Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller."

Transkript

1 Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. 174

2 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITÉ Direktør TORKILD REEDTZ FUNDER*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS FYNBO, R 1. Professor, dr.phil. KRISTOF GLAM ANN, R 1. Kaptajn A. FISCHER HENRICHSEN Direktør CHRISTEN HOVGAARD Underdirektør, kaptajn S.C. NYGAARD Direktør, civilingeniør H.J. ESMANN OLESEN Grosserer, direktør KNUD OLESEN*, R 1., næstformand Rigsantikvar, professor, dr.phil. OLAF OLSEN* Skibsreder CARL RENTZ-PETERSEN Direktør JØRGEN SKOV*, R!. Viceadmiral S.S. THOSTRUP, SK. Underdirektør ANTON VOGNSEN* Komiteens sekretær: Personalechef i Søfartsstyrelsen JOHAN DENNIG-MADSEN. De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. 175

3 PERSONALE (pr. 1/ ) Museumsdirektør: HANS JEPPESEN Museumsinspektør: HANNE POULSEN Museumsinspektør: KÅRE LAURING Museumsjorvalter: MORTEN KIRKETERP NIELSEN Konserveringstekniker: MADS GULLØV Bibliotekar: BERT BLOM Museumsassistent: ERIK SCHOU ANDERSEN Museumsassistent: HANNE BESSER Sekretær: Stillingen ubesat Bogholder: KAYA HANSEN Fotograf KIRSTEN JAPPE Receptionist: LONE ANDERSEN Skibsteknisk konsulent: JES KROMAN Skibsteknisk konsulent: MORTEN GØTHCHE Kustode: SVEN JOHANNESSEN Kustode: OLE BENT NIELSEN Rengøringsassistent: BIRTHE KLOKKER Rengøringsassistent: JANE LUND SIMONSEN VASE 176

4 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Beretning for året 1988 De talrige udstillinger mange steder i landet i anledning af Christian I V's fødsel gav megen presseomtale. På Kronborg åbnede udstillingen»kongen og Kunsten«den 29. marts, delvist indrettet i lokaler udlånt af Handels- og Søfartsmuseet til formålet. For museet blev udstillingen dog ikke nogen besøgsmæssig gevinst, men det blev anledningen til, at Ejendomsdirektoratet bidrog til at skabe bedre forhold for billetsalg og museets kiosksalg, og med tilskud fra Tuborgfonden kunne der også opsættes garderobebokse. Indsamling og registrering Som det fremgår af årets gaveliste, har museet mange gode kontakter, der forstår betydningen af, at såvel de tilsyneladende små og uanseelige genstande, som de mere iøjnefaldende ting kan være vigtige for museets indsamling. Museet skal endnu en gang takke alle herfor. Biblioteket har i årets løb haft en tilvækst på 415 titler, hvoraf 140 er tilkommet gennem bytteforbindelser, 164 som gaver og resten ved køb. En planlagt dokumentation af livet om bord i færgerne Helsingør-Helsingborg måtte desværre udskydes på grund af andre opgaver. Til gengæld har konserveringstekniker og dykker Mads Gulløv I 5 uger repræsenteret museet ved den komplicerede udgravning og optagning af Nordens ældste stammebåd, som blev fundet nær Mejlø ved Fynshoved. Han har desuden medvirket 1 uge ved Orlogsmuseets undersøgelse af linieskibet»danne- 177

5 broge«, som sprang i luften i Køge bugt i år Endelig har Mads Gulløv i 5 uger udført rekvireret arbejde I forbindelse med de undervandsarkæologiske undersøgelser i Storebæltsbroens linieføring. Sidst på året Indledtes de langsigtede overvejelser vedrørende museets fremtidige Indsamlings- og undersøgelsesvirksomhed. Hensigten hermed er både at få en klarere prioritering af opgaverne og desuden at sikre, at også den nyere handelssøfart afspejles I samlingerne. Mag.art. Poul H. Moustgaard deltager som konsulent I opgaven, der vil blive afsluttet I Bevaring Museets tekniske personale har i årets løb videreført den tiltrængte nyordning af museets magasiner. Arbejdet hermed er dog langtfra afsluttet, og behovet for mere magasinplads er ved at være akut. Med de nuværende lokaler må for mange ressourcer anvendes på midlertidige flytninger, og den fortsatte fornyelse af basisudstillingen vil også kræve større og bedre magasinarealer. Alle genstande I de nyopstillede rum har været tilsete og om nødvendigt konserverede Inden udstilling. Formidling Da museet Ikke selv skulle bruge kræfter på særudstillinger, blev udstllllngsindsatsen samlet om at begynde en fornyelse af basisudstillingen. I de forudgående overvejelser skulle mange og ofte forskellige hensyn samordnes. Resultatet kan nu ses på Kronborg I rum 1, 14 og 15, hvor grundelementerne I et selvstændigt udviklet modulsystem og I layout vil være gennemgående I den fortsatte fornyelse, som formodentlig må strækkes over 4-5 år. Den gennemførte tekstning på dansk og engelsk vil ligeledes blive videreført. Årets besøgstal blev det relativt lave , vel især fordi mange besøgende ikke mente at kunne overkomme både»christian IV-udstillingen«og Handels- og Søfartsmuseet. 178

6 Kinafareren»Disco«og vareprøver fra Østen studeres i museets nye basisudstilling, der også tilgodeser de mindste gæster. Foto: Handels- og Søfartsmuseet. Uden for normal åbningstid blev der afholdt 6 omvisninger. Museet har udlånt genstande til Helsingør Toldkammers udstilling om Øresundstolden fra 11/10, til Århus Kunstmuseums udstilling,»grønlandsk Kunst - Natur og Magi«, som I 1988 blev vist 1 Kunstforeningen i København for herefter at fortsætte til Stockholm. Desuden lavede museet sammen med Danmarks Rederiforening, Skibsværftsforeningen og Handelsflådens Velfærdsråd en udstilling om den danske handelsflåde i 75 år, der blev vist som en afdeling af Marineforeningens 75 års jubilæumsudstilling på Københavns Rådhus I dagene 28/4-1/ I årets løb er der besvaret 69 skriftlige faglige forespørgsler, hvoraf 225 tillige gav salg af foto og/eller tegnlngskopler. 179

7 Kort før jul udkom bind 2 I museets nye skriftserie Maritema, hvor skibsfører Søren Thirslund viderefører sin beretning om navigationens historie. I lighed med året før støttede International Farvefabrik A/S udgivelsen. Organisation og samarbejde Hans Jeppesen har repræsenteret museet i Orlogsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshallens bestyrelse, Museumsrådet for Frederiksborg Amt, Arktisk Instituts repræsentantskab, Marinarkæologisk Referencegruppe (MARE), kontaktudvalget for Dansk maritim historie- og samfundsforskning, Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings (DKM) styrelse og Skibsbevaringsfondens bestyrelse. De to sidstnævnte steder som formand. Kåre Lauring har repræsenteret museet i Landsudvalget for indsamling og bevaring af fotografler. En eller flere af museets medarbejdere har deltaget i følgende møder og kurser: Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings formidlingsrnøde 16-18/ og fagligt orienteringsmøde 15-18/11, Træskibs-Sammenslutningens pinsestævne i Gilleleje 21-22/5, Søfartspuljens møder 25-27/5 og 1/11, Nordiske maritime museers arbejdsmøde i Karlskrona 5-7/9, Maritimhistorisk konference i Odense 16-18/9, Europæisk konference Musé- Teié i Lille i Frankrig 2-4/10. Årets personaleekskursion gik til Oslo med et udbytterigt besøg på de maritime museer I dagene 0-1/5. Personale Årets helt utvetydigt store dag på personaleområdet var den 1/9, hvor museumssekretær Johnna Hendriksen kunne fejre 40-års jubilæum. Jubilaren blev hyldet med blomster, gaver og taler, som alle var tegn på den uvurderlig store Indsats 1 venlighed, engagement og loyalitet, hun har ydet. 180

8 o bo b/o c 1 ^ bc oo o ^.2 oo o* ^ HH J- OJ ' ti oo (^ 00 co 07> c < So "pi I < ( I : ^ bo btj p Oj c <u fe I ^ ' i JH 00 > C^ CX) 4J CM C "d o -o c

9 GAVELISTE FORÅRET 1988 Genstande, malerier og arkivalier Aly Abd-el-Dayem, Esbjerg: Dagbog ført af giverens morfar, skibsfører H. Harke Petersen, København, om bord på S/S»Frode« ; Maskinfabrikken Acta AIS, Odense: 1 slips med signalflag, der danner ordet Acta; Kaj Nolsøe Bang, Svaneke: 5 dagbøger fra tiden om rejser med M/S»Fionia«, M/S»Malaya«, S/sk»Gustav Holm«og M/S»Sværdfisken; Emil Christensen: Foto af maleri, håndkoloreret, sign. E.A. Mayor 1898 i ramme med guldbroncerede træblade i hjørnerne samt mandskabsfoto fra engelsk bramsejlsskonnert»marydown«i udskåret mahogniramme; Holger Christiansen, Helsingør: Farvelagt litografi, en samling arkivalier vedr. Alfred Holger Christiansen samt love og vedtægter for Maskinmesterforeningen; Dansk Styrmands forening, København: 2 messing- og kobberindsamlingsbøsser til Danske Navigatørers bibliotek, 1 montre med halvmodel af fregatskib»klapperslangen«samt 10 malerier og tegninger; Denjælles Olielevering, København: 5 bøger vedr. D.D.K.: skibspositionsbøger , 1 skibsdagbog samt 1 maskindagbog fra M/S»Bretland«; Esbjerg Havnevæsen: 2 kort over Esbjerg havn 1910; Niels Eskesen, Helsingør: Samling fotos fra Dansk Vestindien m.m.; Svend Frandsen, Valby: Tegninger til kajak»springeren II«, Salskovs kano, + konstruktionstegninger og sejltegning til sejlkajak»caramba«, desuden manuskript til K.V. Palslev: Kajakroer og især kajaksejler samt andet materiale vedr. kajakker; Poul V. Funder, Hellerup: Album med fotos af skoleskibet»københavn«optaget 1927; Thorkild Reedtz Funder, København: En samling breve fra skrevet af giverens far, Jørgen Reedtz Funder, som var letmatros og matros på skoleskibet» København«; Gilleleje Museum: Nationalitets- og registreringscertifikat for m skonnert»ceres«, dat. København 9. februar 1888; Mads Gulløv, Nivå: Forskelligt materiale vedr. D.F.D.S.'s passagertrafik sommeren ; Grønlands Postvæsen: Førstedagskuverter; F. Holm-Petersen, Kruså: 2 ringbind med oplysninger om sejlskibe fra 1800-årene hovedsagelig fra Åbenrå; B.Jensen, København: Blyplade med relief af S/S»C.F. Tietgen«, D.F.D.S.; Carstenjensen, København: 2 fodboldpokaler: 1 fra»seven Seas Football Series«1981 samt 1 fra»dana Futura«vundet som fodboldmestre 1981; K.V.Jørgensen, Helsingør: Samling tegninger fra Helsingør Værft; Kryolitselskabet Øresund, København: Model af S/S»Julius Thomsen«; Københavns Lodseri: Protokoller, lodskvitteringer m.m.; Svend-Erik Lassen, Holte: 2 kaptajnsuniformer med distinktioner m.m.; Jørgen Lundsgaard, Hirtshals: Fotokopi vedr. fregat»canton«af Åbenrås forlis 1852; 182

10 John Madsen, Vallensbæk: Arkivalier samt postkort, der har tilhørt giverens bedstefar, Mathias Hansen Lauridsen; Henry Meilvang, København: B&W-brochure vedr. hvalfangeren M/S»Thorshovdi«bygget 1948; Jørgen Melchiors, Lemvig: Målebrev for norsk skonnert»frederik«, 1872; Edv. HenningMomme, Horsens: Engelsk flag fra engelsk fragtskib, der krigsforliste i begyndelsen af 2. verdenskrig; Poul Moustgaard, Svendborg: 8 dias optaget om bord i»luna Mærsk«på rejse fra Hamborg til Japan 1988; Helge Nagel, Juelsminde: Samling genstande indkøbt i Grønland i årene 195-6; Harry Nielsen, Odense: Større samling skibstegninger fra Odense Stålskibsværft, Lindø Værft og B&W; Martin Christian Nielsen, København: 1 kikkert, 2 fotoalbums, søfartsbog m.m.; Ole Clemens Petersen, Virum: Bronzemedaille brugt af giverens bedstefar som adgangstegn for ansatte om bord på M/S»Batory«; Pocket Watch Production Ltd., Australien: Farvelagt tegning af de skibe, der 18/ som den første flåde ankrede op i Botany Bay; Else Poulsen, Søborg: observationsbøger, 1 hvalrostand på stand af afsavet kæbeben og 1 kaskelottand samt sejlmagerværktøj, div. kasketemblemer m.m.; Sv. Aage Saugmann, Holte: 1 fedthorn til sejlmagernåle; G. Stallknecht, Allerød: Liste over de skibe, som kaptajn Carl Ankersen sejlede med i tiden ; Søjartens Bibliotek, København: Håndskreven sangbog med sømandssange samlet af matros H. Henningsen, Frederiksberg, i begyndelsen af århundredskiftet; E.G. Sørensen, Frederikshavn: 4 notesbøger med priser og lønninger på Ålborg Værft ; Karl Nøhr Sørensen, Risskov:»Rapport omhandlende lodsstationens placering«i Århus; Grethe Thiesen, Holbæk: Effekter fra giverens afdøde mand, skibsfører Poul Herbert Thiesen ( ): dagbøger fra elevtid på 5m bark»københavn«192-26, fotoalbum m.m.; Søren Thirslund, Humlebæk: Liste over skibe indlagte i dokken på Christianshavn fra første åbning 179, samt guldernblem for 25 års medlemsskab i Dansk Styrmandsforening, dat. 25/8 1969; Søren Thorsøe, Hørsholm: 1 samling tegninger bl.a. fra Helsingør Skibsværft, arkivalsk materiale, kontorflag, glas og porcellæn fra forskellige skibe; Constance Degn Thye, Slagelse: Dagbogsnotater i afskrift af skipperhustru Anna Maria, Østerby, 184 ff.; Ole Ventegodt, København: Billet fra Handels- og Søfartsmuseet fra perioden ca Fotogaver Fiskeri- og Søjartsmuseet, Esbjerg; Mads Gulløv, Nivå; S.A. Hansen, Korsør; Ole Højrup, København; Illustreret Videnskab, København; Københavns Lodseri; Tommy Nielsen, Svendborg; H.M. og Ebba Petersen, Holbæk; Statoil AIS, Københ&vn; Jørgen Svarer, Ærøskøbing. 18

11 Boggaver Erhard Assens, Sorgenfri; Dennis Michel Boell, Douarnenez; Lurs Bruzelius, Upsala; Holger Christiansen, Helsingør; Dansk Styrmandsjorening, København; Esther Fihl, Århus; Svend Frandsen, Valby; A.S. Frederiksen, Sønderborg; Peter Gerds, Rostock; P. Haase & Søns jorlug, København;John Hansen, Ålsgårde; Tom Winther Hansen, Hundested; Henning Henningsen, Helsingør; Torben Hjelm, København; N.J. Israelsen, Århus; GunnarJedeur-Palmgr en, Onsala; P. Fischer Jørgensen, Rønne; Ib Klitgaard, Værløse; Museet på Koldinghus; Det kongelige Garnisonsbibliotek, København; Erik Larsen, Helsingør; Børge Lind, Holbæk; Jens Lorentzen, Humlebæk; Poul Moustgaard, Svendborg; Christian Nielsen, Odense; Konno S. Nielsen, Espergærde; Else Poulsen, Søborg; Hanne Poulsen, Espergærde; Kuren Prior, Gurre; Peter Skanse, Skårhamn; Rederiel Ove Skou, København; Helge Skov, Ålsgårde; John Steffensen, Tønder; Søren Thirslund, Humlebæk; Søren Thorsøe, Allerød; Toldhistorisk Selskab, København. 162( VII 5>dD #ff< Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg Vs-0/9 Kl. 91/2-W 8 April og Oktb. Kl i/ - 1 / Kl Er' : Voksne 5 Øre Bøm "25 Øre Salskaber Moderation Danske Skoler gratie (Se Bagsiden) 11 1 iv 1 1VI : : xi Stueetagen: 1. Forhal med Garderobe Ostindiske, guineiske og vestindiske Handel. Øresundstolden Grønlandske Handel Etnografiske Skibstyper. 9. Helsingørs Handel og Skibsfar. 10. Opgang til 1ste Sal. 1ste Sal: Københavns samt Provinsens Handel og Skibsfart. r. Nautiske' Instrumenter. 17. Dybdemaålinf:, Søkort og.bj ningsvæsen. 18. Fyr- og Vag»Æi Kontor og -aandbibliotek. 20. Sejlsport.'" Sejlskibsty.p>\' Oldtiden til vore Dage,. 24. Træskibsbygu... j, Skibmandsarbejde, Redningsvæsen og Sømandshusflid Damp- og Motorskibe. 28. Staalskibsbygning, Skibsmaskiner og Færgevæsen. 29. Gennemgang ad Slotskirkens Pulpitur til 0. Den danske Orlugsmarine. Ak, det var dengang: Billet til museet fra

12 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 1. DECEMBER 1988 Indtægter Entreindtægt Tilskud fra staten Andre offentlige tilskud Rekvireret arbejde Refusion 99.4 Private bidrag Bruttofortjeneste ved salg af Søhistoriske Skrifter Bruttofortjeneste ved salg af fotos Renteindtægter ^_ Indtægter i alt Kr Udgifter Gager og lønninger Administrationsomkostninger Oplysningsvirksomhed Samlingen Kapacitetsomkostninger Resultat før hensættelser _ 1J 7.94 Hensættelser _^ Nettoresultat Kr

13 STATUS PR. 1. DECEMBER 1988 Aktiver Samlingen 1 Lysanlæg O Anlægsaktiver 1 Beholdninger Udestående fordringer Likvide midler Omsætningsaktiver Aktiver i alt Kr Passiver Egenkapital Hensættelser Mellemregninger Forudbetalt tilskud Kreditorer i øvrigt Gæld i alt Passiver i ak Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. København, den 2. februar OLE HOLM statsaut.revisor BJARNE N.HANSEN statsaut.revisor 186

14 Specifikation af private bidrag 1988 Copenhagen Reefers A/S Danmarks Rederiforening Dansk Søassurances Fond Den Danske Bank Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark 5 QQQ Dampskibsselskabet Hafnia's Fond J.C. Hempels Legatfond International Farvefabrik A/S A/S Kjøbenhavns Handelsbank A/S Kryolitselskabet Øresund Magasin du Nord's Fond Nordtramp I/S Privatbanken i København A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise Dampskibsselskabet Torm Tuborgfondet Wm. Vetts Fond Vonsild & Søn 5QQ Det Østasiatiske Kompagni A/S.000 Kr Gaven fra Tuborgfondet er ydet som tilskud til indkøb af inventar. Gaven fra International Farvefabrik A/S er ydet som tilskud til udgivelse af Navigation 2. De efter 1.januar 1989 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab. 187

15 GENERALKONSUL L.O.G. AMUNDSENS GAVE DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 1. DECEMBER 1988 Indtægter Renteindtægter u Årets resultat ^ STATUS PR. 1. DECEMBER 1988 Aktiver Handels- og Søfartsmuseet j. Friis-Pedersens Arv.'."'.''.'.'.'.'.' Likvide midler, Den Danske Bank 7.86 Aktiver i alt Kr Passiver Kapitalkonto: 99^17 Saldo 1.januar 1988 Sb' o i Årets resultat u SASSL v u Kr Passiver i alt Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 2. februar OLEHOLM statsaut.revisor BJARNE N.HANSEN statsaut.revisor 188

16 ARKITEKT]. FRIIS-PEDERSENS ARV DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 1. DECEMBER 1988 Indtægter Salg af bøger 17 Renteindtægter IQ 259 Kurs- og afdragsavancer Indtægter i alt Kr_ Udgifter Revision 660 Renter af banklån 45 Depotgebyr I 210 Nedskrivning af bogbeholdning 0 Omkostninger 5 07 Årets resultat Kr STATUS PR. 1. DECEMBER 1 Aktiver: Ombygning Anlægsaktiver 0 Q Værdipapirer Likvide midler 17 7 Omsætningsaktiver Aktiver i alt Kr

17 Passiver Egenkapital Mellemregninger Lån, Den Danske Bank 0 Skyldige omkostninger j^ Passiver i alt Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 2. februar 1989 OLE HOLM statsaut.revisor BJARNE N. HANSEN statsaut.revisor 190

18 MUSEETS SALGSARTIKLER I serien Søhistoriske Skrifter kan endnu fås: VI. Jørgen H.P. Barfod: DANMARK-NORGES HAN DELSFLÅDE (1967). Pris kr. 4,50. VII. Christian Nielsen: DANSKE BÅDTYPER (197), nu i 4. oplag. Pris kr. 165,00. IX-XI. SEJLSKIBE, opmålt, tegnet og fotograferet a.f jens Friis-Pedersen, I: Danskbyggede træskibe (1980), (udsolgt); II: De sidste i Grønlandsfarten (1981)', priskr. 148,00; III: Nordiske fartøjer (1982), priskr. 148,00, (udsolgt). XIII-XIV. KnudKlem: SKIBSBYGGERIET I DANMARK OG HERTUGDØMMERNE I 1700-ÅRENE. (1985). Forhandles i boghandelen. XV. XVI. Hanne Poulsen: DANSKE SKIBSPORTRÆTMALERE. Forhandles i boghandelen. HansJ. Hansen: EN TATOVØRS ERINDRINGER (Tusch-Hans). Udg. af Henning Henning-sen (1988) Priskr. 148,00. SØHISTORISK BILLEDBOG. 150 dejlige billeder fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr. 50,00. MARITEMA: Søren Thirslund: TRÆK AF NAVIGATIONENS HI STORIE, bd. I: Fra oldtiden til 150. Pris kr Bd. II: Pris kr. 105,00. PLAKATER: Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker Hansen i 1948 Farvelitografi. Pris kr. 60,00. Museets nye plakat, tegnet af grafikeren Karin Birgitte Lund i 1985 Farvelitografi. Pris kr Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inklusive den nugældende moms. Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 000 Helsingør. (Tlf ). Postgiro:

19 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER BESTYRELSE (pr. 1/9 1989) Borgmester KNUD AXELSEN Underdirektør NIELS KJELD CHRISTENSEN Direktør, skibsreder NIELS HAHN-PETERSEN Marinebibliotekar, kommandørkaptajn ARNE HOLM, R Museumsdirektør HANS JEPPESEN, kasserer og sekretær Arkitekt m.a.a. MIKAEL SINDING Arkitekt m.a.a. HANNES STEPHENSEN ÆRESMEDLEM Museumsdirektør, dr.phil. HENNING HENNINGSEN, R Personale: Assistent Hanne Besser

20 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Beretning for Den årlige generalforsamling afholdtes onsdag den 0. august 1989 i Erik af Pommerns Kammer på Kronborg. Ca. 100 medlemmer var mødt op, og heraf havde mange forinden deltaget i en forevisning af museets særudstilling: Vestindiske fotografier før og nu, samt de nyopstillede rum i basisudstillingen. Formanden Henning Henningsen bød velkommen, og man gik over til dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed Regnskab Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. ad 1. På bestyrelsens forslag blev fhv. stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard valgt til dirigent. ad 2. Formanden indledte med at nævne, at Venneselskabet, der blev stiftet 1940, nu er ved at gå ind i sit 50. år. Utallige gaver har Selskabet gennem årene ydet museet, men den største gave, også til medlemsskaren, er årbogen, der nu i jubilæumsåret vil fremstå i et nyt format. Desværre er medlemstallet stadig faldende, pr. 15. august talte det 1208 medlemmer, heraf 82 livsvarige. En øget tilgang af medlemmer ville være ønskelig. I mange år har salget af»maritim Kunst«hjulpet Selskabet med at holde skruen i vandet, men der er stadig et restoplag af pokaler, hedvinsglas, kompasplatte og fliser med skibsmotiver. Udsalget af ældre årbøger har været en succes, men en pakke 19

21 med 1 årbøger kan stadig bestilles til 10 kr. pr. pakke. I slutningen af 1988 overtog museet den testamentariske arv efter vort i 198 afdøde medlem Sture Hovden, i alt ca. dkr I Selskabets regnskab er arven optaget under betegnelsen»advokat Sture Hovdens Legat«. Testamentet bestemmer, at gaven gerne ses brugt til fremme af udforskningen af forbindelser mellem Danmark og Sydsverige, men i øvrigt er Selskabet ret frit stillet. For at opfylde testators ønske har bestyrelsen efter museets ansøgning bevilget et foreløbigt beløb på kr. til et forskningsprojekt, der skal belyse livet om bord på Helsingør-Helsingborg overfartens færger. Som leder af projektet er udset etnologen Poul H. Moustgaard. Det samlede beløb til færgeundersøgelserne er budgetteret til ca kr. Derpå rettede Henning Henningsen på bestyrelsens vegne en tak til den trofaste medlemsskare, til pressen for den positive omtale af Selskabets arbejde og af årbogen, til Kronborg Slotsforvaltning for tilladelse til at afholde ffeneralforsamlino; i Erik af Pommerns Kammer samt til mødets dirigent. Henning Henningsen afsluttede sin beretning med at meddele, at han efter mange overvejelser havde besluttet at trække sig tilbage som bestyrelsesmedlem og formand. Han takkede sine mange venner inden for Selskabet og dets bestyrelse. Henningsen sluttede med at samle sine ønsker for Selskabet i et: Vivat, crescat, floreat! = Gid det må leve, vokse og blomstre. Hans Jeppesen supplerede med aktuelt nyt fra museet. Den 12. september åbner den næste særudstilling: Fartøj sbevaring i Danmark. I mange år har Skibsbevaringsfonden nedsat af Træskibsejernes Sammenslutning, Nationalmuseet og Handels- og Søfartsmuseet, været uden midler, men takket være økonomisk bistand fra Planstyrelsen er der nu udarbejdet en rapport om Fartøjsbevaring i Danmark, og den 22. september vil der blive afholdt en offentlig høring om emnet i Dansk Arkitekturcenter (GL Dok pakhus) i København. 194

22 Maritema nr., hvori Søren Thirslund afslutter sin beretning om Navigationens Historie, er nu i trykken. Serien ønskes fortsat gerne i form af uddybende udstillingskataloger er også året, hvor museet fejrer 75 års jubilæum. Dette markeres ved en særudstilling:»søens folk i 75 år«og desuden er der også andre arrangementer under overvejelse. Med hensyn til den fremtidige planlægning har museets langtidsplan:»handelsog Søfartsmuseet mod år 2000«, været foreløbigt drøftet på et forretningsudvalgsmøde. Den samlede beretning blev godkendt uden kommentarer, ad. Hans Jeppesen forelagde det af revisionen underskrevne regnskab, som uden kommentarer blev godkendt af forsamlingen. ad 4. På valg til bestyrelsen var Arne Holm, Niels Kjeld Christensen og Niels Hahn-Petersen, som alle blev genvalgt. I stedet for Henning Henningsen blev af bestyrelsen foreslået arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen, som valgtes med akklamation. Ved meddelelsen om Henning Henningsens tilbagetræden som formand havde bestyrelsen besluttet at hædre og takke ham ved at udnævne ham til æresmedlem af Selskabet. Hans Jeppesen oplæste det af den samlede bestyrelse underskrevne dokument, hvoraf det bl.a. fremgik, at for 41 år siden havde læserne af årbogen første gang fornøjelsen afen artikel skrevet af Henning Henningisen, hvis»indsats for årbogen har haft uvurderlig betydning for Selskabets anseelse i ind- og udland og hos både læg og lærd«. Det nye æresmedlem blev hyldet med et trefoldigt leve. ad 5. Bestyrelsen måtte med beklagelse foreslå en forhøjelse af kontingentet til 140 kr. for årsmedlemmer, 400 kr. for institutioner. Dette blev godkendt uden kommentarer, ad 6. Ingen forslag, ad 7. Intet. Efter en forfriskning holdt Henning Henningsen et fornøjeligt foredrag med lysbilleder:»sørøvere i Vestindien«. 195

23 NYTILKOMNE MEDLEMMER Albæk, Henrik, 90 Hundested Andersen, F., 140 Ålsgårde Aquanaut Sportsdykkerklub, 140 Ålsgårde Danica Export ApS., 2950 Vedbæk Ernst, Ken, 7100 Vejle Flindt-Petersen, Freddy, 6720 Fanø Galatius, Ole, 5960 Marstal Grønbeck, Bo, 000 Helsingør Hansen, Freddy, 2720 Vanløse Hansen, P.W., 2850 Nærum Hansen, Svend A., 4220 Korsør Hansson, Kjell, Helsingborg, Sverige Housted, Erik, 200 København Høyer, Per, 440 Tølløse Ilsøe, Arent, 8791 Tranebjerg Jacobsen, Søren, 2600 Glostrup Jespersen, Elmer Tang, 5771 Stenstrup Jørgensen, Mogens, 420 Skælskør Kjær, Ivar, 7800 Skive Kristoffersen, Erling, 650 Ølstykke Kynde, Lars Ole, 462 LI. Skensved Kæmpe, Herluf, 2920 Charlottenlund Madsen, Einar, 000 Helsingør Mollerup, Tom, 4591 Føllenslev Nielsen, Einar, Halmstad, Sverige Nielsen, Henrik Volfgang, 6950 Ringkøbing Nielsen, Michael, 4400 Kalundborg Nygaard, S.C., 2942 Skodsborg Olsen, Michael, 000 Helsingør Ottesen, M. Pilemand, 8660 Skanderborg Rylinger, Paul, 8900 Randers Springborg, H.C, 1256 København Zangenberg, jan, København 196

24 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER DRIFTSREGNSKAB 1. APRIL 1988 TIL 1. MARTS 1989 Indtægter: Kontingenter og bidrag fra medlemmer Fortjeneste ved salg af kompasplatter, glas og fliser: Salg ekskl. moms Forbrug: Beholdning pr. 1.april Købspris for pokaler og snapseglas Diverse udgifter til porto, forsendelse m.v Beholdning af platter, glas og fliser pr. 1. marts Salg af EDB-arbejder - Renter afbank, postgiro og obligationer Gave fra fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds legat Udgijter: Gaver og tilskud til Handels- og Søfartsmuseet: Årbog 1988: Udgivelse af årbog Porto til udsendelse Salg af årbøger og særtryk Tilskud til årbog årsregister til årbog 4.84 Gaver i øvrigt Gage og feriepenge Diverse omkostninger: Porto, fragt m.v Kontorhold, tryksager, EDB-assistance m.v Revision og regnskabsassistance Diverse udgifter Kr Afskrivning på EDB-anlæg Underskud, der overføres til kapitalkonto

25 STATUS PR. 1. APRIL 1989 Aktiver: Likvide midler: Kassebeholdning.126 Den Danske Bank, Helsingør Postgiro Debitorer: Tilgodehavende vedr. årbog, glas m.v.488 Tilgodehavender, uforfaldne renter Mellemregning med fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds legat Beholdning af platter, glas og fliser Obligationer: Kr % Østift.Kreditf. 18.s å Kr % Østift.Kreditf. 16.S å 78, Kr % Østift.Kreditf. 15.S å 84, Kr % Københ.Kreditf. 15.s. La a 80, Inventar: Saldo pr. 1. april Programmer m.v. tilgået i 1988/ Afskrivning Kr Passiver: Diverse kreditorer og skyldige omkostninger Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Vedtagne, endnu ikke ydede gaver 0 Reservefond: Saldo pr. 1. april Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april Underskud i følge driftsregnskab Kursregulering af obligationer Kr Skattedepartementet har bevilget selskabet fritagelse for beskatning af fortjeneste ved salg af glas, kompasplatter og fliser. Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets bogføring, som vi har revideret. Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bank- og postgiroindestående er afstemt. København, den 27. april BJARNE N. HANSEN OLE HOLM statsaut.revisor statsaut.revisor 198

26 FHV. SKIBSFØRER HARALD LÆSSØE BARFOEDS LEGAT DRIFTSREGNSKAB 1. APRIL 1988 TIL 1. MARTS 1989 Indtægter: Renter:.-. g Bankindestående nde ^MQ ^ ^ Obligationer Udgifter: Gaver til Handels- og Søfartsmuseet Revisionshonorar ' j- ^Q Depotgebyrer Overskud, der overføres til gevinst- og tabskonto ^± 868 STATUS PR. 1. APRIL 1989 Aktiver: Likvide midler: 7 79q Den Danske Bank A/S, Helsingør /u ' - Debitorer: 660 Tilgodehavende uforfaldne renter Værdipapirer: Obligationer: Kr % Kreditf.Danmark 1U5AJUU alm.real 64.s å 100 (kursværdi kr ). Kr Passiver: Mellemregning med Selskabet Handels- og ^ Søfartsmuseets Venner 1220 Skyldige omkostninger Kapitalkonto: Legat ifølge testamente Gevinst-og tabskonto: % Saldo pr. 1. april 1988 bij f + Overskud! følge driftsregnskab «Kursregulering af obligationer AiAA Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med legatets bogføring, som vi har revideret. Værdipapirbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bankindestående er afstemt. København, den 27. april BIARNE N. HANSEN statsaut.revisor OLE HOLM statsaut.revisor 199

27 ADVOKAT STURE HOVDEN'S LEGAT DRIFTSREGNSKAB 18. august 1988 TIL 1. MARTS 1989 Indtægter: Renter: Bankindestående g 777 Obligationer ;.' ; ; ; Kursgevinst på udtrukne obligationer Udgijler: Gave til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Diverse omkostninger: Revision og regnskabsassistance.660 Depotgebyr m.v 78 _ Henlæggelse til kapital i henhold til testamentets bestemmelser Overskud, der overføres til uddeling i senere regnskabsår Kr STATUS PR. 1. APRIL 1989 Aktiver: Likvide beholdninger: Den Danske Bank A/S 28?44 Debitorer: Tilgodehavende uforfaldne renter jg 459 Værdipapirer - Obligationer: nom. kr % Byggeriets Realkreditfond 47s..a 2020, købspris (kursværdi kr ) ' Kr Passiver: Kreditorer og skyldige omkostninger: Mellemregning Handels- og Søfartsmuseet Revision og regnskabsassistance Kapitalkonto: Nettoarv Henlæggelse i følge resultatopgørelsen Uddelingskonto: Overf. til senere regnskabsår iflg. resultatopgørelsen Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med legatets bogføring, som vi har revideret. Værdipapirbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bankindestående er afstemt. København, den 27. april BJARNE N. HANSEN statsaut.revisor OLE HOLM statsaut.revisor 200

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Andelsselskabet Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup -------------- Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 22. april 2009 Dirigent

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets komité. Personale (Juni 19!

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets komité. Personale (Juni 19! Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets komité Direktør Torkild Reedtz Funder*, formand Vagtmester Kaj Orla Andersen Direktør Jens Fynbo Professor, dr.phil. Kristof Glamann Kaptajn

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008 Gråsten Sejlklub Regnskab for 2008 Dansk Revision Sønderborg Telefon: +45 74 42 84 98 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Frederiksværk registreret revisionsanpartsselskab Telefax: +45 74 42 80 08 Hadsten

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2010

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2010 Hovedgaden 38 3220 Tisvildeleje CVR nr. 16 23 08 71 Årsrapport 2010 Den 28. maj 2011, dirigent Dennis Duelund INDHOLDSFORTEGNELSE Regnskabspåtegning 1 Side Revisorerklæring 2 Resultatopgørelse 3 Noter

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Personale (Juni 1993)

Personale (Juni 1993) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. R.eedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Dansk Geologisk Forening Att. Bo Christiansen Øster Voldgade 10 1350 København K. Regnskab pr. 31.12.2005. CVR.nr.: 74 53 98 15

Dansk Geologisk Forening Att. Bo Christiansen Øster Voldgade 10 1350 København K. Regnskab pr. 31.12.2005. CVR.nr.: 74 53 98 15 FRANK MØLLER A/S Registrerede Revisorer FRR CVR. nr. 21 29 58 09 - E-mail: info@fm-as.dk - Homepage: www.fm-as.dk Falkonér Allé 63, 2000 Frederiksberg. Fax: 38 339 338 Tlf: 38 339 339 Dansk Geologisk Forening

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2013

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2013 Støtteforeningen for Tisvilde Bio Hovedgaden 38 3220 Tisvildeleje CVR nr. 16 23 08 71 Årsrapport 2013 Den 31. maj 2014, dirigent Dennis Duelund Støtteforeningen for Tisvilde Bio INDHOLDSFORTEGNELSE Regnskabspåtegning

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland REGNSKAB FOR ÅRET 2008 11. januar 2009 Dette regnskab indeholder 13 sider Udarbejdet af Ole Jensen 1 Resultatopgørelse Note Regnskab 2008 Budget 2008 Sammenligningstal 2007 Indtægter Tilskud fra DOF 35,426,38

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Personale (Juni 1994)

Personale (Juni 1994) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Ten s-t (/ireren Absalnns^n x/ J ^ ~0 ~~x x xxox-xi. Kantineleder Britt Andrés

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Jydsk Racekatte Klub. Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009

Jydsk Racekatte Klub. Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009 Jydsk Racekatte Klub Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009 Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Resultatopgørelse for 2009 4 Balance

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Generalforsamling 9. marts

Generalforsamling 9. marts Nyhedsblad nr. 46 Februar 2016 Generalforsamling 9. marts 1 Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Hjemmeside og mail: www.solensboern.dk

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere