Monterings- og betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og betjeningsvejledning"

Transkript

1 Monterings- og betjeningsvejledning Gaskedel CGB-75 CGB-100 Kedel Kedel Wolf GmbH Postfach Mainburg Tlf /74-0 Fax / Internet: Varenr.: _ Med forbehold for ændringer! DK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Sikkerhedsanvisninger...3 Standarder og bestemmelser...4 Regulering / Funktion / Betjening Leveret tilstand / Medfølgende dele...7 Oversigtsskema CGB-75 / CGB Opstillingshenvisninger Montering...10 Mål / monteringsmål...11 Installation Montering af luft-/røggasføring...16 El-tilslutning Påfyldning af anlægget...21 Ændring til andre gastyper Kontrol af gastilslutningstryk...24 Idrifttagning / indstilling busadresse...25 Visning / ændring af reguleringsparametre...26 Indstilling af den pumpe, der skal moduleres...27 Begrænsning af maksimal varmeeffekt...28 Måling af forbrændingsparametre...29 CO 2 -indstilling Idrifttagningsprotokol...32 Vedligeholdelse (se vedlagte vedligeholdelsesvejledning) Vedligeholdelses- og planlægningsdata Planlægningshenvisninger Vandbehandling Anlægsbog...37 Luft-/røggasføring Diagram Tekniske data Fejl - Årsag - Afhjælpning EF-prototypeoverensstemmelseserklæring _201305

3 Der anvendes følgende symboler og henvisningsskilte i denne beskrivelse. Disse vigtige anvisninger vedrører personbeskyttelse og teknisk driftssikkerhed. Sikkerhedsanvisninger "Sikkerhedsanvisning" angiver anvisninger, som skal følges nøje, for at forhindre at personer udsættes for fare eller kvæstelser eller at anlægget bliver beskadiget. Fare pga. elektrisk spænding ved elektriske komponenter! OBS: Sluk for tænd/sluk-kontakten, før du afmonterer beklædningen. Billede: Kontaktboks: Fare pga. elektrisk spænding OBS Rør aldrig ved elektriske komponenter og kontakter, når tænd/sluk-kontakten er tændt! Der er fare for elektrisk stød, der kan medføre personskade eller dødsfald. Der er ligeledes spænding ved tilslutningsklemmerne, når tænd-/sluk-kontakten er slukket. "Anvisning" angiver tekniske anvisninger, der skal følges, for at undgå skader og funktionsfejl i anlægget. Billede: Tændingstransformer, højspændings-tændelektrode, varmeveksler Fare pga. elektrisk spænding, fare for forbrænding på grund af varme komponenter Generelle anvisninger Billede: Gasarmatur Fare pga. elektrisk spænding Fare for forgiftning og eksplosion pga. udstrømmende gas Alt vedligeholdelsesarbejde må kun gennemføres af en autoriseret installatør. Regelmæssig vedligeholdelse samt anvendelse af originale Wolf-reservedele har en afgørende betydning for anlæggets fejlfri drift og lange levetid. Vi anbefaler derfor at indgå en serviceaftale med en autoriseret installatør. Luk atter frontbeklædningen tæt og skru den fast efter vedligeholdelse. Ved beskadiget røggassystem kan der være fare for forgiftning pga. kulilte! Billede: Gastilslutning Fare for forgiftning og eksplosion pga. udstrømmende gas _

4 Inden installation af Wolfs gaskedler skal der indhentes godkendelse fra gasforsyningsvirksomheden og de ansvarlige myndigheder for området. Standarder og bestemmelser Installation af Wolfs gaskedel må kun foretages af en autoriseret installatør. Denne overtager også ansvaret for en korrekt installation og for første idrifttagning. Ved installationen skal de lokale forskrifter, regler og direktiver overholdes. Følgende standarder og forskrifter skal derudover overholdes: Hvis der foretages tekniske ændringer ved reguleringen eller ved reguleringstekniske komponenter, overtager vi intet ansvar for skader, der måtte opstå pga. dette. Ved ukorrekt anvendelse kan der opstå farer for liv og lemmer, påvirkninger af anlægget eller materielle værdier. Bemærk: Denne monteringsvejledning skal opbevares omhyggeligt, og læses igennem, før anlægget installeres. Vær opmærksom på planlægningshenvisningerne i bilaget! Billede: Wolf-gaskedler Gaskedel CGB-... Gaskedler iht. EN 297 / EN 437 / EN 483 / EN 677 / EN 625/pr EN samt EF-direktiv 90/396/EØF (gasapparater), 92/42/ EØF (virkningsgradsdirektivet), 2006/95/EF (lavspændingsdirektivet) og 2004/108/EF (EMC-direktivet), med elektronisk tænding og elektronisk udstødningstemperaturovervågning, lavtemperaturvarmeanlæg og varmtvandsproduktion i varmeanlæg med fremløbstemperaturer op til 95 C og 6 bar tilladt driftsovertryk iht. EN Wolf-gaskedler er også tilladt til opstilling i garager. Rumluftuafhængigt installerede gaskedler må kun installeres i et rum, der opfylder de gældende ventilationskrav. Ellers er der fare for kvælning eller forgiftning. Læs monterings- og vedligeholdelsesvejledningen, før anlægget installeres! Vær også opmærksom på planlægningshenvisningerne. Som beskyttelse mod tilkalkning må varmtvandstemperaturen fra en samlet hårdhed på 15 dh (2,5 mol/m³) maks. indstilles på 50 C. Dette svarer uden tilbehørsregulator til en varmtvandsdrejeknapposition på maks. 6. Fra en samlet hårdhed på mere end 20 dh kræves der ved drikkevandsopvarmning, at der anvendes en vandbehandling i koldvandstilførslen for at forlænge vedligeholdelsesintervallerne. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre for tidlig tilkalkning af anlægget og til begrænset varmtvandskomfort. Den ansvarlige autoriserede håndværker skal altid kontrollere det lokale forhold. bruges propan iht. DIN , da der ellers er fare for, at der optræder fejl mht. gaskedlernes startreaktion og drift, hvilket kan forårsage fare for beskadigelse af anlægget og kvæstelse af personer. tændingsproblemer. I tilfælde af dette rettes ken _201305

5 Regulering / Funktion / Betjening Tænd/slukkontakt Resetknap Temperaturvalg varmt vand Termometer Lysring Temperaturvalg opvarmningsvand Tænd/sluk-kontakt På position 0 er kedlen frakoblet. Reset Frigivelsen af en fejl og en genstart af anlægget udløses ved at trykke på knappen. Hvis der trykkes på resetknappen, uden at der har været en fejl, indledes en genstart af anlægget. Statusvisningens lysring Display Betydning Blinker grønt Stand-by (strøm er tilkoblet, ingen varmeforespørgsel) Grønt, konstant lys Varmeforespørgsel: Pumpe kører, brænder fra Blinker gult Skorstensfejerdrift Gult, konstant lys Blinker rødt Fejl Temperaturvalg varmt vand. Ved gaskedler i kombination med en varmtvandsbeholder svarer indstilling 1-9 til en beholdertemperatur på C. I kombination med en digital rumtemperaturregulator eller vejrbestemt regulator bliver indstillingen ved temperaturvalg varmt vand virkningsløs. Temperaturvalget foretages ved tilbehørsregulatoren. Temperaturvalg opvarmningsvand. Indstillingsområde på 2-8 svarer fabriksindstillet til en temperatur på C. I kombination med en digital rumtemperaturregulator eller vejrbestemt regulator bliver indstillingen ved temperaturregulatoren virkningsløs _

6 Regulering / Funktion / Betjening Indstilling Vinterdrift (position 2 til 8) Kedlen opvarmer i vinterdrift opvarmningsvandet til den temperatur, der er indstillet på temperaturregulatoren. Cirkulationspumpen kører konstant iht. indstillingen for pumpedriftsmodus (fabriksindstilling) eller kun ved brænderaktivering med efterløb. Sommerdrift Ved at dreje kontakten temperaturvalg om på position deaktiveres vinterdriften. Det betyder, at kedlen nu arbejder i sommerdrift. Sommerdrift (varmeanlæg fra) betyder kun brugsvandsopvarmning, dog er frostbeskyttelsen for varmeanlægget garanteret og pumpestandsbeskyttelsen er aktiv. Skorstensfejerdrift Ved at dreje kontakten temperaturvalg opvarmningsvand om på position aktiveres skorstensfejerdrift. Lysringen blinker gult. Efter aktivering af skorstensfejerdrift opvarmer kedlen med den maks. indstillede varmeeffekt. En forudgående taktblokering ophæves. Skorstensfejerdriften afsluttes efter 15 minutter, eller når den maksimale fremløbstemperatur overskrides. For en fornyet aktivering skal temperaturvalg varme drejes en gang til venstre og derefter atter om på positionen. Pumpestandbeskyttelse I indstillingen sommerdrift starter cirkulationspumpen efter højest 24 timers stilstand i ca. 30 sekunder. Bemærk: Kedlernes tilkoblingshyppighed begrænses elektronisk i opvarmningsdrift. Ved at trykke på resetknappen kan denne begrænsning omgås. Kedlen vil så straks gå i drift, når der foreligger en varmeforespørgsel til varmeanlægget _201305

7 Leveret tilstand / Medfølgende dele Leveret tilstand Gaskedel Leveringen indeholder følgende dele: 1 Gaskedel med beklædning klar til tilslutning 1 Monteringsvinkel til vægmontering med monteringstilbehør 1 Monteringsvejledning 1 Driftsvejledning 1 Vedligeholdelsesvejledning 1 Vandlås med slange 1 Vedligeholdelsesværktøj Tilbehør Følgende tilbehør kræves til installation af gaskedlen: - Luft-/røggastilbehør (se Planlægningshenvisninger) - Rum- eller vejrbestemt regulering - Gaskuglehane med brandsikringsanordning - Armaturgruppe til varmefremløb og varmereturløb og integreret sikkerhedsgruppe - Pumpegruppe med hastighedsstyret pumpe og integreret sikkerhedsgruppe - Blandepotte til et eller to anlæg i kaskade - Snavsesamler i returløb Tilslutninger varmekedel Fremløb G 1½ Returløb G 1½ Kondensatvandudløb Gastilslutning R ¾ Billede: Tilslutninger med varmekredstilslutningssæt (tilbehør) Pumpegruppe varmekreds (tilbehør) Modulerende pumpe Sikkerhedsventil Gashane Manometer Vandlås Påfyldnings-/ tømmehane Påfyldnings-/ tømmehane Fremløb G 2 Returløb G 2 Tilslutning Ekspansionsbeholder 1 Billede: Pumpegruppe (tilbehør) _

8 Oversigtsskema CGB-75 / CGB-100 Friskluftmålested Røggasmålested Tilbagestrømssikring Tændelektrode Overvågningselektrode Automat. udlufter Røggasrør Forbrændingskammer Blæser Temperaturbegrænser Forbrændingskammerdæksel Ekspansionsbeholder Temperaturbegrænser Fremløb Gas-/luftblandekammer Gasblænde Gasarmatur Fremløbsføler Brænder Friskluftrør Varmeveksler Fortrænger Vandmangelsikring Returføler Røggastemperaturbegrænser Fremløb Returløb Gastilførsel Kondensvandlås _201305

9 Opstillingshenvisninger Generelle anvisninger Den elektriske tilslutning skal ske på stedet. Ved gennemførelse af inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på anlægget anbefaler vi en afstand til loftet på 350 mm, da der ellers ikke er garanteret en tilstrækkelig kontrol og funktionsprøve af byggeelementer ved vedligeholdelsesarbejde. - min. 350 mm Anlægget må kun opstilles i frostsikrede rum. min. 350 mm Der kræves ikke afstand fra anlægget til brandbare materialer eller brandbare komponenter, da der ved den nominelle varmeeffekt ikke optræder højere temperaturer end 85 C. Der skal dog ikke anvendes eksplosive eller let antændelige stoffer på opstillingsstedet, da der i den forbindelse er fare for brand eller eksplosion! Ved anvendelse af blandepotte min. 830 mm OBS Ved montering af anlægget skal du være opmærksom på, at der ikke kommer fremmedlegemer (f.eks. borestøv) ind i gaskedlen, da det kan medføre fejl ved kedlen. Den forbrændingsluft, der tilføres anlægget og opstillingsstedet, skal være fri for kemiske stof- - rengøringsmidler. Disse kan i uheldige tilfælde resultere i korrosion også i røggasanlægget. Først skal anlæggets monteringsposition fastsættes. I den forbindelse skal der tages hensyn til røggastilslutningen, sideafstanden til vægge og loft samt evt. eksisterende tilslutninger til gas, varmeanlæg, varmt vand og el-tilslutning. Støjdæmpning: Ved kritiske installationsbetingelser (f.eks. montering på en elementvæg) kan det være nødvendigt med ekstra foranstaltninger til forhindring af mekaniske vibrationer fra anlægget. Anvend i dette tilfælde støjdæmpningsdyvler og evt. gummibuffere eller støjdæmpningsstrimler _

10 Åbning af beklædningen Montering Vi anbefaler, at beklædningen fjernes ved monteringen. Lås beklædningen op med venstre og højre skrue. Løsn beklædningen forneden og hægt den af foroven. Luk atter frontbeklædningen tæt og skru den fast efter vedligeholdelse. Ved beskadiget røggassystem kan der være fare for forgiftning pga. kulilte! Billede: Åbn skruerne Skruer Fastgørelse af anlæg med monteringsvinkel Ved monteringen af gaskedlen sikres fastgørelsesdelenes tilstrækkelige bæreevne. Der skal også tages hensyn til væggens beskaffenhed, da der ellers kan opstå gas- eller vandudslip, som kan medføre fare for eksplosion eller oversvømmelse. Først skal gaskedlens monteringsposition fastsættes. I den forbindelse skal der tages hensyn til røggastilslutningen, sideafstanden til vægge og loft samt evt. eksisterende tilslutninger til gas, varmeanlæg, varmt vand og el-tilslutning. min. 446 mm Loft Billede: Borehuller til monteringsvinkel - Marker borehullerne til monteringsvinklen under hensyntagen til min. vægafstande. - Placer dyvlen, monter monteringsvinklen med de medleverede låseskruer og spændeskiver. - Hæng gaskedlen med monteringsafstivningen i monteringsvinklen. Billede: Monteringsafstivning ved kedel Monteringsafstivning _201305

11 Mål / monteringsmål Ø 160/ ,5 132, , Varmefremløb 2 Varmereturløb 3 Kondensatudløb 4 Gastilslutning Overtrykskaskade DN 160 med blandepotte min _

12 Varmekreds-tilslutningssæt Installation Vi anbefaler at foretage tilknytningen til varmesystemet med varmekreds-tilslutningssættet. nende, Tilslutning ved varmefremløb/-returløb med kuglehaner 1 indvendigt gevind. Bemærk: Ved anlæggets laveste punkt skal der være en påfyldnings- og tømmehane. Billede: Varmekreds-tilslutningssæt (tilbehør) Sikkerhedsteknik I CGB-75 og CGB-100 er der fra fabrikken ikke indbygget en ekspansionsbeholder. Denne skal dermed monteres eksternt (fås i Wolf-tilbehørsprogrammet). Ekspansionsbeholderen skal være tilstrækkelig dimensioneret. Mellem ekspansionsbeholderen og gaskedlen bliver kedlen ødelagt pga. trykopbygningen ved opvarmning. Der er fare for at anlægsdele revner med fare for skoldning. Undtaget er kappeventiler foran ekspansionsbeholderen. I pumpe- eller armaturgruppen er der monteret en 3 bar sikkerhedsventil (6 bar sikkerhedsventilen kan leveres i tilbehøret). Udblæsningsledningen skal trækkes til en udløbstragt. Min. anlægstrykket er 1,0 bar. Kedlerne er udelukkende tilladt til lukkede anlæg op til 6 bar. Den maks. fremløbstemperatur er fra fabrikken indstillet på 80 C og kan ved behov justeres til 90 C. Billede: Pumpegruppe (tilbehør) _201305

13 Installation Bemærk: Ved anlæggets laveste punkt skal der være en påfyldningsog tømmehane. Sikkerhedsteknik Min. anlægstrykket er 1,0 bar. Gaskedlerne er udelukkende tilladt til lukkede anlæg op til 6 bar. Den maks. fremløbstemperatur er fra fabrikken indstillet på 80 C og kan ved behov justeres til 90 C. Ved varmtvandsdrift er fremløbstemperaturen generelt 80 C. Ekstra krav til drift uden blandepotte - Anlæg med kun én CGB-75/100 - Snavsesamler i anlægsreturløb for CGB-75/100 - Afsaltning af opvarmningsvandet til 2-3 dh - Regulering af varmtvandsproduktion via MM-modulet (kon- - Beholderladepumpe min. DN 25 med min. 6 m løftehøjde - Den maks. fremløbstemperatur skal med parameter HG08 indstilles på 75 C Planlægningshenvisningerne mht. til vandbehandling skal overholdes, da der ellers kan optræde anlægsskader med vandudslip. For skader ved varmeveksleren, der opstår pga. iltdiffusion i opvarmningsvandet, overtager producenten intet ansvar. I tilfælde af, at der kan trænge ilt ind i systemet, anbefaler vi en systemadskillelse ved at mellemkoble en varmeveksler. Opvarmningsvand Generelle krav Der er fare for skader på kedlen med vandudslip, en dårligere varmeoverførsel eller korrosion. - Varmesystemet skal skylles igennem, før gaskedlerne tilsluttes, for at fjerne restprodukter som svejseslagger, pakgarn, - Montering af en si/snavsesamler i returen og regelmæssig vedligeholdelse af sien/snavsesamleren se Wolf tilbehør (5 - Automatisk udluftning af anlægget skal være åben under driften - Den maks. volumenstrøm på 100l/min (6000l/h) må ikke overskrides - Som påfyldnings- og efterfyldningsvand skal der anvendes drikkevand eller afsaltet vand. I den forbindelse må systemet ikke komme under en min. hårdhed på 2 dh. De anlægs- står i kapitlet "Planlægningshenvisning vandbehandling". - Hvis ilttilførsel ikke kan udelukkes, skal der monteres en veksler - Varmevandet ph-værdi skal lige mellem 8,2-8,5 - Påfyldnings- og efterfyldningsvand skal generelt afsaltes, afhærdning via ionudvekslere med et trin er ikke tilladt. I den forbindelse skal man se de tilladte metoder og grænseværdier i kapitlet "Planlægningshenvisninger vandbehandling" - Inhibitorer og forstbeskyttelsesmidler er ikke tilladte. - Der skal føres en anlægsbog, se Planlægningshenvisninger vandbehandling Efter korrekt fyldning af systemet, skal systemet opvarmes til maks. og derefter skal den samlede hårdhed og ph-værdien måles og indstilles igen. Efter 6-8 uger skal disse værdier kontrolleres og indstilles igen. Henvisning til stendannelse Stendannelsen påvirkes først og fremmest af, hvordan idrifttagningen foretages. Opvarm anlægget med den laveste effekt lanlæg anbefales det, at alle kedler tages i drift samtidigt, så hele kalkmængden ikke kan koncentrere sig til varmeveksleren på en enkelt kedel. Rørføringer skal kontrolleres for tæthed: Prøvetryk på varmtvandssiden maks. 8 bar. Før kontrollen lukkes spærrehanerne i varmekredsen til anlægget, da sikkerhedsventilen (tilbehør) ellers åbner ved 3 bar. Anlægget er fra fabrikken allerede kontrolleret for tæthed med 6 bar. Ved utætheder er der fare for vandudslip med materielle skader. Den maksimale volumenstrøm må ikke overskride 6.000l/h (100l/min). Ved en spec. anlægsvolumen >50l/kW skal den samlede hårdhedsgrad indstilles på 2-3 dh vha. afsaltningsprocessen _

14 Kondensvand tilslutning Installation Den medleverede vandlås skal tilsluttes ved forbrændingskammerkarrets tilslutningsstuds. Henvisning: Vandlåsen skal fyldes med vand inden idrift tagning. sørges for udluftning, så der ikke kan ske en tilbagevirkning Vandlås Billede: Vandlås Ved drift af anlægget med tom vandlås er der fare for forgiftning pga. udstrømmende røggasser. Fyld derfor med vand inden idrifttagning. Skru vandlåsen af, fjern den og fyld den op, indtil der kommer vand ud ved udløbet på siden. Skru vandlåsen fast igen, og sørg for, at pakningen sidder korrekt. Kondensvandet må kun ledes i rør, der er holdbare. Ved tilslutning af en neutralisator (tilbehør) skal du være opmærksom på den tilhørende vejledning. Billede: Neutralisator (tilbehør) Kondensatpumpe Hvis der anvendes en kondensatpumpe, kan alarmudgangen tilsluttes ved tilslutning E1. I den forbindelse indstilles varmeanlægsparameter HG13 på "2". Alarmudgangen frakobler anlægget, hvis kondensat ikke kan pumpes korrekt væk _201305

15 Installation Gastilslutning Lægningen af gasledningen samt tilslutningen på gassiden må kun foretages af en autoriseret gasinstallatør. Ved tæthedsprøvning af gasledningen skal gaskuglehanen ved kedlen være lukket. Rengør varmeanlæg og gasledning for restprodukter før tilslutning af kedlen, specielt ved ældre anlæg. Før idrifttagning kontrolleres rørforbindelser og tilslutninger for tæthed på gassiden iht. de lokale forskrifter. Der må kun anvendes godkendte, skumdannende lækagesøgespray. Ved ukorrekt installation eller ved brug af uegnede komponenter kan der strømme gas ud, hvilket kan forårsage fare for forgiftning og eksplosion. Billede: Gaskuglehane lige (tilbehør) På gasledningen skal der foran Wolf-gaskedlen være en gaskuglehane med brandsikringsanordning. Ellers er der i tilfælde af brand fare for eksplosion. Gasledningen skal lægges iht. angivelserne i de lokale forskrifter. Gasarmaturerne i kedlen må trykprøves med maks. 150 mbar. Ved højere tryk kan gasarmaturet blive beskadiget, så der er fare for eksplosion, kvælning og forgiftning. Ved tæthedsprøvning af gasledningen skal gaskuglehanen ved gaskedlen være lukket. Gaskuglehanen skal være tilgængelig. - Før montering sikres, at kedlen svarer til den lokalt eksisterende gasgruppe. Fabriksindstillingen afhængig af gastypen kan ses i nedenstående tabel. Naturgas H: Ws = 11,4-15,2 kwh/m 3 = 40,9-54,7 MJ/m 3 Flaskegas P: Ws = 20,2-21,3 kwh/m 3 = 72,9-76,8 MJ/m 3 Tabel: Fabriksindstillinger afhængigt af gastypen _

16 Montering af luft-/røggasføring OBS Der må kun anvendes originale Wolf-dele til den koncentriske luft-/røggasføring og røggasrør. Før røggasrøret installeres eller luft-/røggastilslutningen foretages, skal du være opmærksom på Planlægningshenvisninger luft-/røggasføring! Det anbefales at kontakte de ansvarlige myndigheder for området, før anlægget installeres. OBS De ansvarlige myndigheder for området skal også have fri adgang til røggas-målestudserne efter montering af loftsbeklædning. Billede: Eksempel luft-/røggasføring Ved lave udetemperaturer kan det forekomme, at den vanddamp, der findes i røggassen, kondenserer i luft-/røggasføringen og fryser til is. Isen skal forhindres i at falde ned vha. foranstaltninger på stedet, som f.eks. ved at der monteres en egnet snestopper _201305

17 El-tilslutning Generelle anvisninger Installationen må kun foretages af et autoriseret og forsyningsvirksomhedens lokale bestemmelser. Der er også spænding på anlæggets tilførselsklemmer, når tænd/sluk-kontakten er slået fra. El-tilslutningsboks Regulerings-, styre- og sikkerhedsanordningerne er forbundet med ledninger og kontrolleret. Nettilslutning kedel Ved fast tilslutning skal strømforsyningsnettet tilsluttes via en skilleanordning (f.eks. sikring, varmeanlægsnødstop) med Monteringsanvisning el-tilslutning Gør anlægget spændingsløst, før det åbnes. Klap reguleringen til side. Frigør el-tilslutningsboksen fra holderen. El-tilslutningsboksen kan monteres til højre eller venstre for anlægget på væggen. Åbn el-tilslutningsboksen. Fjern 70 mm isolering fra tilslutningskablet. gen fast. Isæt de tilsvarende ledninger ved Rast5-stikket. Stik de indvendige dele ind i tilslutningsboksen igen. Placér atter Rast5-stikket på den rigtige position. L1 N Z A1 N L1 N L1 L1 N N L1 N Nettilslutning 230 VAC/50 Hz L programmerbar udgang 230 VAC/50 Hz/ maks. 200 VA Ekstern pumpe (på stedet) 230 VAC/50 Hz/maks. 300 VA F 3,15 A programmerbar indgang potentialfri Ekstern føler Databus (regulator, radiostyret ur, udeføler med radiostyret ur, modtager, radiostyret udendørsføler) Rast5-stik alternativt venstre Tilslutningsboks fra fabrikken alternativt højre _

18 El-tilslutning Udskiftning af sikring Før udskiftning af en sikring, skal gaskedlen separeres fra strømnettet. Separation fra strømnettet kan ikke ske med tænd/sluk-kontakten på anlægget! Fare pga. elektrisk spænding ved elektriske komponenter. Rør aldrig ved elektriske komponenter eller kontakter, hvis gaskedlen ikke er separeret fra strømnettet. Livsfare! Sikring Billede: Afskærmning til tilslutningsboks åben Tilslutning beholderføler - Når der tilsluttes en beholder, skal beholderfølerens blå bøsning tilsluttes ved regulatorens blå stik. - Vær opmærksom på beholderens monteringsvejledning. blåt stik Billede: blåt stik til tilslutning beholderføler Tilslutning ekstern varmekredspumpe (på stedet) (230 VAC maks. 300 VA) Skru kabelsammenskruningen ind i tilslutningsboksen. Før tilslutningskablet gennem kabelsammenskruningen, og fastgør den. Tilslut pumpen 230 VAC ved klemme L1 og N og. Pumpen aktiveres ved forespørgsel i opvarmningsvands-, varmtvands- eller frostbeskyttelsesdrift. Billede: Tilslutning varmekredspumpe Tilslutning udgang A1 (230 VAC;200 VA) Skru kabelsammenskruningen ind i tilslutningsboksen. Før tilslutningskablet gennem kabelsammenskruningen, og fastgør den. Tilslut tilslutningskablet ved klemme L1, N og. Parametreringen af udgang A1 er beskrevet i tabellen på næste side. Billede: Tilslutning udgang A _201305

19 El-tilslutning Kode Betydning 0 Uden funktion Udgang A1 aktiveres ikke 1 Cirkulationspumpe 100 % Udgang A1 aktiveres ved varmtvandsproduktion vha. reguleringstilbehør (tidsmæssig). Uden tilbehørsregulator aktiveres udgang A1 konstant. 2 Cirkulationspumpe 50 % Udgang A1 aktiveres synkroniseret ved varmtvandsproduktion vha. reguleringstilbehør (tidsmæssig). 5 minutter til og 5 minutter fra. Uden tilbehørsregulator synkroniserer udgang A1 konstant i 5 minutters takt. 3 Cirkulationspumpe 20 % Udgang A1 aktiveres synkroniseret ved varmtvandsproduktion vha. reguleringstilbehør (tidsmæssig). 2 minutter til og 8 minutter fra. Uden tilbehørsregulator synkroniseres udgang A1 konstant. 4 Alarmudgang Udgang A1 aktiveres efter en fejl i løbet af 4 minutter. 5 Flammemelder 6 Beholderladepumpe (fabriksindstilling for A1) Udgang A1 aktiveres under en beholderpåfyldning. 7 Indblæsningsspjæld Før hver brænderstart aktiveres først udgang A1. En brænderfrigivelse sker dog først, når indgang E1 sluttes. Vigtigt: Indgang E1 skal også altid indstilles til parametre som indblæsningsspjæld! Tilbagemeldingen på indgang E1 skal ske med en potentialfri kontakt (24 V). Ellers skal der på stedet anvendes et relæ til potentialadskillelse. 8 Ekstern ventilation Udgang A1 aktiveres samen med gasarmaturet. Frakoblingen af ekstern ventilation (f.eks. udsug) under brænderdriften er kun nødvendig ved rumluftafhængig drift af anlægget. 9 Udgang A1 aktiveres parallelt til gasarmaturet. 10 Ekstern pumpe Udgang A1 kobler synkront med varmekredspumpen (HKP); Anvendelse ved f.eks. blandepotte/veksler _

20 El-tilslutning Tilslutning indgang E1 (24 V), potentialfri Tilslut tilslutningskabel for indgang 1 ved klemmerne E1 iht. diagram, fjern først "lusen" mellem a og b ved de pågældende klemmer. Billede: Tilslutning rumtermostat res med følgende funktioner: Kode Betydning 0 Uden funktion Reguleringen tager ikke hensyn til indgang E1. 1 Rumtermostat (fabriksindstilling) Ved åben indgang E1 spærres opvarmningsdriften (sommerdrift), også uafhængig af et digitalt Wolf-reguleringstilbehør. 2 Maksimaltermostat, anlægstrykovervågning eller kondenspumpe Tilslutningsmulighed for en maksimaltermostat, anlægstrykovervågning eller kondenspumpe. Indgang E1 skal sluttes ved en brænderfrigivelse. Ved åben kontakt bliver brænderen for varmt vand og varmeanlæg spærret, også for skorstensfejerdrift og frostbeskyttelse. 3 ikke anvendt 4 Flowovervågning Efter aktivering af pumpen skal indgang E1 lukkes inden for 12 sekunder. Hvis dette ikke er tilfældet, slukker brænderen og fejl 41 vises. 5 Overvågning indblæsningsspjæld Se programmering udgang A1, nr. 7. indblæsningsspjæld 8 Brænderblokering (BOB) Drift uden brænder Lukket kontakt, brænder spærret Varmekredspumpe og beholderladepumpe kører i normal drift Ved skorstensfejerdrift og frostbeskyttelse er brænderen frigivet Åben kontakt frigiver atter brænderen Tilslutning digitalt Wolf-reguleringstilbehør (f.eks. BM, MM, KM, SM1, SM2,) Der må kun tilsluttes regulatorer fra Wolf-tilbehørsprogrammet. Der er vedlagt et tilslutningsskema ved den pågældende tilbehørsdel. Som forbindelsesledning mellem reguleringstilbehør og kedlen skal der anvendes en ledning med to ledere (tværsnit > 0,5 mm²). Billede: Tilslutning Wolf-reguleringstilbehør digitalt (ebus-grænse- Tilslutning ekstern føler Den eksterne føler til digitalt reguleringstilbehør kan enten tilsluttes ved kontaktlisten for kedlen ved tilslutning eller ved kontaktlisten for reguleringstilbehøret. Billede: Tilslutning ekstern føler _201305

21 Påfyldning af anlægget For at sikre gaskedlens fejlfri funktion kræves en korrekt fyldning og en komplet udluftning. OBS Varmeanlægget skal skylles igennem, før gaskedlen tilsluttes, for at fjerne restprodukter som svejseslagger, pakgarn, kit osv. fra rørene. Kontroller snavsesamleren. - Gashanen skal være lukket! - Løsn ikke hætten ved automatudlufteren. - Åbn alle radiatorventiler - Åbn ventilen på returrøret, så varmeveksleren fyldes ensartet med vand nedefra - Hele varmeanlægget og kedlen fyldes i kold tilstand langsomt via påfyldningshanen på returrøret til ca. 2 bar - Åbn ventilen på fremløbet ved gaskedlen - Fyld varmeanlægget op til 2 bar. Under driften skal manometerets viser (på stedet) stå mellem 1,5 og 2,5 bar - Kontroller hele anlægget for tæthed på vandsiden - Åbn udluftningsventilen - Tænd for gaskedlen, temperaturvalg opvarmning på position 2 (pumpe kører, lysring til statusvisning viser konstant grøn farve) - Udluft pumpen, til dette formål løsnes og spændes udluftningsskruen - Udluft varmekredsen helt, til dette formål tændes og slukkes gaskedlen 5 gange efter hinanden i intervaller på 5 sek.. - Når anlægstrykket falder til under 1,5 bar påfyldes vand (planlægningsmateriale) - Åbn gaskuglehanen - Tryk på resetknappen Tænd/sluk-kontakt Resetknap Automatisk udlufter Termometer Udluftningsskrue varmekredspumpe Henvisning: - Under den konstante drift udluftes varme kredsen automatisk via automatudlufteren. - Ved anlægstryk under 1,0 bar går kedlen på fejl - Fyld og monter vandlåsen med vand Påfyldnings-/tømmehane Vandlås _

22 (om nødvendigt) 1) 5) Blandekammer Gasblænde Træk stikket ud (løsn først krydskærvskruerne) 2) Gastilslutning Fjern de 4 skruer NV8 ved gastilslutningen og tag forbindelsen af gasarmaturet. Fjern gasarmatur og gasblænde. Beskyttelsesmærkerne ved begge tilslutninger på det nye gasarmatur anbringes ved åbningerne for det fjernede armatur. Løsn gastilslutning ved gasarmaturet 3) 6) Gasblænde 6.7 Gasarmatur Skru blandekammeret af ventilatoren (3 stk. unbracoskruer 5 mm) og træk evt. luftindtagsrøret af Forskruning Gastilslutning - kammeret. 4) 7) O-ring Gasarmatur NV8 Gastilslutning Skru gasarmaturet af blandekammeret for gas/luft (4 skruer NV8). Monter O-ringen med silikonefedt i blæserens pakningsnot og monter blandekammer med gasarmatur ved blæseren. Skru gastilslutning tæt sammen med gasrøret _201305

23 Ændring til andre gastyper (om nødvendigt) Henvisning: 8) Dette monteringstrin sker før indbygning af blandekammeret og den komplette montering. 10) 9) Efter afmontering af den øverste beklædning, løsnes pladeskruens lås for luft-/røggasrør. Røggasblænde Ilæg røggasblænden Ø 53 mm i kondensatkarret og skub røggasrøret ind igen. gasblænden fjernes. Monter blandekammeret som beskrevet under punkt 6). Montering i omvendt rækkefølge. 11) Opdatering af typeskiltet De pågældende linjer på det vedlagte typeskilt klippes ud og klistres på de pågældende linjer på anlæggets typeskilt. Skub låsen for luft-/røggasrør i pilens retning. Træk røggasrøret ud af kondensatkarret fra oven. Ændringstypeskilt Billede: Opdatering af typeskiltet Ændringssæt for CGB-75/100 ifm. ændring til andre gastyper: (angiv det pågældende varenr. ved bestillingen) Ændring til naturgas H (G20) Kode 1000* Kode 6.7* Kode 1000* * Kode præget ind i gasblænde _

24 Kontrol af gastilslutningstrykket (gasstrømningstryk) Arbejde på gasførende komponenter må kun gennemføres af autoriseret installatør. Ved ikke korrekt arbejde kan der strømme gas ud, hvilket kan forårsage fare for eksplosion, kvælning og forgiftning. Kontrol af gastilslutningstryk Billede: Åbn skruerne Skruer - Gaskedlen skal være ude af drift. Åbn gashanen Lås beklædningen op med venstre og højre skrue. Løsn beklædningen forneden og hægt den af foroven - Løsn låseskruen ved målenippelen og udluft gastilførslen - Tilslut differenstrykmåler eller U-rør-manometer ved målenippelen ved +. Med - mod atmosfære - Tænd på afbryderen ferencetrykmåleren Billede: Kontrol gastilslutningstryk OBS Naturgas: Hvis tilslutningstrykket (strømningstryk) ligger uden for området på 18 til 25 mbar, må der ikke foretages indstillinger, og anlægget må ikke tages i drift. Der er fare for fejlfunktioner. OBS Flaskegas: Hvis tilslutningstrykket (strømningstryk) ligger uden for området på 25 til 35 mbar, må der ikke foretages indstillinger, og kedlerne må ikke tages i drift. Der er fare for fejlfunktioner. Gashane - Sluk på afbryderen; Luk gashanen. - Afmonter differenstrykmåleren og luk atter målenippelen tæt med låseskrue - Åbn gashanen - Kontroller målenippelens gastæthed - Det vedlagte henvisningsskilt skal udfyldes og klæbes fast på beklædningens inderside - Luk atter anlægget Billede: Afspærringsanordninger Hvis ikke alle skruer skrues ordentligt fast, så er der fare for gasudslip med fare for eksplosion, kvælning og forgiftning _201305

25 Den første idrifttagning og betjeningen af gaskedlerne, samt instruktionen af ejeren skal Idrifttagning / indstilling busadresse OBS - Kontroller korrekt montering af røggastilbehøret - Åbn afspærringsventiler på fremløb og returløb - Åbn gashanen - Kontroller at kedel og anlæg er tæt. N o r m a l t d r i f t s t r y k i k o l d t i l s t a n d 1,5-2,0 bar. Tilslut udløb fra sikkerhedsventil - Kontroller de monterede deles position, og at de sidder korrekt - Kontroller, at alle tilslutninger og forbindelser er tætte - Hvis tætheden ikke er sikret, er der fare for vandskader! - Tænd på reguleringens afbryder - Hvis kedlen starter korrekt, lyser statusvisningens lysring gult - Kontroller bortledning af kondensat - Gør kunderne fortrolige med betjeningen af anlægget vha. drifts- og betjeningsvejledningen og henvis til evt. nødvendig vandbehandling i forbindelse med på- og efterfyldning af vand på anlægget - Udfyld idrifttagningsprotokollen og overdrag vejledningerne til kunden Afbryder Billede: Samlet visning af reguleringen Energibesparelse Resetknap Lysring Termometer - Gør kunden opmærksom på mulighederne for energibesparelsen. - Henvis kunden til afsnittet "Anvisninger for en energibesparende driftsmåde" i driftsvejledningen. Indstilling af busadressen Indstilling af busadressen: Hold resetknappen nede, efter 5 sekunder vises den tilsvarende blinkkode (se tabel). Den pågældende adresse kan vælges med drejeknappen temperaturvalg varmt vand. Slip atter resetknappen. Busadresse Position drejeknap Varmt vand Visning lysring 1 1 blinker rødt 2 2 blinker gult 3 3 blinker gult/rødt 4 4 blinker gult/grønt 5 5 blinker grønt/rødt 0 6 blinker grønt (fabriksindstilling) _

26 Visning/ændring af reguleringsparametre OBS OBS Ændringer må kun gennemføres af autoriseret installatør eller Wolf-kundeservice. Ved ukorrekt betjening kan dette medføre funktionsfejl. Ved indstilling af parameter GB05 / A09 (frostbeskyttelse udetemperatur) skal du være opmærksom på, at frostbeskyttelse ikke længere er sikret ved temperaturer under 0 C. Dette kan beskadige varmeanlægget. For at undgå en beskadigelse af hele varmeanlægget, skal nattereduktionen ophæves ved udetemperaturer (under - 12 C). Hvis dette ikke overholdes, kan der optræde forøget isdannelse ved røggasmundingen. Se effektdataene for kedlen på typeskiltet. En ændring eller visningen af reguleringsparametrene er mulig via det ebus-kompetente reguleringstilbehør. Fremgangsmåden kan ses i betjeningsvejledningen for den pågældende tilbehørsdel. Indstillinger spalte 1 gælder for reguleringstilbehør ART, AWT Indstillinger spalte 2 gælder for Wolf-reguleringssystem med betjeningsmodul BM 1 2 Parameter Enhed Fabriksindst. min. maks. GB01 HG01 Koblingsdifference brænder K HG02 Nederste blæseromdrejningstal minimalt blæseromdrejningstal i % % CGB-75: 30 CGB-100: HG03 øverste blæseromdrejningstal Varmt vand Maksimalt blæseromdrejningstal varmt vand i % % CGB-75: 90 CGB-100: GB04 HG04 øverste blæseromdrejningstal Varme Maksimalt blæseromdrejningstal varmeanlæg i % % CGB-75: 90 CGB-100: GB05 A09 Frostbeskyttelse udetemperatur C ved tilsluttet udvendig føler og underskridelse pumpe til GB06 HG06 Pumpedriftsmodus > Pumpe til i vinterdrift 1 -> Pumpe til ved brænderdrift GB07 HG07 Efterløbstid kedelkredspumper min Efterløbstiden for varmekredspumpen i opvarmningsdrift i minutter GB08 HG08 eller Maks. begrænsning kedelkreds Fremløb-maks. C HG22 gælder for opvarmningsdrift GB09 HG09 Brændertaktblokering gælder for opvarmningsdrift min HG10 ebus-adresse Kedlens busadresse HG11 Varmtvandshurtigstart C Temperatur for pladevarmeveksler i sommerdrift (gælder kun for kombikedler) HG12 Gastype ikke understøttet GB13 HG13 Parametrerbar indgang E kapitlet "Tilslutning indgang E1" Rumtermostat GB14 HG14 Parametrerbar udgang A Udgang A1 (230VAC) kapitlet "Tilslutning udgang A1" Beholderladepumpe GB15 HG15 Beholderhysterese Koblingsdifference ved beholderpåfyldning HG21 Min. kedeltemperatur TK-min C _201305

27 Indstilling af den pumpe, der skal moduleres (tilbehør) I opvarmningsdrift: Varmekredspumpen (tilbehør) modulerer proportionalt med brændereffekten. Det betyder, at pumpen ved maks. brændereffekt kører med det maks. pumpeomdrejningstal for opvarmningsdrift. Ved min. brændereffekt kører pumpen med det min. pumpeomdrejningstal for opvarmningsdrift. Brændereffekten og pumpeomdrejningstallet reguleres dermed afhængigt af den nødvendige belastning til opvarmning. Strømforbruget reduceres pga. pumpens modulation. I varmtvandsdrift: Varmekredspumpen modulerer ikke, men kører med konstant indstillet pumpeomdrejningstal. I stand-by drift: Varmekredspumpen modulerer ikke, men kører med konstant indstillet pumpeomdrejningstal. Stand-by-drift 20 % Indstillingsgrænser: Omdrejningsgrænserne for opvarmningsdrift kan ændres med reguleringstilbehøret betjeningsmodul BM. Indstillinger spalte 1 gælder for reguleringstilbehør ART, AWT Indstillinger spalte 2 gælder for Wolf-reguleringssystem med betjeningsmodul BM 1 2 Parameter Enhed Fabriksindst. min. maks. GB16 HG16 Pumpeeffekt VK minimal % GB17 HG17 Pumpeeffekt VK maksimalt Parameter skal være indstillet mindst 5 % over parameter pumpeeffekt VK minimal % OBS For det minimale pumpeomdrejningstal opvarmningsdrift er det kun tilladt med indstillingsværdier iht. tabellen. Ellers er der fare for, at pumpen ikke starter. Derudover skal "Maksimalt pumpeomdrejningstal opvarmningsdrift ligge mindst 5 % over Minimalt pumpeomdrejningstal opvarmningsdrift, da pumpen ellers kører med 100 %. Problemafhjælpning: Problem Enkelte radiatorer bliver ikke rigtigt varme. I overgangsperioden (mellemste udetemperatur) opnås den ønskede rumtemperatur ikke. Ved meget lav udetemperatur opnås rumtemperaturen ikke. Problemafhjælpning Gennemfør en hydraulisk udligning, dermed menes, at varmere radiatorer neddrosles Øg den nominelle rumtemperatur ved regulatoren f.eks. fra 20 C til 25 C Indstil en mere stejl varmekurve ved regulatoren f.eks. fra 1,0 til 1, _

28 Begrænsning af maksimal varmeeffekt CGB-75/100 Effektindstilling (parameter GB04 eller HG04) Effektindstillingen kan ændres med det ebus-kompetente Wolf-reguleringstilbehør. Varmeeffekten bestemmes af gasblæseromdrejningstallet. Ved reduktion af gasblæseromdrejningstallet iht. tabellen tilpasses den CGB-75 Varmeeffekt (kw) Visningsværdi (%) CGB-100 Varmeeffekt (kw) Visningsværdi (%) Tabel: Effektindstilling Begrænsning af den maksimale varmeeffekt i forbindelse med en fremløbs-/returløbstemperatur på 80/60 C Maksimal varmeeffekt i [kw] Indstillingsværdier for parameter GB04 / HG04 eller med ebus-kompetent Wolf-tilslutningstilbehør i [%] _201305

29 Måling af forbrændingsparametre Forbrændingsparametrene skal måles ved lukket anlæg! Måling af indsugningsluften - Fjern skruen fra venstre måleåbning - Åbn gashanen - Før målesonden ind - Sæt gaskedlen i drift og drej temperaturvalg opvarmning om på skorstensfejersymbolet (statusvisningens lysring blinker gult) Måleåbning "Friskluft" Måleåbning "Røggas" - Mål temperatur og CO 2 Ved et CO 2 -indhold >0,2 % ved koncentrisk luft-/røggasføring foreligger der en utæthed i røggasrøret, der skal afhjælpes - Efter målingen slukkes kedlen, målesonden fjernes og måleåbningen lukkes. Sørg for, at skruerne sidder tæt! Billede: Måleåbninger Måling af røggasparametre Ved åben måleåbning kan der træde røggas ud i opstillingsstedet. Der er fare for kvælning. - Fjern skruen fra højre måleåbning - Åbn gashanen - Sæt gaskedlen i drift og drej temperaturvælgeren om på symbolet skorstensfejer (statusvisningens lysring blinker gult) - Før målesonden ind - Mål røggasværdier - Efter målingen fjernes målesonden, og måleåbningen lukkes. Sørg for, at skruerne sidder tæt! Tænd/sluk-kontakt Billede: Samlet visning af reguleringen Temperaturvælger _

30 Indstilling gas-/luftforbindelse OBS CO 2 -indstilling Indstillingsarbejdet skal gennemføres i nedenfor beskrevne rækkefølge. Gasarmaturet er fra fabrikken allerede indstillet til gastypen iht. typeskiltet. Der må kun foretages en indstilling ved gasarmaturet efter ændring til en anden gastype eller ved service. Åbn nogle radiatorventiler ved for lille varmeafsætning. A) CO 2 -indstilling ved maksimal belastning (skorstensfejerdrift) Lås beklædningen op med venstre og højre skrue. Løsn beklædningen forneden og hægt den af foroven. - Fjern skruen fra venstre måleåbning Røggas. - Før målesonden for CO 2 -måleren ind i måleåbningen Røggas (ca. 120 mm). - Drej temperaturvælgeren om på position skorstensfejer. (lysring til statusvisning blinker med gul farve). - Kontrollér, at varmeanlægget ikke er elektronisk begrænset. - Mål CO 2 -indholdet ved fuld belastning og sammenlign med værdierne i nedenstående tabel. - Ved behov korrigeres CO 2 -indholdet med gasgennemstrømsskruen ved gasarmaturet iht. tabellen. Billede: Åbn skruerne Skruer Luk atter frontbeklædningen tæt og skru den fast efter vedligeholdelse. Ved beskadiget røggassystem kan der være fare for forgiftning pga. kulilte! Gasgennemstrøms-skrue Billede: Gasarmatur - drej mod højre - CO 2 indholdet bliver lavere - drej mod venstre - CO 2 indholdet bliver højere Naturgas H 8,6 % ± 0,2 % Åbn anlægget ved maksimal belastning Flaskegas P 10,1 % ± 0,2 % Måleåbning "Røggas" - Skorstensfejerdrift afsluttes ved at dreje temperaturvælgeren tilbage til udgangspositionen. Billede: Røggasmåling ved åbent anlæg _201305

31 CO 2 -indstilling B) CO 2 -indstilling ved maksimal belastning (softstart) skruetrækker. - Gaskedlen startes på ny ved at trykke på Resetknappen. - Ca. 20 sekunder efter brænderstart kontrolleres CO 2 - indholdet med CO 2 -måleren og der efterjusteres evt. ved skal ske inden for 180 sek. efter brænderstart. Gentag evt. startfasen til indstillingen ved at trykke på Resetknappen. - Under denne indstilling må der ikke ske varmtvandsdrift! Sikkerhedsskrue Nulpunktsskrue Gasgennemstrømsskrue Billede: Gasarmatur - drej mod højre - CO 2 højere! - drej mod venstre - CO 2 lavere! Naturgas H 8,5 % ± 0,2 % Anlæg åbent ved minimal belastning Flaskegas P 9,7 % ± 0,2 % - Drej sikkerhedsskruen i igen. C) Kontrollér CO 2 -indstillingen - Efter arbejdet monteres beklædningen, og CO 2 -værdierne kontrolleres ved lukket anlæg. Vær ved CO 2 -indstillingen opmærksom på CO-emissionen. Er CO-værdien ved korrekt CO 2 -værdi > 300 ppm, så er gasarmaturet ikke indstillet korrekt. Gør følgende: - Drej nulpunktsskruen helt ind - Åbn nulpunktsskruen 1½ omdrejning - Gentag indstillingsprocessen fra afsnit A) - Ved korrekt indstilling skal gaskedlen være indstillet på CO 2 - værdierne iht. omstående tabel. Billede: Røggasmåling ved lukket anlæg Måleåbning "Røggas" D) Afslutning af indstillingsarbejdet - Sluk kedlen og luk atter måleåbninger og slangetilslutningsnippeler. Kontrollér, at gasledningen og rørforbindelser er tæt. Naturgas H 8,8 % ± 0,5 % Anlæg lukket ved maksimal belastning Flaskegas P 10,3 % ± 0,5 % Naturgas H 8,7 % ± 0,5 % Anlæg lukket ved minimal belastning Flaskegas P 9,9 % ± 0,5 % _

32 Idrifttagningsprotokol Idrifttagningsarbejde Måleværdier eller bekræftelse 1.) Gastype Naturgas H Flaskegas Wobbe-indeks Driftsvarmeværdi kwh/m³ kwh/m³ 2.) Gastilslutningstryk kontrolleret? 3.) Gastæthedskontrol gennemført? 4.) Luft-/røggassystem kontrolleret? 5.) Rørforbindelser kontrolleret for tæthed? 6.) Fyld vandlåsen 7.) Kedel og anlæg udluftet? 8.) Anlægstryk 1,5-2,5 bar til stede? 9.) Anlæg gennemskyllet? 10.) Vandbehandling iht. "Planlægningshenvisning vandbehandling" gennemført. ph-værdi tilpasset Samlet hårdhedsgrad tilpasset ph-værdi dh 11.) Ingen kemiske tilsætningsmidler (inhibitorer, frostbeskyttelsesmiddel) påfyldt? 12.) Gastype og varmeeffekt står på mærkaten? 13.) Funktionskontrol gennemført? 14.) Røggasmåling: Røggastemperatur brutto Indsugningslufttemperatur Udstødningstemperautur netto ) eller iltindhold (O ) 2 2 Kulilteindhold (CO) t A ( C) t ( C) L (t A -t L ) ( C) % ppm 15.) Beklædning monteret? 16.) Bruger fået instruktion, dokumenter overdraget? 17.) Idrifttagning bekræftet? _201305

33 Vedligeholdelses- og planlægningsdata Resterende løftehøjde for varmekredspumpen (tilbehør) Pumpen styres moduleret afhængig af brænderbelastningen. Den resterende løftehøjde kan ses i diagrammerne. CGB-75/100 Resterende løftehøjde med pumpegruppe (tilbehør) Resterende løftehøjde [mbar] Vandmængde [l/h] Hydraulisk tryktab i anlægget uden pumpe CGB-75/100 Tryktab Tryktab [mbar] maksimal 100 vandmængde 80 CGB spredning 40 CGB spredning Vandmængde [l/h] _

34 Vedligeholdelses- og planlægningsdata Følermodstande Modstand [ohm] Temperatur [ C] Temperatur/modstand 0 C C C C C C C C C C C C 628 Maks. spredning I CGB-75/100 er der integreret en varmeveksler-beskyttelsesfunktion. Denne forhindrer spændinger i materialet, ved at den maksimale temperaturforskel mellem frem- og returløb begrænses. Fra 28 K drosles effekten. Hvis der alligevel opnås 38 K, slukker brænderen kortvarigt uden fejlmeddelelse. Denne reaktion skal der tages hensyn til ved valg af komponenter (f.eks. pumper, varmevekslere, beholdere). Maks. volumenstrøm For høje strømningshastigheder kan medføre kavitation. Maksimal volumenstrøm ved Q maks. : CGB-75/ l/h (100 l/min) Tilslutningstyper Anlæg Type 1) Driftsmåde kan tilsluttes ved Luft-/røggasføring CGB- 75/100 rumluftafhængig rumluftuafhængig Skorsten ikke fugtfølsom Luft-/ røggasskorsten X X 2), Godkendt luft/ røggasføring iht. BR ikke fugt-følsom. røggasledning 1) af forbrændingsluft og opfylder forhøjede tæthedskrav. 2) Ved varenr. B23, B33 tilføres forbrændingsluften fra installationsrummet (rumluftafhængigt gasapparat). Ved varenr. C tilføres forbrændingsluften fra det fri via et lukket systemn (rumluftuafhængigt gasapparat) _201305

35 Planlægningshenvisninger vandbehandling Før idrifttagning skal systemet rengøres/skylles grundigt, og i returløbet og i umiddelbar nærhed af varmeanlægget. På- og efterfyldningsvand må kun produceres vha. en afsaltningsproces. I hvilket omfang vandbehandling er nødvendig, fremgår af "Diagrammet Vandbehandling" og "Tabellen Maksimal tilladt samlet hårdhed". Systemvandet må ikke komme under en samlet hårdhedsgrad på 2 dh, dette svarer til en hårdhedsgrad og den tilsvarende maks. ledningsevne er an- tilladt samlet hårdhed ). Til dette formål skal det afsaltede vand Tilsætningen af kemiske midler, samt en afkalkning via ionudvekslere med et enkelt trin er ikke tilladt, da der kan optræde anlægsskader med vandudslip. føres en anlægsbog. Tilladte metoder: - Afsaltning via omvendt osmose - Påfyldning af destilleret vand Samlet hårdhed i dh Vandbehandling nødvendig Diagram: Vandbehandling Vandbehandling ikke nødvendig Anlægsvolumen i l CGB-75 CGB-100 Rensning af varmevand i overensstemmelse med VDI 2035: Vi anbefaler en ph-værdi for varmevandet også ved blandingsinstallationer af forskellige materialer mellem 8,2 og 8,5. Rekvirer en vandanalyse fra vandværket. Hermed kontrolleres, om den samlede hårdhed er tilstrækkelig lav. Ved en spec. anlægsvolumen V >= 10l/kW skal den næstlaveste grænseværdi, ved V >= 20l/kW den tredjelaveste grænseværdi ved V >= 40l/kW den laveste grænseværdi fastsættes fra nedenstående tabel. Ved en spec. anlægsvolumen >50l/kW skal den samlede hårdhedsgrad indstilles på 2-3 dh vha. afsaltningsprocessen. Hvis varmeanlægget er integreret i systemet uden en blandepotte, skal den samlede hårdhed indstilles på 2 3 dh (LF Grænseværdier afhængige af det spec. anlægsvolument V A (V A = anlægsvolumen/laveste enkelteffekt) Omregning samlet hårdhed: 1 mol/m³ = 5,6 dh V A V A > 10 l/kw og < 40 l/kw V A Samlet hårdhed / sum alkaliske jordarter Samlet hårdhed / sum alkaliske jordarter Samlet hårdhed / sum alkaliske jordarter Samlet varmeeffekt Ledningsevne Ledningsevne Ledningsevne [kw] [ dh] [mol/m³] cm] [ dh] [mol/m³] cm] [ dh] [mol/m³] cm] 1* < ,8* 0,36-3,0* ,2 0,36-2, ,36-0, ,2 0,36-2, ,4 0,36-1, ,36-0, ,4 0,36-1, ,36-0, ,36-0, > ,36-0, ,36-0, ,36-0, *) til varmevekslere (<0,3l/kW) og systemer med elektriske varmeelementer Trinvis skærpelse af kravet vha. den spec. anlægsvolumen (V A = anlægsvolumen/laveste enkelteffekt) og den samlede varmeeffekt Den samlede påfyldningsvandmængde over anlæggets aktiveringstid må ikke overskride det tredobbelte af varmeanlæggets nominelle volumen. OBS!: En samlet hårdhed på 2 dh må ikke underskrides _

36 Planlægningshenvisninger vandbehandling Eksempel: Anlæg med en 170 kw kedel; Anlægsvolumen V anlæg = 4000 l V = 4000 l / 170 kw = 23,5 l/kw Dette er større end 10 l/kw, derfor skal der i stedet for trin 2 vælges trin 3. Påfyldnings- og efterfyldningsvandet skal ligge inden for området 2 til 8,4 dh Hvis den samlede hårdhed for det ubehandlede drikkevand er for høj, skal en del af påfyldnings- og efterfyldningsvandet afsaltes: Der skal påfyldes A % afsaltet vand: A = 100 % [(C maks. 0,1 dh) / (C drikkev. Eksempel: Anlægseffekt = 170 kw; Anlægsvolumen V anlæg = 4000 l; Volumen af påfyldningsvandet V efterfyldning = 1000 l Samlet hårdhed for drikkevandet C drikkev. = 18,5 dh; Maksimal tilladt samlet hårdhed C maks. = 8,4 dh Anlægseffekt = 170 kw; Anlægsvolumen V anlæg = l; Volumen af påfyldningsvandet V påfyldning = l VA spec = 4000 l / 170 kw = 23,53 l/kw Samlet hårdhed for drikkevandet C drikkev. = 18,5 dh; Maksimal tilladt samlet hårdhed C maks. = 8,4 dh C maks. C drikkevand Maksimal tilladt samlet hårdhed i dh Samlet hårdhed på det ubeh. drikkevand i dh Andel af påfyldningsvand, der skal renses: 54,9 % af påfyldnings- og efterfyldningsvandet skal afsaltes. Vi anbefaler ved første påfyldning at medregne det forventede efterfyldningsvand. Så kan der senere påfyldes ubehandlet drikkevand. V rensning anlæg + V efterfyldning ) Ved store anlæg i trin 4 må efterfyldningsvandet ikke medregnes ved første påfyldning. V rensning Ved påfyldning af anlægget skal der påfyldes l afsaltet vand. Derefter kan der op til V maks. påfyldes med drikkevand. Ved påfyldning kontrolleres regelmæssigt, at den tilladte samlede hårdhed ikke overskrides. V rensning anlæg ) _201305

Rensning af opvarmningsvand. Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler

Rensning af opvarmningsvand. Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler Anlægs- og driftsbog Rensning af opvarmningsvand Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler Vigtigt! Anlægs-/ og driftsbogen skal opbevares af ejeren/brugeren

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning

Monterings- og brugsvejledning Monterings- og brugsvejledning Gaskedel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den driftsansvarlige! Garantikravene bortfalder, hvis denne vejledning ikke

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Kondenserende gaskedler MGK

Kondenserende gaskedler MGK Kondenserende gaskedler MGK Teknisk information Teknisk information Kondenserende gaskedel til drift og opvarmning af vand Testet i henhold til EN 437 / DIN EN 483 / DIN EN 677 og efter EU-bestemmelser.

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK Monteringsvejledning Installationssæt Logamax plus GB6-80/00 Til installatøren Skal læses omhyggeligt før montering 6 70 64 739 (0/008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forskrifter 3. Om denne

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Gaskedel med solvarmebeholder CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes.

Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes. Monteringsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-5 CGB-50 Naturgasfyr Naturgasfyr Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton EcomLine VR Indholdsfortegnelse Forskrifter, retningslinjer.............. 3 2 Mål, tilslutninger af gas/vand........... 4 3 Montage............................

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 Naturgasfyr CGB-20 Naturgasfyr CGB-K-20 Kombifyr CGB-24 Naturgasfyr CGB-K-24 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere Rensevejledning for skorstensfejere Denne vejledning er et uddrag af afsnit fra den originale drifts- og montage-vejledning til den kondenserende oliekedel WTC-OW 15 A fra Weishaupt. Disse afsnit er det

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6301 9033 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6304 6648 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende naturgasfyr med varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler CGS-20/160 CGS-24/200 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Driftsmanual vandkvalitet

Driftsmanual vandkvalitet Driftsmanual vandkvalitet Til kedler af aluminium Til installatøren Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 720 642

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/100 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening Forord Kære kunde! Denne vejledning er beregnet til væghængte kondenserende

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 200 Type CM2 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder 6/2009

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere