for Løgumkloster Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Løgumkloster Sogn"

Transkript

1 for Løgumkloster Sogn 13 juni - juli - august 2014

2 Nyt fra menighedsrådet 2 Menighedsrådet har siden deadline for sidste kirkeblad - d. 24. januar - og indtil deadline for nærværende blad - d. 28. april - afholdt 4 menighedsrådsmøder: Ekstraordinært møde vedr. orgelfacaden d. 23. januar, og ordinære møder d. 6. februar, 13. marts og 10. april. Dette indlæg er uddrag af referater fra disse møder. Sogneaktiviteter: Minikonfirmanderne har været en stor succes med 20 deltagende børn. I programmet indgik en udflugt til Ubjerg kirke den 30. april, og afslutning den 9. maj i Kapitelsalen og Dormitoriet. Også babysalmesangs projektet blev en stor succes, og det planlægges at genoptage aktiviteten til efteråret. Der har været deltagere fra flere sogne, hvilket er et godt tegn på, at det kan lade sig gøre med samarbejde imellem flere sogne, hvilket især i tyndt befolkede områder - som vores - med mange mindre sogne - uden tvivl - vil blive yderligere udbygget i de kommende år. Særlige arrangementer: I forbindelse med»hellig Trekongers Festen«i 2015 er der indhentet tilbud fra Refugiet. På baggrund heraf fastholdes endnu et år en egenbetaling på kr. 50. Der er samtidig sat et maksimum på 120 personer pr. aften. Fes - ten afholdes den januar 2015, kl , begyndende med en gudstjeneste. Der afholdes et særligt 2. pinsedags arrangement i form af en morgenvandring fra Vongshøj ad pilgrimsruten, via Nr. Løgum Kirke til Løgumkloster kirke, med afsluttende udendørsgudstjeneste. Også dette er et samarbejdsprojekt, her imellem fire sogne, idet også Bedsted, Nr. Løgum og Abild sogne deltager i projektet. Der vil komme yderligere information om arrangementet i pressen. Liturgi / gudstjenester / aftensang / konfirmationer: Sognepræsten har fundet det hensigtsmæssigt at foretage en vis tilpasning af nadverliturgien til de midlertidige gudstjenestelokaler, hvilket menighedsrådet har tiltrådt. Der er fra Refugiet blevet rejst ønske om ændring af tidspunktet for aftensang i kirken. Derfor har menighedsrådet besluttet at indkalde til aftensangsmøde, hvor drøftelse af netop dette emne er et vigtigt punkt. Alle involverede parter - bønholdere, menighedsråd, institutioner og medarbejdere - er blevet inviteret til mødet som afholdes onsdag den 28. maj. Der vil senere blive informeret om resultatet af drøftelserne. Da gøglergudstjenesten og julegudstjenesten i år må få en anden udformning pga.

3 Babysalmesangs projektet blev en stor succes, og det planlægges at genoptage aktiviteten til efteråret. Der har været deltagere fra flere sogne om disse særlige gudstjenester. Menighedsrådet har principielt godkendt at lørdage kan anvendes som konfirmationsdag for Friskolen, under forudsætning af, at der foretages den nødvendige koordinering med den tyske menighed, som også indimellem har benyttet sig af lørdage til konfirmationerne. Bygninger: Der har været afholdt brandsyn d. 3. april, hvortil der ingen bemærkninger var. Der vil blive etableret en betonvæg på oplagspladsen ved kirkens mandskabshus på baggrund af et tilbud fra firmaet Kjelkvist. Renoveringsarbejdet: Menighedsrådet modtager løbende en statusrapport fra arkitekten vedr. renoveringen. Alle kan følge arbejdet i kirken via de udlagte billeder på kirkens hjemmeside og plancher i glasgangen. Projektet til indvendig istandsættelse af kirken blev endelig godkendt af Ribe Stiftsøvrighed d. 30. januar. I forbindelse med kirkens restaurering vil der blive installeret nyt lydanlæg bl.a. med en forbedret lydkvalitet, og kirkens lukning i forbindelse med restaureringen, udgør planlægning af netop disse gudstjenester en særlig udfordring, bl. a. pga. de - heldigvis - mange deltagere. Gudstjenesteudvalget arbejder med denne planlægning, og det første møde er afholdt den 15. april. Der vil senere i pressen og i referater fra menighedsrådet blive informeret Eksempel på et Tympanon fra Tømmerby Kirke. 3

4 en mere hensigtsmæssig placering af højtalere, således at områder i kirken hvor man i dag hører dårligere, vil blive tilgodeset. Det gælder bl.a. ved bænkene og stolene ved vestmuren. Menighedsrådet har valgt leverandører til restaureringsprojektet. Det foregik - i henhold til reglerne - på et lukket dagsordenspunkt ved et ordinært menighedsrådsmøde. Man besluttede at vælge det billigste tilbud vedr. alle underentrepriser! Følgende leverandører er udvalgt: Murer arbejder: Jens Søndergaard, Løgumkloster El-arbejde: EL-centrum, Tønder Stilladsarbejde: BJ-stillads, Aabenraa Konservatorer: Farve - konservator / inventar: Bent Jacobsen, Faaborg Isafrensning: SSG Kalk - konservator: Karsten V. Larsen, Ringe Tømrer: Pulpitur / Trappe: Jens Søndergaard 4 Løgumkloster menighedsråd ønsker den nye biskop tillykke med valget og velkommen i embedet og ser frem til det fremtidige samarbejde Det har været nødvendigt at foretage en»isafrensning«af hvælv og buer. Dette medfører en uforudset ek - straudgift, som søges dækket af de frie midler. Projektet vedr. kunstnerisk udsmykning af Tympanonet over Dødedøren (kirkens nuværende hovedindgang), samt sænkning af døren, er videresendt til godkendelse på baggrund af den af Per Kirkeby udarbejdede model. Et Tympanon er et trekantet eller bueformet, ofte dekoreret gavlfelt eller felt over et vindue, en portal eller en dør, især på en kirke, et tempel eller lignende. På Løgumkloster kirke er dette felt over Dødedøren i dag uden udsmykning. Det er her, man får mulighed for at få en udsmykning, udarbejdet af én af landets allerfornemste kirkekunstnere. Samtidig tænkes døråbningen sænket, således at man - i overensstemmelse med den oprindelige udformning - ikke skal over et højt trin for at komme ind i kirken, men tilgangen bliver gjort lettere for alle, og ikke mindst for gangbesværede og kørestolsbrugere. Der har været en forespørgsel om aktindsigt vedr. interiørprojektet, hvortil der fra menighedsrådet er fremsendt en redegørelse den 31. marts Produktion af lysekroner og de nye bænke samt øvrige inventar udføres på værksted i indeværende år, og monteres primo I forbindelse med kirkens genåbning er flg. datoer aftalt: Genindvielse af kirken d. 29. marts og festgudstjeneste den 14. juni , som vil blive efterfulgt af koncerter den efterfølgende uge. Orgelsagen: På det ekstraordinære møde den 23. januar skulle man tage stilling til orgelfacadens fremtidige udformning, idet udvidelsen af orglet påkræver en vis modificering med udgangspunkt i det nuværende klassiske udseende. Menighedsrådet havde to ønsker til facadens fremtidige udformning, nemlig at de bagved liggende vinduer så vidt muligt skal friholdes, samt at facadematerialet skal være eg. Efterfølgende er der så udarbejdet et forslag til nyt orgelhus og facade. På mødet den 13. marts var der ikke umiddelbart flertal for

5 det fremsendte forslag, og man ønskede udarbejdet et nyt udkast. Dette blev forelagt på mødet den 10. april og efterfølgende videresendt til udtalelse og godkendelse af diverse myndigheder. Der var dog ikke enighed om udkastet, idet 2 ud af 8 menighedsrådsmedlemmer stemte imod det af arkitekten fremlagte udkast til en ny orgelfacade. Regnskaber og budgetter: Der er foretaget beholdningseftersyn for året Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger. Årsregnskab for 2012 og 2013 samt budgettet for 2014 er endelig godkendt. Menighedsrådsvalg: Der skal være valg til menighedsrådet d. 11. november, At der allerede nu - efter blot to år - skal afholdes valg igen, skyldes at man i den forrige menighedsrådsperiode har valgt at indgå i en særlig toårig forsøgsordning. Ved udløbet af ordningen bliver der igen valg hvert fjerde år. Det kommende valg drejer sig derfor om den anden - og sidste - toårige valgperiode. Der er afholdt det første møde i valgudvalget, som kan melde ud med nogle vigtige datoer i den forbindelse. Den 4. september afholdes det årlige orienteringsmøde for menigheden, hvor der samtidig er opstillingsmøde. Den 30. september kl er sidste frist for indlevering af eventuelle yderligere valglister. Den 29. november er sidste frist for konstituering af det nye menighedsråd! Bispevalg: Der har som bekendt være bispevalg til Ribe Stift, og den nye biskop Elof Westergaard - som indtil nu har været provst i Silkeborg Provsti - bispevies i Ribe Domkirke, søndag den 1. juni kl Der er afholdt afskedsgudstjeneste for biskop, Elisabeth Dons Christensen i Ribe Domkirke, søndag d. 27. april kl Løgumkloster menighedsråd ønsker den nye biskop tillykke med valget og velkommen i embedet og ser frem til det fremtidige samarbejde. Peter Langberg 5

6 Pinseunderet Når et barn kommer til verden, er det et under. Uforklarligt, for pludselig er et nyt levende væsen i blandt os, som kræver al opmærksomhed, al omsorg. Og hvad skal vi også med forklaringer i den situation. Biologisk kan man pege på udviklingen fra undfangelse til barnets ankomst. Men det er dog ret så uinteressant i sammenligning med, at barnet er født. Lidt på samme måde er det med kirken. Her tænker jeg ikke på den fysiske kirke, som her i Løgumkloster p.t. er under renovering. Står man på afstand og betragter kirken i tidlig morgensol, kan man ellers nok blive blød i knæene og tænke, hvordan i al verden har datidens munke, håndværkere og bygmestre været i stand til at rejse et så fantastisk bygningsværk, arkitekter og andre fagfolk kunne sikkert give noget, der nærmer sig en forklaring på de byggetekniske forhold. Men endnu mere overvældende er det dog, at kirken står der, er en realitet i bybilledet! Pinse er den kristne kirkes fødselsdag. Vi fejrer, at der overhovedet er en kris - ten kirke på jorden, at den blev en realitet i verden for næsten 2000 år siden og siden bredte sig, også til vore egne. Hvis vi går til Ny Testamente finder vi en beskrivelse af, hvad det var der skete, da kirken blev til. Da Jesus var blevet slået ihjel, kom han i tiden efter påske tilbage til sine disciple i sin ånd (= Helligånden). Det hedder i Ny Testamente:»Pinsedag var Jesus tilhængere samlet, da de pludselig hørte en voldsom lyd fra himlen. Det lød som et stormvejr, og det fyldte hele det hus, de sad i. De så nogle tunger, der lignede flammer, og som fordelte sig på hver enkelt af dem, og de blev fyldt af Helligånden. Så begyndte de at tale mange forskellige sprog, og det var Helligånden, der bestemte, hvad de skulle sige.«(apostlenes Gerninger, kap. 2 vers 1-4). Det blev stødet til den tidligste kristne kirke, disciplene gik ud og forkyndte budskabet om den opstandne Jesus Kristus, Helligånden stak tilhørerne i hjertet, og folk kom mange steder til tro på Guds ord. Om den tidligste kristne kirke lige er blevet til på den måde, som Ny Testamentes forfattere prøver at forklare det, er egentlig ret underordnet. Hovedsagen er nemlig, at den kristne kirke blev en realitet og er det fortsat! At Guds ord får frit løb i alle kristne kirker og kirkesamfund verden over og bliver hørt også i dag. Den tidligere forstander på Askov Højskole, teologen Knud Hansen, gav den enkle og præcise definition At Guds ord får frit løb i alle kristne kirker og kirkesamfund verden over og bliver hørt også i dag af pinse, af hvad Helligånd er, nemlig»helligånd er, at evangeliet kommer mig ved.«i pinsen fejrer vi, at Gud ikke bare trak sig tilbage i sin himmel og lod os være uberørte. Men at Han sendte sin Helligånd for at bevæge, udfordre og trøste os med sit budskab om, at Han vil have med os at gøre sådan som vi er. Det er det egentlige pinseunder. GLÆDELIG PINSE! Sten Haarløv 6

7 Menighedsplejen - besøgsven Er for alle, der føler sig ensomme, eller som har brug for en besøgsven at tale med. Besøgsvennen kommer på besøg hver 14. dag, hvor hun/han er klar til samtale, gå en tur, følges ad til et kirkeligt arrangement, læse avis, synge mm. Kontakt Mette Rosenberg, tlf eller Kirsten Louise Christensen tlf Højskolens»Ottekant«. Gudstjenester i nye omgivelser Gudstjenesteafviklingen i de alternative lokaler afvikles upåklageligt og bliver stadig godt modtaget af menigheden. Det næste halvår benyttes Højskolens»Ottekant«, og efter nytår og frem til påske afvikles gudstjenesterne igen i Refugiets»Havesal«. De tyske gudstjenester afvikles fortsat i kapitelsalen. Til orientering, så holdes der også dåb i forbindelse med gudstjenester i Højskolens Ottekant og i Refugiets Havesal. Aftensangene afholdes i renoveringsperioden i kapitelsalen med alternativ mulighed for at benytte dormitoriet ved meget stor deltagelse. Øvrige kirkelige handlinger afvikles fra Nørre Løgum Kirke med Løgumkloster Kirkes betjening. Povl Søndergaard Vågetjenesten Vågetjenestens formål er at være hos og yde støtte og hjælp til døende i de sidste dage. Skulle nogen af læserne (m/k) have lyst til at være med i arbejdet, gerne med en tidligere plejefaglig baggrund, kan man henvende sig til sognepræst Sten Haarløv, tlf Vi kan sagtens være flere i gruppen. Der er udformet en lille folder om Menighedsplejen og Vågetjenesten. Den ligger forskellige relevante steder i byen.

8 Se pinsesolen danse fra Vongshøj 2. pinsedag! Det er en gammel velprøvet tradition, at man pinsemorgen skal ud og se solen danse. I endnu ældre tid mente man, at det var påskesolen, der dansede i glæden over Jesu opstandelse. Begge synspunkter lader sig fint forene med, at naturen holder pinsefest netop nu og indbyder til tidlige morgenvandringer. De fire sogne Løgumkloster, Bedsted og Abild og Nr. Løgum arrangerer en sådan tidlig morgenvandring 2. pinsedags morgen den 9. juni med samling på Vongshøj kl. 4.45, hvor solen står op. Her bydes på styrkende kaffe m.m., hvorefter man vandrer ad den gamle drivvej via Nr. Løgum kirke (her holdes en kort andagt kl. 6.15) til Løgumkloster, hvor der bydes på morgenkaffe kl. ca ved pilgrimsfontænen ved kirken og efterfølgende pinsegudstjeneste i det fri kl. ca På turen ledsages vi af fugleeksperten Iver Gram. Der arrangeres bustransport til Vongshøj, med afgang kl fra parkeringspladsen bag Q8 i Løgumkloster. Bussen til Vongshøj er gratis, men man bedes tilmelde sig senest 4. juni hos den lokale præst eller Povl Søndergaard, Løgumkloster kirke, eller på gmail.com hvor også nærmere oplysninger om arrangementet fås. Se også pressen. På vegne af arrangørerne Sten Haarløv NB! I Nr. Løgum kirke er der dansk-tysk gudstjeneste kl. 10. Læs mere og se program på 8

9 Ribe Stifts nye biskop Ribe stift har fået ny biskop. Provst Elof Westergaard blev valgt allerede i første runde med et overbevisende flertal. Han indsættes i sit nye embede ved gudstjeneste i Ribe Domkirke den 1. juni. Herfra skal lyde et stort tillykke med den nye stilling og mange gode ønsker! Elof Westergaard er født i 1962, blev uddannet cand. theol. fra Århus universitet og var gennem 14 år sognepræst i tre landsogne Husby Sdr. Nissum Thorsminde, inden han blev sognepræst i Mariehøj og provst i Silkeborg i Han er gift med seminarielektor Kirsten M. Andersen og far til tre børn. Under bispevalgkampen præsenterede han nogle af sine overordnede mål sådan her:»evangeliet skal forkyndes ind i den verden, vi lever i nu. Derfor må vi aldrig være bange for at gå i dialog også kritisk dialog med vores samtid. Jeg vil arbejde for, at Folkekirken vil være i samspil med det omgivne samfund i form af undervisning, diakoni, engagement i lokalsamfundet o.s.v.«elof Westergaard har i gennem årene selv markeret denne linje gennem talrige foredrag, artikler og indlæg om aktuelle og faglige spørgsmål og emner vedrørende kirke og samfund, kunst og kristendom, om salmer og bønner m.v. Ved siden af arbejdet som provst har Elof Westergaard gennem flere år været formand for bl.a. den landsdækkende Forening for Kirkegårdskultur og formand for Vestjyllands Højskole, ligesom han er forfatter til flere bøger, bl.a. Opstandelsens billeder (2005), Det blændende lys (2012) og medudgiver af Gudstjenestens bønner I, hvor han selv har bidraget med nye bønner til hele kirkeåret, disse benyttes jævnligt ved gudstjenesterne her i Løgumkloster. Elof Westergaard har desuden i en årrække siddet i redaktionen af Ribe Stiftsbog og af fagtidsskriftet Kritisk Forum for Praktisk Teologi. Som det fremgår, er vores nye biskop både meget flittig og alsidig med mange antenner ude, så vi glæder os til det kommende samarbejde og ønsker endnu engang TILLYKKE MED VALGET! Sten Haarløv, sognepræst i Løgumkloster Kloster Mærken Klostermærken er i år fra den august, og markedet begynder som sædvanligt med markedsgudstjeneste. I år i det fri på parkeringspladsen ved Løgumkloster Kirke torsdag den 7. august kl ved sognepræst Sten Haarløv. Kom og oplev en anderledes Markedsgudstjeneste i det fri! 9

10 Grundlovsmøde torsdag den 5. juni i Slotshaven kl Der er al mulig grund til at fejre og markere vores GRUNDLOV. Det gøres ved grundlovsmøder i hele landet. Også i år her i Løgumkloster i Slotshaven, hvor den kendte debattør, sociolog, forfatter og nu også folketingskandidat Henrik Dahl kommer og holder grundlovstalen. Henrik Dahl er vokset op i Skærbæk, hvor hans far var præst, han har skrevet en række bøger og modtog i 1998 Danmarks Radios Rosenkjærpris. Klosterkoret vil også medvirke med sang, ligesom der traditionen tro vil være kaffebord og fællessange. Mødet begynder kl og slutter forventeligt kl Der kan købes kaffe med kage à kr. 40,- Velkommen til Grundlovsmøde! Arrangør: Menighedsrådet, Borgerforeningen, Refugiet og Højskolen

11 Renovering Renoveringen går helt efter planen. Vi forventer inden udgangen af juni måned at afslutte kalkning af hvælvingerne i hoved- og sideskibe fase 1. Derefter skal stilladset flyttes over i korsskæringen og sidekapellerne fase 2. Læs mere om renoveringen i artiklen»nyt fra Løgumkloster Menighedsråd«. Der vil løbende blive lagt billeder på under menu- punktet»interiørprojekt«. Derudover kan man også besøge glasgangen i Løgumkloster Kirke, hvor der er ophængt plancher, som beskriver projektet. Povl Søndergaard Murer i gang med sandkalkning. derefter skal hvælvingerne have tre lag kalk Konservator i gang med at retouchere kalkmalerierne i hvælvingerne Konservator i gang med at konservere kalkmaleriet af Skt. Jørgen 11

12 Babysalmesangsknækbrød 1 dl havregryn 1 dl sesamfrø 1 dl hørfrø 1 dl solsikkekerner 1 dl græskarkerner 3,5 dl fuldkornsspeltmel 1 tsk bagepulver 2 små tsk salt (10 g) 2 dl vand 1,25 dl olie Det hele blandes og røres godt sammen. Dejklumpen deles i to og hver klump rulles ud til en tynd»pandekage«. Gøres lettest mellem 2 stykker bagepapir. Skæres op i små firkanter og bages ved 200 til de er let gyldne og sprøde. Bagetid ca. 15 til 20 minutter. Et tilbageblik: Babysalmesang i foråret 2014 forældrene får ordet I februar startede vi et forløb med salmesang for babyer mellem 2 og 10 måneder og deres forældre. Onsdag formiddage mødtes vi i den smukke gamle Kapitelsal til tre kvarters salmerytmik, dans og bevægelsesleg og ikke mindst, til en hyggelig stund med lækker hjemmelavet frokost, med tid til at lære hinanden at kende og til at snakke om småt og stort. Hvorfor valgte de at deltage i babysalmesangen? fordi de havde prøvet det før, fordi både babyerne, men også forældrene lærer salmerne at kende (som jo ikke i samme grad som før læres i skolen).»jeg kan se, at mit barn får rigtig meget ud af det«hvordan oplevede forældrene kirkens tilbud til de yngste? leg og hygge er en god tilgang forældrene havde lyst til at prøve det der opstår en rolig, næsten meditativ stemning, der gør godt både børn og voksne kan godt lide sang og oplever glæde. 12

13 Blev forældrenes forventninger indfriet?»de blev indfriet eller overgået!det var et fint repertoire, vi sang. Når jeg kommer her, er det for at synge salmer. Andre sange kan jeg selv finde ud af.jeg vil bare være med hver gang«forældrene fortæller om børnenes oplevelse:»mit barn var meget optaget og genkendte salmerne hurtigt. Bagefter var mit barn dejlig træt.mit barn faldt til ro, når vi var til babysalmesang.mange er meget glade for det«kan forældrene bruge noget af det, de har lært derhjemme?»vi er glade for det lille salmekompendium, vi har fået og for opskrifterne på de lækre boller og knækbrød, vi fik serveret her til frokost.«jeg synger nogle af salmerne for Victoria, når hun bliver urolig eller græder - så falder hun til ro Kunne I tænke jer et opfølgningstilbud? Fx en musikalsk legestue et par enkle lørdag formiddage om året eller andre arrangementer for familier med små børn? Det ville være dejligt med et tilbud for hele familien. Så bliver der kun at sige TAK for denne gang - det var skønt og vi - Else og Renate har fået rigtig meget tilbage af små og store»medsangere«. Vi stiller gerne op igen til flere glade stunder med babysalmesang i efteråret. Se billeder fra babysalmesangen på Renate Osterholz Babysalmesangsboller 500 g fuldkornsspeltmel 1 tsk salt (10 g) 20 gram gær 5 dl kærnemælk Om aftenen: Ingredienserne røres godt sammen til en ikke for fast dej. (Hvis dejen er»for tør«så tilsæt lidt mere vand). Dejen skal ikke æltes! KUN RØRES! Stilles i køleskab natten over. Bollerne sættes på plade med 2 skeer og bages ved 200 i ca minutter. 13

14 Koncerter i Dormitoriet Lørdag den 7. juni kl Vokalgruppen Concert Clemens Carsten Seyer-Hansen Fri entré 14 Onsdag den 9. juli kl Sommerkoncert Eva Østergaard, fløjte Poul Skjølstrup Larsen, orgel og cembalo Entré kr. 50 Onsdag den 16. juli kl Sommerkoncert Christina Meißner, cello Claudia Buder, akkordeon Entré kr. 50 Christina Meißner og Claudia Buder Onsdag den 23. juli kl Sommerkoncert Ulrika Strömstedt, mezzosopran Christina Meißner, cello Poul Skjølstrup Larsen, orgel, cembalo og flygel Entré kr. 50 Onsdag den 30. juli kl Sommerkoncert Elisabeth Zeuthen Schneider, violin Kristoffer Hyldig, flygel Entré kr. 50 Ulrika Strömstedt Onsdag den 6. august kl Sommerkoncert Lene Langballle, blokfløjte og zink Roberto Falcone, violin Anne Kirstine Mathiesen, cembalo Entré kr. 50 Onsdag den 13. august kl Sommerkoncert Kasper Hemmer Pihl, saxofon Joost Schelling, harpe Entré kr. 50

15 Auktion Kom og gør en god handel. Lørdag d. 21. juni kl afholdes der auktion over kirkebænkene fra Løgumkloster Kirke, og vi har fået advokat Erik Dreyer til at være auktionarius. Renæssance-inspireret kir kebænk, i bejdset fyr. Bænken er fremstillet i , dog ændret ved sidste hovedrestaurering i 1920, hvor endeplankerne forsynedes med spidsgavle af arkitekt Lønborg Jensen. Der er»låger«i begge sider. Bænkenes længde 300 cm - højde 151 cm og vurderet af konservator til kr pr. stk. Auktionen afholdes på adressen Grønnegårdsvej 1, Ellum, 6240 Løgumkloster. Der er eftersyn fra kl Se flere billeder på Kong Frederiks IX S Klokkespil Kong Frederiks IX`s klokkespil har 49 klokker; de mange klokker og det fornemme navn gør det til Nordens største kongelige klokkespil. De 49 klokker er støbt i Holland af støberiet Petit & Fritsen, og klokkespillet er indviet af Dronning Margrethe II d. 19. august Klokkespillets koncerter varetages af stadsklokkenisten Ann-Kirstine Christiansen. Faste spilletider hverdage: 8.15, 11.45, 15.15, 16.15, 18.15, Søndage: (9.15, 9.50,) 15.15, 16.15, 18.15, og Kommende koncerter på klokkespillet: 8. juni, kl juni, kl juni, kl juli, kl august, kl august, kl august, kl Læs mere på: http: 15

16 Konfirmander Konfirmander fra Løgumkloster Distriktsskole i Nørre Løgum kirke, Bededag den 16. maj 2014 Emily Beck Nielsen Jacob Nyborg Andersen Kira Nielsen Kristian Bork Cille Kraft Schlünssen Jasmin Lysholm Hansen Melissa Schønnemann Diana Maj Hartkopf Lasse Stauning Skriver Chris Thrane Jensen Mads Thomsen Jakob Torp Kristensen Anne-Sofie Nielsen Walz Emma Mikkelsen Distriktsskolen Friskolen Konfirmander fra Løgumkloster Distriktsskole i Nørre Løgum kirke, Bededag den 16. maj 2014 Camilla Sloth Ketelsen, Anna Bastian Bejer, Jonas Schrøder Nielsen Marc Christensen, Berta Marie Søvik Olesen, Rasmus Christiansen Anna Honoré Outzen, Chalotte Wieland Eschelsen, Tessa Oberg Elm Petersen, Emma Brandt Ludvigsen Giesow, Sarah Sørensen, Line Corydon Jacobsen, Jimmi Kjær Westergaard, Sofie Johanning Konfirmander fra Løgumkloster Friskole i Nørre Løgum kirke, søndag den 18. maj 2014 Jonas Friis Andersen Victoria Michelsen Mira Steenbæk Marcussen Naja Lysholt Krag Se flere billeder på

17 25-års konfirmandjubilæum 22. marts 2014 konfirmandhold 1989 Øverst fra venstre: Brian Feddersen, Jan Horskjær Petersen, Allan Jacobsen, Mette Outzen, Per Brandt, Morten Popp, Peter Andersen, Hildor Knudsen, Frank Honore, Jennifer Hansen, Dennis Holdt, Sanne Mikkelsen (Boel) Nederst fra venstre: Søren Gram, Pernille Jepsen (Wøldike Schmidt), Lone Blaschke, Heidi Petersen (Fjord Frandsen), Lita Høj Eriksen (Andersen), Jesper Classen, Linda Bennedsen (Mylin), Malene Mørk Jensen (Dalgaard) Jean Schulz Sørensen, Vicky Voss Hansen, Sanne Grothe Wive, Vivi Larsen (Lasota), Mette Brodersen (Fredensborg), Henriette H. Magaard (Risager), Rikke Nørgaard Guldkonfirmation 23. marts 2014 konfirmandhold 1964 Inga Jensen Andersen Edith Madsen Schmidt Kety Friedrichsen Inge Outzen Høeg Anna Lene Nielsen Alice Speck Svendsen Agnes Wittenkamp Renate S. Hansen Saldern Kirsten Aagaard Mona Beining, Tove Rasmussen Birthe Simonsen, Christian Andersen Holger Nissen, Ingolf Thomsen Christian Homilius Svend Chrestensen, Peter Hach Niels Thomsen, Jørgen Kristian Kjærgaard, Arne Eriksen Christian Rahr, Johannes von Rönne Flemming Hansen Svend Aksel, Sørensen Arne Kappelgaard Vi modtager gerne gamle konfirmandbillder. Tak. Povl Søndergaard

18 20 minikonfirmander et bekendtskab, der gjorde indtryk! Det mener vi - de voksne, der fik lov til at have ti glade og indholdsrige onsdag eftermiddage, en udflugt og en festlig afslutning sammen med 20 sprællevende 3. klasses børn fra både Distrikts- og Friskolen. Vi er og bliver ved med at være imponerede over jeres ihærdige fremmøde og engage - ment. Selv om det godt kan være rigtig svært at bevare koncentrationen og gejsten så sent efter en lang skoledag. Og når man er imponeret over nogen, så er det vist passende at holde en tale i al offentlighed her og nu i Kirkebladet. Tale til Minikonfirmanderne Kære minikonfirmander I er nogle, der vil noget. I mødte ikke kun talstærkt op (ingen frafald!), nej der kom endda flere til undervejs, så I blev 20 stykker. Og I kom med en forbavsende forhåndsviden om kristendom og kirke, ja I kunne sandelig også jeres Fadervor. Så vi gik straks til makronerne, hørte og sang om David, Abraham og ikke mindst om Jesus og hans ja, hvad hedder de nu rigtigt: disciple! Vores kirketjener Povl Søndergård lokkede os en eftermiddag med til en tur helt op i kirketårnet. For nogle blev det lidt grænseoverskridende, men et kig ned over det meste af byen var vist det hele værd, og rystende knæ samt lidt svimmelhed fortog sig, inden vi var kommet ned igen. Nu har I i hvert fald prøvet at stige lidt op til Vorherre. Kirken ligner mest en byggeplads i denne tid, men vores organist Dennis holder bestemt ikke fri af den grund og slækker ikke på kravene, når der skal synges. Og det skal der, uanset hvad. Midt i byggeroderiet står der et fuldstændigt forstøvet klaver, hvor vi samledes mange gange, for af fuld hals at synge»måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud, Himmel og jord, alting er hans, Herren vor Gud vil vi takke. Herre, vi takker Dig, Herre, vi priser Dig, Herre, vi synger dit hellige navn.«lidt respektløst kunne vi kalde denne - salmebogens nr for»minikonfirmandernes slagsang«. Da vi var på udflugt i den smukke Ubjerg kirke, var det selveste vores præst Sten, der akkompagnerede jeres sang på orglet, og jeg må sige, at jeg blev meget stolt og lidt rørt over den 18

19 fine, fine musik. Ikke kun musikken fik mig til at tænke på engle. Vores»gæstgiver«Jakob Tygsen fra Ubjerg Menighedsråd fortalte mig senere, at det havde gjort stort indtryk på ham, hvor interesserede I havde været, og hvor høflige! Jakob havde jo ikke kun brugt sin eftermiddag på at fremvise herlighederne i den gamle kirke og fortælle os spændende og pudsige historier om bl.a. fangerne fra Tønder slot, der i gamle dage blev begravet på Ubjerg kirkegård. Jakob inviterede os også til at nyde medbragte pølsehorn og pizzasnegle i sin vidunderlig smukke have, der grænser op til kirkegården. Han sagde, at vi godt må komme igen næste sæson nu har de kommende minikonfirmander noget at leve op til. For resten var det Claes mor, der kørte os i den store, flotte, blå bus ud til udflugtsmålet, og det blev bestemt ikke ringere af, at hun var med til det hele. Hermed en tak til hende som chauffør og rollemodel (voksne kan også vise interesse for minikonfirmandundervisning). Men inden det hele kulminerede i udflugt og afslutning, blev der brugt mange timer på at bygge kirker af skotøjsæsker, og vi kan love for, at enhver arkitekt ville blegne af misundelse over de fine detaljer, der viser, at de små kirkekunstnere havde gjort sig mange overvejelser om, hvordan deres personlige udgave af en kirke skulle se ud. Resultaterne bliver præsenteret til den festlige afslutning en fredag i maj, hvor familierne vil være med til at fejre de seje minikonfirmander behørigt som vi plejer med rigtig god mad, englesang og Fadervor. Mon ikke jeres største ønske en is fra Sten bliver indfriet? I fortjener det! Tillykke til jer alle. Der er vist ingen, der har kedet sig. I har været et godt bekendtskab for Anna, Peter, Dennis, Renate, Sten! Minikonfirmandernes egne kommentar Hvorfor deltog du? fordi sedlen med invitationen så spændende ud fordi mine venner var med og så er det jo hyggeligt Hvad havde du forestillet dig?...at vi skulle høre noget om Gud, Jesus og kristendom at det ville blive sjovt, hyggeligt og spændende Hvad synes du der har været godt? at bygge kirker at spise lækker mad at gå over i kirken og synge at få læst historier, mens vi sad og spiste sammen at være sammen og have det sjovt at vi hjalp hinanden at der ikke var lektier at vi fik kage Minikonfirmander foråret 2014 Steffani Aarup Mortensen Ida Hansen Maja S. Andersen Bo Hoogland Benjamin Hellbrandt Julie Nissen Nathalie Juul Nielsen Rebekka Yasmin Follmann Catrine Attermann Lange Maria Tækker Mille Høj Andersen Melinda Fogh Anna Lasota Mads Christensen Claes B. Jensen Monique S. Martensen Nanna Sofie Brodersen Christina Nielsen Tenna Lagoni Niclas Lange 19

20 Hvad synes du har været svært?...at skulle sidde stille og lytte at vi ikke måtte have telefonerne frem at vi ikke måtte grine hele tiden Hvad var det bedste ved at synge sammen?...at man får brugt sin stemme at man er fri af grineflip at man lærer en sang det er rart at være fælles om noget Hvad har du lært i minikonfirmandundervisningen?...noget om Jesus om Gud noget om Pinse om kirkeåret vi fik repeteret bibelhisto - rier Hvad husker du? at vi hørte om Gud at man skal være stille at man ikke skal have grineflip ingenting Vil du anbefale det til andre?...ja, fordi det er sjovt at være sammen ja, fordi det er hyggeligt, og der er dejlig gratis mad ja, fordi det er sjovt, der er ingen lektier, og man lærer noget. Se billeder af minikonfirmander på Renate Osterholz 20

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne 2015 April, maj, juni og juli nr. 1 Pinse sol, fisk og ånd.. Ifølge dansk folketro kan man se pinsesolen danse pinsemorgen. Traditionen stammer oprindeligt fra påskemorgen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d j u n i - au g u s t 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d j u n i - au g u s t 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad juni - august 2014 Skulptur Søndag den 4. maj blev der afholdt et større arrangement i forbindelse med afsløring af en skulptur af den meget anerkendte kirkekunstner, Erik Heide, på

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2015 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Få øje på Kærligheden Sognepræsterne skriver: Der er i skrivende stund en endnu bedre stemning end sædvanligt i sognegården. Det

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 6 september oktober november 2012 Nyt fra menighedsrådet 2 I starten af juni præsenterede arkitekt Jørgen Overby og hans medarbejdere deres samlede oplæg til udskiftning af kirkebænkene,

Læs mere

Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21

Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21 Menighedsrådsmøde Sydhavn Sogn Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21 Referat Blad nr.: 1 Formandens initialer: LR Indkaldte lemmer: Tilstede Indkaldte lemmer Tilstede Eva Larsen Henning H. Nielsen Karin

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d J u n i - Au g u s t

ASKOV SOGN k i r k e b l a d J u n i - Au g u s t ASKOV SOGN kirkeblad Juni - August 2017 Sommerkoncert i Askov kirke Onsdag den 14. juni 2017 kl. 19.30 Jutlandia Saxofonkvartet Fri entré Forsiden: Et blomstrende æbletræ i præstegårdshaven. 2 Konfirmander

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013

for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013 for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013 Nyt fra menighedsrådet 2 Så skete det! Kirkeministeriet har udnævnt vores nye sognepræst, som hedder Sten Haarløv. Han kommer fra en stilling som

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 12 marts - april - maj 2014 Nyt fra menighedsrådet 2 Menighedsrådet i Løgumkloster har afholdt 2 ordinære møder i perioden fra 1. december til bladets deadline d. 24. januar. Det

Læs mere

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. Juni september 2013 2. årgang Nr. 2

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. Juni september 2013 2. årgang Nr. 2 Hem Hindborg Dølby Sogneog Kirkebladet Juni september 2013 2. årgang Nr. 2 Gudstjenesteliste Hem Hindborg Dølby Præst 9/6 19.30 10.15 Rydal 16/6 10.15 B Rydal 23/6 10.15 B Rydal 30/6 9.00 Birgitte kjær

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. maj 2015

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. maj 2015 Blad nr. 3046 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. maj 2015 Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Punkt 5 tilføjet til dagsordenen. Godkendt. 2. Meddelelser til orientering 2.1

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2010-2011 47. årg. Nyt fra sognene Nye urnegravsteder på Øster Velling kirkegård På Øster Velling Kirkegård er der anlagt

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere