Kraks Blå Bog REGISTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988"

Transkript

1 Kraks Blå Bog REGISTER

2 Kraks 1989 Register over personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON

3 Register til KRAKS BLÅ BOG Navne-register over personer, der er biograferet i KRAKS BLÅ BO G i perioden med angivelse af fødselsdag og -år, evt. dødsdato og -år og endelig den sidste årgang af BLÅ BO G, hvori den pågældendes biografi kan findes. Registret omfatter navne.

4 BLÅ BOGS 80. udgave - et tilbageblik Den 27. maj 1910 udkom KRAKs BLÅ BOG for første gang, og i forordet skrev man:»efter et engelsk Forbillede»Who's Who«, som har fundet Efterligninger i enkelte andre Lande, har vi i nærværende lille Haandbog samlet biografiske Optegnelser over en Række nulevende danske Mænd og Kvinder. Vi har saa vidt muligt søgt at medtage i Bogen Mænd og Kvinder, hvis Levnedsløb kan tænkes at have Interesse for en større Kreds. Valget af, hvem der skulde optages, er foretaget af kyndige Mænd fra forskellige Kredse; men det er indlysende, at det foretagne Skøn i mange Tilfælde kan omtvistes, og navnlig er der sikkert sket Udeladelser, som en senere Udgave forhaabentlig kan raade Bod paa. Den store Interesse og Hjælpsomhed, vi har mødt paa ethvert Punkt ved Udarbejdelsen af denne Bog, giver os Haab om, at den vil indgaa som et Led i Rækken af moderne, gode Haandbøger.«Ideen til KRAKs BLÅ BOG blev givet dr. Ove Krak ( ), som var Vejviserens udgiver, af kontorchef, senere gesandt og direktør for Udenrigsministeriet H A Bernhoft ( ), der kendte Who's Who. Dr. Krak gik med begejstring ind for ideen og ansatte Hjalmar Gammelgaard ( ), fra 1930 forstander for Roskilde Højskole, og han var hans medarbejder i dette vanskelige arbejde. Principperne for bogens redaktion var godt tilrettelagt, og de er blevet fulgt gennem årene. I denne udgave bringes biografier over kendte danske. Førsteudgaven bragte ca biografier. Væksten er naturlig og rimelig, i betragtning af den vældige udvikling på alle områder af det moderne, specialiserede samfund: i administrationen, organisationslivet, erhvervslivet, på det videnskabelige og kunstneriske område osv. Hertil kommer, at indbyggertallet er steget fra i 1910 til i dag. KRAKs BLÅ BOG spænder over et anseligt tidsrum. Blandt de ældste i førsteudgaven var skuespillerinden Louise Phister, f BLÅ BOG har derfor, udover hver ny udgaves aktuelle værdi, også historisk betydning for mange. Derfor følger med denne udgave et navne-register over tidligere biograferede personer i hele perioden Ved hver person er angivet fødselsdato og -år, i de fleste tilfælde dødsdato og -år og endelig den sidste årgang af BLÅ BOG, hvori den pågældendes biografi kan findes. Registret omfatter navne og findes i vedlagte separate bind. København, maj Redaktionen.

5 Abel Albert købmand 25/ / Abel Helvius forpagter 3/ / Abell Jørgen skovrider 15/ / Abell Kjeld forfatter 25/ / Abildgaard Just direktør 14/ / Abildgaard Just konsul, grosserer 16/ / Abildgård Jørgine højskoleforstander, frimenighedspræst 21/ / Abildgaard Knud fabrikant, dr. jur. 22/ / Abildgaard Hansen Vilhelm direktør 5/ / Abildtrup Anton redaktør 25/ / Abrahams Henrik dr. phil. 5/ / Abrahams Nicolai C L klasselotteridirektør 26/ / Abrahamsen Albert overtelegrafbestyrer 10/ / Abrahamsen Axel grosserer, direktør 3/ / Abrahamsen Erik professor, dr. phil. 9/ / Abrahamsen Poul overtelegrafinspektør 25/ / Abrahamsen Sven stadsingeniør 15/ / Abrahamson Bertha frøken 23/ /9 Abrahamson Frederik oberst 29/ / Abrahamson Martin A ingeniør 12/ / Achelis Thomas Otto dr. phil. 23/ ca. 18/ Achen Georg kunstmaler 23/ / Achen Sven Tito redaktør 29/ / Acker Sven direktør 27/ / Ackermann K E kommandør 10/ / Adamsen Carl elektroinstallatør 23/ / Adamsen Oscar grosserer 18/ / Adler Ada Sara dr. phil. 18/ / Adler Agnes pianistinde 19/ / Adler Bertel D grosserer 1/ / Adler D B bankier 1/ / Adler Hanna rektor 28/ / Adler Hans Christian professor, dr. med. vet. 11/ / Adolph Asger Oswald oberstløjtnant, kammerherre 12/ / Adolph C J grosserer 14/ / Adolph Einar marinedirektør 15/ / Adolph Holger generalkonsul, direktør 16/ / Adolph Johan V grosserer 28/ / Adolph Jørgen major 16/ / Adrian Rudolf kobbersmedemester 31/ / Adserballe Vagn landsdommer 12/ / Adsersen Valdemar professor 3/ / Afzelius Adam professor, dr. phil. 20/ / Agerby Aksel komponist 29/ / Agerholm Edvard operasanger 30/ / Agerholm John overkirurg, dr. med. 25/ / Agerholm Sophus direktør 8 / / Agerskov Christian ingeniør 2/ / Agerskov Frederik driftsbestyrer 17/ / Agerskov Lars amtsborgmester, konsulent 12/ / Agersnap Hans kunstmaler 19/ / Agersted Aage politimester 19/ / Agerup Flemming udenrigsråd 5/ / Aggebo Anker læge 7/ / Aggebo Jens rektor 28/ / Agger Knud kunstmaler 26/ / Aggerbeck C A sæbefabrikant 13/ / Aggerholm Ellen skuespillerinde 11/ / Aggerholm I P etatsråd, bankdirektør 21/ / Aggerholm Svend skuespiller 19/ / Agner Hans Chr. direktør 21/ / Ahlefeldt-Laurvig C W greve, udenrigsminister 2/ / Ahlefeldt-Laurvig Carl overretssagfører, direktør, greve 10/ Ahlefeldt-Laurvig Claus greve 2/ / Ahlefeldt-Laurvig Fredrik Julius greve, hofjægermester, løjtnant 3/ / Ahlefeldt Laurvig Frits lensgreve, kammerherre, hofjægermester, forfatter 1 4 / / Ahlefeldt-Laurvig Hanne overhofmesterinde, lensgrevinde 11/ / Ahlefeldt-Laurvig Hans greve, godsejer 12/ / Ahlefeldt-Laurvig Kai Benedict lensgreve, kammerherre, hofjægermester 12/ / Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester 16/ / Ahlefeldt-Laurvig Preben greve, gesandt 27/ / Ahlefeldt-Laurvig Sigismund greve, kammerherre, hofjægermester 4 / / Ahlefeldt-Laurvig Theodor greve, forretningsfører 22/ / Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fredrik Preben greve, kammerherre, hofjægermester 30/ / Ahlefeldt-Laurvig-Bille Gregers greve, kammerherre, hofjægermester 14/ / Ahlefeldt-Laurvig-Bille Jessie grevinde 18/ / Ahlefeldt-Laurvig-Bille Julius greve, kammerherre, hofjægermester 16/ / Ahlefeldt-Laurvigen Adolph greve, proprietær 31/ / Ahlefeldt-Laurvigen Christian lensgreve, kammerherre, hofjægermester 31/ / Ahlefeldt-Laurvigen Polly grevinde 25/ / Ahlefeldt-Laurvigen Sofus greve, birkedommer, herredsfoged 17/ / Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Anna grevinde 23/ / Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Christian greve, kammerherre, hofjægermester 6/ / Ahlmann Elisabeth (Lis) kunstvæverske 1 3 / / Ahlmann Vilhelm arkitekt 14/ / Ahlmann-Lorentzen N godsejer 19/ / Ahlmann-Ohlsen Johs. direktør 22/ / Ahlmann Olesen Finn domprovst 22/ / Ahm Axel forstander 26/ / Ahm Axel proprietær 3/ / Ahm Jens rektor 1 0 / / Ahnfelt-Rønne Øyvind højesteretssagfører 17/ /

6 Ahnlund Knut professor 24/ Ahrens Ditlev forstander 9/ / Aistrup Robert direktør 6/ / Albeck Andreas overretssagfører 29/ / Albeck Carl V grosserer 5/ / Albeck Emil seminarieforstander 12/ / Albeck Hans etatsråd, grosserer 7/ / Albeck Jacob kontreadmiral 2/ / Albeck Kaj kontorchef 12/ / Albeck Ulla universitetslektor, forfatter 7/ / Albeck Victor overlæge, dr. med. 9/ / Alberti Sophie frøken 19/ / Albertsen V T justitsråd, sagfører 24/ / Albertsen Vilhelm grosserer 16/ / Albrecht-Beste J landsretssagfører 1/ / Albrechtsen A M grosserer, statsaut. revisor 17/ / Albrechtsen H Aksel kreditforeningsdirektør 28/ / Albrectsen Sigurd Riber amtslæge 6/ / Alexandersen Johan landsretssagfører, justitsråd 22/ / Alfelt Else malerinde 16/ / Alkil Niels højesteretssagfører 10/ / Alkjær Johannes tømrermester 9/ / Alkærsig Sven programredaktør 2/ / Allen Johannes forfatter 16/ / Aller Axel bladudgiver 1/ / Aller Carl bladudgiver 25/ / Aller Claes direktør 25/ / Aller Mogens chefredaktør 22/ / Aller Valdemar bladudgiver 7/ / Allerup Flemming Påtges højesteretssagfører 9/ / Allerup Ove oberst 11/ / Allerup Richard generalmajor 18/ / Allin Arthur domorganist 3/ / Allin Hanna operasangerinde 15/ / Alling Frants civilingeniør 7/ / Als A E sparekassedirektør 11/ / Alsbo N P provst 8/ / Als-Nielsen Aage overlæge, dr. med. 3/ / Alsted Gunnar dr. med. 18/ / Alsted Jakob rektor, cand. theol. & mag. 11/ / Aister Harald landsretssagfører 3/ / Aister Leo direktør 28/ / Alstrup Carl skuespiller 11/ / Alstrup Frederik Andersen direktør 5/ / Alstrup Gunnar landsretssagfører 30/ / Alstrup J A købmand 16/ / Alstrup Jørgen A direktør, konsul 26/ Alstrup Knud Andersen direktør 19/ / Alstrup Svend afdelingschef 20/ / Alsøe Axel fabrikinspektør, civilingeniør 22/ / Alving Theodor Martin direktør 16/ / Arnberg H C professor, arkitekt 23/ / Amberg Vitus H C civilingeniør 10/ / Ambt Einar arkitekt 22/ / Ambt G C C generaldirektør for DSB 24/ / Amby Kristen folketingsmand 4/ / Amdrup G C viceadmiral 19/ / Amdrup Ricard kommunelærer 12/ / Amdrup V M overretssagfører, sparekassedirektør 1/ / Ammentorp C E A stiftamtmand, kammerherre 8/ / Ammentorp Kjeld civilingeniør, direktør 10/ / Ammentorp Ludvig dr. med., generallæge 28/ / Ammentorp Nils G A stadsingeniør 26/ / Ammentorp Verner kontorchef 22/ / Ammitzbøll Edvard Kindt fængselsinspektør 20/ / Ammitzbøll Frederik inspektør 26/ / Ammitzbøll Jan brandchef, civilingeniør 5/ / Ammundsen Johannes direktør 10/ / Ammundsen John biskop 1/ / Ammundsen Valdemar biskop, dr. theol. 19/ / Ammundsen Vibeke overbibliotekar 22/ / Amorsen Søren konsul, bankdirektør 26/ / Amsinck Ove skibsreder 14/ / Amtrup Muthis oberst 29/ / Amundin C smedemester 4/ / Amundsen Holger kommandør 19/ /2 Amundsen Louis O G generalkonsul 22/ / Ancher Anna kunstmalerinde 18/ / Ancher Helga malerinde 19/ / Ancher Michael kunstmaler 9/ / Anchersen Maria overlæge 30/ / Ancker H J sagfører 16/ / Andersen A C apoteker 10/ / Andersen A C forfatter 24/ / Andersen A C laboratorieforstander 19/ / Andersen A Chr. provst 29/ / Andersen A F professor, dr. phil. 10/ / Andersen A G rektor 19/ / Andersen A I Stabsintendant 23/ / Andersen A O direktør i DFDS 8/ / Andersen A P redaktør 30/ / Andersen Aksel direktør 12/ Andersen Aksel hospitalsdirektør 16/ / Andersen Aksel professor 19/ / Andersen Aksel Oluf skoledirektør 20/ / Andersen Alfred borgmester 3/ / Andersen Alfred direktør9/ / Andersen Alfred Schinnerup generalkonsul 1/ / Andersen Alma forstander 23/ / Andersen Alsing minister 5/ / Andersen Anders gårdejer 4/ / Andersen Anders murermester 12/ / Andersen Anders overlæge 14/ / Andersen Anders proprietær, mejeriejer 17/ / Andersen Anders provst, dr. theol. 18/ / Andersen Anders skibsreder 11/ / Andersen Anders C M ingeniør 20/ / Andersen Anders J grosserer 10/ / Andersen Anders Martin afdelingsarkitekt 15/ / Andersen Anders Peter politimester 3/ / Andersen Andr. købmand, konsul 17/ / Andersen Andreas Juhl chefredaktør 29/ / Andersen Anthon borgmester 18/ / Andersen Arne skoledirektør 3/ / Andersen Arnold advokat 3/ / Andersen Arthur landsdommer 20/9 1896

7 - 23/ Andersen Asbjørn skuespiller 30/ / Andersen Axel H redaktør 7/ formentlig Andersen Axel M bygmester 4/ / Andersen Axel Rygaard direktør, cand. jur. 18/ / Andersen Bength Martin postdirektør 28/ / Andersen Bent professor, dr. med. 4/ / Andersen Bjørn kontreadmiral 3/ / Andersen Bodil afdelingschef 27/ / Andersen Børge E sognepræst 20/ / Andersen Børge Vilhelm amtsligningsinspektør 16/ / Andersen C A direktør 14/ / Andersen C C bageribestyrer 20/ / Andersen C F sparekassedirektør 17/ / Andersen C F Gerner kommunaldirektør 2/ / Andersen C R la Cour hospitalsinspektør 17/ / Andersen Carl afdelingsdirektør 14/ / Andersen Carl direktør 20/ / Andersen Carl direktør, statsaut. revisor 31/ / Andersen Carl Angelius redaktør 25/ / Andersen Carl F professor, tegneinspektør 24/ / Andersen Carl Henry apoteker 26/ / Andersen Carl Mazanti skibsreder 12/ / Andersen Carl W veterinærinspektør 16/ / Andersen Carlo kgl. kapelmusikus og kgl. koncertmester 13/ / Andersen Chr. civildommer 11/ / Andersen Chr. direktør 28/ / Andersen Chr. grosserer 30/ / Andersen Christian oldermand, glarmester 11/ / Andersen Christian postmester, kaptajn 13/ / Andersen Christian D A bankdirektør 27/ / Andersen Dines professor, dr. phil. 26/ / Andersen E Høiland forbundsnæstformand 13/ / Andersen E W overingeniør, cand. polyt. 16/ / Andersen Edvard E kommandør 3/ / Andersen Ege kobbersmedemester 14/ / Andersen Egmont landsdommer 21/ / Andersen Einar direktør for Geodætisk Institut, professor, dr. phil. 16/ / Andersen Einer opmålingschef 8/ / Andersen Einer rektor 13/ / Andersen Ejnar direktør, bogtrykker 9/ / Andersen Ejnar kontorchef 14/ / Andersen Elius sparekassedirektør, borgmester 24/ / Andersen Ellen Villemoes frue 27/ / Andersen Emil redaktør 14/ / Andersen Emilie arkivar, mag. art. 26/ / Andersen Engelbrecht marinestabsingeniør 28/ / Andersen Erik konsul, grosserer 14/ / Andersen Erik Wainø overlæge 29/ / Andersen Etlar socialinspektør 17/ / Andersen F F generalmajor 21/ / Andersen F V provst, dr. theol. 11/ / Andersen Ferdinand grosserer 7/ / Andersen Folmer direktør, cand. polyt. 16/ / Andersen Frederik borgmester 26/ / Andersen Frederik rådmand 12/ / Andersen Fr. I skovrider 4/ / Andersen Frode undervisningsinspektør 19/ / Andersen Georg direktør 27/ / Andersen Georg prokurist 9/ / Andersen Gotfred husinspektør 12/ / Andersen Gunnar Skov gårdejer 20/ / Andersen H C arkitekt 2/ / Andersen H C direktør 25/ / Andersen H C direktør 28/ / Andersen H Chr. driftsbestyrer 10/ / Andersen H E direktør 22/ / Andersen H N etatsråd 10/ / Andersen Hans direktør 3/ / Andersen Hans generalmajor 7/ / Andersen Hans gårdejer 27/ / Andersen Hans gårdejer 29/ / Andersen Hans kammerherre, amtmand 7/ / Andersen Hans C professor, dr. med. 2/ / Andersen Harry afdelingsleder, dr. phil., universitetslektor 21/ / Andersen Henning direktør 4/ / Andersen Henning Jesper professor, overlæge, dr. med. 19/ / Andersen Henry bogbindermester 18/ / Andersen Holger præsident 11/ / Andersen Ib professor, overkirurg, dr. med. 17/ / Andersen Ib tegner 21/ / Andersen Ingeborg forlagsdirektør 29/ / Andersen lngefred Juul rådsformand 26/ / Andersen J M S kontorchef 10/ / Andersen J Møller gårdejer 16/ / Andersen J Oskar professor, dr. theol. 15/ / Andersen J Smedegaard landsretssagfører, hypotekforeningsdirektør 6/ / Andersen Jacob overpostinspektør 23/ / Andersen Jens bygmester 8/ / Andersen Jens husmand 3/ / Andersen Johan bankdirektør 21/ / Andersen Johannes advokat 9/ / Andersen Johannes læge 18/ / Andersen Johs. V overlæge, dr, med. 27/ / Andersen John solodanser 28/ / Andersen Julius direktør 26/ / Andersen Just billedhugger, sølvsmed 13/ / Andersen Just landsretssagfører 8/ / Andersen Jørgen afdelingschef i Finansministeriet 28/ / Andersen Jørgen overtoldinspektør 27/ / Andersen Jørgen redaktør 26/ / Andersen Jørgen rektor, dr. phil. 14/ / Andersen K B Folketingets formand 1/ / Andersen K M landbrugskonsulent 19/ / Andersen Karl D F grosserer, generalkonsul 7/ / Andersen Kay hofjægermester 4/ / Andersen Kjeld overlæge 18/ / Andersen Knud forfatter 11/ / Andersen Knud kreditforeningsdirektør, landsretssagfører 26/ / Andersen Knud Hee stiftsprovst 13/ / Andersen Kristian grosserer 4/ / Andersen L Sperling bankdirektør 8/ / Andersen Lars dommer 28/ /

8 Andersen Laurits rentier 6/ / Andersen Leif Esper forfatter 6/ / Andersen Ludvig arkitekt 14/ / Andersen M Siggaard professor, overlæge, dr. med. 12/ / Andersen Marinus arkitekt 19/ / Andersen Marius borgmester 19/ Andersen Marius borgmester 22/ / Andersen Marius Kristian dommer 20/ / Andersen Martin violinpædagog 13/ / Andersen Mathias underdirektør 5/ Andersen Max billedhugger 24/ / Andersen Michael administrationschef 14/ / Andersen N Folmer stationsforstander 9/ / Andersen N J proprietær 8/ / Andersen N P direktør, civilingeniør, lektor 9/ / Andersen N P skoledirektør 8/ / Andersen Niels by- og herredsfoged 13/ / Andersen Niels civilingeniør 10/ / Andersen Niels direktør 14/ / Andersen Niels etatsråd 11/ / Andersen Niels højesteretssagfører 30/ / Andersen Niels proprietær 11/ / Andersen Niels Alsing borgmester 6/ / Andersen Niels Evald direktør 23/ / Andersen Niels Knud professor, dr. theol. 22/ / Andersen Nikolaj redaktør, sekretær 8/ / Andersen O borgmester 18/ / Andersen Ole Erik grosserer, vicekonsul 3/ / Andersen Oluf professor, overlæge, dr. med. 24/ / Andersen Osvald direktør, civilingeniør 1/ / Andersen Otto direktør 10/ / Andersen Otto E direktør 25/ / Andersen P M S borgmester, overdommer 23/ / Andersen P O A statsgældsdirektør 16/ / Andersen Paulli direktør 1/ / Andersen Peter direktør 1/ / Andersen Peter overlærer 18/ / Andersen Peter redaktør 11/ / Andersen Peter Anders fagforbundsformand 28/ / Andersen Peter Ervin konsul 27/ / Andersen Poul bankdirektør 8/ / Andersen Poul professor, dr. jur. 12/ / Andersen Poul professor, dr. phil. 8/ / Andersen Poul økonomidirektør 12/ / Andersen Rasmus bankdirektør 18/ / Andersen Rasmus billedhugger 25/ / Andersen Rasmus gårdejer 16/ / Andersen Rasmus præst 23/ / Andersen Rasmus restauratør 30/ / Andersen Rasmus sagfører 20/ / Andersen Rikardt oberst 17/ / Andersen Robert Svend oberst 18/ Andersen Sigurd godsejer, hofjægermester 2/ / Andersen Sigurd Juul højskolelærer 2/ / Andersen Sophus komponist 8/ / Andersen Steen direktør 17/ / Andersen Stig konsulent, cand. polit. 26/ / Andersen Sven veterinærinspektør 18/ / Andersen Svend afdelingsarkitekt 26/ Andersen Svend ankechef 24/ Andersen Svend direktør 6/ / Andersen Svend E E fabrikinspektør, civilingeniør 24/ / Andersen Svend Olaf kontorchef 12/ / Andersen Svend Åge borgmester 18/ / Andersen Svend Aage oberstløjtnant 4/ / Andersen Svend Aage professor, civilingeniør 15/ / Andersen Søren gårdejer 14/ / Andersen Tage forstander 26/ / Andersen Tage generalløjtnant 4/ / Andersen Th. vinhandler, vicekonsul 24/ / Andersen Torkild Bangsbo overlæge 1/ / Andersen Troels Thune overlæge, dr. med. 14/ / Andersen Valdemar mag. scient. 10/ / Andersen Valdemar tegner 3/ / Andersen Verner solodanser 7/ / Andersen Viggo direktør, generalkonsul 29/ / Andersen Viggo Sten professor, dr. phil. 18/ / Andersen Vilhelm møbelfabrikant 27/ / Andersen Vilh. professor, dr. phil. 16/ / Andersen William Thune overlæge, dr. med. 1/ / Andersen Willy landsdommer 20/ / Andersen Aage auditør ved DSB 16/ / Andersen Aage civilingeniør 1/ / Andersen Aage V redaktør 22/ / Andersen-Alstrup Theodor generaldirektør 8/ / Andersen-Høyer Ulf Schack oberst, civilingeniør 24/ / Andersen Nexø Martin forfatter 26/ / Anderskouv Christian overtoldinspektør 3/7 1B71-11/ Anderskouv Jørgen civilingeniør 26/ / Anderson Ejnar fabrikant, konsul 19/ / Andersson Frans kammersanger 23/ / Andersson Josef forretningsfører 18/ / Andkær Ove direktør 26/ / Andreasen A C Holger direktør, generalkonsul 20/ / Andreasen A H M professor, dr. techn. 1/ / Andreasen Carl Anton ingeniør 16/ / Andreasen Christian A dommer 7/ / Andreasen Gunnar ingeniør 22/ / Andreasen Hardy dr. jur., landsretssagfører 14/ / Andreasen Henning arkitekt, industriel designer 26/ / Andreasen K skoleinspektør 21/ / Andreasen N P parcellist 25/ / Andreasen Niels redaktør 30/ / Andreasen Otto Valdemar bogtrykker 18/ / Andreasen Thorvald direktør, vicekonsul 8/ / Andreassen Alfred skoledirektør 17/ / Andreassen Berg stationsforstander 23/ / Andreassen Kaj Tage dommer 18/ / Andrés D G direktør 15/ / Andresen Albert apoteker 5/ / Andresen Albert etatsråd, direktør i Statsanstalten 28/ / Andresen Alexis R skibsreder 29/ / Andresen Andreas bankdirektør 4/ / Andresen Carl direktør 20/ / Andresen Chr. skibsreder, konsul 11/3

9 / Andresen Ebbe arkitekt 21/ / Andresen Emil købmand 5/ / Andresen Emil købmand 6/ / Andresen Hans gårdejer 3/ / Andresen Hans Carl stadsarkitekt 12/ / Andresen Helge kommandør 2/ / Andresen Henrik politimester 11/ / Andresen Mathias tobaksfabrikant 30/ / Andresen Poul Ernst fabrikejer, kaptajn 6/ / Andresen Povl Helge overlæge, dr. med. 23/ / Andresen Richard direktør 1/ / Andresen Sigurd kriminaldommer 15/ / Andresen Theodor præst 20/ / Andresen Viggo professor, tandlæge, dr. med. dent. h.c. 31/ / Andrup Jens gårdejer 7/ / Andrup Otto museumsdirektør 8/ / Andræ Poul etatsråd, amtsforvalter 26/ / Andræ Victor assessor i Overretten 23/B / Anesen Niels forfatter 22/ / Angelo Henry S underdirektør, civilingeniør 6/ / Angelo Holger redaktør 17/ / Angelo Wm. overretssagfører 28/ / Anglo Aage R direktør, dr. techn. h.c. 10/ / Anker Hjalmar civildommer 12/ /9 Anker Jean overbibliotekar, dr. phil. 8/ / Anker-Jensen Knud overretssagfører 7/ / Anker Larsen Johs. forfatter 18/ / Anker-Petersen Karl Gustav direktør 4/ / Ankersted Karen kommunelærerinde 18/ / Ankerstjerne Johan etatsråd 13/ / Ankjær Haldur direktør 14/ / Ankjær R A E rektor 27/ / Ankjær S H justitiarius 21/ / Ankjær Stephan E oberst 14/ / Anning-Petersen P C oberst 13/ / Antons Kai overlæge 27/ / Antonsen Anegrethe skuespillerinde 25/ / Antonsen Carl administrator 22/ / Antonsen Jørgen redaktør 14/ / Appel Axel statskonsulent 13/ / Appel Elin Høgsbro lektor, cand. mag. 5/ / Appel Erik domæneforpagter 2/ / Appel Fredrik arkitekt 18/ / Appel Hans landbrugslærer 29/ / Appel Ingeborg lærerinde 26/ / Appel Jacob højskoleforstander, minister 23/ / Appeldorn C M oberstløjtnant 10/ / Arbo-Båhr Henry grosserer, assurandør 16/ / Arboe-Rasmussen Erik redaktør 6/ / Arboe Rasmussen N P sognepræst 1/ / Arbøl Carsten politimester 12/ / Arctander Carl forfatter, journalist 12/ / Arendrup Albert generalmajor, kammerherre 18/ / Arendrup Christian v. generalmajor 25/ / Arendrup Gustav kontorchef 7/ / Arendrup Herluf stabslæge 6/ / Arends Otto læge 12/ /11 Arenfeldt Julius Fred. godsejer 10/ / Arenholt Julie civilingeniør, fabrikinspektør 10/ / Arenholt Jørgen læge 14/ / Arenstorff Frederik v. hofjægermester 4/ / Arent Ingvard borgmester 28/ / Arentoft Axel stationsforstander 24/ / Arentoft Marius sagfører 24/ / Arentoft Preben rektor, lektor 3/ / Arentsen Aron slagteridirektør 5/ / Arentsen Kaj overlæge, dr. med. 8/ / Arentz Hjalmar direktør 19/ / Arfelt Emil statsaut. revisor 27/ / Arffmann Svend civildommer 1/ / Arlaud Augusta kontorchef 10/ / Arley Niels dr. phil. 7/ Arnau Johan finanshovedkasserer 20/ / Arndal Aksel rektor 29/ / Arndal Valdemar overretssagfører 26/ / Arne Petersen Knud arkitekt 5/ / Arnesen Vilhelm marinemaler 25/ / Arnesen-Kall Harald oberstløjtnant 19/ / Arnfred J Th. civilingeniør, højskoleforstander 19/ / Arnholtz Arthur professor, dr. phil. 28/ / Arnskov Christian advokat 20/ / Arnskov Laurits Thomas dommer 3/ / Arnskov V postmester 24/ / Arnstedt N P gesandt, godsejer 20/ / Arnstedt Niels cand. jur. 4/ / Arnth-Jensen N E indenrigsminister 27/ / Arnting Ernst direktør 28/ / Arntz Waldemar brygger 1/ / Arntzen Carl Harald generalkonsul 26/ / Arntzen Emil etatsråd, generalkonsul 29/ / Arntzen Ludvig højesteretssagfører 5/ / Arnvig Jørgen overlæge, dr. med. 13/ / Arum Reinholdt politimester 12/ / Arup Erik professor, dr. phil. 22/ / Arup Frederik forretningsbestyrer 1/ / Arup Henning Nyquist landsretssagfører 9/ / Arup Johannes veterinærkonsulent 21/ / Arup Niels advokat 3/ / Arup Sir Ove Nyquist civilingeniør 16/ / Arup William P forretningsfører 10/ / Arvin G J rektor 31/ / Aschengreen J Chr. direktør 17/ / Askgaard Vagn overlæge 17/ / Askøe K F W civilingeniør 11/ / Asmund Johs. provst 29/ / Asmund Vilhelm kommunelæge 19/ / Asmussen A landsdommer 13/ / Asmussen Andreas departementschef 15/ / Asmussen Frederik højesteretssagfører 30/ / Asmussen Johann købmand 6/ / Asmussen Otto postmester 30/ / Asmussen Robert W professor, dr. phil. 26/ / Asmussen Severin J oberst 11/ / Asmussen Svend-G musikforlægger 21/ / Asmussen William Haagen Wahl direktør 2/ / Asmussen Aage grosserer 20/ / Asschenfeldt-Hansen Carl sognepræst 9

10 28/ / Atlung Knud kontorchef 15/ maj Attrup Martin førstelærer 21/ / Aubeck A K professor 10/ / Aubeck Frederik redaktør 21/ / Aubertin Axel tømmerhandler 1/ / d'auchamp Paul politimester 9/ / Aude Carl nævnsformand 7/ / Augsburg Ejner Hugo palæforvalter, oberstløjtnant 26/ / Augsburg H V kommandør 26/ / Augsburg jannik apoteker 11/ / Augustinus Christian tobaksfabrikant 2/ / Augustinus Ludvig direktør 13/ / Auken Kirsten dr, med. 25/ / Aumont Arthur journalist 2/ / Aunsholm Poul politimester 21/ / Axel prins til Danmark, admiral, direktør i ØK 12/ / Axelsen Frank overkirurg 6/ / Axelsen G L direktør 10/ / Axelsen Peter direktør 19/ /1 Bach Andreas civildommer 9/ / Bach Arthur amtmand, kammerherre 20/ / Bach Christen Lyngby politimester 19/ / Bach H professor, dr. phil. 17/ / Bach I C Petersen købmand 20/ / Bach Jørgen fabrikdirektør 30/ / Bach Kirstein generalkonsul, hofvinhandler 5/ / Bach Knud gårdejer 26/ / Bach PJ Petersen købmand 28/ / Bache C P M gehejmekonferensråd 14/ / Bache Carl Otto kammerherre, stiftamtmand 2/ / Bache D G M overretssagfører 6/ / Bache Gustav overlæge 29/ / Bache H A generalintendant 13/ / Bache Henrik højesteretssagfører 8/ / Bache Holger professor 12/ / Bache N H højesteretssagfører 7/ / Bache O F professor 30/ / Bache Otto professor, kunstmaler 21/ / Bache Paulus violoncellist 18/ / Bache Waldemar kammerherre 12/ / Bacher Tønnes forstander 21/ / Bach-Nielsen A overretssagfører 25/ / Back Christian J direktør 16/ / Back H direktør 4/ / Backer Kaj H læge, dr. med. 9/ / Backhaus Gregers kontorchef 16/ / Backhaus Aage grosserer 18/ / Bade H P M sognepræst, provst 22/ / Baden Jakob bogbindermester 20/ / Bager H J søfartschef 27/ / Bagge August direktør 6/ / Bagge Frederik hofbogtrykker 2/ / Bagge Hans redaktør 9/ / Bagge Karen overbestyrerinde 31/ / Bagge P F civilingeniør, konsul 2/ / Bagger Gregers direktør, cand. polyt. 28/ / Bagger Hans øre- og halslæge, klinikchef 2/ / Bagger Hedevig forstanderinde 18/ / Bagger J H højesteretssagfører 3/ / Bagger J Sofus A skoleinspektør 9/ / Bagger S V overkirurg, dr. med. 19/ / Bagger-Hansen Knud grosserer 3/ / Bagger-Sørensen Erik fabrikant, konsul 24/ / Baggesen Ragnar boghandler 11/ / Baggesgaard Rasmussen H professor, dr. phil. 8/ / Bahnsen Berthold sparekassedirektør 8/ / Bahnsen Holger kontreadmiral 29/ / Bahnson J J kaptajn, direktør 3/ / Bahnson Louis grosserer, direktør 18/ / Bajer Fredrik forfatter 21/ / Bak Krej Jensen proprietær 6/ / Bak Kristian belysningsdirektør, dr. techn. 20/ / Bak-Jensen J S arkitekt, branddirektør 31/ / Bakke Orla vicedirektør 30/ / Bakkekilde R S direktør, konsul 24/ / Balle C G generalmajor 26/ / Balle Frederik sognepræst, provst 26/ / Balle Frederik C overretssagfører, bankdirektør 10/ / Balle Mogens maler 1/ / Balle Niels statskonsulent, docent 14/ / Balle Otto P kunstmaler 17/ / Baller Viggo dommer 6/ / Ballhausen Carl højesteretssagfører 9/ / Ballin Max direktør 12/ / Balling Chr. lærer, forfatter 24/ / Balling Ejnar Leth provst, sognepræst 27/ / Balling Hans bankdirektør 28/ / Balling Jens godsejer 10/ / Ballisager Aksel sparekassedirektør 8/ / Balslev Benjamin provst 6/ / Balslev Einar direktør 21/ / Balslev Johannes kontorchef 27/ / Balslev Lauritz biskop 17/ / Balslev Thorvald valgmenighedspræst 24/ / Balslev Vilhelm lektor 2/ / Balthazar-Christensen Eggert direktør 28/ / Balthazar-Christensen T V dommer 23/ / Baltzer Vilhelm undervisningsinspektør, cand. mag. 13/ / Balzer Jürgen redaktør, mag. art. 4/ / Bamberger Werner direktør 4/ / Bang Andres generalkonsul, apoteker 23/ / Bang August boghandler 12/ Bang Axel overretssagfører 14/ / Bang Bernhard professor, dr. med. 7/ / Bang C A forlagsboghandler 13/ / Bang Carl præsident for Vestre Landsret 31/ / Bang Christian Frederik dommer 30/ / Bang Chr. Hjelm grosserer 14/ / Bang Frans Djørup toldinspektør 25/ / Bang Frederik sparekassedirektør 2/ / Bang Fridtjof læge, dr. med. 6/ / Bang Gustav forfatter, dr. phil. 26/ / Bang H V skibsfører 15/ / Bang Hans direktør 25/ / Bang Hans Olaf overlæge, dr. med. 19/ jan Bang Henrik rektor 11/ /

11 Bang Herman forfatter 20/ / Bang Immanuel næstformand i Landsoverskatterådet 1/ / Bang Immanuel sognepræst 5/ / Bang) P professor, dr. theol. 13/ / Bang J P F klitinspektør 25/ / Bang Jacob toldkasserer, kaptajn 5/ / Bang Jacob E arkitekt 19/ / Bang Kaj vejdirektør 9/ / Bang Napoleon redaktør 25/ / Bang Niels dr. phil., skoledirektør 2/ / Bang Nina undervisningsminister 6/ / Bang Ole overlæge, dr. med. 22/ / Bang Oluf forfatter 22/ / Bang Oluf professor 12/ / Bang Otto højesteretssagfører 8/ / Bang Paul guld- og sølvsmed, oldermand 19/ / Bang Pedro (Peter) direktør 31/ / Bang S J oberstløjtnant 15/ / Bang Sophus professor, overlæge, dr. med. 26/ / Bang T E dommer 20/ / Bang Vilhelm A direktør 11/ / Bang Aage direktør, hof-buntmager 15/ / Bangert Conrad kontorchef 30/ / Bangert Emilius domkantor, professor 19/ / Bang-Jensen Povl 6/ / Bangsbøll F C S kommandør 23/ / Bangslev Carl amtslæge 12/ / Bangsted Helge redaktør 9/ Bang-Sørensen Michael maler 25/ / Banke Jørgen bibliotekskonsulent, forfatter 16/ / Banke Niels direktør 29/ / Bardenfleth Alette hofdame 31/ / Bardenfleth Frederik kammerherre, kontreadmiral 21/ / Bardenfleth Gunnar kabinetssekretær, kammerherre 1/ / Bardenfleth Hemming creditkassedirektør, cand.jur. 8/ / Bardenfleth Ida kammerherreinde 30/ / Bardenfleth Ingolf kommandør 24/ / Bardenfleth J F E byretsdommer 31/ / Bardenfleth Karen priorinde 28/ / Bardenfleth Kristine forstanderinde 12/ / Bardenfleth Vilhelm kammerherre, stiftamtmand 18/ / Barfod A departementschef 2/ / Barfod Andreas politimester 28/ / Barfod Børge professor 21/ / Barfod Halfdan kommandør, kammerherre 19/ / Barfod Hans Peter læge, dr. med. 14/ / Barfod K V T sognepræst 25/ / Barfod Olaf O grosserer, forlagsboghandler 16/ / Barfod Poul Tang tømrermester 20/ / Barfod Thorkil forfatter 24/ / Barfoed Carl Johan direktør 24/ / Barfoed Harald apoteker 31/ / Barfoed Knud V arkitekt 1/ / Barfoed Magnus Kruse civildommer 18/ / Barfoed Mogens underdirektør 23/ / Barfoed Ole rektor 13/ / Barfoed Per redaktør 9/ / Barfoed Viggo journalist 31/ / Barfoed Aage forfatter 2/ / Barfred Arne overlæge, dr. med. 22/ / Barkholt Johs. boghandler 19/ / Barkhuus Wilhelm direktør 19/ / Barmwater Ferdinand docent, dr. phil. 10/ / Barnekow Christian komponist, professor 28/ / Barner L T C v. distriktsingeniør 2/ /11 Barner Regitze stiftsdame 28/ / Barner-Rasmussen Johannes direktør 21/ / Barnow Erik direktør, tømmerhandler 28/ / Barnow Niels tømmerhandler, konsul 7/ / Barnow Poul konsul 28/ / Barr Kaj professor 26/ / Barslund Viggo direktør, cand. jur. 22/ / Barsoe Kai S grosserer, fabrikant 18/ / Barsøe Peter stiftsprovst 26/ / Barteis Daniel overlæge 18/ / Bartels Erik Daniel overlæge, dr. med. 16/ / Barteis Eyvind ambassadør 13/ Bartholdy Carl Georg oberst 6/ / Bartholdy Christian sognepræst 21/ / Bartholin Jørgen Fr. redaktør 18/ / Bartsch Axel amtslæge 24/ / Basse Andreas F overretssagfører 10/ / Basse August præst 17/ / Basse Niels direktør 7/ / Bast Anton biskop 8/ / Bast Jørgen forfatter, redaktør 25/ / Bastrup Christian Gjørtz kontreadmiral 25/ / Battaglia Valborg viceskoledirektør 6/ / Bauditz Ferdinand redaktør 5/ / Bauditz Knud amtsforvalter 18/ / Bauditz Rolf kommandør 22/ / Bauditz Sophus professor, skoledirektør, forfatter 23/ / Bauer Adolf justitsråd 13/ / Baumann Ove Raimond direktør 4/ / Baumann Povl arkitekt 9/ / Baumann Reimund generalkonsul 10/ / Baun Christian biskop 10/ / Baunbæk Villy sognepræst 6/ / Baune Joh. grosserer 6/ / Baunsgaard P fabrikant 25/ / Bavngaard Aage Thomsen skovrider 19/ / Bay C C dommer 7/ / Bay Carl domprovst 2/ / Bay Cordt købmand, generalkonsul 16/ / Bay Erik arkitekt 9/ / Bay J Christian overbibliotekar 12/ / Bay Ludvig grosserer 4/ / Bay Majus dampmøller 5/ ca. 23/ Bay Oluf overretssagfører 27/ / Bay Waldemar dommer 2/ / Bayer Chr. sekretær 2/ / Bayer Frederik overretssagfører 8/ / Bech Alexander godsejer 18/ / Bech August forpagter 16/ / Bech August hofjægermester, godsejer 14/ /

12 Bech C A R generalkonsul, ingeniør 16/ / Bech Carl distriktsingeniør 6/ / Bech Carl Adolph Rothe kammerherre, hofjægermester 25/ / Bech Emil direktør 2/ / Bech Erik politimester 17/ Bech Fritz forstander 25/ /10 Bech Georg generalkonsul 20/ / Bech Gunnar professor, dr. phil. 23/ / Bech IHolger ambassadør 19/ / Bech Holger vicedirektør 2/ / Bech Johannes forfatter 25/ / Bech Jørgen direktør 9/ / Bech Jørgen Albert godsejer 14/ / Bech Jørgen Peter godsejer, hofjægermester 30/ / Bech Knud F estanciero 26/ / Bech Marius direktør 4/ / Bech Oluf filialdirektør i Nationalbanken 8/ / Bech Peter handelsgartner 20/ / Bech Viggo E amtslæge, dr. med. 9/ / Bech-Bruun Helge højesteretssagfører 25/ / Becher Chr. dommer 29/ / Becher Hans Nobel dommer 10/ / Bechgaard Hans købmand 27/ / Bechgaard Hans Christian civilingeniør 30/ / Bechgaard Julius komponist, professor 19/ / Bechmann H G retspræsident 29/ / Bechmann L fabrikdirektør 28/ / Beck Arthur direktør 17/ / Beck Carl Johan sektionsingeniør 11/ / Beck Chr. F arkitekturmaler 14/ / Beck Ellen kgl. kammersangerinde 3/ / Beck Hans balletmester 31/ / Beck Hans grosserer 17/ / Beck Hans Falkenstjerne direktør 30/ / Beck Harald Eduard v. hofjægermester 8/ / Beck Johannes distrikts- og havneingeniør 21/ / Beck Johannes V provst 22/ / Beck Ludvig cand. theol., højskoleforstander 25/ / Beck Otto Friis godsejer 8/ / Becker Carl overretssagfører 17/ / Becker Carl J grosserer, assurandør 6/ / Becker Frits Christian professor, civilingeniør 15/ / Becker G A professor 22/ /4 Becker John væver 2/ / Becker Knuth forfatter 21/ / Becker Sv. A provst, dr. theol. 29/ / Becker-Christensen Gottfried konsul, grosserer 3/ / Becker-Christensen Poul overlæge, dr. med. 8/ / Beckett Francis dr. phil. 26/ / Beckett Thomas politimester 10/ / Beckmann Johan skibsmægler 19/ / Beenfeldt Thor arkitekt, maler 10/ / Begtrup Aksel ligningsdirektør 28/ / Begtrup Bodil ambassadør 12/ / Begtrup Erik dr. med. 2/ / Begtrup Frederik L højskoleforstander, ingeniør 13/ / Begtrup Holger højskoleforstander 28/ / Begtrup-Hansen Knud rigspolitichef 15/ / Begtrup-Hansen Otto dommer 18/ / Begtrup-Hansen Theodor overlæge, dr. med. 1/ / Behrend Schat direktør, civilingeniør 11/ / Behrend William kontorchef, musikforfatter 16/ / Behrend Aage ekspeditionschef 5/ / Behrendt Johan direktør 11/ / Behrendt-Poulsen Poul Einar højesteretssagfører 28/ / Behrens Carl redaktør 18/ / Beier Rudolf direktør, cand. act. 9/ / Beierholm A bankdirektør 30/ / Beissenherz J E kammerherre, generalmajor 18/ / Bek Aage sagfører 17/ / Bender Max murer 28/ / Bendix Dagmar pianistinde 27/ / Bendix Frits professor 12/ / Bendix Georg S grosserer 11/ / Bendix Hans tegner og skribent 19/ / Bendix Kai direktør 29/ / Bendix Oskar underdirektør 3/ / Bendix Victor komponist, professor 17/ / Bendix William grosserer 17/ / Bendixen Hans Christian professor, dr. med. vet. h.c. 12/ / Bendixen Harry chefredaktør 13/ / Bendixen Helmer statskonsulent 3/ / Bendixen Henrik advokat 23/ / Bendixen Ivar direktør, civilingeniør 15/ / Bendixen Ove grosserer 6/ / Bendix-Poulsen H amtslæge 7/ / Bendixsen Axel civilingeniør, dr. techn. 3/ / Bendsen Johan afdelingschef, kaptajn 21/ / Bendtsen Chr. sektionsingeniør 27/ Bendtsen Eiler rektor, mag. art. 27/ / Bendtsen F M bibliotekar, cand. mag. 2/ / Bendtsen Paul H professor, dr. techn. 13/ / Bendtsen Poul læge 6/ / Bendtzen Georg købmand 1/ / Bendtzen Julius overretssagfører 26/ / Bendtzen Svend Aage direktør, isenkræmmer 29/ / Bendz Viggo direktør, konsul 2/ / Benedictsen Olav Emil læge 7/ / Benedictsen Åge Meyer forfatter 13/ / Bennigsen Robert v. vicedirektør 23/ / Bennike Helge oberst 11/ / Bennike Ove oberst 6/ / Bennike Vagn generalmajor 6/ / Bennike Valdemar højskolelærer 3/ / Benthien Emil grosserer 24/ / Bentsen Andreas skoleforstander 9/ / Bentsen F H V kontorchef 10/ / Bentsen Helge landsdommer 2/ / Bentsen Ivar arkitekt, professor 13/ / Bentsen Ralph landsretssagfører 15/ / Bentzen Alfred Klaudius fængselsinspektør, cand. jur. 26/ / Bentzen Axel maler 9/ / Bentzen Christian overlæge, dr. med. 19/ /

13 Bentzen Edvard konservator, billedhugger 2/ / Bentzen F V L overretssagfører 10/ / Bentzen Hans direktør 9/ / Bentzen Ole overlæge, lektor, dr. med. 19/ / Bentzen Sophus overlæge 13/ /1 Bentzen Aage professor, dr. theol. 13/ / Bentzon A Drachmann højesteretspræsident 29/ / Bentzon Henrik skuespiller 5/ / Bentzon Inger forfatter 12/ / Bentzon Jørgen komponist 14/ / Bentzon M F Lv. generalmajor 21/ / Bentzon Martha Drachmann forfatterinde 7/ / Bentzon P G K overlæge, dr. med. 22/ / Bentzon Povl etatsråd, civilingeniør, landinspektør 31/ / Bentzon Viggo professor, dr. jur. 15/ / Benzon Alfred apoteker, fabrikejer 17/ / Benzon Bøje dr. scient. 11/ / Benzon Christian v. kammerherre, oberst 20/ / Benzon Niels apoteker, fabrikant 22/ / Benzon Otto forfatter, apoteker, fabrikejer 17/ / Benzon Peter Eggert præst, forfatter 25/ / Benzon Vilhelm v. hofjægermester 14/ / Benzon Vilhelm professor, livlæge 13/ / Benzon William kaptajn, ingeniør 5/ / Benzon Aage von bankier, fondsbørsvekselerer 16/ / Berendsen Ivar toldinspektør 5/ / Berendt Louis grosserer 12/ / Berg August Dedenroth sagfører 30/ / Berg Axel arkitekt 5/ / Berg Axel direktør 4/ / Berg Axel H E direktør 21/ / Berg Cai landsretssagfører 3/ / Berg Christian justitsråd, kreditforeningsdirektør 3/ / Berg Ditlev direktør 12/ / Berg Frederik Friis provst 12/ /8 Berg H P direktør 7/ / Berg Hagbart postmester 16/ / Berg Hans V stabslæge 26/ / Berg Henrik Wilh. advokat 3/ / Berg Jens ritmester, direktør 2/ Berg Jens Christian kaptajn, adjudant hos H.M. Kongen 7/ / Berg Johannes forbundsnæstformand 24/ / Berg Just direktør 31/ / Berg Kaj professor, dr. phil. 13/ / Berg Leif direktør, cand. polit. 20/ / Berg Niels afdelingsleder, cand. polyt. & mag. scient. 21/ / Berg Otto amtsforvalter 26/ / Berg Otto direktør 13/ / Berg Paul redaktør, afdelingschef i Danmarks Radio 3/ / Berg Rasmus forfatter 15/ / Berg Sigurd indenrigsminister 3/ / Berg Sigurd musikforfatter 24/ / Berg V formand for I/S De Bergske Blade 16/ / Berg V E bankdirektør 5/ / Berg Vilh. C direktør 29/ / Berggreen Gottfred H underdirektør 10/ / Berggreen Johannes direktør 19/ / Bergh Rudolph S dr. phil., komponist 22/ / Bergh Sigurd overretssagfører 15/ / Berglund Viggo civilingeniør 4/ / Bergmann Eduard konsul 1/ / Bergmann Lorenz professor, dr. theol. 4/ / Bergstedt Harald forfatter 10/ / Bergstrand Poulsen Elisabeth forfatterinde, malerinde 12/ / Bergstrøm Hjalmar forfatter 1/ / Bergstrøm Vilh. forfatter, journalist 19/ / Bergsøe Flemming maler 12/ / Bergsøe J F kaptajn, frihavnsdirektør 16/ / Bergsøe Jørgen overpostinspektør 27/ / Bergsøe Paul civilingeniør, dr. techn. 22/ / Bergsøe Svend fabrikant, ingeniør 15/ / Bergsøe Vilhelm professor, dr. phil. 8/ / Bering Otto hovedbogholder i Danmarks Nationalbank 10/ / Berléme Aage direktør 3/ / Berlin Knud professor, dr. jur. 7/ / Bernburg Julius grosserer 8/ / Berner Edwin overretssagfører 24/ / Berner Gottlob etatsråd 14/ / Berner Iwan direktør 2/ / Berner J A stiftamtmand, kammerherre 30/ / Berner J H overretssagfører 3/ / Berner-Schilden-Holsten Adam kammerherre, hofjægermester, lensbaron 18/ / Berner-Schilden-Holsten Hans lensbaron, kammerhere, hofjægermester 18/ / Bernhoft H A direktør for Udenrigsministeriet, kammerherre 1/ / Bernild Holger redaktør 20/ / Berning Asger G advokat 7/ / Berning Hugo højesteretsdommer 20/ / Bernstorff-Gyldensteen Erik lensgreve, kammerherre, hofjægermester 26/ / Bernstorff-Gyldensteen Hugo lensgreve 5/ / Bernstorff-Mylius Andreas P greve, kammerherre, hofjægermester 10/ / Bernstorff-Mylius Ulrich greve, kammerherre, hofjægermester 4/ / Bernth Ole købmand 23/ / Bemtsen Anton forfatter 26/ / Berntsen Klaus minister 12/ / Berntsen Oluf bankdirektør 5/ / Berntsen Aage læge, digter, maler 16/ / Berring C J direktør 26/ / Bertelsen Aksel Teilmand landsdommer 29/ / Bertelsen Alfr. medicinalkonsulent for Grønlands Styrelse 5/ / Bertelsen Arne professor, overlæge, dr. med. 11/ / Bertelsen E kontorchef, hovedbogholder 1/ / Bertelsen Erik forfatter 25/ / Bertelsen Hans ambassadør 5/ / Bertelsen Henrik dr. phil. 12/ / Bertelsen Kai Aage Bjørklund direktør 12/ / Bertelsen Ludvig dommer 22/ / Bertelsen Svend Aage direktør, skibsingeniør 12/ / Bertelsen Aage kunstmaler 28/ /9 Bertelsen Aage rektor 6/ / Berthelsen A C oberstløjtnant 30/

14 16/ Berthelsen Alfred arkitekt, bygningsinspektør 27/ / Berthelsen André grosserer, direktør 9/ / Berthelsen Georg balletdanser 7/ / Berthelsen Georg konsul, hypotekforeningsdirektør 14/ / Berthelsen Helge G overlæge 1/ / Berthelsen Jens P fægtelærer, kaptajn 15/ / Berthelsen Jørgen landstingsmand 23/ / Berthelsen Palle generalløjtnant 26/ / Berthelsen Rasmus overassistent, kommunalbestyrelsesformand 12/ / Berthelsen S M godsinspektør, sagfører 30/ / Berthing Thorvald højesteretsdommer 19/ / Bertholdt Poul C økonomidirektør 28/ / Bertolt Oluf forretningsfører 30/ / Bertouch-Lehn Poul lensbaron, kammerherre, hofjægermester 22/ / Bertouch-Lehn Poul Johan lensbaron, gesandtskabsattaché 10/ / Bertouch-Lehn Rudolph baron, gesandt, kammerherre 27/ / Bertram Agnete cand. mag., gymnastiklærer 8/ / Bertram Helge maler, professor 7/ / Bertram Robert overtoldinspektør 17/ / Bertram-Larsen Frithjof tårnurfabrikant 7/ Bertram-Larsen J tårnurfabrikant 4/ / Besthorn Rasmus Olsen dr. phil. 29/ / Bestie Georg etatsråd, grosserer 18/ / Beuck Carl sognepræst 17/ / Bewer William skuespiller 16/ / Beyer Frode biskop 18/ / Beyer Petrus læge, storsire 24/ / Beyer Aage kommitteret, konsul 28/ / Bidstrup Herluf tegner 10/ / Bidstrup Jørgen direktør 11/ / Bidstrup Knud redaktør 13/ / Bidstrup Magnus Th. købmand, vicekonsul 11/ / Bidstrup Mathias Andreas professor, arkitekt 25/ / Bidstrup V Biem direktør, civilingeniør 18/ / Bie H herredsfoged 29/ / Bie Jacob Anker brygger 1/ / Bie Ove købmand 13/ / Bie Valdemar overlæge, professor, dr. med. 14/ / Bie Viggo direktør 4/ / Bielefeldt Carl V præst 20/ / Bielefeldt Grethe Hvidtfeldt direktør, konsul 25/ Biel-Knudsen Godtfred husmand 7/ / Bierberg Ernst forlagsboghandler 16/ / Bierbum C R P C bankdirektør, sagfører 16/ / Bierbum F M C bankdirektør 14/ / Bierfreund Axel dommer 28/ / Biering Erik minister 23/ / Biering Frederik generallæge 22/ / Biering Georg overlæge 21/ / Biering Torvald provst 13/ / Bierring Jacob kreditkassedirektør 13/ / Bierring Knud overkirurg, dr. med. 7/ / Bigier P V gesandt 7/ / Bigum Julius redaktør 7/ / Bigaard Sørensen Bent civilingeniør 28/ / Bihesen Povl direktør, cand. phil. 21/ Biilgaard Christian landsdommer 1/ / Biilgaard Svend overarkitekt 27/ / Biilmann Chr. H skoleinspektør 23/ / Biilmann Einar professor, dr. phil. 10/ / Biilmann Holger skovrider 3/ / Biilmann Holger Saxtorph overlæge 6/ / Biilmann Sylvester stabsdyrlæge 12/ / Biilmann Petersen Børge tegner 17/ / Biilmann Petersen Gunnar arkitekt, professor 17/ / Bildsøe Erik Grove overingeniør 13/ / Bildsøe Hans Grove kammerherre, kommandør 24/ / Bildsøe J A D J navigationsdirektør, kommandør 24/ / Bilfeldt Otto kontorchef 20/ / Bille Carl direktør 16/ / Bille Frants gehejmekonferensråd, kammerherre 14/ / Bille Mogens overlæge, viceamtsborgmester 30/ / Bille Siegfriede Frederikke kammerherreinde 21/ / Bille Steen Andersen revisionschef 27/ / Bille Torben direktør, civilingeniør 6/ / Bille Brahe Axel baron, kammerherre, amtmand 12/ / Bille-Brahe Erik baron, generalmajor 1/ / Bille-Brahe Louise grevinde, overhofmesterinde 18/ / Bille-Brahe Oluf baron, kammerherre, hofjægermester 13/ / Bille Brahe Preben baron, hofjægermester 29/ / Bille-Brahe-Selby Daniel baron, kammerherre, hofjægermester 16/ / Bille-Brahe-Selby Hendrik lensgreve, kammerherre 24/ / Bille-Brahe-Selby Preben lensgreve, kammerherre, hofjægermester 14/ / Bille-Hansen A C justitsråd, ekspeditionssekretær 15/ / Billenstein Carl S direktør, kaptajn 26/ / Billgren Poul forstander 7/ / Binder Georg fabrikant 7/ / Binderup-Schultz V direktør 5/ / Bindslev Alfred borgmester 21/ i 30/ Bindslev Knud bankbestyrer, rådmand 25/ / Bindslev Oscar overretssagfører 25/ / Bindslev Valdemar kreditforeningsdirektør 27/ / Bing Anton redaktør 8/ / Bing Bertel redaktør 19/ / Bing Frederik direktør i Statsanstalten 31/ / Bing H I professor, dr. med. 26/ / Bing Harald porcelænsfabrikant 26/ / Bing Jens direktør, dr. med. 19/ / Bing Kai civilingeniør, konsulent 16/ / Bing Ludvig advokat 22/ / Bing Otto overretssagfører 16/ / Binzer Carl Ludvig amtslæge 26/ / Binzer Knud rektor 20/ / Binzer Paul civilingeniør 22/ / Birch August kommitteret, konsul 21/ / Birch E P sagfører, kæmner 25/ / Birch Johs. direktør 29/ / Birch Ludvig civilingeniør 15/ /

15 Birch Vilhelm skuespiller, translatør 20/ / Birck Laurits V professor, dr. polit. 17/ / Birk Carl Georg Ostenfeld landinspektør, kontorchef 25/ Birk Johannes Aagaard direktør 17/ / Birke Axel sognepræst 24/ / Birke Louise forfatterinde 21/ / Birke P L M generalmajor 7/ / Birkedal Uffe præst 17/ / Birkedal-Barfod Ludvig organist 27/ / Birkelund Tove professor, dr. phil. 28/ / Birket Marius direktør 6/ / Birket-Smith Frederik bibliotekar 11/ / Birket-Smith Henry overingeniør 22/ / Birket-Smith Kaj dr. phil. & scient., overinspektør ved Nationalmuseet 20/ / Birket-Smitn Sophus overbibliotekar, dr. phil. 28/ / Birkmose Axel direktør 15/ / Birn Ove overkirurg 30/ / Bisgaard Axel overlæge, dr. med. 23/ / Bisgaard H L sparekasseinspektør, dr. polit. 2/ / Bisgaard Holger læge 28/ / Bisgaard Ivar direktør / Bisgaard Oluf landsdommer 8/ / Bisgaard Otto overretssagfører 25/ / Bisgaard Vilhelm oberstløjtnant, civilingeniør 16/ / Bissen Vilhelm billedhugger, professor 5/ / Bistrup Henning Avgust Østerberg kommandørkaptajn 15/ / Bitsch Chr. Fr. justitsråd, sagfører 10/ / Bitsch-Larsen Johannes direktør 9/ / Bittmann Johan Edward missionær 20/ / Biørn Per kgl. kammersanger 31/ / Bjardon G kriminaldommer 9/ / Bjarkov L oberst 7/ / Bjarne Hans finanshovedbogholder, lektor 23/ / Bjarner Anders apoteker, dr. pharm. 22/ / Bjarnhof Karl forfatter 28/ / Bjarnov J A N R rustmester 7/ / Bjarnov William distriktsingeniør 24/ / Bjarup Alfred advokat 3/ / Bjellekjær J P Jensen gårdejer 22/ / Bjerg Johannes C professor, billedhugger 26/ / Bjerg Aage sektionsingeniør, cand. polyt. 19/ / Bjerge Poul højskolelærer 6/ / Bjerge Torkild professor, dr. phil. 8/ / Bjering Tage Borrebye overlæge, dr. med. 11/ / Bjerke Kjeld afdelingschef 29/ / Bjerke Sten Statens naturfrednings- og landskabskonsulent, lektor 26/ / Bjerre Axel provst 10/ / Bjerre Axel M politimester 18/ / Bjerre Einer Fabricius- læge 14/ / Bjerre Hans overkirurg, dr. med. 8/ / Bjerre Henning direktør, civilingeniør 11/ / Bjerre Jacob ingeniør 19/ / Bjerre Johannes direktør 30/ / Bjerre M C A landsretssagfører 12/ / Bjerre Markus gårdejer 19/ / Bjerre Nicolai apoteker 7/ / Bjerre Niels kunstmaler 5/ / Bjerre Peder proprietær 6/ / Bjerre Valdemar rektor 17/ / Bjerre Aage stadsingeniør 3/ / Bjerre-Christensen Conrad traiteur 10/ / Bjerregaard Alfred Jørgen direktør 2/ / Bjerregaard Georg dommer 20/ / Bjerregaard Hans forfatter 2/ / Bjerregaard Jens P professor, tandlæge 24/ / Bjerregaard Knud kommunaldirektør 8/ / Bjerregård Knud-Eyvind landsretssagfører 29/ / Bjerregaard Niels fiskeauktionsmester 7/ / Bjerregaard Olaf oberst 23/ / Bjerregaard Ove C grosserer 8/ / Bjerregaard S S sagfører, borgmester 13/ / Bjerregaard Valdemar generalmajor 29/ / Bjerring G L oberstløjtnant, slotsforvalter 30/ / Bjerring J J borgmester, godsekspeditør 14/ / Bjerrum Anders professor, dr. phil. 12/ / Bjerrum Hans Adolf civilingeniør 8/ / Bjerrum Jannik øjenlæge, dr. med., professor 26/ / Bjerrum Laurits civilingeniør, dr. sc. techn., direktør 6/ / Bjerrum Niels professor, dr. phil. & techn. 11/ / Bjerrum Oluf dr. med., tandlæge 28/ / Bjerrum Paul O oberstløjtnant 29/ / Bjørk Erik Arne sorenskriver 27/ / Bjørke Svend oberst 12/ / Bjørklund Alfred rådmand 31/ / Bjørklund Poul maler, billedhugger, grafiker 26/ / Bjørling Otto generalkonsul, direktør 29/ / Bjørløw Gunnar fabrikant 28/ / Bjørløw H O fabrikejer 30/ / Bjørn Ove direktør 16/ / Bjørn Sven Erling apoteker 9/ / Bjørnbo Axel Anthon dr. phil., underbibliotekar 20/ / Bjørneboe Martine frue 25/ / Bjørneboe Otto undervisningsinspektør, cand. mag. 14/ / Bjørner Anna Larssen skuespillerinde 12/ / Bjørner Bue grosserer 4/ / Bjørner Dan grosserer 4/ / Bjørnholm Harry Lorenz oberstløjtnant 20/ / Bjørn-Jensen W kriminaldommer 31/ / Bjørnow H C direktør, cand. jur. 25/ / Bjørrild Poul Erik forlagsdirektør 4/ / Blach Mogens civilingeniør, havnedirektør 27/ / Blache Christian professor, marinemaler 1/ / Blache Hans ingeniør, dr. techn. 17/ / Black Clara kontorchef 15/ /10 Black Ejnar journalist 2/ / Blackstad Theodor professor, dr. med. 29/ Blad Augusta skuespillerinde 10/ / Blad Axel overkirurg, dr. med. 6/ / Bladt Holger J direktør 28/ / Bladt Jens folketingsmand 26/ / Bladt P direktør 17/ /1 Blang Levy provst 30/ / Blangstrup Christian kaptajn, redaktør 29/ / Blatt Franz professor, dr. phil. & jur. 31/ / Blatt Thora Balslev professor, dr. phil. 15

16 24/ / Blaumüller Edvard sognepræst, forfatter 12/ / Blechingberg Carl grosserer 7/ / Blechingberg Einar ambassaderåd 29/ Blechingberg Einar amtsforvalter 15/ / Blegvad Bjørn overlæge, dr. med. 22/ / Blegvad Harald direktør, dr. phil. 24/ / Blegvad Niels Rh. overlæge 20/ / Blegvad Olaf overlæge, dr. med. 30/ / Biem M P kreditforeningsdirektør 8/ / Bienker Alfred provst 11/ / Blicher Hans Jacob redaktør 3/ / Blicher Jens dommer 18/ / Blicher Kai direktør, vicekonsul 11/ / Blicher Karen inspektør 20/ / Blicher N H havneingeniør 5/ / Blichfeldt Axel direktør, civilingeniør 7/ / Blichfeldt H F professor 9/ /11 Blindbæk Alfred direktør, cand. jur. 1/ / Blinkenberg Andreas professor, dr. phil. et litt. 13/ / Blinkenberg Christian professor, dr. phil. 15/ / Blinkenberg Peter Andreas overlæge 20/ / Blitger C A politimester 19/ / Blixen-Finecke Axel baron, kammerherre, kaptajn 21/ / Blixen Finecke C A baron, kammerherre, hofjægermester 20/ / Blixen-Finecke Frederik baron, hofjægermester, stamhusbesidder 10/ / Blixen-Finecke Karen baronesse, forfatterinde 17/ / Blixenkrone-Møller Niels overkirurg, professor, dr. med. 2/ / Bloch Anna skuespillerinde 2/ / Bloch C E professor, dr. med. 21/ / Bloch Christian kommandør 6/ / Bloch Emil direktør for Kunstmuseet 14/ / Bloch Harald direktør 14/ / Bloch K C direktør, vicekonsul 30/ / Bloch Kay generalkonsul, grosserer 29/ / Bloch Lauritz Heymann konsul 19/ / Bloch Oscar professor, dr. med. 15/ / Bloch Valdemar kgl. borgmester 26/ / Bloch Victor professor, tandlæge 11/ / Bloch Viggo vicedirektør 13/ / Bloch William professor, sceneinstruktør 30/ / Block Harald kaptajn 19/ / Blom Alfred S grosserer 12/ / Blom Chr. maskinfabrikant 4/ / Blom Erik T grosserer 29/ / Blom F V etatsråd 9/ / Blom Frans arkæolog 9/ / Blom G V docent ved Kunstakademiet 5/ / Blom Gerhard kunstmaler 21/ / Blom Gotfred fabrikejer 30/ / Blom Jakob laboratorieforstander, dr. phil. 22/ / Blom Jan Carl oberst 11/ / Blom Johanne inspektør 17/ / Blom Richard overlæge 1/ / Blom-Andersen Asger højesteretsdommer 2/ / Bluhme Ebba Ragnhilde hofdame 2/ / Bluhme Emil kommandør 31/ / Bluhme Peter boghandler 4/ / Blum Rudolph amtsforvalter 22/ / Blum Volmer H grosserer 18/ / Blume Albert dr. med., sanitetslæge 28/ / Blume N O C M oberstløjtnant 19/ / Blücher af Altona Gustav lensgreve, ritmester 24/ / Blædel Nie. redaktør 17/ / Blæhr Albert dommer 6/ / Blöndahl Sigfus B bibliotekar, dr. phil. 2/ / Blaabjerg Poul direktør, vicekonsul 30/ / Bo Anne Marie rektor 24/ / Boas Arne civilingeniør, kommitteret 26/ / Boas Chr. købmand 3/ / Boas Harald overlæge, dr. med. 3/ / Boas J E dommer 16/ / Boas J E V professor, dr. phil. 2/ / Boas Vilhelm departementschef 10/ / Boas William grosserer 26/ / Bobé Louis kgl. ordens-historiograf, dr. phil. 21/ / Boberg Inger Margrethe arkivar, dr. phil. 23/ / Bock Allan civilingeniør, forfatter 9/ / Bock Fritz fabrikant 23/ / Bock Inge-Lise direktør 21/ / Bock Johannes professor, dr. med. 2/ / Bock Karl N rektor, dr. phil. 30/ / Bockelund Vilhelm grosserer 23/ / Bodelsen C A professor, dr. phil. 18/ / Bodelsen Merete kunsthistoriker 8/ / Bodelsen N F vicekonsul 12/ / Bodenhoff Ernst oberstløjtnant, kammerherre 16/ / Bodenhoff FE E oberstløjtnant 12/ / Bodenhoff Max grosserer 21/ / Bodenhoff-Olsen H V generalintendant, oberst 27/ / Boeck Bianco amtsdirektør 12/ / Boeck Bianco amtsforvalter 27/ /11 Boeck Bianco oberst, kammerherre 14/ / Boeck Christopher professor, forfatter 18/ / Boeck Frantz ambassadør 4/ / Boeck Hector major, kammerjunker 13/ / Boeck-Hansen Axel direktør, civilingeniør 15/ / Boeck-Hansen Chr. Aage kaptajn, skibsreder 16/ / Boeck-Hansen Emil direktør, civilingeniør 25/ / Boe-Frederiksen C planteskoleejer 29/ Boeg Andreas landfysikus, dr. med. 13/ / Boeg N V landsdommer, retspræsident 2/ / Boel Esper mejeriejer 10/ / Boel Niels ambassadør 19/ / Boelskov Palle direktør 17/ / Boesen Ejnar sanginspektør 2/ / Boesen N S dommer 21/ / Boesen Peter forstander, statsaut. vejer og måler 17/ / Boesgaard Ejner N L J skibsmægler, generalkonsul 10/ / Boesgaard Eric redaktør 30/ / Boesgaard Hans redaktør 9/ / Boesgaard Steen generalkonsul 10/ / Boétius Camillo vekselerer 24/ / Boétius Povl underdirektør 23/ / Boétius Preben bankdirektør 30/ / Boétius Vilhelm rektor 1/ /11

17 Bogason Pjetur overlæge 14/ / Bogh Andreas overretssagfører 2/ / Bogh Jacob landsretssagfører 25/ / Bohlmann G C organist 8/ / Bohn Axel akademiinspektør 22/ / Bohn Carl overkirurg, dr. med. 20/ / Bohn Paul Hugo rektor 11/ / Bohn Viggo oberst 2/ / Bohn William Th. oberstløjtnant, direktør i Hærens tekniske Korps 15/ / Bohn-Jespersen Jens jægermester 4/ / Bohn-Rasmussen C V højesteretsdommer 15/ / Bohr Christian professor, dr. med. & sc. 14/ / Bohr Harald professor, dr. phil. 22/ / Bohr Niels professor, dr. phil. & sc. & techn. & jur. 7/ / Bohr Ole dommer 15/ Boisen Gotfr. grosserer 22/ / Boisen Mogens oberstløjtnant, oversætter 15/ / Boisen Poul P O rektor 8/ / Boje Andreas redaktør, cand. theol. 27/ / Bojesen Ernst forlagsboghandler 23/ / Bojesen Kay sølvsmed 15/ / Bojesen Magnus kommandør 27/ /12 Bojesen Aage børnelæge 21/ / Bojesen Aage kammerherre, kommandør 5/ / Bojesen-TrepkaJJToberst 23/ / Bojesen-Trepka Vilh. oberst, kammerherre 29/ / Bojlén Knud skoleoverlæge, dr. med. 22/ / Bojsen A Konow legationssekretær 15/ / Bojsen Ejvind proprietær 20/ / Bojsen Frede højskoleforstander 22/ / Bojsen Fritz direktør 6/ / Bojsen Peter seminarieforstander 15/ / Bojsen-Møller Helge arkitekt 19/ / Bojsen-Møller Jutta frue 17/ / Bokkenheuser Christian oberstløjtnant 7/ / Bokkenheuser Frits professor, skolebestyrer 12/ / Bokkenheuser Knud forfatter 5/ / Boldsen F C direktør 22/ / Boldsen Marius gårdejer 4/ / Bolt N P kunstmaler 13/ / Bolt-Jørgensen Laurits Bolt gesandt 6/ / Bolwig B M dommer 5/ / Bom Frederik overlæge 22/ / Bomholt Julius formand for Folketinget, minister 11/ / Bomholtz Edwin statsaut. revisor 25/ / Bon Fridtjof skoleinspektør 30/ / Bonde Anton havnemester 30/ / Bonde Hans Peter amtsforvalter 22/ / Bonde Harald kommandørkaptajn, direktør 24/ / Bonde Mads Christian skibskonsulent 8/ / Bondegaard A C redaktør 14/ / Bondegaard Ejnar direktør 7/ / Bondesen Ingvor skoleinspektør 26/ / Bondesen J D komponist 7/ / Bondesen J H T dommer 4/ / Bonding Ole Ejnar overarkitekt 15/ / Bondo H H kaptajn 20/ / Bondo Juul domprovst 7/ / Bondo Oluf skovrider, kontorchef 4/ / BondorffK A C professor 18/ / Bonke Niels borgmester, bankdirektør 18/ / Bonlov Knud advokat 19/ / Bonnén Folmer kunstmaler 17/ / Bonnén Helge komponist, pianist 22/ / Bonnesen Beatrice skuespillerinde 21/ / Bonnesen Carl J billedhugger 26/ / Bonnesen E P professor 29/ / Bonnesen Johannes underbibliotekar 17/ / Bonnesen Merete redaktør 26/ / Bonnesen T professor, dr. phil. 27/ / Bonnevie Asger kgl. pakhusforvalter 2/ / Bonnevie Axel G forstander 17/ / Bonnevie Erik dommer 3/ / Bonnichsen I C Elster dr. phil. 26/ / Bonnor Nils Erik direktør 3/ / Borberg Allan overlæge, dr. med. 16/ / Borberg Ejnar Juul politimester 16/ / Borberg Laurits Ploug direktør for Sygekassevæsenet 20/ / Borberg Niels Chr. overlæge, dr. med. 7/ / Borberg Svend forfatter, redaktør 8/ / Borberg William ambassadør 3/ / Borberg Willy dommer 11/ / Borch Caspar udvandringschef, kaptajn 20/ / Borch Christen arkitekt 4/ / Borch Elna billedhuggerinde 6/ / Borch Martin arkitekt 1/ / Borch O V maler 25/ / Borch S C professor 20/ / Borchersen Jørgen godsforvalter, bankdirektør 24/ / Borch-Madsen Povl overkirurg, dr. med. 15/ Borchorst Ernst Otto stadsdirektør 31/ / Borchorst Otto politimester 31/ / Borchsenius Kaare overregissør 1/ / Borchsenius Otto professor, forfatter 17/ / Borchsenius Poul præst, forfatter 7/ / Borchsenius Valborg solodanserinde 19/ / Borck K Chr. fængselsinspektør 9/ / Bording Kristen landbrugsminister 11/ / Borella-Hansen Svend snedkermester 6/ marts Borg Anna skuespillerinde, sceneinstruktør 30/ / Borg Ejnar arkitekt, professor 21/ / Borg Erik kommandørkaptajn 8/ / Borg Th. havnedirektør, kommandørkaptajn 10/ / Borgbjerg Frederik undervisningsminister 10/ / Borgbjærg Axel dr. med. 27/ / Borgen Baldur H V bog- og papirhandler 10/ / Borgen Carl direktør 23/ / Borg-Petersen Christian overlæge 15/ / Borgsmidt Johannes fabrikant 16/ / Bork A direktør 7/ / Bornebusch Carl Heinrich forstander, dr. phil. 29/ / Bornemann Arni generallæge, dr. med. 22/ / Bornemann Cosmus kammerherre 15/ / Bornemann J G F kgl. borgmester 9/ / Bornemann Ove von direktør 5/

18 24/ Bornholdt P etatsråd 3/ / Borre Johannes landsretssagfører 31/ / Borregaard Svend provst 26/ / Borreschmidt Henry Statens arbejdsdirektør 30/ / Borries G V Th. overlæge, dr. med. 11/ / Borring Alfred Einar underdirektør 31/ / Borring Martin kommandør 18/ / Borring Sverre kommunaldirektør 26/ / Borum Erik politimester 27/ / Borum Holger vanddirektør 9/ / Borum Johannes civildommer 17/ / Borum O A professor, dr. jur. 30/ / Borup Johan højskoleforstander 1/ / Borup Julius kgl. kapelmusikus 31/ / Borup Leo vicebrandchef 15/ / Borup Morten lektor, dr. phil. 10/ / Bose Margrete professor 19/ / Boserup C J købmand, konsul 31/ / Boserup H W direktør 9/ / Boserup Johan tandlæge, docent 21/ / Boserup Mogens professor 28/ / Boss Valdemar herredsfoged 13/ / Bosse Poul oberst 16/ / Botved A P grosserer, konsul 20/ / Botved Ole fabrikant 13/ Bouet O maskinmester, rådmand 25/ / Bournonville Charlotte kgl. kammersangerinde 29/ / Bovien Prosper afdelingsbestyrer, dr. phil. 27/ / Bovin Karl maler 5/ / Boye Christian landsretssagfører 8/ / Boye Georg havearkitekt, professor 17/ / Boye Henry V direktør 4/ / Boye Niels Holger kontorchef 7/ / Boysen Jacobi overlæge, dr. med. 15/ / Bracht H N v. boghandler 29/ / Braém Thorvald kommandør 28/ / Brahe Christensen L direktør 3/ / Brahe Pedersen Olav statskonsulent 12/ / Brahe Pedersen Poul direktør, 18 landsretssagfører 24/ / Brahtz John H A direktør, professor, dr. phil. 27/ / Brammer Frederik overførster 27/ / Brammer Gerhard generalintendant 9/ / Brammer Niels kommandørkaptajn 9/ / Brammer Tage amtsforvalter 12/ / Bramsen Alfred dr. chir. & dent., forfatter 4/ / Bramsen Axel L assurancedirektør 15/ / Bramsen Eigil direktør 15/ / Bramsen Ernst direktør, cand. jur. 1/ / Bramsen Henry kgl. kammermusikus 3/ / Bramsen Julius sparekassedirektør 20/ / Bramsen Kristoffer statsskovrider 9/ / Bramsen Ludvig gehejmeetatsråd, direktør 9/ / Bramsen Svend assurandør 19/ / Bramsen Aage grosserer, direktør 4/ / Bramslev Erik driftsbestyrer, dr. techn. 12/ / Bramslev Gunnar civilingeniør 22/ / Bramsnæs C V nationalbankdirektør 12/ / Bramsnæs Frode professor, civilingeniør 10/ / Bramson Karen forfatterinde 10/ / Brande Marlie tegner 29/ / Brandes Edvard dr. phil., redaktør, minister 21/ / Brandes Georg professor, dr. phil. 4/ / Brandorff J O købmand, kæmner 26/ / Brandrup Axel skibsmægler, skibsreder 26/ / Brandstrup Christian afdelingsarkitekt 8/ / Brandstrup Ludvig billedhugger 16/ / Brandstrup Ludvig teaterdirektør, forfatter 20/ / Brandt A C L oberst 9/ / Brandt Ernst direktør, generalkonsul 14/ / Brandt Ernst grosserer, tømmerhandler 7/ / Brandt Frithiof professor, dr. phil. 23/ / Brandt G N kommunegartner, lektor 17/ /4 Brandt Georg bankdirektør 17/ / Brandt Hans provisor 16/ / Brandt J P oberstløjtnant 24/ / Brandt Jacob bankdirektør 14/ / Brandt Jacob direktør, konsul 15/ / Brandt Johanne frue 15/ / Brandt Jørgen isenkræmmer 29/ / Brandt Karl godsejer 7/ / Brandt Knud proprietær 17/ / Brandt Mogens forfatter, skuespiller 1/ / Brandt Otto Jens Christian landsretssagfører 12/ / Brandt-Møller Ludvig damefrisør 26/ / Brandt-Nielsen Erik overlæge, dr. med. 14/ / Brank Kai rationaliseringschef 16/ / Branner H C forfatter 23/ / Branner Povl forlagsboghandler 11/ / Brannov Svend direktør, civilingeniør 3/ / Bransager Niels redaktør 22/ / Branth Carl godsejer 22/ / Branth Ellen boghandler 27/ / Branth G Valentiner- dommer 8/ / Branth Harald etatsråd, godsejer, ritmester 7/ / Branth W forpagter 8/ / Brasch Sven tegner 29/ / Brasen Ebbe udskrivningschef, kaptajn 15/ / Brasen H kunstmaler 16/ / Brask Th. J statskonsulent 16/ / Brask Aage godsejer 23/ / Bratli Carl forfatter, dr. phil. 16/ / Brauer Georg bankdirektør 22/ / Braun H J tobaksfabrikant 1/ / Braun P tobaksfabrikant 8/ / Bredahl Aage professor 17/ / Bredfeldt Mogens direktør 11/ / Bredkjær Niels forstander 6/ / Bredmose Enevold skattedirektør, cand. jur. 19/ / Bredsdorff Johan Ulrik landskabsmaler 22/ / Bredsdorff Kaj lektor 6/ / Bredsdorff Peter (Christian Erhard) arkitekt, professor 26/ / Bredsdorff Thomas højskoleforstander 9/ / Bredsdorff Thomas skibsbygningsdirektør 26/ / Bredsted Aage stadsbibliotekar 13/ / Bredstrup Stig seminarieforstander 13/ / Bregendahl Marie forfatterinde 6/

19 - 22/ Bregnbak Ib K I overtoldinspektør 13/ / Breidahl Axel forfatter 30/ / Breinholt Christen konsul 8/ / Breinholt N B etatrsåd 18/ / Breint Frederik jægermester 3/ / Breitenstein Niels overinspektør, mag. art. 22/ / Brejl S C amtsskolekonsulent 28/ / Bremer Carl fabrikant, direktør, konsul 12/ / Bremer Victor professor, dr. med. 25/ / Bremerstent Erhard overbibliotekar 16/ / Bremmer Gorm konsul, overretssagføreer, direktør 2/ / Brems J biskop, apostolisk vikar for Danmark 7/ / Brendekilde H A figurmaler 7/ / Brendstrup Esbern oberst 10/ / Brendstrup H E birkedommer 7/ / Brendstrup Holger kontorchef 21/ / Brennecke Carl Harald dommer 17/ / Brenaa Hans balletinstruktør, solodanser, koreograf 9/ / Bresemann Sofus redaktør 14/ /10 Bretting Aage Einar professor, civilingeniør 17/ / Bretton-Meyer Hans arkitekt, bygningsinspektør 9/ / Breum Ignatz købmand 9/ / Breum Sophie forfatterinde 28/ / Breuning-Storm Gunna kgl. hof-violinistinde 25/ / Breuning-Storm Hoter stabslæge, dr. med. 28/ / Breyen Birger generalkonsul 27/ / Breyen C W telegrafbestyrer 31/ / Briand de Crévecoeur Emmanuel kontreadmiral 18/ / Brieg Aage veterinærinspektør 3/ / Brigsted Johannes kst. departementschef 19/ / Brill Niels tandlæge, dr. odont., professor 12/ / Brinch Frederik direktør 23/ / Brinch Ove læge, tandlæge, dr. med. 9/ / Brinch Thomas overlæge 17/ / Brinch Ulrik grosserer 9/ /5 Brinch Viggo direktør 15/ / Brincker A fabrikant 9/ / Brink Ove Foss landsdommer 9/ / BrinkSøren L bankdirektør 20/ / Brink Jensen Aage kreditforeningsdirektør, landsretssagfører 23/ / Brinkmann August professor, dr. phil. 1/ / Brint-Nlelsen Otto amtsligningsinspektør 18/ / Brisson Carl skuespiller 23/ / Britze Friedrich gravør, våbentegner 5/ / Brix Christ redaktør og bladudgiver 1/ febr Brix Ejnar politimester 12/ / Brix Ernst politimester 12/ / Brix Frederik kontorchef 19/ / Brix Hans professor, dr. phil. 24/ / Brix Hans redaktør 27/ / Brixtofte Christen redaktør 22/ / Brixtofte N P mejeribestyrer 5/ / Bro Christian Christoffersen oberstløjtnant 6/ / Bro Vagn politimester 17/ / Broager Bendt Dorph overlæge, dr. med. 22/ / Broager P Dorph direktør 8/ / Broberg Carl A konsul, grosserer 16/ / Broberg L P direktør 11/ / Broby Johansen R forfatter 25/ / Broch Lave kaptajn 17/ / Broch Vilhelm Voigt konsul 2/ / Brochmann Andrea landstingsmedlem 1/ / Brock Jørgen direktør, kaptajn, cand. jur. & polit. 2/ / Brock Sigurd direktør, konsul 15/ / Brockenhuus-Schack Adolph greve, kammerherre, hofjægermester 28/ / Brockenhuus-Schack Agnete grevinde 1/ / Brockenhuus-Schack Frands greve, kammerherre 18/ / Brockenhuus Schack Fredrik greve, kammerherre, hofjægermester 13/ / Brockenhuus-Schack Kield greve, oberstløjtnant 8/ / Brockenhuus-Schack Knud greve, hofjægermester 4/ / Brockenhuus-Schack Ludvig greve, hofjægermester 10/ / Brockenhuus-Schack Sophie enkegrevinde 25/ / Brockenhuus-Schack Aage kammerherre, greve 23/ / Brock-Nielsen Margrethe balletdanserinde 10/ / Brodersen C J teknisk direktør i Frdbg Kommune 2/ / Brodersen Chr. N rektor 23/ / Brodersen Edith operasangerinde 25/ / Brodersen Jørgen generalmajor 22/ / Brodersen Paul domprovst, dr. theol. 15/ / Brodersen Th. underdirektør, cand. polyt. 7/ / Brodthagen Holger folketingsmand 8/ / Brodthagen Kaj underdirektør 27/ / Broe Harald direktør, civilingeniør 1/ / Broegaard M A direktør, konsul 14/ / Broge Hans Carl grosserer 19/ / Broge Lauritz overpostinspektør 11/ / Broholm H C museumsinspektør, dr. phil. 8/ / Broholm Svend stadslandinspektør 10/ / Bro-Jørgensen J O arkivar 29/ / Brokfelt M P proprietær 22/ / Brondt Povl politiinspektør 14/ død Bronø Axel frihavnsdirektør, civilingeniør 23/ / Brorsen Søren forsvarsminister 1/ / Brorsen Thomas bankdirektør, borgmester 17/ Brorson Carl bankdirektør 6/ / Brorson Chr. F overretssagfører 2/ / Brorson Viktor kommitteret i Landbrugsministeriet 27/ / Brosted C direktør 5/ / Brostrøm K J professor 30/ / Brown Peter de Nully direktør 18/ / Brown Peter de Nully skibsreder 2/ / Brudsig Kristen rektor 27/ / Bruhn A E D hofjægermester, overførster 11/ / Bruhn Asger direktør, cand. jur. 24/ / Bruhn C A direktør 3/ / Bruhn Erik balletchef, solodanser 3/ / Bruhn Helge oberstløjtnant 27/ / Bruhn J D forvalter ved Kunstakademiet, kaptajn 24/ / Bruhn Johannes direktør, dr. sc. 11/ / Bruhn Kay oberst, kammerherre 12/ / Bruhn Laurits oberst 6/ / Bruhn Maximilian professor 12/

20 12/ Bruhn Rose forfatterinde 1/ / Brummer Carl arkitekt 12/ / Brummerstedt Fridthjof Kai kommandørkaptajn 16/ / Brun Alf kaptajn 24/ / Brun Axel læge 3/ / Brun C A C ambassadør 11/ / Brun Carl Christian direktør 17/ / Brun Charles kammerherre, stiftamtmand 16/ / Brun Constantin kammerherre 5/ /12 Brun Eske departementschef 25/ / Brun Ida hofjægermesterinde 27/ / Brun Johanne operasangerinde 23/ / Brun L C assessor i Overretten 2/ / Brun Ludv. Munthe amtsforvalter, godsejer 15/ / Brun Oscar hofjægermester, godsejer 6/ / Brunke Charles toldforvalter 12/ / Brun-Pedersen Laura malerinde 19/ / Brun-Pedersen Mads stabslæge 18/ / Brunsø Peter kontorchef 18/ / Brunaa Oluf direktør 4/ / Brusendorff Ove direktør, forfatter 10/ / Brusendorff Aage professor, dr. phil. 15/ / Brusvang René Robert konsulent, folketingsmedlem 23/ / Bruun A L dommer 22/ / Bruun Alfred professor 16/ / Bruun Anders gårdejer 25/ / Bruun Andreas redaktør 11/ / Bruun Angelo skuespiller 15/ / Bruun Anne kommunelærerinde 14/ / Bruun Anton F dr. phil. 14/ / Bruun C A kontreadmiral 24/ / Bruun Carl overingeniør 29/ / Bruun Carl J grosserer 2/ / Bruun Daniel kaptajn, forfatter 27/ / Bruun Egon overlæge, dr. med. 1/ / Bruun Emil sognepræst 13/ / Bruun Frederik sognepræst 8/ / Bruun Georg civildommer 6/ Bruun Georg rektor 24/ /5 Bruun Gerda korpschef 16/ / Bruun Gudmund provst 18/ / Bruun H C dommer 5/ /5 Bruun Hans C kontorchef, cand. jur. 5/ / Bruun Hans Henrik højesteretssagfører 12/ / Bruun Henry overarkivar, dr. phil. 17/ / Bruun J B ingeniør 7/ / Bruun J J murermester 23/ / Bruun Jonas højesteretssagfører 3/ / Bruun Jørgen hofjægermester 7/ / Bruun Kai Aage musikchef ved Statsradiofonien, magister 23/ / Bruun Kr. rektor 15/ / Bruun Lars Emil grosserer 29/ / Bruun Laurids forfatter 25/ / Bruun Niels dommer 20/ / Bruun Niels P fabrikant 27/ / Bruun Oscar købmand 20/ / Bruun Otto Johannes direktør 2/ / Bruun P D skovrider 30/ / Bruun Sigurd direktør, landsretssagfører 24/ / Bruun Svend gartneriejer 14/ / Bruun Sv. rektor 10/ / Bruun Svend T landsretssagfører 19/ / Bruun Søren Vedege tobaksfabrikant 31/ / Bruun Rasmussen Arne kunstauktionsleder, kunsthandler 16/ / Bruun-Rasmussen Fr. minister, biskop 6/ / Bruun-Rasmussen Knud redaktør 21/ / Bruun-Rasmussen P administrationschef 14/ / Bruusgaard Holger kgl. kammersanger 11/ / Brücker G Valdemar frimenighedspræst 10/ / Brücker Knud arkitekt 26/ / Brückner Emil landsretssagfører 23/ / Brüel Axel maler og keramiker 30/ / Brüel Erik kommitteret, dr. jur. 24/ / Brüel Gustaf statsskovrider, kammerherre, hofjægermester 19/ / Brüel Tage lektor 15/ / Brüniche-Olsen Henning direktør, civilingeniør, dr. techn. 15/ / Brünings-Hansen Hans godsejer 13/ / Brünniche Andreas hovedbogholder 23/ / Brünniche Einar læge, dr. med. 27/ / Brynskov Bjørn departementschef 15/ / Bryrup Niels bankdirektør 7/ / Bræstrup Andreas byfoged 8/ / Bræstrup Cosmus arkitekt 23/ / Bræstrup Knud direktør, civilingeniør 24/ / Bræstrup P Woverlæge, dr. med. 8/ / Bræstrup Peter Carl kommandør 26/ / Brøchner Hans højesteretssagfører 1/ / Brøchner-Mortensen Georg direktør 20/ / Brøchner-Mortensen J W kgl. vejer og måler, vicekonsul 1/ / Brødsgaard Andreas kontorchef, cand. polit. 13/ / Brøndal Axel direktør 14/ / Brøndal Viggo professor, dr. phil. 13/ / Brøndsted H V professor, dr. phil. 22/ / Brøndsted Henning Andreas teaterchef 24/ / Brøndsted Holger højskoleforstander, dr. phil. 4/ / Brøndsted Johannes rigsantikvar, professor, dr. phil. 5/ / Brøndsted K G forfatter, lektor 12/ /10 Brøndum Louis Christian præst, rektor 3/ / Brøndum Otto direktør 12/ / Brøndum Otto Christian oberst, regionsleder 11/ / Brøndum-Nielsen Johannes professor, dr. phil. 2/ / Brønnum Emil C isenkræmmer 3/ / Brønnum Kaj isenkræmmer 22/ / Brønsted J N professor, dr. phil. 22/ / Bröste Kurt dr. med. 23/ / Brøste Ulf grosserer 31/ / Braae Johannes rektor 26/ / Braae Karen rådsformand, redaktør 18/ / Buch Carl U grosserer 8/ / Buch Chr. Emil toldinspektør 22/ / Buch Harald M G oberstløjtnant 6/ / Buch J L dommer 26/ / Buch Kai Rander professor 10/ / Buch Niels præst 24/ /5

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73 Døde T 1 1 1 f C- Liste over e, hvis biograti sidste gang tindes i årgang 1973 af KRAKS BLÅ BOG Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester (Eriksholm) Allen Johannes forfatter Andersen

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter.

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter. Så er det blevet tid til klubmesterskabet 2015 i Rudersdal Badminton. Hele lørdagen vil bestå af spændende kampe, præmieoverrækkelser og glade miner! Da vi skal afvikle mange kampe er det meget vigtigt,

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

A3 B1 C4 A3 B1 C4. G1. Ane Birch Overbye, f. 19/3 1974, sygeplejerske, x Lars Knudsen (søn af

A3 B1 C4 A3 B1 C4. G1. Ane Birch Overbye, f. 19/3 1974, sygeplejerske, x Lars Knudsen (søn af A3 B1 C4 MANNA SONNE HANSEN, f. 11/3 1873, d. 25/10 1962, g. 26/5 1896 JOHAN PETER KOFOED (søn af gdr. Lars K., St. Bukkegård i Aaker, og Dorthea Margre- the Ipsen, Bp. 74), f. 24/1 1869, d. 26/8 1931,

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen.

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen. Kystvejen 1 ca. 1930 direktør Stig ca. 1944 malermester Blæsbjerg 1951 direktør Aksel Hansen 1976 Henning Scheby Larsen 1997 Ida Mortensen Huset, der blev bygget af direktør Stig, havde nogenlunde det

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte 3 km/grøn begynder Pige/Dame 1 Marianne Rasmussen 486 95 99 98 96 0 88 98 2 Linda From 474 84 100 90 100 0

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af KLUBMESTERSKAB S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af et klubmesterskab fyldt med sjov, gode kampe og en fed weekend. Det foregår i VEDBÆKHALLEN - Henriksholms

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C Kvinder, 8,2 km 1. MELINA N. OLSEN HI 33:31 (30) 2. LENE KEHLET PEDERSEN TOPDANMARK 38:24 P (8)

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere