for Løgumkloster Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Løgumkloster Sogn"

Transkript

1 for Løgumkloster Sogn 13 juni - juli - august 2014

2 Nyt fra menighedsrådet 2 Menighedsrådet har siden deadline for sidste kirkeblad - d. 24. januar - og indtil deadline for nærværende blad - d. 28. april - afholdt 4 menighedsrådsmøder: Ekstraordinært møde vedr. orgelfacaden d. 23. januar, og ordinære møder d. 6. februar, 13. marts og 10. april. Dette indlæg er uddrag af referater fra disse møder. Sogneaktiviteter: Minikonfirmanderne har været en stor succes med 20 deltagende børn. I programmet indgik en udflugt til Ubjerg kirke den 30. april, og afslutning den 9. maj i Kapitelsalen og Dormitoriet. Også babysalmesangs projektet blev en stor succes, og det planlægges at genoptage aktiviteten til efteråret. Der har været deltagere fra flere sogne, hvilket er et godt tegn på, at det kan lade sig gøre med samarbejde imellem flere sogne, hvilket især i tyndt befolkede områder - som vores - med mange mindre sogne - uden tvivl - vil blive yderligere udbygget i de kommende år. Særlige arrangementer: I forbindelse med»hellig Trekongers Festen«i 2015 er der indhentet tilbud fra Refugiet. På baggrund heraf fastholdes endnu et år en egenbetaling på kr. 50. Der er samtidig sat et maksimum på 120 personer pr. aften. Fes - ten afholdes den januar 2015, kl , begyndende med en gudstjeneste. Der afholdes et særligt 2. pinsedags arrangement i form af en morgenvandring fra Vongshøj ad pilgrimsruten, via Nr. Løgum Kirke til Løgumkloster kirke, med afsluttende udendørsgudstjeneste. Også dette er et samarbejdsprojekt, her imellem fire sogne, idet også Bedsted, Nr. Løgum og Abild sogne deltager i projektet. Der vil komme yderligere information om arrangementet i pressen. Liturgi / gudstjenester / aftensang / konfirmationer: Sognepræsten har fundet det hensigtsmæssigt at foretage en vis tilpasning af nadverliturgien til de midlertidige gudstjenestelokaler, hvilket menighedsrådet har tiltrådt. Der er fra Refugiet blevet rejst ønske om ændring af tidspunktet for aftensang i kirken. Derfor har menighedsrådet besluttet at indkalde til aftensangsmøde, hvor drøftelse af netop dette emne er et vigtigt punkt. Alle involverede parter - bønholdere, menighedsråd, institutioner og medarbejdere - er blevet inviteret til mødet som afholdes onsdag den 28. maj. Der vil senere blive informeret om resultatet af drøftelserne. Da gøglergudstjenesten og julegudstjenesten i år må få en anden udformning pga.

3 Babysalmesangs projektet blev en stor succes, og det planlægges at genoptage aktiviteten til efteråret. Der har været deltagere fra flere sogne om disse særlige gudstjenester. Menighedsrådet har principielt godkendt at lørdage kan anvendes som konfirmationsdag for Friskolen, under forudsætning af, at der foretages den nødvendige koordinering med den tyske menighed, som også indimellem har benyttet sig af lørdage til konfirmationerne. Bygninger: Der har været afholdt brandsyn d. 3. april, hvortil der ingen bemærkninger var. Der vil blive etableret en betonvæg på oplagspladsen ved kirkens mandskabshus på baggrund af et tilbud fra firmaet Kjelkvist. Renoveringsarbejdet: Menighedsrådet modtager løbende en statusrapport fra arkitekten vedr. renoveringen. Alle kan følge arbejdet i kirken via de udlagte billeder på kirkens hjemmeside og plancher i glasgangen. Projektet til indvendig istandsættelse af kirken blev endelig godkendt af Ribe Stiftsøvrighed d. 30. januar. I forbindelse med kirkens restaurering vil der blive installeret nyt lydanlæg bl.a. med en forbedret lydkvalitet, og kirkens lukning i forbindelse med restaureringen, udgør planlægning af netop disse gudstjenester en særlig udfordring, bl. a. pga. de - heldigvis - mange deltagere. Gudstjenesteudvalget arbejder med denne planlægning, og det første møde er afholdt den 15. april. Der vil senere i pressen og i referater fra menighedsrådet blive informeret Eksempel på et Tympanon fra Tømmerby Kirke. 3

4 en mere hensigtsmæssig placering af højtalere, således at områder i kirken hvor man i dag hører dårligere, vil blive tilgodeset. Det gælder bl.a. ved bænkene og stolene ved vestmuren. Menighedsrådet har valgt leverandører til restaureringsprojektet. Det foregik - i henhold til reglerne - på et lukket dagsordenspunkt ved et ordinært menighedsrådsmøde. Man besluttede at vælge det billigste tilbud vedr. alle underentrepriser! Følgende leverandører er udvalgt: Murer arbejder: Jens Søndergaard, Løgumkloster El-arbejde: EL-centrum, Tønder Stilladsarbejde: BJ-stillads, Aabenraa Konservatorer: Farve - konservator / inventar: Bent Jacobsen, Faaborg Isafrensning: SSG Kalk - konservator: Karsten V. Larsen, Ringe Tømrer: Pulpitur / Trappe: Jens Søndergaard 4 Løgumkloster menighedsråd ønsker den nye biskop tillykke med valget og velkommen i embedet og ser frem til det fremtidige samarbejde Det har været nødvendigt at foretage en»isafrensning«af hvælv og buer. Dette medfører en uforudset ek - straudgift, som søges dækket af de frie midler. Projektet vedr. kunstnerisk udsmykning af Tympanonet over Dødedøren (kirkens nuværende hovedindgang), samt sænkning af døren, er videresendt til godkendelse på baggrund af den af Per Kirkeby udarbejdede model. Et Tympanon er et trekantet eller bueformet, ofte dekoreret gavlfelt eller felt over et vindue, en portal eller en dør, især på en kirke, et tempel eller lignende. På Løgumkloster kirke er dette felt over Dødedøren i dag uden udsmykning. Det er her, man får mulighed for at få en udsmykning, udarbejdet af én af landets allerfornemste kirkekunstnere. Samtidig tænkes døråbningen sænket, således at man - i overensstemmelse med den oprindelige udformning - ikke skal over et højt trin for at komme ind i kirken, men tilgangen bliver gjort lettere for alle, og ikke mindst for gangbesværede og kørestolsbrugere. Der har været en forespørgsel om aktindsigt vedr. interiørprojektet, hvortil der fra menighedsrådet er fremsendt en redegørelse den 31. marts Produktion af lysekroner og de nye bænke samt øvrige inventar udføres på værksted i indeværende år, og monteres primo I forbindelse med kirkens genåbning er flg. datoer aftalt: Genindvielse af kirken d. 29. marts og festgudstjeneste den 14. juni , som vil blive efterfulgt af koncerter den efterfølgende uge. Orgelsagen: På det ekstraordinære møde den 23. januar skulle man tage stilling til orgelfacadens fremtidige udformning, idet udvidelsen af orglet påkræver en vis modificering med udgangspunkt i det nuværende klassiske udseende. Menighedsrådet havde to ønsker til facadens fremtidige udformning, nemlig at de bagved liggende vinduer så vidt muligt skal friholdes, samt at facadematerialet skal være eg. Efterfølgende er der så udarbejdet et forslag til nyt orgelhus og facade. På mødet den 13. marts var der ikke umiddelbart flertal for

5 det fremsendte forslag, og man ønskede udarbejdet et nyt udkast. Dette blev forelagt på mødet den 10. april og efterfølgende videresendt til udtalelse og godkendelse af diverse myndigheder. Der var dog ikke enighed om udkastet, idet 2 ud af 8 menighedsrådsmedlemmer stemte imod det af arkitekten fremlagte udkast til en ny orgelfacade. Regnskaber og budgetter: Der er foretaget beholdningseftersyn for året Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger. Årsregnskab for 2012 og 2013 samt budgettet for 2014 er endelig godkendt. Menighedsrådsvalg: Der skal være valg til menighedsrådet d. 11. november, At der allerede nu - efter blot to år - skal afholdes valg igen, skyldes at man i den forrige menighedsrådsperiode har valgt at indgå i en særlig toårig forsøgsordning. Ved udløbet af ordningen bliver der igen valg hvert fjerde år. Det kommende valg drejer sig derfor om den anden - og sidste - toårige valgperiode. Der er afholdt det første møde i valgudvalget, som kan melde ud med nogle vigtige datoer i den forbindelse. Den 4. september afholdes det årlige orienteringsmøde for menigheden, hvor der samtidig er opstillingsmøde. Den 30. september kl er sidste frist for indlevering af eventuelle yderligere valglister. Den 29. november er sidste frist for konstituering af det nye menighedsråd! Bispevalg: Der har som bekendt være bispevalg til Ribe Stift, og den nye biskop Elof Westergaard - som indtil nu har været provst i Silkeborg Provsti - bispevies i Ribe Domkirke, søndag den 1. juni kl Der er afholdt afskedsgudstjeneste for biskop, Elisabeth Dons Christensen i Ribe Domkirke, søndag d. 27. april kl Løgumkloster menighedsråd ønsker den nye biskop tillykke med valget og velkommen i embedet og ser frem til det fremtidige samarbejde. Peter Langberg 5

6 Pinseunderet Når et barn kommer til verden, er det et under. Uforklarligt, for pludselig er et nyt levende væsen i blandt os, som kræver al opmærksomhed, al omsorg. Og hvad skal vi også med forklaringer i den situation. Biologisk kan man pege på udviklingen fra undfangelse til barnets ankomst. Men det er dog ret så uinteressant i sammenligning med, at barnet er født. Lidt på samme måde er det med kirken. Her tænker jeg ikke på den fysiske kirke, som her i Løgumkloster p.t. er under renovering. Står man på afstand og betragter kirken i tidlig morgensol, kan man ellers nok blive blød i knæene og tænke, hvordan i al verden har datidens munke, håndværkere og bygmestre været i stand til at rejse et så fantastisk bygningsværk, arkitekter og andre fagfolk kunne sikkert give noget, der nærmer sig en forklaring på de byggetekniske forhold. Men endnu mere overvældende er det dog, at kirken står der, er en realitet i bybilledet! Pinse er den kristne kirkes fødselsdag. Vi fejrer, at der overhovedet er en kris - ten kirke på jorden, at den blev en realitet i verden for næsten 2000 år siden og siden bredte sig, også til vore egne. Hvis vi går til Ny Testamente finder vi en beskrivelse af, hvad det var der skete, da kirken blev til. Da Jesus var blevet slået ihjel, kom han i tiden efter påske tilbage til sine disciple i sin ånd (= Helligånden). Det hedder i Ny Testamente:»Pinsedag var Jesus tilhængere samlet, da de pludselig hørte en voldsom lyd fra himlen. Det lød som et stormvejr, og det fyldte hele det hus, de sad i. De så nogle tunger, der lignede flammer, og som fordelte sig på hver enkelt af dem, og de blev fyldt af Helligånden. Så begyndte de at tale mange forskellige sprog, og det var Helligånden, der bestemte, hvad de skulle sige.«(apostlenes Gerninger, kap. 2 vers 1-4). Det blev stødet til den tidligste kristne kirke, disciplene gik ud og forkyndte budskabet om den opstandne Jesus Kristus, Helligånden stak tilhørerne i hjertet, og folk kom mange steder til tro på Guds ord. Om den tidligste kristne kirke lige er blevet til på den måde, som Ny Testamentes forfattere prøver at forklare det, er egentlig ret underordnet. Hovedsagen er nemlig, at den kristne kirke blev en realitet og er det fortsat! At Guds ord får frit løb i alle kristne kirker og kirkesamfund verden over og bliver hørt også i dag. Den tidligere forstander på Askov Højskole, teologen Knud Hansen, gav den enkle og præcise definition At Guds ord får frit løb i alle kristne kirker og kirkesamfund verden over og bliver hørt også i dag af pinse, af hvad Helligånd er, nemlig»helligånd er, at evangeliet kommer mig ved.«i pinsen fejrer vi, at Gud ikke bare trak sig tilbage i sin himmel og lod os være uberørte. Men at Han sendte sin Helligånd for at bevæge, udfordre og trøste os med sit budskab om, at Han vil have med os at gøre sådan som vi er. Det er det egentlige pinseunder. GLÆDELIG PINSE! Sten Haarløv 6

7 Menighedsplejen - besøgsven Er for alle, der føler sig ensomme, eller som har brug for en besøgsven at tale med. Besøgsvennen kommer på besøg hver 14. dag, hvor hun/han er klar til samtale, gå en tur, følges ad til et kirkeligt arrangement, læse avis, synge mm. Kontakt Mette Rosenberg, tlf eller Kirsten Louise Christensen tlf Højskolens»Ottekant«. Gudstjenester i nye omgivelser Gudstjenesteafviklingen i de alternative lokaler afvikles upåklageligt og bliver stadig godt modtaget af menigheden. Det næste halvår benyttes Højskolens»Ottekant«, og efter nytår og frem til påske afvikles gudstjenesterne igen i Refugiets»Havesal«. De tyske gudstjenester afvikles fortsat i kapitelsalen. Til orientering, så holdes der også dåb i forbindelse med gudstjenester i Højskolens Ottekant og i Refugiets Havesal. Aftensangene afholdes i renoveringsperioden i kapitelsalen med alternativ mulighed for at benytte dormitoriet ved meget stor deltagelse. Øvrige kirkelige handlinger afvikles fra Nørre Løgum Kirke med Løgumkloster Kirkes betjening. Povl Søndergaard Vågetjenesten Vågetjenestens formål er at være hos og yde støtte og hjælp til døende i de sidste dage. Skulle nogen af læserne (m/k) have lyst til at være med i arbejdet, gerne med en tidligere plejefaglig baggrund, kan man henvende sig til sognepræst Sten Haarløv, tlf Vi kan sagtens være flere i gruppen. Der er udformet en lille folder om Menighedsplejen og Vågetjenesten. Den ligger forskellige relevante steder i byen.

8 Se pinsesolen danse fra Vongshøj 2. pinsedag! Det er en gammel velprøvet tradition, at man pinsemorgen skal ud og se solen danse. I endnu ældre tid mente man, at det var påskesolen, der dansede i glæden over Jesu opstandelse. Begge synspunkter lader sig fint forene med, at naturen holder pinsefest netop nu og indbyder til tidlige morgenvandringer. De fire sogne Løgumkloster, Bedsted og Abild og Nr. Løgum arrangerer en sådan tidlig morgenvandring 2. pinsedags morgen den 9. juni med samling på Vongshøj kl. 4.45, hvor solen står op. Her bydes på styrkende kaffe m.m., hvorefter man vandrer ad den gamle drivvej via Nr. Løgum kirke (her holdes en kort andagt kl. 6.15) til Løgumkloster, hvor der bydes på morgenkaffe kl. ca ved pilgrimsfontænen ved kirken og efterfølgende pinsegudstjeneste i det fri kl. ca På turen ledsages vi af fugleeksperten Iver Gram. Der arrangeres bustransport til Vongshøj, med afgang kl fra parkeringspladsen bag Q8 i Løgumkloster. Bussen til Vongshøj er gratis, men man bedes tilmelde sig senest 4. juni hos den lokale præst eller Povl Søndergaard, Løgumkloster kirke, eller på gmail.com hvor også nærmere oplysninger om arrangementet fås. Se også pressen. På vegne af arrangørerne Sten Haarløv NB! I Nr. Løgum kirke er der dansk-tysk gudstjeneste kl. 10. Læs mere og se program på 8

9 Ribe Stifts nye biskop Ribe stift har fået ny biskop. Provst Elof Westergaard blev valgt allerede i første runde med et overbevisende flertal. Han indsættes i sit nye embede ved gudstjeneste i Ribe Domkirke den 1. juni. Herfra skal lyde et stort tillykke med den nye stilling og mange gode ønsker! Elof Westergaard er født i 1962, blev uddannet cand. theol. fra Århus universitet og var gennem 14 år sognepræst i tre landsogne Husby Sdr. Nissum Thorsminde, inden han blev sognepræst i Mariehøj og provst i Silkeborg i Han er gift med seminarielektor Kirsten M. Andersen og far til tre børn. Under bispevalgkampen præsenterede han nogle af sine overordnede mål sådan her:»evangeliet skal forkyndes ind i den verden, vi lever i nu. Derfor må vi aldrig være bange for at gå i dialog også kritisk dialog med vores samtid. Jeg vil arbejde for, at Folkekirken vil være i samspil med det omgivne samfund i form af undervisning, diakoni, engagement i lokalsamfundet o.s.v.«elof Westergaard har i gennem årene selv markeret denne linje gennem talrige foredrag, artikler og indlæg om aktuelle og faglige spørgsmål og emner vedrørende kirke og samfund, kunst og kristendom, om salmer og bønner m.v. Ved siden af arbejdet som provst har Elof Westergaard gennem flere år været formand for bl.a. den landsdækkende Forening for Kirkegårdskultur og formand for Vestjyllands Højskole, ligesom han er forfatter til flere bøger, bl.a. Opstandelsens billeder (2005), Det blændende lys (2012) og medudgiver af Gudstjenestens bønner I, hvor han selv har bidraget med nye bønner til hele kirkeåret, disse benyttes jævnligt ved gudstjenesterne her i Løgumkloster. Elof Westergaard har desuden i en årrække siddet i redaktionen af Ribe Stiftsbog og af fagtidsskriftet Kritisk Forum for Praktisk Teologi. Som det fremgår, er vores nye biskop både meget flittig og alsidig med mange antenner ude, så vi glæder os til det kommende samarbejde og ønsker endnu engang TILLYKKE MED VALGET! Sten Haarløv, sognepræst i Løgumkloster Kloster Mærken Klostermærken er i år fra den august, og markedet begynder som sædvanligt med markedsgudstjeneste. I år i det fri på parkeringspladsen ved Løgumkloster Kirke torsdag den 7. august kl ved sognepræst Sten Haarløv. Kom og oplev en anderledes Markedsgudstjeneste i det fri! 9

10 Grundlovsmøde torsdag den 5. juni i Slotshaven kl Der er al mulig grund til at fejre og markere vores GRUNDLOV. Det gøres ved grundlovsmøder i hele landet. Også i år her i Løgumkloster i Slotshaven, hvor den kendte debattør, sociolog, forfatter og nu også folketingskandidat Henrik Dahl kommer og holder grundlovstalen. Henrik Dahl er vokset op i Skærbæk, hvor hans far var præst, han har skrevet en række bøger og modtog i 1998 Danmarks Radios Rosenkjærpris. Klosterkoret vil også medvirke med sang, ligesom der traditionen tro vil være kaffebord og fællessange. Mødet begynder kl og slutter forventeligt kl Der kan købes kaffe med kage à kr. 40,- Velkommen til Grundlovsmøde! Arrangør: Menighedsrådet, Borgerforeningen, Refugiet og Højskolen

11 Renovering Renoveringen går helt efter planen. Vi forventer inden udgangen af juni måned at afslutte kalkning af hvælvingerne i hoved- og sideskibe fase 1. Derefter skal stilladset flyttes over i korsskæringen og sidekapellerne fase 2. Læs mere om renoveringen i artiklen»nyt fra Løgumkloster Menighedsråd«. Der vil løbende blive lagt billeder på under menu- punktet»interiørprojekt«. Derudover kan man også besøge glasgangen i Løgumkloster Kirke, hvor der er ophængt plancher, som beskriver projektet. Povl Søndergaard Murer i gang med sandkalkning. derefter skal hvælvingerne have tre lag kalk Konservator i gang med at retouchere kalkmalerierne i hvælvingerne Konservator i gang med at konservere kalkmaleriet af Skt. Jørgen 11

12 Babysalmesangsknækbrød 1 dl havregryn 1 dl sesamfrø 1 dl hørfrø 1 dl solsikkekerner 1 dl græskarkerner 3,5 dl fuldkornsspeltmel 1 tsk bagepulver 2 små tsk salt (10 g) 2 dl vand 1,25 dl olie Det hele blandes og røres godt sammen. Dejklumpen deles i to og hver klump rulles ud til en tynd»pandekage«. Gøres lettest mellem 2 stykker bagepapir. Skæres op i små firkanter og bages ved 200 til de er let gyldne og sprøde. Bagetid ca. 15 til 20 minutter. Et tilbageblik: Babysalmesang i foråret 2014 forældrene får ordet I februar startede vi et forløb med salmesang for babyer mellem 2 og 10 måneder og deres forældre. Onsdag formiddage mødtes vi i den smukke gamle Kapitelsal til tre kvarters salmerytmik, dans og bevægelsesleg og ikke mindst, til en hyggelig stund med lækker hjemmelavet frokost, med tid til at lære hinanden at kende og til at snakke om småt og stort. Hvorfor valgte de at deltage i babysalmesangen? fordi de havde prøvet det før, fordi både babyerne, men også forældrene lærer salmerne at kende (som jo ikke i samme grad som før læres i skolen).»jeg kan se, at mit barn får rigtig meget ud af det«hvordan oplevede forældrene kirkens tilbud til de yngste? leg og hygge er en god tilgang forældrene havde lyst til at prøve det der opstår en rolig, næsten meditativ stemning, der gør godt både børn og voksne kan godt lide sang og oplever glæde. 12

13 Blev forældrenes forventninger indfriet?»de blev indfriet eller overgået!det var et fint repertoire, vi sang. Når jeg kommer her, er det for at synge salmer. Andre sange kan jeg selv finde ud af.jeg vil bare være med hver gang«forældrene fortæller om børnenes oplevelse:»mit barn var meget optaget og genkendte salmerne hurtigt. Bagefter var mit barn dejlig træt.mit barn faldt til ro, når vi var til babysalmesang.mange er meget glade for det«kan forældrene bruge noget af det, de har lært derhjemme?»vi er glade for det lille salmekompendium, vi har fået og for opskrifterne på de lækre boller og knækbrød, vi fik serveret her til frokost.«jeg synger nogle af salmerne for Victoria, når hun bliver urolig eller græder - så falder hun til ro Kunne I tænke jer et opfølgningstilbud? Fx en musikalsk legestue et par enkle lørdag formiddage om året eller andre arrangementer for familier med små børn? Det ville være dejligt med et tilbud for hele familien. Så bliver der kun at sige TAK for denne gang - det var skønt og vi - Else og Renate har fået rigtig meget tilbage af små og store»medsangere«. Vi stiller gerne op igen til flere glade stunder med babysalmesang i efteråret. Se billeder fra babysalmesangen på Renate Osterholz Babysalmesangsboller 500 g fuldkornsspeltmel 1 tsk salt (10 g) 20 gram gær 5 dl kærnemælk Om aftenen: Ingredienserne røres godt sammen til en ikke for fast dej. (Hvis dejen er»for tør«så tilsæt lidt mere vand). Dejen skal ikke æltes! KUN RØRES! Stilles i køleskab natten over. Bollerne sættes på plade med 2 skeer og bages ved 200 i ca minutter. 13

14 Koncerter i Dormitoriet Lørdag den 7. juni kl Vokalgruppen Concert Clemens Carsten Seyer-Hansen Fri entré 14 Onsdag den 9. juli kl Sommerkoncert Eva Østergaard, fløjte Poul Skjølstrup Larsen, orgel og cembalo Entré kr. 50 Onsdag den 16. juli kl Sommerkoncert Christina Meißner, cello Claudia Buder, akkordeon Entré kr. 50 Christina Meißner og Claudia Buder Onsdag den 23. juli kl Sommerkoncert Ulrika Strömstedt, mezzosopran Christina Meißner, cello Poul Skjølstrup Larsen, orgel, cembalo og flygel Entré kr. 50 Onsdag den 30. juli kl Sommerkoncert Elisabeth Zeuthen Schneider, violin Kristoffer Hyldig, flygel Entré kr. 50 Ulrika Strömstedt Onsdag den 6. august kl Sommerkoncert Lene Langballle, blokfløjte og zink Roberto Falcone, violin Anne Kirstine Mathiesen, cembalo Entré kr. 50 Onsdag den 13. august kl Sommerkoncert Kasper Hemmer Pihl, saxofon Joost Schelling, harpe Entré kr. 50

15 Auktion Kom og gør en god handel. Lørdag d. 21. juni kl afholdes der auktion over kirkebænkene fra Løgumkloster Kirke, og vi har fået advokat Erik Dreyer til at være auktionarius. Renæssance-inspireret kir kebænk, i bejdset fyr. Bænken er fremstillet i , dog ændret ved sidste hovedrestaurering i 1920, hvor endeplankerne forsynedes med spidsgavle af arkitekt Lønborg Jensen. Der er»låger«i begge sider. Bænkenes længde 300 cm - højde 151 cm og vurderet af konservator til kr pr. stk. Auktionen afholdes på adressen Grønnegårdsvej 1, Ellum, 6240 Løgumkloster. Der er eftersyn fra kl Se flere billeder på Kong Frederiks IX S Klokkespil Kong Frederiks IX`s klokkespil har 49 klokker; de mange klokker og det fornemme navn gør det til Nordens største kongelige klokkespil. De 49 klokker er støbt i Holland af støberiet Petit & Fritsen, og klokkespillet er indviet af Dronning Margrethe II d. 19. august Klokkespillets koncerter varetages af stadsklokkenisten Ann-Kirstine Christiansen. Faste spilletider hverdage: 8.15, 11.45, 15.15, 16.15, 18.15, Søndage: (9.15, 9.50,) 15.15, 16.15, 18.15, og Kommende koncerter på klokkespillet: 8. juni, kl juni, kl juni, kl juli, kl august, kl august, kl august, kl Læs mere på: http: 15

16 Konfirmander Konfirmander fra Løgumkloster Distriktsskole i Nørre Løgum kirke, Bededag den 16. maj 2014 Emily Beck Nielsen Jacob Nyborg Andersen Kira Nielsen Kristian Bork Cille Kraft Schlünssen Jasmin Lysholm Hansen Melissa Schønnemann Diana Maj Hartkopf Lasse Stauning Skriver Chris Thrane Jensen Mads Thomsen Jakob Torp Kristensen Anne-Sofie Nielsen Walz Emma Mikkelsen Distriktsskolen Friskolen Konfirmander fra Løgumkloster Distriktsskole i Nørre Løgum kirke, Bededag den 16. maj 2014 Camilla Sloth Ketelsen, Anna Bastian Bejer, Jonas Schrøder Nielsen Marc Christensen, Berta Marie Søvik Olesen, Rasmus Christiansen Anna Honoré Outzen, Chalotte Wieland Eschelsen, Tessa Oberg Elm Petersen, Emma Brandt Ludvigsen Giesow, Sarah Sørensen, Line Corydon Jacobsen, Jimmi Kjær Westergaard, Sofie Johanning Konfirmander fra Løgumkloster Friskole i Nørre Løgum kirke, søndag den 18. maj 2014 Jonas Friis Andersen Victoria Michelsen Mira Steenbæk Marcussen Naja Lysholt Krag Se flere billeder på

17 25-års konfirmandjubilæum 22. marts 2014 konfirmandhold 1989 Øverst fra venstre: Brian Feddersen, Jan Horskjær Petersen, Allan Jacobsen, Mette Outzen, Per Brandt, Morten Popp, Peter Andersen, Hildor Knudsen, Frank Honore, Jennifer Hansen, Dennis Holdt, Sanne Mikkelsen (Boel) Nederst fra venstre: Søren Gram, Pernille Jepsen (Wøldike Schmidt), Lone Blaschke, Heidi Petersen (Fjord Frandsen), Lita Høj Eriksen (Andersen), Jesper Classen, Linda Bennedsen (Mylin), Malene Mørk Jensen (Dalgaard) Jean Schulz Sørensen, Vicky Voss Hansen, Sanne Grothe Wive, Vivi Larsen (Lasota), Mette Brodersen (Fredensborg), Henriette H. Magaard (Risager), Rikke Nørgaard Guldkonfirmation 23. marts 2014 konfirmandhold 1964 Inga Jensen Andersen Edith Madsen Schmidt Kety Friedrichsen Inge Outzen Høeg Anna Lene Nielsen Alice Speck Svendsen Agnes Wittenkamp Renate S. Hansen Saldern Kirsten Aagaard Mona Beining, Tove Rasmussen Birthe Simonsen, Christian Andersen Holger Nissen, Ingolf Thomsen Christian Homilius Svend Chrestensen, Peter Hach Niels Thomsen, Jørgen Kristian Kjærgaard, Arne Eriksen Christian Rahr, Johannes von Rönne Flemming Hansen Svend Aksel, Sørensen Arne Kappelgaard Vi modtager gerne gamle konfirmandbillder. Tak. Povl Søndergaard

18 20 minikonfirmander et bekendtskab, der gjorde indtryk! Det mener vi - de voksne, der fik lov til at have ti glade og indholdsrige onsdag eftermiddage, en udflugt og en festlig afslutning sammen med 20 sprællevende 3. klasses børn fra både Distrikts- og Friskolen. Vi er og bliver ved med at være imponerede over jeres ihærdige fremmøde og engage - ment. Selv om det godt kan være rigtig svært at bevare koncentrationen og gejsten så sent efter en lang skoledag. Og når man er imponeret over nogen, så er det vist passende at holde en tale i al offentlighed her og nu i Kirkebladet. Tale til Minikonfirmanderne Kære minikonfirmander I er nogle, der vil noget. I mødte ikke kun talstærkt op (ingen frafald!), nej der kom endda flere til undervejs, så I blev 20 stykker. Og I kom med en forbavsende forhåndsviden om kristendom og kirke, ja I kunne sandelig også jeres Fadervor. Så vi gik straks til makronerne, hørte og sang om David, Abraham og ikke mindst om Jesus og hans ja, hvad hedder de nu rigtigt: disciple! Vores kirketjener Povl Søndergård lokkede os en eftermiddag med til en tur helt op i kirketårnet. For nogle blev det lidt grænseoverskridende, men et kig ned over det meste af byen var vist det hele værd, og rystende knæ samt lidt svimmelhed fortog sig, inden vi var kommet ned igen. Nu har I i hvert fald prøvet at stige lidt op til Vorherre. Kirken ligner mest en byggeplads i denne tid, men vores organist Dennis holder bestemt ikke fri af den grund og slækker ikke på kravene, når der skal synges. Og det skal der, uanset hvad. Midt i byggeroderiet står der et fuldstændigt forstøvet klaver, hvor vi samledes mange gange, for af fuld hals at synge»måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud, Himmel og jord, alting er hans, Herren vor Gud vil vi takke. Herre, vi takker Dig, Herre, vi priser Dig, Herre, vi synger dit hellige navn.«lidt respektløst kunne vi kalde denne - salmebogens nr for»minikonfirmandernes slagsang«. Da vi var på udflugt i den smukke Ubjerg kirke, var det selveste vores præst Sten, der akkompagnerede jeres sang på orglet, og jeg må sige, at jeg blev meget stolt og lidt rørt over den 18

19 fine, fine musik. Ikke kun musikken fik mig til at tænke på engle. Vores»gæstgiver«Jakob Tygsen fra Ubjerg Menighedsråd fortalte mig senere, at det havde gjort stort indtryk på ham, hvor interesserede I havde været, og hvor høflige! Jakob havde jo ikke kun brugt sin eftermiddag på at fremvise herlighederne i den gamle kirke og fortælle os spændende og pudsige historier om bl.a. fangerne fra Tønder slot, der i gamle dage blev begravet på Ubjerg kirkegård. Jakob inviterede os også til at nyde medbragte pølsehorn og pizzasnegle i sin vidunderlig smukke have, der grænser op til kirkegården. Han sagde, at vi godt må komme igen næste sæson nu har de kommende minikonfirmander noget at leve op til. For resten var det Claes mor, der kørte os i den store, flotte, blå bus ud til udflugtsmålet, og det blev bestemt ikke ringere af, at hun var med til det hele. Hermed en tak til hende som chauffør og rollemodel (voksne kan også vise interesse for minikonfirmandundervisning). Men inden det hele kulminerede i udflugt og afslutning, blev der brugt mange timer på at bygge kirker af skotøjsæsker, og vi kan love for, at enhver arkitekt ville blegne af misundelse over de fine detaljer, der viser, at de små kirkekunstnere havde gjort sig mange overvejelser om, hvordan deres personlige udgave af en kirke skulle se ud. Resultaterne bliver præsenteret til den festlige afslutning en fredag i maj, hvor familierne vil være med til at fejre de seje minikonfirmander behørigt som vi plejer med rigtig god mad, englesang og Fadervor. Mon ikke jeres største ønske en is fra Sten bliver indfriet? I fortjener det! Tillykke til jer alle. Der er vist ingen, der har kedet sig. I har været et godt bekendtskab for Anna, Peter, Dennis, Renate, Sten! Minikonfirmandernes egne kommentar Hvorfor deltog du? fordi sedlen med invitationen så spændende ud fordi mine venner var med og så er det jo hyggeligt Hvad havde du forestillet dig?...at vi skulle høre noget om Gud, Jesus og kristendom at det ville blive sjovt, hyggeligt og spændende Hvad synes du der har været godt? at bygge kirker at spise lækker mad at gå over i kirken og synge at få læst historier, mens vi sad og spiste sammen at være sammen og have det sjovt at vi hjalp hinanden at der ikke var lektier at vi fik kage Minikonfirmander foråret 2014 Steffani Aarup Mortensen Ida Hansen Maja S. Andersen Bo Hoogland Benjamin Hellbrandt Julie Nissen Nathalie Juul Nielsen Rebekka Yasmin Follmann Catrine Attermann Lange Maria Tækker Mille Høj Andersen Melinda Fogh Anna Lasota Mads Christensen Claes B. Jensen Monique S. Martensen Nanna Sofie Brodersen Christina Nielsen Tenna Lagoni Niclas Lange 19

20 Hvad synes du har været svært?...at skulle sidde stille og lytte at vi ikke måtte have telefonerne frem at vi ikke måtte grine hele tiden Hvad var det bedste ved at synge sammen?...at man får brugt sin stemme at man er fri af grineflip at man lærer en sang det er rart at være fælles om noget Hvad har du lært i minikonfirmandundervisningen?...noget om Jesus om Gud noget om Pinse om kirkeåret vi fik repeteret bibelhisto - rier Hvad husker du? at vi hørte om Gud at man skal være stille at man ikke skal have grineflip ingenting Vil du anbefale det til andre?...ja, fordi det er sjovt at være sammen ja, fordi det er hyggeligt, og der er dejlig gratis mad ja, fordi det er sjovt, der er ingen lektier, og man lærer noget. Se billeder af minikonfirmander på Renate Osterholz 20

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder EFTERÅR Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder Hjertestarter Fra præst til provst Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Kirkecafè Arrangementer Gudstjenester www.hammel-voldbykirke.dk

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Nummer 33 8. Årgang Juni 2010

Nummer 33 8. Årgang Juni 2010 Nummer 33 8. Årgang Juni 2010 Konfirmanderne fra Serup Kirke Konfirmanderne fra Lemming Kirke Lukas, konfirmeret i Lemming Kirke LÆS OM: Rejsebrev fra Australien, Kirkenyt, U15-drenge i Holland, LGIFtrænere,

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Nummer 40 10. Årgang Marts 2012

Nummer 40 10. Årgang Marts 2012 Nummer 40 10. Årgang Marts 2012 Læs om Møbelhuset Silkeborg Hygge efter gåturen med Landsbyliv Fastelavnsfest i Serup Borgerforening Børne- og Familiehuset Skægkærblæserne i København 2010 1 Tikma EL A/S

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere