Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015"

Transkript

1 Beretning LOS De private sociale tilbud, beretning

2 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem dialog med alle de betydende interessenter på området, hvor vi arbejder for at skabe forståelse for de vilkår og muligheder de private sociale tilbud arbejder under og de særlige fordele, de kan tilbyde i løsningen af de opgaver, det danske samfund står over for på det sociale og undervisningsmæssige område. I den sammenhæng lægger vi også stor vægt på at være en aktiv deltager i udviklingen af området. Politisk arbejde - godkendelse, tilsyn og driftsforhold LOS direktør deltog i august i socialminister Manu Sareens Sociale Topmøde, og LOS har deltaget i regeringens 2020-seminarer om målene på det sociale og undervisningsmæssige område. LOS har arrangeret et besøg for undervisningsminister Christine Antorini på et dagbehandlingstilbud i Gribskov Kommune og deltog i to lektioner efterfulgt af et møde med skolens ledelse, skoleforvaltningen og LOS. LOS direktør har afholdt møder med en række ordførere og andre folketingsmedlemmer, hvor de har drøftet forholdene på området, ligesom han har haft en del mail- og telefonkontakt med en række ordførere omkring udvalgte spørgsmål. Formålet med dialogen er at informere politikerne om LOS syn på de temaer, som er vigtige for LOS medlemmer. Vi har særlig haft fokus på udbud, interne skoler, Tilsynsreformen og efterværn. LOS fremsendte sin efterværnsvideo til medlemmerne af Folketingets Socialudvalg, hvilket fik en positiv modtagelse. LOS har afholdt konference på Christiansborg om Vold og trusler på botilbud Forebyggelse og tværfaglig tilgang. LOS har i flere omgange skrevet til Folketingets Socialudvalg. Vi har desuden haft foretræde for udvalget for at uddybe vores bekymring omkring den varslede udbudslov, og erfarede efterfølgende, at Folketingets Socialudvalg vil tage initiativ til et fælles møde med Erhvervsudvalget i f.m. lovens fremsættelse. LOS kunne ved fremsættelsen af lovforslaget i Folketinget konstatere, at Erhvervsministeriet har lyttet til vores og andre interessenters indvendinger i forbindelse med høringen over lovforslaget. Det lovforslag, der nu er fremsat, respekterer i langt højere grad den virkelighed, som kommunalbestyrelser og de private sociale tilbud skal fungere i. Med det foreliggende udkast til lovforslag er der bedre muligheder for at undlade udbud ved køb af pladser på opholdssteder og botilbud. I disse tilfælde kan kommunerne benytte tilbud, der er registreret på Tilbudsportalen. LOS pegede også i sit høringssvar på, at der var behov for præcisering af en række forhold, og vi ser med tilfredshed, at Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, som opfølgning på lovforslaget, vil udarbejde en vejledning vedrørende udbud af sociale og andre specifikke tjenesteydelser. Vejledningen vil blive udarbejdet via målrettet brugerinddragelse med væsentlige interessenter. Her forventer LOS at blive inddraget. Ministerier LOS har rettet en række afklarende spørgsmål om lov om socialtilsyn til Socialministeriet herunder om good-will og skattelovgivningen kontra lov om socialtilsyn, bestyrelseskrav til I/S, SU til anbragte unge m. fl. LOS har fået svar på et spørgsmål til Undervisningsministeriet om mulighederne for at undervise elever på interne skoler med mindre end ti elever. LOS direktør deltog som LOS repræsentant i Magtanvendelsesudvalget, der blev nedsat i 2013 og i marts måned udsendte sin betænkning med bud på nye retningslinjer for magtanvendelse på børne- og ungeområdet. 2

3 LOS har leveret 12 høringssvar til fremsatte lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger. Disse høringssvar bliver løbende lagt op på Socialstyrelsen LOS har haft en tæt dialog med Socialstyrelsen om tilsynsreformen og Tilbudsportalen på flere niveauer. I forbindelse med de massive problemer med Tilbudsportalen, som har betydet, at en række tilbud i perioder simpelthen ikke fremgik af Tilbudsportalen, har vi haft møder og løbende dialog på mail og telefon med Socialstyrelsen, hvilket førte til den løsning, hvor den nye version af Tilbudsportalen, selv om det ikke blev perfekt, dog i højere grad muliggjorde, at kommunerne kunne finde tilbuddene på Tilbudsportalen. LOS deltog efterfølgende i et møde for organisationerne om Tilbudsportalen i Socialstyrelsen. Desuden har LOS deltaget i et møde om anbringelsesområdet, og i Socialstyrelsens dialogmøder om den nye nationale koordinationsstruktur, hvor styrelsen skal følge udviklingen på det specialiserede socialområde. Socialtilsynene LOS har haft en udmærket dialog med de nye socialtilsyn, der igen i oktober-november 2014 deltog i vores regionale dialogmøder. Et flertal af medlemmerne har i løbet af året givet udtryk for at de har haft en god oplevelse med socialtilsynet, men der har været undtagelser. LOS gennemførte i starten af 2015 en spørgeskemaundersøgelse af medlemmernes opfattelse af socialtilsynene og Tilbudsportalen. 59 % af de medlemmer der har besvaret undersøgelsen vurderer, at socialtilsynet enten i meget høj grad eller i høj grad, har levet op til forventningerne, mens 15 % af de medlemmer der har besvaret undersøgelsen vurderer, at socialtilsynene kun i lav grad eller meget lav grad har levet op til forventningerne. I undersøgelsen scorer socialtilsynene samlet set 2,5 på en skala, hvor 1 = I meget høj grad og 5= I meget lav grad, hvilket svarer til en vurdering midt mellem I middel grad og I høj grad. Den samlede vurdering af socialtilsynene fremgår af figur 8 i rapporten. Selv om der således overvejende har været positive tilbagemeldinger om de nye socialtilsyn fra LOS medlemmer, er der alligevel en del i undersøgelsen, som tidligere nævnt 15 %, der vurderer, at de kun i lav eller meget lav grad lever op til forventningerne. I dette notat beskriver jeg nogle af de tilbagemeldinger, vi fik i spørgeskemaets fritekstfelt suppleret med erfaringerne fra nogle af de sager, LOS har været inddraget i eller er blevet orienteret om af medlemmerne i Der er både fra nogle af LOS medlemmer, men også fra nogle tilsynskonsulenter, udtrykt skuffelse over, at der i praksis er for meget fokus på kontrol og for lidt på udvikling. Blandt de 15 % der giver en dårlig vurdering af socialtilsynet, opleves der, på trods af den fælles uddannelse og Socialstyrelsens audit, stor forskel på såvel den faglige kvalitet af tilsynsbesøgene som af dialogen. I en del af disse tilfælde spiller kemien mellem den tilsynsførende og tilbuddets ledelse en rolle, ligesom der er eksempler på tilsynsførende, der af tilbuddene opleves i højere grad at bruge egne subjektive holdninger end kvalitetsmodellens objektive tilgang. Det bør derfor være uproblematisk for et tilbud at anmode om at skifte tilsynsførende, hvis man oplever samarbejdet som problematisk. LOS har som opfølgning på undersøgelsen aftalt møder med de enkelte socialtilsyn. Notatet: Tilsynsreformen - De nye socialtilsyn og Tilbudsportalen i 2014 kan hentes på De kommunale organisationer LOS har fortsat en dialog med KL i forskellige sammenhænge, og formand og direktør deltager som regel i KL s temamøder på socialområdet, børneområdet og skoleområdet. Vi har desuden en stand på de forskellige årsmøder, hvor vi prøver at markedsføre de private tilbud over for de deltagende politikere og embedsmænd fra kommunerne. LOS har fortsat en dialog med Kommunekontaktrådene i de forskellige regioner om medlemmernes tilbud til kommunerne og andre forhold af fælles interesse. 3

4 LOS er med i Dialogforum etableret af Børne- og kulturcheferne. Dialogforum er et forum af interessenter bestående af repræsentanter for ministeriet, KL, kommuner, Børne- og kulturcheferne, Socialchefforeningen og en lang række andre organisationer på børne- og ungeområdet. LOS har løbende været i dialog med Holbæk Kommune omkring det fælleskommunale udbud af pladser til domsanbragte udviklingshæmmede og mennesker med autisme. LOS har fået aktindsigt i de vindende tilbud, og vil gennemgå materialet med henblik på at lave en redegørelse til medlemmerne med erfaringerne fra dette udbud. Følgegrupper, forskning og udvikling LOS deltager i Socialministeriets følgegruppe vedrørende overgrebspakken. LOS sidder i følgegruppe til Formidling af efterværnspakken, der er udbudt af Socialstyrelsen, og skal formidle bredt ud om efterværn. Desuden deltager LOS i en følgegruppe i Socialstyrelsen om vold på botilbud. LOS sidder i følgegruppen for Undervisningsministeriets satspuljeprojekt Styrket faglighed for udsatte børn i folkeskolen. LOS indgår i et projekt, som Mandag Morgen er ved at igangsætte på området for anbragte børn og unge. I samarbejde med fire til seks kommuner samt en række anbringelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer og med økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefond vil de prøve at udvikle nye løsninger i samspillet mellem de deltagende organisationer og med de anbragte børn og unges relationer og samfundsdeltagelse i centrum. Medier og formidling LOS har i perioden udsendt 7 pressemeddelelser, nogle i samarbejde med andre organisationer. Flere af vores pressemeddelelser er bragt som debatindlæg i flere medier. Fokus i kontakten med medierne har typisk været godkendelse-tilsyn, hjemtagelser og medlemssager, og LOS direktør bliver fortsat kontaktet af medierne både til baggrund og interview. LOS har som udgiver publiceret en række indlæg på DenOffentlige, hvor bl.a. 10 stærke historier om efterværn og den efterfølgende efterværnsvideo skabte positiv omtale af området. LOS direktør har skrevet et kort indlæg til Det Kriminalpræventive Råds hvidbog, der skal kaste lys over fremtidens organisering af det forebyggende arbejde med rocker- og bandekriminalitet. LOS har arbejdet på at styrke sin profil på de sociale medier. LOS er som virksomhed på LinkedIn, LOS - De private sociale tilbud, hvor vores indlæg læses af mange. Desuden er LOS på Twitter, hvor du kan følge LOS ligesom LOS direktør har postet indlæg på Twitter Samarbejdsfora LOS er medlem af Børnesagens Fællesråd, hvor Majken Dalsgaard og Søren Brink p.t. sidder som medlemmer af Fællesrådet, der er Børnesagens Fællesråds repræsentantskab. LOS meldte sig i 2014 ud af Dansk Erhverv. Udmeldelsen skete på baggrund af, at Dansk Erhverv oprettede og er dybt engagerede i Selveje Danmark, som en konkurrerende brancheorganisation til LOS. LOS fandt det på den baggrund vanskeligt at opretholde den gensidige tillid, der skal til for at forpligte sig på et bindende samarbejde. LOS vil i de enkelte sager på linje med andre organisationer vurdere et eventuelt samarbejde med Dansk Erhverv. LOS formand og direktør deltog i førstedagen på SL s kongres. LOS har på ad hoc-basis en dialog med de øvrige organisationer på vores område. 4

5 Red Barnet har i samarbejde med LOS og PLF udsendt en vejledning om Dialog med anbragte børn om seksualitet og grænser. LOS har en dialog med UCC om uddannelser på området, og deltog bl.a. i en fælles ansøgning om støtte til et uddannelsesprojekt til skolelærere på interne skoler, som desværre ikke blev bevilget. LOS har halvårlige møder med Danske Regioner, hvor vi blandt andet udveksler erfaringer med socialtilsynene. Desuden har vi talt om kvalitet, dokumentation, udbudslov, vold på botilbud og magtanvendelsesudvalget. Vi har haft møde med Den Sociale Kapitalfond om deres aktiviteter, og vi aftalte at lave to gå hjem-møder i slutningen af april/først i maj. Et i København og et i Aarhus. Nordisk og internationalt samarbejde LOS er medlem af NBO (Nordic Baltic Organisation), hvor Ole Hansen, Emmedsbo Mølle repræsenterer LOS i NBO s bestyrelse. LOS er medlem af Eurochild, en europæisk paraplyorganisation på børneområdet. Her deltager direktøren i en arbejdsgruppe om anbragte børn og unge. Desuden arbejdes der med efterværn og inddragelse. Bestyrelsesmedlem Søren Brink og LOS direktør var til årsmøde i Eurochild, hvor de blandt andet præsenterede LOS efterværnsvideo med engelske undertekster, som LOS fik mange positive reaktioner på. LOS er medlem af EPR, European Platform for Rehabilitation, der især arbejder med kvalitetsudvikling af rehabiliteringstilbud, men også i stigende omfang orienterer sig mod det sociale område. LOS formand og direktør holdt i december et EU-seminar i EPR-regi. Der er bragt en fyldig omtale af arrangementet i GI LOS nr. 1, Op til den europæiske forskningskonference EUSARF 2015 i september afholdt LOS et preseminar for de hollandske deltagere. Her holdt LOS direktør og et medlem af BKF s bestyrelse oplæg om de danske forhold på det sociale område efter kommunalreformen. LOS har holdt møde med Svenska Vårds nye direktør og drøftet vores respektive udfordringer og opgaver. Blandt andet har LOS og Svenska Vård udsendt et fælles debatoplæg i f.m. et svensk ministerbesøg i København. LOS og medlemmerne Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt tre todagesmøder og tre endagsmøder. Implementering af strategien Såvel bestyrelsen som sekretariatet har arbejdet ud fra strategien fra generalforsamlingen i Bestyrelsen har på hvert bestyrelsesmøde med udgangspunkt i de vedtagne strategikort og KPI (Key Performance Indicators) fulgt op på, hvor langt sekretariatet er nået i opfyldelsen af strategien. På årets generalforsamling lægger bestyrelsen op til en debat omkring strategien og foreslår nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en revideret strategi til godkendelse på generalforsamlingen i

6 Etisk forventningskatalog Siden sidste generalforsamling har en arbejdsgruppe på et møde arbejdet med etisk forventningskatalog og lavet et forslag til bestyrelsen, som efterfølgende har færdiggjort det og indstiller det til godkendelse på årets generalforsamling. Etablering af en udviklingsafdeling i LOS (Udsendt som redegørelse til medlemmerne på mail den 12. marts 2015 Bilag 1 til beretningen) På et ekstraordinært bestyrelsesmøde i LOS den gav bestyrelsen LOS direktør mandat til at gøre Hvad Virker færdig for de penge, der resterede. Det blev besluttet, at direktøren skulle lave en redegørelse til bestyrelsen om Hvad Virker, og at der skulle udarbejdes et forslag til en holdbar afslutningsplan. Det var af stor betydning for LOS fremtidige muligheder for at lave projekter, at LOS overtog ansvaret for projektet og afsluttede Hvad Virker. Det blev også foreslået, at LOS skulle etablere en udviklingsafdeling til projekter. Det blev aftalt, at direktøren til det næste bestyrelsesmøde skulle komme med forslag til, hvorledes en udviklingsafdeling i LOS kunne drives. Bestyrelsen drøftede en henvendelse om et LOS-engagement i Støtteforeningens arbejde for akkrediteringsordningen, herunder hjælp til advokatbistand til forhandlingerne med kurator. Bestyrelsen besluttede at tilbyde Støtteforeningen, at advokat Knud Foldschack tog akkreditering med i forhandlingerne med kurator, og bad LOS direktør kontakte Støtteforeningen med henblik på at afholde et afklarende møde om Støtteforeningens bud på videreførelse af ordningen. Fra bestyrelsesmødet i LOS den Der var fortsat ikke nogen afklaring på overtagelse af de projekter, som LOS ønskede at overtage fra Fonden. LOS skulle lave en redegørelse inkl. krav til kurator på overtagelse af Hvad Virker-projektet. Spørgsmålet forventedes afklaret ultimo november. LOS direktør foreslog bestyrelsen, at LOS skulle arbejde videre med planerne om at oprette en udviklingsafdeling, der skulle startes op med Hvad Virker-projektet. Desuden skulle sekretariatet se på mulighederne for yderligere projekter. Bestyrelsen var enig i, at der skulle arbejdes videre med etablering af en udviklingsafdeling i LOS. LOS havde op til etableringen af den erhvervsdrivende fond, drevet udviklingsprojekter i eget regi, hvoraf akkrediteringsprojektet suverænt var det største. Bestyrelsen bad desuden sekretariatet overveje en udvidelse af LOS kursusafdeling, herunder f.eks. kurser om udbud. Direktøren skulle til næste bestyrelsesmøde komme med et forslag til afdelingens opbygning og undersøge mulige projekter og andre aktiviteter. Overdragelsesaftale på plads med kurator Den 12. december var overdragelsesaftalen forhandlet på plads med kurator. Ifølge aftalen overtog LOS alle rettigheder til Akkreditering Danmark og projekterne Hvad Virker og Mentorprojektet. I henhold til aftale med Støtteforeningen fik Støtteforeningen efterfølgende overdraget rettighederne til Akkreditering Danmark pr Mentorprojektet var udført for Socialministeriet med Fonden som operatør i LOS navn. Projektet var afsluttet og der var lavet regnskab, der dog ikke var revideret. LOS fik efterfølgende regnskabet revideret og afleveret til Socialministeriet. Tilbage stod afslutningen af Hvad Virker. Her havde LOS haft møde med de øvrige bidragydere: Socialministeriet, Bikubenfonden og Helsefonden, der havde givet tilsagn om, at LOS kunne færdiggøre projektet inden for de kr , der endnu ikke var udbetalt til projektet. LOS direktør deltog på et netværksmøde i Støtteforeningen i Odense den , hvor han orienterede om LOS initiativer omkring udviklingsafdelingen. Herunder omtalte han forsøget på at virkeliggøre nogle af de projektmuligheder, der i mere eller mindre færdig form, havde ligget i Fonden, suppleret med sondringer, som han havde gjort hos nogle af de større fonde. Det har efterfølgende givet anledning til nogle misforståelser, som vil blive forsøgt afklaret i det efterfølgende afsnit om udviklingsafdelingen. 6

7 LOS direktør fik desværre ikke tydeliggjort nok, at de omtalte initiativer var muligheder, som man arbejdede på. Man kan populært sige, at der er tale om fugle på taget og ikke fugle i hånden. Af betydning for Fondens eventuelle videre drift kan det oplyses, at der endnu ikke er bevilget støtte til et eneste af de omtalte projekter. Udviklingsafdelingen i LOS Behandlet på bestyrelsesmødet den februar LOS bestyrelse har løbende haft fokus på, hvordan foreningens økonomi kunne styrkes for at fastholde et højt niveau i interessevaretagelsen og rådgivningen af medlemmerne. Herunder har flere forskellige muligheder været undersøgt. Et af dem er Udviklingsafdelingen, der skal bidrage til at dække nogle af LOS grundomkostninger til administration og dækning af en del af den husleje, som Fonden tidligere betalte. Udviklingsafdelingen i LOS skal drives som indtægtsdækket virksomhed i foreningen. I første omgang som en afdeling i LOS, men bestyrelsen overvejer på sigt, om den skal registreres som et anpartsselskab eller anden virksomhedskonstruktion af hensyn til at minimere den økonomiske risiko for LOS. Udgifterne til etablering af udviklingsafdelingen tages fra de kr , der er afsat i LOS 2015 budget til udviklingsomkostninger, og udgifterne til driften skal komme fra projekter. Medarbejderne i Udviklingsafdelingen er/vil blive projektansatte. D.v.s. at deres ansættelsesforhold er bundet op på, at der er projekter, der kan finansiere deres ansættelse. Deres lønninger finansieres således ikke af LOS midler til aktiviteter i øvrigt. Der er p.t. ansat to medarbejdere (tilsammen 47 timer om ugen) i udviklingsafdelingen, finansieret af Hvad Virker-projektet. Bestyrelsen har besluttet at forlænge projektlederens ansættelse med tre måneder med henblik på at udvikle og ansøge yderligere projekter som nævnt nedenfor til sikring af afdelingens drift. Herunder skal der foretages en afdækning af medlemmernes faglige og organisatoriske udfordringer. LOS bestyrelse vil løbende følge udviklingen og tage stilling til, at Udviklingsafdelingen lever op til, at dens fortsatte drift ikke tærer på LOS øvrige økonomi, men tværtimod bidrager hertil. Potentielle projekter i Udviklingsafdelingen Ud over færdiggørelsen af Hvad Virker, har LOS sekretariat set på nogle af de projekter, der i mere eller mindre færdig form lå i Fonden. Fonden var i samarbejde med LOS i konkrete forhandlinger med Bikubenfonden om et efterværnsprojekt for tidligere anbragte unge. LOS har arbejdet videre med det, men vi har desværre netop fået tilbagemelding om, at ansøgningen ikke vil blive imødekommet. Der er dog mulighed for, at LOS kan indsende ansøgning om en mindre støtte til videreudvikling af projektet i størrelsesordenen kr Fonden var inden konkursen i samarbejde med Fonden Vita i færd med at lave ansøgning til Velux Fonden om støtte til et større projekt om at udvikle nogle redskaber og skabeloner, som plejefamilier kan anvende for at imødekomme socialtilsynets krav om dokumentation. Velux Fonden har efterfølgende udtalt, at projektet ved behandling i Velux Fondens bestyrelse blev afslået støtte og ikke kan genansøges. Da LOS projektleder i sin tid i Fonden medvirkede til det oprindelige projekt, har Fonden Vita efterfølgende kontaktet LOS direktør og spurgt, om LOS vil deltage i projektet, hvis det kan lykkes at skaffe anden finansiering. LOS bestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet at lægge spørgsmålet om, hvorvidt LOS kan og skal deltage i dette projekt op til debat på LOS generalforsamling den 14. april. LOS har gennem Eurochild i januar 2015 fået henvendelser om og deltager som partner i to europæiske organisationers ansøgninger om EU-støtte til projekter om anbragte børn, og har p.t. en tredje henvendelse om et lignende potentielt samarbejde. 7

8 Desuden har LOS indledende overvejelser og drøftelser med flere fonde om forskellige projekter vedrørende: - Resultatdokumentation - Magtanvendelse - Forsøg på at dokumentere og beskrive, hvad der gør de gode tilbud gode. Ansættelse af ny direktør Forinden bestyrelsen påbegyndte processen med at ansætte en ny direktør, havde man indhentet tilbud på hjælp til rekrutteringen og havde valgt Muusmann til at bistå bestyrelsen heri. Dette arbejde gik i gang på bestyrelsesmødet i november, hvor bestyrelsen havde et møde med partner i Muusmann Lars Bo Pedersen, der havde opgaven. Der var i alt 45 ansøgere til stillingen og syv blev udvalgt til første samtalerunde. Efter denne blev tre ansøgere udvalgt til anden runde, og inden samtalerne havde alle tre gennemgået en test. Efter anden samtalerunde valgte bestyrelsen Michael Graatang til jobbet. Bestyrelsen ser frem til samarbejdet. Bestyrelsen vil samtidig takke Geert Jørgensen for hans indsats for LOS i årenes løb. I anledning heraf afholdes der en reception den 28. april kl i København. Rekruttering og fastholdelse Sekretariatet har siden sidste generalforsamling, i henhold til strategiplanen, arbejdet med et øget fokus på rekruttering og fastholdelse af medlemmer, og LOS har i det forgangne år oplevet en medlemstilslutning, som har resulteret i, at vi kan konstatere, at flere års medlemstilbagegang nu er standset. Vi vil fortsætte dette arbejde i den kommende periode. Dialogmøder Dialogmøderne i oktober-november 2014 med deltagelse af Socialstyrelsen og de nye socialtilsyn blev en stor succes med ca. 600 deltagere på landsplan. I oktober 2014 afholdt vi også skoledialogmøde for 45 deltagere i Odense blandt andet med oplæg fra Undervisningsministeriet. Kurser og uddannelser LOS har siden sidste generalforsamling afholdt 3 kurser om medicinhåndtering, 2 kurser om personalejura og 3 kurser om økonomi og det nye socialtilsyn. Der har deltaget i alt 283 personer på disse kurser. Faglige årsmøder I overensstemmelse med strategien har LOS afholdt fire faglige årsmøder. Der blev afholdt Børne- og ungefagligt årsmøde med 116 deltagere, Voksenfagligt årsmøde med 78 deltagere, skolefagligt årsmøde med 40 deltagere og bestyrelsesfagligt årsmøde med 56 deltagere. Desuden afholdt LOS afslutningskonference i projektet Hvad Virker med 120 deltagere. Misbrugskonference LOS afholdt i marts 2015 en misbrugskonference med 43 deltagere. Christiansborghøring Sekretariatet afholdt i samarbejde med voksenudvalget en udsolgt konference på Christiansborg med 147 deltagere under overskriften: Vold og trusler på botilbud Forebyggelse og tværfaglig tilgang. Støttefonden LOS Støttefond har siden sidste generalforsamling uddelt i alt kr. til nuværende og tidligere beboere hos LOS-medlemmer. 8

9 Undersøgelser LOS har gennemført en undersøgelse af medlemmernes oplevelse af de nye socialtilsyn og Tilbudsportalen. Resultaterne fra undersøgelsen indgik i notatet: Tilsynsreformen, de nye socialtilsyn og Tilbudsportalen i Notatet er bl.a. sendt til Folketingets Socialudvalg og en lang række interessenter på området. LOS er p.t. i gang med en undersøgelse af medlemmernes faglige og organisatoriske udfordringer. Projektet har til hensigt at styrke LOS kompetenceprofil og derigennem kunne matche, hvilke behov LOS medlemmer har her og nu. Los Advisory Board LOS har et Advisory Board (LOS Advisory Board), der fungerer som uafhængig rådgiver og inspirator for LOS. LAB diskuterer generelle spørgsmål og principielle sager, der på et givent tidspunkt er aktuelle på området. Der afholdes møder efter behov. I det forløbne år har tilsynsreformen naturligt nok fyldt meget på møderne. Blandt andet deltog Else Frydensberg fra Socialstyrelsen i et af LAB-møderne. LAB består af 15 faste medlemmer. De 15 medlemmer består af advokater og revisorer med indgående kendskab til området, ledere fra medlemsstederne og repræsentanter fra LOS bestyrelse og sekretariat. LOS-Pension LOS, PFA og Ensure Pensionsmægler har indgået en samarbejdsaftale, der indebærer, at pensionsordningen fortsat er i PFA, men at betjeningen af det enkelte medlem og dettes medarbejdere varetages af Ensure Pensionsmægler. I LOS ser vi frem til samarbejdet, som vi forventer vil give medlemmerne en tættere kontakt med deres pensionsrådgiver og nogle andre fordele, som er beskrevet i GI LOS nr. 1, Medlemsdatabase Medlemmerne skal være opmærksomme på, at de i slutningen af hver måned skal opdatere på hvis de har ledige pladser, da ledige pladser bliver nulstillet hver den 1. i måneden. Vi vil også fortsat opfordre medlemmerne til mindst en gang årligt at gå ind og tjekke deres oplysninger, herunder antal pladser, mailadresse og den gældende takst for tilbuddet, på hjemmesiden. Vi vil også anbefale, at man lægger en kort beskrivelse op på sin profilside. Selv om man har et link til egen hjemmeside, vil man tiltrække flere besøgende til denne, hvis sagsbehandlerne kan se en kort appetitvækker, når de er på los.dk for at finde et tilbud. Medlemssager LOS har også i det forløbne år været inddraget i en lang række medlemssager. Medlemsbistanden sker hovedsageligt inden for to hovedområder: Godkendelse/tilsyn og ansættelse/afskedigelse, men også mange andre områder kommer i spil, når medlemmerne beder om bistand fra sekretariatet. I sekretariatet blev det i henhold til strategiplanen besluttet at gennemføre en KPIundersøgelse med henblik på at afdække, hvor mange henvendelser LOS får fra medlemmerne samt inden for hvilke områder. Undersøgelsen bar tydeligt præg af at være gennemført i den sidste halvdel af en måned, og her er som oftest travlt med arbejdsretlige sager. Undersøgelsen viste dog med al tydelighed, at sekretariatet får mange - og mange forskellige henvendelser, og at over 90% er driftsrelaterede spørgsmål. Sekretariatet Sigrid Fleckner stoppede med udgangen af juli måned og startede som tilsynschef i Socialtilsyn Nord. Vi vil gerne takke Sigrid for hendes store indsats for LOS i de 7½ år, hun var ansat i LOS. Vi havde mange velkvalificerede ansøgere til stillingen som ny sekretariatsleder i LOS, og er glade for at have ansat Laust Westtoft som ny sekretariatsleder. 9

10 Medarbejdere i sekretariatet har igen i år gjort en stor indsats med at hjælpe medlemmerne i hverdagen, og vi vil gerne rette en stor tak til dem for deres indsats og imødekommenhed overfor bestyrelsen og LOS medlemmer. Afslutningsvis vil vi understrege, at det er vigtigt, at vi alle, medlemmer, bestyrelse og sekretariat, står sammen om det, det i virkeligheden drejer sig om: Arbejdet for de mest udsatte børn, unge og voksne. John Anderskou Bestyrelsesformand Geert Jørgensen direktør Udvalgsberetninger Generelt om udvalgene Konkret skal udvalgene: 1. Planlægge og afholde mindst 3 årlige udvalgsmøder. Udvalgsformanden er ansvarlig for, at der udsendes dagsorden senest en uge før møder afholdes, og at der blandt udvalgets medlemmer udpeges en referent. Formanden er ansvarlig for, at dagsorden og referater sendes til udvalgssekretæren, der lægger dem på hjemmesiden 2. Planlægge, afholde og evaluere de faglige årsmøder. De enkelte udvalgsmedlemmer skal aktivt bidrage til den praktiske tilrettelæggelse, afholdelse og evaluering i samarbejde med udvalgssekretæren. Udvalgssekretæren fungerer primært som tovholder. På det første planlægningsmøde i udvalget deltager foruden udvalgssekretæren også sekretariatslederen 3. Tage sager op, der har en principiel eller praktisk betydning for medlemmer af LOS, og følge dem op i form af konkrete tiltag, som f.eks. udarbejdelse af casebeskrivelser om medlemmernes virkelighed, spørgeskemaundersøgelser blandt medlemmerne om aktuelle problemstillinger og anbefalinger til bestyrelse og/eller sekretariat om at gøre noget ved en problemstilling, som udvalget har arbejdet med 4. Arbejde med det overordnede tema, som bestyrelsen melder ud til alle tre udvalg på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 5. Til hvert nummer af Gi LOS bidrage med en artikel eller anden relevant information til LOS medlemmer 6. I forlængelse af de enkelte udvalgsmøder udarbejder udvalget en nyhedsmail, der orienterer medlemmerne af LOS om, hvad udvalget arbejder med. Nyhedsmailen sendes til sekretæren inden udsendelse med henblik på, at der læses korrektur mv. Sekretæren sørger herefter for, at nyhedsmailen sendes ud 7. Give input til høringssvar til lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger i det omfang, sekretariatet vurderer, at det tidsmæssigt kan lade sig gøre 8. Hvert år inden den 1. marts aflevere en skriftlig beretning til LOS direktør om årets aktiviteter i udvalget. Beretningen indarbejdes i LOS samlede beretning 10

11 Børne- og ungeudvalgets beretning Medlemmer af Børne- og ungeudvalget Jørgen Aabye, Startskuddet, Region Sjælland, formand Ken Heddinge, Opholdsstedet Clemens - Region Sjælland Lars Kjeldmark, Bryggergården - Region Midtjylland Janne Fabricius, Villa Vivamus - Region Hovedstaden Holger Sørensen, Æblegården på Fyn, Region Syd Anette Jessen Myatt, Nordbasen, Region Nord. Anette Jessen Myatt har desværre måttet lukke sit opholdssted og er derfor ikke længere med i udvalget. Peter Mikkelsen fra LOS har deltaget i alle møderne og har været en stor hjælp ift udvalgets arbejde. En stor tak til ham. Om Udvalgets arbejde Det har været et godt og aktivt år for Børne- og Unge udvalget. Som en del af den nye strategi, som blev konfirmeret på Landsmødet 2014, har de 3 udvalg fået en ny forretningsorden, som afgrænser udvalgets arbejde til 8 konkrete opgaver. Udvalget refererer til direktøren og den af direktøren udpegede sekretær, Peter Mikkelsen, som fungerer som bindeled mellem udvalget og sekretariatet. Der blev også vedtaget en ny optagelses procedure, som sikrer at både nye og gamle medlemmer kender til og har mulighed for at blive optaget i udvalgene. Alt i alt har de nye tiltag givet udvalgene en langt bedre ramme at arbejde i. Bestyrelsen udpegede på sit første møde efter Landsmødet udvalgets nuværende medlemmer, hvor vi bl.a. lagde stor vægt på, at de 5 regioner alle blev repræsenteret. Børne og Unge udvalgets fornemmeste opgave er at bistå bestyrelsen og sekretariatet med at udvikle kvaliteten på vores område. Udvalget har holdt 4 møder, heraf 3 over to dage, de såkaldte møder. Det er dyrt at samle folk fra hele landet - vi har mødtes i Vejle, Samsø og Kbh - men det er de vilkår en landsorganisation har. Så igen i år har vi brugt lidt over budgettet. September 2014 afholdt vi vores faglige årsmøde i Vejle med emnet "Værdien af metode og dokumentation". Knap 120 personer, hvilket vi selv synes var mange, deltog på denne spændende dag. Trine Hounsgaard Pfeiffer fra Kanonen fortalte sammen med en medarbejder om, hvordan de oplever dokumentation af deres pædagogiske arbejde tilfører værdi for både personale, ledere og brugere. Steffen Hjorth Sunesen fra Tilsyn Nord gav sin vinkel på vigtigheden af at kunne dokumentere. Lone Johansen, Professionshøjskolen UCC, kom med et oplæg om værdien af den helhedsorienterede metodiske tilgang i det pædagogiske arbejde. Dagen blev afrundet med et meget stærkt indlæg fra Sisse Bøgild, Tabuka, som fortalte hvordan hun oplevede, at den metodiske tilgang i det pædagogiske arbejde gjorde en forskel for hende, da hun var anbragt. En rigtig god dag med spændende indlæg og debatter. Vi havde bevidst arrangeret dagen således, at der var god tid til networking og stod i døren og tog imod gæsterne, hvilket vi fik god feedback på. Vi har brainstormet om udvalgets ønsker til fremtidens direktør og diskuteret, hvordan LOS ser ud om 5 år. Vi har, hver eneste gang vi har været samlet, diskuteret det kommende udbud, og udvalgets formand har taget udvalgets forslag herom til bestyrelsesmøderne. 11

12 Vi har naturligvis diskuteret erfaringerne med de nye Tilsyn, og ikke mindst whistleblowerordningen, som giver mange vanskeligheder for tilbuddene og i den grad - synes vi - udfordrer deres retssikkerhed. Konkret har vi bl.a. foreslået sekretariatet at udarbejde en Manual for krisehåndtering for medlemmerne, f eks hvis man får et skærpet tilsyn - hvad er bestyrelsens opgave, lederens opgave osv. Vi har snakket meget om personaleudvikling og opkvalificering og bl.a. på vores sidste møde givet gæster fra UCC sparring på vores synspunkter, så de bedre kan målrette deres kurser mod vores behov. F.eks. vigtigheden af at alle kurser skal være kompetencegivende i form af ECTS point. Vi har talt meget om værdien af netværk og samler erfaring fra hele landet, så der kan komme mere system i dette. Et emne, der klart har fyldt meget, er inklusion. Det har vi talt rigtigt meget om og opfordret LOS til politisk at arbejde for at kompetencen til at visitere til et skolebehandlingstilbud/ specialskole gives til anbringende kommune og ikke til den stedlige kommune. Dette er blot nogle af de mange emner, vi har brugt tiden på. Der har været mange andre ting oppe og vende, ikke mindst sidst på dagene, hvor vi også har hygget og snakket. Emnet det sidste år har været "Kompetenceudvikling", hvilket naturligt har fyldt meget i vores arbejde. Vi har fået produceret flere artikler og arbejder med at opnormere indsatsen til bladet og blive bedre til nyhedsmails. Vi har givet input til høringssvar til lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger: Kommende opgaver er bl.a., at det er vores tur til at afholde den årlige Christiansborgs konference. Vi deltog i den sidste konference i 2014 for at samle viden og erfaring. Konferencen afholdes i år den 22. september og emnet er "Tilsynsreformen", hvilket i naturligvis kommer til at høre mere om. Vi har besluttet at holde vores næste møde på Bornholm i juni, mens der er Folkemøde på øen. Sekretariatet har grebet idéen og deltager også med nogle medarbejdere og den nye direktør, og det er aftalt, at udvalget står til rådighed for eventuelle arbejdsopgaver de dage. I vil høre meget mere om dette senere. Der er rigtig mange udfordringer i vores branche disse år. Der sker mange forandringer i et stærkt tempo, og vi har alle en travl hverdag. Jeg er meget glad for udvalgets arbejde det sidste år, og jeg takker jer udvalgsmedlemmer, som helt uden vederlag, har deltaget i alle vores mange aktiviteter og mange gode debatter. En stor tak for jeres store engagement. På udvalgets vegne Jørgen Aabye, Formand Voksenudvalgets beretning Medlemmer af voksenudvalget Susan Møller, Knagegården, Formand for udvalget Poul Bo Nielsen, Landlyst Lars Pedersen, Fruerlund Botilbud Jørgen Petersen, Siersbæklund Majbritt Degrauwe, Stiftelsen Købmandsgården Henrik Frandsen, Søttruphus Flemming Blichfeldt, Svalereden/friheden 12

13 Udskiftning i udvalget Som en del af LOS strategi, startede voksenudvalget med at sige farvel og tak til dygtige folk, og goddag til 3 nye og også dygtige folk. Her skal lyde en stor tak til John Anderskou for indsatsen i voksenudvalget, og held og lykke i formandsstolen. Ligeledes vil jeg takke Majbrit Nielsen fra Drosthuset. Du har været et pligtopfyldende og dygtigt medlem af voksenudvalget. Det betød, at vi sagde goddag til Maibritt Degrauwe, Henrik Frandsen og Flemming Blichfeldt, som alle tre havde sendt en skriftlig ansøgning til LOS bestyrelse, sådan som det er besluttet i den nye strategi. De har været lynhurtige til at iklæde sig arbejdstøjet og det har været et godt år for voksenudvalget. I Karinas barsel har vi haft Sarah Sieker Juhlert som konsulent, og der har været et perfekt samarbejde mellem Sarah og udvalget. Sarah er utrolig kompetent, og vi ønsker hende held og lykke i hendes nye job. Voksenudvalgets synlighed Vi starter stadig møderne med at vælge referent og skribent af nyhedsbrev. Denne praksis vil vi fortsætte med. Som et led i Voksenudvalgets ønske om synlighed, er alles kontaktoplysninger at finde på LOS hjemmeside. Voksenudvalget har i året 2014/2015 arrangeret et voksenfagligt årsmøde med 78 deltagere, og en fuldt booket konference på Christiansborg. Fagligheden Voksenudvalget har fortsat fokus på, at være med til at udvikle fagligheden på de private steder gennem arrangementer og evt. tiltag. Konference på Christiansborg 10. september 2014 I overensstemmelse med LOS strategi var det voksenudvalget, der skulle arrangere en konference på Christiansborg. Vold og trusler på botilbud Forebyggelse og tværfaglig tilgang var overskriften for konferencen. Det blev en fantastisk dag med aktive LOS medlemmer og nærværende og diskussionslystne politikere. Der var bred enighed om, at man ikke skal gå på arbejde og risikere at blive udsat for vold eller trusler. Der er mange bud på hvad man kan gøre, og alle gik derfra med en fornemmelse af, at vi alle kan gøre noget også politikerne. Det er derfor vigtigt at holde fast i, at der sker noget, og her spiller LOS og voksenudvalg en rolle. Voksenfagligt årsmøde 26. januar 2015 Derfor har kompetencer og dermed fagligheden været temaet for det voksenfaglige årsmøde. Kort før årsmødet opdagede vi, at der i samme uge var et arrangement i Hvad virker, og derfor var vi noget spændte på, hvor mange der ville komme til vores dag. Vores mål på 80 deltagere blev dog næsten opfyldt, og vi takker alle, der deltog. Titlen på årsmødet var: KOMPETENCEUDVIKLING Når kompetencer skaber et godt tilbud. Vi havde sammensat et udvalg af mennesker, som vi mente kunne formidle om kompetencer, set fra deres stol af. Vi havde inviteret en fra et af de nye socialtilsyn for at høre, hvad de tænker og oplever her et år efter ikrafttræden af den nye tilsynsreform. Voksenudvalget glæder sig over, at så mange kom, og vi har fået så mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Der ligger altid et stort arbejde bag at planlægge sådan en dag, og derfor er det en stor glæde at det lykkedes, samt at folk fandt indholdet interessant og fagligt vedkommende. 13

14 De lokale netværk Voksenudvalget bestræber sig fortsat på at være repræsenteret i de lokale netværk, og derfor er netværkene altid med på vores dagsorden for møde i voksenudvalget. Om voksenudvalget Voksenudvalget har i perioden siden sidste landsmøde holdt 5 møder, 1 konference på Christiansborg og 1 voksenfagligt årsmøde. Voksenudvalget udgøres (bortset fra udvalgets formand) af medlemmer, der frivilligt i en periode ønsker at bidrage til det fælles arbejde for medlemmerne i LOS. I voksenudvalget ønsker vi øget kontakt til de enkelte medlemmer, og udvalgsmedlemmerne er ikke længere væk end et telefonopkald eller en mail. På udvalgets vegne Susan Møller, Formand Skoleudvalgets beretning Medlemmer af skoleudvalget: Majken Dalsgaard, Christiansminde, Region Nordjylland, formand Mette Reinchenbach, Fællesskolen, Region Sjælland Kasper Martensen, Jyderup heldagsskole, Region Sjælland Jeppe Juul, Kanonen, Region Midtjylland Robert Stuhr, Biavleren, Region Hovedstaden Lissie Kølbæk, Bryggergården, Region Midtjylland Simon Gjedde, Ungdomscentret Gjeddesgaard, Region Sjælland Udvalgets form Året blev indledt med en ny udformning af udvalget. Udvalget er nu udpeget af LOS` bestyrelse, baseret på, hvem der har tilkendegivet at de er interesseret i at deltage i udvalgs arbejdet. Det betød at vi fik et enkelt nyt medlem Simon Gjedde. Desværre måtte vi også sige farvel til Lissie Kølbæk, da hun fik andet arbejde. Udvalget er forsat bredt repræsenteret, både i forhold til geografisk beliggenhed og i forhold til LOS medlemmer (interne skoler og dagbehandlingstilbud), men også i forhold til de udfordringer medlemmer står overfor. Udvalget består af medlemmer der kæmper for at overleve, har prøvet at fusionere og medlemmer de oplever fremgang. Skoleudvalget samles i forhold til den ny strategi 3 gange om året. Som regel på sekretariatet, men også rundt om i landet afhængig hvem vi skal mødes med. Fagligt Hvert år udmelder LOS bestyrelse et tema, som udvalgene skal arbejde med. Årets tema var uddannelse. Et tema der må siges at ligge til højrebenet for udvalget. Vi har derfor både løbende, men også på både dialog- og årsmøde haft uddannelse med i programmet. Den 28. oktober afholdt vi Dialogmøde i Odense, hvor Trine Schloss Pedersen Chefkonsulent fra COK Center for Offentlig Kompetence udvikling, deltog. Hun fortalte om de eksisterende muligheder for efter og videreuddannelse, der allerede findes for skoleledere. Mødet med Trine udviklede sig til et samarbejde. I første omgang ansøgte vi i fællesskab om midler i Mærsk Fonden for at kunne udvikle og målrette en relevant videreuddannelse til skoleledere for vores område. Desværre blev ansøgningen ikke imødekommet denne gang, men vi vil fortsætte samarbejdet. Ydermere deltog Undervisningsministeriet arbejdsgruppe med navnet: Styrke anbragte børns undervisning og deres videre uddannelse. Gruppen har nu været i gang i et år, og har koncentreret deres indsats i første omgang på rådgivning og samarbejde med kommunerne. Måske lidt underligt da man ofte tænker, at anbragte børn bliver undervist på interne skoler. 14

15 Men faktisk bliver 72 % af anbragte børn undervist i folkeskole regi. De forklarede, at der fremadrettet vil fokus på de gode historier fra vores medlemmer. Så vi venter spændt på, hvad de har at fortælle til næste Dialogmøde. Gruppen skal være færdig med deres arbejde i udgangen af I begyndelsen af det nye år holdt vi Skolefagligt årsmøde, hvor vi havde besøg af UUvejleder Charlotte Hove, som gennemgik UU`s rolle i forhold til vores elever. Det var et godt indlæg, som gav os et indblik i de muligheder, der er for vores elever. Desværre var der afbud fra Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) på grund af sygdom. Vi benyttede lejligheden til i fællesskab at udarbejde nogle spørgsmål til BKF, som skoleudvalget arbejder videre med og sender videre til BKF, som har lovet at besvare dem. Dagen sluttede med, at Jørn Vestergaard, professor i strafferet, fortalte os om lovgivningen omkring magtanvendelse samt vigtigheden af den kultur, der præger vores skoler, netop for at undgå magtanvendelser. Udvalget forsøger fortsat at være synlige for medlemmerne, både via referater fra vores udvalgsmøder, og artikler i Gi`LOS. Året har på trods af mange svære udfordringer været et spændende år, både for medlemmerne i LOS og for skoleudvalget. Mange flere er mødt op til vores arrangementer, både nye og gamle ansigter er dukket op. Et par enkelte nystartede skoler er kommet til, det er jo fantastisk at møde midt i så mange skolelukninger. Tak fordi I kom, vi ses til udvalgets næste dialogmøde i efteråret. På udvalgets vegne Majken Dalsgaard, formand Bilag 1 Udsendt som redegørelse til medlemmerne på mail den 12. marts 2015 Orientering om Fonden for Kvalitetsudvikling, viden og dokumentations konkurs Baggrund for Fonden LOS stiftede den den erhvervsdrivende fond: Fonden for kvalitetsudvikling, viden og dokumentation (I det følgende kaldet Fonden) med henblik på, at Fonden dels skulle drive Akkreditering Danmark og dels en konsulentvirksomhed, der kunne stå for udviklingsprojekter såvel som individuelle konsulentopgaver på det sociale område. Ved stiftelsen indskød LOS fondskapitalen på Fonden var en selvstændig juridisk enhed, og dens bestyrelse bestod af seks medlemmer. Der var bl.a. af hensyn til Akkreditering Danmarks uafhængighed af LOS fra starten planer om på sigt at mindske LOS direkte indflydelse på Fonden. I de første år bestod bestyrelsen af to eksterne medlemmer (dvs. uden for LOS medlemskreds) og fire medlemmer af LOS bestyrelse. Bestyrelsessammensætningen blev gennem årene ændret, således at bestyrelsen i 2014 bestod af fire eksterne medlemmer suppleret med LOS bestyrelsesformand og direktør. Om Fondens drift op til konkursen Kvalitetsmodellen har med den kvalitet og det bedømmelsessystem, der var tilknyttet, været en forholdsvis dyr ordning at drive. I takt med nedtrapningen af puljemidler, der har været med til at finansiere ordningen, har Fonden måttet sætte prisen for akkreditering op. Sammenholdt med, at de sociale tilbud dels naturligt har været meget fokuserede på at leve op til kravene i de nye socialtilsyns kvalitetsmodel, dels generelt har været pressede rent økonomisk, har det betydet, at der ikke har været den nødvendige tilgang af sociale tilbud til ordningen. Det lykkedes ikke i nævneværdig grad gennem årene at opbygge en egenkapital udover den indskudte fondskapital. I henhold til regnskabet for 2013 var Fondens egenkapital kr Der har 15

16 gennem årene uden held været iværksat forskellige initiativer for at skabe større tilgang til Akkreditering Danmark og en varig større omsætning og overskud. Blandt andet havde direktør og medarbejdere det seneste år lagt et stort arbejde i udviklingen af akkrediteringsordningen, Platform for Kvalitetsledelse og ansøgninger til nye projekter. I juni 2014 holdt bestyrelsen et temaseminar og drøftede udviklingsmuligheder for Fonden. På dette tidspunkt, var der ikke lagt op til, at økonomien for resten af året skulle være så dårlig, som den senere viste sig at være. På bestyrelsesmødet i august skulle Fondens bestyrelse behandle et justeret budget for 2014, baseret på resultatet for 1. halvår og forventningerne til 2. halvår. Op til dette bestyrelsesmøde havde Fondens sekretariat nøje gennemgået Fondens potentielle indtægtsmuligheder, herunder kontaktet de sociale tilbud, der stod overfor reakkreditering. Fondens bestyrelse fik tilsendt en halvårsbalance, der viste et uændret underskud i forhold til 1. kvartal på ca. kr , men samtidig var der på baggrund af ovennævnte udarbejdet et budget, der forudså et underskud for 2014 på ca. kr Det skyldtes blandt andet, at knap halvdelen af de steder, der stod for at skulle re-akkrediteres, desværre havde besluttet, at de ville udtræde af ordningen, ligesom salget af Platform for Kvalitetsledelse ikke levede op til forventningerne. På bestyrelsesmødet deltog Fondens revisor, der var blevet bedt om at vurdere forventningerne til resultatet for 2014, og revisor vurderede efter at have gennemgået materialet, at underskuddet for 2014 snarere ville blive omkring 1 mill. kr. Desuden var der lavet et udkast til en plan for Fondens fortsatte virke, der ikke fik opbakning fra Fondens bestyrelse, bl.a. fordi en af dens forudsætninger var, at to af de større projekter, der blev arbejdet på at få fondsstøtte til, skulle bevilges inden for kort tid. På baggrund af den økonomiske situation og usikkerheden i den fremlagte plan for videreførelse af Fonden i 2015 og 2016, besluttede bestyrelsen at træffe foranstaltninger til opløsning af Fonden. Det var bestyrelsens vurdering, at en undladelse heraf ville være ansvarspådragende. Bestyrelsen tog kontakt til advokat, Lotte Lundin fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, Roskilde, med henblik på at sikre, at nedlæggelse og afvikling af Fonden skete korrekt. Herunder skulle Fondens direktør i øvrigt virke for tabsbegrænsning i videst muligt omfang, og i dialog med advokaten opsige medarbejderne, lejekontrakter og øvrige forpligtelser. På et bestyrelsesmøde i LOS den 28.8., hvor formanden for Fondens bestyrelse, Kenneth Flex, og LOS advokat Knud Foldschack deltog, ridsede Kenneth Flex kort baggrunden op for Fondens bestyrelses beslutning om at nedlægge Fonden. Knud Foldschack tilkendegav på de foreliggende oplysninger, at Fondens bestyrelse burde indgive en konkursbegæring hurtigst muligt, da han ud fra det fremlagte anså, at det ville være ansvarspådragende ikke at gøre dette. På bestyrelsesmødet blev det desuden besluttet, at al kontakt vedrørende Fondens konkurs til LOS formand og direktør som medlemmer af Fondens bestyrelse, skulle ske gennem Knud Foldschack af hensyn til at beskytte LOS interesser i f.m. konkursen. På bestyrelsesmødet i LOS blev bestyrelsen desuden orienteret om, at Lars E. Andersen fra Egholt på vegne af en gruppe akkrediterede steder i Akkrediteringsnetværket, havde kontaktet LOS direktør og udtalt ønske om at videreføre akkrediteringsordningen. Som udløber af initiativet blev der efterfølgende etableret en støtteforening: Støtteforeningen Akkreditering Danmark - ADK 2014 (i det følgende kaldet Støtteforeningen), der skulle arbejde med en videreførelse af Akkreditering Danmark. Egenkonkursbegæring Advokat Lotte Lundin indgav på Fondens vegne egenkonkursbegæring den , og blev ved retsmødet den udpeget af retten til kurator for konkursboet. Orienteringsmøder akkrediteringsnetværket Fondens direktør indkaldte sammen med LOS direktør akkrediteringsnetværket til to orienteringsmøder om konkursen og betydningen heraf for Akkreditering Danmark i hhv. Ishøj og Aarhus den 15. og Her fik deltagerne lejlighed til at spørge ind til situationen omkring konkursen, idet der dog grundet konkursen var en række begrænsninger for, hvad de to direktører måtte udtale sig om. Efter at de havde forladt møderne diskuterede nogle af de tilstedeværende akkrediterede steder mulighederne for at føre ordningen videre. 16

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014 NYHEDSBREV Socialtilsyn Hovedstaden December 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Hoved tlf.nr.: 91 33 32 00 socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5 Strategi Indhold Indledning... 4 LOS navn... 4 Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Kernekompetencer... 5 Krav og forventninger til medlemskab af LOS... 5 Værdiskabelseskort for LOS... 6 Mål...

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. februar 2014. Til stede: (ES), Susanne Lund (SL), Bente Jacobsen (BJ), Allan El-Zayat (AEZ), Hanne Vedel Sterndorf (HVS), Mayanoa Schneider (MS), Bente Elboth (BE)

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde SBH

Referat bestyrelsesmøde SBH Referat bestyrelsesmøde SBH Dato: 13. jan. 2015 Til stede: John Eriksen, Jakob May, Gitte Jacobsen, Sus Rask, Søren Romar, Lone Hermansen, Kelly Berg og Peter Godvin Afbud: Dan Røn og Esben Andresen Referent:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere