Kraks Blå Bog REGISTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988"

Transkript

1 Kraks Blå Bog REGISTER

2 Kraks 1989 Register over personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON

3 Register til KRAKS BLÅ BOG Navne-register over personer, der er biograferet i KRAKS BLÅ BO G i perioden med angivelse af fødselsdag og -år, evt. dødsdato og -år og endelig den sidste årgang af BLÅ BO G, hvori den pågældendes biografi kan findes. Registret omfatter navne.

4 BLÅ BOGS 80. udgave - et tilbageblik Den 27. maj 1910 udkom KRAKs BLÅ BOG for første gang, og i forordet skrev man:»efter et engelsk Forbillede»Who's Who«, som har fundet Efterligninger i enkelte andre Lande, har vi i nærværende lille Haandbog samlet biografiske Optegnelser over en Række nulevende danske Mænd og Kvinder. Vi har saa vidt muligt søgt at medtage i Bogen Mænd og Kvinder, hvis Levnedsløb kan tænkes at have Interesse for en større Kreds. Valget af, hvem der skulde optages, er foretaget af kyndige Mænd fra forskellige Kredse; men det er indlysende, at det foretagne Skøn i mange Tilfælde kan omtvistes, og navnlig er der sikkert sket Udeladelser, som en senere Udgave forhaabentlig kan raade Bod paa. Den store Interesse og Hjælpsomhed, vi har mødt paa ethvert Punkt ved Udarbejdelsen af denne Bog, giver os Haab om, at den vil indgaa som et Led i Rækken af moderne, gode Haandbøger.«Ideen til KRAKs BLÅ BOG blev givet dr. Ove Krak ( ), som var Vejviserens udgiver, af kontorchef, senere gesandt og direktør for Udenrigsministeriet H A Bernhoft ( ), der kendte Who's Who. Dr. Krak gik med begejstring ind for ideen og ansatte Hjalmar Gammelgaard ( ), fra 1930 forstander for Roskilde Højskole, og han var hans medarbejder i dette vanskelige arbejde. Principperne for bogens redaktion var godt tilrettelagt, og de er blevet fulgt gennem årene. I denne udgave bringes biografier over kendte danske. Førsteudgaven bragte ca biografier. Væksten er naturlig og rimelig, i betragtning af den vældige udvikling på alle områder af det moderne, specialiserede samfund: i administrationen, organisationslivet, erhvervslivet, på det videnskabelige og kunstneriske område osv. Hertil kommer, at indbyggertallet er steget fra i 1910 til i dag. KRAKs BLÅ BOG spænder over et anseligt tidsrum. Blandt de ældste i førsteudgaven var skuespillerinden Louise Phister, f BLÅ BOG har derfor, udover hver ny udgaves aktuelle værdi, også historisk betydning for mange. Derfor følger med denne udgave et navne-register over tidligere biograferede personer i hele perioden Ved hver person er angivet fødselsdato og -år, i de fleste tilfælde dødsdato og -år og endelig den sidste årgang af BLÅ BOG, hvori den pågældendes biografi kan findes. Registret omfatter navne og findes i vedlagte separate bind. København, maj Redaktionen.

5 Abel Albert købmand 25/ / Abel Helvius forpagter 3/ / Abell Jørgen skovrider 15/ / Abell Kjeld forfatter 25/ / Abildgaard Just direktør 14/ / Abildgaard Just konsul, grosserer 16/ / Abildgård Jørgine højskoleforstander, frimenighedspræst 21/ / Abildgaard Knud fabrikant, dr. jur. 22/ / Abildgaard Hansen Vilhelm direktør 5/ / Abildtrup Anton redaktør 25/ / Abrahams Henrik dr. phil. 5/ / Abrahams Nicolai C L klasselotteridirektør 26/ / Abrahamsen Albert overtelegrafbestyrer 10/ / Abrahamsen Axel grosserer, direktør 3/ / Abrahamsen Erik professor, dr. phil. 9/ / Abrahamsen Poul overtelegrafinspektør 25/ / Abrahamsen Sven stadsingeniør 15/ / Abrahamson Bertha frøken 23/ /9 Abrahamson Frederik oberst 29/ / Abrahamson Martin A ingeniør 12/ / Achelis Thomas Otto dr. phil. 23/ ca. 18/ Achen Georg kunstmaler 23/ / Achen Sven Tito redaktør 29/ / Acker Sven direktør 27/ / Ackermann K E kommandør 10/ / Adamsen Carl elektroinstallatør 23/ / Adamsen Oscar grosserer 18/ / Adler Ada Sara dr. phil. 18/ / Adler Agnes pianistinde 19/ / Adler Bertel D grosserer 1/ / Adler D B bankier 1/ / Adler Hanna rektor 28/ / Adler Hans Christian professor, dr. med. vet. 11/ / Adolph Asger Oswald oberstløjtnant, kammerherre 12/ / Adolph C J grosserer 14/ / Adolph Einar marinedirektør 15/ / Adolph Holger generalkonsul, direktør 16/ / Adolph Johan V grosserer 28/ / Adolph Jørgen major 16/ / Adrian Rudolf kobbersmedemester 31/ / Adserballe Vagn landsdommer 12/ / Adsersen Valdemar professor 3/ / Afzelius Adam professor, dr. phil. 20/ / Agerby Aksel komponist 29/ / Agerholm Edvard operasanger 30/ / Agerholm John overkirurg, dr. med. 25/ / Agerholm Sophus direktør 8 / / Agerskov Christian ingeniør 2/ / Agerskov Frederik driftsbestyrer 17/ / Agerskov Lars amtsborgmester, konsulent 12/ / Agersnap Hans kunstmaler 19/ / Agersted Aage politimester 19/ / Agerup Flemming udenrigsråd 5/ / Aggebo Anker læge 7/ / Aggebo Jens rektor 28/ / Agger Knud kunstmaler 26/ / Aggerbeck C A sæbefabrikant 13/ / Aggerholm Ellen skuespillerinde 11/ / Aggerholm I P etatsråd, bankdirektør 21/ / Aggerholm Svend skuespiller 19/ / Agner Hans Chr. direktør 21/ / Ahlefeldt-Laurvig C W greve, udenrigsminister 2/ / Ahlefeldt-Laurvig Carl overretssagfører, direktør, greve 10/ Ahlefeldt-Laurvig Claus greve 2/ / Ahlefeldt-Laurvig Fredrik Julius greve, hofjægermester, løjtnant 3/ / Ahlefeldt Laurvig Frits lensgreve, kammerherre, hofjægermester, forfatter 1 4 / / Ahlefeldt-Laurvig Hanne overhofmesterinde, lensgrevinde 11/ / Ahlefeldt-Laurvig Hans greve, godsejer 12/ / Ahlefeldt-Laurvig Kai Benedict lensgreve, kammerherre, hofjægermester 12/ / Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester 16/ / Ahlefeldt-Laurvig Preben greve, gesandt 27/ / Ahlefeldt-Laurvig Sigismund greve, kammerherre, hofjægermester 4 / / Ahlefeldt-Laurvig Theodor greve, forretningsfører 22/ / Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fredrik Preben greve, kammerherre, hofjægermester 30/ / Ahlefeldt-Laurvig-Bille Gregers greve, kammerherre, hofjægermester 14/ / Ahlefeldt-Laurvig-Bille Jessie grevinde 18/ / Ahlefeldt-Laurvig-Bille Julius greve, kammerherre, hofjægermester 16/ / Ahlefeldt-Laurvigen Adolph greve, proprietær 31/ / Ahlefeldt-Laurvigen Christian lensgreve, kammerherre, hofjægermester 31/ / Ahlefeldt-Laurvigen Polly grevinde 25/ / Ahlefeldt-Laurvigen Sofus greve, birkedommer, herredsfoged 17/ / Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Anna grevinde 23/ / Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Christian greve, kammerherre, hofjægermester 6/ / Ahlmann Elisabeth (Lis) kunstvæverske 1 3 / / Ahlmann Vilhelm arkitekt 14/ / Ahlmann-Lorentzen N godsejer 19/ / Ahlmann-Ohlsen Johs. direktør 22/ / Ahlmann Olesen Finn domprovst 22/ / Ahm Axel forstander 26/ / Ahm Axel proprietær 3/ / Ahm Jens rektor 1 0 / / Ahnfelt-Rønne Øyvind højesteretssagfører 17/ /

6 Ahnlund Knut professor 24/ Ahrens Ditlev forstander 9/ / Aistrup Robert direktør 6/ / Albeck Andreas overretssagfører 29/ / Albeck Carl V grosserer 5/ / Albeck Emil seminarieforstander 12/ / Albeck Hans etatsråd, grosserer 7/ / Albeck Jacob kontreadmiral 2/ / Albeck Kaj kontorchef 12/ / Albeck Ulla universitetslektor, forfatter 7/ / Albeck Victor overlæge, dr. med. 9/ / Alberti Sophie frøken 19/ / Albertsen V T justitsråd, sagfører 24/ / Albertsen Vilhelm grosserer 16/ / Albrecht-Beste J landsretssagfører 1/ / Albrechtsen A M grosserer, statsaut. revisor 17/ / Albrechtsen H Aksel kreditforeningsdirektør 28/ / Albrectsen Sigurd Riber amtslæge 6/ / Alexandersen Johan landsretssagfører, justitsråd 22/ / Alfelt Else malerinde 16/ / Alkil Niels højesteretssagfører 10/ / Alkjær Johannes tømrermester 9/ / Alkærsig Sven programredaktør 2/ / Allen Johannes forfatter 16/ / Aller Axel bladudgiver 1/ / Aller Carl bladudgiver 25/ / Aller Claes direktør 25/ / Aller Mogens chefredaktør 22/ / Aller Valdemar bladudgiver 7/ / Allerup Flemming Påtges højesteretssagfører 9/ / Allerup Ove oberst 11/ / Allerup Richard generalmajor 18/ / Allin Arthur domorganist 3/ / Allin Hanna operasangerinde 15/ / Alling Frants civilingeniør 7/ / Als A E sparekassedirektør 11/ / Alsbo N P provst 8/ / Als-Nielsen Aage overlæge, dr. med. 3/ / Alsted Gunnar dr. med. 18/ / Alsted Jakob rektor, cand. theol. & mag. 11/ / Aister Harald landsretssagfører 3/ / Aister Leo direktør 28/ / Alstrup Carl skuespiller 11/ / Alstrup Frederik Andersen direktør 5/ / Alstrup Gunnar landsretssagfører 30/ / Alstrup J A købmand 16/ / Alstrup Jørgen A direktør, konsul 26/ Alstrup Knud Andersen direktør 19/ / Alstrup Svend afdelingschef 20/ / Alsøe Axel fabrikinspektør, civilingeniør 22/ / Alving Theodor Martin direktør 16/ / Arnberg H C professor, arkitekt 23/ / Amberg Vitus H C civilingeniør 10/ / Ambt Einar arkitekt 22/ / Ambt G C C generaldirektør for DSB 24/ / Amby Kristen folketingsmand 4/ / Amdrup G C viceadmiral 19/ / Amdrup Ricard kommunelærer 12/ / Amdrup V M overretssagfører, sparekassedirektør 1/ / Ammentorp C E A stiftamtmand, kammerherre 8/ / Ammentorp Kjeld civilingeniør, direktør 10/ / Ammentorp Ludvig dr. med., generallæge 28/ / Ammentorp Nils G A stadsingeniør 26/ / Ammentorp Verner kontorchef 22/ / Ammitzbøll Edvard Kindt fængselsinspektør 20/ / Ammitzbøll Frederik inspektør 26/ / Ammitzbøll Jan brandchef, civilingeniør 5/ / Ammundsen Johannes direktør 10/ / Ammundsen John biskop 1/ / Ammundsen Valdemar biskop, dr. theol. 19/ / Ammundsen Vibeke overbibliotekar 22/ / Amorsen Søren konsul, bankdirektør 26/ / Amsinck Ove skibsreder 14/ / Amtrup Muthis oberst 29/ / Amundin C smedemester 4/ / Amundsen Holger kommandør 19/ /2 Amundsen Louis O G generalkonsul 22/ / Ancher Anna kunstmalerinde 18/ / Ancher Helga malerinde 19/ / Ancher Michael kunstmaler 9/ / Anchersen Maria overlæge 30/ / Ancker H J sagfører 16/ / Andersen A C apoteker 10/ / Andersen A C forfatter 24/ / Andersen A C laboratorieforstander 19/ / Andersen A Chr. provst 29/ / Andersen A F professor, dr. phil. 10/ / Andersen A G rektor 19/ / Andersen A I Stabsintendant 23/ / Andersen A O direktør i DFDS 8/ / Andersen A P redaktør 30/ / Andersen Aksel direktør 12/ Andersen Aksel hospitalsdirektør 16/ / Andersen Aksel professor 19/ / Andersen Aksel Oluf skoledirektør 20/ / Andersen Alfred borgmester 3/ / Andersen Alfred direktør9/ / Andersen Alfred Schinnerup generalkonsul 1/ / Andersen Alma forstander 23/ / Andersen Alsing minister 5/ / Andersen Anders gårdejer 4/ / Andersen Anders murermester 12/ / Andersen Anders overlæge 14/ / Andersen Anders proprietær, mejeriejer 17/ / Andersen Anders provst, dr. theol. 18/ / Andersen Anders skibsreder 11/ / Andersen Anders C M ingeniør 20/ / Andersen Anders J grosserer 10/ / Andersen Anders Martin afdelingsarkitekt 15/ / Andersen Anders Peter politimester 3/ / Andersen Andr. købmand, konsul 17/ / Andersen Andreas Juhl chefredaktør 29/ / Andersen Anthon borgmester 18/ / Andersen Arne skoledirektør 3/ / Andersen Arnold advokat 3/ / Andersen Arthur landsdommer 20/9 1896

