Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015"

Transkript

1 Beretning LOS De private sociale tilbud, beretning

2 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem dialog med alle de betydende interessenter på området, hvor vi arbejder for at skabe forståelse for de vilkår og muligheder de private sociale tilbud arbejder under og de særlige fordele, de kan tilbyde i løsningen af de opgaver, det danske samfund står over for på det sociale og undervisningsmæssige område. I den sammenhæng lægger vi også stor vægt på at være en aktiv deltager i udviklingen af området. Politisk arbejde - godkendelse, tilsyn og driftsforhold LOS direktør deltog i august i socialminister Manu Sareens Sociale Topmøde, og LOS har deltaget i regeringens 2020-seminarer om målene på det sociale og undervisningsmæssige område. LOS har arrangeret et besøg for undervisningsminister Christine Antorini på et dagbehandlingstilbud i Gribskov Kommune og deltog i to lektioner efterfulgt af et møde med skolens ledelse, skoleforvaltningen og LOS. LOS direktør har afholdt møder med en række ordførere og andre folketingsmedlemmer, hvor de har drøftet forholdene på området, ligesom han har haft en del mail- og telefonkontakt med en række ordførere omkring udvalgte spørgsmål. Formålet med dialogen er at informere politikerne om LOS syn på de temaer, som er vigtige for LOS medlemmer. Vi har særlig haft fokus på udbud, interne skoler, Tilsynsreformen og efterværn. LOS fremsendte sin efterværnsvideo til medlemmerne af Folketingets Socialudvalg, hvilket fik en positiv modtagelse. LOS har afholdt konference på Christiansborg om Vold og trusler på botilbud Forebyggelse og tværfaglig tilgang. LOS har i flere omgange skrevet til Folketingets Socialudvalg. Vi har desuden haft foretræde for udvalget for at uddybe vores bekymring omkring den varslede udbudslov, og erfarede efterfølgende, at Folketingets Socialudvalg vil tage initiativ til et fælles møde med Erhvervsudvalget i f.m. lovens fremsættelse. LOS kunne ved fremsættelsen af lovforslaget i Folketinget konstatere, at Erhvervsministeriet har lyttet til vores og andre interessenters indvendinger i forbindelse med høringen over lovforslaget. Det lovforslag, der nu er fremsat, respekterer i langt højere grad den virkelighed, som kommunalbestyrelser og de private sociale tilbud skal fungere i. Med det foreliggende udkast til lovforslag er der bedre muligheder for at undlade udbud ved køb af pladser på opholdssteder og botilbud. I disse tilfælde kan kommunerne benytte tilbud, der er registreret på Tilbudsportalen. LOS pegede også i sit høringssvar på, at der var behov for præcisering af en række forhold, og vi ser med tilfredshed, at Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, som opfølgning på lovforslaget, vil udarbejde en vejledning vedrørende udbud af sociale og andre specifikke tjenesteydelser. Vejledningen vil blive udarbejdet via målrettet brugerinddragelse med væsentlige interessenter. Her forventer LOS at blive inddraget. Ministerier LOS har rettet en række afklarende spørgsmål om lov om socialtilsyn til Socialministeriet herunder om good-will og skattelovgivningen kontra lov om socialtilsyn, bestyrelseskrav til I/S, SU til anbragte unge m. fl. LOS har fået svar på et spørgsmål til Undervisningsministeriet om mulighederne for at undervise elever på interne skoler med mindre end ti elever. LOS direktør deltog som LOS repræsentant i Magtanvendelsesudvalget, der blev nedsat i 2013 og i marts måned udsendte sin betænkning med bud på nye retningslinjer for magtanvendelse på børne- og ungeområdet. 2

3 LOS har leveret 12 høringssvar til fremsatte lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger. Disse høringssvar bliver løbende lagt op på Socialstyrelsen LOS har haft en tæt dialog med Socialstyrelsen om tilsynsreformen og Tilbudsportalen på flere niveauer. I forbindelse med de massive problemer med Tilbudsportalen, som har betydet, at en række tilbud i perioder simpelthen ikke fremgik af Tilbudsportalen, har vi haft møder og løbende dialog på mail og telefon med Socialstyrelsen, hvilket førte til den løsning, hvor den nye version af Tilbudsportalen, selv om det ikke blev perfekt, dog i højere grad muliggjorde, at kommunerne kunne finde tilbuddene på Tilbudsportalen. LOS deltog efterfølgende i et møde for organisationerne om Tilbudsportalen i Socialstyrelsen. Desuden har LOS deltaget i et møde om anbringelsesområdet, og i Socialstyrelsens dialogmøder om den nye nationale koordinationsstruktur, hvor styrelsen skal følge udviklingen på det specialiserede socialområde. Socialtilsynene LOS har haft en udmærket dialog med de nye socialtilsyn, der igen i oktober-november 2014 deltog i vores regionale dialogmøder. Et flertal af medlemmerne har i løbet af året givet udtryk for at de har haft en god oplevelse med socialtilsynet, men der har været undtagelser. LOS gennemførte i starten af 2015 en spørgeskemaundersøgelse af medlemmernes opfattelse af socialtilsynene og Tilbudsportalen. 59 % af de medlemmer der har besvaret undersøgelsen vurderer, at socialtilsynet enten i meget høj grad eller i høj grad, har levet op til forventningerne, mens 15 % af de medlemmer der har besvaret undersøgelsen vurderer, at socialtilsynene kun i lav grad eller meget lav grad har levet op til forventningerne. I undersøgelsen scorer socialtilsynene samlet set 2,5 på en skala, hvor 1 = I meget høj grad og 5= I meget lav grad, hvilket svarer til en vurdering midt mellem I middel grad og I høj grad. Den samlede vurdering af socialtilsynene fremgår af figur 8 i rapporten. Selv om der således overvejende har været positive tilbagemeldinger om de nye socialtilsyn fra LOS medlemmer, er der alligevel en del i undersøgelsen, som tidligere nævnt 15 %, der vurderer, at de kun i lav eller meget lav grad lever op til forventningerne. I dette notat beskriver jeg nogle af de tilbagemeldinger, vi fik i spørgeskemaets fritekstfelt suppleret med erfaringerne fra nogle af de sager, LOS har været inddraget i eller er blevet orienteret om af medlemmerne i Der er både fra nogle af LOS medlemmer, men også fra nogle tilsynskonsulenter, udtrykt skuffelse over, at der i praksis er for meget fokus på kontrol og for lidt på udvikling. Blandt de 15 % der giver en dårlig vurdering af socialtilsynet, opleves der, på trods af den fælles uddannelse og Socialstyrelsens audit, stor forskel på såvel den faglige kvalitet af tilsynsbesøgene som af dialogen. I en del af disse tilfælde spiller kemien mellem den tilsynsførende og tilbuddets ledelse en rolle, ligesom der er eksempler på tilsynsførende, der af tilbuddene opleves i højere grad at bruge egne subjektive holdninger end kvalitetsmodellens objektive tilgang. Det bør derfor være uproblematisk for et tilbud at anmode om at skifte tilsynsførende, hvis man oplever samarbejdet som problematisk. LOS har som opfølgning på undersøgelsen aftalt møder med de enkelte socialtilsyn. Notatet: Tilsynsreformen - De nye socialtilsyn og Tilbudsportalen i 2014 kan hentes på De kommunale organisationer LOS har fortsat en dialog med KL i forskellige sammenhænge, og formand og direktør deltager som regel i KL s temamøder på socialområdet, børneområdet og skoleområdet. Vi har desuden en stand på de forskellige årsmøder, hvor vi prøver at markedsføre de private tilbud over for de deltagende politikere og embedsmænd fra kommunerne. LOS har fortsat en dialog med Kommunekontaktrådene i de forskellige regioner om medlemmernes tilbud til kommunerne og andre forhold af fælles interesse. 3

4 LOS er med i Dialogforum etableret af Børne- og kulturcheferne. Dialogforum er et forum af interessenter bestående af repræsentanter for ministeriet, KL, kommuner, Børne- og kulturcheferne, Socialchefforeningen og en lang række andre organisationer på børne- og ungeområdet. LOS har løbende været i dialog med Holbæk Kommune omkring det fælleskommunale udbud af pladser til domsanbragte udviklingshæmmede og mennesker med autisme. LOS har fået aktindsigt i de vindende tilbud, og vil gennemgå materialet med henblik på at lave en redegørelse til medlemmerne med erfaringerne fra dette udbud. Følgegrupper, forskning og udvikling LOS deltager i Socialministeriets følgegruppe vedrørende overgrebspakken. LOS sidder i følgegruppe til Formidling af efterværnspakken, der er udbudt af Socialstyrelsen, og skal formidle bredt ud om efterværn. Desuden deltager LOS i en følgegruppe i Socialstyrelsen om vold på botilbud. LOS sidder i følgegruppen for Undervisningsministeriets satspuljeprojekt Styrket faglighed for udsatte børn i folkeskolen. LOS indgår i et projekt, som Mandag Morgen er ved at igangsætte på området for anbragte børn og unge. I samarbejde med fire til seks kommuner samt en række anbringelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer og med økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefond vil de prøve at udvikle nye løsninger i samspillet mellem de deltagende organisationer og med de anbragte børn og unges relationer og samfundsdeltagelse i centrum. Medier og formidling LOS har i perioden udsendt 7 pressemeddelelser, nogle i samarbejde med andre organisationer. Flere af vores pressemeddelelser er bragt som debatindlæg i flere medier. Fokus i kontakten med medierne har typisk været godkendelse-tilsyn, hjemtagelser og medlemssager, og LOS direktør bliver fortsat kontaktet af medierne både til baggrund og interview. LOS har som udgiver publiceret en række indlæg på DenOffentlige, hvor bl.a. 10 stærke historier om efterværn og den efterfølgende efterværnsvideo skabte positiv omtale af området. LOS direktør har skrevet et kort indlæg til Det Kriminalpræventive Råds hvidbog, der skal kaste lys over fremtidens organisering af det forebyggende arbejde med rocker- og bandekriminalitet. LOS har arbejdet på at styrke sin profil på de sociale medier. LOS er som virksomhed på LinkedIn, LOS - De private sociale tilbud, hvor vores indlæg læses af mange. Desuden er LOS på Twitter, hvor du kan følge LOS ligesom LOS direktør har postet indlæg på Twitter Samarbejdsfora LOS er medlem af Børnesagens Fællesråd, hvor Majken Dalsgaard og Søren Brink p.t. sidder som medlemmer af Fællesrådet, der er Børnesagens Fællesråds repræsentantskab. LOS meldte sig i 2014 ud af Dansk Erhverv. Udmeldelsen skete på baggrund af, at Dansk Erhverv oprettede og er dybt engagerede i Selveje Danmark, som en konkurrerende brancheorganisation til LOS. LOS fandt det på den baggrund vanskeligt at opretholde den gensidige tillid, der skal til for at forpligte sig på et bindende samarbejde. LOS vil i de enkelte sager på linje med andre organisationer vurdere et eventuelt samarbejde med Dansk Erhverv. LOS formand og direktør deltog i førstedagen på SL s kongres. LOS har på ad hoc-basis en dialog med de øvrige organisationer på vores område. 4

5 Red Barnet har i samarbejde med LOS og PLF udsendt en vejledning om Dialog med anbragte børn om seksualitet og grænser. LOS har en dialog med UCC om uddannelser på området, og deltog bl.a. i en fælles ansøgning om støtte til et uddannelsesprojekt til skolelærere på interne skoler, som desværre ikke blev bevilget. LOS har halvårlige møder med Danske Regioner, hvor vi blandt andet udveksler erfaringer med socialtilsynene. Desuden har vi talt om kvalitet, dokumentation, udbudslov, vold på botilbud og magtanvendelsesudvalget. Vi har haft møde med Den Sociale Kapitalfond om deres aktiviteter, og vi aftalte at lave to gå hjem-møder i slutningen af april/først i maj. Et i København og et i Aarhus. Nordisk og internationalt samarbejde LOS er medlem af NBO (Nordic Baltic Organisation), hvor Ole Hansen, Emmedsbo Mølle repræsenterer LOS i NBO s bestyrelse. LOS er medlem af Eurochild, en europæisk paraplyorganisation på børneområdet. Her deltager direktøren i en arbejdsgruppe om anbragte børn og unge. Desuden arbejdes der med efterværn og inddragelse. Bestyrelsesmedlem Søren Brink og LOS direktør var til årsmøde i Eurochild, hvor de blandt andet præsenterede LOS efterværnsvideo med engelske undertekster, som LOS fik mange positive reaktioner på. LOS er medlem af EPR, European Platform for Rehabilitation, der især arbejder med kvalitetsudvikling af rehabiliteringstilbud, men også i stigende omfang orienterer sig mod det sociale område. LOS formand og direktør holdt i december et EU-seminar i EPR-regi. Der er bragt en fyldig omtale af arrangementet i GI LOS nr. 1, Op til den europæiske forskningskonference EUSARF 2015 i september afholdt LOS et preseminar for de hollandske deltagere. Her holdt LOS direktør og et medlem af BKF s bestyrelse oplæg om de danske forhold på det sociale område efter kommunalreformen. LOS har holdt møde med Svenska Vårds nye direktør og drøftet vores respektive udfordringer og opgaver. Blandt andet har LOS og Svenska Vård udsendt et fælles debatoplæg i f.m. et svensk ministerbesøg i København. LOS og medlemmerne Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt tre todagesmøder og tre endagsmøder. Implementering af strategien Såvel bestyrelsen som sekretariatet har arbejdet ud fra strategien fra generalforsamlingen i Bestyrelsen har på hvert bestyrelsesmøde med udgangspunkt i de vedtagne strategikort og KPI (Key Performance Indicators) fulgt op på, hvor langt sekretariatet er nået i opfyldelsen af strategien. På årets generalforsamling lægger bestyrelsen op til en debat omkring strategien og foreslår nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en revideret strategi til godkendelse på generalforsamlingen i

6 Etisk forventningskatalog Siden sidste generalforsamling har en arbejdsgruppe på et møde arbejdet med etisk forventningskatalog og lavet et forslag til bestyrelsen, som efterfølgende har færdiggjort det og indstiller det til godkendelse på årets generalforsamling. Etablering af en udviklingsafdeling i LOS (Udsendt som redegørelse til medlemmerne på mail den 12. marts 2015 Bilag 1 til beretningen) På et ekstraordinært bestyrelsesmøde i LOS den gav bestyrelsen LOS direktør mandat til at gøre Hvad Virker færdig for de penge, der resterede. Det blev besluttet, at direktøren skulle lave en redegørelse til bestyrelsen om Hvad Virker, og at der skulle udarbejdes et forslag til en holdbar afslutningsplan. Det var af stor betydning for LOS fremtidige muligheder for at lave projekter, at LOS overtog ansvaret for projektet og afsluttede Hvad Virker. Det blev også foreslået, at LOS skulle etablere en udviklingsafdeling til projekter. Det blev aftalt, at direktøren til det næste bestyrelsesmøde skulle komme med forslag til, hvorledes en udviklingsafdeling i LOS kunne drives. Bestyrelsen drøftede en henvendelse om et LOS-engagement i Støtteforeningens arbejde for akkrediteringsordningen, herunder hjælp til advokatbistand til forhandlingerne med kurator. Bestyrelsen besluttede at tilbyde Støtteforeningen, at advokat Knud Foldschack tog akkreditering med i forhandlingerne med kurator, og bad LOS direktør kontakte Støtteforeningen med henblik på at afholde et afklarende møde om Støtteforeningens bud på videreførelse af ordningen. Fra bestyrelsesmødet i LOS den Der var fortsat ikke nogen afklaring på overtagelse af de projekter, som LOS ønskede at overtage fra Fonden. LOS skulle lave en redegørelse inkl. krav til kurator på overtagelse af Hvad Virker-projektet. Spørgsmålet forventedes afklaret ultimo november. LOS direktør foreslog bestyrelsen, at LOS skulle arbejde videre med planerne om at oprette en udviklingsafdeling, der skulle startes op med Hvad Virker-projektet. Desuden skulle sekretariatet se på mulighederne for yderligere projekter. Bestyrelsen var enig i, at der skulle arbejdes videre med etablering af en udviklingsafdeling i LOS. LOS havde op til etableringen af den erhvervsdrivende fond, drevet udviklingsprojekter i eget regi, hvoraf akkrediteringsprojektet suverænt var det største. Bestyrelsen bad desuden sekretariatet overveje en udvidelse af LOS kursusafdeling, herunder f.eks. kurser om udbud. Direktøren skulle til næste bestyrelsesmøde komme med et forslag til afdelingens opbygning og undersøge mulige projekter og andre aktiviteter. Overdragelsesaftale på plads med kurator Den 12. december var overdragelsesaftalen forhandlet på plads med kurator. Ifølge aftalen overtog LOS alle rettigheder til Akkreditering Danmark og projekterne Hvad Virker og Mentorprojektet. I henhold til aftale med Støtteforeningen fik Støtteforeningen efterfølgende overdraget rettighederne til Akkreditering Danmark pr Mentorprojektet var udført for Socialministeriet med Fonden som operatør i LOS navn. Projektet var afsluttet og der var lavet regnskab, der dog ikke var revideret. LOS fik efterfølgende regnskabet revideret og afleveret til Socialministeriet. Tilbage stod afslutningen af Hvad Virker. Her havde LOS haft møde med de øvrige bidragydere: Socialministeriet, Bikubenfonden og Helsefonden, der havde givet tilsagn om, at LOS kunne færdiggøre projektet inden for de kr , der endnu ikke var udbetalt til projektet. LOS direktør deltog på et netværksmøde i Støtteforeningen i Odense den , hvor han orienterede om LOS initiativer omkring udviklingsafdelingen. Herunder omtalte han forsøget på at virkeliggøre nogle af de projektmuligheder, der i mere eller mindre færdig form, havde ligget i Fonden, suppleret med sondringer, som han havde gjort hos nogle af de større fonde. Det har efterfølgende givet anledning til nogle misforståelser, som vil blive forsøgt afklaret i det efterfølgende afsnit om udviklingsafdelingen. 6

7 LOS direktør fik desværre ikke tydeliggjort nok, at de omtalte initiativer var muligheder, som man arbejdede på. Man kan populært sige, at der er tale om fugle på taget og ikke fugle i hånden. Af betydning for Fondens eventuelle videre drift kan det oplyses, at der endnu ikke er bevilget støtte til et eneste af de omtalte projekter. Udviklingsafdelingen i LOS Behandlet på bestyrelsesmødet den februar LOS bestyrelse har løbende haft fokus på, hvordan foreningens økonomi kunne styrkes for at fastholde et højt niveau i interessevaretagelsen og rådgivningen af medlemmerne. Herunder har flere forskellige muligheder været undersøgt. Et af dem er Udviklingsafdelingen, der skal bidrage til at dække nogle af LOS grundomkostninger til administration og dækning af en del af den husleje, som Fonden tidligere betalte. Udviklingsafdelingen i LOS skal drives som indtægtsdækket virksomhed i foreningen. I første omgang som en afdeling i LOS, men bestyrelsen overvejer på sigt, om den skal registreres som et anpartsselskab eller anden virksomhedskonstruktion af hensyn til at minimere den økonomiske risiko for LOS. Udgifterne til etablering af udviklingsafdelingen tages fra de kr , der er afsat i LOS 2015 budget til udviklingsomkostninger, og udgifterne til driften skal komme fra projekter. Medarbejderne i Udviklingsafdelingen er/vil blive projektansatte. D.v.s. at deres ansættelsesforhold er bundet op på, at der er projekter, der kan finansiere deres ansættelse. Deres lønninger finansieres således ikke af LOS midler til aktiviteter i øvrigt. Der er p.t. ansat to medarbejdere (tilsammen 47 timer om ugen) i udviklingsafdelingen, finansieret af Hvad Virker-projektet. Bestyrelsen har besluttet at forlænge projektlederens ansættelse med tre måneder med henblik på at udvikle og ansøge yderligere projekter som nævnt nedenfor til sikring af afdelingens drift. Herunder skal der foretages en afdækning af medlemmernes faglige og organisatoriske udfordringer. LOS bestyrelse vil løbende følge udviklingen og tage stilling til, at Udviklingsafdelingen lever op til, at dens fortsatte drift ikke tærer på LOS øvrige økonomi, men tværtimod bidrager hertil. Potentielle projekter i Udviklingsafdelingen Ud over færdiggørelsen af Hvad Virker, har LOS sekretariat set på nogle af de projekter, der i mere eller mindre færdig form lå i Fonden. Fonden var i samarbejde med LOS i konkrete forhandlinger med Bikubenfonden om et efterværnsprojekt for tidligere anbragte unge. LOS har arbejdet videre med det, men vi har desværre netop fået tilbagemelding om, at ansøgningen ikke vil blive imødekommet. Der er dog mulighed for, at LOS kan indsende ansøgning om en mindre støtte til videreudvikling af projektet i størrelsesordenen kr Fonden var inden konkursen i samarbejde med Fonden Vita i færd med at lave ansøgning til Velux Fonden om støtte til et større projekt om at udvikle nogle redskaber og skabeloner, som plejefamilier kan anvende for at imødekomme socialtilsynets krav om dokumentation. Velux Fonden har efterfølgende udtalt, at projektet ved behandling i Velux Fondens bestyrelse blev afslået støtte og ikke kan genansøges. Da LOS projektleder i sin tid i Fonden medvirkede til det oprindelige projekt, har Fonden Vita efterfølgende kontaktet LOS direktør og spurgt, om LOS vil deltage i projektet, hvis det kan lykkes at skaffe anden finansiering. LOS bestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet at lægge spørgsmålet om, hvorvidt LOS kan og skal deltage i dette projekt op til debat på LOS generalforsamling den 14. april. LOS har gennem Eurochild i januar 2015 fået henvendelser om og deltager som partner i to europæiske organisationers ansøgninger om EU-støtte til projekter om anbragte børn, og har p.t. en tredje henvendelse om et lignende potentielt samarbejde. 7

8 Desuden har LOS indledende overvejelser og drøftelser med flere fonde om forskellige projekter vedrørende: - Resultatdokumentation - Magtanvendelse - Forsøg på at dokumentere og beskrive, hvad der gør de gode tilbud gode. Ansættelse af ny direktør Forinden bestyrelsen påbegyndte processen med at ansætte en ny direktør, havde man indhentet tilbud på hjælp til rekrutteringen og havde valgt Muusmann til at bistå bestyrelsen heri. Dette arbejde gik i gang på bestyrelsesmødet i november, hvor bestyrelsen havde et møde med partner i Muusmann Lars Bo Pedersen, der havde opgaven. Der var i alt 45 ansøgere til stillingen og syv blev udvalgt til første samtalerunde. Efter denne blev tre ansøgere udvalgt til anden runde, og inden samtalerne havde alle tre gennemgået en test. Efter anden samtalerunde valgte bestyrelsen Michael Graatang til jobbet. Bestyrelsen ser frem til samarbejdet. Bestyrelsen vil samtidig takke Geert Jørgensen for hans indsats for LOS i årenes løb. I anledning heraf afholdes der en reception den 28. april kl i København. Rekruttering og fastholdelse Sekretariatet har siden sidste generalforsamling, i henhold til strategiplanen, arbejdet med et øget fokus på rekruttering og fastholdelse af medlemmer, og LOS har i det forgangne år oplevet en medlemstilslutning, som har resulteret i, at vi kan konstatere, at flere års medlemstilbagegang nu er standset. Vi vil fortsætte dette arbejde i den kommende periode. Dialogmøder Dialogmøderne i oktober-november 2014 med deltagelse af Socialstyrelsen og de nye socialtilsyn blev en stor succes med ca. 600 deltagere på landsplan. I oktober 2014 afholdt vi også skoledialogmøde for 45 deltagere i Odense blandt andet med oplæg fra Undervisningsministeriet. Kurser og uddannelser LOS har siden sidste generalforsamling afholdt 3 kurser om medicinhåndtering, 2 kurser om personalejura og 3 kurser om økonomi og det nye socialtilsyn. Der har deltaget i alt 283 personer på disse kurser. Faglige årsmøder I overensstemmelse med strategien har LOS afholdt fire faglige årsmøder. Der blev afholdt Børne- og ungefagligt årsmøde med 116 deltagere, Voksenfagligt årsmøde med 78 deltagere, skolefagligt årsmøde med 40 deltagere og bestyrelsesfagligt årsmøde med 56 deltagere. Desuden afholdt LOS afslutningskonference i projektet Hvad Virker med 120 deltagere. Misbrugskonference LOS afholdt i marts 2015 en misbrugskonference med 43 deltagere. Christiansborghøring Sekretariatet afholdt i samarbejde med voksenudvalget en udsolgt konference på Christiansborg med 147 deltagere under overskriften: Vold og trusler på botilbud Forebyggelse og tværfaglig tilgang. Støttefonden LOS Støttefond har siden sidste generalforsamling uddelt i alt kr. til nuværende og tidligere beboere hos LOS-medlemmer. 8

9 Undersøgelser LOS har gennemført en undersøgelse af medlemmernes oplevelse af de nye socialtilsyn og Tilbudsportalen. Resultaterne fra undersøgelsen indgik i notatet: Tilsynsreformen, de nye socialtilsyn og Tilbudsportalen i Notatet er bl.a. sendt til Folketingets Socialudvalg og en lang række interessenter på området. LOS er p.t. i gang med en undersøgelse af medlemmernes faglige og organisatoriske udfordringer. Projektet har til hensigt at styrke LOS kompetenceprofil og derigennem kunne matche, hvilke behov LOS medlemmer har her og nu. Los Advisory Board LOS har et Advisory Board (LOS Advisory Board), der fungerer som uafhængig rådgiver og inspirator for LOS. LAB diskuterer generelle spørgsmål og principielle sager, der på et givent tidspunkt er aktuelle på området. Der afholdes møder efter behov. I det forløbne år har tilsynsreformen naturligt nok fyldt meget på møderne. Blandt andet deltog Else Frydensberg fra Socialstyrelsen i et af LAB-møderne. LAB består af 15 faste medlemmer. De 15 medlemmer består af advokater og revisorer med indgående kendskab til området, ledere fra medlemsstederne og repræsentanter fra LOS bestyrelse og sekretariat. LOS-Pension LOS, PFA og Ensure Pensionsmægler har indgået en samarbejdsaftale, der indebærer, at pensionsordningen fortsat er i PFA, men at betjeningen af det enkelte medlem og dettes medarbejdere varetages af Ensure Pensionsmægler. I LOS ser vi frem til samarbejdet, som vi forventer vil give medlemmerne en tættere kontakt med deres pensionsrådgiver og nogle andre fordele, som er beskrevet i GI LOS nr. 1, Medlemsdatabase Medlemmerne skal være opmærksomme på, at de i slutningen af hver måned skal opdatere på hvis de har ledige pladser, da ledige pladser bliver nulstillet hver den 1. i måneden. Vi vil også fortsat opfordre medlemmerne til mindst en gang årligt at gå ind og tjekke deres oplysninger, herunder antal pladser, mailadresse og den gældende takst for tilbuddet, på hjemmesiden. Vi vil også anbefale, at man lægger en kort beskrivelse op på sin profilside. Selv om man har et link til egen hjemmeside, vil man tiltrække flere besøgende til denne, hvis sagsbehandlerne kan se en kort appetitvækker, når de er på los.dk for at finde et tilbud. Medlemssager LOS har også i det forløbne år været inddraget i en lang række medlemssager. Medlemsbistanden sker hovedsageligt inden for to hovedområder: Godkendelse/tilsyn og ansættelse/afskedigelse, men også mange andre områder kommer i spil, når medlemmerne beder om bistand fra sekretariatet. I sekretariatet blev det i henhold til strategiplanen besluttet at gennemføre en KPIundersøgelse med henblik på at afdække, hvor mange henvendelser LOS får fra medlemmerne samt inden for hvilke områder. Undersøgelsen bar tydeligt præg af at være gennemført i den sidste halvdel af en måned, og her er som oftest travlt med arbejdsretlige sager. Undersøgelsen viste dog med al tydelighed, at sekretariatet får mange - og mange forskellige henvendelser, og at over 90% er driftsrelaterede spørgsmål. Sekretariatet Sigrid Fleckner stoppede med udgangen af juli måned og startede som tilsynschef i Socialtilsyn Nord. Vi vil gerne takke Sigrid for hendes store indsats for LOS i de 7½ år, hun var ansat i LOS. Vi havde mange velkvalificerede ansøgere til stillingen som ny sekretariatsleder i LOS, og er glade for at have ansat Laust Westtoft som ny sekretariatsleder. 9

10 Medarbejdere i sekretariatet har igen i år gjort en stor indsats med at hjælpe medlemmerne i hverdagen, og vi vil gerne rette en stor tak til dem for deres indsats og imødekommenhed overfor bestyrelsen og LOS medlemmer. Afslutningsvis vil vi understrege, at det er vigtigt, at vi alle, medlemmer, bestyrelse og sekretariat, står sammen om det, det i virkeligheden drejer sig om: Arbejdet for de mest udsatte børn, unge og voksne. John Anderskou Bestyrelsesformand Geert Jørgensen direktør Udvalgsberetninger Generelt om udvalgene Konkret skal udvalgene: 1. Planlægge og afholde mindst 3 årlige udvalgsmøder. Udvalgsformanden er ansvarlig for, at der udsendes dagsorden senest en uge før møder afholdes, og at der blandt udvalgets medlemmer udpeges en referent. Formanden er ansvarlig for, at dagsorden og referater sendes til udvalgssekretæren, der lægger dem på hjemmesiden 2. Planlægge, afholde og evaluere de faglige årsmøder. De enkelte udvalgsmedlemmer skal aktivt bidrage til den praktiske tilrettelæggelse, afholdelse og evaluering i samarbejde med udvalgssekretæren. Udvalgssekretæren fungerer primært som tovholder. På det første planlægningsmøde i udvalget deltager foruden udvalgssekretæren også sekretariatslederen 3. Tage sager op, der har en principiel eller praktisk betydning for medlemmer af LOS, og følge dem op i form af konkrete tiltag, som f.eks. udarbejdelse af casebeskrivelser om medlemmernes virkelighed, spørgeskemaundersøgelser blandt medlemmerne om aktuelle problemstillinger og anbefalinger til bestyrelse og/eller sekretariat om at gøre noget ved en problemstilling, som udvalget har arbejdet med 4. Arbejde med det overordnede tema, som bestyrelsen melder ud til alle tre udvalg på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 5. Til hvert nummer af Gi LOS bidrage med en artikel eller anden relevant information til LOS medlemmer 6. I forlængelse af de enkelte udvalgsmøder udarbejder udvalget en nyhedsmail, der orienterer medlemmerne af LOS om, hvad udvalget arbejder med. Nyhedsmailen sendes til sekretæren inden udsendelse med henblik på, at der læses korrektur mv. Sekretæren sørger herefter for, at nyhedsmailen sendes ud 7. Give input til høringssvar til lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger i det omfang, sekretariatet vurderer, at det tidsmæssigt kan lade sig gøre 8. Hvert år inden den 1. marts aflevere en skriftlig beretning til LOS direktør om årets aktiviteter i udvalget. Beretningen indarbejdes i LOS samlede beretning 10

11 Børne- og ungeudvalgets beretning Medlemmer af Børne- og ungeudvalget Jørgen Aabye, Startskuddet, Region Sjælland, formand Ken Heddinge, Opholdsstedet Clemens - Region Sjælland Lars Kjeldmark, Bryggergården - Region Midtjylland Janne Fabricius, Villa Vivamus - Region Hovedstaden Holger Sørensen, Æblegården på Fyn, Region Syd Anette Jessen Myatt, Nordbasen, Region Nord. Anette Jessen Myatt har desværre måttet lukke sit opholdssted og er derfor ikke længere med i udvalget. Peter Mikkelsen fra LOS har deltaget i alle møderne og har været en stor hjælp ift udvalgets arbejde. En stor tak til ham. Om Udvalgets arbejde Det har været et godt og aktivt år for Børne- og Unge udvalget. Som en del af den nye strategi, som blev konfirmeret på Landsmødet 2014, har de 3 udvalg fået en ny forretningsorden, som afgrænser udvalgets arbejde til 8 konkrete opgaver. Udvalget refererer til direktøren og den af direktøren udpegede sekretær, Peter Mikkelsen, som fungerer som bindeled mellem udvalget og sekretariatet. Der blev også vedtaget en ny optagelses procedure, som sikrer at både nye og gamle medlemmer kender til og har mulighed for at blive optaget i udvalgene. Alt i alt har de nye tiltag givet udvalgene en langt bedre ramme at arbejde i. Bestyrelsen udpegede på sit første møde efter Landsmødet udvalgets nuværende medlemmer, hvor vi bl.a. lagde stor vægt på, at de 5 regioner alle blev repræsenteret. Børne og Unge udvalgets fornemmeste opgave er at bistå bestyrelsen og sekretariatet med at udvikle kvaliteten på vores område. Udvalget har holdt 4 møder, heraf 3 over to dage, de såkaldte møder. Det er dyrt at samle folk fra hele landet - vi har mødtes i Vejle, Samsø og Kbh - men det er de vilkår en landsorganisation har. Så igen i år har vi brugt lidt over budgettet. September 2014 afholdt vi vores faglige årsmøde i Vejle med emnet "Værdien af metode og dokumentation". Knap 120 personer, hvilket vi selv synes var mange, deltog på denne spændende dag. Trine Hounsgaard Pfeiffer fra Kanonen fortalte sammen med en medarbejder om, hvordan de oplever dokumentation af deres pædagogiske arbejde tilfører værdi for både personale, ledere og brugere. Steffen Hjorth Sunesen fra Tilsyn Nord gav sin vinkel på vigtigheden af at kunne dokumentere. Lone Johansen, Professionshøjskolen UCC, kom med et oplæg om værdien af den helhedsorienterede metodiske tilgang i det pædagogiske arbejde. Dagen blev afrundet med et meget stærkt indlæg fra Sisse Bøgild, Tabuka, som fortalte hvordan hun oplevede, at den metodiske tilgang i det pædagogiske arbejde gjorde en forskel for hende, da hun var anbragt. En rigtig god dag med spændende indlæg og debatter. Vi havde bevidst arrangeret dagen således, at der var god tid til networking og stod i døren og tog imod gæsterne, hvilket vi fik god feedback på. Vi har brainstormet om udvalgets ønsker til fremtidens direktør og diskuteret, hvordan LOS ser ud om 5 år. Vi har, hver eneste gang vi har været samlet, diskuteret det kommende udbud, og udvalgets formand har taget udvalgets forslag herom til bestyrelsesmøderne. 11

12 Vi har naturligvis diskuteret erfaringerne med de nye Tilsyn, og ikke mindst whistleblowerordningen, som giver mange vanskeligheder for tilbuddene og i den grad - synes vi - udfordrer deres retssikkerhed. Konkret har vi bl.a. foreslået sekretariatet at udarbejde en Manual for krisehåndtering for medlemmerne, f eks hvis man får et skærpet tilsyn - hvad er bestyrelsens opgave, lederens opgave osv. Vi har snakket meget om personaleudvikling og opkvalificering og bl.a. på vores sidste møde givet gæster fra UCC sparring på vores synspunkter, så de bedre kan målrette deres kurser mod vores behov. F.eks. vigtigheden af at alle kurser skal være kompetencegivende i form af ECTS point. Vi har talt meget om værdien af netværk og samler erfaring fra hele landet, så der kan komme mere system i dette. Et emne, der klart har fyldt meget, er inklusion. Det har vi talt rigtigt meget om og opfordret LOS til politisk at arbejde for at kompetencen til at visitere til et skolebehandlingstilbud/ specialskole gives til anbringende kommune og ikke til den stedlige kommune. Dette er blot nogle af de mange emner, vi har brugt tiden på. Der har været mange andre ting oppe og vende, ikke mindst sidst på dagene, hvor vi også har hygget og snakket. Emnet det sidste år har været "Kompetenceudvikling", hvilket naturligt har fyldt meget i vores arbejde. Vi har fået produceret flere artikler og arbejder med at opnormere indsatsen til bladet og blive bedre til nyhedsmails. Vi har givet input til høringssvar til lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger: Kommende opgaver er bl.a., at det er vores tur til at afholde den årlige Christiansborgs konference. Vi deltog i den sidste konference i 2014 for at samle viden og erfaring. Konferencen afholdes i år den 22. september og emnet er "Tilsynsreformen", hvilket i naturligvis kommer til at høre mere om. Vi har besluttet at holde vores næste møde på Bornholm i juni, mens der er Folkemøde på øen. Sekretariatet har grebet idéen og deltager også med nogle medarbejdere og den nye direktør, og det er aftalt, at udvalget står til rådighed for eventuelle arbejdsopgaver de dage. I vil høre meget mere om dette senere. Der er rigtig mange udfordringer i vores branche disse år. Der sker mange forandringer i et stærkt tempo, og vi har alle en travl hverdag. Jeg er meget glad for udvalgets arbejde det sidste år, og jeg takker jer udvalgsmedlemmer, som helt uden vederlag, har deltaget i alle vores mange aktiviteter og mange gode debatter. En stor tak for jeres store engagement. På udvalgets vegne Jørgen Aabye, Formand Voksenudvalgets beretning Medlemmer af voksenudvalget Susan Møller, Knagegården, Formand for udvalget Poul Bo Nielsen, Landlyst Lars Pedersen, Fruerlund Botilbud Jørgen Petersen, Siersbæklund Majbritt Degrauwe, Stiftelsen Købmandsgården Henrik Frandsen, Søttruphus Flemming Blichfeldt, Svalereden/friheden 12

13 Udskiftning i udvalget Som en del af LOS strategi, startede voksenudvalget med at sige farvel og tak til dygtige folk, og goddag til 3 nye og også dygtige folk. Her skal lyde en stor tak til John Anderskou for indsatsen i voksenudvalget, og held og lykke i formandsstolen. Ligeledes vil jeg takke Majbrit Nielsen fra Drosthuset. Du har været et pligtopfyldende og dygtigt medlem af voksenudvalget. Det betød, at vi sagde goddag til Maibritt Degrauwe, Henrik Frandsen og Flemming Blichfeldt, som alle tre havde sendt en skriftlig ansøgning til LOS bestyrelse, sådan som det er besluttet i den nye strategi. De har været lynhurtige til at iklæde sig arbejdstøjet og det har været et godt år for voksenudvalget. I Karinas barsel har vi haft Sarah Sieker Juhlert som konsulent, og der har været et perfekt samarbejde mellem Sarah og udvalget. Sarah er utrolig kompetent, og vi ønsker hende held og lykke i hendes nye job. Voksenudvalgets synlighed Vi starter stadig møderne med at vælge referent og skribent af nyhedsbrev. Denne praksis vil vi fortsætte med. Som et led i Voksenudvalgets ønske om synlighed, er alles kontaktoplysninger at finde på LOS hjemmeside. Voksenudvalget har i året 2014/2015 arrangeret et voksenfagligt årsmøde med 78 deltagere, og en fuldt booket konference på Christiansborg. Fagligheden Voksenudvalget har fortsat fokus på, at være med til at udvikle fagligheden på de private steder gennem arrangementer og evt. tiltag. Konference på Christiansborg 10. september 2014 I overensstemmelse med LOS strategi var det voksenudvalget, der skulle arrangere en konference på Christiansborg. Vold og trusler på botilbud Forebyggelse og tværfaglig tilgang var overskriften for konferencen. Det blev en fantastisk dag med aktive LOS medlemmer og nærværende og diskussionslystne politikere. Der var bred enighed om, at man ikke skal gå på arbejde og risikere at blive udsat for vold eller trusler. Der er mange bud på hvad man kan gøre, og alle gik derfra med en fornemmelse af, at vi alle kan gøre noget også politikerne. Det er derfor vigtigt at holde fast i, at der sker noget, og her spiller LOS og voksenudvalg en rolle. Voksenfagligt årsmøde 26. januar 2015 Derfor har kompetencer og dermed fagligheden været temaet for det voksenfaglige årsmøde. Kort før årsmødet opdagede vi, at der i samme uge var et arrangement i Hvad virker, og derfor var vi noget spændte på, hvor mange der ville komme til vores dag. Vores mål på 80 deltagere blev dog næsten opfyldt, og vi takker alle, der deltog. Titlen på årsmødet var: KOMPETENCEUDVIKLING Når kompetencer skaber et godt tilbud. Vi havde sammensat et udvalg af mennesker, som vi mente kunne formidle om kompetencer, set fra deres stol af. Vi havde inviteret en fra et af de nye socialtilsyn for at høre, hvad de tænker og oplever her et år efter ikrafttræden af den nye tilsynsreform. Voksenudvalget glæder sig over, at så mange kom, og vi har fået så mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Der ligger altid et stort arbejde bag at planlægge sådan en dag, og derfor er det en stor glæde at det lykkedes, samt at folk fandt indholdet interessant og fagligt vedkommende. 13

14 De lokale netværk Voksenudvalget bestræber sig fortsat på at være repræsenteret i de lokale netværk, og derfor er netværkene altid med på vores dagsorden for møde i voksenudvalget. Om voksenudvalget Voksenudvalget har i perioden siden sidste landsmøde holdt 5 møder, 1 konference på Christiansborg og 1 voksenfagligt årsmøde. Voksenudvalget udgøres (bortset fra udvalgets formand) af medlemmer, der frivilligt i en periode ønsker at bidrage til det fælles arbejde for medlemmerne i LOS. I voksenudvalget ønsker vi øget kontakt til de enkelte medlemmer, og udvalgsmedlemmerne er ikke længere væk end et telefonopkald eller en mail. På udvalgets vegne Susan Møller, Formand Skoleudvalgets beretning Medlemmer af skoleudvalget: Majken Dalsgaard, Christiansminde, Region Nordjylland, formand Mette Reinchenbach, Fællesskolen, Region Sjælland Kasper Martensen, Jyderup heldagsskole, Region Sjælland Jeppe Juul, Kanonen, Region Midtjylland Robert Stuhr, Biavleren, Region Hovedstaden Lissie Kølbæk, Bryggergården, Region Midtjylland Simon Gjedde, Ungdomscentret Gjeddesgaard, Region Sjælland Udvalgets form Året blev indledt med en ny udformning af udvalget. Udvalget er nu udpeget af LOS` bestyrelse, baseret på, hvem der har tilkendegivet at de er interesseret i at deltage i udvalgs arbejdet. Det betød at vi fik et enkelt nyt medlem Simon Gjedde. Desværre måtte vi også sige farvel til Lissie Kølbæk, da hun fik andet arbejde. Udvalget er forsat bredt repræsenteret, både i forhold til geografisk beliggenhed og i forhold til LOS medlemmer (interne skoler og dagbehandlingstilbud), men også i forhold til de udfordringer medlemmer står overfor. Udvalget består af medlemmer der kæmper for at overleve, har prøvet at fusionere og medlemmer de oplever fremgang. Skoleudvalget samles i forhold til den ny strategi 3 gange om året. Som regel på sekretariatet, men også rundt om i landet afhængig hvem vi skal mødes med. Fagligt Hvert år udmelder LOS bestyrelse et tema, som udvalgene skal arbejde med. Årets tema var uddannelse. Et tema der må siges at ligge til højrebenet for udvalget. Vi har derfor både løbende, men også på både dialog- og årsmøde haft uddannelse med i programmet. Den 28. oktober afholdt vi Dialogmøde i Odense, hvor Trine Schloss Pedersen Chefkonsulent fra COK Center for Offentlig Kompetence udvikling, deltog. Hun fortalte om de eksisterende muligheder for efter og videreuddannelse, der allerede findes for skoleledere. Mødet med Trine udviklede sig til et samarbejde. I første omgang ansøgte vi i fællesskab om midler i Mærsk Fonden for at kunne udvikle og målrette en relevant videreuddannelse til skoleledere for vores område. Desværre blev ansøgningen ikke imødekommet denne gang, men vi vil fortsætte samarbejdet. Ydermere deltog Undervisningsministeriet arbejdsgruppe med navnet: Styrke anbragte børns undervisning og deres videre uddannelse. Gruppen har nu været i gang i et år, og har koncentreret deres indsats i første omgang på rådgivning og samarbejde med kommunerne. Måske lidt underligt da man ofte tænker, at anbragte børn bliver undervist på interne skoler. 14

15 Men faktisk bliver 72 % af anbragte børn undervist i folkeskole regi. De forklarede, at der fremadrettet vil fokus på de gode historier fra vores medlemmer. Så vi venter spændt på, hvad de har at fortælle til næste Dialogmøde. Gruppen skal være færdig med deres arbejde i udgangen af I begyndelsen af det nye år holdt vi Skolefagligt årsmøde, hvor vi havde besøg af UUvejleder Charlotte Hove, som gennemgik UU`s rolle i forhold til vores elever. Det var et godt indlæg, som gav os et indblik i de muligheder, der er for vores elever. Desværre var der afbud fra Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) på grund af sygdom. Vi benyttede lejligheden til i fællesskab at udarbejde nogle spørgsmål til BKF, som skoleudvalget arbejder videre med og sender videre til BKF, som har lovet at besvare dem. Dagen sluttede med, at Jørn Vestergaard, professor i strafferet, fortalte os om lovgivningen omkring magtanvendelse samt vigtigheden af den kultur, der præger vores skoler, netop for at undgå magtanvendelser. Udvalget forsøger fortsat at være synlige for medlemmerne, både via referater fra vores udvalgsmøder, og artikler i Gi`LOS. Året har på trods af mange svære udfordringer været et spændende år, både for medlemmerne i LOS og for skoleudvalget. Mange flere er mødt op til vores arrangementer, både nye og gamle ansigter er dukket op. Et par enkelte nystartede skoler er kommet til, det er jo fantastisk at møde midt i så mange skolelukninger. Tak fordi I kom, vi ses til udvalgets næste dialogmøde i efteråret. På udvalgets vegne Majken Dalsgaard, formand Bilag 1 Udsendt som redegørelse til medlemmerne på mail den 12. marts 2015 Orientering om Fonden for Kvalitetsudvikling, viden og dokumentations konkurs Baggrund for Fonden LOS stiftede den den erhvervsdrivende fond: Fonden for kvalitetsudvikling, viden og dokumentation (I det følgende kaldet Fonden) med henblik på, at Fonden dels skulle drive Akkreditering Danmark og dels en konsulentvirksomhed, der kunne stå for udviklingsprojekter såvel som individuelle konsulentopgaver på det sociale område. Ved stiftelsen indskød LOS fondskapitalen på Fonden var en selvstændig juridisk enhed, og dens bestyrelse bestod af seks medlemmer. Der var bl.a. af hensyn til Akkreditering Danmarks uafhængighed af LOS fra starten planer om på sigt at mindske LOS direkte indflydelse på Fonden. I de første år bestod bestyrelsen af to eksterne medlemmer (dvs. uden for LOS medlemskreds) og fire medlemmer af LOS bestyrelse. Bestyrelsessammensætningen blev gennem årene ændret, således at bestyrelsen i 2014 bestod af fire eksterne medlemmer suppleret med LOS bestyrelsesformand og direktør. Om Fondens drift op til konkursen Kvalitetsmodellen har med den kvalitet og det bedømmelsessystem, der var tilknyttet, været en forholdsvis dyr ordning at drive. I takt med nedtrapningen af puljemidler, der har været med til at finansiere ordningen, har Fonden måttet sætte prisen for akkreditering op. Sammenholdt med, at de sociale tilbud dels naturligt har været meget fokuserede på at leve op til kravene i de nye socialtilsyns kvalitetsmodel, dels generelt har været pressede rent økonomisk, har det betydet, at der ikke har været den nødvendige tilgang af sociale tilbud til ordningen. Det lykkedes ikke i nævneværdig grad gennem årene at opbygge en egenkapital udover den indskudte fondskapital. I henhold til regnskabet for 2013 var Fondens egenkapital kr Der har 15

16 gennem årene uden held været iværksat forskellige initiativer for at skabe større tilgang til Akkreditering Danmark og en varig større omsætning og overskud. Blandt andet havde direktør og medarbejdere det seneste år lagt et stort arbejde i udviklingen af akkrediteringsordningen, Platform for Kvalitetsledelse og ansøgninger til nye projekter. I juni 2014 holdt bestyrelsen et temaseminar og drøftede udviklingsmuligheder for Fonden. På dette tidspunkt, var der ikke lagt op til, at økonomien for resten af året skulle være så dårlig, som den senere viste sig at være. På bestyrelsesmødet i august skulle Fondens bestyrelse behandle et justeret budget for 2014, baseret på resultatet for 1. halvår og forventningerne til 2. halvår. Op til dette bestyrelsesmøde havde Fondens sekretariat nøje gennemgået Fondens potentielle indtægtsmuligheder, herunder kontaktet de sociale tilbud, der stod overfor reakkreditering. Fondens bestyrelse fik tilsendt en halvårsbalance, der viste et uændret underskud i forhold til 1. kvartal på ca. kr , men samtidig var der på baggrund af ovennævnte udarbejdet et budget, der forudså et underskud for 2014 på ca. kr Det skyldtes blandt andet, at knap halvdelen af de steder, der stod for at skulle re-akkrediteres, desværre havde besluttet, at de ville udtræde af ordningen, ligesom salget af Platform for Kvalitetsledelse ikke levede op til forventningerne. På bestyrelsesmødet deltog Fondens revisor, der var blevet bedt om at vurdere forventningerne til resultatet for 2014, og revisor vurderede efter at have gennemgået materialet, at underskuddet for 2014 snarere ville blive omkring 1 mill. kr. Desuden var der lavet et udkast til en plan for Fondens fortsatte virke, der ikke fik opbakning fra Fondens bestyrelse, bl.a. fordi en af dens forudsætninger var, at to af de større projekter, der blev arbejdet på at få fondsstøtte til, skulle bevilges inden for kort tid. På baggrund af den økonomiske situation og usikkerheden i den fremlagte plan for videreførelse af Fonden i 2015 og 2016, besluttede bestyrelsen at træffe foranstaltninger til opløsning af Fonden. Det var bestyrelsens vurdering, at en undladelse heraf ville være ansvarspådragende. Bestyrelsen tog kontakt til advokat, Lotte Lundin fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, Roskilde, med henblik på at sikre, at nedlæggelse og afvikling af Fonden skete korrekt. Herunder skulle Fondens direktør i øvrigt virke for tabsbegrænsning i videst muligt omfang, og i dialog med advokaten opsige medarbejderne, lejekontrakter og øvrige forpligtelser. På et bestyrelsesmøde i LOS den 28.8., hvor formanden for Fondens bestyrelse, Kenneth Flex, og LOS advokat Knud Foldschack deltog, ridsede Kenneth Flex kort baggrunden op for Fondens bestyrelses beslutning om at nedlægge Fonden. Knud Foldschack tilkendegav på de foreliggende oplysninger, at Fondens bestyrelse burde indgive en konkursbegæring hurtigst muligt, da han ud fra det fremlagte anså, at det ville være ansvarspådragende ikke at gøre dette. På bestyrelsesmødet blev det desuden besluttet, at al kontakt vedrørende Fondens konkurs til LOS formand og direktør som medlemmer af Fondens bestyrelse, skulle ske gennem Knud Foldschack af hensyn til at beskytte LOS interesser i f.m. konkursen. På bestyrelsesmødet i LOS blev bestyrelsen desuden orienteret om, at Lars E. Andersen fra Egholt på vegne af en gruppe akkrediterede steder i Akkrediteringsnetværket, havde kontaktet LOS direktør og udtalt ønske om at videreføre akkrediteringsordningen. Som udløber af initiativet blev der efterfølgende etableret en støtteforening: Støtteforeningen Akkreditering Danmark - ADK 2014 (i det følgende kaldet Støtteforeningen), der skulle arbejde med en videreførelse af Akkreditering Danmark. Egenkonkursbegæring Advokat Lotte Lundin indgav på Fondens vegne egenkonkursbegæring den , og blev ved retsmødet den udpeget af retten til kurator for konkursboet. Orienteringsmøder akkrediteringsnetværket Fondens direktør indkaldte sammen med LOS direktør akkrediteringsnetværket til to orienteringsmøder om konkursen og betydningen heraf for Akkreditering Danmark i hhv. Ishøj og Aarhus den 15. og Her fik deltagerne lejlighed til at spørge ind til situationen omkring konkursen, idet der dog grundet konkursen var en række begrænsninger for, hvad de to direktører måtte udtale sig om. Efter at de havde forladt møderne diskuterede nogle af de tilstedeværende akkrediterede steder mulighederne for at føre ordningen videre. 16

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

REFERAT Fagudvalgsmøde 3. oktober 2016

REFERAT Fagudvalgsmøde 3. oktober 2016 REFERAT Fagudvalgsmøde 3. oktober 2016 Fra bestyrelsen: Jørgen Aabye, Robert Stuhr, Susan Møller Fra Fagudvalget: Jakob Schiøtt, Jon Skriver, Jeppe Holmboe Juul, Majbritt Degrauwe, Ken Heddinge Afbud:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Beretning 2012 2013 Bestyrelsens beretning 2012-2013 Generalforsamlingen 2012 blev på mange områder begyndelsen til noget nyt i LOS. Det var første gang, vi afholdt generalforsamlingen og landsmødet på

Læs mere

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014 NYHEDSBREV Socialtilsyn Hovedstaden December 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Hoved tlf.nr.: 91 33 32 00 socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform)

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indenrigs- og Socialministeriet boern@ism.dk Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indledning LOS

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Referat af møde i Netværksgruppe for Voksne handicappede 19.april 2016

Referat af møde i Netværksgruppe for Voksne handicappede 19.april 2016 Referat af møde i Netværksgruppe for Voksne handicappede 19.april 2016 Mødested: Næstved Kommune Teatergade 8, 4700 Næstved Mødelokale 4 Tlf. Povl Skov (25450946) Tidspunkt: 9.00 12.00 Afbud: Anna Røder,

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat. Fraværende: Lennart Damsbo-Andersen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Referat. Fraværende: Lennart Damsbo-Andersen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 1. juni 2016 Referat fra både bestyrelsesmødet den 1. juni samt 2. september blev godkendt 3. Orientering

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS 2007-2015 Juni 2015 Hovedstadsregionen opdelt i kommuner og netværk Samarbejdet vedr. specialundervisningen i Hovedstadsregionen

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12696a Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed 1 Formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden pkt.

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. februar 2014. Til stede: (ES), Susanne Lund (SL), Bente Jacobsen (BJ), Allan El-Zayat (AEZ), Hanne Vedel Sterndorf (HVS), Mayanoa Schneider (MS), Bente Elboth (BE)

Læs mere

Selveje Danmark, Nyhedsbrev nr. 1 2013

Selveje Danmark, Nyhedsbrev nr. 1 2013 Selveje Danmark, Nyhedsbrev nr. 1 2013 Første januar var Selveje Danmark første officielle dag som selvstændig brancheforening. Nu står vi på egne ben, men vi står godt. Takket være det store engagement

Læs mere

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Torsdag den 5. januar 2012 Indhold Kort

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere