyse farver og med store murflader ud mod ridebanen. Et byggeri i 4 etager, bygget direkte i naboskellet kommer til at virke meget dominerende i forhold til Sognegarden. Et byggeri i 4 etager (inklusive en tagterrasse) og altaner mod Sognegarden, vil betyde, at der bliver frit indkik til Sognegardens lokaler. Dette er ikke hensigtsmaessigt, da mange borgere 0nsker diskretion, nar de henvender sig i Sognegarden til samtale med praest eller kordegn.

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende HUSED advokater H0rsholm Kommune Adalsparkvej 2 2970 H0rsholm Att.: Team Byg - Henriette Thornberg Husen Advokater Havnegade 29 DK-1058 Kebenhavn K T +45 3332 2626 F +45 3332 3941 W husenadvokater.dk Til-

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Fogh-Andersen advokatfirma aps

Fogh-Andersen advokatfirma aps H A S T E R Sendt pr. mail til: post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Samtlige medlemmer af Økonomiudvalget-tillige sendt direkte til disse Dato: 18. marts

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere