Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20."

Transkript

1 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi fortsat er i balance, samtidig med at skatten holdes i ro. Der er fortsat balance i økonomien, men på grund af flere sammenfaldende forhold kan der opstå en likviditetsmæssig udfordring med udgangen af Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Formålet med denne indstilling er derfor at sætte fokus på de likviditetsmæssige konsekvenser af budget 2010, den øgede fremrykning af investeringer ved vækstpakkerne, samt konsekvenserne af finanskrisen relateret til den kommunale likviditetsmæssige situation. Kommunens likviditet er som følge af forskellige omstændigheder ændret i negativ retning. Det skyldes en række udlæg til større projekter (blandt andet De Bynære Havnearealer og Godsbanen), en udbredt brug af driftsfinansierede anlægsprojekter, et markant træk på kassebeholdningen i kraft af vækstpakkerne I og II samt endelig generelt meget høje anlægsudgifter i budgetperioden M0/2007/ Sagsnummer M0/2007/00556 Sagsbehandler Thomas Stilling Andersen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Denne indstilling indeholder en række initiativer, der tilsigter at styrke likviditeten. I forhold til de enkelte initiativer handler det som udgangspunkt om at undersøge og gøre brug af de lånemuligheder som lånebekendtgørelsen nu giver mulighed for samt at sikre en hurtig reaktion på de muligheder, der måtte opstå i form af f.eks. særlige lånepuljer. Indstillingen indeholder også initiativer om at optage lån på områder, som tidligere har været vurderet som vanskelige at udnytte f.eks. på grund af administrative forhold eller på grund af, at der var tale om midlertidig finansiering, som senere vil blive afløst af endelig langfristet lånefinansiering.

2 Der vurderes således at være forskellige muligheder, blandt andet på jordforsyningsområdet, på ældreboligområdet, ekstra lånepuljer vedtaget ved finansloven for 2010, samt de muligheder, der i øvrigt måtte komme i fremtiden. 2. Beslutningspunkter At 1) Borgmesterens Afdeling i samarbejde med magistratsafdelingerne undersøger muligheden for målrettet at gøre brug af de lånemuligheder, der er i henhold til lånebekendtgørelsen. Herunder mulighederne vedrørende jordforsyningsområdet, forhøjelse af trækningsretten og udnyttelse af byggekreditter i forhold til kommunens egen opførelse af boliger indenfor kommunalt støttet boligbyggeri (f.eks. ældreboliger). At 2) Borgmesterens Afdeling løbende afsøger mulighederne i forhold til at styrke likviditeten yderligere, herunder en afsøgning af lånemuligheder ved eksempelvis nye lånepuljer, sikre at praksis i forhold til administration af lån og garantistillelse i kommunen ikke er mere lempelig end lånebekendtgørelsens regler samt afsøger muligheden for ansøgning om dispensation fra lånereglerne til optagelse af lån til styrkelse af likviditeten i en kortere periode. Sidstnævnte på baggrund af de likviditetsmæssige forskydninger forårsaget af blandt andet finanskrisen. At 3) Driftsfinansierede anlægsinvesteringer sættes i bero, dog med den undtagelse, at ordningen fortsat kan benyttes i det omfang, der kan tilvejebringes finansiering gennem andre kilder og projekterne derfor ikke belaster kommunens likviditet. At 4) Borgmesterens Afdeling vil sørge for, at der vil være fokus på likviditeten. Fremtidige indstillinger om budget, regnskab og forventede regnskaber vil således indeholde en status og redegørelse for kommunens likviditet. Endvidere vil der, hvor det er relevant, blive gjort opmærksom på at det ud fra en samlet helhedsbetragtning for Århus Kommune er gunstigt, at der er områder, der realiserer overskud på de decentraliserede områder, idet sådanne overskud medvirker til at reducere de likviditetsmæssige udfordringer. At 5) I det omfang ovenstående initiativer viser sig at have bevillingsmæssige konsekvenser eller i øvrigt medføre forhold, der skal forelægges byrådet til beslutning, vil det blive indarbejdet og medtaget i de kommende indstillinger om budget, regnskab og forventede regnskaber, f.eks. regnskabsindstillingen for regnskabet for Side 2 af 10

3 3. Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for blev der af forligspartierne i budgetaftalen lagt vægt på: at kommunens økonomi fortsat er i balance, samtidig med at skatten holdes i ro. Det var således afgørende, at der fortsat var balance i økonomien og at denne opretholdes på længere sigt. Dette har ikke ændret sig. Der er fortsat balance i økonomien på længere sigt. Men på grund af flere sammenfaldende forhold, kan der opstå en likviditetsmæssig udfordring med udgangen af De sammenfaldende forhold, der medvirker til den likviditetsmæssige udfordring, har hovedsagligt sit udspring i finanskrisen. Finanskrisen har medvirket til, at det økonomiske tempo overordnet set er neddroslet betydeligt. For det første har finanskrisen for en række større byomdannelsesprojekter betydet et nedsat tempo i forhold til at realisere salgsindtægter ved salg af grunde og bygninger. Der er særskilt redegjort for betydningen af disse forskydninger i anden sammenhæng. Det fremgår for eksempel af indstillingen fra Borgmesteren Afdeling om tillægsbevilling til budget 2009, at der fortsat forventes balance mellem indtægter og udgifter i omdannelsesprojektet på de bynære havnearealer. Det fremgår også af denne indstilling, at der ultimo 2009 er et udlæg på cirka 500 mio. kr. vedrørende dette projekt blandt andet som følge af tidsforskydning af en række salgsaftaler. Herved opstår en likviditetsudfordring. Denne udfordring suppleres af, at andre større omdannelsesprojekter som omdannelsen af Godsbanearealet og den nye by ved Lisbjerg på samme måde indeholder betydelige kommunale udlæg. Isoleret set er det fortsat forventningen, at projekterne balancerer over en flerårig periode. I en årrække er der dog som følge af tidsforskydningen i realiseringen af de forudsatte indtægter et udlæg, der belaster likviditeten. For det andet er der som en direkte konsekvens af finanskrisen vedtaget to vækstpakker i Århus Kommune, der sigter på dels at modvirke konjunkturudviklingens negative betydning for den lokale økonomi, dels at gennemføre offentlige udbud i en periode med mulighed for gunstige aftaler. Disse pakker bevirker samtidig, at der sker store finans- og likviditetsforskydninger mellem årene, hvor der fremrykkes anlægsprojekter for store millionbeløb. Side 3 af 10

4 For det tredje har der i de senere år været et aktiv brug af driftsfinansierede anlægsinvesteringer. Der er redegjort herfor i anlægsanalysen fra september De enkelte anlægsprojekter er fuldt finansieret via fremtidige lejeindtægter (eller sparede lejeudgifter) eller på anden vis. Der er aktuelt (ultimo 2009) afholdt anlægsudgifter på over 1 mia. kr. finansieret ved fremtidige indtægter m.v. Dette har også medført et betydeligt likviditetstræk. Samlet set betyder dette, at der er en del udgifter, der er fremrykket, samt en del indtægter, der forskydes til senere år. Sådanne forhold vil alt andet lige give nogle udfordringer i forhold til den likviditetsmæssige situation. Dertil ses der et begyndende forbrug i forbindelse med projekterne Marselistunnelen og Letbanen. I en budget- og regnskabsmæssig sammenhæng er der afsat midler/opsparet til disse projekter, men i en likviditetsmæssig sammenhæng er der ikke foretaget en særskilt reservering af likviditeten til disse projekter. Den begyndende opstart af disse projekter, samt sammenfaldet af ovenstående faktorer medvirker til den likviditetsmæssige udfordring. 4. Den forventede effekt Det er forbundet med betydelig usikkerhed at skønne over kommunens likviditetsudvikling, idet mange og meget forskelligartede forhold har betydning for udviklingen. Ændring i betalingsmønstre, afregningsregler i forhold til Staten samt leverandører, overførsel af uforbrugte midler mellem årene er eksempler herpå. Ud fra en prognose udarbejdet i en likviditetsmæssig kontekst og med udgangspunkt i budgettet for 2010, samt de af byrådet vedtagne indstillinger i 2009, skønnes det, at Århus kommune vil have likviditetsmæssige udfordringer ultimo Det skal bemærkes, at det i forbindelse med dette skøn er forudsat, at de konkrete initiativer nævnt nedenfor under punkt A samt initiativet vedr. nye lånemuligheder i finansloven for 2010 under pkt. B., er forudsat indarbejdet i likviditetsprognosen. Det skønnes på denne baggrund påkrævet, at der iværksættes særlige initiativer til styrkelse af likviditeten at der udvises rettidig omhu. Side 4 af 10

5 5. De planlagte ydelser Overordnet set er det hensigten at styrke likviditeten gennem udnyttelse af nuværende og kommende muligheder herfor. I den henseende pågår der løbende en afsøgning af mulighederne i forhold til at styrke likviditeten. Konkret er der på nuværende tidspunkt indregnet den likviditetsmæssige forbedring af initiativer som beskrevet i punkt A i form af lån til jordkøb og byggekreditter til opførelse af kommunens egne boliger vedrørende støttet byggeri, samt nye lånemuligheder, punkt B, givet ved nye lånepuljer vedtaget ved Finansloven for Vedrørende sidstnævnte er der indsendt administrativ ansøgning om tildeling af låneramme. Resultatet heraf kendes først når ansøgningen er sagsbehandlet i Indenrigs- & Socialministeriet. Der arbejdes pt. med følgende initiativer: A. Målrettet fokus på og brug af lånemulighederne, herunder en forhøjelse af kommunens trækningsret og udnyttelse byggekreditter til kommunens egen opførelse af boliger til kommunalt støttet boligbyggeri. B. Der er særlig fokus på en løbende afsøgning og udnyttelse af de nuværende og nye muligheder i forhold til at styrke likviditeten yderligere, herunder en afsøgning af nye lånemuligheder, samt muligheden for ansøgning om dispensation fra lånereglerne til styrkelse af likviditeten. C. Driftsfinansieret anlægsinvesteringer sættes i bero. D. Ny fokus på likviditetsmæssige forhold. Ad. A Lånemulighederne for kommunerne er afgrænset i lånebekendtgørelsen. Lånebekendtgørelsen giver mulighed for på enkelte områder at optage lån, hvor Århus Kommune ikke hidtidigt har benyttet muligheden. At kommunen ikke tidligere har anvendt disse lånemuligheder skyldes hovedsageligt en vurdering af de administrative og rentemæssige aspekter. Grundet den likviditetsmæssige situation har de økonomiske målsætninger ændret sig, og det er derfor relevant at udnytte de muligheder lånebekendtgørelsen giver. Der vurderes blandt andet at være uudnyttede lånemuligheder på jordforsyningsområdet og i form af byggekreditter til midlertidig finansiering af kommunens opførelse af boliger indenfor det støttede boligbyggeri, f.eks. kommunens egne ældreboliger. Endvidere vil der være forøget fokus på nye og eksisterende lån i forhold til mulige ændringer i sammensætningen af låneporteføljen med henblik på en styrkelse af likviditeten. Side 5 af 10

6 Herudover er et af initiativerne at forhøje kommunens trækningsret i pengeinstituttet med henblik på at sikre tilstrækkelig likviditet ultimo måneden, hvor der sædvanligvis sker store udbetalinger til især løn, pension mm., mens. 12.-dels afregningerne fra staten kommer primo måneden. Isoleret set betyder det, at et vist niveau for en negativ beholdning ultimo måneden ikke nødvendigvis er udtryk for en generelt udfordret likviditet. Jordforsyningsområdet: Lånebekendtgørelsen giver mulighed for at lånefinansiere en del af de jordkøb kommunen foretager. Reglerne muliggør at lånefinansiere optil 85 pct. af udgiften til erhvervelse af arealer og ejendomme til den kommunale jordforsyning. Udnyttelsen af lånemulighederne kan give nogle administrative udfordringer, f.eks i forbindelse med at lån til formålet skal indfries i takt med jorden byggemodnes og sælges. Det skal hertil nævnes, at det ikke var en mulighed i henhold til lånereglerne at låne til arealerhvervelse i forbindelse med projekterne De Bynære Havnearealer og Godsbanen. Opførelse af kommunens egne boliger indenfor kommunalt støttet boligbyggeri: Der er i lånebekendtgørelsen mulighed for at optage byggekreditter i forbindelse med kommunalt støttet boligbyggeri. Hidtidige praksis i Århus Kommune har været at kommunekassen har finansieret anlægsinvesteringerne, hvorpå det lovmæssige lån er blevet optaget ved afslutning af projekterne. Projekterne har de senere år ændret karakter. Fra at være forholdsvis mindre projekter der overvejende tog under et år at færdiggøre, tager det nu i flere tilfælde 2-3 år. At byggeperioden har ændret sig har betydet at kommunen har et likviditetsmæssigt udlæg i længere tid. Ved løbende at optage og trække på byggekreditter til de enkelte projekter i anlægsperioden vil det dermed medvirke til en styrkelse af kommunens likviditet. Konkret er der på nuværende tidspunkt indregnet den likviditetsmæssige forbedring af disse initiativer som beskrevet vedrørende jordkøb og byggekreditter til midlertidig finansiering af kommunens opførelse af boliger indenfor det støttede boligbyggeri, f.eks. kommunens egne Ad. B Der er særlig fokus på en løbende afsøgning og udnyttelse af de nuværende og nye muligheder i forhold til at styrke likviditeten yderligere f.eks. ved ansøgning om finansiering fra lånepuljer mv. Der vil fremover være øget fokus herpå. En eventuel lånoptagelse fra konkrete lånepuljer til specifikke projekter vil medvirke til at styrke likviditeten. Seneste ved finanslov for 2010 blev der afsat lånepuljer på i alt 3 Side 6 af 10

7 mia. kr. Der er administrativt fremsendt ansøgning på 282 mio. kr. vedrørende disse puljer, denne lånemulighed er forudsat bevilget og indregnet i likviditetsprognosen. Herudover kan det være hensigtsmæssigt at ansøge om dispensation i relation til lånereglerne, for at optage lån til styrkelse af likviditeten i en kortere periode. Et sådan tiltag skal ses i sammenhæng med de store forskydninger i indtægter og udgifter på nogle af de store anlægsprojekter. Disse forskydninger er hovedsageligt forårsaget af finanskrisen og den generelle konjunkturudvikling. Konkret er der på nuværende tidspunkt indregnet den likviditetsmæssige forbedring af lånemulighederne, givet ved nye lånepuljer vedtaget ved Finansloven for I forhold til reglerne om låneramme er det endvidere relevant at revurdere de interne ordninger i Århus Kommune, der medfører, at den faktiske låneramme som kommunen tildeles i henhold til lånebekendtgørelsen reduceres. Af konkrete delrammer der reducerer lånerammen kan nævnes lejeaftaler og garantistillelse. F.eks. har det været praksis at overføre uudnyttet garantiramme (garantistillelser) indenfor Kultur og Borgerservices område mellem årene. Denne mulighed for overførelse af uudnyttet låneramme eksisterer ikke i lånebekendtgørelsen, hvor der alene tildeles låneramme for det enkelte år uden mulighed for overførsel af uudnyttet låneramme mellem årene. Da likviditeten er udfordret, er det ikke længere muligt at realisere tidligere uudnyttede lånerammer. Bemyndigelsen til at ophæve denne mulighed, der ikke længere lader sig realisere, vil blive forelagt byrådet i forbindelse med regnskabet for Ad. C Driftsfinansieret anlægsinvestering: Magistraten har i 2001 besluttet at give mulighed for at investere i anlægsprojekter med lån i kommunekassen med krav om en tilbagebetaling til kommunekassen efter nogle nærmere specificerede principper. Driftsfinansieret anlægsinvestering indebærer således, at en afdeling får et lån i kommunekassen. Således giver ordningen en afdeling mulighed for at foretage en investering og dele udgiften ud på flere år. I forbindelse med ordningen blev indført fremgik det som en forudsætning, at der skulle være tilstrækkelig likviditet til at realisere ordningen (Fra instruktionen: Det skal endvidere pointeres, at finansieringsformen kun kan anvendes i det omfang, Århus Kommunes kassebeholdning er tilstrækkelig til at dække anlægsudgiften ) Side 7 af 10

8 I instruktionen for driftsfinansieret anlægsinvesteringer er der som det fremgår ovenfor taget højde for, at finansieringsformen kun kan anvendes i det omfang Århus Kommunes likviditetsbeholdning er tilstrækkelig til at dække anlægsudgiften. Set i lyset af den likviditetsmæssige situation anbefales det, at ordningen indtil videre sættes i bero med mindre nye driftsfinansierede anlæg kan gennemføres uden at belaste kommunens likviditet. Det sidste kan f.eks ske ved løbende at følge udviklingen i finansieringsreglerne og lånemulighederne. Der er f.eks. i den gældende lånebekendtgørelse mulighed for at optage lån til energibesparende foranstaltninger. Borgmesterens Afdeling vil være behjælpelige med og i samarbejde med afdelingerne undersøge, hvorvidt det er muligt at tilvejebringe finansiering igennem andre kilder. Borgmesterens Afdeling vil opdatere instruktionen med disse forhold. I det omfang, der kan iværksætte driftsfinansierede anlægsudgifter ved andre finansieringskilder, og disse kilder har en forretning og afskrivning, der er mere belastende end de eksisterende principper, da vil de eksterne vilkår for finansiering danne udgangspunkt for de rammekorrektioner i driftsbudgetterne, der finansierer anlægsudgiften i en flerårsperiode. Mulighederne for driftsfinansierede anlægsinvesteringer sættes således i bero medmindre der kan tilvejebringes konkret finansiering til de respektive projekter. I en række tilfælde er der truffet eksplicit politisk beslutning i magistrat eller byråd om driftsfinansierede anlægsudgifter. Disse projekter videreføres. Borgmesterens Afdeling bemyndiges endvidere til at drøfte projekter under planlægning med de relevante magistratsafdelinger med det udgangspunkt, at der skal kunne tilvejebringes særskilt finansiering for projekter, der indstilles til magistrat og byråd, idet kommunens samlede likviditet er udfordret. Endelig skal det foreslås, at Borgmesterens Afdeling i helt særlige situationer bemyndiges til at indstille driftsfinansierede anlægsprojekter til byrådet i samarbejde evt. efter forslag fra en magistratsafdeling ud fra en konkret vurdering af følgende kriterier: Når der på anden vis helt eller delvist kan skaffes finansiering/låneramme eller anden dækning for en aktivitet. Beløbsstørrelsen på likviditetstrækket i den aktuelle sammenhæng. Side 8 af 10

9 Strategisk vigtige investeringsprojekter med betydning for realisering af effektiviseringsgevinster og tværgående målsætninger for Århus Kommune. Entydige myndighedskrav der ikke lader sig finansiere på anden vis. Ad. D På baggrund af den markante ændring i Århus Kommunes likviditet vil der fremadrettet være forøget fokus på den likviditetsmæssige situation. I takt med at nye muligheder opstår, vil det hurtigt blive vurderet, hvorvidt disse kan medvirke til at styrke likviditeten og såfremt det er muligt, vil der blive taget initiativ til at realisere mulighederne. Der vil endvidere i forbindelse med materiale om budgettet, forventet regnskab og regnskabet blive givet opdaterede statusvurderinger på udviklingen i likviditeten. Herudover vil Borgmesterens afdeling tage initiativ til, at der generelt kommer et større fokus på likviditetsmæssige forhold og aspekter. Endelig vil der, hvor det er relevant, blive gjort opmærksom på, at det ud fra en samlet helhedsbetragtning for Århus Kommune er gunstigt, at der er områder, der realiserer overskud på de decentraliserede områder, idet sådanne overskud medvirker til at reducere de likviditetsmæssige udfordringer. 6. Organisering af indsatsen Borgmesterens afdeling vil i samarbejde med relevante afdelinger undersøge og igangsætte de foreslåede initiativer snarest muligt. Der vil i forbindelse hermed blive foretaget de evt. afledte nødvendige ændringer af forretningsgange og instruktioner, således at initiativerne kan igangsættes snarest muligt. 7. Konsekvenser for ressourcer De udfordringer Århus Kommune står overfor er isoleret set og indtil videre udelukkende af likviditetsmæssig karakter. Forstået på den måde, at der generelt på sigt fortsat er balance i økonomien. De planlagte initiativer vil som udgangspunkt således kun ændre marginalt på de økonomiske nøgletal som den finansielle egenkapital. Således er det blandt andet udefra kommende forhold som finanskrisen der afstedkommer store tidsforskydninger imellem udgifter og indtægter og derved påvirker likviditeten. Side 9 af 10

10 Ved generelt at udnytte de eksisterende lånemuligheder vil det i forbindelse med optagelse af lån til styrkelse af likviditeten få nogle rentemæssige konsekvenser. Det skønnes at medføre en mindre forværring af rentekontoen. Forværringen kan alene henføres til forskellen mellem renten af kommunens kassebeholdning og renten på lån. Den såkaldte rentemarginal. Den er dog pt. forøget på grund af finanskrisen. I det omfang ovenstående initiativer viser sig at have bevillingsmæssige konsekvenser eller i øvrigt medføre forhold, der skal forelægges byrådet til beslutning, vil det blive indarbejdet og medtaget i de kommende indstillinger om budget, regnskab og forventede regnskaber, f.eks. regnskabsindstillingen for regnskabet for Initiativerne vil afstedkomme enkelte ændrede arbejdsgange i afdelingerne. Nicolai Wammen / Niels Højberg Side 10 af 10

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler

Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler Maj 2013 Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler I

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere