Kraks Blå Bog REGISTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988"

Transkript

1 Kraks Blå Bog REGISTER

2 Kraks 1989 Register over personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON

3 Register til KRAKS BLÅ BOG Navne-register over personer, der er biograferet i KRAKS BLÅ BO G i perioden med angivelse af fødselsdag og -år, evt. dødsdato og -år og endelig den sidste årgang af BLÅ BO G, hvori den pågældendes biografi kan findes. Registret omfatter navne.

4 BLÅ BOGS 80. udgave - et tilbageblik Den 27. maj 1910 udkom KRAKs BLÅ BOG for første gang, og i forordet skrev man:»efter et engelsk Forbillede»Who's Who«, som har fundet Efterligninger i enkelte andre Lande, har vi i nærværende lille Haandbog samlet biografiske Optegnelser over en Række nulevende danske Mænd og Kvinder. Vi har saa vidt muligt søgt at medtage i Bogen Mænd og Kvinder, hvis Levnedsløb kan tænkes at have Interesse for en større Kreds. Valget af, hvem der skulde optages, er foretaget af kyndige Mænd fra forskellige Kredse; men det er indlysende, at det foretagne Skøn i mange Tilfælde kan omtvistes, og navnlig er der sikkert sket Udeladelser, som en senere Udgave forhaabentlig kan raade Bod paa. Den store Interesse og Hjælpsomhed, vi har mødt paa ethvert Punkt ved Udarbejdelsen af denne Bog, giver os Haab om, at den vil indgaa som et Led i Rækken af moderne, gode Haandbøger.«Ideen til KRAKs BLÅ BOG blev givet dr. Ove Krak ( ), som var Vejviserens udgiver, af kontorchef, senere gesandt og direktør for Udenrigsministeriet H A Bernhoft ( ), der kendte Who's Who. Dr. Krak gik med begejstring ind for ideen og ansatte Hjalmar Gammelgaard ( ), fra 1930 forstander for Roskilde Højskole, og han var hans medarbejder i dette vanskelige arbejde. Principperne for bogens redaktion var godt tilrettelagt, og de er blevet fulgt gennem årene. I denne udgave bringes biografier over kendte danske. Førsteudgaven bragte ca biografier. Væksten er naturlig og rimelig, i betragtning af den vældige udvikling på alle områder af det moderne, specialiserede samfund: i administrationen, organisationslivet, erhvervslivet, på det videnskabelige og kunstneriske område osv. Hertil kommer, at indbyggertallet er steget fra i 1910 til i dag. KRAKs BLÅ BOG spænder over et anseligt tidsrum. Blandt de ældste i førsteudgaven var skuespillerinden Louise Phister, f BLÅ BOG har derfor, udover hver ny udgaves aktuelle værdi, også historisk betydning for mange. Derfor følger med denne udgave et navne-register over tidligere biograferede personer i hele perioden Ved hver person er angivet fødselsdato og -år, i de fleste tilfælde dødsdato og -år og endelig den sidste årgang af BLÅ BOG, hvori den pågældendes biografi kan findes. Registret omfatter navne og findes i vedlagte separate bind. København, maj Redaktionen.

5 Abel Albert købmand 25/ / Abel Helvius forpagter 3/ / Abell Jørgen skovrider 15/ / Abell Kjeld forfatter 25/ / Abildgaard Just direktør 14/ / Abildgaard Just konsul, grosserer 16/ / Abildgård Jørgine højskoleforstander, frimenighedspræst 21/ / Abildgaard Knud fabrikant, dr. jur. 22/ / Abildgaard Hansen Vilhelm direktør 5/ / Abildtrup Anton redaktør 25/ / Abrahams Henrik dr. phil. 5/ / Abrahams Nicolai C L klasselotteridirektør 26/ / Abrahamsen Albert overtelegrafbestyrer 10/ / Abrahamsen Axel grosserer, direktør 3/ / Abrahamsen Erik professor, dr. phil. 9/ / Abrahamsen Poul overtelegrafinspektør 25/ / Abrahamsen Sven stadsingeniør 15/ / Abrahamson Bertha frøken 23/ /9 Abrahamson Frederik oberst 29/ / Abrahamson Martin A ingeniør 12/ / Achelis Thomas Otto dr. phil. 23/ ca. 18/ Achen Georg kunstmaler 23/ / Achen Sven Tito redaktør 29/ / Acker Sven direktør 27/ / Ackermann K E kommandør 10/ / Adamsen Carl elektroinstallatør 23/ / Adamsen Oscar grosserer 18/ / Adler Ada Sara dr. phil. 18/ / Adler Agnes pianistinde 19/ / Adler Bertel D grosserer 1/ / Adler D B bankier 1/ / Adler Hanna rektor 28/ / Adler Hans Christian professor, dr. med. vet. 11/ / Adolph Asger Oswald oberstløjtnant, kammerherre 12/ / Adolph C J grosserer 14/ / Adolph Einar marinedirektør 15/ / Adolph Holger generalkonsul, direktør 16/ / Adolph Johan V grosserer 28/ / Adolph Jørgen major 16/ / Adrian Rudolf kobbersmedemester 31/ / Adserballe Vagn landsdommer 12/ / Adsersen Valdemar professor 3/ / Afzelius Adam professor, dr. phil. 20/ / Agerby Aksel komponist 29/ / Agerholm Edvard operasanger 30/ / Agerholm John overkirurg, dr. med. 25/ / Agerholm Sophus direktør 8 / / Agerskov Christian ingeniør 2/ / Agerskov Frederik driftsbestyrer 17/ / Agerskov Lars amtsborgmester, konsulent 12/ / Agersnap Hans kunstmaler 19/ / Agersted Aage politimester 19/ / Agerup Flemming udenrigsråd 5/ / Aggebo Anker læge 7/ / Aggebo Jens rektor 28/ / Agger Knud kunstmaler 26/ / Aggerbeck C A sæbefabrikant 13/ / Aggerholm Ellen skuespillerinde 11/ / Aggerholm I P etatsråd, bankdirektør 21/ / Aggerholm Svend skuespiller 19/ / Agner Hans Chr. direktør 21/ / Ahlefeldt-Laurvig C W greve, udenrigsminister 2/ / Ahlefeldt-Laurvig Carl overretssagfører, direktør, greve 10/ Ahlefeldt-Laurvig Claus greve 2/ / Ahlefeldt-Laurvig Fredrik Julius greve, hofjægermester, løjtnant 3/ / Ahlefeldt Laurvig Frits lensgreve, kammerherre, hofjægermester, forfatter 1 4 / / Ahlefeldt-Laurvig Hanne overhofmesterinde, lensgrevinde 11/ / Ahlefeldt-Laurvig Hans greve, godsejer 12/ / Ahlefeldt-Laurvig Kai Benedict lensgreve, kammerherre, hofjægermester 12/ / Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester 16/ / Ahlefeldt-Laurvig Preben greve, gesandt 27/ / Ahlefeldt-Laurvig Sigismund greve, kammerherre, hofjægermester 4 / / Ahlefeldt-Laurvig Theodor greve, forretningsfører 22/ / Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fredrik Preben greve, kammerherre, hofjægermester 30/ / Ahlefeldt-Laurvig-Bille Gregers greve, kammerherre, hofjægermester 14/ / Ahlefeldt-Laurvig-Bille Jessie grevinde 18/ / Ahlefeldt-Laurvig-Bille Julius greve, kammerherre, hofjægermester 16/ / Ahlefeldt-Laurvigen Adolph greve, proprietær 31/ / Ahlefeldt-Laurvigen Christian lensgreve, kammerherre, hofjægermester 31/ / Ahlefeldt-Laurvigen Polly grevinde 25/ / Ahlefeldt-Laurvigen Sofus greve, birkedommer, herredsfoged 17/ / Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Anna grevinde 23/ / Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Christian greve, kammerherre, hofjægermester 6/ / Ahlmann Elisabeth (Lis) kunstvæverske 1 3 / / Ahlmann Vilhelm arkitekt 14/ / Ahlmann-Lorentzen N godsejer 19/ / Ahlmann-Ohlsen Johs. direktør 22/ / Ahlmann Olesen Finn domprovst 22/ / Ahm Axel forstander 26/ / Ahm Axel proprietær 3/ / Ahm Jens rektor 1 0 / / Ahnfelt-Rønne Øyvind højesteretssagfører 17/ /

6 Ahnlund Knut professor 24/ Ahrens Ditlev forstander 9/ / Aistrup Robert direktør 6/ / Albeck Andreas overretssagfører 29/ / Albeck Carl V grosserer 5/ / Albeck Emil seminarieforstander 12/ / Albeck Hans etatsråd, grosserer 7/ / Albeck Jacob kontreadmiral 2/ / Albeck Kaj kontorchef 12/ / Albeck Ulla universitetslektor, forfatter 7/ / Albeck Victor overlæge, dr. med. 9/ / Alberti Sophie frøken 19/ / Albertsen V T justitsråd, sagfører 24/ / Albertsen Vilhelm grosserer 16/ / Albrecht-Beste J landsretssagfører 1/ / Albrechtsen A M grosserer, statsaut. revisor 17/ / Albrechtsen H Aksel kreditforeningsdirektør 28/ / Albrectsen Sigurd Riber amtslæge 6/ / Alexandersen Johan landsretssagfører, justitsråd 22/ / Alfelt Else malerinde 16/ / Alkil Niels højesteretssagfører 10/ / Alkjær Johannes tømrermester 9/ / Alkærsig Sven programredaktør 2/ / Allen Johannes forfatter 16/ / Aller Axel bladudgiver 1/ / Aller Carl bladudgiver 25/ / Aller Claes direktør 25/ / Aller Mogens chefredaktør 22/ / Aller Valdemar bladudgiver 7/ / Allerup Flemming Påtges højesteretssagfører 9/ / Allerup Ove oberst 11/ / Allerup Richard generalmajor 18/ / Allin Arthur domorganist 3/ / Allin Hanna operasangerinde 15/ / Alling Frants civilingeniør 7/ / Als A E sparekassedirektør 11/ / Alsbo N P provst 8/ / Als-Nielsen Aage overlæge, dr. med. 3/ / Alsted Gunnar dr. med. 18/ / Alsted Jakob rektor, cand. theol. & mag. 11/ / Aister Harald landsretssagfører 3/ / Aister Leo direktør 28/ / Alstrup Carl skuespiller 11/ / Alstrup Frederik Andersen direktør 5/ / Alstrup Gunnar landsretssagfører 30/ / Alstrup J A købmand 16/ / Alstrup Jørgen A direktør, konsul 26/ Alstrup Knud Andersen direktør 19/ / Alstrup Svend afdelingschef 20/ / Alsøe Axel fabrikinspektør, civilingeniør 22/ / Alving Theodor Martin direktør 16/ / Arnberg H C professor, arkitekt 23/ / Amberg Vitus H C civilingeniør 10/ / Ambt Einar arkitekt 22/ / Ambt G C C generaldirektør for DSB 24/ / Amby Kristen folketingsmand 4/ / Amdrup G C viceadmiral 19/ / Amdrup Ricard kommunelærer 12/ / Amdrup V M overretssagfører, sparekassedirektør 1/ / Ammentorp C E A stiftamtmand, kammerherre 8/ / Ammentorp Kjeld civilingeniør, direktør 10/ / Ammentorp Ludvig dr. med., generallæge 28/ / Ammentorp Nils G A stadsingeniør 26/ / Ammentorp Verner kontorchef 22/ / Ammitzbøll Edvard Kindt fængselsinspektør 20/ / Ammitzbøll Frederik inspektør 26/ / Ammitzbøll Jan brandchef, civilingeniør 5/ / Ammundsen Johannes direktør 10/ / Ammundsen John biskop 1/ / Ammundsen Valdemar biskop, dr. theol. 19/ / Ammundsen Vibeke overbibliotekar 22/ / Amorsen Søren konsul, bankdirektør 26/ / Amsinck Ove skibsreder 14/ / Amtrup Muthis oberst 29/ / Amundin C smedemester 4/ / Amundsen Holger kommandør 19/ /2 Amundsen Louis O G generalkonsul 22/ / Ancher Anna kunstmalerinde 18/ / Ancher Helga malerinde 19/ / Ancher Michael kunstmaler 9/ / Anchersen Maria overlæge 30/ / Ancker H J sagfører 16/ / Andersen A C apoteker 10/ / Andersen A C forfatter 24/ / Andersen A C laboratorieforstander 19/ / Andersen A Chr. provst 29/ / Andersen A F professor, dr. phil. 10/ / Andersen A G rektor 19/ / Andersen A I Stabsintendant 23/ / Andersen A O direktør i DFDS 8/ / Andersen A P redaktør 30/ / Andersen Aksel direktør 12/ Andersen Aksel hospitalsdirektør 16/ / Andersen Aksel professor 19/ / Andersen Aksel Oluf skoledirektør 20/ / Andersen Alfred borgmester 3/ / Andersen Alfred direktør9/ / Andersen Alfred Schinnerup generalkonsul 1/ / Andersen Alma forstander 23/ / Andersen Alsing minister 5/ / Andersen Anders gårdejer 4/ / Andersen Anders murermester 12/ / Andersen Anders overlæge 14/ / Andersen Anders proprietær, mejeriejer 17/ / Andersen Anders provst, dr. theol. 18/ / Andersen Anders skibsreder 11/ / Andersen Anders C M ingeniør 20/ / Andersen Anders J grosserer 10/ / Andersen Anders Martin afdelingsarkitekt 15/ / Andersen Anders Peter politimester 3/ / Andersen Andr. købmand, konsul 17/ / Andersen Andreas Juhl chefredaktør 29/ / Andersen Anthon borgmester 18/ / Andersen Arne skoledirektør 3/ / Andersen Arnold advokat 3/ / Andersen Arthur landsdommer 20/9 1896

7 - 23/ Andersen Asbjørn skuespiller 30/ / Andersen Axel H redaktør 7/ formentlig Andersen Axel M bygmester 4/ / Andersen Axel Rygaard direktør, cand. jur. 18/ / Andersen Bength Martin postdirektør 28/ / Andersen Bent professor, dr. med. 4/ / Andersen Bjørn kontreadmiral 3/ / Andersen Bodil afdelingschef 27/ / Andersen Børge E sognepræst 20/ / Andersen Børge Vilhelm amtsligningsinspektør 16/ / Andersen C A direktør 14/ / Andersen C C bageribestyrer 20/ / Andersen C F sparekassedirektør 17/ / Andersen C F Gerner kommunaldirektør 2/ / Andersen C R la Cour hospitalsinspektør 17/ / Andersen Carl afdelingsdirektør 14/ / Andersen Carl direktør 20/ / Andersen Carl direktør, statsaut. revisor 31/ / Andersen Carl Angelius redaktør 25/ / Andersen Carl F professor, tegneinspektør 24/ / Andersen Carl Henry apoteker 26/ / Andersen Carl Mazanti skibsreder 12/ / Andersen Carl W veterinærinspektør 16/ / Andersen Carlo kgl. kapelmusikus og kgl. koncertmester 13/ / Andersen Chr. civildommer 11/ / Andersen Chr. direktør 28/ / Andersen Chr. grosserer 30/ / Andersen Christian oldermand, glarmester 11/ / Andersen Christian postmester, kaptajn 13/ / Andersen Christian D A bankdirektør 27/ / Andersen Dines professor, dr. phil. 26/ / Andersen E Høiland forbundsnæstformand 13/ / Andersen E W overingeniør, cand. polyt. 16/ / Andersen Edvard E kommandør 3/ / Andersen Ege kobbersmedemester 14/ / Andersen Egmont landsdommer 21/ / Andersen Einar direktør for Geodætisk Institut, professor, dr. phil. 16/ / Andersen Einer opmålingschef 8/ / Andersen Einer rektor 13/ / Andersen Ejnar direktør, bogtrykker 9/ / Andersen Ejnar kontorchef 14/ / Andersen Elius sparekassedirektør, borgmester 24/ / Andersen Ellen Villemoes frue 27/ / Andersen Emil redaktør 14/ / Andersen Emilie arkivar, mag. art. 26/ / Andersen Engelbrecht marinestabsingeniør 28/ / Andersen Erik konsul, grosserer 14/ / Andersen Erik Wainø overlæge 29/ / Andersen Etlar socialinspektør 17/ / Andersen F F generalmajor 21/ / Andersen F V provst, dr. theol. 11/ / Andersen Ferdinand grosserer 7/ / Andersen Folmer direktør, cand. polyt. 16/ / Andersen Frederik borgmester 26/ / Andersen Frederik rådmand 12/ / Andersen Fr. I skovrider 4/ / Andersen Frode undervisningsinspektør 19/ / Andersen Georg direktør 27/ / Andersen Georg prokurist 9/ / Andersen Gotfred husinspektør 12/ / Andersen Gunnar Skov gårdejer 20/ / Andersen H C arkitekt 2/ / Andersen H C direktør 25/ / Andersen H C direktør 28/ / Andersen H Chr. driftsbestyrer 10/ / Andersen H E direktør 22/ / Andersen H N etatsråd 10/ / Andersen Hans direktør 3/ / Andersen Hans generalmajor 7/ / Andersen Hans gårdejer 27/ / Andersen Hans gårdejer 29/ / Andersen Hans kammerherre, amtmand 7/ / Andersen Hans C professor, dr. med. 2/ / Andersen Harry afdelingsleder, dr. phil., universitetslektor 21/ / Andersen Henning direktør 4/ / Andersen Henning Jesper professor, overlæge, dr. med. 19/ / Andersen Henry bogbindermester 18/ / Andersen Holger præsident 11/ / Andersen Ib professor, overkirurg, dr. med. 17/ / Andersen Ib tegner 21/ / Andersen Ingeborg forlagsdirektør 29/ / Andersen lngefred Juul rådsformand 26/ / Andersen J M S kontorchef 10/ / Andersen J Møller gårdejer 16/ / Andersen J Oskar professor, dr. theol. 15/ / Andersen J Smedegaard landsretssagfører, hypotekforeningsdirektør 6/ / Andersen Jacob overpostinspektør 23/ / Andersen Jens bygmester 8/ / Andersen Jens husmand 3/ / Andersen Johan bankdirektør 21/ / Andersen Johannes advokat 9/ / Andersen Johannes læge 18/ / Andersen Johs. V overlæge, dr, med. 27/ / Andersen John solodanser 28/ / Andersen Julius direktør 26/ / Andersen Just billedhugger, sølvsmed 13/ / Andersen Just landsretssagfører 8/ / Andersen Jørgen afdelingschef i Finansministeriet 28/ / Andersen Jørgen overtoldinspektør 27/ / Andersen Jørgen redaktør 26/ / Andersen Jørgen rektor, dr. phil. 14/ / Andersen K B Folketingets formand 1/ / Andersen K M landbrugskonsulent 19/ / Andersen Karl D F grosserer, generalkonsul 7/ / Andersen Kay hofjægermester 4/ / Andersen Kjeld overlæge 18/ / Andersen Knud forfatter 11/ / Andersen Knud kreditforeningsdirektør, landsretssagfører 26/ / Andersen Knud Hee stiftsprovst 13/ / Andersen Kristian grosserer 4/ / Andersen L Sperling bankdirektør 8/ / Andersen Lars dommer 28/ /

8 Andersen Laurits rentier 6/ / Andersen Leif Esper forfatter 6/ / Andersen Ludvig arkitekt 14/ / Andersen M Siggaard professor, overlæge, dr. med. 12/ / Andersen Marinus arkitekt 19/ / Andersen Marius borgmester 19/ Andersen Marius borgmester 22/ / Andersen Marius Kristian dommer 20/ / Andersen Martin violinpædagog 13/ / Andersen Mathias underdirektør 5/ Andersen Max billedhugger 24/ / Andersen Michael administrationschef 14/ / Andersen N Folmer stationsforstander 9/ / Andersen N J proprietær 8/ / Andersen N P direktør, civilingeniør, lektor 9/ / Andersen N P skoledirektør 8/ / Andersen Niels by- og herredsfoged 13/ / Andersen Niels civilingeniør 10/ / Andersen Niels direktør 14/ / Andersen Niels etatsråd 11/ / Andersen Niels højesteretssagfører 30/ / Andersen Niels proprietær 11/ / Andersen Niels Alsing borgmester 6/ / Andersen Niels Evald direktør 23/ / Andersen Niels Knud professor, dr. theol. 22/ / Andersen Nikolaj redaktør, sekretær 8/ / Andersen O borgmester 18/ / Andersen Ole Erik grosserer, vicekonsul 3/ / Andersen Oluf professor, overlæge, dr. med. 24/ / Andersen Osvald direktør, civilingeniør 1/ / Andersen Otto direktør 10/ / Andersen Otto E direktør 25/ / Andersen P M S borgmester, overdommer 23/ / Andersen P O A statsgældsdirektør 16/ / Andersen Paulli direktør 1/ / Andersen Peter direktør 1/ / Andersen Peter overlærer 18/ / Andersen Peter redaktør 11/ / Andersen Peter Anders fagforbundsformand 28/ / Andersen Peter Ervin konsul 27/ / Andersen Poul bankdirektør 8/ / Andersen Poul professor, dr. jur. 12/ / Andersen Poul professor, dr. phil. 8/ / Andersen Poul økonomidirektør 12/ / Andersen Rasmus bankdirektør 18/ / Andersen Rasmus billedhugger 25/ / Andersen Rasmus gårdejer 16/ / Andersen Rasmus præst 23/ / Andersen Rasmus restauratør 30/ / Andersen Rasmus sagfører 20/ / Andersen Rikardt oberst 17/ / Andersen Robert Svend oberst 18/ Andersen Sigurd godsejer, hofjægermester 2/ / Andersen Sigurd Juul højskolelærer 2/ / Andersen Sophus komponist 8/ / Andersen Steen direktør 17/ / Andersen Stig konsulent, cand. polit. 26/ / Andersen Sven veterinærinspektør 18/ / Andersen Svend afdelingsarkitekt 26/ Andersen Svend ankechef 24/ Andersen Svend direktør 6/ / Andersen Svend E E fabrikinspektør, civilingeniør 24/ / Andersen Svend Olaf kontorchef 12/ / Andersen Svend Åge borgmester 18/ / Andersen Svend Aage oberstløjtnant 4/ / Andersen Svend Aage professor, civilingeniør 15/ / Andersen Søren gårdejer 14/ / Andersen Tage forstander 26/ / Andersen Tage generalløjtnant 4/ / Andersen Th. vinhandler, vicekonsul 24/ / Andersen Torkild Bangsbo overlæge 1/ / Andersen Troels Thune overlæge, dr. med. 14/ / Andersen Valdemar mag. scient. 10/ / Andersen Valdemar tegner 3/ / Andersen Verner solodanser 7/ / Andersen Viggo direktør, generalkonsul 29/ / Andersen Viggo Sten professor, dr. phil. 18/ / Andersen Vilhelm møbelfabrikant 27/ / Andersen Vilh. professor, dr. phil. 16/ / Andersen William Thune overlæge, dr. med. 1/ / Andersen Willy landsdommer 20/ / Andersen Aage auditør ved DSB 16/ / Andersen Aage civilingeniør 1/ / Andersen Aage V redaktør 22/ / Andersen-Alstrup Theodor generaldirektør 8/ / Andersen-Høyer Ulf Schack oberst, civilingeniør 24/ / Andersen Nexø Martin forfatter 26/ / Anderskouv Christian overtoldinspektør 3/7 1B71-11/ Anderskouv Jørgen civilingeniør 26/ / Anderson Ejnar fabrikant, konsul 19/ / Andersson Frans kammersanger 23/ / Andersson Josef forretningsfører 18/ / Andkær Ove direktør 26/ / Andreasen A C Holger direktør, generalkonsul 20/ / Andreasen A H M professor, dr. techn. 1/ / Andreasen Carl Anton ingeniør 16/ / Andreasen Christian A dommer 7/ / Andreasen Gunnar ingeniør 22/ / Andreasen Hardy dr. jur., landsretssagfører 14/ / Andreasen Henning arkitekt, industriel designer 26/ / Andreasen K skoleinspektør 21/ / Andreasen N P parcellist 25/ / Andreasen Niels redaktør 30/ / Andreasen Otto Valdemar bogtrykker 18/ / Andreasen Thorvald direktør, vicekonsul 8/ / Andreassen Alfred skoledirektør 17/ / Andreassen Berg stationsforstander 23/ / Andreassen Kaj Tage dommer 18/ / Andrés D G direktør 15/ / Andresen Albert apoteker 5/ / Andresen Albert etatsråd, direktør i Statsanstalten 28/ / Andresen Alexis R skibsreder 29/ / Andresen Andreas bankdirektør 4/ / Andresen Carl direktør 20/ / Andresen Chr. skibsreder, konsul 11/3

9 / Andresen Ebbe arkitekt 21/ / Andresen Emil købmand 5/ / Andresen Emil købmand 6/ / Andresen Hans gårdejer 3/ / Andresen Hans Carl stadsarkitekt 12/ / Andresen Helge kommandør 2/ / Andresen Henrik politimester 11/ / Andresen Mathias tobaksfabrikant 30/ / Andresen Poul Ernst fabrikejer, kaptajn 6/ / Andresen Povl Helge overlæge, dr. med. 23/ / Andresen Richard direktør 1/ / Andresen Sigurd kriminaldommer 15/ / Andresen Theodor præst 20/ / Andresen Viggo professor, tandlæge, dr. med. dent. h.c. 31/ / Andrup Jens gårdejer 7/ / Andrup Otto museumsdirektør 8/ / Andræ Poul etatsråd, amtsforvalter 26/ / Andræ Victor assessor i Overretten 23/B / Anesen Niels forfatter 22/ / Angelo Henry S underdirektør, civilingeniør 6/ / Angelo Holger redaktør 17/ / Angelo Wm. overretssagfører 28/ / Anglo Aage R direktør, dr. techn. h.c. 10/ / Anker Hjalmar civildommer 12/ /9 Anker Jean overbibliotekar, dr. phil. 8/ / Anker-Jensen Knud overretssagfører 7/ / Anker Larsen Johs. forfatter 18/ / Anker-Petersen Karl Gustav direktør 4/ / Ankersted Karen kommunelærerinde 18/ / Ankerstjerne Johan etatsråd 13/ / Ankjær Haldur direktør 14/ / Ankjær R A E rektor 27/ / Ankjær S H justitiarius 21/ / Ankjær Stephan E oberst 14/ / Anning-Petersen P C oberst 13/ / Antons Kai overlæge 27/ / Antonsen Anegrethe skuespillerinde 25/ / Antonsen Carl administrator 22/ / Antonsen Jørgen redaktør 14/ / Appel Axel statskonsulent 13/ / Appel Elin Høgsbro lektor, cand. mag. 5/ / Appel Erik domæneforpagter 2/ / Appel Fredrik arkitekt 18/ / Appel Hans landbrugslærer 29/ / Appel Ingeborg lærerinde 26/ / Appel Jacob højskoleforstander, minister 23/ / Appeldorn C M oberstløjtnant 10/ / Arbo-Båhr Henry grosserer, assurandør 16/ / Arboe-Rasmussen Erik redaktør 6/ / Arboe Rasmussen N P sognepræst 1/ / Arbøl Carsten politimester 12/ / Arctander Carl forfatter, journalist 12/ / Arendrup Albert generalmajor, kammerherre 18/ / Arendrup Christian v. generalmajor 25/ / Arendrup Gustav kontorchef 7/ / Arendrup Herluf stabslæge 6/ / Arends Otto læge 12/ /11 Arenfeldt Julius Fred. godsejer 10/ / Arenholt Julie civilingeniør, fabrikinspektør 10/ / Arenholt Jørgen læge 14/ / Arenstorff Frederik v. hofjægermester 4/ / Arent Ingvard borgmester 28/ / Arentoft Axel stationsforstander 24/ / Arentoft Marius sagfører 24/ / Arentoft Preben rektor, lektor 3/ / Arentsen Aron slagteridirektør 5/ / Arentsen Kaj overlæge, dr. med. 8/ / Arentz Hjalmar direktør 19/ / Arfelt Emil statsaut. revisor 27/ / Arffmann Svend civildommer 1/ / Arlaud Augusta kontorchef 10/ / Arley Niels dr. phil. 7/ Arnau Johan finanshovedkasserer 20/ / Arndal Aksel rektor 29/ / Arndal Valdemar overretssagfører 26/ / Arne Petersen Knud arkitekt 5/ / Arnesen Vilhelm marinemaler 25/ / Arnesen-Kall Harald oberstløjtnant 19/ / Arnfred J Th. civilingeniør, højskoleforstander 19/ / Arnholtz Arthur professor, dr. phil. 28/ / Arnskov Christian advokat 20/ / Arnskov Laurits Thomas dommer 3/ / Arnskov V postmester 24/ / Arnstedt N P gesandt, godsejer 20/ / Arnstedt Niels cand. jur. 4/ / Arnth-Jensen N E indenrigsminister 27/ / Arnting Ernst direktør 28/ / Arntz Waldemar brygger 1/ / Arntzen Carl Harald generalkonsul 26/ / Arntzen Emil etatsråd, generalkonsul 29/ / Arntzen Ludvig højesteretssagfører 5/ / Arnvig Jørgen overlæge, dr. med. 13/ / Arum Reinholdt politimester 12/ / Arup Erik professor, dr. phil. 22/ / Arup Frederik forretningsbestyrer 1/ / Arup Henning Nyquist landsretssagfører 9/ / Arup Johannes veterinærkonsulent 21/ / Arup Niels advokat 3/ / Arup Sir Ove Nyquist civilingeniør 16/ / Arup William P forretningsfører 10/ / Arvin G J rektor 31/ / Aschengreen J Chr. direktør 17/ / Askgaard Vagn overlæge 17/ / Askøe K F W civilingeniør 11/ / Asmund Johs. provst 29/ / Asmund Vilhelm kommunelæge 19/ / Asmussen A landsdommer 13/ / Asmussen Andreas departementschef 15/ / Asmussen Frederik højesteretssagfører 30/ / Asmussen Johann købmand 6/ / Asmussen Otto postmester 30/ / Asmussen Robert W professor, dr. phil. 26/ / Asmussen Severin J oberst 11/ / Asmussen Svend-G musikforlægger 21/ / Asmussen William Haagen Wahl direktør 2/ / Asmussen Aage grosserer 20/ / Asschenfeldt-Hansen Carl sognepræst 9

10 28/ / Atlung Knud kontorchef 15/ maj Attrup Martin førstelærer 21/ / Aubeck A K professor 10/ / Aubeck Frederik redaktør 21/ / Aubertin Axel tømmerhandler 1/ / d'auchamp Paul politimester 9/ / Aude Carl nævnsformand 7/ / Augsburg Ejner Hugo palæforvalter, oberstløjtnant 26/ / Augsburg H V kommandør 26/ / Augsburg jannik apoteker 11/ / Augustinus Christian tobaksfabrikant 2/ / Augustinus Ludvig direktør 13/ / Auken Kirsten dr, med. 25/ / Aumont Arthur journalist 2/ / Aunsholm Poul politimester 21/ / Axel prins til Danmark, admiral, direktør i ØK 12/ / Axelsen Frank overkirurg 6/ / Axelsen G L direktør 10/ / Axelsen Peter direktør 19/ /1 Bach Andreas civildommer 9/ / Bach Arthur amtmand, kammerherre 20/ / Bach Christen Lyngby politimester 19/ / Bach H professor, dr. phil. 17/ / Bach I C Petersen købmand 20/ / Bach Jørgen fabrikdirektør 30/ / Bach Kirstein generalkonsul, hofvinhandler 5/ / Bach Knud gårdejer 26/ / Bach PJ Petersen købmand 28/ / Bache C P M gehejmekonferensråd 14/ / Bache Carl Otto kammerherre, stiftamtmand 2/ / Bache D G M overretssagfører 6/ / Bache Gustav overlæge 29/ / Bache H A generalintendant 13/ / Bache Henrik højesteretssagfører 8/ / Bache Holger professor 12/ / Bache N H højesteretssagfører 7/ / Bache O F professor 30/ / Bache Otto professor, kunstmaler 21/ / Bache Paulus violoncellist 18/ / Bache Waldemar kammerherre 12/ / Bacher Tønnes forstander 21/ / Bach-Nielsen A overretssagfører 25/ / Back Christian J direktør 16/ / Back H direktør 4/ / Backer Kaj H læge, dr. med. 9/ / Backhaus Gregers kontorchef 16/ / Backhaus Aage grosserer 18/ / Bade H P M sognepræst, provst 22/ / Baden Jakob bogbindermester 20/ / Bager H J søfartschef 27/ / Bagge August direktør 6/ / Bagge Frederik hofbogtrykker 2/ / Bagge Hans redaktør 9/ / Bagge Karen overbestyrerinde 31/ / Bagge P F civilingeniør, konsul 2/ / Bagger Gregers direktør, cand. polyt. 28/ / Bagger Hans øre- og halslæge, klinikchef 2/ / Bagger Hedevig forstanderinde 18/ / Bagger J H højesteretssagfører 3/ / Bagger J Sofus A skoleinspektør 9/ / Bagger S V overkirurg, dr. med. 19/ / Bagger-Hansen Knud grosserer 3/ / Bagger-Sørensen Erik fabrikant, konsul 24/ / Baggesen Ragnar boghandler 11/ / Baggesgaard Rasmussen H professor, dr. phil. 8/ / Bahnsen Berthold sparekassedirektør 8/ / Bahnsen Holger kontreadmiral 29/ / Bahnson J J kaptajn, direktør 3/ / Bahnson Louis grosserer, direktør 18/ / Bajer Fredrik forfatter 21/ / Bak Krej Jensen proprietær 6/ / Bak Kristian belysningsdirektør, dr. techn. 20/ / Bak-Jensen J S arkitekt, branddirektør 31/ / Bakke Orla vicedirektør 30/ / Bakkekilde R S direktør, konsul 24/ / Balle C G generalmajor 26/ / Balle Frederik sognepræst, provst 26/ / Balle Frederik C overretssagfører, bankdirektør 10/ / Balle Mogens maler 1/ / Balle Niels statskonsulent, docent 14/ / Balle Otto P kunstmaler 17/ / Baller Viggo dommer 6/ / Ballhausen Carl højesteretssagfører 9/ / Ballin Max direktør 12/ / Balling Chr. lærer, forfatter 24/ / Balling Ejnar Leth provst, sognepræst 27/ / Balling Hans bankdirektør 28/ / Balling Jens godsejer 10/ / Ballisager Aksel sparekassedirektør 8/ / Balslev Benjamin provst 6/ / Balslev Einar direktør 21/ / Balslev Johannes kontorchef 27/ / Balslev Lauritz biskop 17/ / Balslev Thorvald valgmenighedspræst 24/ / Balslev Vilhelm lektor 2/ / Balthazar-Christensen Eggert direktør 28/ / Balthazar-Christensen T V dommer 23/ / Baltzer Vilhelm undervisningsinspektør, cand. mag. 13/ / Balzer Jürgen redaktør, mag. art. 4/ / Bamberger Werner direktør 4/ / Bang Andres generalkonsul, apoteker 23/ / Bang August boghandler 12/ Bang Axel overretssagfører 14/ / Bang Bernhard professor, dr. med. 7/ / Bang C A forlagsboghandler 13/ / Bang Carl præsident for Vestre Landsret 31/ / Bang Christian Frederik dommer 30/ / Bang Chr. Hjelm grosserer 14/ / Bang Frans Djørup toldinspektør 25/ / Bang Frederik sparekassedirektør 2/ / Bang Fridtjof læge, dr. med. 6/ / Bang Gustav forfatter, dr. phil. 26/ / Bang H V skibsfører 15/ / Bang Hans direktør 25/ / Bang Hans Olaf overlæge, dr. med. 19/ jan Bang Henrik rektor 11/ /

11 Bang Herman forfatter 20/ / Bang Immanuel næstformand i Landsoverskatterådet 1/ / Bang Immanuel sognepræst 5/ / Bang) P professor, dr. theol. 13/ / Bang J P F klitinspektør 25/ / Bang Jacob toldkasserer, kaptajn 5/ / Bang Jacob E arkitekt 19/ / Bang Kaj vejdirektør 9/ / Bang Napoleon redaktør 25/ / Bang Niels dr. phil., skoledirektør 2/ / Bang Nina undervisningsminister 6/ / Bang Ole overlæge, dr. med. 22/ / Bang Oluf forfatter 22/ / Bang Oluf professor 12/ / Bang Otto højesteretssagfører 8/ / Bang Paul guld- og sølvsmed, oldermand 19/ / Bang Pedro (Peter) direktør 31/ / Bang S J oberstløjtnant 15/ / Bang Sophus professor, overlæge, dr. med. 26/ / Bang T E dommer 20/ / Bang Vilhelm A direktør 11/ / Bang Aage direktør, hof-buntmager 15/ / Bangert Conrad kontorchef 30/ / Bangert Emilius domkantor, professor 19/ / Bang-Jensen Povl 6/ / Bangsbøll F C S kommandør 23/ / Bangslev Carl amtslæge 12/ / Bangsted Helge redaktør 9/ Bang-Sørensen Michael maler 25/ / Banke Jørgen bibliotekskonsulent, forfatter 16/ / Banke Niels direktør 29/ / Bardenfleth Alette hofdame 31/ / Bardenfleth Frederik kammerherre, kontreadmiral 21/ / Bardenfleth Gunnar kabinetssekretær, kammerherre 1/ / Bardenfleth Hemming creditkassedirektør, cand.jur. 8/ / Bardenfleth Ida kammerherreinde 30/ / Bardenfleth Ingolf kommandør 24/ / Bardenfleth J F E byretsdommer 31/ / Bardenfleth Karen priorinde 28/ / Bardenfleth Kristine forstanderinde 12/ / Bardenfleth Vilhelm kammerherre, stiftamtmand 18/ / Barfod A departementschef 2/ / Barfod Andreas politimester 28/ / Barfod Børge professor 21/ / Barfod Halfdan kommandør, kammerherre 19/ / Barfod Hans Peter læge, dr. med. 14/ / Barfod K V T sognepræst 25/ / Barfod Olaf O grosserer, forlagsboghandler 16/ / Barfod Poul Tang tømrermester 20/ / Barfod Thorkil forfatter 24/ / Barfoed Carl Johan direktør 24/ / Barfoed Harald apoteker 31/ / Barfoed Knud V arkitekt 1/ / Barfoed Magnus Kruse civildommer 18/ / Barfoed Mogens underdirektør 23/ / Barfoed Ole rektor 13/ / Barfoed Per redaktør 9/ / Barfoed Viggo journalist 31/ / Barfoed Aage forfatter 2/ / Barfred Arne overlæge, dr. med. 22/ / Barkholt Johs. boghandler 19/ / Barkhuus Wilhelm direktør 19/ / Barmwater Ferdinand docent, dr. phil. 10/ / Barnekow Christian komponist, professor 28/ / Barner L T C v. distriktsingeniør 2/ /11 Barner Regitze stiftsdame 28/ / Barner-Rasmussen Johannes direktør 21/ / Barnow Erik direktør, tømmerhandler 28/ / Barnow Niels tømmerhandler, konsul 7/ / Barnow Poul konsul 28/ / Barr Kaj professor 26/ / Barslund Viggo direktør, cand. jur. 22/ / Barsoe Kai S grosserer, fabrikant 18/ / Barsøe Peter stiftsprovst 26/ / Barteis Daniel overlæge 18/ / Bartels Erik Daniel overlæge, dr. med. 16/ / Barteis Eyvind ambassadør 13/ Bartholdy Carl Georg oberst 6/ / Bartholdy Christian sognepræst 21/ / Bartholin Jørgen Fr. redaktør 18/ / Bartsch Axel amtslæge 24/ / Basse Andreas F overretssagfører 10/ / Basse August præst 17/ / Basse Niels direktør 7/ / Bast Anton biskop 8/ / Bast Jørgen forfatter, redaktør 25/ / Bastrup Christian Gjørtz kontreadmiral 25/ / Battaglia Valborg viceskoledirektør 6/ / Bauditz Ferdinand redaktør 5/ / Bauditz Knud amtsforvalter 18/ / Bauditz Rolf kommandør 22/ / Bauditz Sophus professor, skoledirektør, forfatter 23/ / Bauer Adolf justitsråd 13/ / Baumann Ove Raimond direktør 4/ / Baumann Povl arkitekt 9/ / Baumann Reimund generalkonsul 10/ / Baun Christian biskop 10/ / Baunbæk Villy sognepræst 6/ / Baune Joh. grosserer 6/ / Baunsgaard P fabrikant 25/ / Bavngaard Aage Thomsen skovrider 19/ / Bay C C dommer 7/ / Bay Carl domprovst 2/ / Bay Cordt købmand, generalkonsul 16/ / Bay Erik arkitekt 9/ / Bay J Christian overbibliotekar 12/ / Bay Ludvig grosserer 4/ / Bay Majus dampmøller 5/ ca. 23/ Bay Oluf overretssagfører 27/ / Bay Waldemar dommer 2/ / Bayer Chr. sekretær 2/ / Bayer Frederik overretssagfører 8/ / Bech Alexander godsejer 18/ / Bech August forpagter 16/ / Bech August hofjægermester, godsejer 14/ /

12 Bech C A R generalkonsul, ingeniør 16/ / Bech Carl distriktsingeniør 6/ / Bech Carl Adolph Rothe kammerherre, hofjægermester 25/ / Bech Emil direktør 2/ / Bech Erik politimester 17/ Bech Fritz forstander 25/ /10 Bech Georg generalkonsul 20/ / Bech Gunnar professor, dr. phil. 23/ / Bech IHolger ambassadør 19/ / Bech Holger vicedirektør 2/ / Bech Johannes forfatter 25/ / Bech Jørgen direktør 9/ / Bech Jørgen Albert godsejer 14/ / Bech Jørgen Peter godsejer, hofjægermester 30/ / Bech Knud F estanciero 26/ / Bech Marius direktør 4/ / Bech Oluf filialdirektør i Nationalbanken 8/ / Bech Peter handelsgartner 20/ / Bech Viggo E amtslæge, dr. med. 9/ / Bech-Bruun Helge højesteretssagfører 25/ / Becher Chr. dommer 29/ / Becher Hans Nobel dommer 10/ / Bechgaard Hans købmand 27/ / Bechgaard Hans Christian civilingeniør 30/ / Bechgaard Julius komponist, professor 19/ / Bechmann H G retspræsident 29/ / Bechmann L fabrikdirektør 28/ / Beck Arthur direktør 17/ / Beck Carl Johan sektionsingeniør 11/ / Beck Chr. F arkitekturmaler 14/ / Beck Ellen kgl. kammersangerinde 3/ / Beck Hans balletmester 31/ / Beck Hans grosserer 17/ / Beck Hans Falkenstjerne direktør 30/ / Beck Harald Eduard v. hofjægermester 8/ / Beck Johannes distrikts- og havneingeniør 21/ / Beck Johannes V provst 22/ / Beck Ludvig cand. theol., højskoleforstander 25/ / Beck Otto Friis godsejer 8/ / Becker Carl overretssagfører 17/ / Becker Carl J grosserer, assurandør 6/ / Becker Frits Christian professor, civilingeniør 15/ / Becker G A professor 22/ /4 Becker John væver 2/ / Becker Knuth forfatter 21/ / Becker Sv. A provst, dr. theol. 29/ / Becker-Christensen Gottfried konsul, grosserer 3/ / Becker-Christensen Poul overlæge, dr. med. 8/ / Beckett Francis dr. phil. 26/ / Beckett Thomas politimester 10/ / Beckmann Johan skibsmægler 19/ / Beenfeldt Thor arkitekt, maler 10/ / Begtrup Aksel ligningsdirektør 28/ / Begtrup Bodil ambassadør 12/ / Begtrup Erik dr. med. 2/ / Begtrup Frederik L højskoleforstander, ingeniør 13/ / Begtrup Holger højskoleforstander 28/ / Begtrup-Hansen Knud rigspolitichef 15/ / Begtrup-Hansen Otto dommer 18/ / Begtrup-Hansen Theodor overlæge, dr. med. 1/ / Behrend Schat direktør, civilingeniør 11/ / Behrend William kontorchef, musikforfatter 16/ / Behrend Aage ekspeditionschef 5/ / Behrendt Johan direktør 11/ / Behrendt-Poulsen Poul Einar højesteretssagfører 28/ / Behrens Carl redaktør 18/ / Beier Rudolf direktør, cand. act. 9/ / Beierholm A bankdirektør 30/ / Beissenherz J E kammerherre, generalmajor 18/ / Bek Aage sagfører 17/ / Bender Max murer 28/ / Bendix Dagmar pianistinde 27/ / Bendix Frits professor 12/ / Bendix Georg S grosserer 11/ / Bendix Hans tegner og skribent 19/ / Bendix Kai direktør 29/ / Bendix Oskar underdirektør 3/ / Bendix Victor komponist, professor 17/ / Bendix William grosserer 17/ / Bendixen Hans Christian professor, dr. med. vet. h.c. 12/ / Bendixen Harry chefredaktør 13/ / Bendixen Helmer statskonsulent 3/ / Bendixen Henrik advokat 23/ / Bendixen Ivar direktør, civilingeniør 15/ / Bendixen Ove grosserer 6/ / Bendix-Poulsen H amtslæge 7/ / Bendixsen Axel civilingeniør, dr. techn. 3/ / Bendsen Johan afdelingschef, kaptajn 21/ / Bendtsen Chr. sektionsingeniør 27/ Bendtsen Eiler rektor, mag. art. 27/ / Bendtsen F M bibliotekar, cand. mag. 2/ / Bendtsen Paul H professor, dr. techn. 13/ / Bendtsen Poul læge 6/ / Bendtzen Georg købmand 1/ / Bendtzen Julius overretssagfører 26/ / Bendtzen Svend Aage direktør, isenkræmmer 29/ / Bendz Viggo direktør, konsul 2/ / Benedictsen Olav Emil læge 7/ / Benedictsen Åge Meyer forfatter 13/ / Bennigsen Robert v. vicedirektør 23/ / Bennike Helge oberst 11/ / Bennike Ove oberst 6/ / Bennike Vagn generalmajor 6/ / Bennike Valdemar højskolelærer 3/ / Benthien Emil grosserer 24/ / Bentsen Andreas skoleforstander 9/ / Bentsen F H V kontorchef 10/ / Bentsen Helge landsdommer 2/ / Bentsen Ivar arkitekt, professor 13/ / Bentsen Ralph landsretssagfører 15/ / Bentzen Alfred Klaudius fængselsinspektør, cand. jur. 26/ / Bentzen Axel maler 9/ / Bentzen Christian overlæge, dr. med. 19/ /

13 Bentzen Edvard konservator, billedhugger 2/ / Bentzen F V L overretssagfører 10/ / Bentzen Hans direktør 9/ / Bentzen Ole overlæge, lektor, dr. med. 19/ / Bentzen Sophus overlæge 13/ /1 Bentzen Aage professor, dr. theol. 13/ / Bentzon A Drachmann højesteretspræsident 29/ / Bentzon Henrik skuespiller 5/ / Bentzon Inger forfatter 12/ / Bentzon Jørgen komponist 14/ / Bentzon M F Lv. generalmajor 21/ / Bentzon Martha Drachmann forfatterinde 7/ / Bentzon P G K overlæge, dr. med. 22/ / Bentzon Povl etatsråd, civilingeniør, landinspektør 31/ / Bentzon Viggo professor, dr. jur. 15/ / Benzon Alfred apoteker, fabrikejer 17/ / Benzon Bøje dr. scient. 11/ / Benzon Christian v. kammerherre, oberst 20/ / Benzon Niels apoteker, fabrikant 22/ / Benzon Otto forfatter, apoteker, fabrikejer 17/ / Benzon Peter Eggert præst, forfatter 25/ / Benzon Vilhelm v. hofjægermester 14/ / Benzon Vilhelm professor, livlæge 13/ / Benzon William kaptajn, ingeniør 5/ / Benzon Aage von bankier, fondsbørsvekselerer 16/ / Berendsen Ivar toldinspektør 5/ / Berendt Louis grosserer 12/ / Berg August Dedenroth sagfører 30/ / Berg Axel arkitekt 5/ / Berg Axel direktør 4/ / Berg Axel H E direktør 21/ / Berg Cai landsretssagfører 3/ / Berg Christian justitsråd, kreditforeningsdirektør 3/ / Berg Ditlev direktør 12/ / Berg Frederik Friis provst 12/ /8 Berg H P direktør 7/ / Berg Hagbart postmester 16/ / Berg Hans V stabslæge 26/ / Berg Henrik Wilh. advokat 3/ / Berg Jens ritmester, direktør 2/ Berg Jens Christian kaptajn, adjudant hos H.M. Kongen 7/ / Berg Johannes forbundsnæstformand 24/ / Berg Just direktør 31/ / Berg Kaj professor, dr. phil. 13/ / Berg Leif direktør, cand. polit. 20/ / Berg Niels afdelingsleder, cand. polyt. & mag. scient. 21/ / Berg Otto amtsforvalter 26/ / Berg Otto direktør 13/ / Berg Paul redaktør, afdelingschef i Danmarks Radio 3/ / Berg Rasmus forfatter 15/ / Berg Sigurd indenrigsminister 3/ / Berg Sigurd musikforfatter 24/ / Berg V formand for I/S De Bergske Blade 16/ / Berg V E bankdirektør 5/ / Berg Vilh. C direktør 29/ / Berggreen Gottfred H underdirektør 10/ / Berggreen Johannes direktør 19/ / Bergh Rudolph S dr. phil., komponist 22/ / Bergh Sigurd overretssagfører 15/ / Berglund Viggo civilingeniør 4/ / Bergmann Eduard konsul 1/ / Bergmann Lorenz professor, dr. theol. 4/ / Bergstedt Harald forfatter 10/ / Bergstrand Poulsen Elisabeth forfatterinde, malerinde 12/ / Bergstrøm Hjalmar forfatter 1/ / Bergstrøm Vilh. forfatter, journalist 19/ / Bergsøe Flemming maler 12/ / Bergsøe J F kaptajn, frihavnsdirektør 16/ / Bergsøe Jørgen overpostinspektør 27/ / Bergsøe Paul civilingeniør, dr. techn. 22/ / Bergsøe Svend fabrikant, ingeniør 15/ / Bergsøe Vilhelm professor, dr. phil. 8/ / Bering Otto hovedbogholder i Danmarks Nationalbank 10/ / Berléme Aage direktør 3/ / Berlin Knud professor, dr. jur. 7/ / Bernburg Julius grosserer 8/ / Berner Edwin overretssagfører 24/ / Berner Gottlob etatsråd 14/ / Berner Iwan direktør 2/ / Berner J A stiftamtmand, kammerherre 30/ / Berner J H overretssagfører 3/ / Berner-Schilden-Holsten Adam kammerherre, hofjægermester, lensbaron 18/ / Berner-Schilden-Holsten Hans lensbaron, kammerhere, hofjægermester 18/ / Bernhoft H A direktør for Udenrigsministeriet, kammerherre 1/ / Bernild Holger redaktør 20/ / Berning Asger G advokat 7/ / Berning Hugo højesteretsdommer 20/ / Bernstorff-Gyldensteen Erik lensgreve, kammerherre, hofjægermester 26/ / Bernstorff-Gyldensteen Hugo lensgreve 5/ / Bernstorff-Mylius Andreas P greve, kammerherre, hofjægermester 10/ / Bernstorff-Mylius Ulrich greve, kammerherre, hofjægermester 4/ / Bernth Ole købmand 23/ / Bemtsen Anton forfatter 26/ / Berntsen Klaus minister 12/ / Berntsen Oluf bankdirektør 5/ / Berntsen Aage læge, digter, maler 16/ / Berring C J direktør 26/ / Bertelsen Aksel Teilmand landsdommer 29/ / Bertelsen Alfr. medicinalkonsulent for Grønlands Styrelse 5/ / Bertelsen Arne professor, overlæge, dr. med. 11/ / Bertelsen E kontorchef, hovedbogholder 1/ / Bertelsen Erik forfatter 25/ / Bertelsen Hans ambassadør 5/ / Bertelsen Henrik dr. phil. 12/ / Bertelsen Kai Aage Bjørklund direktør 12/ / Bertelsen Ludvig dommer 22/ / Bertelsen Svend Aage direktør, skibsingeniør 12/ / Bertelsen Aage kunstmaler 28/ /9 Bertelsen Aage rektor 6/ / Berthelsen A C oberstløjtnant 30/

14 16/ Berthelsen Alfred arkitekt, bygningsinspektør 27/ / Berthelsen André grosserer, direktør 9/ / Berthelsen Georg balletdanser 7/ / Berthelsen Georg konsul, hypotekforeningsdirektør 14/ / Berthelsen Helge G overlæge 1/ / Berthelsen Jens P fægtelærer, kaptajn 15/ / Berthelsen Jørgen landstingsmand 23/ / Berthelsen Palle generalløjtnant 26/ / Berthelsen Rasmus overassistent, kommunalbestyrelsesformand 12/ / Berthelsen S M godsinspektør, sagfører 30/ / Berthing Thorvald højesteretsdommer 19/ / Bertholdt Poul C økonomidirektør 28/ / Bertolt Oluf forretningsfører 30/ / Bertouch-Lehn Poul lensbaron, kammerherre, hofjægermester 22/ / Bertouch-Lehn Poul Johan lensbaron, gesandtskabsattaché 10/ / Bertouch-Lehn Rudolph baron, gesandt, kammerherre 27/ / Bertram Agnete cand. mag., gymnastiklærer 8/ / Bertram Helge maler, professor 7/ / Bertram Robert overtoldinspektør 17/ / Bertram-Larsen Frithjof tårnurfabrikant 7/ Bertram-Larsen J tårnurfabrikant 4/ / Besthorn Rasmus Olsen dr. phil. 29/ / Bestie Georg etatsråd, grosserer 18/ / Beuck Carl sognepræst 17/ / Bewer William skuespiller 16/ / Beyer Frode biskop 18/ / Beyer Petrus læge, storsire 24/ / Beyer Aage kommitteret, konsul 28/ / Bidstrup Herluf tegner 10/ / Bidstrup Jørgen direktør 11/ / Bidstrup Knud redaktør 13/ / Bidstrup Magnus Th. købmand, vicekonsul 11/ / Bidstrup Mathias Andreas professor, arkitekt 25/ / Bidstrup V Biem direktør, civilingeniør 18/ / Bie H herredsfoged 29/ / Bie Jacob Anker brygger 1/ / Bie Ove købmand 13/ / Bie Valdemar overlæge, professor, dr. med. 14/ / Bie Viggo direktør 4/ / Bielefeldt Carl V præst 20/ / Bielefeldt Grethe Hvidtfeldt direktør, konsul 25/ Biel-Knudsen Godtfred husmand 7/ / Bierberg Ernst forlagsboghandler 16/ / Bierbum C R P C bankdirektør, sagfører 16/ / Bierbum F M C bankdirektør 14/ / Bierfreund Axel dommer 28/ / Biering Erik minister 23/ / Biering Frederik generallæge 22/ / Biering Georg overlæge 21/ / Biering Torvald provst 13/ / Bierring Jacob kreditkassedirektør 13/ / Bierring Knud overkirurg, dr. med. 7/ / Bigier P V gesandt 7/ / Bigum Julius redaktør 7/ / Bigaard Sørensen Bent civilingeniør 28/ / Bihesen Povl direktør, cand. phil. 21/ Biilgaard Christian landsdommer 1/ / Biilgaard Svend overarkitekt 27/ / Biilmann Chr. H skoleinspektør 23/ / Biilmann Einar professor, dr. phil. 10/ / Biilmann Holger skovrider 3/ / Biilmann Holger Saxtorph overlæge 6/ / Biilmann Sylvester stabsdyrlæge 12/ / Biilmann Petersen Børge tegner 17/ / Biilmann Petersen Gunnar arkitekt, professor 17/ / Bildsøe Erik Grove overingeniør 13/ / Bildsøe Hans Grove kammerherre, kommandør 24/ / Bildsøe J A D J navigationsdirektør, kommandør 24/ / Bilfeldt Otto kontorchef 20/ / Bille Carl direktør 16/ / Bille Frants gehejmekonferensråd, kammerherre 14/ / Bille Mogens overlæge, viceamtsborgmester 30/ / Bille Siegfriede Frederikke kammerherreinde 21/ / Bille Steen Andersen revisionschef 27/ / Bille Torben direktør, civilingeniør 6/ / Bille Brahe Axel baron, kammerherre, amtmand 12/ / Bille-Brahe Erik baron, generalmajor 1/ / Bille-Brahe Louise grevinde, overhofmesterinde 18/ / Bille-Brahe Oluf baron, kammerherre, hofjægermester 13/ / Bille Brahe Preben baron, hofjægermester 29/ / Bille-Brahe-Selby Daniel baron, kammerherre, hofjægermester 16/ / Bille-Brahe-Selby Hendrik lensgreve, kammerherre 24/ / Bille-Brahe-Selby Preben lensgreve, kammerherre, hofjægermester 14/ / Bille-Hansen A C justitsråd, ekspeditionssekretær 15/ / Billenstein Carl S direktør, kaptajn 26/ / Billgren Poul forstander 7/ / Binder Georg fabrikant 7/ / Binderup-Schultz V direktør 5/ / Bindslev Alfred borgmester 21/ i 30/ Bindslev Knud bankbestyrer, rådmand 25/ / Bindslev Oscar overretssagfører 25/ / Bindslev Valdemar kreditforeningsdirektør 27/ / Bing Anton redaktør 8/ / Bing Bertel redaktør 19/ / Bing Frederik direktør i Statsanstalten 31/ / Bing H I professor, dr. med. 26/ / Bing Harald porcelænsfabrikant 26/ / Bing Jens direktør, dr. med. 19/ / Bing Kai civilingeniør, konsulent 16/ / Bing Ludvig advokat 22/ / Bing Otto overretssagfører 16/ / Binzer Carl Ludvig amtslæge 26/ / Binzer Knud rektor 20/ / Binzer Paul civilingeniør 22/ / Birch August kommitteret, konsul 21/ / Birch E P sagfører, kæmner 25/ / Birch Johs. direktør 29/ / Birch Ludvig civilingeniør 15/ /

15 Birch Vilhelm skuespiller, translatør 20/ / Birck Laurits V professor, dr. polit. 17/ / Birk Carl Georg Ostenfeld landinspektør, kontorchef 25/ Birk Johannes Aagaard direktør 17/ / Birke Axel sognepræst 24/ / Birke Louise forfatterinde 21/ / Birke P L M generalmajor 7/ / Birkedal Uffe præst 17/ / Birkedal-Barfod Ludvig organist 27/ / Birkelund Tove professor, dr. phil. 28/ / Birket Marius direktør 6/ / Birket-Smith Frederik bibliotekar 11/ / Birket-Smith Henry overingeniør 22/ / Birket-Smith Kaj dr. phil. & scient., overinspektør ved Nationalmuseet 20/ / Birket-Smitn Sophus overbibliotekar, dr. phil. 28/ / Birkmose Axel direktør 15/ / Birn Ove overkirurg 30/ / Bisgaard Axel overlæge, dr. med. 23/ / Bisgaard H L sparekasseinspektør, dr. polit. 2/ / Bisgaard Holger læge 28/ / Bisgaard Ivar direktør / Bisgaard Oluf landsdommer 8/ / Bisgaard Otto overretssagfører 25/ / Bisgaard Vilhelm oberstløjtnant, civilingeniør 16/ / Bissen Vilhelm billedhugger, professor 5/ / Bistrup Henning Avgust Østerberg kommandørkaptajn 15/ / Bitsch Chr. Fr. justitsråd, sagfører 10/ / Bitsch-Larsen Johannes direktør 9/ / Bittmann Johan Edward missionær 20/ / Biørn Per kgl. kammersanger 31/ / Bjardon G kriminaldommer 9/ / Bjarkov L oberst 7/ / Bjarne Hans finanshovedbogholder, lektor 23/ / Bjarner Anders apoteker, dr. pharm. 22/ / Bjarnhof Karl forfatter 28/ / Bjarnov J A N R rustmester 7/ / Bjarnov William distriktsingeniør 24/ / Bjarup Alfred advokat 3/ / Bjellekjær J P Jensen gårdejer 22/ / Bjerg Johannes C professor, billedhugger 26/ / Bjerg Aage sektionsingeniør, cand. polyt. 19/ / Bjerge Poul højskolelærer 6/ / Bjerge Torkild professor, dr. phil. 8/ / Bjering Tage Borrebye overlæge, dr. med. 11/ / Bjerke Kjeld afdelingschef 29/ / Bjerke Sten Statens naturfrednings- og landskabskonsulent, lektor 26/ / Bjerre Axel provst 10/ / Bjerre Axel M politimester 18/ / Bjerre Einer Fabricius- læge 14/ / Bjerre Hans overkirurg, dr. med. 8/ / Bjerre Henning direktør, civilingeniør 11/ / Bjerre Jacob ingeniør 19/ / Bjerre Johannes direktør 30/ / Bjerre M C A landsretssagfører 12/ / Bjerre Markus gårdejer 19/ / Bjerre Nicolai apoteker 7/ / Bjerre Niels kunstmaler 5/ / Bjerre Peder proprietær 6/ / Bjerre Valdemar rektor 17/ / Bjerre Aage stadsingeniør 3/ / Bjerre-Christensen Conrad traiteur 10/ / Bjerregaard Alfred Jørgen direktør 2/ / Bjerregaard Georg dommer 20/ / Bjerregaard Hans forfatter 2/ / Bjerregaard Jens P professor, tandlæge 24/ / Bjerregaard Knud kommunaldirektør 8/ / Bjerregård Knud-Eyvind landsretssagfører 29/ / Bjerregaard Niels fiskeauktionsmester 7/ / Bjerregaard Olaf oberst 23/ / Bjerregaard Ove C grosserer 8/ / Bjerregaard S S sagfører, borgmester 13/ / Bjerregaard Valdemar generalmajor 29/ / Bjerring G L oberstløjtnant, slotsforvalter 30/ / Bjerring J J borgmester, godsekspeditør 14/ / Bjerrum Anders professor, dr. phil. 12/ / Bjerrum Hans Adolf civilingeniør 8/ / Bjerrum Jannik øjenlæge, dr. med., professor 26/ / Bjerrum Laurits civilingeniør, dr. sc. techn., direktør 6/ / Bjerrum Niels professor, dr. phil. & techn. 11/ / Bjerrum Oluf dr. med., tandlæge 28/ / Bjerrum Paul O oberstløjtnant 29/ / Bjørk Erik Arne sorenskriver 27/ / Bjørke Svend oberst 12/ / Bjørklund Alfred rådmand 31/ / Bjørklund Poul maler, billedhugger, grafiker 26/ / Bjørling Otto generalkonsul, direktør 29/ / Bjørløw Gunnar fabrikant 28/ / Bjørløw H O fabrikejer 30/ / Bjørn Ove direktør 16/ / Bjørn Sven Erling apoteker 9/ / Bjørnbo Axel Anthon dr. phil., underbibliotekar 20/ / Bjørneboe Martine frue 25/ / Bjørneboe Otto undervisningsinspektør, cand. mag. 14/ / Bjørner Anna Larssen skuespillerinde 12/ / Bjørner Bue grosserer 4/ / Bjørner Dan grosserer 4/ / Bjørnholm Harry Lorenz oberstløjtnant 20/ / Bjørn-Jensen W kriminaldommer 31/ / Bjørnow H C direktør, cand. jur. 25/ / Bjørrild Poul Erik forlagsdirektør 4/ / Blach Mogens civilingeniør, havnedirektør 27/ / Blache Christian professor, marinemaler 1/ / Blache Hans ingeniør, dr. techn. 17/ / Black Clara kontorchef 15/ /10 Black Ejnar journalist 2/ / Blackstad Theodor professor, dr. med. 29/ Blad Augusta skuespillerinde 10/ / Blad Axel overkirurg, dr. med. 6/ / Bladt Holger J direktør 28/ / Bladt Jens folketingsmand 26/ / Bladt P direktør 17/ /1 Blang Levy provst 30/ / Blangstrup Christian kaptajn, redaktør 29/ / Blatt Franz professor, dr. phil. & jur. 31/ / Blatt Thora Balslev professor, dr. phil. 15

16 24/ / Blaumüller Edvard sognepræst, forfatter 12/ / Blechingberg Carl grosserer 7/ / Blechingberg Einar ambassaderåd 29/ Blechingberg Einar amtsforvalter 15/ / Blegvad Bjørn overlæge, dr. med. 22/ / Blegvad Harald direktør, dr. phil. 24/ / Blegvad Niels Rh. overlæge 20/ / Blegvad Olaf overlæge, dr. med. 30/ / Biem M P kreditforeningsdirektør 8/ / Bienker Alfred provst 11/ / Blicher Hans Jacob redaktør 3/ / Blicher Jens dommer 18/ / Blicher Kai direktør, vicekonsul 11/ / Blicher Karen inspektør 20/ / Blicher N H havneingeniør 5/ / Blichfeldt Axel direktør, civilingeniør 7/ / Blichfeldt H F professor 9/ /11 Blindbæk Alfred direktør, cand. jur. 1/ / Blinkenberg Andreas professor, dr. phil. et litt. 13/ / Blinkenberg Christian professor, dr. phil. 15/ / Blinkenberg Peter Andreas overlæge 20/ / Blitger C A politimester 19/ / Blixen-Finecke Axel baron, kammerherre, kaptajn 21/ / Blixen Finecke C A baron, kammerherre, hofjægermester 20/ / Blixen-Finecke Frederik baron, hofjægermester, stamhusbesidder 10/ / Blixen-Finecke Karen baronesse, forfatterinde 17/ / Blixenkrone-Møller Niels overkirurg, professor, dr. med. 2/ / Bloch Anna skuespillerinde 2/ / Bloch C E professor, dr. med. 21/ / Bloch Christian kommandør 6/ / Bloch Emil direktør for Kunstmuseet 14/ / Bloch Harald direktør 14/ / Bloch K C direktør, vicekonsul 30/ / Bloch Kay generalkonsul, grosserer 29/ / Bloch Lauritz Heymann konsul 19/ / Bloch Oscar professor, dr. med. 15/ / Bloch Valdemar kgl. borgmester 26/ / Bloch Victor professor, tandlæge 11/ / Bloch Viggo vicedirektør 13/ / Bloch William professor, sceneinstruktør 30/ / Block Harald kaptajn 19/ / Blom Alfred S grosserer 12/ / Blom Chr. maskinfabrikant 4/ / Blom Erik T grosserer 29/ / Blom F V etatsråd 9/ / Blom Frans arkæolog 9/ / Blom G V docent ved Kunstakademiet 5/ / Blom Gerhard kunstmaler 21/ / Blom Gotfred fabrikejer 30/ / Blom Jakob laboratorieforstander, dr. phil. 22/ / Blom Jan Carl oberst 11/ / Blom Johanne inspektør 17/ / Blom Richard overlæge 1/ / Blom-Andersen Asger højesteretsdommer 2/ / Bluhme Ebba Ragnhilde hofdame 2/ / Bluhme Emil kommandør 31/ / Bluhme Peter boghandler 4/ / Blum Rudolph amtsforvalter 22/ / Blum Volmer H grosserer 18/ / Blume Albert dr. med., sanitetslæge 28/ / Blume N O C M oberstløjtnant 19/ / Blücher af Altona Gustav lensgreve, ritmester 24/ / Blædel Nie. redaktør 17/ / Blæhr Albert dommer 6/ / Blöndahl Sigfus B bibliotekar, dr. phil. 2/ / Blaabjerg Poul direktør, vicekonsul 30/ / Bo Anne Marie rektor 24/ / Boas Arne civilingeniør, kommitteret 26/ / Boas Chr. købmand 3/ / Boas Harald overlæge, dr. med. 3/ / Boas J E dommer 16/ / Boas J E V professor, dr. phil. 2/ / Boas Vilhelm departementschef 10/ / Boas William grosserer 26/ / Bobé Louis kgl. ordens-historiograf, dr. phil. 21/ / Boberg Inger Margrethe arkivar, dr. phil. 23/ / Bock Allan civilingeniør, forfatter 9/ / Bock Fritz fabrikant 23/ / Bock Inge-Lise direktør 21/ / Bock Johannes professor, dr. med. 2/ / Bock Karl N rektor, dr. phil. 30/ / Bockelund Vilhelm grosserer 23/ / Bodelsen C A professor, dr. phil. 18/ / Bodelsen Merete kunsthistoriker 8/ / Bodelsen N F vicekonsul 12/ / Bodenhoff Ernst oberstløjtnant, kammerherre 16/ / Bodenhoff FE E oberstløjtnant 12/ / Bodenhoff Max grosserer 21/ / Bodenhoff-Olsen H V generalintendant, oberst 27/ / Boeck Bianco amtsdirektør 12/ / Boeck Bianco amtsforvalter 27/ /11 Boeck Bianco oberst, kammerherre 14/ / Boeck Christopher professor, forfatter 18/ / Boeck Frantz ambassadør 4/ / Boeck Hector major, kammerjunker 13/ / Boeck-Hansen Axel direktør, civilingeniør 15/ / Boeck-Hansen Chr. Aage kaptajn, skibsreder 16/ / Boeck-Hansen Emil direktør, civilingeniør 25/ / Boe-Frederiksen C planteskoleejer 29/ Boeg Andreas landfysikus, dr. med. 13/ / Boeg N V landsdommer, retspræsident 2/ / Boel Esper mejeriejer 10/ / Boel Niels ambassadør 19/ / Boelskov Palle direktør 17/ / Boesen Ejnar sanginspektør 2/ / Boesen N S dommer 21/ / Boesen Peter forstander, statsaut. vejer og måler 17/ / Boesgaard Ejner N L J skibsmægler, generalkonsul 10/ / Boesgaard Eric redaktør 30/ / Boesgaard Hans redaktør 9/ / Boesgaard Steen generalkonsul 10/ / Boétius Camillo vekselerer 24/ / Boétius Povl underdirektør 23/ / Boétius Preben bankdirektør 30/ / Boétius Vilhelm rektor 1/ /11

17 Bogason Pjetur overlæge 14/ / Bogh Andreas overretssagfører 2/ / Bogh Jacob landsretssagfører 25/ / Bohlmann G C organist 8/ / Bohn Axel akademiinspektør 22/ / Bohn Carl overkirurg, dr. med. 20/ / Bohn Paul Hugo rektor 11/ / Bohn Viggo oberst 2/ / Bohn William Th. oberstløjtnant, direktør i Hærens tekniske Korps 15/ / Bohn-Jespersen Jens jægermester 4/ / Bohn-Rasmussen C V højesteretsdommer 15/ / Bohr Christian professor, dr. med. & sc. 14/ / Bohr Harald professor, dr. phil. 22/ / Bohr Niels professor, dr. phil. & sc. & techn. & jur. 7/ / Bohr Ole dommer 15/ Boisen Gotfr. grosserer 22/ / Boisen Mogens oberstløjtnant, oversætter 15/ / Boisen Poul P O rektor 8/ / Boje Andreas redaktør, cand. theol. 27/ / Bojesen Ernst forlagsboghandler 23/ / Bojesen Kay sølvsmed 15/ / Bojesen Magnus kommandør 27/ /12 Bojesen Aage børnelæge 21/ / Bojesen Aage kammerherre, kommandør 5/ / Bojesen-TrepkaJJToberst 23/ / Bojesen-Trepka Vilh. oberst, kammerherre 29/ / Bojlén Knud skoleoverlæge, dr. med. 22/ / Bojsen A Konow legationssekretær 15/ / Bojsen Ejvind proprietær 20/ / Bojsen Frede højskoleforstander 22/ / Bojsen Fritz direktør 6/ / Bojsen Peter seminarieforstander 15/ / Bojsen-Møller Helge arkitekt 19/ / Bojsen-Møller Jutta frue 17/ / Bokkenheuser Christian oberstløjtnant 7/ / Bokkenheuser Frits professor, skolebestyrer 12/ / Bokkenheuser Knud forfatter 5/ / Boldsen F C direktør 22/ / Boldsen Marius gårdejer 4/ / Bolt N P kunstmaler 13/ / Bolt-Jørgensen Laurits Bolt gesandt 6/ / Bolwig B M dommer 5/ / Bom Frederik overlæge 22/ / Bomholt Julius formand for Folketinget, minister 11/ / Bomholtz Edwin statsaut. revisor 25/ / Bon Fridtjof skoleinspektør 30/ / Bonde Anton havnemester 30/ / Bonde Hans Peter amtsforvalter 22/ / Bonde Harald kommandørkaptajn, direktør 24/ / Bonde Mads Christian skibskonsulent 8/ / Bondegaard A C redaktør 14/ / Bondegaard Ejnar direktør 7/ / Bondesen Ingvor skoleinspektør 26/ / Bondesen J D komponist 7/ / Bondesen J H T dommer 4/ / Bonding Ole Ejnar overarkitekt 15/ / Bondo H H kaptajn 20/ / Bondo Juul domprovst 7/ / Bondo Oluf skovrider, kontorchef 4/ / BondorffK A C professor 18/ / Bonke Niels borgmester, bankdirektør 18/ / Bonlov Knud advokat 19/ / Bonnén Folmer kunstmaler 17/ / Bonnén Helge komponist, pianist 22/ / Bonnesen Beatrice skuespillerinde 21/ / Bonnesen Carl J billedhugger 26/ / Bonnesen E P professor 29/ / Bonnesen Johannes underbibliotekar 17/ / Bonnesen Merete redaktør 26/ / Bonnesen T professor, dr. phil. 27/ / Bonnevie Asger kgl. pakhusforvalter 2/ / Bonnevie Axel G forstander 17/ / Bonnevie Erik dommer 3/ / Bonnichsen I C Elster dr. phil. 26/ / Bonnor Nils Erik direktør 3/ / Borberg Allan overlæge, dr. med. 16/ / Borberg Ejnar Juul politimester 16/ / Borberg Laurits Ploug direktør for Sygekassevæsenet 20/ / Borberg Niels Chr. overlæge, dr. med. 7/ / Borberg Svend forfatter, redaktør 8/ / Borberg William ambassadør 3/ / Borberg Willy dommer 11/ / Borch Caspar udvandringschef, kaptajn 20/ / Borch Christen arkitekt 4/ / Borch Elna billedhuggerinde 6/ / Borch Martin arkitekt 1/ / Borch O V maler 25/ / Borch S C professor 20/ / Borchersen Jørgen godsforvalter, bankdirektør 24/ / Borch-Madsen Povl overkirurg, dr. med. 15/ Borchorst Ernst Otto stadsdirektør 31/ / Borchorst Otto politimester 31/ / Borchsenius Kaare overregissør 1/ / Borchsenius Otto professor, forfatter 17/ / Borchsenius Poul præst, forfatter 7/ / Borchsenius Valborg solodanserinde 19/ / Borck K Chr. fængselsinspektør 9/ / Bording Kristen landbrugsminister 11/ / Borella-Hansen Svend snedkermester 6/ marts Borg Anna skuespillerinde, sceneinstruktør 30/ / Borg Ejnar arkitekt, professor 21/ / Borg Erik kommandørkaptajn 8/ / Borg Th. havnedirektør, kommandørkaptajn 10/ / Borgbjerg Frederik undervisningsminister 10/ / Borgbjærg Axel dr. med. 27/ / Borgen Baldur H V bog- og papirhandler 10/ / Borgen Carl direktør 23/ / Borg-Petersen Christian overlæge 15/ / Borgsmidt Johannes fabrikant 16/ / Bork A direktør 7/ / Bornebusch Carl Heinrich forstander, dr. phil. 29/ / Bornemann Arni generallæge, dr. med. 22/ / Bornemann Cosmus kammerherre 15/ / Bornemann J G F kgl. borgmester 9/ / Bornemann Ove von direktør 5/

18 24/ Bornholdt P etatsråd 3/ / Borre Johannes landsretssagfører 31/ / Borregaard Svend provst 26/ / Borreschmidt Henry Statens arbejdsdirektør 30/ / Borries G V Th. overlæge, dr. med. 11/ / Borring Alfred Einar underdirektør 31/ / Borring Martin kommandør 18/ / Borring Sverre kommunaldirektør 26/ / Borum Erik politimester 27/ / Borum Holger vanddirektør 9/ / Borum Johannes civildommer 17/ / Borum O A professor, dr. jur. 30/ / Borup Johan højskoleforstander 1/ / Borup Julius kgl. kapelmusikus 31/ / Borup Leo vicebrandchef 15/ / Borup Morten lektor, dr. phil. 10/ / Bose Margrete professor 19/ / Boserup C J købmand, konsul 31/ / Boserup H W direktør 9/ / Boserup Johan tandlæge, docent 21/ / Boserup Mogens professor 28/ / Boss Valdemar herredsfoged 13/ / Bosse Poul oberst 16/ / Botved A P grosserer, konsul 20/ / Botved Ole fabrikant 13/ Bouet O maskinmester, rådmand 25/ / Bournonville Charlotte kgl. kammersangerinde 29/ / Bovien Prosper afdelingsbestyrer, dr. phil. 27/ / Bovin Karl maler 5/ / Boye Christian landsretssagfører 8/ / Boye Georg havearkitekt, professor 17/ / Boye Henry V direktør 4/ / Boye Niels Holger kontorchef 7/ / Boysen Jacobi overlæge, dr. med. 15/ / Bracht H N v. boghandler 29/ / Braém Thorvald kommandør 28/ / Brahe Christensen L direktør 3/ / Brahe Pedersen Olav statskonsulent 12/ / Brahe Pedersen Poul direktør, 18 landsretssagfører 24/ / Brahtz John H A direktør, professor, dr. phil. 27/ / Brammer Frederik overførster 27/ / Brammer Gerhard generalintendant 9/ / Brammer Niels kommandørkaptajn 9/ / Brammer Tage amtsforvalter 12/ / Bramsen Alfred dr. chir. & dent., forfatter 4/ / Bramsen Axel L assurancedirektør 15/ / Bramsen Eigil direktør 15/ / Bramsen Ernst direktør, cand. jur. 1/ / Bramsen Henry kgl. kammermusikus 3/ / Bramsen Julius sparekassedirektør 20/ / Bramsen Kristoffer statsskovrider 9/ / Bramsen Ludvig gehejmeetatsråd, direktør 9/ / Bramsen Svend assurandør 19/ / Bramsen Aage grosserer, direktør 4/ / Bramslev Erik driftsbestyrer, dr. techn. 12/ / Bramslev Gunnar civilingeniør 22/ / Bramsnæs C V nationalbankdirektør 12/ / Bramsnæs Frode professor, civilingeniør 10/ / Bramson Karen forfatterinde 10/ / Brande Marlie tegner 29/ / Brandes Edvard dr. phil., redaktør, minister 21/ / Brandes Georg professor, dr. phil. 4/ / Brandorff J O købmand, kæmner 26/ / Brandrup Axel skibsmægler, skibsreder 26/ / Brandstrup Christian afdelingsarkitekt 8/ / Brandstrup Ludvig billedhugger 16/ / Brandstrup Ludvig teaterdirektør, forfatter 20/ / Brandt A C L oberst 9/ / Brandt Ernst direktør, generalkonsul 14/ / Brandt Ernst grosserer, tømmerhandler 7/ / Brandt Frithiof professor, dr. phil. 23/ / Brandt G N kommunegartner, lektor 17/ /4 Brandt Georg bankdirektør 17/ / Brandt Hans provisor 16/ / Brandt J P oberstløjtnant 24/ / Brandt Jacob bankdirektør 14/ / Brandt Jacob direktør, konsul 15/ / Brandt Johanne frue 15/ / Brandt Jørgen isenkræmmer 29/ / Brandt Karl godsejer 7/ / Brandt Knud proprietær 17/ / Brandt Mogens forfatter, skuespiller 1/ / Brandt Otto Jens Christian landsretssagfører 12/ / Brandt-Møller Ludvig damefrisør 26/ / Brandt-Nielsen Erik overlæge, dr. med. 14/ / Brank Kai rationaliseringschef 16/ / Branner H C forfatter 23/ / Branner Povl forlagsboghandler 11/ / Brannov Svend direktør, civilingeniør 3/ / Bransager Niels redaktør 22/ / Branth Carl godsejer 22/ / Branth Ellen boghandler 27/ / Branth G Valentiner- dommer 8/ / Branth Harald etatsråd, godsejer, ritmester 7/ / Branth W forpagter 8/ / Brasch Sven tegner 29/ / Brasen Ebbe udskrivningschef, kaptajn 15/ / Brasen H kunstmaler 16/ / Brask Th. J statskonsulent 16/ / Brask Aage godsejer 23/ / Bratli Carl forfatter, dr. phil. 16/ / Brauer Georg bankdirektør 22/ / Braun H J tobaksfabrikant 1/ / Braun P tobaksfabrikant 8/ / Bredahl Aage professor 17/ / Bredfeldt Mogens direktør 11/ / Bredkjær Niels forstander 6/ / Bredmose Enevold skattedirektør, cand. jur. 19/ / Bredsdorff Johan Ulrik landskabsmaler 22/ / Bredsdorff Kaj lektor 6/ / Bredsdorff Peter (Christian Erhard) arkitekt, professor 26/ / Bredsdorff Thomas højskoleforstander 9/ / Bredsdorff Thomas skibsbygningsdirektør 26/ / Bredsted Aage stadsbibliotekar 13/ / Bredstrup Stig seminarieforstander 13/ / Bregendahl Marie forfatterinde 6/

19 - 22/ Bregnbak Ib K I overtoldinspektør 13/ / Breidahl Axel forfatter 30/ / Breinholt Christen konsul 8/ / Breinholt N B etatrsåd 18/ / Breint Frederik jægermester 3/ / Breitenstein Niels overinspektør, mag. art. 22/ / Brejl S C amtsskolekonsulent 28/ / Bremer Carl fabrikant, direktør, konsul 12/ / Bremer Victor professor, dr. med. 25/ / Bremerstent Erhard overbibliotekar 16/ / Bremmer Gorm konsul, overretssagføreer, direktør 2/ / Brems J biskop, apostolisk vikar for Danmark 7/ / Brendekilde H A figurmaler 7/ / Brendstrup Esbern oberst 10/ / Brendstrup H E birkedommer 7/ / Brendstrup Holger kontorchef 21/ / Brennecke Carl Harald dommer 17/ / Brenaa Hans balletinstruktør, solodanser, koreograf 9/ / Bresemann Sofus redaktør 14/ /10 Bretting Aage Einar professor, civilingeniør 17/ / Bretton-Meyer Hans arkitekt, bygningsinspektør 9/ / Breum Ignatz købmand 9/ / Breum Sophie forfatterinde 28/ / Breuning-Storm Gunna kgl. hof-violinistinde 25/ / Breuning-Storm Hoter stabslæge, dr. med. 28/ / Breyen Birger generalkonsul 27/ / Breyen C W telegrafbestyrer 31/ / Briand de Crévecoeur Emmanuel kontreadmiral 18/ / Brieg Aage veterinærinspektør 3/ / Brigsted Johannes kst. departementschef 19/ / Brill Niels tandlæge, dr. odont., professor 12/ / Brinch Frederik direktør 23/ / Brinch Ove læge, tandlæge, dr. med. 9/ / Brinch Thomas overlæge 17/ / Brinch Ulrik grosserer 9/ /5 Brinch Viggo direktør 15/ / Brincker A fabrikant 9/ / Brink Ove Foss landsdommer 9/ / BrinkSøren L bankdirektør 20/ / Brink Jensen Aage kreditforeningsdirektør, landsretssagfører 23/ / Brinkmann August professor, dr. phil. 1/ / Brint-Nlelsen Otto amtsligningsinspektør 18/ / Brisson Carl skuespiller 23/ / Britze Friedrich gravør, våbentegner 5/ / Brix Christ redaktør og bladudgiver 1/ febr Brix Ejnar politimester 12/ / Brix Ernst politimester 12/ / Brix Frederik kontorchef 19/ / Brix Hans professor, dr. phil. 24/ / Brix Hans redaktør 27/ / Brixtofte Christen redaktør 22/ / Brixtofte N P mejeribestyrer 5/ / Bro Christian Christoffersen oberstløjtnant 6/ / Bro Vagn politimester 17/ / Broager Bendt Dorph overlæge, dr. med. 22/ / Broager P Dorph direktør 8/ / Broberg Carl A konsul, grosserer 16/ / Broberg L P direktør 11/ / Broby Johansen R forfatter 25/ / Broch Lave kaptajn 17/ / Broch Vilhelm Voigt konsul 2/ / Brochmann Andrea landstingsmedlem 1/ / Brock Jørgen direktør, kaptajn, cand. jur. & polit. 2/ / Brock Sigurd direktør, konsul 15/ / Brockenhuus-Schack Adolph greve, kammerherre, hofjægermester 28/ / Brockenhuus-Schack Agnete grevinde 1/ / Brockenhuus-Schack Frands greve, kammerherre 18/ / Brockenhuus Schack Fredrik greve, kammerherre, hofjægermester 13/ / Brockenhuus-Schack Kield greve, oberstløjtnant 8/ / Brockenhuus-Schack Knud greve, hofjægermester 4/ / Brockenhuus-Schack Ludvig greve, hofjægermester 10/ / Brockenhuus-Schack Sophie enkegrevinde 25/ / Brockenhuus-Schack Aage kammerherre, greve 23/ / Brock-Nielsen Margrethe balletdanserinde 10/ / Brodersen C J teknisk direktør i Frdbg Kommune 2/ / Brodersen Chr. N rektor 23/ / Brodersen Edith operasangerinde 25/ / Brodersen Jørgen generalmajor 22/ / Brodersen Paul domprovst, dr. theol. 15/ / Brodersen Th. underdirektør, cand. polyt. 7/ / Brodthagen Holger folketingsmand 8/ / Brodthagen Kaj underdirektør 27/ / Broe Harald direktør, civilingeniør 1/ / Broegaard M A direktør, konsul 14/ / Broge Hans Carl grosserer 19/ / Broge Lauritz overpostinspektør 11/ / Broholm H C museumsinspektør, dr. phil. 8/ / Broholm Svend stadslandinspektør 10/ / Bro-Jørgensen J O arkivar 29/ / Brokfelt M P proprietær 22/ / Brondt Povl politiinspektør 14/ død Bronø Axel frihavnsdirektør, civilingeniør 23/ / Brorsen Søren forsvarsminister 1/ / Brorsen Thomas bankdirektør, borgmester 17/ Brorson Carl bankdirektør 6/ / Brorson Chr. F overretssagfører 2/ / Brorson Viktor kommitteret i Landbrugsministeriet 27/ / Brosted C direktør 5/ / Brostrøm K J professor 30/ / Brown Peter de Nully direktør 18/ / Brown Peter de Nully skibsreder 2/ / Brudsig Kristen rektor 27/ / Bruhn A E D hofjægermester, overførster 11/ / Bruhn Asger direktør, cand. jur. 24/ / Bruhn C A direktør 3/ / Bruhn Erik balletchef, solodanser 3/ / Bruhn Helge oberstløjtnant 27/ / Bruhn J D forvalter ved Kunstakademiet, kaptajn 24/ / Bruhn Johannes direktør, dr. sc. 11/ / Bruhn Kay oberst, kammerherre 12/ / Bruhn Laurits oberst 6/ / Bruhn Maximilian professor 12/

20 12/ Bruhn Rose forfatterinde 1/ / Brummer Carl arkitekt 12/ / Brummerstedt Fridthjof Kai kommandørkaptajn 16/ / Brun Alf kaptajn 24/ / Brun Axel læge 3/ / Brun C A C ambassadør 11/ / Brun Carl Christian direktør 17/ / Brun Charles kammerherre, stiftamtmand 16/ / Brun Constantin kammerherre 5/ /12 Brun Eske departementschef 25/ / Brun Ida hofjægermesterinde 27/ / Brun Johanne operasangerinde 23/ / Brun L C assessor i Overretten 2/ / Brun Ludv. Munthe amtsforvalter, godsejer 15/ / Brun Oscar hofjægermester, godsejer 6/ / Brunke Charles toldforvalter 12/ / Brun-Pedersen Laura malerinde 19/ / Brun-Pedersen Mads stabslæge 18/ / Brunsø Peter kontorchef 18/ / Brunaa Oluf direktør 4/ / Brusendorff Ove direktør, forfatter 10/ / Brusendorff Aage professor, dr. phil. 15/ / Brusvang René Robert konsulent, folketingsmedlem 23/ / Bruun A L dommer 22/ / Bruun Alfred professor 16/ / Bruun Anders gårdejer 25/ / Bruun Andreas redaktør 11/ / Bruun Angelo skuespiller 15/ / Bruun Anne kommunelærerinde 14/ / Bruun Anton F dr. phil. 14/ / Bruun C A kontreadmiral 24/ / Bruun Carl overingeniør 29/ / Bruun Carl J grosserer 2/ / Bruun Daniel kaptajn, forfatter 27/ / Bruun Egon overlæge, dr. med. 1/ / Bruun Emil sognepræst 13/ / Bruun Frederik sognepræst 8/ / Bruun Georg civildommer 6/ Bruun Georg rektor 24/ /5 Bruun Gerda korpschef 16/ / Bruun Gudmund provst 18/ / Bruun H C dommer 5/ /5 Bruun Hans C kontorchef, cand. jur. 5/ / Bruun Hans Henrik højesteretssagfører 12/ / Bruun Henry overarkivar, dr. phil. 17/ / Bruun J B ingeniør 7/ / Bruun J J murermester 23/ / Bruun Jonas højesteretssagfører 3/ / Bruun Jørgen hofjægermester 7/ / Bruun Kai Aage musikchef ved Statsradiofonien, magister 23/ / Bruun Kr. rektor 15/ / Bruun Lars Emil grosserer 29/ / Bruun Laurids forfatter 25/ / Bruun Niels dommer 20/ / Bruun Niels P fabrikant 27/ / Bruun Oscar købmand 20/ / Bruun Otto Johannes direktør 2/ / Bruun P D skovrider 30/ / Bruun Sigurd direktør, landsretssagfører 24/ / Bruun Svend gartneriejer 14/ / Bruun Sv. rektor 10/ / Bruun Svend T landsretssagfører 19/ / Bruun Søren Vedege tobaksfabrikant 31/ / Bruun Rasmussen Arne kunstauktionsleder, kunsthandler 16/ / Bruun-Rasmussen Fr. minister, biskop 6/ / Bruun-Rasmussen Knud redaktør 21/ / Bruun-Rasmussen P administrationschef 14/ / Bruusgaard Holger kgl. kammersanger 11/ / Brücker G Valdemar frimenighedspræst 10/ / Brücker Knud arkitekt 26/ / Brückner Emil landsretssagfører 23/ / Brüel Axel maler og keramiker 30/ / Brüel Erik kommitteret, dr. jur. 24/ / Brüel Gustaf statsskovrider, kammerherre, hofjægermester 19/ / Brüel Tage lektor 15/ / Brüniche-Olsen Henning direktør, civilingeniør, dr. techn. 15/ / Brünings-Hansen Hans godsejer 13/ / Brünniche Andreas hovedbogholder 23/ / Brünniche Einar læge, dr. med. 27/ / Brynskov Bjørn departementschef 15/ / Bryrup Niels bankdirektør 7/ / Bræstrup Andreas byfoged 8/ / Bræstrup Cosmus arkitekt 23/ / Bræstrup Knud direktør, civilingeniør 24/ / Bræstrup P Woverlæge, dr. med. 8/ / Bræstrup Peter Carl kommandør 26/ / Brøchner Hans højesteretssagfører 1/ / Brøchner-Mortensen Georg direktør 20/ / Brøchner-Mortensen J W kgl. vejer og måler, vicekonsul 1/ / Brødsgaard Andreas kontorchef, cand. polit. 13/ / Brøndal Axel direktør 14/ / Brøndal Viggo professor, dr. phil. 13/ / Brøndsted H V professor, dr. phil. 22/ / Brøndsted Henning Andreas teaterchef 24/ / Brøndsted Holger højskoleforstander, dr. phil. 4/ / Brøndsted Johannes rigsantikvar, professor, dr. phil. 5/ / Brøndsted K G forfatter, lektor 12/ /10 Brøndum Louis Christian præst, rektor 3/ / Brøndum Otto direktør 12/ / Brøndum Otto Christian oberst, regionsleder 11/ / Brøndum-Nielsen Johannes professor, dr. phil. 2/ / Brønnum Emil C isenkræmmer 3/ / Brønnum Kaj isenkræmmer 22/ / Brønsted J N professor, dr. phil. 22/ / Bröste Kurt dr. med. 23/ / Brøste Ulf grosserer 31/ / Braae Johannes rektor 26/ / Braae Karen rådsformand, redaktør 18/ / Buch Carl U grosserer 8/ / Buch Chr. Emil toldinspektør 22/ / Buch Harald M G oberstløjtnant 6/ / Buch J L dommer 26/ / Buch Kai Rander professor 10/ / Buch Niels præst 24/ /5

Kraks Blå Bog REGISTER

Kraks Blå Bog REGISTER Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73 Døde T 1 1 1 f C- Liste over e, hvis biograti sidste gang tindes i årgang 1973 af KRAKS BLÅ BOG Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester (Eriksholm) Allen Johannes forfatter Andersen

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Morsø-Cup Resultat fra træning 20/8, Kåstrup ca. 20 km.

Morsø-Cup Resultat fra træning 20/8, Kåstrup ca. 20 km. 1 Resultat fra træning 20/8, Kåstrup ca. 20 km. Nr: Ejer: Ring nr: Stemplingstidspunkt: 1 Lise Nielsen DK 075 14 5472M 20.08.14 10:04:48:45 2 Team HB DK 172 14 4063M 20.08.14 10:04:54:62 3 Team Strandby

Læs mere

Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer

Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer 1917 Rodskjer Søren Kragh O.C. Jonassen Otterstrøm Svend Lauesgaard 1918 Rodskjer Søren Kragh Edelsten

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Allan Jensen DK 126 16 153M 2 Allan Jensen DK 126 16 159M 3 Anny Frantzen DK 075 16 8601M 4 Arne Poulsen DK 084 16 501M 5 Arne Poulsen DK 084 16 502M 6 Bent Jørgensen DK 093 16 382M

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A Frederiksborgturneringen 50m 2016 Samlet stilling opdateret pr. 31-5-2016 Gruppe A Ølstykke A 1573 76 Frederikssund A 1566 64 Melby 1553 57 Jørlunde 1549 50 Ølstykke B 1533 45 Frederikssund B 1305 26 Gruppe

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr. 16-6-2017 Gruppe A Melby 2362 105 Frederikssund A 2359 102 Jørlunde 2338 95 Frederikssund B 2300 59 Stenløse 2200 40 Gruppe B Ølstykke 2332

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

RESULTATLISTE Helsinge Stævne 15m. 2017

RESULTATLISTE Helsinge Stævne 15m. 2017 21-01-2017 14:55:23 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Helsinge Stævne 15m. 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 107588 Natalie Larsen 18-003 Frederikssund IF 1864 200/11 200/12 400/23 2 118540 Mia Toxværd

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Nr: Ejer: Ring Nr: 1 Lars Karlsson DK 12 16 224M 2 Jenny Damgaard DK 075 16 8598M 3 Helmut Lorentzen DK 140 16 364M 4 Erling Lyn Pedersen DK 170 16 2633M 5 Pauli & Gert DK 224 16 131M 6 Evald Nielsen DK

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

og Pokalturnering 1. division DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 1. Team PharmaService 6. John Møller Jepsen 1. Jens M.

og Pokalturnering 1. division DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 1. Team PharmaService 6. John Møller Jepsen 1. Jens M. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2011 12 1. division 1. Team PharmaService H.C. Graversen, Dennis Bilde, Freddi Brøndum (Morten Bilde, Jørgen Cilleborg Hansen, Jacob Røn) Semifinale: Team PharmaService

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m.

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m. VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m. 30-34 år: Hans-Henrik Grabe (77)+2,0 11,02 08 Egon Meyer (36) 10,9 66 Søren Haahr Jensen (63) 11,3 94 Lars Rasmussen (64) +1,6 11,61 98 Tom Olaf Jensen (60) 11,4 90 Gerhardt

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Niels Tonnisen DK 066 16 1407M 2 Team Åge Nielsen DK 097 16 692M 3 Per N.Laursen DK 066 16 1090M 4 Jannik Drozdowski DK 093 16 346M 5 Peter Mikkelsen DK 075 16 8368M 6 Team Villy Læsø

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

RESULTATLISTE FREDERIKSBORG TURNERINGEN 50 METER RUNDE. Med venlig hilsen DGI Nordsjælland Skydning

RESULTATLISTE FREDERIKSBORG TURNERINGEN 50 METER RUNDE. Med venlig hilsen DGI Nordsjælland Skydning DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46, 3400 Hillerød Tlf. 79 40 47 00 Fax 79 40 47 01 Nordsjaelland@dgi.dk www.dginsjskydning.minisite.dk 22-06-2015 RESULTATLISTE FREDERIKSBORG TURNERINGEN 50 METER

Læs mere

1 Morsø-Cup 2014. Status pr. 3-7 2014

1 Morsø-Cup 2014. Status pr. 3-7 2014 1 Morsø-Cup 2014 Status pr. 3-7 2014 Nr: Ejer: Ring nr. 1 Team Odder DK 097 14 4676M 2 Thorkild Thomsen DK 070 14 478M 3 Ann-Marie & Mogens DK 127 14 131M 4 Hans Schougaard DK 108 14 111M 5 Skjelholmsvej

Læs mere