7 - 23/ Andersen Asbjørn skuespiller 30/ / Andersen Axel H redaktør 7/ formentlig Andersen Axel M bygmester 4/ / Andersen Axel Rygaard direktør, cand. jur. 18/ / Andersen Bength Martin postdirektør 28/ / Andersen Bent professor, dr. med. 4/ / Andersen Bjørn kontreadmiral 3/ / Andersen Bodil afdelingschef 27/ / Andersen Børge E sognepræst 20/ / Andersen Børge Vilhelm amtsligningsinspektør 16/ / Andersen C A direktør 14/ / Andersen C C bageribestyrer 20/ / Andersen C F sparekassedirektør 17/ / Andersen C F Gerner kommunaldirektør 2/ / Andersen C R la Cour hospitalsinspektør 17/ / Andersen Carl afdelingsdirektør 14/ / Andersen Carl direktør 20/ / Andersen Carl direktør, statsaut. revisor 31/ / Andersen Carl Angelius redaktør 25/ / Andersen Carl F professor, tegneinspektør 24/ / Andersen Carl Henry apoteker 26/ / Andersen Carl Mazanti skibsreder 12/ / Andersen Carl W veterinærinspektør 16/ / Andersen Carlo kgl. kapelmusikus og kgl. koncertmester 13/ / Andersen Chr. civildommer 11/ / Andersen Chr. direktør 28/ / Andersen Chr. grosserer 30/ / Andersen Christian oldermand, glarmester 11/ / Andersen Christian postmester, kaptajn 13/ / Andersen Christian D A bankdirektør 27/ / Andersen Dines professor, dr. phil. 26/ / Andersen E Høiland forbundsnæstformand 13/ / Andersen E W overingeniør, cand. polyt. 16/ / Andersen Edvard E kommandør 3/ / Andersen Ege kobbersmedemester 14/ / Andersen Egmont landsdommer 21/ / Andersen Einar direktør for Geodætisk Institut, professor, dr. phil. 16/ / Andersen Einer opmålingschef 8/ / Andersen Einer rektor 13/ / Andersen Ejnar direktør, bogtrykker 9/ / Andersen Ejnar kontorchef 14/ / Andersen Elius sparekassedirektør, borgmester 24/ / Andersen Ellen Villemoes frue 27/ / Andersen Emil redaktør 14/ / Andersen Emilie arkivar, mag. art. 26/ / Andersen Engelbrecht marinestabsingeniør 28/ / Andersen Erik konsul, grosserer 14/ / Andersen Erik Wainø overlæge 29/ / Andersen Etlar socialinspektør 17/ / Andersen F F generalmajor 21/ / Andersen F V provst, dr. theol. 11/ / Andersen Ferdinand grosserer 7/ / Andersen Folmer direktør, cand. polyt. 16/ / Andersen Frederik borgmester 26/ / Andersen Frederik rådmand 12/ / Andersen Fr. I skovrider 4/ / Andersen Frode undervisningsinspektør 19/ / Andersen Georg direktør 27/ / Andersen Georg prokurist 9/ / Andersen Gotfred husinspektør 12/ / Andersen Gunnar Skov gårdejer 20/ / Andersen H C arkitekt 2/ / Andersen H C direktør 25/ / Andersen H C direktør 28/ / Andersen H Chr. driftsbestyrer 10/ / Andersen H E direktør 22/ / Andersen H N etatsråd 10/ / Andersen Hans direktør 3/ / Andersen Hans generalmajor 7/ / Andersen Hans gårdejer 27/ / Andersen Hans gårdejer 29/ / Andersen Hans kammerherre, amtmand 7/ / Andersen Hans C professor, dr. med. 2/ / Andersen Harry afdelingsleder, dr. phil., universitetslektor 21/ / Andersen Henning direktør 4/ / Andersen Henning Jesper professor, overlæge, dr. med. 19/ / Andersen Henry bogbindermester 18/ / Andersen Holger præsident 11/ / Andersen Ib professor, overkirurg, dr. med. 17/ / Andersen Ib tegner 21/ / Andersen Ingeborg forlagsdirektør 29/ / Andersen lngefred Juul rådsformand 26/ / Andersen J M S kontorchef 10/ / Andersen J Møller gårdejer 16/ / Andersen J Oskar professor, dr. theol. 15/ / Andersen J Smedegaard landsretssagfører, hypotekforeningsdirektør 6/ / Andersen Jacob overpostinspektør 23/ / Andersen Jens bygmester 8/ / Andersen Jens husmand 3/ / Andersen Johan bankdirektør 21/ / Andersen Johannes advokat 9/ / Andersen Johannes læge 18/ / Andersen Johs. V overlæge, dr, med. 27/ / Andersen John solodanser 28/ / Andersen Julius direktør 26/ / Andersen Just billedhugger, sølvsmed 13/ / Andersen Just landsretssagfører 8/ / Andersen Jørgen afdelingschef i Finansministeriet 28/ / Andersen Jørgen overtoldinspektør 27/ / Andersen Jørgen redaktør 26/ / Andersen Jørgen rektor, dr. phil. 14/ / Andersen K B Folketingets formand 1/ / Andersen K M landbrugskonsulent 19/ / Andersen Karl D F grosserer, generalkonsul 7/ / Andersen Kay hofjægermester 4/ / Andersen Kjeld overlæge 18/ / Andersen Knud forfatter 11/ / Andersen Knud kreditforeningsdirektør, landsretssagfører 26/ / Andersen Knud Hee stiftsprovst 13/ / Andersen Kristian grosserer 4/ / Andersen L Sperling bankdirektør 8/ / Andersen Lars dommer 28/ /

8 Andersen Laurits rentier 6/ / Andersen Leif Esper forfatter 6/ / Andersen Ludvig arkitekt 14/ / Andersen M Siggaard professor, overlæge, dr. med. 12/ / Andersen Marinus arkitekt 19/ / Andersen Marius borgmester 19/ Andersen Marius borgmester 22/ / Andersen Marius Kristian dommer 20/ / Andersen Martin violinpædagog 13/ / Andersen Mathias underdirektør 5/ Andersen Max billedhugger 24/ / Andersen Michael administrationschef 14/ / Andersen N Folmer stationsforstander 9/ / Andersen N J proprietær 8/ / Andersen N P direktør, civilingeniør, lektor 9/ / Andersen N P skoledirektør 8/ / Andersen Niels by- og herredsfoged 13/ / Andersen Niels civilingeniør 10/ / Andersen Niels direktør 14/ / Andersen Niels etatsråd 11/ / Andersen Niels højesteretssagfører 30/ / Andersen Niels proprietær 11/ / Andersen Niels Alsing borgmester 6/ / Andersen Niels Evald direktør 23/ / Andersen Niels Knud professor, dr. theol. 22/ / Andersen Nikolaj redaktør, sekretær 8/ / Andersen O borgmester 18/ / Andersen Ole Erik grosserer, vicekonsul 3/ / Andersen Oluf professor, overlæge, dr. med. 24/ / Andersen Osvald direktør, civilingeniør 1/ / Andersen Otto direktør 10/ / Andersen Otto E direktør 25/ / Andersen P M S borgmester, overdommer 23/ / Andersen P O A statsgældsdirektør 16/ / Andersen Paulli direktør 1/ / Andersen Peter direktør 1/ / Andersen Peter overlærer 18/ / Andersen Peter redaktør 11/ / Andersen Peter Anders fagforbundsformand 28/ / Andersen Peter Ervin konsul 27/ / Andersen Poul bankdirektør 8/ / Andersen Poul professor, dr. jur. 12/ / Andersen Poul professor, dr. phil. 8/ / Andersen Poul økonomidirektør 12/ / Andersen Rasmus bankdirektør 18/ / Andersen Rasmus billedhugger 25/ / Andersen Rasmus gårdejer 16/ / Andersen Rasmus præst 23/ / Andersen Rasmus restauratør 30/ / Andersen Rasmus sagfører 20/ / Andersen Rikardt oberst 17/ / Andersen Robert Svend oberst 18/ Andersen Sigurd godsejer, hofjægermester 2/ / Andersen Sigurd Juul højskolelærer 2/ / Andersen Sophus komponist 8/ / Andersen Steen direktør 17/ / Andersen Stig konsulent, cand. polit. 26/ / Andersen Sven veterinærinspektør 18/ / Andersen Svend afdelingsarkitekt 26/ Andersen Svend ankechef 24/ Andersen Svend direktør 6/ / Andersen Svend E E fabrikinspektør, civilingeniør 24/ / Andersen Svend Olaf kontorchef 12/ / Andersen Svend Åge borgmester 18/ / Andersen Svend Aage oberstløjtnant 4/ / Andersen Svend Aage professor, civilingeniør 15/ / Andersen Søren gårdejer 14/ / Andersen Tage forstander 26/ / Andersen Tage generalløjtnant 4/ / Andersen Th. vinhandler, vicekonsul 24/ / Andersen Torkild Bangsbo overlæge 1/ / Andersen Troels Thune overlæge, dr. med. 14/ / Andersen Valdemar mag. scient. 10/ / Andersen Valdemar tegner 3/ / Andersen Verner solodanser 7/ / Andersen Viggo direktør, generalkonsul 29/ / Andersen Viggo Sten professor, dr. phil. 18/ / Andersen Vilhelm møbelfabrikant 27/ / Andersen Vilh. professor, dr. phil. 16/ / Andersen William Thune overlæge, dr. med. 1/ / Andersen Willy landsdommer 20/ / Andersen Aage auditør ved DSB 16/ / Andersen Aage civilingeniør 1/ / Andersen Aage V redaktør 22/ / Andersen-Alstrup Theodor generaldirektør 8/ / Andersen-Høyer Ulf Schack oberst, civilingeniør 24/ / Andersen Nexø Martin forfatter 26/ / Anderskouv Christian overtoldinspektør 3/7 1B71-11/ Anderskouv Jørgen civilingeniør 26/ / Anderson Ejnar fabrikant, konsul 19/ / Andersson Frans kammersanger 23/ / Andersson Josef forretningsfører 18/ / Andkær Ove direktør 26/ / Andreasen A C Holger direktør, generalkonsul 20/ / Andreasen A H M professor, dr. techn. 1/ / Andreasen Carl Anton ingeniør 16/ / Andreasen Christian A dommer 7/ / Andreasen Gunnar ingeniør 22/ / Andreasen Hardy dr. jur., landsretssagfører 14/ / Andreasen Henning arkitekt, industriel designer 26/ / Andreasen K skoleinspektør 21/ / Andreasen N P parcellist 25/ / Andreasen Niels redaktør 30/ / Andreasen Otto Valdemar bogtrykker 18/ / Andreasen Thorvald direktør, vicekonsul 8/ / Andreassen Alfred skoledirektør 17/ / Andreassen Berg stationsforstander 23/ / Andreassen Kaj Tage dommer 18/ / Andrés D G direktør 15/ / Andresen Albert apoteker 5/ / Andresen Albert etatsråd, direktør i Statsanstalten 28/ / Andresen Alexis R skibsreder 29/ / Andresen Andreas bankdirektør 4/ / Andresen Carl direktør 20/ / Andresen Chr. skibsreder, konsul 11/3

9 / Andresen Ebbe arkitekt 21/ / Andresen Emil købmand 5/ / Andresen Emil købmand 6/ / Andresen Hans gårdejer 3/ / Andresen Hans Carl stadsarkitekt 12/ / Andresen Helge kommandør 2/ / Andresen Henrik politimester 11/ / Andresen Mathias tobaksfabrikant 30/ / Andresen Poul Ernst fabrikejer, kaptajn 6/ / Andresen Povl Helge overlæge, dr. med. 23/ / Andresen Richard direktør 1/ / Andresen Sigurd kriminaldommer 15/ / Andresen Theodor præst 20/ / Andresen Viggo professor, tandlæge, dr. med. dent. h.c. 31/ / Andrup Jens gårdejer 7/ / Andrup Otto museumsdirektør 8/ / Andræ Poul etatsråd, amtsforvalter 26/ / Andræ Victor assessor i Overretten 23/B / Anesen Niels forfatter 22/ / Angelo Henry S underdirektør, civilingeniør 6/ / Angelo Holger redaktør 17/ / Angelo Wm. overretssagfører 28/ / Anglo Aage R direktør, dr. techn. h.c. 10/ / Anker Hjalmar civildommer 12/ /9 Anker Jean overbibliotekar, dr. phil. 8/ / Anker-Jensen Knud overretssagfører 7/ / Anker Larsen Johs. forfatter 18/ / Anker-Petersen Karl Gustav direktør 4/ / Ankersted Karen kommunelærerinde 18/ / Ankerstjerne Johan etatsråd 13/ / Ankjær Haldur direktør 14/ / Ankjær R A E rektor 27/ / Ankjær S H justitiarius 21/ / Ankjær Stephan E oberst 14/ / Anning-Petersen P C oberst 13/ / Antons Kai overlæge 27/ / Antonsen Anegrethe skuespillerinde 25/ / Antonsen Carl administrator 22/ / Antonsen Jørgen redaktør 14/ / Appel Axel statskonsulent 13/ / Appel Elin Høgsbro lektor, cand. mag. 5/ / Appel Erik domæneforpagter 2/ / Appel Fredrik arkitekt 18/ / Appel Hans landbrugslærer 29/ / Appel Ingeborg lærerinde 26/ / Appel Jacob højskoleforstander, minister 23/ / Appeldorn C M oberstløjtnant 10/ / Arbo-Båhr Henry grosserer, assurandør 16/ / Arboe-Rasmussen Erik redaktør 6/ / Arboe Rasmussen N P sognepræst 1/ / Arbøl Carsten politimester 12/ / Arctander Carl forfatter, journalist 12/ / Arendrup Albert generalmajor, kammerherre 18/ / Arendrup Christian v. generalmajor 25/ / Arendrup Gustav kontorchef 7/ / Arendrup Herluf stabslæge 6/ / Arends Otto læge 12/ /11 Arenfeldt Julius Fred. godsejer 10/ / Arenholt Julie civilingeniør, fabrikinspektør 10/ / Arenholt Jørgen læge 14/ / Arenstorff Frederik v. hofjægermester 4/ / Arent Ingvard borgmester 28/ / Arentoft Axel stationsforstander 24/ / Arentoft Marius sagfører 24/ / Arentoft Preben rektor, lektor 3/ / Arentsen Aron slagteridirektør 5/ / Arentsen Kaj overlæge, dr. med. 8/ / Arentz Hjalmar direktør 19/ / Arfelt Emil statsaut. revisor 27/ / Arffmann Svend civildommer 1/ / Arlaud Augusta kontorchef 10/ / Arley Niels dr. phil. 7/ Arnau Johan finanshovedkasserer 20/ / Arndal Aksel rektor 29/ / Arndal Valdemar overretssagfører 26/ / Arne Petersen Knud arkitekt 5/ / Arnesen Vilhelm marinemaler 25/ / Arnesen-Kall Harald oberstløjtnant 19/ / Arnfred J Th. civilingeniør, højskoleforstander 19/ / Arnholtz Arthur professor, dr. phil. 28/ / Arnskov Christian advokat 20/ / Arnskov Laurits Thomas dommer 3/ / Arnskov V postmester 24/ / Arnstedt N P gesandt, godsejer 20/ / Arnstedt Niels cand. jur. 4/ / Arnth-Jensen N E indenrigsminister 27/ / Arnting Ernst direktør 28/ / Arntz Waldemar brygger 1/ / Arntzen Carl Harald generalkonsul 26/ / Arntzen Emil etatsråd, generalkonsul 29/ / Arntzen Ludvig højesteretssagfører 5/ / Arnvig Jørgen overlæge, dr. med. 13/ / Arum Reinholdt politimester 12/ / Arup Erik professor, dr. phil. 22/ / Arup Frederik forretningsbestyrer 1/ / Arup Henning Nyquist landsretssagfører 9/ / Arup Johannes veterinærkonsulent 21/ / Arup Niels advokat 3/ / Arup Sir Ove Nyquist civilingeniør 16/ / Arup William P forretningsfører 10/ / Arvin G J rektor 31/ / Aschengreen J Chr. direktør 17/ / Askgaard Vagn overlæge 17/ / Askøe K F W civilingeniør 11/ / Asmund Johs. provst 29/ / Asmund Vilhelm kommunelæge 19/ / Asmussen A landsdommer 13/ / Asmussen Andreas departementschef 15/ / Asmussen Frederik højesteretssagfører 30/ / Asmussen Johann købmand 6/ / Asmussen Otto postmester 30/ / Asmussen Robert W professor, dr. phil. 26/ / Asmussen Severin J oberst 11/ / Asmussen Svend-G musikforlægger 21/ / Asmussen William Haagen Wahl direktør 2/ / Asmussen Aage grosserer 20/ / Asschenfeldt-Hansen Carl sognepræst 9

10 28/ / Atlung Knud kontorchef 15/ maj Attrup Martin førstelærer 21/ / Aubeck A K professor 10/ / Aubeck Frederik redaktør 21/ / Aubertin Axel tømmerhandler 1/ / d'auchamp Paul politimester 9/ / Aude Carl nævnsformand 7/ / Augsburg Ejner Hugo palæforvalter, oberstløjtnant 26/ / Augsburg H V kommandør 26/ / Augsburg jannik apoteker 11/ / Augustinus Christian tobaksfabrikant 2/ / Augustinus Ludvig direktør 13/ / Auken Kirsten dr, med. 25/ / Aumont Arthur journalist 2/ / Aunsholm Poul politimester 21/ / Axel prins til Danmark, admiral, direktør i ØK 12/ / Axelsen Frank overkirurg 6/ / Axelsen G L direktør 10/ / Axelsen Peter direktør 19/ /1 Bach Andreas civildommer 9/ / Bach Arthur amtmand, kammerherre 20/ / Bach Christen Lyngby politimester 19/ / Bach H professor, dr. phil. 17/ / Bach I C Petersen købmand 20/ / Bach Jørgen fabrikdirektør 30/ / Bach Kirstein generalkonsul, hofvinhandler 5/ / Bach Knud gårdejer 26/ / Bach PJ Petersen købmand 28/ / Bache C P M gehejmekonferensråd 14/ / Bache Carl Otto kammerherre, stiftamtmand 2/ / Bache D G M overretssagfører 6/ / Bache Gustav overlæge 29/ / Bache H A generalintendant 13/ / Bache Henrik højesteretssagfører 8/ / Bache Holger professor 12/ / Bache N H højesteretssagfører 7/ / Bache O F professor 30/ / Bache Otto professor, kunstmaler 21/ / Bache Paulus violoncellist 18/ / Bache Waldemar kammerherre 12/ / Bacher Tønnes forstander 21/ / Bach-Nielsen A overretssagfører 25/ / Back Christian J direktør 16/ / Back H direktør 4/ / Backer Kaj H læge, dr. med. 9/ / Backhaus Gregers kontorchef 16/ / Backhaus Aage grosserer 18/ / Bade H P M sognepræst, provst 22/ / Baden Jakob bogbindermester 20/ / Bager H J søfartschef 27/ / Bagge August direktør 6/ / Bagge Frederik hofbogtrykker 2/ / Bagge Hans redaktør 9/ / Bagge Karen overbestyrerinde 31/ / Bagge P F civilingeniør, konsul 2/ / Bagger Gregers direktør, cand. polyt. 28/ / Bagger Hans øre- og halslæge, klinikchef 2/ / Bagger Hedevig forstanderinde 18/ / Bagger J H højesteretssagfører 3/ / Bagger J Sofus A skoleinspektør 9/ / Bagger S V overkirurg, dr. med. 19/ / Bagger-Hansen Knud grosserer 3/ / Bagger-Sørensen Erik fabrikant, konsul 24/ / Baggesen Ragnar boghandler 11/ / Baggesgaard Rasmussen H professor, dr. phil. 8/ / Bahnsen Berthold sparekassedirektør 8/ / Bahnsen Holger kontreadmiral 29/ / Bahnson J J kaptajn, direktør 3/ / Bahnson Louis grosserer, direktør 18/ / Bajer Fredrik forfatter 21/ / Bak Krej Jensen proprietær 6/ / Bak Kristian belysningsdirektør, dr. techn. 20/ / Bak-Jensen J S arkitekt, branddirektør 31/ / Bakke Orla vicedirektør 30/ / Bakkekilde R S direktør, konsul 24/ / Balle C G generalmajor 26/ / Balle Frederik sognepræst, provst 26/ / Balle Frederik C overretssagfører, bankdirektør 10/ / Balle Mogens maler 1/ / Balle Niels statskonsulent, docent 14/ / Balle Otto P kunstmaler 17/ / Baller Viggo dommer 6/ / Ballhausen Carl højesteretssagfører 9/ / Ballin Max direktør 12/ / Balling Chr. lærer, forfatter 24/ / Balling Ejnar Leth provst, sognepræst 27/ / Balling Hans bankdirektør 28/ / Balling Jens godsejer 10/ / Ballisager Aksel sparekassedirektør 8/ / Balslev Benjamin provst 6/ / Balslev Einar direktør 21/ / Balslev Johannes kontorchef 27/ / Balslev Lauritz biskop 17/ / Balslev Thorvald valgmenighedspræst 24/ / Balslev Vilhelm lektor 2/ / Balthazar-Christensen Eggert direktør 28/ / Balthazar-Christensen T V dommer 23/ / Baltzer Vilhelm undervisningsinspektør, cand. mag. 13/ / Balzer Jürgen redaktør, mag. art. 4/ / Bamberger Werner direktør 4/ / Bang Andres generalkonsul, apoteker 23/ / Bang August boghandler 12/ Bang Axel overretssagfører 14/ / Bang Bernhard professor, dr. med. 7/ / Bang C A forlagsboghandler 13/ / Bang Carl præsident for Vestre Landsret 31/ / Bang Christian Frederik dommer 30/ / Bang Chr. Hjelm grosserer 14/ / Bang Frans Djørup toldinspektør 25/ / Bang Frederik sparekassedirektør 2/ / Bang Fridtjof læge, dr. med. 6/ / Bang Gustav forfatter, dr. phil. 26/ / Bang H V skibsfører 15/ / Bang Hans direktør 25/ / Bang Hans Olaf overlæge, dr. med. 19/ jan Bang Henrik rektor 11/ /

11 Bang Herman forfatter 20/ / Bang Immanuel næstformand i Landsoverskatterådet 1/ / Bang Immanuel sognepræst 5/ / Bang) P professor, dr. theol. 13/ / Bang J P F klitinspektør 25/ / Bang Jacob toldkasserer, kaptajn 5/ / Bang Jacob E arkitekt 19/ / Bang Kaj vejdirektør 9/ / Bang Napoleon redaktør 25/ / Bang Niels dr. phil., skoledirektør 2/ / Bang Nina undervisningsminister 6/ / Bang Ole overlæge, dr. med. 22/ / Bang Oluf forfatter 22/ / Bang Oluf professor 12/ / Bang Otto højesteretssagfører 8/ / Bang Paul guld- og sølvsmed, oldermand 19/ / Bang Pedro (Peter) direktør 31/ / Bang S J oberstløjtnant 15/ / Bang Sophus professor, overlæge, dr. med. 26/ / Bang T E dommer 20/ / Bang Vilhelm A direktør 11/ / Bang Aage direktør, hof-buntmager 15/ / Bangert Conrad kontorchef 30/ / Bangert Emilius domkantor, professor 19/ / Bang-Jensen Povl 6/ / Bangsbøll F C S kommandør 23/ / Bangslev Carl amtslæge 12/ / Bangsted Helge redaktør 9/ Bang-Sørensen Michael maler 25/ / Banke Jørgen bibliotekskonsulent, forfatter 16/ / Banke Niels direktør 29/ / Bardenfleth Alette hofdame 31/ / Bardenfleth Frederik kammerherre, kontreadmiral 21/ / Bardenfleth Gunnar kabinetssekretær, kammerherre 1/ / Bardenfleth Hemming creditkassedirektør, cand.jur. 8/ / Bardenfleth Ida kammerherreinde 30/ / Bardenfleth Ingolf kommandør 24/ / Bardenfleth J F E byretsdommer 31/ / Bardenfleth Karen priorinde 28/ / Bardenfleth Kristine forstanderinde 12/ / Bardenfleth Vilhelm kammerherre, stiftamtmand 18/ / Barfod A departementschef 2/ / Barfod Andreas politimester 28/ / Barfod Børge professor 21/ / Barfod Halfdan kommandør, kammerherre 19/ / Barfod Hans Peter læge, dr. med. 14/ / Barfod K V T sognepræst 25/ / Barfod Olaf O grosserer, forlagsboghandler 16/ / Barfod Poul Tang tømrermester 20/ / Barfod Thorkil forfatter 24/ / Barfoed Carl Johan direktør 24/ / Barfoed Harald apoteker 31/ / Barfoed Knud V arkitekt 1/ / Barfoed Magnus Kruse civildommer 18/ / Barfoed Mogens underdirektør 23/ / Barfoed Ole rektor 13/ / Barfoed Per redaktør 9/ / Barfoed Viggo journalist 31/ / Barfoed Aage forfatter 2/ / Barfred Arne overlæge, dr. med. 22/ / Barkholt Johs. boghandler 19/ / Barkhuus Wilhelm direktør 19/ / Barmwater Ferdinand docent, dr. phil. 10/ / Barnekow Christian komponist, professor 28/ / Barner L T C v. distriktsingeniør 2/ /11 Barner Regitze stiftsdame 28/ / Barner-Rasmussen Johannes direktør 21/ / Barnow Erik direktør, tømmerhandler 28/ / Barnow Niels tømmerhandler, konsul 7/ / Barnow Poul konsul 28/ / Barr Kaj professor 26/ / Barslund Viggo direktør, cand. jur. 22/ / Barsoe Kai S grosserer, fabrikant 18/ / Barsøe Peter stiftsprovst 26/ / Barteis Daniel overlæge 18/ / Bartels Erik Daniel overlæge, dr. med. 16/ / Barteis Eyvind ambassadør 13/ Bartholdy Carl Georg oberst 6/ / Bartholdy Christian sognepræst 21/ / Bartholin Jørgen Fr. redaktør 18/ / Bartsch Axel amtslæge 24/ / Basse Andreas F overretssagfører 10/ / Basse August præst 17/ / Basse Niels direktør 7/ / Bast Anton biskop 8/ / Bast Jørgen forfatter, redaktør 25/ / Bastrup Christian Gjørtz kontreadmiral 25/ / Battaglia Valborg viceskoledirektør 6/ / Bauditz Ferdinand redaktør 5/ / Bauditz Knud amtsforvalter 18/ / Bauditz Rolf kommandør 22/ / Bauditz Sophus professor, skoledirektør, forfatter 23/ / Bauer Adolf justitsråd 13/ / Baumann Ove Raimond direktør 4/ / Baumann Povl arkitekt 9/ / Baumann Reimund generalkonsul 10/ / Baun Christian biskop 10/ / Baunbæk Villy sognepræst 6/ / Baune Joh. grosserer 6/ / Baunsgaard P fabrikant 25/ / Bavngaard Aage Thomsen skovrider 19/ / Bay C C dommer 7/ / Bay Carl domprovst 2/ / Bay Cordt købmand, generalkonsul 16/ / Bay Erik arkitekt 9/ / Bay J Christian overbibliotekar 12/ / Bay Ludvig grosserer 4/ / Bay Majus dampmøller 5/ ca. 23/ Bay Oluf overretssagfører 27/ / Bay Waldemar dommer 2/ / Bayer Chr. sekretær 2/ / Bayer Frederik overretssagfører 8/ / Bech Alexander godsejer 18/ / Bech August forpagter 16/ / Bech August hofjægermester, godsejer 14/ /

12 Bech C A R generalkonsul, ingeniør 16/ / Bech Carl distriktsingeniør 6/ / Bech Carl Adolph Rothe kammerherre, hofjægermester 25/ / Bech Emil direktør 2/ / Bech Erik politimester 17/ Bech Fritz forstander 25/ /10 Bech Georg generalkonsul 20/ / Bech Gunnar professor, dr. phil. 23/ / Bech IHolger ambassadør 19/ / Bech Holger vicedirektør 2/ / Bech Johannes forfatter 25/ / Bech Jørgen direktør 9/ / Bech Jørgen Albert godsejer 14/ / Bech Jørgen Peter godsejer, hofjægermester 30/ / Bech Knud F estanciero 26/ / Bech Marius direktør 4/ / Bech Oluf filialdirektør i Nationalbanken 8/ / Bech Peter handelsgartner 20/ / Bech Viggo E amtslæge, dr. med. 9/ / Bech-Bruun Helge højesteretssagfører 25/ / Becher Chr. dommer 29/ / Becher Hans Nobel dommer 10/ / Bechgaard Hans købmand 27/ / Bechgaard Hans Christian civilingeniør 30/ / Bechgaard Julius komponist, professor 19/ / Bechmann H G retspræsident 29/ / Bechmann L fabrikdirektør 28/ / Beck Arthur direktør 17/ / Beck Carl Johan sektionsingeniør 11/ / Beck Chr. F arkitekturmaler 14/ / Beck Ellen kgl. kammersangerinde 3/ / Beck Hans balletmester 31/ / Beck Hans grosserer 17/ / Beck Hans Falkenstjerne direktør 30/ / Beck Harald Eduard v. hofjægermester 8/ / Beck Johannes distrikts- og havneingeniør 21/ / Beck Johannes V provst 22/ / Beck Ludvig cand. theol., højskoleforstander 25/ / Beck Otto Friis godsejer 8/ / Becker Carl overretssagfører 17/ / Becker Carl J grosserer, assurandør 6/ / Becker Frits Christian professor, civilingeniør 15/ / Becker G A professor 22/ /4 Becker John væver 2/ / Becker Knuth forfatter 21/ / Becker Sv. A provst, dr. theol. 29/ / Becker-Christensen Gottfried konsul, grosserer 3/ / Becker-Christensen Poul overlæge, dr. med. 8/ / Beckett Francis dr. phil. 26/ / Beckett Thomas politimester 10/ / Beckmann Johan skibsmægler 19/ / Beenfeldt Thor arkitekt, maler 10/ / Begtrup Aksel ligningsdirektør 28/ / Begtrup Bodil ambassadør 12/ / Begtrup Erik dr. med. 2/ / Begtrup Frederik L højskoleforstander, ingeniør 13/ / Begtrup Holger højskoleforstander 28/ / Begtrup-Hansen Knud rigspolitichef 15/ / Begtrup-Hansen Otto dommer 18/ / Begtrup-Hansen Theodor overlæge, dr. med. 1/ / Behrend Schat direktør, civilingeniør 11/ / Behrend William kontorchef, musikforfatter 16/ / Behrend Aage ekspeditionschef 5/ / Behrendt Johan direktør 11/ / Behrendt-Poulsen Poul Einar højesteretssagfører 28/ / Behrens Carl redaktør 18/ / Beier Rudolf direktør, cand. act. 9/ / Beierholm A bankdirektør 30/ / Beissenherz J E kammerherre, generalmajor 18/ / Bek Aage sagfører 17/ / Bender Max murer 28/ / Bendix Dagmar pianistinde 27/ / Bendix Frits professor 12/ / Bendix Georg S grosserer 11/ / Bendix Hans tegner og skribent 19/ / Bendix Kai direktør 29/ / Bendix Oskar underdirektør 3/ / Bendix Victor komponist, professor 17/ / Bendix William grosserer 17/ / Bendixen Hans Christian professor, dr. med. vet. h.c. 12/ / Bendixen Harry chefredaktør 13/ / Bendixen Helmer statskonsulent 3/ / Bendixen Henrik advokat 23/ / Bendixen Ivar direktør, civilingeniør 15/ / Bendixen Ove grosserer 6/ / Bendix-Poulsen H amtslæge 7/ / Bendixsen Axel civilingeniør, dr. techn. 3/ / Bendsen Johan afdelingschef, kaptajn 21/ / Bendtsen Chr. sektionsingeniør 27/ Bendtsen Eiler rektor, mag. art. 27/ / Bendtsen F M bibliotekar, cand. mag. 2/ / Bendtsen Paul H professor, dr. techn. 13/ / Bendtsen Poul læge 6/ / Bendtzen Georg købmand 1/ / Bendtzen Julius overretssagfører 26/ / Bendtzen Svend Aage direktør, isenkræmmer 29/ / Bendz Viggo direktør, konsul 2/ / Benedictsen Olav Emil læge 7/ / Benedictsen Åge Meyer forfatter 13/ / Bennigsen Robert v. vicedirektør 23/ / Bennike Helge oberst 11/ / Bennike Ove oberst 6/ / Bennike Vagn generalmajor 6/ / Bennike Valdemar højskolelærer 3/ / Benthien Emil grosserer 24/ / Bentsen Andreas skoleforstander 9/ / Bentsen F H V kontorchef 10/ / Bentsen Helge landsdommer 2/ / Bentsen Ivar arkitekt, professor 13/ / Bentsen Ralph landsretssagfører 15/ / Bentzen Alfred Klaudius fængselsinspektør, cand. jur. 26/ / Bentzen Axel maler 9/ / Bentzen Christian overlæge, dr. med. 19/ /

13 Bentzen Edvard konservator, billedhugger 2/ / Bentzen F V L overretssagfører 10/ / Bentzen Hans direktør 9/ / Bentzen Ole overlæge, lektor, dr. med. 19/ / Bentzen Sophus overlæge 13/ /1 Bentzen Aage professor, dr. theol. 13/ / Bentzon A Drachmann højesteretspræsident 29/ / Bentzon Henrik skuespiller 5/ / Bentzon Inger forfatter 12/ / Bentzon Jørgen komponist 14/ / Bentzon M F Lv. generalmajor 21/ / Bentzon Martha Drachmann forfatterinde 7/ / Bentzon P G K overlæge, dr. med. 22/ / Bentzon Povl etatsråd, civilingeniør, landinspektør 31/ / Bentzon Viggo professor, dr. jur. 15/ / Benzon Alfred apoteker, fabrikejer 17/ / Benzon Bøje dr. scient. 11/ / Benzon Christian v. kammerherre, oberst 20/ / Benzon Niels apoteker, fabrikant 22/ / Benzon Otto forfatter, apoteker, fabrikejer 17/ / Benzon Peter Eggert præst, forfatter 25/ / Benzon Vilhelm v. hofjægermester 14/ / Benzon Vilhelm professor, livlæge 13/ / Benzon William kaptajn, ingeniør 5/ / Benzon Aage von bankier, fondsbørsvekselerer 16/ / Berendsen Ivar toldinspektør 5/ / Berendt Louis grosserer 12/ / Berg August Dedenroth sagfører 30/ / Berg Axel arkitekt 5/ / Berg Axel direktør 4/ / Berg Axel H E direktør 21/ / Berg Cai landsretssagfører 3/ / Berg Christian justitsråd, kreditforeningsdirektør 3/ / Berg Ditlev direktør 12/ / Berg Frederik Friis provst 12/ /8 Berg H P direktør 7/ / Berg Hagbart postmester 16/ / Berg Hans V stabslæge 26/ / Berg Henrik Wilh. advokat 3/ / Berg Jens ritmester, direktør 2/ Berg Jens Christian kaptajn, adjudant hos H.M. Kongen 7/ / Berg Johannes forbundsnæstformand 24/ / Berg Just direktør 31/ / Berg Kaj professor, dr. phil. 13/ / Berg Leif direktør, cand. polit. 20/ / Berg Niels afdelingsleder, cand. polyt. & mag. scient. 21/ / Berg Otto amtsforvalter 26/ / Berg Otto direktør 13/ / Berg Paul redaktør, afdelingschef i Danmarks Radio 3/ / Berg Rasmus forfatter 15/ / Berg Sigurd indenrigsminister 3/ / Berg Sigurd musikforfatter 24/ / Berg V formand for I/S De Bergske Blade 16/ / Berg V E bankdirektør 5/ / Berg Vilh. C direktør 29/ / Berggreen Gottfred H underdirektør 10/ / Berggreen Johannes direktør 19/ / Bergh Rudolph S dr. phil., komponist 22/ / Bergh Sigurd overretssagfører 15/ / Berglund Viggo civilingeniør 4/ / Bergmann Eduard konsul 1/ / Bergmann Lorenz professor, dr. theol. 4/ / Bergstedt Harald forfatter 10/ / Bergstrand Poulsen Elisabeth forfatterinde, malerinde 12/ / Bergstrøm Hjalmar forfatter 1/ / Bergstrøm Vilh. forfatter, journalist 19/ / Bergsøe Flemming maler 12/ / Bergsøe J F kaptajn, frihavnsdirektør 16/ / Bergsøe Jørgen overpostinspektør 27/ / Bergsøe Paul civilingeniør, dr. techn. 22/ / Bergsøe Svend fabrikant, ingeniør 15/ / Bergsøe Vilhelm professor, dr. phil. 8/ / Bering Otto hovedbogholder i Danmarks Nationalbank 10/ / Berléme Aage direktør 3/ / Berlin Knud professor, dr. jur. 7/ / Bernburg Julius grosserer 8/ / Berner Edwin overretssagfører 24/ / Berner Gottlob etatsråd 14/ / Berner Iwan direktør 2/ / Berner J A stiftamtmand, kammerherre 30/ / Berner J H overretssagfører 3/ / Berner-Schilden-Holsten Adam kammerherre, hofjægermester, lensbaron 18/ / Berner-Schilden-Holsten Hans lensbaron, kammerhere, hofjægermester 18/ / Bernhoft H A direktør for Udenrigsministeriet, kammerherre 1/ / Bernild Holger redaktør 20/ / Berning Asger G advokat 7/ / Berning Hugo højesteretsdommer 20/ / Bernstorff-Gyldensteen Erik lensgreve, kammerherre, hofjægermester 26/ / Bernstorff-Gyldensteen Hugo lensgreve 5/ / Bernstorff-Mylius Andreas P greve, kammerherre, hofjægermester 10/ / Bernstorff-Mylius Ulrich greve, kammerherre, hofjægermester 4/ / Bernth Ole købmand 23/ / Bemtsen Anton forfatter 26/ / Berntsen Klaus minister 12/ / Berntsen Oluf bankdirektør 5/ / Berntsen Aage læge, digter, maler 16/ / Berring C J direktør 26/ / Bertelsen Aksel Teilmand landsdommer 29/ / Bertelsen Alfr. medicinalkonsulent for Grønlands Styrelse 5/ / Bertelsen Arne professor, overlæge, dr. med. 11/ / Bertelsen E kontorchef, hovedbogholder 1/ / Bertelsen Erik forfatter 25/ / Bertelsen Hans ambassadør 5/ / Bertelsen Henrik dr. phil. 12/ / Bertelsen Kai Aage Bjørklund direktør 12/ / Bertelsen Ludvig dommer 22/ / Bertelsen Svend Aage direktør, skibsingeniør 12/ / Bertelsen Aage kunstmaler 28/ /9 Bertelsen Aage rektor 6/ / Berthelsen A C oberstløjtnant 30/

14 16/ Berthelsen Alfred arkitekt, bygningsinspektør 27/ / Berthelsen André grosserer, direktør 9/ / Berthelsen Georg balletdanser 7/ / Berthelsen Georg konsul, hypotekforeningsdirektør 14/ / Berthelsen Helge G overlæge 1/ / Berthelsen Jens P fægtelærer, kaptajn 15/ / Berthelsen Jørgen landstingsmand 23/ / Berthelsen Palle generalløjtnant 26/ / Berthelsen Rasmus overassistent, kommunalbestyrelsesformand 12/ / Berthelsen S M godsinspektør, sagfører 30/ / Berthing Thorvald højesteretsdommer 19/ / Bertholdt Poul C økonomidirektør 28/ / Bertolt Oluf forretningsfører 30/ / Bertouch-Lehn Poul lensbaron, kammerherre, hofjægermester 22/ / Bertouch-Lehn Poul Johan lensbaron, gesandtskabsattaché 10/ / Bertouch-Lehn Rudolph baron, gesandt, kammerherre 27/ / Bertram Agnete cand. mag., gymnastiklærer 8/ / Bertram Helge maler, professor 7/ / Bertram Robert overtoldinspektør 17/ / Bertram-Larsen Frithjof tårnurfabrikant 7/ Bertram-Larsen J tårnurfabrikant 4/ / Besthorn Rasmus Olsen dr. phil. 29/ / Bestie Georg etatsråd, grosserer 18/ / Beuck Carl sognepræst 17/ / Bewer William skuespiller 16/ / Beyer Frode biskop 18/ / Beyer Petrus læge, storsire 24/ / Beyer Aage kommitteret, konsul 28/ / Bidstrup Herluf tegner 10/ / Bidstrup Jørgen direktør 11/ / Bidstrup Knud redaktør 13/ / Bidstrup Magnus Th. købmand, vicekonsul 11/ / Bidstrup Mathias Andreas professor, arkitekt 25/ / Bidstrup V Biem direktør, civilingeniør 18/ / Bie H herredsfoged 29/ / Bie Jacob Anker brygger 1/ / Bie Ove købmand 13/ / Bie Valdemar overlæge, professor, dr. med. 14/ / Bie Viggo direktør 4/ / Bielefeldt Carl V præst 20/ / Bielefeldt Grethe Hvidtfeldt direktør, konsul 25/ Biel-Knudsen Godtfred husmand 7/ / Bierberg Ernst forlagsboghandler 16/ / Bierbum C R P C bankdirektør, sagfører 16/ / Bierbum F M C bankdirektør 14/ / Bierfreund Axel dommer 28/ / Biering Erik minister 23/ / Biering Frederik generallæge 22/ / Biering Georg overlæge 21/ / Biering Torvald provst 13/ / Bierring Jacob kreditkassedirektør 13/ / Bierring Knud overkirurg, dr. med. 7/ / Bigier P V gesandt 7/ / Bigum Julius redaktør 7/ / Bigaard Sørensen Bent civilingeniør 28/ / Bihesen Povl direktør, cand. phil. 21/ Biilgaard Christian landsdommer 1/ / Biilgaard Svend overarkitekt 27/ / Biilmann Chr. H skoleinspektør 23/ / Biilmann Einar professor, dr. phil. 10/ / Biilmann Holger skovrider 3/ / Biilmann Holger Saxtorph overlæge 6/ / Biilmann Sylvester stabsdyrlæge 12/ / Biilmann Petersen Børge tegner 17/ / Biilmann Petersen Gunnar arkitekt, professor 17/ / Bildsøe Erik Grove overingeniør 13/ / Bildsøe Hans Grove kammerherre, kommandør 24/ / Bildsøe J A D J navigationsdirektør, kommandør 24/ / Bilfeldt Otto kontorchef 20/ / Bille Carl direktør 16/ / Bille Frants gehejmekonferensråd, kammerherre 14/ / Bille Mogens overlæge, viceamtsborgmester 30/ / Bille Siegfriede Frederikke kammerherreinde 21/ / Bille Steen Andersen revisionschef 27/ / Bille Torben direktør, civilingeniør 6/ / Bille Brahe Axel baron, kammerherre, amtmand 12/ / Bille-Brahe Erik baron, generalmajor 1/ / Bille-Brahe Louise grevinde, overhofmesterinde 18/ / Bille-Brahe Oluf baron, kammerherre, hofjægermester 13/ / Bille Brahe Preben baron, hofjægermester 29/ / Bille-Brahe-Selby Daniel baron, kammerherre, hofjægermester 16/ / Bille-Brahe-Selby Hendrik lensgreve, kammerherre 24/ / Bille-Brahe-Selby Preben lensgreve, kammerherre, hofjægermester 14/ / Bille-Hansen A C justitsråd, ekspeditionssekretær 15/ / Billenstein Carl S direktør, kaptajn 26/ / Billgren Poul forstander 7/ / Binder Georg fabrikant 7/ / Binderup-Schultz V direktør 5/ / Bindslev Alfred borgmester 21/ i 30/ Bindslev Knud bankbestyrer, rådmand 25/ / Bindslev Oscar overretssagfører 25/ / Bindslev Valdemar kreditforeningsdirektør 27/ / Bing Anton redaktør 8/ / Bing Bertel redaktør 19/ / Bing Frederik direktør i Statsanstalten 31/ / Bing H I professor, dr. med. 26/ / Bing Harald porcelænsfabrikant 26/ / Bing Jens direktør, dr. med. 19/ / Bing Kai civilingeniør, konsulent 16/ / Bing Ludvig advokat 22/ / Bing Otto overretssagfører 16/ / Binzer Carl Ludvig amtslæge 26/ / Binzer Knud rektor 20/ / Binzer Paul civilingeniør 22/ / Birch August kommitteret, konsul 21/ / Birch E P sagfører, kæmner 25/ / Birch Johs. direktør 29/ / Birch Ludvig civilingeniør 15/ /

15 Birch Vilhelm skuespiller, translatør 20/ / Birck Laurits V professor, dr. polit. 17/ / Birk Carl Georg Ostenfeld landinspektør, kontorchef 25/ Birk Johannes Aagaard direktør 17/ / Birke Axel sognepræst 24/ / Birke Louise forfatterinde 21/ / Birke P L M generalmajor 7/ / Birkedal Uffe præst 17/ / Birkedal-Barfod Ludvig organist 27/ / Birkelund Tove professor, dr. phil. 28/ / Birket Marius direktør 6/ / Birket-Smith Frederik bibliotekar 11/ / Birket-Smith Henry overingeniør 22/ / Birket-Smith Kaj dr. phil. & scient., overinspektør ved Nationalmuseet 20/ / Birket-Smitn Sophus overbibliotekar, dr. phil. 28/ / Birkmose Axel direktør 15/ / Birn Ove overkirurg 30/ / Bisgaard Axel overlæge, dr. med. 23/ / Bisgaard H L sparekasseinspektør, dr. polit. 2/ / Bisgaard Holger læge 28/ / Bisgaard Ivar direktør / Bisgaard Oluf landsdommer 8/ / Bisgaard Otto overretssagfører 25/ / Bisgaard Vilhelm oberstløjtnant, civilingeniør 16/ / Bissen Vilhelm billedhugger, professor 5/ / Bistrup Henning Avgust Østerberg kommandørkaptajn 15/ / Bitsch Chr. Fr. justitsråd, sagfører 10/ / Bitsch-Larsen Johannes direktør 9/ / Bittmann Johan Edward missionær 20/ / Biørn Per kgl. kammersanger 31/ / Bjardon G kriminaldommer 9/ / Bjarkov L oberst 7/ / Bjarne Hans finanshovedbogholder, lektor 23/ / Bjarner Anders apoteker, dr. pharm. 22/ / Bjarnhof Karl forfatter 28/ / Bjarnov J A N R rustmester 7/ / Bjarnov William distriktsingeniør 24/ / Bjarup Alfred advokat 3/ / Bjellekjær J P Jensen gårdejer 22/ / Bjerg Johannes C professor, billedhugger 26/ / Bjerg Aage sektionsingeniør, cand. polyt. 19/ / Bjerge Poul højskolelærer 6/ / Bjerge Torkild professor, dr. phil. 8/ / Bjering Tage Borrebye overlæge, dr. med. 11/ / Bjerke Kjeld afdelingschef 29/ / Bjerke Sten Statens naturfrednings- og landskabskonsulent, lektor 26/ / Bjerre Axel provst 10/ / Bjerre Axel M politimester 18/ / Bjerre Einer Fabricius- læge 14/ / Bjerre Hans overkirurg, dr. med. 8/ / Bjerre Henning direktør, civilingeniør 11/ / Bjerre Jacob ingeniør 19/ / Bjerre Johannes direktør 30/ / Bjerre M C A landsretssagfører 12/ / Bjerre Markus gårdejer 19/ / Bjerre Nicolai apoteker 7/ / Bjerre Niels kunstmaler 5/ / Bjerre Peder proprietær 6/ / Bjerre Valdemar rektor 17/ / Bjerre Aage stadsingeniør 3/ / Bjerre-Christensen Conrad traiteur 10/ / Bjerregaard Alfred Jørgen direktør 2/ / Bjerregaard Georg dommer 20/ / Bjerregaard Hans forfatter 2/ / Bjerregaard Jens P professor, tandlæge 24/ / Bjerregaard Knud kommunaldirektør 8/ / Bjerregård Knud-Eyvind landsretssagfører 29/ / Bjerregaard Niels fiskeauktionsmester 7/ / Bjerregaard Olaf oberst 23/ / Bjerregaard Ove C grosserer 8/ / Bjerregaard S S sagfører, borgmester 13/ / Bjerregaard Valdemar generalmajor 29/ / Bjerring G L oberstløjtnant, slotsforvalter 30/ / Bjerring J J borgmester, godsekspeditør 14/ / Bjerrum Anders professor, dr. phil. 12/ / Bjerrum Hans Adolf civilingeniør 8/ / Bjerrum Jannik øjenlæge, dr. med., professor 26/ / Bjerrum Laurits civilingeniør, dr. sc. techn., direktør 6/ / Bjerrum Niels professor, dr. phil. & techn. 11/ / Bjerrum Oluf dr. med., tandlæge 28/ / Bjerrum Paul O oberstløjtnant 29/ / Bjørk Erik Arne sorenskriver 27/ / Bjørke Svend oberst 12/ / Bjørklund Alfred rådmand 31/ / Bjørklund Poul maler, billedhugger, grafiker 26/ / Bjørling Otto generalkonsul, direktør 29/ / Bjørløw Gunnar fabrikant 28/ / Bjørløw H O fabrikejer 30/ / Bjørn Ove direktør 16/ / Bjørn Sven Erling apoteker 9/ / Bjørnbo Axel Anthon dr. phil., underbibliotekar 20/ / Bjørneboe Martine frue 25/ / Bjørneboe Otto undervisningsinspektør, cand. mag. 14/ / Bjørner Anna Larssen skuespillerinde 12/ / Bjørner Bue grosserer 4/ / Bjørner Dan grosserer 4/ / Bjørnholm Harry Lorenz oberstløjtnant 20/ / Bjørn-Jensen W kriminaldommer 31/ / Bjørnow H C direktør, cand. jur. 25/ / Bjørrild Poul Erik forlagsdirektør 4/ / Blach Mogens civilingeniør, havnedirektør 27/ / Blache Christian professor, marinemaler 1/ / Blache Hans ingeniør, dr. techn. 17/ / Black Clara kontorchef 15/ /10 Black Ejnar journalist 2/ / Blackstad Theodor professor, dr. med. 29/ Blad Augusta skuespillerinde 10/ / Blad Axel overkirurg, dr. med. 6/ / Bladt Holger J direktør 28/ / Bladt Jens folketingsmand 26/ / Bladt P direktør 17/ /1 Blang Levy provst 30/ / Blangstrup Christian kaptajn, redaktør 29/ / Blatt Franz professor, dr. phil. & jur. 31/ / Blatt Thora Balslev professor, dr. phil. 15

16 24/ / Blaumüller Edvard sognepræst, forfatter 12/ / Blechingberg Carl grosserer 7/ / Blechingberg Einar ambassaderåd 29/ Blechingberg Einar amtsforvalter 15/ / Blegvad Bjørn overlæge, dr. med. 22/ / Blegvad Harald direktør, dr. phil. 24/ / Blegvad Niels Rh. overlæge 20/ / Blegvad Olaf overlæge, dr. med. 30/ / Biem M P kreditforeningsdirektør 8/ / Bienker Alfred provst 11/ / Blicher Hans Jacob redaktør 3/ / Blicher Jens dommer 18/ / Blicher Kai direktør, vicekonsul 11/ / Blicher Karen inspektør 20/ / Blicher N H havneingeniør 5/ / Blichfeldt Axel direktør, civilingeniør 7/ / Blichfeldt H F professor 9/ /11 Blindbæk Alfred direktør, cand. jur. 1/ / Blinkenberg Andreas professor, dr. phil. et litt. 13/ / Blinkenberg Christian professor, dr. phil. 15/ / Blinkenberg Peter Andreas overlæge 20/ / Blitger C A politimester 19/ / Blixen-Finecke Axel baron, kammerherre, kaptajn 21/ / Blixen Finecke C A baron, kammerherre, hofjægermester 20/ / Blixen-Finecke Frederik baron, hofjægermester, stamhusbesidder 10/ / Blixen-Finecke Karen baronesse, forfatterinde 17/ / Blixenkrone-Møller Niels overkirurg, professor, dr. med. 2/ / Bloch Anna skuespillerinde 2/ / Bloch C E professor, dr. med. 21/ / Bloch Christian kommandør 6/ / Bloch Emil direktør for Kunstmuseet 14/ / Bloch Harald direktør 14/ / Bloch K C direktør, vicekonsul 30/ / Bloch Kay generalkonsul, grosserer 29/ / Bloch Lauritz Heymann konsul 19/ / Bloch Oscar professor, dr. med. 15/ / Bloch Valdemar kgl. borgmester 26/ / Bloch Victor professor, tandlæge 11/ / Bloch Viggo vicedirektør 13/ / Bloch William professor, sceneinstruktør 30/ / Block Harald kaptajn 19/ / Blom Alfred S grosserer 12/ / Blom Chr. maskinfabrikant 4/ / Blom Erik T grosserer 29/ / Blom F V etatsråd 9/ / Blom Frans arkæolog 9/ / Blom G V docent ved Kunstakademiet 5/ / Blom Gerhard kunstmaler 21/ / Blom Gotfred fabrikejer 30/ / Blom Jakob laboratorieforstander, dr. phil. 22/ / Blom Jan Carl oberst 11/ / Blom Johanne inspektør 17/ / Blom Richard overlæge 1/ / Blom-Andersen Asger højesteretsdommer 2/ / Bluhme Ebba Ragnhilde hofdame 2/ / Bluhme Emil kommandør 31/ / Bluhme Peter boghandler 4/ / Blum Rudolph amtsforvalter 22/ / Blum Volmer H grosserer 18/ / Blume Albert dr. med., sanitetslæge 28/ / Blume N O C M oberstløjtnant 19/ / Blücher af Altona Gustav lensgreve, ritmester 24/ / Blædel Nie. redaktør 17/ / Blæhr Albert dommer 6/ / Blöndahl Sigfus B bibliotekar, dr. phil. 2/ / Blaabjerg Poul direktør, vicekonsul 30/ / Bo Anne Marie rektor 24/ / Boas Arne civilingeniør, kommitteret 26/ / Boas Chr. købmand 3/ / Boas Harald overlæge, dr. med. 3/ / Boas J E dommer 16/ / Boas J E V professor, dr. phil. 2/ / Boas Vilhelm departementschef 10/ / Boas William grosserer 26/ / Bobé Louis kgl. ordens-historiograf, dr. phil. 21/ / Boberg Inger Margrethe arkivar, dr. phil. 23/ / Bock Allan civilingeniør, forfatter 9/ / Bock Fritz fabrikant 23/ / Bock Inge-Lise direktør 21/ / Bock Johannes professor, dr. med. 2/ / Bock Karl N rektor, dr. phil. 30/ / Bockelund Vilhelm grosserer 23/ / Bodelsen C A professor, dr. phil. 18/ / Bodelsen Merete kunsthistoriker 8/ / Bodelsen N F vicekonsul 12/ / Bodenhoff Ernst oberstløjtnant, kammerherre 16/ / Bodenhoff FE E oberstløjtnant 12/ / Bodenhoff Max grosserer 21/ / Bodenhoff-Olsen H V generalintendant, oberst 27/ / Boeck Bianco amtsdirektør 12/ / Boeck Bianco amtsforvalter 27/ /11 Boeck Bianco oberst, kammerherre 14/ / Boeck Christopher professor, forfatter 18/ / Boeck Frantz ambassadør 4/ / Boeck Hector major, kammerjunker 13/ / Boeck-Hansen Axel direktør, civilingeniør 15/ / Boeck-Hansen Chr. Aage kaptajn, skibsreder 16/ / Boeck-Hansen Emil direktør, civilingeniør 25/ / Boe-Frederiksen C planteskoleejer 29/ Boeg Andreas landfysikus, dr. med. 13/ / Boeg N V landsdommer, retspræsident 2/ / Boel Esper mejeriejer 10/ / Boel Niels ambassadør 19/ / Boelskov Palle direktør 17/ / Boesen Ejnar sanginspektør 2/ / Boesen N S dommer 21/ / Boesen Peter forstander, statsaut. vejer og måler 17/ / Boesgaard Ejner N L J skibsmægler, generalkonsul 10/ / Boesgaard Eric redaktør 30/ / Boesgaard Hans redaktør 9/ / Boesgaard Steen generalkonsul 10/ / Boétius Camillo vekselerer 24/ / Boétius Povl underdirektør 23/ / Boétius Preben bankdirektør 30/ / Boétius Vilhelm rektor 1/ /11

17 Bogason Pjetur overlæge 14/ / Bogh Andreas overretssagfører 2/ / Bogh Jacob landsretssagfører 25/ / Bohlmann G C organist 8/ / Bohn Axel akademiinspektør 22/ / Bohn Carl overkirurg, dr. med. 20/ / Bohn Paul Hugo rektor 11/ / Bohn Viggo oberst 2/ / Bohn William Th. oberstløjtnant, direktør i Hærens tekniske Korps 15/ / Bohn-Jespersen Jens jægermester 4/ / Bohn-Rasmussen C V højesteretsdommer 15/ / Bohr Christian professor, dr. med. & sc. 14/ / Bohr Harald professor, dr. phil. 22/ / Bohr Niels professor, dr. phil. & sc. & techn. & jur. 7/ / Bohr Ole dommer 15/ Boisen Gotfr. grosserer 22/ / Boisen Mogens oberstløjtnant, oversætter 15/ / Boisen Poul P O rektor 8/ / Boje Andreas redaktør, cand. theol. 27/ / Bojesen Ernst forlagsboghandler 23/ / Bojesen Kay sølvsmed 15/ / Bojesen Magnus kommandør 27/ /12 Bojesen Aage børnelæge 21/ / Bojesen Aage kammerherre, kommandør 5/ / Bojesen-TrepkaJJToberst 23/ / Bojesen-Trepka Vilh. oberst, kammerherre 29/ / Bojlén Knud skoleoverlæge, dr. med. 22/ / Bojsen A Konow legationssekretær 15/ / Bojsen Ejvind proprietær 20/ / Bojsen Frede højskoleforstander 22/ / Bojsen Fritz direktør 6/ / Bojsen Peter seminarieforstander 15/ / Bojsen-Møller Helge arkitekt 19/ / Bojsen-Møller Jutta frue 17/ / Bokkenheuser Christian oberstløjtnant 7/ / Bokkenheuser Frits professor, skolebestyrer 12/ / Bokkenheuser Knud forfatter 5/ / Boldsen F C direktør 22/ / Boldsen Marius gårdejer 4/ / Bolt N P kunstmaler 13/ / Bolt-Jørgensen Laurits Bolt gesandt 6/ / Bolwig B M dommer 5/ / Bom Frederik overlæge 22/ / Bomholt Julius formand for Folketinget, minister 11/ / Bomholtz Edwin statsaut. revisor 25/ / Bon Fridtjof skoleinspektør 30/ / Bonde Anton havnemester 30/ / Bonde Hans Peter amtsforvalter 22/ / Bonde Harald kommandørkaptajn, direktør 24/ / Bonde Mads Christian skibskonsulent 8/ / Bondegaard A C redaktør 14/ / Bondegaard Ejnar direktør 7/ / Bondesen Ingvor skoleinspektør 26/ / Bondesen J D komponist 7/ / Bondesen J H T dommer 4/ / Bonding Ole Ejnar overarkitekt 15/ / Bondo H H kaptajn 20/ / Bondo Juul domprovst 7/ / Bondo Oluf skovrider, kontorchef 4/ / BondorffK A C professor 18/ / Bonke Niels borgmester, bankdirektør 18/ / Bonlov Knud advokat 19/ / Bonnén Folmer kunstmaler 17/ / Bonnén Helge komponist, pianist 22/ / Bonnesen Beatrice skuespillerinde 21/ / Bonnesen Carl J billedhugger 26/ / Bonnesen E P professor 29/ / Bonnesen Johannes underbibliotekar 17/ / Bonnesen Merete redaktør 26/ / Bonnesen T professor, dr. phil. 27/ / Bonnevie Asger kgl. pakhusforvalter 2/ / Bonnevie Axel G forstander 17/ / Bonnevie Erik dommer 3/ / Bonnichsen I C Elster dr. phil. 26/ / Bonnor Nils Erik direktør 3/ / Borberg Allan overlæge, dr. med. 16/ / Borberg Ejnar Juul politimester 16/ / Borberg Laurits Ploug direktør for Sygekassevæsenet 20/ / Borberg Niels Chr. overlæge, dr. med. 7/ / Borberg Svend forfatter, redaktør 8/ / Borberg William ambassadør 3/ / Borberg Willy dommer 11/ / Borch Caspar udvandringschef, kaptajn 20/ / Borch Christen arkitekt 4/ / Borch Elna billedhuggerinde 6/ / Borch Martin arkitekt 1/ / Borch O V maler 25/ / Borch S C professor 20/ / Borchersen Jørgen godsforvalter, bankdirektør 24/ / Borch-Madsen Povl overkirurg, dr. med. 15/ Borchorst Ernst Otto stadsdirektør 31/ / Borchorst Otto politimester 31/ / Borchsenius Kaare overregissør 1/ / Borchsenius Otto professor, forfatter 17/ / Borchsenius Poul præst, forfatter 7/ / Borchsenius Valborg solodanserinde 19/ / Borck K Chr. fængselsinspektør 9/ / Bording Kristen landbrugsminister 11/ / Borella-Hansen Svend snedkermester 6/ marts Borg Anna skuespillerinde, sceneinstruktør 30/ / Borg Ejnar arkitekt, professor 21/ / Borg Erik kommandørkaptajn 8/ / Borg Th. havnedirektør, kommandørkaptajn 10/ / Borgbjerg Frederik undervisningsminister 10/ / Borgbjærg Axel dr. med. 27/ / Borgen Baldur H V bog- og papirhandler 10/ / Borgen Carl direktør 23/ / Borg-Petersen Christian overlæge 15/ / Borgsmidt Johannes fabrikant 16/ / Bork A direktør 7/ / Bornebusch Carl Heinrich forstander, dr. phil. 29/ / Bornemann Arni generallæge, dr. med. 22/ / Bornemann Cosmus kammerherre 15/ / Bornemann J G F kgl. borgmester 9/ / Bornemann Ove von direktør 5/

18 24/ Bornholdt P etatsråd 3/ / Borre Johannes landsretssagfører 31/ / Borregaard Svend provst 26/ / Borreschmidt Henry Statens arbejdsdirektør 30/ / Borries G V Th. overlæge, dr. med. 11/ / Borring Alfred Einar underdirektør 31/ / Borring Martin kommandør 18/ / Borring Sverre kommunaldirektør 26/ / Borum Erik politimester 27/ / Borum Holger vanddirektør 9/ / Borum Johannes civildommer 17/ / Borum O A professor, dr. jur. 30/ / Borup Johan højskoleforstander 1/ / Borup Julius kgl. kapelmusikus 31/ / Borup Leo vicebrandchef 15/ / Borup Morten lektor, dr. phil. 10/ / Bose Margrete professor 19/ / Boserup C J købmand, konsul 31/ / Boserup H W direktør 9/ / Boserup Johan tandlæge, docent 21/ / Boserup Mogens professor 28/ / Boss Valdemar herredsfoged 13/ / Bosse Poul oberst 16/ / Botved A P grosserer, konsul 20/ / Botved Ole fabrikant 13/ Bouet O maskinmester, rådmand 25/ / Bournonville Charlotte kgl. kammersangerinde 29/ / Bovien Prosper afdelingsbestyrer, dr. phil. 27/ / Bovin Karl maler 5/ / Boye Christian landsretssagfører 8/ / Boye Georg havearkitekt, professor 17/ / Boye Henry V direktør 4/ / Boye Niels Holger kontorchef 7/ / Boysen Jacobi overlæge, dr. med. 15/ / Bracht H N v. boghandler 29/ / Braém Thorvald kommandør 28/ / Brahe Christensen L direktør 3/ / Brahe Pedersen Olav statskonsulent 12/ / Brahe Pedersen Poul direktør, 18 landsretssagfører 24/ / Brahtz John H A direktør, professor, dr. phil. 27/ / Brammer Frederik overførster 27/ / Brammer Gerhard generalintendant 9/ / Brammer Niels kommandørkaptajn 9/ / Brammer Tage amtsforvalter 12/ / Bramsen Alfred dr. chir. & dent., forfatter 4/ / Bramsen Axel L assurancedirektør 15/ / Bramsen Eigil direktør 15/ / Bramsen Ernst direktør, cand. jur. 1/ / Bramsen Henry kgl. kammermusikus 3/ / Bramsen Julius sparekassedirektør 20/ / Bramsen Kristoffer statsskovrider 9/ / Bramsen Ludvig gehejmeetatsråd, direktør 9/ / Bramsen Svend assurandør 19/ / Bramsen Aage grosserer, direktør 4/ / Bramslev Erik driftsbestyrer, dr. techn. 12/ / Bramslev Gunnar civilingeniør 22/ / Bramsnæs C V nationalbankdirektør 12/ / Bramsnæs Frode professor, civilingeniør 10/ / Bramson Karen forfatterinde 10/ / Brande Marlie tegner 29/ / Brandes Edvard dr. phil., redaktør, minister 21/ / Brandes Georg professor, dr. phil. 4/ / Brandorff J O købmand, kæmner 26/ / Brandrup Axel skibsmægler, skibsreder 26/ / Brandstrup Christian afdelingsarkitekt 8/ / Brandstrup Ludvig billedhugger 16/ / Brandstrup Ludvig teaterdirektør, forfatter 20/ / Brandt A C L oberst 9/ / Brandt Ernst direktør, generalkonsul 14/ / Brandt Ernst grosserer, tømmerhandler 7/ / Brandt Frithiof professor, dr. phil. 23/ / Brandt G N kommunegartner, lektor 17/ /4 Brandt Georg bankdirektør 17/ / Brandt Hans provisor 16/ / Brandt J P oberstløjtnant 24/ / Brandt Jacob bankdirektør 14/ / Brandt Jacob direktør, konsul 15/ / Brandt Johanne frue 15/ / Brandt Jørgen isenkræmmer 29/ / Brandt Karl godsejer 7/ / Brandt Knud proprietær 17/ / Brandt Mogens forfatter, skuespiller 1/ / Brandt Otto Jens Christian landsretssagfører 12/ / Brandt-Møller Ludvig damefrisør 26/ / Brandt-Nielsen Erik overlæge, dr. med. 14/ / Brank Kai rationaliseringschef 16/ / Branner H C forfatter 23/ / Branner Povl forlagsboghandler 11/ / Brannov Svend direktør, civilingeniør 3/ / Bransager Niels redaktør 22/ / Branth Carl godsejer 22/ / Branth Ellen boghandler 27/ / Branth G Valentiner- dommer 8/ / Branth Harald etatsråd, godsejer, ritmester 7/ / Branth W forpagter 8/ / Brasch Sven tegner 29/ / Brasen Ebbe udskrivningschef, kaptajn 15/ / Brasen H kunstmaler 16/ / Brask Th. J statskonsulent 16/ / Brask Aage godsejer 23/ / Bratli Carl forfatter, dr. phil. 16/ / Brauer Georg bankdirektør 22/ / Braun H J tobaksfabrikant 1/ / Braun P tobaksfabrikant 8/ / Bredahl Aage professor 17/ / Bredfeldt Mogens direktør 11/ / Bredkjær Niels forstander 6/ / Bredmose Enevold skattedirektør, cand. jur. 19/ / Bredsdorff Johan Ulrik landskabsmaler 22/ / Bredsdorff Kaj lektor 6/ / Bredsdorff Peter (Christian Erhard) arkitekt, professor 26/ / Bredsdorff Thomas højskoleforstander 9/ / Bredsdorff Thomas skibsbygningsdirektør 26/ / Bredsted Aage stadsbibliotekar 13/ / Bredstrup Stig seminarieforstander 13/ / Bregendahl Marie forfatterinde 6/

19 - 22/ Bregnbak Ib K I overtoldinspektør 13/ / Breidahl Axel forfatter 30/ / Breinholt Christen konsul 8/ / Breinholt N B etatrsåd 18/ / Breint Frederik jægermester 3/ / Breitenstein Niels overinspektør, mag. art. 22/ / Brejl S C amtsskolekonsulent 28/ / Bremer Carl fabrikant, direktør, konsul 12/ / Bremer Victor professor, dr. med. 25/ / Bremerstent Erhard overbibliotekar 16/ / Bremmer Gorm konsul, overretssagføreer, direktør 2/ / Brems J biskop, apostolisk vikar for Danmark 7/ / Brendekilde H A figurmaler 7/ / Brendstrup Esbern oberst 10/ / Brendstrup H E birkedommer 7/ / Brendstrup Holger kontorchef 21/ / Brennecke Carl Harald dommer 17/ / Brenaa Hans balletinstruktør, solodanser, koreograf 9/ / Bresemann Sofus redaktør 14/ /10 Bretting Aage Einar professor, civilingeniør 17/ / Bretton-Meyer Hans arkitekt, bygningsinspektør 9/ / Breum Ignatz købmand 9/ / Breum Sophie forfatterinde 28/ / Breuning-Storm Gunna kgl. hof-violinistinde 25/ / Breuning-Storm Hoter stabslæge, dr. med. 28/ / Breyen Birger generalkonsul 27/ / Breyen C W telegrafbestyrer 31/ / Briand de Crévecoeur Emmanuel kontreadmiral 18/ / Brieg Aage veterinærinspektør 3/ / Brigsted Johannes kst. departementschef 19/ / Brill Niels tandlæge, dr. odont., professor 12/ / Brinch Frederik direktør 23/ / Brinch Ove læge, tandlæge, dr. med. 9/ / Brinch Thomas overlæge 17/ / Brinch Ulrik grosserer 9/ /5 Brinch Viggo direktør 15/ / Brincker A fabrikant 9/ / Brink Ove Foss landsdommer 9/ / BrinkSøren L bankdirektør 20/ / Brink Jensen Aage kreditforeningsdirektør, landsretssagfører 23/ / Brinkmann August professor, dr. phil. 1/ / Brint-Nlelsen Otto amtsligningsinspektør 18/ / Brisson Carl skuespiller 23/ / Britze Friedrich gravør, våbentegner 5/ / Brix Christ redaktør og bladudgiver 1/ febr Brix Ejnar politimester 12/ / Brix Ernst politimester 12/ / Brix Frederik kontorchef 19/ / Brix Hans professor, dr. phil. 24/ / Brix Hans redaktør 27/ / Brixtofte Christen redaktør 22/ / Brixtofte N P mejeribestyrer 5/ / Bro Christian Christoffersen oberstløjtnant 6/ / Bro Vagn politimester 17/ / Broager Bendt Dorph overlæge, dr. med. 22/ / Broager P Dorph direktør 8/ / Broberg Carl A konsul, grosserer 16/ / Broberg L P direktør 11/ / Broby Johansen R forfatter 25/ / Broch Lave kaptajn 17/ / Broch Vilhelm Voigt konsul 2/ / Brochmann Andrea landstingsmedlem 1/ / Brock Jørgen direktør, kaptajn, cand. jur. & polit. 2/ / Brock Sigurd direktør, konsul 15/ / Brockenhuus-Schack Adolph greve, kammerherre, hofjægermester 28/ / Brockenhuus-Schack Agnete grevinde 1/ / Brockenhuus-Schack Frands greve, kammerherre 18/ / Brockenhuus Schack Fredrik greve, kammerherre, hofjægermester 13/ / Brockenhuus-Schack Kield greve, oberstløjtnant 8/ / Brockenhuus-Schack Knud greve, hofjægermester 4/ / Brockenhuus-Schack Ludvig greve, hofjægermester 10/ / Brockenhuus-Schack Sophie enkegrevinde 25/ / Brockenhuus-Schack Aage kammerherre, greve 23/ / Brock-Nielsen Margrethe balletdanserinde 10/ / Brodersen C J teknisk direktør i Frdbg Kommune 2/ / Brodersen Chr. N rektor 23/ / Brodersen Edith operasangerinde 25/ / Brodersen Jørgen generalmajor 22/ / Brodersen Paul domprovst, dr. theol. 15/ / Brodersen Th. underdirektør, cand. polyt. 7/ / Brodthagen Holger folketingsmand 8/ / Brodthagen Kaj underdirektør 27/ / Broe Harald direktør, civilingeniør 1/ / Broegaard M A direktør, konsul 14/ / Broge Hans Carl grosserer 19/ / Broge Lauritz overpostinspektør 11/ / Broholm H C museumsinspektør, dr. phil. 8/ / Broholm Svend stadslandinspektør 10/ / Bro-Jørgensen J O arkivar 29/ / Brokfelt M P proprietær 22/ / Brondt Povl politiinspektør 14/ død Bronø Axel frihavnsdirektør, civilingeniør 23/ / Brorsen Søren forsvarsminister 1/ / Brorsen Thomas bankdirektør, borgmester 17/ Brorson Carl bankdirektør 6/ / Brorson Chr. F overretssagfører 2/ / Brorson Viktor kommitteret i Landbrugsministeriet 27/ / Brosted C direktør 5/ / Brostrøm K J professor 30/ / Brown Peter de Nully direktør 18/ / Brown Peter de Nully skibsreder 2/ / Brudsig Kristen rektor 27/ / Bruhn A E D hofjægermester, overførster 11/ / Bruhn Asger direktør, cand. jur. 24/ / Bruhn C A direktør 3/ / Bruhn Erik balletchef, solodanser 3/ / Bruhn Helge oberstløjtnant 27/ / Bruhn J D forvalter ved Kunstakademiet, kaptajn 24/ / Bruhn Johannes direktør, dr. sc. 11/ / Bruhn Kay oberst, kammerherre 12/ / Bruhn Laurits oberst 6/ / Bruhn Maximilian professor 12/

20 12/ Bruhn Rose forfatterinde 1/ / Brummer Carl arkitekt 12/ / Brummerstedt Fridthjof Kai kommandørkaptajn 16/ / Brun Alf kaptajn 24/ / Brun Axel læge 3/ / Brun C A C ambassadør 11/ / Brun Carl Christian direktør 17/ / Brun Charles kammerherre, stiftamtmand 16/ / Brun Constantin kammerherre 5/ /12 Brun Eske departementschef 25/ / Brun Ida hofjægermesterinde 27/ / Brun Johanne operasangerinde 23/ / Brun L C assessor i Overretten 2/ / Brun Ludv. Munthe amtsforvalter, godsejer 15/ / Brun Oscar hofjægermester, godsejer 6/ / Brunke Charles toldforvalter 12/ / Brun-Pedersen Laura malerinde 19/ / Brun-Pedersen Mads stabslæge 18/ / Brunsø Peter kontorchef 18/ / Brunaa Oluf direktør 4/ / Brusendorff Ove direktør, forfatter 10/ / Brusendorff Aage professor, dr. phil. 15/ / Brusvang René Robert konsulent, folketingsmedlem 23/ / Bruun A L dommer 22/ / Bruun Alfred professor 16/ / Bruun Anders gårdejer 25/ / Bruun Andreas redaktør 11/ / Bruun Angelo skuespiller 15/ / Bruun Anne kommunelærerinde 14/ / Bruun Anton F dr. phil. 14/ / Bruun C A kontreadmiral 24/ / Bruun Carl overingeniør 29/ / Bruun Carl J grosserer 2/ / Bruun Daniel kaptajn, forfatter 27/ / Bruun Egon overlæge, dr. med. 1/ / Bruun Emil sognepræst 13/ / Bruun Frederik sognepræst 8/ / Bruun Georg civildommer 6/ Bruun Georg rektor 24/ /5 Bruun Gerda korpschef 16/ / Bruun Gudmund provst 18/ / Bruun H C dommer 5/ /5 Bruun Hans C kontorchef, cand. jur. 5/ / Bruun Hans Henrik højesteretssagfører 12/ / Bruun Henry overarkivar, dr. phil. 17/ / Bruun J B ingeniør 7/ / Bruun J J murermester 23/ / Bruun Jonas højesteretssagfører 3/ / Bruun Jørgen hofjægermester 7/ / Bruun Kai Aage musikchef ved Statsradiofonien, magister 23/ / Bruun Kr. rektor 15/ / Bruun Lars Emil grosserer 29/ / Bruun Laurids forfatter 25/ / Bruun Niels dommer 20/ / Bruun Niels P fabrikant 27/ / Bruun Oscar købmand 20/ / Bruun Otto Johannes direktør 2/ / Bruun P D skovrider 30/ / Bruun Sigurd direktør, landsretssagfører 24/ / Bruun Svend gartneriejer 14/ / Bruun Sv. rektor 10/ / Bruun Svend T landsretssagfører 19/ / Bruun Søren Vedege tobaksfabrikant 31/ / Bruun Rasmussen Arne kunstauktionsleder, kunsthandler 16/ / Bruun-Rasmussen Fr. minister, biskop 6/ / Bruun-Rasmussen Knud redaktør 21/ / Bruun-Rasmussen P administrationschef 14/ / Bruusgaard Holger kgl. kammersanger 11/ / Brücker G Valdemar frimenighedspræst 10/ / Brücker Knud arkitekt 26/ / Brückner Emil landsretssagfører 23/ / Brüel Axel maler og keramiker 30/ / Brüel Erik kommitteret, dr. jur. 24/ / Brüel Gustaf statsskovrider, kammerherre, hofjægermester 19/ / Brüel Tage lektor 15/ / Brüniche-Olsen Henning direktør, civilingeniør, dr. techn. 15/ / Brünings-Hansen Hans godsejer 13/ / Brünniche Andreas hovedbogholder 23/ / Brünniche Einar læge, dr. med. 27/ / Brynskov Bjørn departementschef 15/ / Bryrup Niels bankdirektør 7/ / Bræstrup Andreas byfoged 8/ / Bræstrup Cosmus arkitekt 23/ / Bræstrup Knud direktør, civilingeniør 24/ / Bræstrup P Woverlæge, dr. med. 8/ / Bræstrup Peter Carl kommandør 26/ / Brøchner Hans højesteretssagfører 1/ / Brøchner-Mortensen Georg direktør 20/ / Brøchner-Mortensen J W kgl. vejer og måler, vicekonsul 1/ / Brødsgaard Andreas kontorchef, cand. polit. 13/ / Brøndal Axel direktør 14/ / Brøndal Viggo professor, dr. phil. 13/ / Brøndsted H V professor, dr. phil. 22/ / Brøndsted Henning Andreas teaterchef 24/ / Brøndsted Holger højskoleforstander, dr. phil. 4/ / Brøndsted Johannes rigsantikvar, professor, dr. phil. 5/ / Brøndsted K G forfatter, lektor 12/ /10 Brøndum Louis Christian præst, rektor 3/ / Brøndum Otto direktør 12/ / Brøndum Otto Christian oberst, regionsleder 11/ / Brøndum-Nielsen Johannes professor, dr. phil. 2/ / Brønnum Emil C isenkræmmer 3/ / Brønnum Kaj isenkræmmer 22/ / Brønsted J N professor, dr. phil. 22/ / Bröste Kurt dr. med. 23/ / Brøste Ulf grosserer 31/ / Braae Johannes rektor 26/ / Braae Karen rådsformand, redaktør 18/ / Buch Carl U grosserer 8/ / Buch Chr. Emil toldinspektør 22/ / Buch Harald M G oberstløjtnant 6/ / Buch J L dommer 26/ / Buch Kai Rander professor 10/ / Buch Niels præst 24/ /5

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner-

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner- NAVNEREGISTER Registret omfatter to dele: Et Navneregister med samtlige personnavne, nævnt i tekst og noter, herunder uidentificerede initialer, og et Kunstner- og (s. 3683). Dog er følgende ikke medtaget:

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Frederikke, f. "Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans).

Frederikke, f. Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans). 233 Daae, Dorothea Margrethe, f. Funcke. & e. Provst J. D., 11.2.00, 70 Aar (Svigersøn, J. T. Michelet). B 34 Jonas, cand. theol., 16.1.1792 i Bergen. B 14 Dachnetz, Søren, kgl. Fuldmægtig, 22.12.1791,

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1951. Bestyrelse (valgt 29. januar 1951). Helge Gry formand. Knud Eriksen næstformand. Sigurd Hansen kasserer. Chr. Halkier sekretær. J. Troelsen redaktør. Æresmedlernmer

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Fire brødre med far i Blå Bog

Fire brødre med far i Blå Bog Blå Bog udkommer i dag for 104. gang denne gang med 304 nye navne Fire brødre med far i Blå Bog G.E.C. Gads Forlag A/S Fiolstræde 31-33 1171 København K Tlf. 7766 6000 Fax 7766 6001 sekr@gad.dk www.gad.dk

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

-år 7' 0*. \ REUUYSIAHEBSÅN FUNDEISVA KVAVAWI* MEDEMSBLAM VI serie nr. 13 Maj 1962 Sommertur 1962 RE GENSIANERSAMFUNDE T AFHOLDER Tirsdag den 29. maj 1962 kl 19 pr. sammenkomst med damer Mødested: TØJHUSMUSEET,

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening 1. januar 1966 Bestyrelse (valgt 25. januar og 8. februar 1965) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

LUNDSKOV.DK. Register til. Kurt Lundskov Register til ÅRHUS-ÅRBØGERNE 1932 1992 ÅRHUS-ÅRBØGERNE. Kurt Lundskov

LUNDSKOV.DK. Register til. Kurt Lundskov Register til ÅRHUS-ÅRBØGERNE 1932 1992 ÅRHUS-ÅRBØGERNE. Kurt Lundskov Kurt Lundskov Register til ÅRHUS-ÅRBØGERNE 1932 1992 Register til ÅRHUS-ÅRBØGERNE 1932 1992 Kurt Lundskov Register til Århus-Årbøgerne Register til Århus-Årbøgerne 1932-1992 1 Register til Århus-Årbøgerne

Læs mere

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen Dyb 102 billede); Korvinduet over Alteret i Helligaandskirken; Korvinduerne og Vin- Huet bag Orgelet i Viborg Domkirke m. fl.; Vinduet over Hovedindgangen til Raadhuset i Adresse : Ved Stranden 2, DYBDAL

Læs mere

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 Indekserne er scannet og bearbejdet i nov. 2006 af Kenneth Konrad Knudsen. E-mail:

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

Register over faldne i de slesvigske krige 1848-1864

Register over faldne i de slesvigske krige 1848-1864 i de slesvigske krige 1848-1864 Jeg har lavet et register til Exam. juris. Vilhelm Cohen's bøger om»krigene 1848-1864 og de faldnes Minde«, udgivet på Gads Forlag i 1865, men disse er opstillet i orden

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min. Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/09-1962 Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P.

Læs mere

Rekvirent: Bemærkninger: Filnavn: _

Rekvirent: Bemærkninger: Filnavn: _ -? Damhusvej 1 pige 1518.jpg 1952 --? Møllen 3 børn 1547.jpg 1952 -? Søndergade 10 Gravsted 1513.jpg 1952 (Pulappa) Anna Løkkensvej Hjørring 1608-02.jpg 1952 (Søren) fru pantefoged Ø.-vrå 1228.jpg 1951?

Læs mere

Årets Blå Bog med 245 nye navne

Årets Blå Bog med 245 nye navne G.E.C. Gads Forlag A/S Fiolstræde 31-33 1171 København K Tlf. 7766 6000 Fax 7766 6001 CVR 3642 4311 www.blaabog.dk blaabog@gad.dk Blå Bog udkommer i dag for 105. gang denne gang med 245 nye navne Årets

Læs mere