for Løgumkloster Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Løgumkloster Sogn"

Transkript

1 for Løgumkloster Sogn 13 juni - juli - august 2014

2 Nyt fra menighedsrådet 2 Menighedsrådet har siden deadline for sidste kirkeblad - d. 24. januar - og indtil deadline for nærværende blad - d. 28. april - afholdt 4 menighedsrådsmøder: Ekstraordinært møde vedr. orgelfacaden d. 23. januar, og ordinære møder d. 6. februar, 13. marts og 10. april. Dette indlæg er uddrag af referater fra disse møder. Sogneaktiviteter: Minikonfirmanderne har været en stor succes med 20 deltagende børn. I programmet indgik en udflugt til Ubjerg kirke den 30. april, og afslutning den 9. maj i Kapitelsalen og Dormitoriet. Også babysalmesangs projektet blev en stor succes, og det planlægges at genoptage aktiviteten til efteråret. Der har været deltagere fra flere sogne, hvilket er et godt tegn på, at det kan lade sig gøre med samarbejde imellem flere sogne, hvilket især i tyndt befolkede områder - som vores - med mange mindre sogne - uden tvivl - vil blive yderligere udbygget i de kommende år. Særlige arrangementer: I forbindelse med»hellig Trekongers Festen«i 2015 er der indhentet tilbud fra Refugiet. På baggrund heraf fastholdes endnu et år en egenbetaling på kr. 50. Der er samtidig sat et maksimum på 120 personer pr. aften. Fes - ten afholdes den januar 2015, kl , begyndende med en gudstjeneste. Der afholdes et særligt 2. pinsedags arrangement i form af en morgenvandring fra Vongshøj ad pilgrimsruten, via Nr. Løgum Kirke til Løgumkloster kirke, med afsluttende udendørsgudstjeneste. Også dette er et samarbejdsprojekt, her imellem fire sogne, idet også Bedsted, Nr. Løgum og Abild sogne deltager i projektet. Der vil komme yderligere information om arrangementet i pressen. Liturgi / gudstjenester / aftensang / konfirmationer: Sognepræsten har fundet det hensigtsmæssigt at foretage en vis tilpasning af nadverliturgien til de midlertidige gudstjenestelokaler, hvilket menighedsrådet har tiltrådt. Der er fra Refugiet blevet rejst ønske om ændring af tidspunktet for aftensang i kirken. Derfor har menighedsrådet besluttet at indkalde til aftensangsmøde, hvor drøftelse af netop dette emne er et vigtigt punkt. Alle involverede parter - bønholdere, menighedsråd, institutioner og medarbejdere - er blevet inviteret til mødet som afholdes onsdag den 28. maj. Der vil senere blive informeret om resultatet af drøftelserne. Da gøglergudstjenesten og julegudstjenesten i år må få en anden udformning pga.

3 Babysalmesangs projektet blev en stor succes, og det planlægges at genoptage aktiviteten til efteråret. Der har været deltagere fra flere sogne om disse særlige gudstjenester. Menighedsrådet har principielt godkendt at lørdage kan anvendes som konfirmationsdag for Friskolen, under forudsætning af, at der foretages den nødvendige koordinering med den tyske menighed, som også indimellem har benyttet sig af lørdage til konfirmationerne. Bygninger: Der har været afholdt brandsyn d. 3. april, hvortil der ingen bemærkninger var. Der vil blive etableret en betonvæg på oplagspladsen ved kirkens mandskabshus på baggrund af et tilbud fra firmaet Kjelkvist. Renoveringsarbejdet: Menighedsrådet modtager løbende en statusrapport fra arkitekten vedr. renoveringen. Alle kan følge arbejdet i kirken via de udlagte billeder på kirkens hjemmeside og plancher i glasgangen. Projektet til indvendig istandsættelse af kirken blev endelig godkendt af Ribe Stiftsøvrighed d. 30. januar. I forbindelse med kirkens restaurering vil der blive installeret nyt lydanlæg bl.a. med en forbedret lydkvalitet, og kirkens lukning i forbindelse med restaureringen, udgør planlægning af netop disse gudstjenester en særlig udfordring, bl. a. pga. de - heldigvis - mange deltagere. Gudstjenesteudvalget arbejder med denne planlægning, og det første møde er afholdt den 15. april. Der vil senere i pressen og i referater fra menighedsrådet blive informeret Eksempel på et Tympanon fra Tømmerby Kirke. 3

4 en mere hensigtsmæssig placering af højtalere, således at områder i kirken hvor man i dag hører dårligere, vil blive tilgodeset. Det gælder bl.a. ved bænkene og stolene ved vestmuren. Menighedsrådet har valgt leverandører til restaureringsprojektet. Det foregik - i henhold til reglerne - på et lukket dagsordenspunkt ved et ordinært menighedsrådsmøde. Man besluttede at vælge det billigste tilbud vedr. alle underentrepriser! Følgende leverandører er udvalgt: Murer arbejder: Jens Søndergaard, Løgumkloster El-arbejde: EL-centrum, Tønder Stilladsarbejde: BJ-stillads, Aabenraa Konservatorer: Farve - konservator / inventar: Bent Jacobsen, Faaborg Isafrensning: SSG Kalk - konservator: Karsten V. Larsen, Ringe Tømrer: Pulpitur / Trappe: Jens Søndergaard 4 Løgumkloster menighedsråd ønsker den nye biskop tillykke med valget og velkommen i embedet og ser frem til det fremtidige samarbejde Det har været nødvendigt at foretage en»isafrensning«af hvælv og buer. Dette medfører en uforudset ek - straudgift, som søges dækket af de frie midler. Projektet vedr. kunstnerisk udsmykning af Tympanonet over Dødedøren (kirkens nuværende hovedindgang), samt sænkning af døren, er videresendt til godkendelse på baggrund af den af Per Kirkeby udarbejdede model. Et Tympanon er et trekantet eller bueformet, ofte dekoreret gavlfelt eller felt over et vindue, en portal eller en dør, især på en kirke, et tempel eller lignende. På Løgumkloster kirke er dette felt over Dødedøren i dag uden udsmykning. Det er her, man får mulighed for at få en udsmykning, udarbejdet af én af landets allerfornemste kirkekunstnere. Samtidig tænkes døråbningen sænket, således at man - i overensstemmelse med den oprindelige udformning - ikke skal over et højt trin for at komme ind i kirken, men tilgangen bliver gjort lettere for alle, og ikke mindst for gangbesværede og kørestolsbrugere. Der har været en forespørgsel om aktindsigt vedr. interiørprojektet, hvortil der fra menighedsrådet er fremsendt en redegørelse den 31. marts Produktion af lysekroner og de nye bænke samt øvrige inventar udføres på værksted i indeværende år, og monteres primo I forbindelse med kirkens genåbning er flg. datoer aftalt: Genindvielse af kirken d. 29. marts og festgudstjeneste den 14. juni , som vil blive efterfulgt af koncerter den efterfølgende uge. Orgelsagen: På det ekstraordinære møde den 23. januar skulle man tage stilling til orgelfacadens fremtidige udformning, idet udvidelsen af orglet påkræver en vis modificering med udgangspunkt i det nuværende klassiske udseende. Menighedsrådet havde to ønsker til facadens fremtidige udformning, nemlig at de bagved liggende vinduer så vidt muligt skal friholdes, samt at facadematerialet skal være eg. Efterfølgende er der så udarbejdet et forslag til nyt orgelhus og facade. På mødet den 13. marts var der ikke umiddelbart flertal for

5 det fremsendte forslag, og man ønskede udarbejdet et nyt udkast. Dette blev forelagt på mødet den 10. april og efterfølgende videresendt til udtalelse og godkendelse af diverse myndigheder. Der var dog ikke enighed om udkastet, idet 2 ud af 8 menighedsrådsmedlemmer stemte imod det af arkitekten fremlagte udkast til en ny orgelfacade. Regnskaber og budgetter: Der er foretaget beholdningseftersyn for året Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger. Årsregnskab for 2012 og 2013 samt budgettet for 2014 er endelig godkendt. Menighedsrådsvalg: Der skal være valg til menighedsrådet d. 11. november, At der allerede nu - efter blot to år - skal afholdes valg igen, skyldes at man i den forrige menighedsrådsperiode har valgt at indgå i en særlig toårig forsøgsordning. Ved udløbet af ordningen bliver der igen valg hvert fjerde år. Det kommende valg drejer sig derfor om den anden - og sidste - toårige valgperiode. Der er afholdt det første møde i valgudvalget, som kan melde ud med nogle vigtige datoer i den forbindelse. Den 4. september afholdes det årlige orienteringsmøde for menigheden, hvor der samtidig er opstillingsmøde. Den 30. september kl er sidste frist for indlevering af eventuelle yderligere valglister. Den 29. november er sidste frist for konstituering af det nye menighedsråd! Bispevalg: Der har som bekendt være bispevalg til Ribe Stift, og den nye biskop Elof Westergaard - som indtil nu har været provst i Silkeborg Provsti - bispevies i Ribe Domkirke, søndag den 1. juni kl Der er afholdt afskedsgudstjeneste for biskop, Elisabeth Dons Christensen i Ribe Domkirke, søndag d. 27. april kl Løgumkloster menighedsråd ønsker den nye biskop tillykke med valget og velkommen i embedet og ser frem til det fremtidige samarbejde. Peter Langberg 5

6 Pinseunderet Når et barn kommer til verden, er det et under. Uforklarligt, for pludselig er et nyt levende væsen i blandt os, som kræver al opmærksomhed, al omsorg. Og hvad skal vi også med forklaringer i den situation. Biologisk kan man pege på udviklingen fra undfangelse til barnets ankomst. Men det er dog ret så uinteressant i sammenligning med, at barnet er født. Lidt på samme måde er det med kirken. Her tænker jeg ikke på den fysiske kirke, som her i Løgumkloster p.t. er under renovering. Står man på afstand og betragter kirken i tidlig morgensol, kan man ellers nok blive blød i knæene og tænke, hvordan i al verden har datidens munke, håndværkere og bygmestre været i stand til at rejse et så fantastisk bygningsværk, arkitekter og andre fagfolk kunne sikkert give noget, der nærmer sig en forklaring på de byggetekniske forhold. Men endnu mere overvældende er det dog, at kirken står der, er en realitet i bybilledet! Pinse er den kristne kirkes fødselsdag. Vi fejrer, at der overhovedet er en kris - ten kirke på jorden, at den blev en realitet i verden for næsten 2000 år siden og siden bredte sig, også til vore egne. Hvis vi går til Ny Testamente finder vi en beskrivelse af, hvad det var der skete, da kirken blev til. Da Jesus var blevet slået ihjel, kom han i tiden efter påske tilbage til sine disciple i sin ånd (= Helligånden). Det hedder i Ny Testamente:»Pinsedag var Jesus tilhængere samlet, da de pludselig hørte en voldsom lyd fra himlen. Det lød som et stormvejr, og det fyldte hele det hus, de sad i. De så nogle tunger, der lignede flammer, og som fordelte sig på hver enkelt af dem, og de blev fyldt af Helligånden. Så begyndte de at tale mange forskellige sprog, og det var Helligånden, der bestemte, hvad de skulle sige.«(apostlenes Gerninger, kap. 2 vers 1-4). Det blev stødet til den tidligste kristne kirke, disciplene gik ud og forkyndte budskabet om den opstandne Jesus Kristus, Helligånden stak tilhørerne i hjertet, og folk kom mange steder til tro på Guds ord. Om den tidligste kristne kirke lige er blevet til på den måde, som Ny Testamentes forfattere prøver at forklare det, er egentlig ret underordnet. Hovedsagen er nemlig, at den kristne kirke blev en realitet og er det fortsat! At Guds ord får frit løb i alle kristne kirker og kirkesamfund verden over og bliver hørt også i dag. Den tidligere forstander på Askov Højskole, teologen Knud Hansen, gav den enkle og præcise definition At Guds ord får frit løb i alle kristne kirker og kirkesamfund verden over og bliver hørt også i dag af pinse, af hvad Helligånd er, nemlig»helligånd er, at evangeliet kommer mig ved.«i pinsen fejrer vi, at Gud ikke bare trak sig tilbage i sin himmel og lod os være uberørte. Men at Han sendte sin Helligånd for at bevæge, udfordre og trøste os med sit budskab om, at Han vil have med os at gøre sådan som vi er. Det er det egentlige pinseunder. GLÆDELIG PINSE! Sten Haarløv 6

7 Menighedsplejen - besøgsven Er for alle, der føler sig ensomme, eller som har brug for en besøgsven at tale med. Besøgsvennen kommer på besøg hver 14. dag, hvor hun/han er klar til samtale, gå en tur, følges ad til et kirkeligt arrangement, læse avis, synge mm. Kontakt Mette Rosenberg, tlf eller Kirsten Louise Christensen tlf Højskolens»Ottekant«. Gudstjenester i nye omgivelser Gudstjenesteafviklingen i de alternative lokaler afvikles upåklageligt og bliver stadig godt modtaget af menigheden. Det næste halvår benyttes Højskolens»Ottekant«, og efter nytår og frem til påske afvikles gudstjenesterne igen i Refugiets»Havesal«. De tyske gudstjenester afvikles fortsat i kapitelsalen. Til orientering, så holdes der også dåb i forbindelse med gudstjenester i Højskolens Ottekant og i Refugiets Havesal. Aftensangene afholdes i renoveringsperioden i kapitelsalen med alternativ mulighed for at benytte dormitoriet ved meget stor deltagelse. Øvrige kirkelige handlinger afvikles fra Nørre Løgum Kirke med Løgumkloster Kirkes betjening. Povl Søndergaard Vågetjenesten Vågetjenestens formål er at være hos og yde støtte og hjælp til døende i de sidste dage. Skulle nogen af læserne (m/k) have lyst til at være med i arbejdet, gerne med en tidligere plejefaglig baggrund, kan man henvende sig til sognepræst Sten Haarløv, tlf Vi kan sagtens være flere i gruppen. Der er udformet en lille folder om Menighedsplejen og Vågetjenesten. Den ligger forskellige relevante steder i byen.

8 Se pinsesolen danse fra Vongshøj 2. pinsedag! Det er en gammel velprøvet tradition, at man pinsemorgen skal ud og se solen danse. I endnu ældre tid mente man, at det var påskesolen, der dansede i glæden over Jesu opstandelse. Begge synspunkter lader sig fint forene med, at naturen holder pinsefest netop nu og indbyder til tidlige morgenvandringer. De fire sogne Løgumkloster, Bedsted og Abild og Nr. Løgum arrangerer en sådan tidlig morgenvandring 2. pinsedags morgen den 9. juni med samling på Vongshøj kl. 4.45, hvor solen står op. Her bydes på styrkende kaffe m.m., hvorefter man vandrer ad den gamle drivvej via Nr. Løgum kirke (her holdes en kort andagt kl. 6.15) til Løgumkloster, hvor der bydes på morgenkaffe kl. ca ved pilgrimsfontænen ved kirken og efterfølgende pinsegudstjeneste i det fri kl. ca På turen ledsages vi af fugleeksperten Iver Gram. Der arrangeres bustransport til Vongshøj, med afgang kl fra parkeringspladsen bag Q8 i Løgumkloster. Bussen til Vongshøj er gratis, men man bedes tilmelde sig senest 4. juni hos den lokale præst eller Povl Søndergaard, Løgumkloster kirke, eller på gmail.com hvor også nærmere oplysninger om arrangementet fås. Se også pressen. På vegne af arrangørerne Sten Haarløv NB! I Nr. Løgum kirke er der dansk-tysk gudstjeneste kl. 10. Læs mere og se program på 8

9 Ribe Stifts nye biskop Ribe stift har fået ny biskop. Provst Elof Westergaard blev valgt allerede i første runde med et overbevisende flertal. Han indsættes i sit nye embede ved gudstjeneste i Ribe Domkirke den 1. juni. Herfra skal lyde et stort tillykke med den nye stilling og mange gode ønsker! Elof Westergaard er født i 1962, blev uddannet cand. theol. fra Århus universitet og var gennem 14 år sognepræst i tre landsogne Husby Sdr. Nissum Thorsminde, inden han blev sognepræst i Mariehøj og provst i Silkeborg i Han er gift med seminarielektor Kirsten M. Andersen og far til tre børn. Under bispevalgkampen præsenterede han nogle af sine overordnede mål sådan her:»evangeliet skal forkyndes ind i den verden, vi lever i nu. Derfor må vi aldrig være bange for at gå i dialog også kritisk dialog med vores samtid. Jeg vil arbejde for, at Folkekirken vil være i samspil med det omgivne samfund i form af undervisning, diakoni, engagement i lokalsamfundet o.s.v.«elof Westergaard har i gennem årene selv markeret denne linje gennem talrige foredrag, artikler og indlæg om aktuelle og faglige spørgsmål og emner vedrørende kirke og samfund, kunst og kristendom, om salmer og bønner m.v. Ved siden af arbejdet som provst har Elof Westergaard gennem flere år været formand for bl.a. den landsdækkende Forening for Kirkegårdskultur og formand for Vestjyllands Højskole, ligesom han er forfatter til flere bøger, bl.a. Opstandelsens billeder (2005), Det blændende lys (2012) og medudgiver af Gudstjenestens bønner I, hvor han selv har bidraget med nye bønner til hele kirkeåret, disse benyttes jævnligt ved gudstjenesterne her i Løgumkloster. Elof Westergaard har desuden i en årrække siddet i redaktionen af Ribe Stiftsbog og af fagtidsskriftet Kritisk Forum for Praktisk Teologi. Som det fremgår, er vores nye biskop både meget flittig og alsidig med mange antenner ude, så vi glæder os til det kommende samarbejde og ønsker endnu engang TILLYKKE MED VALGET! Sten Haarløv, sognepræst i Løgumkloster Kloster Mærken Klostermærken er i år fra den august, og markedet begynder som sædvanligt med markedsgudstjeneste. I år i det fri på parkeringspladsen ved Løgumkloster Kirke torsdag den 7. august kl ved sognepræst Sten Haarløv. Kom og oplev en anderledes Markedsgudstjeneste i det fri! 9

10 Grundlovsmøde torsdag den 5. juni i Slotshaven kl Der er al mulig grund til at fejre og markere vores GRUNDLOV. Det gøres ved grundlovsmøder i hele landet. Også i år her i Løgumkloster i Slotshaven, hvor den kendte debattør, sociolog, forfatter og nu også folketingskandidat Henrik Dahl kommer og holder grundlovstalen. Henrik Dahl er vokset op i Skærbæk, hvor hans far var præst, han har skrevet en række bøger og modtog i 1998 Danmarks Radios Rosenkjærpris. Klosterkoret vil også medvirke med sang, ligesom der traditionen tro vil være kaffebord og fællessange. Mødet begynder kl og slutter forventeligt kl Der kan købes kaffe med kage à kr. 40,- Velkommen til Grundlovsmøde! Arrangør: Menighedsrådet, Borgerforeningen, Refugiet og Højskolen

11 Renovering Renoveringen går helt efter planen. Vi forventer inden udgangen af juni måned at afslutte kalkning af hvælvingerne i hoved- og sideskibe fase 1. Derefter skal stilladset flyttes over i korsskæringen og sidekapellerne fase 2. Læs mere om renoveringen i artiklen»nyt fra Løgumkloster Menighedsråd«. Der vil løbende blive lagt billeder på under menu- punktet»interiørprojekt«. Derudover kan man også besøge glasgangen i Løgumkloster Kirke, hvor der er ophængt plancher, som beskriver projektet. Povl Søndergaard Murer i gang med sandkalkning. derefter skal hvælvingerne have tre lag kalk Konservator i gang med at retouchere kalkmalerierne i hvælvingerne Konservator i gang med at konservere kalkmaleriet af Skt. Jørgen 11

12 Babysalmesangsknækbrød 1 dl havregryn 1 dl sesamfrø 1 dl hørfrø 1 dl solsikkekerner 1 dl græskarkerner 3,5 dl fuldkornsspeltmel 1 tsk bagepulver 2 små tsk salt (10 g) 2 dl vand 1,25 dl olie Det hele blandes og røres godt sammen. Dejklumpen deles i to og hver klump rulles ud til en tynd»pandekage«. Gøres lettest mellem 2 stykker bagepapir. Skæres op i små firkanter og bages ved 200 til de er let gyldne og sprøde. Bagetid ca. 15 til 20 minutter. Et tilbageblik: Babysalmesang i foråret 2014 forældrene får ordet I februar startede vi et forløb med salmesang for babyer mellem 2 og 10 måneder og deres forældre. Onsdag formiddage mødtes vi i den smukke gamle Kapitelsal til tre kvarters salmerytmik, dans og bevægelsesleg og ikke mindst, til en hyggelig stund med lækker hjemmelavet frokost, med tid til at lære hinanden at kende og til at snakke om småt og stort. Hvorfor valgte de at deltage i babysalmesangen? fordi de havde prøvet det før, fordi både babyerne, men også forældrene lærer salmerne at kende (som jo ikke i samme grad som før læres i skolen).»jeg kan se, at mit barn får rigtig meget ud af det«hvordan oplevede forældrene kirkens tilbud til de yngste? leg og hygge er en god tilgang forældrene havde lyst til at prøve det der opstår en rolig, næsten meditativ stemning, der gør godt både børn og voksne kan godt lide sang og oplever glæde. 12

13 Blev forældrenes forventninger indfriet?»de blev indfriet eller overgået!det var et fint repertoire, vi sang. Når jeg kommer her, er det for at synge salmer. Andre sange kan jeg selv finde ud af.jeg vil bare være med hver gang«forældrene fortæller om børnenes oplevelse:»mit barn var meget optaget og genkendte salmerne hurtigt. Bagefter var mit barn dejlig træt.mit barn faldt til ro, når vi var til babysalmesang.mange er meget glade for det«kan forældrene bruge noget af det, de har lært derhjemme?»vi er glade for det lille salmekompendium, vi har fået og for opskrifterne på de lækre boller og knækbrød, vi fik serveret her til frokost.«jeg synger nogle af salmerne for Victoria, når hun bliver urolig eller græder - så falder hun til ro Kunne I tænke jer et opfølgningstilbud? Fx en musikalsk legestue et par enkle lørdag formiddage om året eller andre arrangementer for familier med små børn? Det ville være dejligt med et tilbud for hele familien. Så bliver der kun at sige TAK for denne gang - det var skønt og vi - Else og Renate har fået rigtig meget tilbage af små og store»medsangere«. Vi stiller gerne op igen til flere glade stunder med babysalmesang i efteråret. Se billeder fra babysalmesangen på Renate Osterholz Babysalmesangsboller 500 g fuldkornsspeltmel 1 tsk salt (10 g) 20 gram gær 5 dl kærnemælk Om aftenen: Ingredienserne røres godt sammen til en ikke for fast dej. (Hvis dejen er»for tør«så tilsæt lidt mere vand). Dejen skal ikke æltes! KUN RØRES! Stilles i køleskab natten over. Bollerne sættes på plade med 2 skeer og bages ved 200 i ca minutter. 13

14 Koncerter i Dormitoriet Lørdag den 7. juni kl Vokalgruppen Concert Clemens Carsten Seyer-Hansen Fri entré 14 Onsdag den 9. juli kl Sommerkoncert Eva Østergaard, fløjte Poul Skjølstrup Larsen, orgel og cembalo Entré kr. 50 Onsdag den 16. juli kl Sommerkoncert Christina Meißner, cello Claudia Buder, akkordeon Entré kr. 50 Christina Meißner og Claudia Buder Onsdag den 23. juli kl Sommerkoncert Ulrika Strömstedt, mezzosopran Christina Meißner, cello Poul Skjølstrup Larsen, orgel, cembalo og flygel Entré kr. 50 Onsdag den 30. juli kl Sommerkoncert Elisabeth Zeuthen Schneider, violin Kristoffer Hyldig, flygel Entré kr. 50 Ulrika Strömstedt Onsdag den 6. august kl Sommerkoncert Lene Langballle, blokfløjte og zink Roberto Falcone, violin Anne Kirstine Mathiesen, cembalo Entré kr. 50 Onsdag den 13. august kl Sommerkoncert Kasper Hemmer Pihl, saxofon Joost Schelling, harpe Entré kr. 50

15 Auktion Kom og gør en god handel. Lørdag d. 21. juni kl afholdes der auktion over kirkebænkene fra Løgumkloster Kirke, og vi har fået advokat Erik Dreyer til at være auktionarius. Renæssance-inspireret kir kebænk, i bejdset fyr. Bænken er fremstillet i , dog ændret ved sidste hovedrestaurering i 1920, hvor endeplankerne forsynedes med spidsgavle af arkitekt Lønborg Jensen. Der er»låger«i begge sider. Bænkenes længde 300 cm - højde 151 cm og vurderet af konservator til kr pr. stk. Auktionen afholdes på adressen Grønnegårdsvej 1, Ellum, 6240 Løgumkloster. Der er eftersyn fra kl Se flere billeder på Kong Frederiks IX S Klokkespil Kong Frederiks IX`s klokkespil har 49 klokker; de mange klokker og det fornemme navn gør det til Nordens største kongelige klokkespil. De 49 klokker er støbt i Holland af støberiet Petit & Fritsen, og klokkespillet er indviet af Dronning Margrethe II d. 19. august Klokkespillets koncerter varetages af stadsklokkenisten Ann-Kirstine Christiansen. Faste spilletider hverdage: 8.15, 11.45, 15.15, 16.15, 18.15, Søndage: (9.15, 9.50,) 15.15, 16.15, 18.15, og Kommende koncerter på klokkespillet: 8. juni, kl juni, kl juni, kl juli, kl august, kl august, kl august, kl Læs mere på: http: 15

16 Konfirmander Konfirmander fra Løgumkloster Distriktsskole i Nørre Løgum kirke, Bededag den 16. maj 2014 Emily Beck Nielsen Jacob Nyborg Andersen Kira Nielsen Kristian Bork Cille Kraft Schlünssen Jasmin Lysholm Hansen Melissa Schønnemann Diana Maj Hartkopf Lasse Stauning Skriver Chris Thrane Jensen Mads Thomsen Jakob Torp Kristensen Anne-Sofie Nielsen Walz Emma Mikkelsen Distriktsskolen Friskolen Konfirmander fra Løgumkloster Distriktsskole i Nørre Løgum kirke, Bededag den 16. maj 2014 Camilla Sloth Ketelsen, Anna Bastian Bejer, Jonas Schrøder Nielsen Marc Christensen, Berta Marie Søvik Olesen, Rasmus Christiansen Anna Honoré Outzen, Chalotte Wieland Eschelsen, Tessa Oberg Elm Petersen, Emma Brandt Ludvigsen Giesow, Sarah Sørensen, Line Corydon Jacobsen, Jimmi Kjær Westergaard, Sofie Johanning Konfirmander fra Løgumkloster Friskole i Nørre Løgum kirke, søndag den 18. maj 2014 Jonas Friis Andersen Victoria Michelsen Mira Steenbæk Marcussen Naja Lysholt Krag Se flere billeder på

17 25-års konfirmandjubilæum 22. marts 2014 konfirmandhold 1989 Øverst fra venstre: Brian Feddersen, Jan Horskjær Petersen, Allan Jacobsen, Mette Outzen, Per Brandt, Morten Popp, Peter Andersen, Hildor Knudsen, Frank Honore, Jennifer Hansen, Dennis Holdt, Sanne Mikkelsen (Boel) Nederst fra venstre: Søren Gram, Pernille Jepsen (Wøldike Schmidt), Lone Blaschke, Heidi Petersen (Fjord Frandsen), Lita Høj Eriksen (Andersen), Jesper Classen, Linda Bennedsen (Mylin), Malene Mørk Jensen (Dalgaard) Jean Schulz Sørensen, Vicky Voss Hansen, Sanne Grothe Wive, Vivi Larsen (Lasota), Mette Brodersen (Fredensborg), Henriette H. Magaard (Risager), Rikke Nørgaard Guldkonfirmation 23. marts 2014 konfirmandhold 1964 Inga Jensen Andersen Edith Madsen Schmidt Kety Friedrichsen Inge Outzen Høeg Anna Lene Nielsen Alice Speck Svendsen Agnes Wittenkamp Renate S. Hansen Saldern Kirsten Aagaard Mona Beining, Tove Rasmussen Birthe Simonsen, Christian Andersen Holger Nissen, Ingolf Thomsen Christian Homilius Svend Chrestensen, Peter Hach Niels Thomsen, Jørgen Kristian Kjærgaard, Arne Eriksen Christian Rahr, Johannes von Rönne Flemming Hansen Svend Aksel, Sørensen Arne Kappelgaard Vi modtager gerne gamle konfirmandbillder. Tak. Povl Søndergaard

18 20 minikonfirmander et bekendtskab, der gjorde indtryk! Det mener vi - de voksne, der fik lov til at have ti glade og indholdsrige onsdag eftermiddage, en udflugt og en festlig afslutning sammen med 20 sprællevende 3. klasses børn fra både Distrikts- og Friskolen. Vi er og bliver ved med at være imponerede over jeres ihærdige fremmøde og engage - ment. Selv om det godt kan være rigtig svært at bevare koncentrationen og gejsten så sent efter en lang skoledag. Og når man er imponeret over nogen, så er det vist passende at holde en tale i al offentlighed her og nu i Kirkebladet. Tale til Minikonfirmanderne Kære minikonfirmander I er nogle, der vil noget. I mødte ikke kun talstærkt op (ingen frafald!), nej der kom endda flere til undervejs, så I blev 20 stykker. Og I kom med en forbavsende forhåndsviden om kristendom og kirke, ja I kunne sandelig også jeres Fadervor. Så vi gik straks til makronerne, hørte og sang om David, Abraham og ikke mindst om Jesus og hans ja, hvad hedder de nu rigtigt: disciple! Vores kirketjener Povl Søndergård lokkede os en eftermiddag med til en tur helt op i kirketårnet. For nogle blev det lidt grænseoverskridende, men et kig ned over det meste af byen var vist det hele værd, og rystende knæ samt lidt svimmelhed fortog sig, inden vi var kommet ned igen. Nu har I i hvert fald prøvet at stige lidt op til Vorherre. Kirken ligner mest en byggeplads i denne tid, men vores organist Dennis holder bestemt ikke fri af den grund og slækker ikke på kravene, når der skal synges. Og det skal der, uanset hvad. Midt i byggeroderiet står der et fuldstændigt forstøvet klaver, hvor vi samledes mange gange, for af fuld hals at synge»måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud, Himmel og jord, alting er hans, Herren vor Gud vil vi takke. Herre, vi takker Dig, Herre, vi priser Dig, Herre, vi synger dit hellige navn.«lidt respektløst kunne vi kalde denne - salmebogens nr for»minikonfirmandernes slagsang«. Da vi var på udflugt i den smukke Ubjerg kirke, var det selveste vores præst Sten, der akkompagnerede jeres sang på orglet, og jeg må sige, at jeg blev meget stolt og lidt rørt over den 18

19 fine, fine musik. Ikke kun musikken fik mig til at tænke på engle. Vores»gæstgiver«Jakob Tygsen fra Ubjerg Menighedsråd fortalte mig senere, at det havde gjort stort indtryk på ham, hvor interesserede I havde været, og hvor høflige! Jakob havde jo ikke kun brugt sin eftermiddag på at fremvise herlighederne i den gamle kirke og fortælle os spændende og pudsige historier om bl.a. fangerne fra Tønder slot, der i gamle dage blev begravet på Ubjerg kirkegård. Jakob inviterede os også til at nyde medbragte pølsehorn og pizzasnegle i sin vidunderlig smukke have, der grænser op til kirkegården. Han sagde, at vi godt må komme igen næste sæson nu har de kommende minikonfirmander noget at leve op til. For resten var det Claes mor, der kørte os i den store, flotte, blå bus ud til udflugtsmålet, og det blev bestemt ikke ringere af, at hun var med til det hele. Hermed en tak til hende som chauffør og rollemodel (voksne kan også vise interesse for minikonfirmandundervisning). Men inden det hele kulminerede i udflugt og afslutning, blev der brugt mange timer på at bygge kirker af skotøjsæsker, og vi kan love for, at enhver arkitekt ville blegne af misundelse over de fine detaljer, der viser, at de små kirkekunstnere havde gjort sig mange overvejelser om, hvordan deres personlige udgave af en kirke skulle se ud. Resultaterne bliver præsenteret til den festlige afslutning en fredag i maj, hvor familierne vil være med til at fejre de seje minikonfirmander behørigt som vi plejer med rigtig god mad, englesang og Fadervor. Mon ikke jeres største ønske en is fra Sten bliver indfriet? I fortjener det! Tillykke til jer alle. Der er vist ingen, der har kedet sig. I har været et godt bekendtskab for Anna, Peter, Dennis, Renate, Sten! Minikonfirmandernes egne kommentar Hvorfor deltog du? fordi sedlen med invitationen så spændende ud fordi mine venner var med og så er det jo hyggeligt Hvad havde du forestillet dig?...at vi skulle høre noget om Gud, Jesus og kristendom at det ville blive sjovt, hyggeligt og spændende Hvad synes du der har været godt? at bygge kirker at spise lækker mad at gå over i kirken og synge at få læst historier, mens vi sad og spiste sammen at være sammen og have det sjovt at vi hjalp hinanden at der ikke var lektier at vi fik kage Minikonfirmander foråret 2014 Steffani Aarup Mortensen Ida Hansen Maja S. Andersen Bo Hoogland Benjamin Hellbrandt Julie Nissen Nathalie Juul Nielsen Rebekka Yasmin Follmann Catrine Attermann Lange Maria Tækker Mille Høj Andersen Melinda Fogh Anna Lasota Mads Christensen Claes B. Jensen Monique S. Martensen Nanna Sofie Brodersen Christina Nielsen Tenna Lagoni Niclas Lange 19

20 Hvad synes du har været svært?...at skulle sidde stille og lytte at vi ikke måtte have telefonerne frem at vi ikke måtte grine hele tiden Hvad var det bedste ved at synge sammen?...at man får brugt sin stemme at man er fri af grineflip at man lærer en sang det er rart at være fælles om noget Hvad har du lært i minikonfirmandundervisningen?...noget om Jesus om Gud noget om Pinse om kirkeåret vi fik repeteret bibelhisto - rier Hvad husker du? at vi hørte om Gud at man skal være stille at man ikke skal have grineflip ingenting Vil du anbefale det til andre?...ja, fordi det er sjovt at være sammen ja, fordi det er hyggeligt, og der er dejlig gratis mad ja, fordi det er sjovt, der er ingen lektier, og man lærer noget. Se billeder af minikonfirmander på Renate Osterholz 20

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 6 september oktober november 2012 Nyt fra menighedsrådet 2 I starten af juni præsenterede arkitekt Jørgen Overby og hans medarbejdere deres samlede oplæg til udskiftning af kirkebænkene,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 12 marts - april - maj 2014 Nyt fra menighedsrådet 2 Menighedsrådet i Løgumkloster har afholdt 2 ordinære møder i perioden fra 1. december til bladets deadline d. 24. januar. Det

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013

for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013 for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013 Nyt fra menighedsrådet 2 Så skete det! Kirkeministeriet har udnævnt vores nye sognepræst, som hedder Sten Haarløv. Han kommer fra en stilling som

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 5 juni juli august 2012 Nyt fra menighedsrådet 2 Halvvejs inde i 2012 må vi i menighedsrådet konstatere, at året allerede har budt på og byder på mange spændende udfordringer, som

Læs mere

udstillinger Museet HOLMEN

udstillinger Museet HOLMEN 2014 udstillinger Museet HOLMEN Museet HOLMEN MUSEUMSBUTIK Museet Holmen har en lille butik, hvor der bl.a. sælges plakater og kunstkort, forskelligt kunsthåndværk samt museets egne udgivelser. Se også

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 15 december 2014 - januar - februar - marts 2015 Forsidebillede Nyt fra menighedsrådet I de kommende numre af kirkebladet vil forsidebilledet være fra kirkens indre eller af det nye

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård 387 Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård Fraværende: Søren Fur, Kamma Povlsen, Ellen Marie Lassen, Heidi Bisgaard Dagsorden A Beslutninger: 1 P-pladsen i Dråby:

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere