Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller."

Transkript

1 Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. 174

2 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITÉ Direktør TORKILD REEDTZ FUNDER*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS FYNBO, R 1. Professor, dr.phil. KRISTOF GLAM ANN, R 1. Kaptajn A. FISCHER HENRICHSEN Direktør CHRISTEN HOVGAARD Underdirektør, kaptajn S.C. NYGAARD Direktør, civilingeniør H.J. ESMANN OLESEN Grosserer, direktør KNUD OLESEN*, R 1., næstformand Rigsantikvar, professor, dr.phil. OLAF OLSEN* Skibsreder CARL RENTZ-PETERSEN Direktør JØRGEN SKOV*, R!. Viceadmiral S.S. THOSTRUP, SK. Underdirektør ANTON VOGNSEN* Komiteens sekretær: Personalechef i Søfartsstyrelsen JOHAN DENNIG-MADSEN. De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. 175

3 PERSONALE (pr. 1/ ) Museumsdirektør: HANS JEPPESEN Museumsinspektør: HANNE POULSEN Museumsinspektør: KÅRE LAURING Museumsjorvalter: MORTEN KIRKETERP NIELSEN Konserveringstekniker: MADS GULLØV Bibliotekar: BERT BLOM Museumsassistent: ERIK SCHOU ANDERSEN Museumsassistent: HANNE BESSER Sekretær: Stillingen ubesat Bogholder: KAYA HANSEN Fotograf KIRSTEN JAPPE Receptionist: LONE ANDERSEN Skibsteknisk konsulent: JES KROMAN Skibsteknisk konsulent: MORTEN GØTHCHE Kustode: SVEN JOHANNESSEN Kustode: OLE BENT NIELSEN Rengøringsassistent: BIRTHE KLOKKER Rengøringsassistent: JANE LUND SIMONSEN VASE 176

4 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Beretning for året 1988 De talrige udstillinger mange steder i landet i anledning af Christian I V's fødsel gav megen presseomtale. På Kronborg åbnede udstillingen»kongen og Kunsten«den 29. marts, delvist indrettet i lokaler udlånt af Handels- og Søfartsmuseet til formålet. For museet blev udstillingen dog ikke nogen besøgsmæssig gevinst, men det blev anledningen til, at Ejendomsdirektoratet bidrog til at skabe bedre forhold for billetsalg og museets kiosksalg, og med tilskud fra Tuborgfonden kunne der også opsættes garderobebokse. Indsamling og registrering Som det fremgår af årets gaveliste, har museet mange gode kontakter, der forstår betydningen af, at såvel de tilsyneladende små og uanseelige genstande, som de mere iøjnefaldende ting kan være vigtige for museets indsamling. Museet skal endnu en gang takke alle herfor. Biblioteket har i årets løb haft en tilvækst på 415 titler, hvoraf 140 er tilkommet gennem bytteforbindelser, 164 som gaver og resten ved køb. En planlagt dokumentation af livet om bord i færgerne Helsingør-Helsingborg måtte desværre udskydes på grund af andre opgaver. Til gengæld har konserveringstekniker og dykker Mads Gulløv I 5 uger repræsenteret museet ved den komplicerede udgravning og optagning af Nordens ældste stammebåd, som blev fundet nær Mejlø ved Fynshoved. Han har desuden medvirket 1 uge ved Orlogsmuseets undersøgelse af linieskibet»danne- 177

5 broge«, som sprang i luften i Køge bugt i år Endelig har Mads Gulløv i 5 uger udført rekvireret arbejde I forbindelse med de undervandsarkæologiske undersøgelser i Storebæltsbroens linieføring. Sidst på året Indledtes de langsigtede overvejelser vedrørende museets fremtidige Indsamlings- og undersøgelsesvirksomhed. Hensigten hermed er både at få en klarere prioritering af opgaverne og desuden at sikre, at også den nyere handelssøfart afspejles I samlingerne. Mag.art. Poul H. Moustgaard deltager som konsulent I opgaven, der vil blive afsluttet I Bevaring Museets tekniske personale har i årets løb videreført den tiltrængte nyordning af museets magasiner. Arbejdet hermed er dog langtfra afsluttet, og behovet for mere magasinplads er ved at være akut. Med de nuværende lokaler må for mange ressourcer anvendes på midlertidige flytninger, og den fortsatte fornyelse af basisudstillingen vil også kræve større og bedre magasinarealer. Alle genstande I de nyopstillede rum har været tilsete og om nødvendigt konserverede Inden udstilling. Formidling Da museet Ikke selv skulle bruge kræfter på særudstillinger, blev udstllllngsindsatsen samlet om at begynde en fornyelse af basisudstillingen. I de forudgående overvejelser skulle mange og ofte forskellige hensyn samordnes. Resultatet kan nu ses på Kronborg I rum 1, 14 og 15, hvor grundelementerne I et selvstændigt udviklet modulsystem og I layout vil være gennemgående I den fortsatte fornyelse, som formodentlig må strækkes over 4-5 år. Den gennemførte tekstning på dansk og engelsk vil ligeledes blive videreført. Årets besøgstal blev det relativt lave , vel især fordi mange besøgende ikke mente at kunne overkomme både»christian IV-udstillingen«og Handels- og Søfartsmuseet. 178

6 Kinafareren»Disco«og vareprøver fra Østen studeres i museets nye basisudstilling, der også tilgodeser de mindste gæster. Foto: Handels- og Søfartsmuseet. Uden for normal åbningstid blev der afholdt 6 omvisninger. Museet har udlånt genstande til Helsingør Toldkammers udstilling om Øresundstolden fra 11/10, til Århus Kunstmuseums udstilling,»grønlandsk Kunst - Natur og Magi«, som I 1988 blev vist 1 Kunstforeningen i København for herefter at fortsætte til Stockholm. Desuden lavede museet sammen med Danmarks Rederiforening, Skibsværftsforeningen og Handelsflådens Velfærdsråd en udstilling om den danske handelsflåde i 75 år, der blev vist som en afdeling af Marineforeningens 75 års jubilæumsudstilling på Københavns Rådhus I dagene 28/4-1/ I årets løb er der besvaret 69 skriftlige faglige forespørgsler, hvoraf 225 tillige gav salg af foto og/eller tegnlngskopler. 179

7 Kort før jul udkom bind 2 I museets nye skriftserie Maritema, hvor skibsfører Søren Thirslund viderefører sin beretning om navigationens historie. I lighed med året før støttede International Farvefabrik A/S udgivelsen. Organisation og samarbejde Hans Jeppesen har repræsenteret museet i Orlogsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshallens bestyrelse, Museumsrådet for Frederiksborg Amt, Arktisk Instituts repræsentantskab, Marinarkæologisk Referencegruppe (MARE), kontaktudvalget for Dansk maritim historie- og samfundsforskning, Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings (DKM) styrelse og Skibsbevaringsfondens bestyrelse. De to sidstnævnte steder som formand. Kåre Lauring har repræsenteret museet i Landsudvalget for indsamling og bevaring af fotografler. En eller flere af museets medarbejdere har deltaget i følgende møder og kurser: Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings formidlingsrnøde 16-18/ og fagligt orienteringsmøde 15-18/11, Træskibs-Sammenslutningens pinsestævne i Gilleleje 21-22/5, Søfartspuljens møder 25-27/5 og 1/11, Nordiske maritime museers arbejdsmøde i Karlskrona 5-7/9, Maritimhistorisk konference i Odense 16-18/9, Europæisk konference Musé- Teié i Lille i Frankrig 2-4/10. Årets personaleekskursion gik til Oslo med et udbytterigt besøg på de maritime museer I dagene 0-1/5. Personale Årets helt utvetydigt store dag på personaleområdet var den 1/9, hvor museumssekretær Johnna Hendriksen kunne fejre 40-års jubilæum. Jubilaren blev hyldet med blomster, gaver og taler, som alle var tegn på den uvurderlig store Indsats 1 venlighed, engagement og loyalitet, hun har ydet. 180

8 o bo b/o c 1 ^ bc oo o ^.2 oo o* ^ HH J- OJ ' ti oo (^ 00 co 07> c < So "pi I < ( I : ^ bo btj p Oj c <u fe I ^ ' i JH 00 > C^ CX) 4J CM C "d o -o c

9 GAVELISTE FORÅRET 1988 Genstande, malerier og arkivalier Aly Abd-el-Dayem, Esbjerg: Dagbog ført af giverens morfar, skibsfører H. Harke Petersen, København, om bord på S/S»Frode« ; Maskinfabrikken Acta AIS, Odense: 1 slips med signalflag, der danner ordet Acta; Kaj Nolsøe Bang, Svaneke: 5 dagbøger fra tiden om rejser med M/S»Fionia«, M/S»Malaya«, S/sk»Gustav Holm«og M/S»Sværdfisken; Emil Christensen: Foto af maleri, håndkoloreret, sign. E.A. Mayor 1898 i ramme med guldbroncerede træblade i hjørnerne samt mandskabsfoto fra engelsk bramsejlsskonnert»marydown«i udskåret mahogniramme; Holger Christiansen, Helsingør: Farvelagt litografi, en samling arkivalier vedr. Alfred Holger Christiansen samt love og vedtægter for Maskinmesterforeningen; Dansk Styrmands forening, København: 2 messing- og kobberindsamlingsbøsser til Danske Navigatørers bibliotek, 1 montre med halvmodel af fregatskib»klapperslangen«samt 10 malerier og tegninger; Denjælles Olielevering, København: 5 bøger vedr. D.D.K.: skibspositionsbøger , 1 skibsdagbog samt 1 maskindagbog fra M/S»Bretland«; Esbjerg Havnevæsen: 2 kort over Esbjerg havn 1910; Niels Eskesen, Helsingør: Samling fotos fra Dansk Vestindien m.m.; Svend Frandsen, Valby: Tegninger til kajak»springeren II«, Salskovs kano, + konstruktionstegninger og sejltegning til sejlkajak»caramba«, desuden manuskript til K.V. Palslev: Kajakroer og især kajaksejler samt andet materiale vedr. kajakker; Poul V. Funder, Hellerup: Album med fotos af skoleskibet»københavn«optaget 1927; Thorkild Reedtz Funder, København: En samling breve fra skrevet af giverens far, Jørgen Reedtz Funder, som var letmatros og matros på skoleskibet» København«; Gilleleje Museum: Nationalitets- og registreringscertifikat for m skonnert»ceres«, dat. København 9. februar 1888; Mads Gulløv, Nivå: Forskelligt materiale vedr. D.F.D.S.'s passagertrafik sommeren ; Grønlands Postvæsen: Førstedagskuverter; F. Holm-Petersen, Kruså: 2 ringbind med oplysninger om sejlskibe fra 1800-årene hovedsagelig fra Åbenrå; B.Jensen, København: Blyplade med relief af S/S»C.F. Tietgen«, D.F.D.S.; Carstenjensen, København: 2 fodboldpokaler: 1 fra»seven Seas Football Series«1981 samt 1 fra»dana Futura«vundet som fodboldmestre 1981; K.V.Jørgensen, Helsingør: Samling tegninger fra Helsingør Værft; Kryolitselskabet Øresund, København: Model af S/S»Julius Thomsen«; Københavns Lodseri: Protokoller, lodskvitteringer m.m.; Svend-Erik Lassen, Holte: 2 kaptajnsuniformer med distinktioner m.m.; Jørgen Lundsgaard, Hirtshals: Fotokopi vedr. fregat»canton«af Åbenrås forlis 1852; 182

10 John Madsen, Vallensbæk: Arkivalier samt postkort, der har tilhørt giverens bedstefar, Mathias Hansen Lauridsen; Henry Meilvang, København: B&W-brochure vedr. hvalfangeren M/S»Thorshovdi«bygget 1948; Jørgen Melchiors, Lemvig: Målebrev for norsk skonnert»frederik«, 1872; Edv. HenningMomme, Horsens: Engelsk flag fra engelsk fragtskib, der krigsforliste i begyndelsen af 2. verdenskrig; Poul Moustgaard, Svendborg: 8 dias optaget om bord i»luna Mærsk«på rejse fra Hamborg til Japan 1988; Helge Nagel, Juelsminde: Samling genstande indkøbt i Grønland i årene 195-6; Harry Nielsen, Odense: Større samling skibstegninger fra Odense Stålskibsværft, Lindø Værft og B&W; Martin Christian Nielsen, København: 1 kikkert, 2 fotoalbums, søfartsbog m.m.; Ole Clemens Petersen, Virum: Bronzemedaille brugt af giverens bedstefar som adgangstegn for ansatte om bord på M/S»Batory«; Pocket Watch Production Ltd., Australien: Farvelagt tegning af de skibe, der 18/ som den første flåde ankrede op i Botany Bay; Else Poulsen, Søborg: observationsbøger, 1 hvalrostand på stand af afsavet kæbeben og 1 kaskelottand samt sejlmagerværktøj, div. kasketemblemer m.m.; Sv. Aage Saugmann, Holte: 1 fedthorn til sejlmagernåle; G. Stallknecht, Allerød: Liste over de skibe, som kaptajn Carl Ankersen sejlede med i tiden ; Søjartens Bibliotek, København: Håndskreven sangbog med sømandssange samlet af matros H. Henningsen, Frederiksberg, i begyndelsen af århundredskiftet; E.G. Sørensen, Frederikshavn: 4 notesbøger med priser og lønninger på Ålborg Værft ; Karl Nøhr Sørensen, Risskov:»Rapport omhandlende lodsstationens placering«i Århus; Grethe Thiesen, Holbæk: Effekter fra giverens afdøde mand, skibsfører Poul Herbert Thiesen ( ): dagbøger fra elevtid på 5m bark»københavn«192-26, fotoalbum m.m.; Søren Thirslund, Humlebæk: Liste over skibe indlagte i dokken på Christianshavn fra første åbning 179, samt guldernblem for 25 års medlemsskab i Dansk Styrmandsforening, dat. 25/8 1969; Søren Thorsøe, Hørsholm: 1 samling tegninger bl.a. fra Helsingør Skibsværft, arkivalsk materiale, kontorflag, glas og porcellæn fra forskellige skibe; Constance Degn Thye, Slagelse: Dagbogsnotater i afskrift af skipperhustru Anna Maria, Østerby, 184 ff.; Ole Ventegodt, København: Billet fra Handels- og Søfartsmuseet fra perioden ca Fotogaver Fiskeri- og Søjartsmuseet, Esbjerg; Mads Gulløv, Nivå; S.A. Hansen, Korsør; Ole Højrup, København; Illustreret Videnskab, København; Københavns Lodseri; Tommy Nielsen, Svendborg; H.M. og Ebba Petersen, Holbæk; Statoil AIS, Københ&vn; Jørgen Svarer, Ærøskøbing. 18

11 Boggaver Erhard Assens, Sorgenfri; Dennis Michel Boell, Douarnenez; Lurs Bruzelius, Upsala; Holger Christiansen, Helsingør; Dansk Styrmandsjorening, København; Esther Fihl, Århus; Svend Frandsen, Valby; A.S. Frederiksen, Sønderborg; Peter Gerds, Rostock; P. Haase & Søns jorlug, København;John Hansen, Ålsgårde; Tom Winther Hansen, Hundested; Henning Henningsen, Helsingør; Torben Hjelm, København; N.J. Israelsen, Århus; GunnarJedeur-Palmgr en, Onsala; P. Fischer Jørgensen, Rønne; Ib Klitgaard, Værløse; Museet på Koldinghus; Det kongelige Garnisonsbibliotek, København; Erik Larsen, Helsingør; Børge Lind, Holbæk; Jens Lorentzen, Humlebæk; Poul Moustgaard, Svendborg; Christian Nielsen, Odense; Konno S. Nielsen, Espergærde; Else Poulsen, Søborg; Hanne Poulsen, Espergærde; Kuren Prior, Gurre; Peter Skanse, Skårhamn; Rederiel Ove Skou, København; Helge Skov, Ålsgårde; John Steffensen, Tønder; Søren Thirslund, Humlebæk; Søren Thorsøe, Allerød; Toldhistorisk Selskab, København. 162( VII 5>dD #ff< Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg Vs-0/9 Kl. 91/2-W 8 April og Oktb. Kl i/ - 1 / Kl Er' : Voksne 5 Øre Bøm "25 Øre Salskaber Moderation Danske Skoler gratie (Se Bagsiden) 11 1 iv 1 1VI : : xi Stueetagen: 1. Forhal med Garderobe Ostindiske, guineiske og vestindiske Handel. Øresundstolden Grønlandske Handel Etnografiske Skibstyper. 9. Helsingørs Handel og Skibsfar. 10. Opgang til 1ste Sal. 1ste Sal: Københavns samt Provinsens Handel og Skibsfart. r. Nautiske' Instrumenter. 17. Dybdemaålinf:, Søkort og.bj ningsvæsen. 18. Fyr- og Vag»Æi Kontor og -aandbibliotek. 20. Sejlsport.'" Sejlskibsty.p>\' Oldtiden til vore Dage,. 24. Træskibsbygu... j, Skibmandsarbejde, Redningsvæsen og Sømandshusflid Damp- og Motorskibe. 28. Staalskibsbygning, Skibsmaskiner og Færgevæsen. 29. Gennemgang ad Slotskirkens Pulpitur til 0. Den danske Orlugsmarine. Ak, det var dengang: Billet til museet fra

12 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 1. DECEMBER 1988 Indtægter Entreindtægt Tilskud fra staten Andre offentlige tilskud Rekvireret arbejde Refusion 99.4 Private bidrag Bruttofortjeneste ved salg af Søhistoriske Skrifter Bruttofortjeneste ved salg af fotos Renteindtægter ^_ Indtægter i alt Kr Udgifter Gager og lønninger Administrationsomkostninger Oplysningsvirksomhed Samlingen Kapacitetsomkostninger Resultat før hensættelser _ 1J 7.94 Hensættelser _^ Nettoresultat Kr

13 STATUS PR. 1. DECEMBER 1988 Aktiver Samlingen 1 Lysanlæg O Anlægsaktiver 1 Beholdninger Udestående fordringer Likvide midler Omsætningsaktiver Aktiver i alt Kr Passiver Egenkapital Hensættelser Mellemregninger Forudbetalt tilskud Kreditorer i øvrigt Gæld i alt Passiver i ak Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. København, den 2. februar OLE HOLM statsaut.revisor BJARNE N.HANSEN statsaut.revisor 186

14 Specifikation af private bidrag 1988 Copenhagen Reefers A/S Danmarks Rederiforening Dansk Søassurances Fond Den Danske Bank Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark 5 QQQ Dampskibsselskabet Hafnia's Fond J.C. Hempels Legatfond International Farvefabrik A/S A/S Kjøbenhavns Handelsbank A/S Kryolitselskabet Øresund Magasin du Nord's Fond Nordtramp I/S Privatbanken i København A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise Dampskibsselskabet Torm Tuborgfondet Wm. Vetts Fond Vonsild & Søn 5QQ Det Østasiatiske Kompagni A/S.000 Kr Gaven fra Tuborgfondet er ydet som tilskud til indkøb af inventar. Gaven fra International Farvefabrik A/S er ydet som tilskud til udgivelse af Navigation 2. De efter 1.januar 1989 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab. 187

15 GENERALKONSUL L.O.G. AMUNDSENS GAVE DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 1. DECEMBER 1988 Indtægter Renteindtægter u Årets resultat ^ STATUS PR. 1. DECEMBER 1988 Aktiver Handels- og Søfartsmuseet j. Friis-Pedersens Arv.'."'.''.'.'.'.'.' Likvide midler, Den Danske Bank 7.86 Aktiver i alt Kr Passiver Kapitalkonto: 99^17 Saldo 1.januar 1988 Sb' o i Årets resultat u SASSL v u Kr Passiver i alt Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 2. februar OLEHOLM statsaut.revisor BJARNE N.HANSEN statsaut.revisor 188

16 ARKITEKT]. FRIIS-PEDERSENS ARV DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 1. DECEMBER 1988 Indtægter Salg af bøger 17 Renteindtægter IQ 259 Kurs- og afdragsavancer Indtægter i alt Kr_ Udgifter Revision 660 Renter af banklån 45 Depotgebyr I 210 Nedskrivning af bogbeholdning 0 Omkostninger 5 07 Årets resultat Kr STATUS PR. 1. DECEMBER 1 Aktiver: Ombygning Anlægsaktiver 0 Q Værdipapirer Likvide midler 17 7 Omsætningsaktiver Aktiver i alt Kr

17 Passiver Egenkapital Mellemregninger Lån, Den Danske Bank 0 Skyldige omkostninger j^ Passiver i alt Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 2. februar 1989 OLE HOLM statsaut.revisor BJARNE N. HANSEN statsaut.revisor 190

18 MUSEETS SALGSARTIKLER I serien Søhistoriske Skrifter kan endnu fås: VI. Jørgen H.P. Barfod: DANMARK-NORGES HAN DELSFLÅDE (1967). Pris kr. 4,50. VII. Christian Nielsen: DANSKE BÅDTYPER (197), nu i 4. oplag. Pris kr. 165,00. IX-XI. SEJLSKIBE, opmålt, tegnet og fotograferet a.f jens Friis-Pedersen, I: Danskbyggede træskibe (1980), (udsolgt); II: De sidste i Grønlandsfarten (1981)', priskr. 148,00; III: Nordiske fartøjer (1982), priskr. 148,00, (udsolgt). XIII-XIV. KnudKlem: SKIBSBYGGERIET I DANMARK OG HERTUGDØMMERNE I 1700-ÅRENE. (1985). Forhandles i boghandelen. XV. XVI. Hanne Poulsen: DANSKE SKIBSPORTRÆTMALERE. Forhandles i boghandelen. HansJ. Hansen: EN TATOVØRS ERINDRINGER (Tusch-Hans). Udg. af Henning Henning-sen (1988) Priskr. 148,00. SØHISTORISK BILLEDBOG. 150 dejlige billeder fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr. 50,00. MARITEMA: Søren Thirslund: TRÆK AF NAVIGATIONENS HI STORIE, bd. I: Fra oldtiden til 150. Pris kr Bd. II: Pris kr. 105,00. PLAKATER: Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker Hansen i 1948 Farvelitografi. Pris kr. 60,00. Museets nye plakat, tegnet af grafikeren Karin Birgitte Lund i 1985 Farvelitografi. Pris kr Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inklusive den nugældende moms. Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 000 Helsingør. (Tlf ). Postgiro:

19 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER BESTYRELSE (pr. 1/9 1989) Borgmester KNUD AXELSEN Underdirektør NIELS KJELD CHRISTENSEN Direktør, skibsreder NIELS HAHN-PETERSEN Marinebibliotekar, kommandørkaptajn ARNE HOLM, R Museumsdirektør HANS JEPPESEN, kasserer og sekretær Arkitekt m.a.a. MIKAEL SINDING Arkitekt m.a.a. HANNES STEPHENSEN ÆRESMEDLEM Museumsdirektør, dr.phil. HENNING HENNINGSEN, R Personale: Assistent Hanne Besser

20 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Beretning for Den årlige generalforsamling afholdtes onsdag den 0. august 1989 i Erik af Pommerns Kammer på Kronborg. Ca. 100 medlemmer var mødt op, og heraf havde mange forinden deltaget i en forevisning af museets særudstilling: Vestindiske fotografier før og nu, samt de nyopstillede rum i basisudstillingen. Formanden Henning Henningsen bød velkommen, og man gik over til dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed Regnskab Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. ad 1. På bestyrelsens forslag blev fhv. stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard valgt til dirigent. ad 2. Formanden indledte med at nævne, at Venneselskabet, der blev stiftet 1940, nu er ved at gå ind i sit 50. år. Utallige gaver har Selskabet gennem årene ydet museet, men den største gave, også til medlemsskaren, er årbogen, der nu i jubilæumsåret vil fremstå i et nyt format. Desværre er medlemstallet stadig faldende, pr. 15. august talte det 1208 medlemmer, heraf 82 livsvarige. En øget tilgang af medlemmer ville være ønskelig. I mange år har salget af»maritim Kunst«hjulpet Selskabet med at holde skruen i vandet, men der er stadig et restoplag af pokaler, hedvinsglas, kompasplatte og fliser med skibsmotiver. Udsalget af ældre årbøger har været en succes, men en pakke 19

21 med 1 årbøger kan stadig bestilles til 10 kr. pr. pakke. I slutningen af 1988 overtog museet den testamentariske arv efter vort i 198 afdøde medlem Sture Hovden, i alt ca. dkr I Selskabets regnskab er arven optaget under betegnelsen»advokat Sture Hovdens Legat«. Testamentet bestemmer, at gaven gerne ses brugt til fremme af udforskningen af forbindelser mellem Danmark og Sydsverige, men i øvrigt er Selskabet ret frit stillet. For at opfylde testators ønske har bestyrelsen efter museets ansøgning bevilget et foreløbigt beløb på kr. til et forskningsprojekt, der skal belyse livet om bord på Helsingør-Helsingborg overfartens færger. Som leder af projektet er udset etnologen Poul H. Moustgaard. Det samlede beløb til færgeundersøgelserne er budgetteret til ca kr. Derpå rettede Henning Henningsen på bestyrelsens vegne en tak til den trofaste medlemsskare, til pressen for den positive omtale af Selskabets arbejde og af årbogen, til Kronborg Slotsforvaltning for tilladelse til at afholde ffeneralforsamlino; i Erik af Pommerns Kammer samt til mødets dirigent. Henning Henningsen afsluttede sin beretning med at meddele, at han efter mange overvejelser havde besluttet at trække sig tilbage som bestyrelsesmedlem og formand. Han takkede sine mange venner inden for Selskabet og dets bestyrelse. Henningsen sluttede med at samle sine ønsker for Selskabet i et: Vivat, crescat, floreat! = Gid det må leve, vokse og blomstre. Hans Jeppesen supplerede med aktuelt nyt fra museet. Den 12. september åbner den næste særudstilling: Fartøj sbevaring i Danmark. I mange år har Skibsbevaringsfonden nedsat af Træskibsejernes Sammenslutning, Nationalmuseet og Handels- og Søfartsmuseet, været uden midler, men takket være økonomisk bistand fra Planstyrelsen er der nu udarbejdet en rapport om Fartøjsbevaring i Danmark, og den 22. september vil der blive afholdt en offentlig høring om emnet i Dansk Arkitekturcenter (GL Dok pakhus) i København. 194

22 Maritema nr., hvori Søren Thirslund afslutter sin beretning om Navigationens Historie, er nu i trykken. Serien ønskes fortsat gerne i form af uddybende udstillingskataloger er også året, hvor museet fejrer 75 års jubilæum. Dette markeres ved en særudstilling:»søens folk i 75 år«og desuden er der også andre arrangementer under overvejelse. Med hensyn til den fremtidige planlægning har museets langtidsplan:»handelsog Søfartsmuseet mod år 2000«, været foreløbigt drøftet på et forretningsudvalgsmøde. Den samlede beretning blev godkendt uden kommentarer, ad. Hans Jeppesen forelagde det af revisionen underskrevne regnskab, som uden kommentarer blev godkendt af forsamlingen. ad 4. På valg til bestyrelsen var Arne Holm, Niels Kjeld Christensen og Niels Hahn-Petersen, som alle blev genvalgt. I stedet for Henning Henningsen blev af bestyrelsen foreslået arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen, som valgtes med akklamation. Ved meddelelsen om Henning Henningsens tilbagetræden som formand havde bestyrelsen besluttet at hædre og takke ham ved at udnævne ham til æresmedlem af Selskabet. Hans Jeppesen oplæste det af den samlede bestyrelse underskrevne dokument, hvoraf det bl.a. fremgik, at for 41 år siden havde læserne af årbogen første gang fornøjelsen afen artikel skrevet af Henning Henningisen, hvis»indsats for årbogen har haft uvurderlig betydning for Selskabets anseelse i ind- og udland og hos både læg og lærd«. Det nye æresmedlem blev hyldet med et trefoldigt leve. ad 5. Bestyrelsen måtte med beklagelse foreslå en forhøjelse af kontingentet til 140 kr. for årsmedlemmer, 400 kr. for institutioner. Dette blev godkendt uden kommentarer, ad 6. Ingen forslag, ad 7. Intet. Efter en forfriskning holdt Henning Henningsen et fornøjeligt foredrag med lysbilleder:»sørøvere i Vestindien«. 195

23 NYTILKOMNE MEDLEMMER Albæk, Henrik, 90 Hundested Andersen, F., 140 Ålsgårde Aquanaut Sportsdykkerklub, 140 Ålsgårde Danica Export ApS., 2950 Vedbæk Ernst, Ken, 7100 Vejle Flindt-Petersen, Freddy, 6720 Fanø Galatius, Ole, 5960 Marstal Grønbeck, Bo, 000 Helsingør Hansen, Freddy, 2720 Vanløse Hansen, P.W., 2850 Nærum Hansen, Svend A., 4220 Korsør Hansson, Kjell, Helsingborg, Sverige Housted, Erik, 200 København Høyer, Per, 440 Tølløse Ilsøe, Arent, 8791 Tranebjerg Jacobsen, Søren, 2600 Glostrup Jespersen, Elmer Tang, 5771 Stenstrup Jørgensen, Mogens, 420 Skælskør Kjær, Ivar, 7800 Skive Kristoffersen, Erling, 650 Ølstykke Kynde, Lars Ole, 462 LI. Skensved Kæmpe, Herluf, 2920 Charlottenlund Madsen, Einar, 000 Helsingør Mollerup, Tom, 4591 Føllenslev Nielsen, Einar, Halmstad, Sverige Nielsen, Henrik Volfgang, 6950 Ringkøbing Nielsen, Michael, 4400 Kalundborg Nygaard, S.C., 2942 Skodsborg Olsen, Michael, 000 Helsingør Ottesen, M. Pilemand, 8660 Skanderborg Rylinger, Paul, 8900 Randers Springborg, H.C, 1256 København Zangenberg, jan, København 196

24 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER DRIFTSREGNSKAB 1. APRIL 1988 TIL 1. MARTS 1989 Indtægter: Kontingenter og bidrag fra medlemmer Fortjeneste ved salg af kompasplatter, glas og fliser: Salg ekskl. moms Forbrug: Beholdning pr. 1.april Købspris for pokaler og snapseglas Diverse udgifter til porto, forsendelse m.v Beholdning af platter, glas og fliser pr. 1. marts Salg af EDB-arbejder - Renter afbank, postgiro og obligationer Gave fra fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds legat Udgijter: Gaver og tilskud til Handels- og Søfartsmuseet: Årbog 1988: Udgivelse af årbog Porto til udsendelse Salg af årbøger og særtryk Tilskud til årbog årsregister til årbog 4.84 Gaver i øvrigt Gage og feriepenge Diverse omkostninger: Porto, fragt m.v Kontorhold, tryksager, EDB-assistance m.v Revision og regnskabsassistance Diverse udgifter Kr Afskrivning på EDB-anlæg Underskud, der overføres til kapitalkonto

25 STATUS PR. 1. APRIL 1989 Aktiver: Likvide midler: Kassebeholdning.126 Den Danske Bank, Helsingør Postgiro Debitorer: Tilgodehavende vedr. årbog, glas m.v.488 Tilgodehavender, uforfaldne renter Mellemregning med fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds legat Beholdning af platter, glas og fliser Obligationer: Kr % Østift.Kreditf. 18.s å Kr % Østift.Kreditf. 16.S å 78, Kr % Østift.Kreditf. 15.S å 84, Kr % Københ.Kreditf. 15.s. La a 80, Inventar: Saldo pr. 1. april Programmer m.v. tilgået i 1988/ Afskrivning Kr Passiver: Diverse kreditorer og skyldige omkostninger Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Vedtagne, endnu ikke ydede gaver 0 Reservefond: Saldo pr. 1. april Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april Underskud i følge driftsregnskab Kursregulering af obligationer Kr Skattedepartementet har bevilget selskabet fritagelse for beskatning af fortjeneste ved salg af glas, kompasplatter og fliser. Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets bogføring, som vi har revideret. Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bank- og postgiroindestående er afstemt. København, den 27. april BJARNE N. HANSEN OLE HOLM statsaut.revisor statsaut.revisor 198

26 FHV. SKIBSFØRER HARALD LÆSSØE BARFOEDS LEGAT DRIFTSREGNSKAB 1. APRIL 1988 TIL 1. MARTS 1989 Indtægter: Renter:.-. g Bankindestående nde ^MQ ^ ^ Obligationer Udgifter: Gaver til Handels- og Søfartsmuseet Revisionshonorar ' j- ^Q Depotgebyrer Overskud, der overføres til gevinst- og tabskonto ^± 868 STATUS PR. 1. APRIL 1989 Aktiver: Likvide midler: 7 79q Den Danske Bank A/S, Helsingør /u ' - Debitorer: 660 Tilgodehavende uforfaldne renter Værdipapirer: Obligationer: Kr % Kreditf.Danmark 1U5AJUU alm.real 64.s å 100 (kursværdi kr ). Kr Passiver: Mellemregning med Selskabet Handels- og ^ Søfartsmuseets Venner 1220 Skyldige omkostninger Kapitalkonto: Legat ifølge testamente Gevinst-og tabskonto: % Saldo pr. 1. april 1988 bij f + Overskud! følge driftsregnskab «Kursregulering af obligationer AiAA Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med legatets bogføring, som vi har revideret. Værdipapirbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bankindestående er afstemt. København, den 27. april BIARNE N. HANSEN statsaut.revisor OLE HOLM statsaut.revisor 199

27 ADVOKAT STURE HOVDEN'S LEGAT DRIFTSREGNSKAB 18. august 1988 TIL 1. MARTS 1989 Indtægter: Renter: Bankindestående g 777 Obligationer ;.' ; ; ; Kursgevinst på udtrukne obligationer Udgijler: Gave til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Diverse omkostninger: Revision og regnskabsassistance.660 Depotgebyr m.v 78 _ Henlæggelse til kapital i henhold til testamentets bestemmelser Overskud, der overføres til uddeling i senere regnskabsår Kr STATUS PR. 1. APRIL 1989 Aktiver: Likvide beholdninger: Den Danske Bank A/S 28?44 Debitorer: Tilgodehavende uforfaldne renter jg 459 Værdipapirer - Obligationer: nom. kr % Byggeriets Realkreditfond 47s..a 2020, købspris (kursværdi kr ) ' Kr Passiver: Kreditorer og skyldige omkostninger: Mellemregning Handels- og Søfartsmuseet Revision og regnskabsassistance Kapitalkonto: Nettoarv Henlæggelse i følge resultatopgørelsen Uddelingskonto: Overf. til senere regnskabsår iflg. resultatopgørelsen Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med legatets bogføring, som vi har revideret. Værdipapirbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bankindestående er afstemt. København, den 27. april BJARNE N. HANSEN statsaut.revisor OLE HOLM statsaut.revisor 200

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008 Gråsten Sejlklub Regnskab for 2008 Dansk Revision Sønderborg Telefon: +45 74 42 84 98 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Frederiksværk registreret revisionsanpartsselskab Telefax: +45 74 42 80 08 Hadsten

Læs mere

Personale (Juni 1993)

Personale (Juni 1993) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. R.eedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2010

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2010 Hovedgaden 38 3220 Tisvildeleje CVR nr. 16 23 08 71 Årsrapport 2010 Den 28. maj 2011, dirigent Dennis Duelund INDHOLDSFORTEGNELSE Regnskabspåtegning 1 Side Revisorerklæring 2 Resultatopgørelse 3 Noter

Læs mere

Personale (Juni 1994)

Personale (Juni 1994) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Ten s-t (/ireren Absalnns^n x/ J ^ ~0 ~~x x xxox-xi. Kantineleder Britt Andrés

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2013

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2013 Støtteforeningen for Tisvilde Bio Hovedgaden 38 3220 Tisvildeleje CVR nr. 16 23 08 71 Årsrapport 2013 Den 31. maj 2014, dirigent Dennis Duelund Støtteforeningen for Tisvilde Bio INDHOLDSFORTEGNELSE Regnskabspåtegning

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2010

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2010 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 DK-8900 Randers Tlf: 87 10 63 00, Fax: 87 10 63 01 E-mail: Randers@bdo.dk

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Jydsk Racekatte Klub. Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009

Jydsk Racekatte Klub. Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009 Jydsk Racekatte Klub Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009 Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Resultatopgørelse for 2009 4 Balance

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP. Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014

GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP. Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014 GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP CVRnr. 34 49 99 18 Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014 ---------------------------------------------------

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2012 samt budget for året 2013 og 2014

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL)

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent 12996 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring:

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER:

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER: 5 RESULTATOPGØRELSE Note INDTÆGTER: Kontingenter 1 1.206.400 1.211.550 Kommunale tilskud 2 692.110 590.468 Sponsorer/reklame mv. 3 67.285 76.122 Arrangementer 4 123.404 98.870 Indtægter i alt 2.089.199

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere