DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3

4 1 r. iö, - 5 lo

5

6

7 GRÆNSE SPØRGSMAALET BIDRAG TIL DETS HISTORIE EN REDEGØRELSE AF H. P. HANSSEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL K.JØ BENHAVN OG KRISTIANIA MDCCCCXX

8

9 GRÆNSE SPØRGSMAALET

10

11 GRÆNSE SPØRGSMAALET BIDRAG TIL DETS HISTORIE EN REDEGØRELSE AF H. P. HANSSEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG - KJØBENHAVN OG KRISTIANIA MDCCCCXX

12 OPLAG 1500 EKSEMPLARER GYLDENDALS FOR LAGST RYKKE RI KJ03ENHAVN

13 FORHANDLINGERNE i den danske Rigsdag og Drøftelserne i den danske Presse har vist, at man i vide Kredse i Danmark vedvarende gør sig ganske falske og misvisende Forestillinger om Karakteren af de Forhandlinger, der forud for det historiske Møde paa Folkehjem d. 16. og 17. November 1918 er førte i Berlin. Jeg har tidligere meddelt, at det er min Hensigt i Sønderjydske Aarbøger" at give en paa aktmæssigt Materiale bygget Fremstilling af Sønderjylland under Krigen" i Lighed med den Fremstilling, jeg i det samme Tidsskrift har givet af Sønderjylland under Køllerpolitiken". Men da dette først vil kunne ske paa et senere Tidspunkt, og da Begivenhederne umiddelbart efter Tysklands Sammenbrud vedvarende er Genstand for en livlig Drøftelse under den politiske Diskussion, skal jeg, støttet paa mine Dagbogsoptegnelser, Breve og Beretninger, her give en kort, kronologisk Fremstilling af Begivenhedernes Udvikling. Da Rigskansler Grev Hertling den 30. September 1918 blev afskediget, sad jeg i den tyske Rigsdags Finansudvalg. Alle var her enige om at opfatte Afskedigelsen som Udslag af en indenrigspolitisk Krise. Flertallets Løsen var: Tysklands Demokratisering og Parlamentarisering. Den preussiske Valgret skulde reformeres og Junkervælden brydes. Paa dette Program skulde den nye Regering dannes. Jeg rejste samme Aften hjem for at forberede de kommende Landdagsvalg. Da jeg den 3. Oktober kom tilbage til Berlin, forefandt jeg en helt ny Situation. Straks efter min Ankomst til Byen gik jeg hen i Rigsdagen. Den første Kollega, jeg her traf, var min Sidemand i Plenarsalen, den senere Statsminister Siwkowich i Mecklenborg-Schwerirr. Han meddelte mig fortroligt, at der var indløbet en Depeche fra Hindenburg, hvori

14 6 han betegnede Krigens Fortsættelse som formaalsløs (zwecklos), og forlangte, at der skulde dannes en Regering, som var villig til hurtigst muligt at afslutte Vaabenstilstand og derefter Fred med de Allierede. En national-liberal Kollega sluttede sig til os og fortalte, at Regeringen vilde tilbyde at slutte Fred paa Grundlag af Wilsons 14 Punkter. Dette vilde bl. a. medføre, at Posen maatte afstaas til det genrejste Polen. Det var om Aftenen. Dagen efter den 4. Oktober søgte jeg straks Forbindelse med Rigsdagskollegaer af de forskellige Partier for at faa Klarhed over Situationen. Jeg gik først til de uafhængige Socialdemokraters Fører Rigsdagsmand Haase og spurgte ham: Er det rigtigt, at Hindenburg har betegnet Krigens Fortsættelse som formaalsløs?" Jeg har givet Tavshedsløfte," svarede han, men De har sagt Ordet." Jeg spurgte derefter Centrums Fører Erzberger, om der var indtraadt alvorlige Forandringer i Situationen: Kruset er knust. Der er kun Skaar tilbage," svarede han. Har De Klarhed over Stillingen?" spurgte jeg Welfernes Fører Alpers: Prins Max af Baden bliver Rigskansler," svarede han, og han har kun én Opgave: at slutte Fred hurtigst muligt." Har Hindenburg telegraferet andet og mere, end at Krigens Fortsættelse er formaalsløs?" spurgte jeg den uafhængige Socialdemokrat Dr. Oscar Cohn. Ja, han har tilføjet: Es ist die letzte Stunde!"" og krævet en Regering, som straks vil indlede Vaabenstilstands- og Fredsunderhandlinger." I Læsesalen traf jeg tre ansete frisindede Rigsdagsmænd, Vicepræsident Dowe, Professor Liszt og Dr. Müller, Meinungen. De stadfæstede, at Sammenbrudet var der. Dr. Müller meddelte, at der sporedes en tiltagende Panik i Bajern. Krigslaanene solgtes allerede til en Kurs af 70. Efter at have orienteret mig paa denne Maade, havde jeg en fortrolig Samtale med Polakkerne Seyda og Korfanty. De meddelte mig, at Polakkerne afholdt Fraktionsmøde samme Aften, og at der paa dette Møde vilde blive stillet Forslag

15 7 om nu aabent og i fuld Offentlighed at rejse Kravet om Polens Genoprejsning. Derefter opsøgte jeg Rigsdagsmand Hauss fra Strassburg. Jeg traf ham i Samtale med et Par Centrumsmænd. Understatssekretær Dr. Lewald havde været hos ham og opfordret ham til at overtage en Stilling som Understatssekretær i en ny Regering i Elsass-Lothringen. Regeringen vilde gøre et sidste Forsøg paa at redde de annekterede Provinser ved at give dem frit Selvstyre indenfor Rigets Ramme. Elsass-Lothringen stod vedvarende under Militærdiktatur, og de elsass-lothringske Rigsdagsmænd befandt sig i en overordentlig vanskelig Stilling. Generalerne havde Haand- og Halsret over dem. Rigsdagsmand Leweque fra Metz var i 1916 uforsigtig nok til i en Jernbanevogn at tillade sig en kritisk Bemærkning om Undervandskrigen. Som Følge deraf blev han landsforvist til Pommern, hvor han, skønt den samlede Rigsdag gentagne Gange traadte i Skranken for ham, maatte sidde i over to Aar, til Sammenbrudet kom. Hauss var ængstelig og nervøs. Han havde ikke Overblik over Sammenbrudets Omfang, var betænkelig ved at afvise Opfordringen og overtog efter en kort Betænkningstid Hvervet. Jeg betragtede dette som et Fejlgreb, billigede derimod Polakkernes Standpunkt og besluttede straks at rejse det nordslesvigske Spørgsmaal. Da Vælgerforeningens Formand Gaardejer /. N. H. Skrumsager var syg, sendte jeg Ilbreve til dens Næstformand Gaardejer P. Grau, Pøl, og dens Sekretær Gaardejer M. Simonsen, Flovt, og meddelte dem kort Tysklands Sammenbrud. Samtidig opfordrede jeg ved Iltelegrammer Landdagsmændene Kloppenborg Skrumsager og Nis Nissen til ufortøvet at komme ned til Berlin. Den 5. Oktober gav jeg Vælgerforeningens Sekretær Ordre til at sammenkalde Vælgerforeningens Bestyrelse og Tilsynsraad til et Møde i Flensborg den 12. Oktober. Samme Dag skildrer jeg Situationen paa følgende Maade i et Brev til mit Hjem: Her gaar det over alle Bredder. Rigsdagen er som en Bikube. Vi staar overfor et fuldstændigt

16 8 Sammenbrud. Wilson er opfordret til at indlede Fredsforhandlinger paa Grundlag af Wilson-Programmet. Man er forberedt paa at afstaa Elsass-Lothringen og polske Landsdele. Jeg arbejder aabent for Nordslesvigs Afstaaelse og finder Forstaaelse. Freden vil efter alt at dømme komme inden Jul." Om Eftermiddagen traf jeg i Rigsdagens Foyer min mangeaarige Kollega Dr. David, som lige var bleven udnævnt til Understatssekretær i Udenrigsministeriet. Jeg opfordrede ham til nu at løse det nordslesvigske Spørgsmaal paa Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret. Det nordslesvigske Spørgsmaal er jo ikke opført i Wilsons 14 Punkter," svarede han. Men det vil sikkert nok blive anmeldt af Danmark, saa maa vi se, hvad der kan gøres." Under vor Samtale samledes der en Kreds af Rigsdagsmænd om os. Blandt dem var ogsaa Noske, som fulgte Samtalen med megen Opmærksomhed. Hvor mange Danske drejer det sig om i Nordslesvig?" spurgte han pludselig. 160, ,000," svarede jeg. Na! dann schmeissen wir einfach die 180,000 Dänen zu den Polen und Franzosen," raabte han bittert, snurrede om paa Hælen og gik. Dr. David fulgte ham. Da jeg derefter gik ned ad den store Foyer, kom Rigsdagsmand Haegy, Præst i Øvreelsass og Wetterlés mest intime Ven, springende ud fra en Sideniche. Hr. Kollega! Hvad mener De nu?" hviskede han stærkt ophidset, idet han greb min Haand. Jeg mener, at nu vil Elsass-Lothringen komme tilbage til Frankrig og Nordslesvig til Danmark," svarede jeg. Vi talte videre. Haegy erklærede, at han ønskede Tilslutningen til Frankrig paa Grundlag af en Folkeafstemning. Hvilken Jubel og Glæde vil der ikke blive hjemme, hvor ingen endnu aner noget!" udbrød han bevæget. Polakken Korfanty kom hen imod os, lidenskabeligt oprørt, med funklende Øjne og store Armbevægelser. Nu tror jeg atter paa Guds Retfærdighed!" udbrød han patetisk, idet han sluttede sig til os.

17 9 Har De tvivlet paa den?" spurgte Haegy bebrejdende. Ja," raabte Korfanty heftigt, da de i 1914 gik frem over. Marne, da de truede Paris, da Vorherre taalte deres Grusomheder i Polen og Galizien blev lagt øde, da mistede jeg Troen paa Guds Retfærdighed!" Og derpaa i et Jubelskrig: Men nu er det værd at leve!" Og Haegy, som i Dag helt glemte sin Præsteværdighed, istemte lidenskabeligt: Donnerwetter! Ja!" 1 det samme kom Polakkernes Førstemand, den nuværende Præsident i den polske Rigsdag i Warschau Hr. v. Trampczinsky, smilende hen imod os, rakte mig begge Hænder, nikkede til de andre og hilste: Goddag, alle I forhenværende Herrer Preussere!" Da vi skiltes, stødte jeg paa Eduard Bernstein. Har De hørt, hvad derer foregaaet i Seniorenkonvent?" spurgte han.»nej." Regeringen har opfordret Præsident Wilson til at indlede Fredsforhandlinger og erklært sig villig til at slutte Fred paa Grundlag af hans 14 Punkter. Da Vicekansler Payer meddelte dette, udbrød Grev Westarp forfærdet: Men det er dog skrækkeligt! Det betyder jo, at vi maa afstaa Posen!" Hr. Greve," svarede Payer roligt, vi maa være forberedte paa at bringe anderledes store Ofre!" Den 6. Oktober. I Rigsdagen fortalte den østrigske Journalist Dr. Hofrichter mig, at det i Forgaars var gaaet overordentlig haardt til i den konservative Fraktion. Hr. v. Heydebrand und der Lasa havde været rasende. Wir sind belogen und betrogen!" havde han raabte. Vi har stolet paa den øverste Hærledelse og indstillet vor Politik derefter. Han havde slaaet i Bordet og været helt ude af sig selv. Det var endt med, at han brast i Krampegraad og maatte føres ud af Salen. Om Aftenen ankom Landdagsmændene Kloppenborg Skrumsager og Nis Nissen til Berlin. Den 7. Oktober. De to Landdagsmænd mødtes med mig paa mit Værelse i Hotel Fiirstenhof", hvor jeg satte dem ind i Situationen. Vi planlagde et ret storstilet Oplysningsarbejde og var enige

18 10 om, at det nu gjaldt om at faa Interessen for det nordslesvigske Sporgsmaal vakt i de videste Kredse. Den 8. Oktober fik jeg et ret omfattende Materiale, som jeg straks havde skrevet efter, sendt hjemmefra, og Kloppenborg Skrumsager og Nis Nissen supplerede det i de følgende Dage efter min Anvisning fra Bibliothekerne. Vi lod en Del af Materialet, deriblandt Pragfredens 5, trykke, købte Kort og Bøger og begyndte en maalbevidst Propaganda. Den 9. Oktober havde vi en indgaaende Forhandling paa mit Værelse i Hotel Fürstenhof". Om denne Sammenkomst har jeg noteret følgende i min Dagbog: I Middags havde vi Fraktionsmøde paa mit Værelse. Vi besluttede at begrænse vore Bestræbelser til at kræve, hvad der virkelig efter Sprog og Sindelag er dansk, tilbage til Danmark. Vi drog paa Kortet en Grænselinje fra sydfor Tønder, lige nordfor Aventoft med Aaen og videre med Skelbækken, ind søndenom Frøslev til Padborg Station. Derfra med Aaløbet ned og med en lille Bugt ved Kobbermøllen ned til Flensborg Fjord. For denne Grænse vil jeg nu arbejde under mine Samtaler med Parlamentarikerne og Regeringens Repræsentanter. Vi aftalte Programmet for Vælgerforeningens Møde i Flensborg paa Lørdag og drøftede, hvad der videre skulde gøres her." Den 10. Oktober. Jeg affattede en Beretning om Situationen til Folketingsmændene J. C. Christensen og Neergaard, oplæste den for de to Landdagsmænd, som godkendte den, og fik den otte Dage senere afsendt til København med sikkert Bud. I Beretningen opfordrede jeg dem til energisk at støtte os i vore Bestræbelser. De to Landdagsmænd flyttede nu efter min Opfordring hen i Hotel Fürstenhof", hvor vi indrettede et særligt Kontor og fra nu af udfoldede en betydelig Virksomhed med Udbredelse af oplysende Materiale om Forholdene i Nord-

19 11 siesvig. Vi besluttede, at Nis Nissen skulde blive paa Vagt i Berlin og lede Arbejdet der, mens Kloppenborg og jeg den 11. Oktober rejste til Flensborg for at deltage i Vælgerforeningens Bestyrelses- og Tilsynsraadsmøde. Om dette Møde, som altsaa blev afholdt den 12. Oktober, har jeg følgende Notits i min Dagbog: Tilsynsraadsmødet i Vælgerforeningen, som jeg havde forlangt sammenkaldt, begyndte Kl /' 2 og var godt besøgt. Kun 3 Medlemmer var udeblevne. P. Grau aabnede Mødet. Jeg indledede med en kort Bemærkning, gav først en Oversigt over Stillingen og klarlagde derefter Opgaverne: 1) Indsamling af et Fond paa mindst 100,000 Mark. 2) Indretning af fast ugentlig Kurertjeneste mellem Nordslesvig og Berlin. 3) Oprettelse af faste Efterretningsstationer i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Flensborg. 4) Forberedelse af Deputationer. 5) Vedtagelse af en Petition. Under Forhandlingerne opfordrede jeg Medlemmerne til en for en at udtale sig om Stillingen og Stemningen i Nordslesvig. I danske Kredse var Stemningen løftet og god. En Undtagelse dannede kun P. Tønders og Jes Mærsks Distrikter, hvor Handelsprofiten syntes at have demoraliseret en Del danske Folk. Hjemmetyskerne vil i stor Udstrækning helst tilbage til Danmark. De yngre er gennemgaaende yderst forbitrede over den Behandling, de har døjet, det gentages fra alle Sider. Derefter kort Drøftelse af Grænsespørgsmaalet, som gav glædelig Enighed om Flensborglinjen. Kun P. Tønder, som før altid har slaaet paa 5, krævede nu Ejdergrænsen uden Afstemning, medens Lorenz Poulsen talte varmt for Flensborg, men indrømmede, at en Grænse lige nordfor Flensborg var mulig, men en Grænse lige sydfor Flensborg umulig. Pengebevillingen vedtoges straks med varm Tilslutning. Man tilbød om fornødent at skaffe x / a Million. Da jeg for-

20 12 langte 10,000 Mark til et hemmeligt «Fond, tilbød man mig straks 20,000. Alle lovede at arbejde godt." Det vedtoges paa Mødet at udnævne 3 Hjælpesekretærer til Støtte for Vælgerforeningens Sekretær, Gaardejer Martin Simonsen. Dertil valgtes Redaktør A. Lebeck, Haderslev, Sparekassedirektør Nis Nissen, Nordborg, og Journalist Andr. Grau, Flensborg. Paa Mødet udtalte H. Jefsen Christensen, Høgsbro, at Stemningen i Danmark var meget daarlig. Der var Tanker fremme om kun at tage Nordslesvig tilbage, naar det danske Folk ved en almindelig Folkeafstemning gav sit Samtykke dertil. Han fremhævede, at Nødvendigheden deraf bl. a. var bleven drøftet paa de store Efteraarsmøder paa de danske Højskoler. Mens jeg udtalte, at dette sikkert maatte bero paa en Misforstaaelse, gjorde hans Beretning saa stærkt Indtryk paa andre, at det efter Forslag af Næstformanden P. Grau blev besluttet at opfordre H. Jefsen Christensen til at vove sig over Grænsen for at skaffe sikre Efterretninger om Stemningen i Kongeriget. H. J. Christensen overtog Hvervet og vovede sig Dagen efter over Grænsen, idet han gik ud i Vaderne ved Nattetid og paa denne Vis omgik Landegrænsen. Et Par Dage efter kom han til Berlin og aflagde Beretning til os. Ved denne Lejlighed medbragte han et ændret Udkast til Oktober-Adressen, som vi tre Parlamentarikere var enige om at ønske offentliggjort hurtigst muligt, for dermed at fastslaa overfor Sønderjylland, Tyskland og Europa, at Hundreder af ansete danske Mænd af alle politiske Anskuelser aabent vedkendte sig Ønsket og Kravet om Nordslesvigs Genforening med Kongeriget. Denne Rejse har senere givet Hr. Franz von Jessen Anledning til en Del Gætninger og Gisninger, som ikke har noget med Virkeligheden at gøre. H. J. Christensen har offentlig betegnet Fr. v. Jessens Fremstilling, der offentliggjordes i Berl.Tid.", som urigtig, men Berl.Tid." fandt ikke Anledning til at aftrykke H.J.Christensens Erklæring. I Rigsdagens fortrolige Møde den 23. Oktober har Kirkeminister J. C. Christensen ifølge det stenografiske Referat udtalt: Der har i lang Tid gaaet Rygter dernede om, at det danske Folk, navnlig den danske Regering, slet ikke vilde

21 13 have dem, naar det kommer til Stykket. Ja, vi kan synes, det er taabeligt. Men disse Rygter er faktisk gaaet dernede. Det er endogsaa kommet saa vidt, at de dernede har sagt: Ja, Danmark vil slet ikke have os. Og naar der bliver Spørgsmaal om, at vi skal til Danmark, vil man endogsaa kræve Folkeafstemning om, hvorvidt man overhovedet vil tage imod os." Disse Udtalelser staar sikkert i Forbindelse med H. Jefsen Christensens Rejse, og det svarer til Opfattelsen, som den gjorde sig gældende i vide Kredse i Sønderjylland midt i Oktober Dette var en Følge af, at det ikke under Krigen var lykkedes os at bryde Tavsheden om Nordslesvig. Danmark havde, for at tale med J. C. Christensen, siddet musestille". Og alle vore Forsøg paa at bryde Tavsheden om det nordslesvigske Spørgsmaal ved Henvendelser til Politikere og Redaktører af alle Partier var strandede. Nordslesvig var under Krigen Tabu. Efter at have hørt Hans Jefsen Christensens Beretning om Stemningen i Danmark, hvor han under sit korte Ophold fik Lejlighed til at træde i Forbindelse med Repræsentanter fra de forskellige politiske Partier og afvigende Standpunkter overfor Grænsespørgsmaalet, skriver jeg i Ugeberetningen 18. Oktober : Hvad Nordslesvig angaar udvikler Forholdene sig vedvarende gunstigt. De foruroligende Rygter, som naaede os nordfra paa Tilsynsraadsmødet, maa mildest talt betegnes som meget stcerkt overdrevne. Jeg har siden da sikre Efterretninger, som fjerner alle Bekymringer i den antydede Retning og maa betegnes som i enhver Henseende fuldt ud tilfredsstillende. Paa Enkeltheder kan jeg ikke indlade mig. At den danske Presse uden Hensyn til Partistandpunkter allerede har tonet rent Flag, vil De kunne se." Tavsheden om Nordslesvig blev nu endelig brudt. Den 13. Oktober var jeg i Aabenraa, hvor jeg indsatte Fru Margrethe Andresen til Hovedkasserer for Indsamlingen, som straks sattes i Værk og i Løbet af 3 Dage indbragte ca. 330,000 Mark. Der

22 14 maatte arbejdes hurtigt og i Stilhed, og Pengene holdes udenfor Vælgerforeningen, da vi endnu stadig maatte regne med Husundersøgelser og Beslaglæggelser. Samtidig indrettede jeg en fast ugentlig Kurertjeneste mellem Nordslesvig og Berlin. Dette var nødvendigt af Hensyn til den tyske Censur. Kurererne afgik hver Tirsdag og Lørdag henholdsvis fra Berlin og fra Aabenraa og mødtes i Hamborg, hvor de udvekslede Breve. Fra Aabenraa var der atter fast Kurertjeneste til Efterretningsstationerne i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Flensborg, hvor Tillidsmændene mødtes hver Mandag for at høre vore Beretninger, drøfte Stillingen, udveksle Erfaringer og fatte Beslutninger om Arbejdets videre Gang. Der var hermed skabt Betingelser for et intimt Samarbejde, og fra den 18. Oktober afgaar der ugentlige Beretninger til alle Stationer. Disse Beretninger er opbevarede, og Uddrag af dem, hvis Rigtighed let kan kontrolleres, aftrykkes i denne Redegørelse. Den 14. Oktober rejste jeg sammen med Kloppenborg Skrumsager tilbage til Berlin. Paa Banegaarden i Flensborg mødte Andr. Grau og overgav os efter Aftale en Del Materiale, som vi vilde benytte til Propagandaen i Tyskland. Den 15. Oktober arbejdede vi videre med Udbredelse af oplysende Materiale. Min Datter Astrid, som jeg havde kaldt til Berlin, ankom den 15. Oktober og blev ansat som vor Sekretær. Jeg havde en Samtale med Polakkerne Seyda, Sosinski, Laskowski og v. Clapowski. Seyda og Korfanty havde været hos Vicekansler Payer for at udbede sig Pas til Warschau, hvor der skulde afholdes en polsk Konference. Payer havde vægret sig ved at udstede Pas, da man ikke kunde begunstige Bestræbelser, der gik ud paa at løsrive Dele af det tyske Rige. Dette viste Stemningen i Regeringskredsene. Den 16. Oktober har jeg noteret følgende i min Dagbog: Da jeg kom hen i Rigsdagen, traf jeg de frisindede Rigsdagsmænd Siwkowich og Professor Doormann.

23 15 Siwkowich spurgte mig, paa hvilke Betingelser jeg mente, at der kunde opnaas en Vaabenstilstand. Jeg svarede: Metz og Strassburg besat af franske Tropper. Flaaden under engelsk Kontrol." Uantagelig," afbrød han mig. En af mine elsassiske Kolleger sluttede sig til os. Rigsdagsmand Dr. Blunck kom og udbrød: Aha, der har vi begge de Fraskilte!" Jeg hører ogsaa til dem", sagde Prof. Doormann, som bor i Øvreschlesien: For et Par Dage siden," fortsatte han sørgmodigt, kørte jeg ved Fuldmaane gennem det herlige Landskab. Alt laa i Sølvglans. Aldrig har jeg set det kønnere. Da tænkte jeg: Skal nu dette Land med den vældige Industri afstaas til Polen, saa vil Storindustrien gaa til Grunde!" Der kom flere til. Waldstein og Dr. Müller, Meinungen. Stemningen var trykket. Waldstein søgte at hæve den. Wilson-Notens grove og uhøflige Form", sagde han, er en Indrømmelse til de chauvinistiske Strømninger i Vestlandene. Den er netop et Tegn paa, at Wilson ikke vil os ilde. I saglig Henseende havde vi dog ikke ventet den bedre." Dr. Müller Meinungen holdt det for rigtigst at afbryde Forhandlingerne og kæmpe videre. Men han fandt ingen Sangbund. I Rotunden blev jeg raabt an af den franske Journalist Loretz, født Elsasser, som sad i Samtale med Rigsdagsmand Dr. Pfeiffer, Erzbergers nære Meningsfælle og fortrolige Ven. Han afbrød Samtalen og kom hen til mig. Dr. Pfeiffer er helt sønderknust", sagde han og Erzberger er afrejst til Karlsruhe, hvor hans lige indkaldte, unge haabefulde Søn ligger for Døden. Rigsdagen er helt magtesløs. En Løjtnant med seks Mand kan faktisk gaa derind og lukke hele Butikken. Der burde straks træffes Forholdsregler imod Overfald. Reationen er mægtig og stærke Tilbageslag er ikke udelukkede." Den 17. Oktober traf jeg atter Dr. David. Jeg udbad mig en Samtale om det nordslesvigske Spørgsmaal, og han stillede sig straks til min Disposition. Om denne Samtale har jeg skrevet følgende i Ugeberetningen til Nordslesvig:

24 16 I Rigsdagen har jeg atter drøftet Sagen indgaaende med Dr. David, som nu officielt er udnævnt til Understatssekretær i Udenrigsministeriet. Han stiller sig i det hele velvilligt forstaaende. Jeg er i Dag efter Aftale ved at ordne et ret omfattende Materiale for ham, da han vil sætte sig grundigt ind i Spørgsmaalet. Grev Brockdorff-Rantzau er hernede, og Dr. David vil i Dag eller i Morgen drøfte Sagen med ham." I min Dagbog finder jeg endvidere følgende Notits: Dr. David fulgte mine Udtalelser med megen Opmærksomhed. Jeg har endnu ikke faaet Tid til at sysselsætte mig indgaaende med Spørgsmaalet", sagde han, der er jo i Øjeblikket saa mange store Spørgsmaal, der kræver al min Opmærksomhed, men jeg vil være Dem taknemlig for det i Udsigt stillede Materiale og studere Spørgsmaalet mere indgaaende, saa snart jeg faar Tid. Det er bedst ikke at rejse offentlig Diskussion, thi Stemningen i Riget er ophidset. Vi amputeres paa alle Ledder og Kanter: Elsass-Lothringen, Polen, maaske ogsaa preussisk Lithauen og nu Nordslesvig skæres bort. Og Skriget begynder allerede at lyde: Det kan vi alt takke Demokratiet for I Men jeg vil nu som sagt træde Sagen nærmere og drøfte den med Grev Brockdorff-Rantzau, inden han atter tager til København. Materialet bedes De om at sende mig i Morgen." Den 18. Oktober sendte jeg Dr. David det lovede Materiale bestaaende af Prof. Max Broesickes Statistik over Die preussischen Dänen", den tyske Udgave af Dr. M. Mackeprangs Nordslesvigs Historie ", Prof. Diedrich Schäfers Völkerkarte" med Opridsning af den forhen omtalte Grænselinje, der efter vor Mening vilde fremkomme som Sindelagsgrænse ved en Afstemning. Endvidere Oversættelser af Prof. Bircks, Ellen Keys, Dr. Fr. Paasches m. fl.'s Udtalelser om det nordslesvigske Spørgsmaal, Stockholm-Manifestet m. m., alt ledsaget af en længere skriftlig Redegørelse. Da jeg havde afleveret dette Materiale, traf jeg to østerrigske Journalister, Dr. Goldmann fra Neue Freie Presse" og en Repræsentant for det ungarske Blad Az-Est". Dr.

25 17 Goldmann meddelte mig, at Militæret atter havde foretaget en fuldstændig Svingning. Der var indløbet optimistiske Beretninger fra Fronten og Generalerne vilde nu kæmpe videre. Der kom flere Rigsdagsmænd til. Det meddeltes, at Brygge og Gent var bleven rømmet, og Dr. Goldmann tilføjede, Bryssel ligeledes; men samtidig hævdedes det, at der var en stærk Modbevægelse i Gang mod Ludendorff. De Konservative bebrejdede i et Opraab Hærledelsen, at den ikke tog skyldigt Hensyn til den militære Ære. Fra flere Sider udtaltes der Frygt for, at Krigen endnu kunde blive fortsat i nogle Maaneder. Skønt dette ikke var lovende, var vi fast bestemte paa maalbevidst at arbejde videre. I Beretningen, som afsendtes til Efterretningsstationerne i Nordslesvig, skrev jeg: Uden at vække for stærk Opmærksomhed udadtil for ikke for tidlig at fremkalde Modbevægelser, bør vore Tillidsmænd vedvarende arbejde energisk under Haanden for at styrke Haabet og rejse Modet blandt vore Meningsfæller og for at svække Hjemmetyskernes Mod og fratage dem Lysten til at tage Del i Modaktioner imod os. Det er vigtigt, at vi faar korte Beretninger om Stemningens Udvikling paa de forskellige Strøg, og at der holdes skarp Kontrol og ufortøvet aflægges Rapport om ethvert Forsøg paa at rejse en Modbevægelse, som Tillidsmændene faar Øje paa, for at vi i Tide kan modarbejde den virksomt. Det maa indskærpes alle vore Venner, at vi staar overfor et Nu eller Aldrig, og at de alle maa arbejde virksomt med i den sidste store Slutningskamp." Den 20. Oktober fik jeg ved Hjælp af mine Forbindelser med tyske og østerrigske Journalister, som jeg forsynede med det nødvendige Materiale, det sønderjydske Spørgsmaal frem i tyske og østerrigske Blade. Den 21. Oktober havde jeg en længere Samtale med Landsberg, den senere Folkekommissær og nuværende tyske Gesandt i Bryssel. Om denne Samtale har jeg nedskrevet følgende: H. P. Hanssen -»

26 18 Landsberg rakte mig Haanden og sagde: Naa, Danmark anmelder ogsaa sin Fordring i det store Konkursbo! Alvorlig talt, i Deres Sted vilde jeg dog ikke gøre det. Under de nye Forhold vilde De kunne faa fuldt nationalt Selvstyre og alle mulige Ønsker opfyldte indenfor Rigets Grænser." Det kan ikke længere klare det", svarede jeg. Den bestaaende Rivningsflade maa nu fjernes, og der maa drages en national Grænselinje. Har De Tid, vil jeg gerne forklare Dem Sagen nærmere." Vi trak os tilbage paa en Sidebænk. Jeg havde Materiale ved Haanden og satte ham ind i Sagen, viste ham paa Kortet, hvor vi antog, at den fremtidige Grænse vilde komme, hvis der blev foretaget en Folkeafstemning, og i Broesickes Statistik hvor stærkt det danske Flertal var, paapegede de heldige Virkninger, Spørgsmaalets retfærdige Løsning vilde have for Tyskland og hele Norden og vandt ham tilsyneladende for mit Standpunkt." De første Beretninger fra Tillidsmændene i Nordslesvig ankom ucensurerede med Kurer. Den 22. Oktober. Af min Ugeberetning af 22. Oktober til Vælgerforeningens Bestyrelse citerer jeg følgende: Efterretningerne om, at den danske Regering har afgivet en Note i Berlin, er urigtig og er ogsaa dementeret baade af den danske og den tyske Regering. En Note vilde ogsaa have været forfejlet. Sagen vil ikke, som adskillige i Danmark synes at have næret Frygt for, blive løst som et dansktysk Mellemværende under Haanden, men som et internationalt Anliggende paa den almindelige Fredskongres. En anden Sag er, at Spørgsmaalet søges løst i Forstaaelse med Tyskland, som rimeligvis trods Landafstaaelse i Øst, Vest og Nord vil gaa ud af Krigen forøget med 10 Millioner Tysk- Østerrigere, atter vil komme til Kræfter og i Fremtiden vil staa som en mægtig Nabostat. Jeg har i Gaar afleveret et udførligt Materiale vedrørende det nordslesvigske Spørgsmaal til Understatssekretær Dr. David. Endvidere har jeg afleveret Materiale til flere Kol-

27 19 legaer. Vi har udsendt trykt Materiale til flere Hundrede tyske Politikere, Journalister og i det hele Mænd i fremstaaende Stillinger. Det kan vel nok siges, at det er mange ubehageligt, at Spørgsmaalet rejses nu. Der spores her og der nogen Pirrelighed. Men mange ønsker mig til Lykke med, at jeg snart kan komme til at aande i et frit Land. Hjemme maa vi nu have vor Opmærksomhed fæstet paa de sløje Strøg i Aabenraa Amt, i Slogs Herred, paa Løgumklosteregnen og i Tønder By. Her maa gøres et energisk Forarbejde baade med Henblik paa Indsamling af Underskrifter og den endelige Afstemning. Jeg har meldt mig til Ordet i Dag, og faar det rimeligvis i Morgen, da der kun staar 4 Mand paa Talerlisten foran mig. Opgaven er vanskelig, da det er en meget broget Tilhørerskare, jeg skal tale til: Den nye mig velvilligt sindede Regering og Rigsdagen, Nordslesvig, de forskellige Partier i Danmark og desuden Ententen. Det kan ikke godt andet end gaa ud over Talens Friskhed, naar der skal tages Hensyn til saa mange Sider. Jeg haaber, at der nu fra i Morgen af indgaar regelmæssige Beretninger fra alle Egne af Landet, saa vi faar et klart Overblik over Stillingen. Dette er nødvendigt af Hensyn til Arbejdet, som skal gøres." I min Dagbog har jeg samtidig noteret: I Rigsdagen traf jeg først Rigsdagsmand Hildenbrand. Hvad mener De om Situationen?", spurgte jeg. Hvis Militæret sætter sin Vilje igennem, kæmper vi videre i et Par Uger, og saa er det Slut, saa maa vi overgive os paa Naade og Unaade. Ingen har længere Tillid til det nationale Forsvar". løvrigt et daarligt Ord. Har vi maaske ikke haft et nationalt Forsvar hidtil?" Lidt senere mødte jeg Fr. Stampfer, den nuværende Chefredaktør af Vorwärts". Ja, nu vil De jo snart gaa imod Nord", sagde han vemodigt. Det er trist, at saa mange forlader os, men min Trøst er, at vi saa nok faar Tysk-Østerrigerne i Stedet for." Derpaa løb jeg paa Rigsdagsmand Herman Wendel. Til Lykke'! sagde han. Nu kan De snart komme til at leve under virkelig frie Forhold, i et virkeligt frit Folk! Jeg har i 2*

28 20 Gaar i denne Anledning paany taget min Manuel",*) som De har været saa venlig at forære mig, frem for at studere Spørgsmaalet. Men jeg naaede ganske vist ikke vidt." Vi talte videre om det serbiske Spørgsmaal og jeg lykønskede ham med, at han havde faaet Ret i sin Polemik med den tidligere bulgarske Gesandt i Berlin. Ja", svarede han, jeg har skrevet min Bog om det serbisk-bulgarske Problem, før Sagen har taget den sidste hurtige Vending, men desuagtet behøver jeg ikke at ændre noget i den." Dr. Blunck, daværende Rigsdagsmand for Tønderkredsen nu Justitsmi. oter, kom hen til os og sagde forpint men smilende til mig: De her! jeg troede, at De allerede stod med det ene Ben i Danmark!" Saavidt er det endnu ikke", svarede jeg, men det kommer nok inden ret længe." Wendel: Ja, nu vil det snart vise sig, at jeg havde Ret, da jeg i Fjor her i Salen, hvad mange tog mig ilde op, sagde, at ved en Afstemning vilde 90 / 0 af Elsass-Lothringerne stemme for Frankrig. Det vil sige, Ret har jeg ikke, for nu vil ikke 90 % men 110 / 0 stemme for Frankrig!" Det er vel dog lovligt meget!" udbrød Dr. Blunck. Nej", svarede Wendel ivrigt, for mange vil stemme dobbelt, ja tredobbelt, naar de bare kan se deres Snit. Saadan er Stemningen!" Den 23. Oktober. Andreas Grau ankom til Berlin og fulgtes med mig hen i Rigsdagen. Polakkerne havde valgt Prælat Stychel til Ordfører. Jeg var paa Talerlisten placeret lige bag ham. Da meldte Grev Posadowsky sig til Ordet og fik Plads foran mig. Elsass-Lothringerne var tvivlraadige. De havde paa Fraktionsmødet under Hensyn til den truende Modaktion besluttet ikke at tage Ordet. Men da det rygtedes, at baade Polakkerne og jeg vilde rejse vore nationale Krav, blev de betænkelige. Af min Dagbog citerer jeg: Mens Stychel talte og jeg ventede paa at faa Ordet *) Den franske Udgave af Fr. v.jessens Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie, som jeg havde uddelt til særligt Interesserede Rigsdagsmænd.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Henrik Becker-Christensen Tale ved FUEV Kongres 2014 Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Mine damer og herrer. Kære kongresdeltagere. Jeg skal overbringe jer en hilsen fra

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Kronik: Jeg er også dansker

Kronik: Jeg er også dansker Manu Sareen Kronik: Jeg er også dansker Vi kan lære meget af Sønderjylland, hvis vi ønsker at løse integrationsudfordringerne i resten af Danmark Jeg er også dansker men jeg er også inder, københavner

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 Den 27/8 1943 kom Best tilbage fra førerhovedkvarteret, hvortil han havde været kaldt. Kpt. 2 hentede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere