Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital 1. Sammenfatning Dansk økonomi er tydeligt påvirket af den globale finansielle krise og de svage internationale vækstforhold, og der er risiko for en såkaldt kreditklemme, hvor pengeinstitutterne strammer udlånspolitikken i et omfang, så det selv for kreditværdige virksomheder kan blive svært at finde finansiering, som kan sikre drift og vækst. Erfaringsmæssigt bliver konjunkturtilbageslag, der ledsages af en kreditkrise, både dybe og mere langvarige. Blandt andet på baggrund af de historiske erfaringer er der altså en betydelig risiko for, at den høje udlånsvækst i de senere år vil blive vendt til lav eller ligefrem negativ vækst i udlånene i de kommende år, efterfulgt af en langsom tilbagevenden til en normal udlånsvækst på 8-1 pct. Blandt vore samhandelspartnere har nedgangen i udlånene allerede vist sig, og der er klare indikationer for, at også de danske kreditinstitutioner forsøger at reducere deres balancer ved at reducere deres udlån. Figur 1. Tænkt udlånsforløb med / uden kapitaltilførsel udlån Udlånsvækst før 28 Efter kapitaltilførsel Uden kapitaltilførsel år På den baggrund illustrerer figur 1 mulige udlånsforløb i de kommende år i en situation henholdsvis uden og med tilførsel af statslig kapital til pengeinstitutsektoren. Det skal understreges, at der er stor usikkerhed om forløbene både med og uden kapitaltilførsel. Alt andet lige vil en kapitaltilførsel i størrelsesorden 1 mia. kr. kunne give rum for en forøgelse af udlånene på op 7 mia. kr. set i forhold til en situation, hvor sektoren ikke tilføres ekstra kapital. Denne beregning tager imidlertid ikke højde for, at bl.a. Nationalbanken vurderer, at der er en risiko for, at en betydelig del af de danske pengeinstitutter vil kunne få problemer, hvis den finansielle uro for alvor forplanter sig til den realøkonomien, og der ikke gennemføres et statsligt kapitalindskud. Alternativet til at gennemføre statslige kapitalindskud nu, er der-

2 2/11 for ikke nødvendigvis, at staten ikke indskyder kapital, men at staten bliver nødt indskyde kapital på et senere tidspunkt for at undgå akutte solvensproblemer i en række pengeinstitutter, som det synes at have været tilfældet i en række af de lande, der allerede har gennemført kapitalindskud i deres pengeinstitutter. Det er derfor både forventeligt og ønskeligt, at en vis andel af den statslige kapital medgår til polstring af pengeinstitutterne mod fremtidige tab. Hvis kapitalindskuddet eksempelvis får en effekt på udlånene på halvdelen af, hvad der maksimalt er rum til, dvs. 35 mia.kr., kan det beregningsteknisk skønnes at svare til en årlig merudlånsvækst på 5-1 pct. over eksempelvis de næste tre år, sammenlignet med en situation uden statslig kapitaltilførsel. Når det er vanskeligt at skønne over effekten af de statslige kapitalindskud på udlånene, skyldes det bl.a. en betydelig og større end sædvanlig usikkerhed om den fremtidige konjunkturudvikling. Kreditinstitutternes udlånsadfærd vil således i meget høj grad været styret af deres tabsforventninger, der igen afhænger afgørende af konjunkturforventningerne. Når usikkerheden om konjunkturerne er stor, vil skøn over kreditinstitutternes udlån være tilsvarende stor, og dermed er det også vanskeligt at fastlægge det nulpunkt, hvor ud fra effekten af det statslige kapitalindskud kan beregnes. 2. Udviklingen i udlånene Presset på pengeinstitutternes solvens indebærer - i kombination med at det er vanskeligt at skaffe ny privat kapital - en overhængende risiko for, at pengeinstitutterne vil håndtere solvensproblemet ved at nedbringe udlånene. Der er indikationer på, at en række danske pengeinstitutter allerede forsøger at slanke deres balancer ganske hårdhændet. Manglende kreditmuligheder vil kunne medvirke til både at forlænge og forværre det konjunkturelle tilbageslag, dansk økonomi er på vej ind i. Der kan være et vist behov for individuelle tilpasninger i pengeinstitutternes kreditpolitik, men med de nuværende udsigter vurderes der at være stor risiko for væsentlige negative samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis hele tilpasningen skal ske gennem reduktioner af udlånene. 2.1 Historiske og internationale erfaringer Udsigterne for den fremtidige udvikling i udlånet skal ses på baggrund af en årrække, hvor den årlige realvækst i bankernes udlån har været højere end normalt jf. figur 2. I har der således været en årlig nominel vækst i udlånene på ca. 23 pct.

3 3/11 Figur 2. Nominel udlånsvækst fra danske pengeinstitutter Anm.. Beregnet som et glidende gennemsnit. Den negative udvikling i pengeinstitutternes udlån i perioden skyldes fortrinsvis liberalisering på realkreditmarkedet, hvilket betød omlægning af banklån til realkreditlån. Kilde: Danmarks Nationalbank De historiske erfaringer peger på, at udlånsvæksten aftager markant i forbindelse med konjunkturafmatninger. Således var der stort set ingen realvækst i udlånene i , jf. figur 3, ligesom udlånsvæksten også var negativ i forbindelse med det konjunkturtilbageslag, der fulgte i kølvandet på 9/11., jf. figur 4. Figur 3 Danske pengeinstitutters real udlånsvækst, inflationskorrigeret ( ) 3 3 Figur 4 Danske pengeinstitutters real udlånsvækst, inflationskorrigeret (2-3) Anm.: Deflateret med forbrugerpris indeks Kilde: Danmarks Nationalbank Anm.: Deflateret med forbrugerpris indeks Kilde: Danmarks Nationalbank -2 I andre lande, der i blandt nogle af vore samhandelspartnere, er der allerede tydelige tegn på faldende eller end og negativ udlånsvækst, jf. figur 5.

4 4/11 Figur 5. Gennemsnitlig månedlig udlånsvækst de seneste 1, 3 og 12 mdr. i en række lande pct. 1 pct Årsvækst 3 mdr. vækst 1 mdr. vækst DEU UK NDL IRL SWE -6 Anm.: År-til-år udlånsvæksten og 3mdr-til-3mdr væksten er omregnet til gennemsnitlige månedstal mhp. sammenligning. Tallene vedrører november 7 november 8. Kilde: ECB eurosystem I Tyskland, Holland, Irland og Sverige er udlånsvæksten stærkt faldende, således at væksten den seneste måned har været markant lavere end i de seneste tre måneder, som igen er lavere end i det seneste år. I Storbritannien er der svagt højere udlånsvækst over de seneste tre måneder end i det seneste år. I tre af landene Storbritannien, Irland og Sverige har udlånene, ikke bare udlånsvæksten, været faldende det seneste år. Den seneste kvantitative statistik for danske pengeinstitutters udlån vedrører 3. kvartal 28 og viser endnu ikke, at udlånsvæksten er mærkbart faldende. 1 Væksten i pengeinstitutternes udlån til danske erhvervsvirksomheder og husholdninger steg i oktober til17,8 pct. i forhold til samme måned sidste år. Udviklingen i oktober kan synes overraskende i lyset af finanskrisen og meldingerne om strammere kreditgivning i bankerne. Væksten i udlånet er dog mindre end i samme periode i 27. Formentlig er der især tre forklaringer på, at en markant aftagende udlånsvækst endnu ikke kan ses i statistikken: Som følge af statsgarantien i forbindelse med bankpakken benytter sig pengeinstitutterne sig for øjeblikket i stigende grad af såkaldte repoforretninger, hvor de mod sikkerhedsstillelse optager lån, som anvendes til udlån til små og mellemstore pengeinstitutter. 1 Den kvantitative udlånsstatistik omfattende 4. kv. 28 ventes offentliggjort i uge 4.

5 5/11 En medvirkende årsag til den fortsatte stigning kan være, at virksomhederne, i lyset af de begyndende meldinger om risiko for en kreditklemme, har forøget udnyttelsesgraden af eksisterende lånefaciliteter, eksempelvis ikke-fuldt udnyttede kassekreditter. Endelig er det tænkeligt, at en række virksomheder, der tidligere har benyttet sig af udstedelse af aktier eller virksomhedsobligationer som finansieringsinstrument, i årets løb har øget brugen af banklån og dermed bidraget til at opretholde udlånsvæksten. 2.2 Kreditklemmen Forventningen om, at udlånsvæksten vil aftage, understøttes af resultaterne af den første kvalitative undersøgelse af kreditinstitutternes udlånspolitik, der netop er offentliggjort af Nationalbanken. Undersøgelsen er lavet efter samme principper, som ECBs tilsvarende undersøgelser for euroområdet 2 og er baseret på kreditinstitutternes egne vurderinger af ændringer i kreditpolitikken i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal 28. Den tegner helt overordnet et billede af, at alle kreditinstitutter har strammet kreditpolitikken i 4. kvartal, og den ændrede politik kan især tilskrives ændringer i institutternes risikobedømmelse, herunder forventninger til den generelle økonomiske aktivitet, jf. også boks 1 3. Særligt i de mellemstore pengeinstitutter og realkreditinstitutterne vurderes stramningerne som markante. Boks 1. Motiver for stramninger i institutternes udlånspolitik. Der er forskelle i kreditinstitutternes egen vurdering af, hvad der, udover ændringer i risikobedømmelsen, har ført til de foretagne ændringer i priser og vilkår for udlån: De store pengeinstitutter angiver, at formodede ændringer i konkurrerende institutters udlånspolitik er en medvirkende årsag til stramningerne. Realkreditinstitutterne angiver den negative udvikling på ejendomsmarkedet og ændringer i risikovilligheden som medvirkende årsager. De mellemstore pengeinstitutter angiver især ændringer i finansieringsvilkår, herunder højere finansieringsomkostninger som årsag. Endvidere angiver samtlige kreditinstitutter at man forventer at stramme udlånspolitikken yderligere i 1. kvartal 29. Samlet set oplevede institutterne en uændret efterspørgsel efter erhvervskreditter fra 3. kvartal til 4. kvartal. 2 Jf. Nationalbankens udlånsundersøgelse 4 kvartal 28, 13. januar 29. Der har ikke tidligere været udarbejdet statistik over pengeinstitutternes udlånspolitik i Danmark. Der gives en nærmere beskrivelse af undersøgelsen i bilag 1. 3 I ECB s kvartalsvise survey fra oktober over bankernes udlån i euroområdet ses der ligeledes tegn på en betydelig stramning i kreditgivningen til virksomheder og en noget strammere kreditgivning til husholdninger.

6 6/11 Der er fra efterspørgselssiden samstemmende indikationer på, at danske virksomheder oplever uhensigtsmæssige kreditbegrænsninger, som ligger ud over, hvad den konjunkturelle situation og en forsvarlig kreditvurdering tilsiger, jf. boks 2. Boks 2. Erhvervsorganisationernes vurdering af lånemulighederne. DI har således offentliggjort resultaterne af en undersøgelse blandt medlemmerne som viser, at 37 pct. af medlemsvirksomhederne allerede har oplevet dårligere finansieringsmuligheder. Ifølge undersøgelsen 4 har virksomhedernes reaktioner på de strammere kreditmuligheder omfattet investeringsstop, ansættelsesstop, nedlæggelse af stillinger samt øget fokus på gældsnedbringelse. En analyse foretaget af Greens analyseinstitut når samme resultat, nemlig at 37 pct. af virksomhederne har oplevet vanskeligheder med at opnå ønsket kredit i pengeinstitutterne. For et halvt år siden var den tilsvarende andel angiveligt lavere end 2 pct. Dansk Erhverv fremlagde i december forslag til en Virksomhedpakke, der blandt andet begrundes i, at medlemsvirksomhedernes adgang til kredit begrænses af nervøse banker, hvilket blandt andet forhindrer iværksættere i at komme i gang. Landbrugsrådet har tilkendegivet, at kreditsituationen er bekymrende for fødevareerhvervets investeringsmuligheder, mens den fortsatte drift fortsat er sikret Forventning om lav udlånsvækst Af flere grunde kan en hurtig tilbagevenden til de senere års udlånsvækstprocenter hverken forventes, eller ud fra en samfundsøkonomisk betragtning ønskes, selv efter tilførsel af statslig kapital. Der er en række årsager hertil. For det første er danske pengeinstitutters udlånsgearing og indlånsunderskud, som beskrevet nedenfor, for øjeblikket historisk høje. Den høje udlånsvækst i danske pengeinstitutter har, i forhold til kapitalstødpuden, indebåret en højere gearing af udlånene, forstået som det antal gange, pengeinstituttets egenkapital er genudlånt, jf. figur 6. 4 DI's kreditundersøgelse. Survey blandt 558 medlemsvirksomheder. Gennemført december Jf. pressemeddelelse 9. dec. 28 om Bistand i relation til kredit- og finansforhold på eksportmarkedet.

7 7/11 Figur 6: Danske pengeinstitutioners udlånsgearing Antal gange Antal gange 1 1 Figur 7. Danske pengeinstitutters indlånsoverskud mia. kr. mia. kr Udlånsgearing Indlån Udlån Indlånsoverskud Anm.: Gearingsniveauet påvirkes i mindre grad af ændringer i reguleringen, eksempelvis implementeringen af Basel II. Kilde: Finanstilsynet En eventuel delvis tilbagevenden til et lavere gearingsniveau vil i sig selv virke dæmpende på udlånsvæksten, som i de senere år medført et stort og stigende indlånsunderskud 6 i pengeinstitutterne, jf. figur 7. På det punkt har danske pengeinstitutters finansieringsstruktur i de senere år i endnu højere grad baseret sig på såkaldt wholesale banking end tilfældet er i en række andre lande, hvor bankerne traditionelt har finansieret deres virksomhed ved wholesale banking eksempelvis ved optagelse af lån i andre pengeinstitutter. Netop i en situation, som den øjeblikkelige, med uro på de finansielle markeder, vil der formentlig være en påvirkning af udlånene i nedadgående retning fordi alle finansielle markeder i ind- og udland er ramt, og det dermed bliver vanskeligere for pengeinstitutterne at låne i andre pengeinstitutter. Det skaber en tilskyndelse til at nedbringe udlånene for derigennem at mindske fundingbehovet. Denne effekt forstærkes givetvis af, at den statslige garantiordning udløber i 21, hvilket begrunder forslaget om at forlænge garantiperioden.. For det andet har pengeinstitutterne aktuelt behov for at styrke kapitalgrundlaget med henblik på bedre at kunne tåle konjunkturafhængige forøgelser i tab og hensættelser. En vis andel af det statslige kapitalindskud medgår derfor nødvendigvis til at forøge institutternes kapitalandele, og dermed til at sænke udlånsgearingen. For det tredje viser erfaringerne, at konjunktursituationen vil medføre en faldende kreditefterspørgsel, fordi virksomhedernes omsætning vokser mindre end i opgangsperioder. Og endelig kan der, for det fjerde, være et behov for at revidere de senere års kreditpolitik i forhold til virksomheder med uhensigtsmæssige forretningsmodeller. Det vil således være naturligt, at der er virksomheder der 6 Indlån i pct. af udlån.

8 8/11 selv efter en statslig kapitaltilførsel, vil opleve vanskeligheder med at opnå kredit i det omfang, de ønsker det, ikke mindst i en periode med vigende konjunkturer. 3. Hvad vil kreditpakken betyde? En kapitaltilførsel i størrelsesordenen 1 mia. kr. til sektoren under ét, svarende til en forhøjelse af sektorens samlede kernekapital på ca. 22 pct., vil give pengeinstitutterne langt bedre muligheder for at yde lån til kreditværdige virksomheder og husholdninger i de kommende år. Det er forventningen, at de kreditinstitutter, der modtager statslige kapitalindskud, ikke vil stramme udlånspolitikken mere, end den almindelige konjunkturudvikling tilsiger under behørig hensyntagen til, at institutterne samtidig skal drive en sund og ansvarlig forretning. Et nærmere bestemt udlånsomfang kan dermed ikke garanteres. I praksis vil sektoren formentlig vælge ikke at udnytte deres udlånskapacitet maksimalt bl.a. for at bevare en vis afstand til lovgivningens solvenskrav hvorfor den forventede effekt er, at et stort fald i den fremtidige udlånsvækst vendes til et mindre fald end tilfældet ville blive, hvis bankerne ikke får adgang til at styrke deres kapitalgrundlag. Det er ikke muligt at kvantificere udlånsvækstforløbet, men i en situation uden kapitaltilførsel er der en betydelig risiko for, at udlånsvæksten i de nærmeste år vil blive vendt til et betragteligt initialt fald i udlånene efterfulgt af en langsom tilbagevenden til en årlig udlånsvækst, der er noget lavere end i de senere år. Det er ligeledes muligt, at der selv med statslig kapitaltilførsel sker en nedgang i udlånene, måske særligt på kort sigt, men risikoen for meget markante reduktioner af långivningen vil mindskes. Et statsligt kapitalindskud i størrelsesordenen 1 mia. kr. vil, alt andet lige, kunne give rum for en forøgelse af udlånene på op til 7 mia. kr. set i forhold til en situation, hvor sektoren ikke tilføres ekstra kapital. Denne beregning tager imidlertid ikke højde for, at bl.a. Nationalbanken vurderer, at der er en risiko for, at en betydelig del af de danske pengeinstitutter vil kunne få problemer, hvis den finansielle uro for alvor forplanter sig til den realøkonomien, og der ikke gennemføres et statsligt kapitalindskud. Alternativet til at gennemføre statslige kapitalindskud nu, er derfor ikke nødvendigvis, at staten ikke indskyder kapital, men at staten bliver nødt til at indskyde kapital på et senere tidspunkt for at undgå akutte solvensproblemer i en række pengeinstitutter, som det synes at have været tilfældet i en række af de lande, der allerede har gennemført kapitalindskud i deres pengeinstitutter. Det er derfor både forventeligt og ønskeligt, at en vis del af kapitalindskuddet vil medgå til at forøge kreditinstitutternes samlede stødpude og dermed ikke kanaliseres videre i udlån..

9 Hvis kapitalindskuddet eksempelvis får en effekt på udlånene på halvdelen af, hvad der maksimalt er rum til, dvs. 35 mia.kr., kan det beregningsteknisk skønnes at svare til en årlig merudlånsvækst på 5-1 pct. over eksempelvis de næste tre år, sammenlignet med en situation uden statslig kapitaltilførsel. Pengeinstitutternes samlede udlån udgjorde i 27 knap 2.8 mia. kr. 9/11

10 1/11 Bilag 1. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 4. kvartal 28 Danmarks Nationalbank har i dag offentliggjort resultatet af en ny udlånsundersøgelse. Undersøgelsen, der er blevet forberedt igennem det seneste år, har til formål at følge ændringer i udlånspolitikken i de største penge- og realkreditinstitutter. Udlånsundersøgelsen viser, at de største danske penge- og realkreditinstitutter strammede udlånspolitikken væsentligt i 4. kvartal 28 i forhold til foregående kvartal. Stramningen for udlån til erhverv var mere markant end for udlån til private. At institutterne strammer, kan især tilskrives ændringer i deres forventninger til den generelle udvikling i økonomien. Stramningerne er primært foretaget gennem rentestigninger og skærpede krav til sikkerhedsstillelse. Institutterne forventer desuden at stramme kreditpolitikken yderligere i 1. kvartal 29. Andelen af nedskrivninger og tab steg i 4. kvartal 28 sammenlignet med foregående kvartal. Samlet set har institutterne oplevet, at efterspørgslen efter lån har været stort set uændret. Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik, som bygger på kreditchefernes udsagn om ændringer i udlånspolitikken og drivkræfterne bag for det seneste kvartal og forventninger til det kommende kvartal. Den europæiske centralbank, ECB, foretager en lignende kvalitativ undersøgelse af udlånsforholdene. Også denne undersøgelse for euroområdet peger på en betydelig stramning i kreditgivningen til virksomheder og en noget strammere kreditgivning til husholdninger. Den strammere kreditgivning i euroområdet afspejler mere afdæmpede forventninger til indtjening og mere generelt de dårligere økonomiske udsigter. Hertil kommer, at bankernes omkostninger til funding er steget, hvilket trækker i retning af mindre udlån. Det skal understreges, at undersøgelsen er kvalitativ baseret på udsagn i spørgeskemaer og således primært udgør et supplement til de eksisterende kvantitative statistikker for kreditinstitutternes udlån og renter. Den foreliggende kvantitative statistik om de finansielle institutioners udlån viser, at udlån til erhvervslivet fortsat er stigende. I november 28 voksede danske pengeinstitutters udlån til ikke-finansielle selskaber med ca. 15,7 mia. kr. I forhold til samme måned året før var der en vækst i udlånet på 13,8 pct., hvilket må betegnes som forholdsvis høj. Der er dog tale om en afdæmpning i udlånsvæksten igennem 28, hvor udlånsvæksten har været oppe på 15-2 pct. i årlige vækstrater. Den nye udlånsundersøgelse tyder på, at der i de seneste måneder er sket en ganske betydelig stramning af kreditvilkårene, som endnu ikke har vist sig i de faktiske tal for pengeinstitutternes udlån. Det er forventeligt, at pengeinstitutterne i den nuværende konjunktursituation skærper udlånspolitikken og viser større agtpågivenhed i risikovurderingen af de enkelte låneprojekter. Den betydelige opstramning kan imidlertid indebærer en

11 øget risiko for en kreditklemme, hvor ellers sunde og kreditværdige erhvervsaktiviteter får svært ved at opnå finansiering til deres aktiviteter og investeringer. 11/11

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder DI November 211 Nikolaj Pilgaard, EØK Kreditsituationen strammer til for store virksomheder Frem til foråret 211 blev finansieringssituationen for virksomhederne gradvist forbedret, men tendensen er nu

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009 Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Statistisk Forening 8. september 29 Oversigt Nationalbankens udlånsundersøgelse - Fakta om udlånsundersøgelser - Population

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark UDLÅNSREDEGØRELSE Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark FEBRUAR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 2. Udvikling i samlede udlån... 5 3. Bidragssatser og renter på realkreditlån....

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Økonomisk Analyse. Investeringer og virksomhedernes kreditvilkår

Økonomisk Analyse. Investeringer og virksomhedernes kreditvilkår Økonomisk Analyse Investeringer og virksomhedernes kreditvilkår NR. 2 3. marts 211 2 Investeringer og virksomhedernes kreditvilkår Investeringerne er faldet ekstraordinært meget i forbindelse med tilbageslaget

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Nationalbankens udlånsundersøgelse Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik

Nationalbankens udlånsundersøgelse Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik 81 Nationalbankens udlånsundersøgelse Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Carina Moselund Jensen og Tania Al-Zagheer Sass, Statistisk Afdeling INDLEDNING Nationalbanken

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 15 De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre 15 ser ud til at blive året, hvor væksten i privatforbruget endelig tager fat igen efter krisen. Efter syv magre år,

Læs mere

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct.

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 165 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 9. april 2017 Samråd i ERU den 7. april 2017 Spørgsmål A og B stillet

Læs mere

Positive vurderinger af finansieringsklimaet

Positive vurderinger af finansieringsklimaet ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE januar 216 Positive vurderinger af finansieringsklimaet 2 blev året med de mest positive vurderinger af finansieringssituationen. Virksomhederne vurderede finansieringsklimaet

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 6.

DANMARKS NATIONALBANK 6. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 6. JUNI 2017 NR. 9 Øget kapital i banker rammer ikke BNP-vækst Pengeinstitutterne har øget kapitalprocenten BNP-væksten er ikke blevet ramt af øget kapitalprocent Velkapitaliserede

Læs mere

SPØRGESKEMA BILAG. A. Generelle spørgsmål

SPØRGESKEMA BILAG. A. Generelle spørgsmål BILAG SPØRGESKEMA A. Generelle spørgsmål 1. Der ønskes indsendt oplysninger om følgende foranstaltninger under de midlertidige EF-rammebestemmelser: (i) begrænset støtte, som er forenelig med fællesmarkedet

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Finansiel stabilitet Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Introduktion Finansiel stabilitet: det finansielle system er tilstrækkeligt robust, så eventuelle problemer

Læs mere

Udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2011

Udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2011 Udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 211 Juni 212 Udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 211 1. Sammenfatning... 3 2. Udviklingen i kreditinstitutternes samlede udlån...

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV. Jens Lundager 7. november 2014

DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV. Jens Lundager 7. november 2014 DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV Jens Lundager 7. november 2014 Agenda Formålet med regulering Kapitalgrundlag for kreditinstitutter Bankunion Formålet med regulering

Læs mere

Tale til Finansrådets årsmøde 5. december 2007 Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Tale til Finansrådets årsmøde 5. december 2007 Nationalbankdirektør Nils Bernstein Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 17 Offentligt Må ikke offentliggøres før talen er holdt den 5. december 2007 kl. 12.00 Det talte ord gælder Tale til Finansrådets årsmøde 5. december

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

k r e d i t s i t u a t i o n e n 2 0 0 9

k r e d i t s i t u a t i o n e n 2 0 0 9 k r e d i t s i t u a t i o n e n 2 0 0 9 Kreditsituationen 2009 Kreditsituationen 2009 Debatten om bankerne er præget af mange myter. I denne pjece dokumenteres: > at der ikke er en kreditklemme, > at

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 9 2009

ØkonomiNyt nr. 9 2009 ØkonomiNyt nr. 9 2009 Indledning til denne Økonominyt: Hvilken betydning har de kommende udviklingstendenser i bruttonationalproduktet (BNP) og dermed væksten i forskellige lande og geografiske områder,

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2016

Status på udvalgte nøgletal december 2016 Status på udvalgte nøgletal december 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i september mens ledigheden er stort set uændret. Fortsætter

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder - Før, under og efter finanskrisen Færre små og mellemstore virksomheder søger lånefinansiering nu end de gjorde før og under finanskrisen Andel

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

25. august 2011. 1. Baggrund

25. august 2011. 1. Baggrund 25. august 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

Kredit og konjunkturer

Kredit og konjunkturer 43 Kredit og konjunkturer Kim Abildgren, Økonomisk Afdeling, og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Der er en tæt sammenhæng mellem konjunkturer og bankernes udlån. Efterspørgslen

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK RISICI I INTERNATIONAL OG DANSK ØKONOMI Nationalbankdirektør Per Callesen, indlæg på Lokale Pengeinstitutters årsmøde Dagsorden 1. Udland 2. Dansk økonomi i et konjunkturperspektiv

Læs mere

SIFI-aftalen. Notat, oktober 2013

SIFI-aftalen. Notat, oktober 2013 SIFI-aftalen Notat, oktober 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat Notat (udkast) 24. oktober 2013 Indledning Torsdag den 10.oktober blev der indgået en bred politisk aftale om hvilke

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Pengeinstitutter, kredit og konjunkturer

Pengeinstitutter, kredit og konjunkturer 1 Pengeinstitutter, kredit og konjunkturer Kim Abildgren, Økonomisk Afdeling, og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Der er en tæt sammenhæng mellem konjunkturer og pengeinstitutvirksomhed.

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2013

UDLÅNSREDEGØRELSE. Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2013 UDLÅNSREDEGØRELSE Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2013 JUNI 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Udviklingen i kreditinstitutternes

Læs mere

Analyse af udviklingen i kreditstandarder for nyudlån

Analyse af udviklingen i kreditstandarder for nyudlån Finanstilsynet 30. april 2014 Analyse af udviklingen i kreditstandarder for nyudlån 1. Indledning Finanstilsynet har foretaget en analyse af, hvorvidt konkurrencesituationen blandt pengeinstitutterne giver

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL REGULERING OG DEN FINANSIELLE SEKTORS UDFORDRINGER Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Indlæg på PWC finanskonference Disposition Indtjeningen i danske kreditinstitutter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Øjebliksbillede December 2016

Øjebliksbillede December 2016 Øjebliksbillede December 2016 1 Introduktion Øjebliksbillede fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi. Det henvender sig til alle interesserede,

Læs mere

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer 6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer REALKREDITRÅDETS Å RSMØDE 2 014 2. OKTOBER 2 014 J E S P E R R A N G V I D P R O F E S S O R, C B S Plan 2 Overordnet status 6 år efter finanskrisen.

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2017

Status på udvalgte nøgletal november 2017 Status på udvalgte nøgletal november 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Nye tal har vist, at vi allerede sidste år fik en vækst på 2 pct. et mål, som vi ellers

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 1. halvår 2013

UDLÅNSREDEGØRELSE. Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 1. halvår 2013 UDLÅNSREDEGØRELSE Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 1. halvår 2013 DECEMBER 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Udviklingen i kreditinstitutternes samlede udlån...

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere