DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)"

Transkript

1 DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD MARTS 2013 KO KLUSIO ER Hermed følger til delegationerne konklusionerne fra Det Europæiske Råd (den marts 2013). EUCO 23/13

2 Vi har i de senere år gjort meget for at tage de presserende udfordringer op, der er opstået på grund af finanskrisen og statsgældskrisen, for at bane vejen for en tilbagevenden til bæredygtig jobskabende vækst og gå i retning af øget økonomisk styring både på EU-niveau og på euroområdeniveau. Der er opnået meget til trods for, at der stadig er en vis usikkerhed på de finansielle markeder. Dog understreger stagnationen i den økonomiske aktivitet, der forudses for 2013, og de uacceptabelt høje arbejdsløshedstal, hvor vigtigt det er at sætte mere skub i bestræbelserne på at støtte vækst som en prioritet og samtidig tilstræbe vækstfremmende finanspolitisk konsolidering. Det Europæiske Råd havde en omfattende drøftelse om den økonomiske og sociale situation og udstak retningslinjerne for medlemsstaternes og Den Europæiske Unions økonomiske politik i Der bør fokuseres på gennemførelsen af de beslutninger, der er truffet, navnlig med hensyn til vækst- og beskæftigelsespagten. Det skal især prioriteres at støtte ungdomsbeskæftigelsen og fremme vækst og konkurrenceevne. Det Europæiske Råd vil i juni vende tilbage til en vurdering af de politikker, der udformes på nationalt plan for at gennemføre disse prioriteter, og til gennemførelsen af vækst- og beskæftigelsespagten. Det besluttede, at det i de kommende måneder vil drøfte specifikke emner, der har et stort potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse. Det gjorde også status over det igangværende arbejde med at uddybe Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) med henblik på mødet i juni. I. ØKO OMISK OG SOCIAL POLITIK Det europæiske semester: fremme af konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse, navnlig for de unge 1. Som vedtaget i december 2012 gør medlemsstaterne og Den Europæiske Union en målrettet indsats for at fremme konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse i overensstemmelse med følgende prioriteter, som er opstillet i den årlige vækstundersøgelse: a) fortsættelse af en differentieret og vækstfremmende finanspolitisk konsolidering b) genetablering af normale lånemuligheder for erhvervslivet c) fremme af vækst og konkurrenceevne d) håndtering af arbejdsløsheden og de sociale konsekvenser af krisen e) modernisering af den offentlige forvaltning. EUCO 23/13 1

3 2. Gennemførelse er fortsat det centrale. Der skal gøres en målrettet indsats for at understøtte det stærke politiske engagement i at fremme vækst og beskæftigelse og tage de finanspolitiske, makroøkonomiske og strukturelle udfordringer op. Alt dette bør afspejles i medlemsstaternes nationale reformprogrammer og stabilitets- og konvergensprogrammer, idet der tages fuldt hensyn til drøftelserne i Rådet inden for rammerne af det europæiske semester om Kommissionens årlige vækstundersøgelse som anført i formandskabets sammenfattende rapport og i de relevante rådskonklusioner 1 samt til den analyse, som Kommissionen har leveret i forbindelse med proceduren for makroøkonomiske ubalancer, bl.a. i rapporten om varslingsmekanismen. 3. Der gøres store fremskridt i retning af strukturelt afbalancerede budgetter, og disse fremskridt skal fortsætte. Det Europæiske Råd understreger navnlig nødvendigheden af differentieret og vækstfremmende finanspolitisk konsolidering og minder samtidig om de muligheder, der ligger i de nuværende finanspolitiske regler i stabilitets- og vækstpagten (SVP) og traktaten om stabilitet, samordning og styring (TSSS). 4. Der bør være en passende blanding af udgifts- og indtægtsmæssige foranstaltninger på medlemsstatsplan, bl.a. kortsigtede målrettede foranstaltninger til at fremme vækst og understøtte jobskabelse, navnlig for de unge, og prioriterer vækstfremmende investeringer. Det Europæiske Råd minder i den forbindelse om, at samtidig med at SVP overholdes fuldt ud, kan de muligheder, som EU's eksisterende finanspolitiske rammer giver for at finde balancen mellem behovene for produktive offentlige investeringer og målene vedrørende finanspolitisk disciplin, udnyttes i den præventive del af SVP. 1 Rådets konklusioner af 12. februar 2013 om den årlige vækstundersøgelse og om rapporten om varslingsmekanismen, Rådets konklusioner af 15. februar 2013 om uddannelse, Rådets konklusioner af 28. februar 2013 om politisk vejledning om beskæftigelse og socialpolitikker og Rådets konklusioner af 5. marts 2013 om de offentlige udgifters kvalitet. EUCO 23/13 2

4 5. Den finanspolitiske konsolidering og genoprettelsen af den finansielle stabilitet bør gå hånd i hånd med veltilrettelagte strukturreformer, der skal fremme bæredygtig vækst, beskæftigelse, konkurrenceevne og korrektionen af makroøkonomiske ubalancer. Det Europæiske Råd minder i den sammenhæng om vigtigheden af, at beskatningen flyttes væk fra arbejde, hvor det er relevant og under anerkendelse af medlemsstaternes beføjelser på dette område, som et middel til at bidrage til at øge beskæftigelsesegnetheden og konkurrenceevnen. 6. I forbindelse med den udfordrende finanspolitiske konsolidering er det vigtigt at sikre, at alle betaler deres andel af skatterne. Det er derfor nødvendigt med en fornyet indsats for at forbedre skatteopkrævningens effektivitet og tackle skatteunddragelse, herunder gennem aftaler med tredjelande om beskatning af indtægter fra opsparing og hurtige fremskridt med at tackle problemet momssvig. Der er behov for tæt samarbejde med OECD og G20 med henblik på at udvikle internationalt vedtagne standarder for forebyggelse af udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud. EU vil samordne sine holdninger med henblik herpå. Der bør arbejdes videre med de igangværende sager vedrørende skat som f.eks. forslagene om energibeskatning, om det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag og om revisionen af rentebeskatningsdirektivet. Det Europæiske Råd noterer sig, at arbejdet med det forstærkede samarbejde om en afgift på finansielle transaktioner skrider frem. EUCO 23/13 3

5 7. For så vidt angår foranstaltninger på EU-niveau skal de retningslinjer, som Det Europæiske Råd har vedtaget i de seneste måneder, navnlig i forbindelse med vækst- og beskæftigelsespagten, fortsat gennemføres fuldt ud og hurtigt, samtidig med at især en grøn økonomis potentiale til at fremme vækst og konkurrenceevne udnyttes. Den nylige forhøjelse af EIB's kapital med 10 mia. EUR vil give banken mulighed for at udlåne yderligere 60 mia. EUR som støtte til vækst og beskæftigelse, og dette vil sammen med Den Europæiske Investeringsfond medvirke til at sætte gang i projekter til en værdi af op til 180 mia. EUR i Det Europæiske Råd vil vurdere gennemførelsen af pagten i juni og lægge særlig vægt på jobskabende foranstaltninger og på at styrke finansieringen af økonomien med henblik på hurtigtvirkende vækstforanstaltninger. I den forbindelse vil Kommissionen sammen med EIB aflægge rapport i juni om de muligheder og målrettede prioriteter, der bør identificeres, navnlig for så vidt angår infrastruktur, energi- og ressourceeffektivitet, den digitale økonomi, forskning og innovation samt SMV'er. 8. Det haster med at afslutte og gennemføre rammen for bedre økonomisk styring. Den nye lovgivning om finanspolitisk og makroøkonomisk overvågning (sixpack'en, twopack'en og TSSS) skal udnyttes fuldt ud. Navnlig skal alt det nødvendige forberedende arbejde udføres for at sikre, at disse nye regler effektivt bliver anvendt fra begyndelsen af de nationale budgetcyklusser i EUCO 23/13 4

6 9. Det Europæiske Råd lægger i dag særlig vægt på følgende spørgsmål: a) Bekæmpelse af arbejdsløsheden er den vigtigste sociale udfordring, vi står over for. Aktive beskæftigelses-, social- og arbejdsmarkedspolitikker kræver derfor en særlig prioritet og opmærksomhed i den nuværende kontekst, og det skal særlig prioriteres at fremme ungdomsbeskæftigelsen. Uddannelsessystemerne skal fungere bedre og sikre, at unge får de rette kvalifikationer, og skabe en mere effektiv forbindelse mellem arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. I forlængelse af den enighed, der blev opnået på Det Europæiske Råds møde i februar 2013 om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, har Kommissionen i forbindelse med de igangværende forhandlinger om forordningen om Den Europæiske Socialfond fremsat forslag til de tekniske tilpasninger, som skal gøre det muligt, at initiativet bliver fuldt operationelt fra den 1. januar I mellemtiden kan medlemsstaterne benytte de finansieringsmidler, der er til rådighed fra alle relevante strukturfonde i den nuværende programmeringsperiode, for at bidrage til bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløsheden. I denne forbindelse ser Det Europæiske Råd med tilfredshed på Kommissionens indsats med at bygge videre på arbejdet med de medlemsstater, der har den højeste ungdomsarbejdsløshed. Den enighed, der blev opnået på Rådets samling den 28. februar om ungdomsgarantien, vil bidrage til at sikre, at alle unge under 25 år får et tilbud af god kvalitet om beskæftigelse, videreuddannelse, lærlingeuddannelse eller praktikophold senest fire måneder efter, at de er blevet arbejdsløse eller har afsluttet en formel uddannelse, og garantien bør gennemføres hurtigt, bl.a. gennem støtte fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Arbejdet skal også fortsættes mere generelt som opfølgning af beskæftigelsespakken, bl.a. med hensyn til at få markant flere kvinder i beskæftigelse, mindske langtidsledigheden og sikre fuld deltagelse af ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet. Det er afgørende at håndtere de sociale konsekvenser af krisen og bekæmpe fattigdom og social udstødelse. EUCO 23/13 5

7 b) Det indre marked er fortsat en vigtig drivkraft for vækst og beskæftigelse. I denne forbindelse opfordrer Det Europæiske Råd medlemsstaterne til at tage fuldt hensyn til henstillingerne i Kommissionens rapport om status for det indre markeds integration og hilser det velkommen, at Kommissionen har til hensigt at integrere en sådan rapportering i de fremtidige årlige vækstundersøgelser. En hurtig afslutning på arbejdet med alle forslagene vedrørende akten for det indre marked I er en væsentlig prioritet, navnlig for så vidt angår centrale emner som regnskaber, erhvervsmæssige kvalifikationer, offentlige udbud, udstationering af arbejdstagere og e-identifikation og e-signatur, med det formål at fremme konkurrenceevnen, uddybe det indre marked og fjerne uberettigede hindringer. Kommissionen vil hurtigst muligt fremlægge de resterende forslag vedrørende akten for det indre marked II med henblik på en hurtig gennemgang, så de kan blive vedtaget inden udløbet af denne valgperiode. Det haster ligeledes med at forbedre gennemførelsen af al lovgivning vedrørende det indre marked, bl.a. servicedirektivet, navnlig gennem en streng peerevaluering og en hurtig indsats for at fjerne uberettigede hindringer. Det Europæiske Råd vil fortsat løbende tage alle disse spørgsmål op til revision. EUCO 23/13 6

8 c) Det er nødvendigt med en yderligere indsats for at mindske den samlede administrative byrde på EU-plan og nationalt plan, under stadig hensyntagen til behovet for en egentlig beskyttelse af forbrugere og ansatte. Medlemsstaterne og Kommissionen bør arbejde videre med smart regulering i lyset af Kommissionens seneste meddelelser med særlig vægt på SMV'ers behov. Medlemsstaterne vil være særlig opmærksomme på at undgå yderligere byrder i forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivning. Det Europæiske Råd hilser Kommissionens nylige rapport om de mest byrdefulde regler for SMV'er velkommen og ser frem til at modtage de første konkrete forslag med henblik på at gennemføre dens resultater senest i juni. Kommissionen vil overvåge de fremskridt, der gøres, gennem resultattavlen for SMV'er. Den vil også sikre en hurtig og effektiv gennemførelse af sit program for målrettet regulering (Refit), navnlig ved hurtigt at identificere de reguleringsområder og retsakter, der har størst potentiale til at forenkle reglerne og nedbringe de reguleringsrelaterede omkostninger. Det Europæiske Råd ser frem til at modtage de første forslag om forenkling og nedbringelse af regelbyrden i efteråret. Det Europæiske Råd noterer sig, at Kommissionen som led i sit årlige arbejdsprogram fremlægger en liste over fremsatte forslag, der skal trækkes tilbage. For at nedbringe regelbyrden og fremme konkurrenceevnen tilskynder det Kommissionen til at anvende Refit-programmet med henblik på i efteråret at identificere og foreslå fjernelse af regler, der ikke længere er formålstjenlige, og at fortsætte konsolideringen af den eksisterende lovgivning som led i dens arbejde med forenkling. EUCO 23/13 7

9 10. Det Europæiske Råd vil i de kommende måneder føre en række tematiske drøftelser om sektorspecifikke og strukturelle aspekter, der er centrale for økonomisk vækst og europæisk konkurrenceevne. Sådanne drøftelser vil også bidrage til en debat næste år om Europa 2020-strategien og gennemgangen af fremskridtene hen imod dens overordnede mål. Med henblik på disse drøftelser opfordrer det til, at følgende spørgsmål prioriteres i det forberedende arbejde: a) Energi (maj 2013): Der arbejdes med at fuldføre det indre energimarked og med sammenkoblinger med europæiske energimarkeder. Ingen EU-medlemsstater bør forblive isoleret fra de europæiske gas- og elnet efter Europa har brug for investeringer i moderne energiinfrastruktur, og udfordringen med høje energipriser, der hæmmer konkurrenceevnen, skal tackles. b) Innovation (oktober 2013): Det Europæiske Råd ser frem til Kommissionens forelæggelse af en fremskridtsrapport om det europæiske forskningsrum og dens meddelelse om status over "Innovation i EU" 2012, bl.a. den fælles innovationsindikator, i god tid inden drøftelserne. c) Den digitale dagsorden og andre tjenester (oktober 2013): Det Europæiske Råd noterer sig, at Kommissionen har til hensigt i god tid inden oktober at aflægge rapport om status og de resterende hindringer, der skal sættes ind over for for at sikre fuldførelsen af et fuldt fungerende digitalt indre marked senest i 2015, samt konkrete foranstaltninger til etablering af det indre marked for informations- og kommunikationsteknologi så tidligt som muligt. d) Forsvar (december 2013): Det Europæiske Råd vil i denne forbindelse også se på, hvordan der kan udvikles en mere integreret, innovativ og konkurrencedygtig teknologisk og industriel basis for det europæiske forsvar. EUCO 23/13 8

10 e) Industriel konkurrenceevne og industripolitik (juni 2013 og februar 2014): Det Europæiske Råd understreger vigtigheden af at gøre Europa mere konkurrencedygtigt som produktions- og investeringssted og ser frem til opfølgningen på Kommissionens seneste meddelelser om industripolitik og specifikke industrielle sektorer samt til, at Kommissionen rettidigt fremlægger yderligere bidrag til denne drøftelse: rapporten om den europæiske konkurrenceevne, rapporten om gennemførelsen af industripolitiske prioriteter og konklusionerne om revisionen af det indre marked for industrivarer. Uddybning af ØMU'en 11. Det Europæiske Råd gjorde status over det igangværende arbejde med de fire aspekter, der blev peget på i dets konklusioner fra december 2012 om uddybning af ØMU'en. Eventuelle nye skridt i retning af at styrke den økonomiske styring vil skulle ledsages af yderligere skridt hen imod øget legitimitet og ansvarlighed. 12. Det haster med at gøre fremskridt hen imod en mere integreret finansiel ramme for at genetablere normale lånemuligheder, forbedre konkurrenceevnen og bidrage til at gennemføre de nødvendige økonomiske tilpasninger. I forlængelse af de fremskridt, der er gjort med de nye regler for bankers kapitalkrav, skal de resterende udestående tekniske spørgsmål hurtigt færdigbehandles, så der kan opnås endelig enighed inden månedens udgang. Fuldførelse af lovgivningsprocessen vedrørende den fælles tilsynsmekanisme (FTM) i de kommende uger er en prioritet. EUCO 23/13 9

11 13. Det Europæiske Råd minder om, at det er af afgørende betydning at bryde den onde cirkel mellem banker og stater. Som vedtaget i december 2012 bør der så hurtigt som muligt i første halvår 2013 opnås enighed om en operationel ramme, bl.a. definitionen af overtagne aktiver, så den europæiske stabilitetsmekanisme, når der er etableret en effektiv fælles tilsynsmekanisme, efter en almindelig afgørelse vil få mulighed for at rekapitalisere bankerne direkte. Der skal opnås enighed om direktivet om genopretning og afvikling af banker og direktivet om en indlånsgarantiordning inden juni 2013 for at sikre en fair balance mellem hjemland og værtslande. Kommissionen agter senest i sommeren 2013 at forelægge et lovgivningsforslag om en fælles afviklingsmekanisme for lande, der deltager i FTM, som skal behandles som en prioritet med henblik på at vedtage det i Parlamentets indeværende valgperiode. Den bør sikre en effektiv ramme for afvikling af finansielle institutioner, samtidig med at skatteyderne beskyttes i forbindelse med bankkriser, være baseret på bidrag fra den finansielle sektor selv og sikre passende og effektive bagstopperordninger i overensstemmelse med konklusionerne fra december Det indre markeds integritet vil blive respekteret fuldt ud, og der vil blive sikret lige vilkår for de medlemsstater, som deltager i FTM, og dem, som ikke gør det. 14. Det Europæiske Råd noterer sig vedtagelsen af reglerne for tilrettelæggelse af arbejdet på eurotopmøder og hilser det velkommen, at disse regler skal forbedre kvaliteten i styringen af euroområdet og samtidig bevare Den Europæiske Unions integritet som helhed som anerkendt navnlig i de relevante bestemmelser i TSSS 2. II. A DRE PU KTER 15. Det Europæiske Råd udvekslede synspunkter om EU's forbindelser med dets strategiske partnere. 2 Nederlandene tog parlamentarisk forbehold over for dette punkt. EUCO 23/13 10

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

BANKUNIONEN. Relevante konklusioner fra Det Europæiske Råd

BANKUNIONEN. Relevante konklusioner fra Det Europæiske Råd BANKUNIONEN Relevante konklusioner fra Det Europæiske Råd Indhold I. Erklæring fra Euroområdetopmødet - 29. juni 2012... 3 II. Det Europæiske Råd - Bruxelles - 28.-29. juni 2012 - - Konklusioner... 4 III.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 30. januar 2012 (OR. en) ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 PÅ VEJ MOD VÆKSTFREMMENDE KONSOLIDERING OG BESKÆFTIGELSESFREMMENDE VÆKST

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 13992/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2018

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) 13677/15 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2016

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 23. maj 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 23. maj 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 23. maj 2013 (OR. en) EUCO 75/1/13 REV 1 CO EUR 7 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 22. MAJ 2013

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) 13883/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2017

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) 5734/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5188/17 Vedr.: ECOFIN 50

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 28. juni 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 28. juni 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 28. juni 2013 (OR. en) EUCO 104/2/13 REV 2 CO EUR 9 CO CL 6 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 27.-28. JU

Læs mere

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9262/15 UEM 197 ECOFIN 403 SOC 365 COMPET 277 ENV 360 EDUC 183 RECH 174 ENER 217 JAI 379 EMPL 238 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 311 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Estlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. februar 2016 (OR. en) 6622/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: RÅDET (KONKURRENCEEVNE) delegationerne Tidl. dok. nr.: 6260/16 Vedr.: MI 111 COMPET 103

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Bruxelles, den 9. marts 2017 (OR. EN) Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Det Europæiske Råd drøftede vedlagte dokument. Det fik støtte fra 27 medlemmer af Det Europæiske Råd, men samlede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 429 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Det Forenede Kongeriges nationale reformprogram

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 268 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

9235/15 pfw/top/ikn 1 DG B 3A - DG G 1A

9235/15 pfw/top/ikn 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9235/15 UEM 178 ECOFIN 383 SOC 345 COMPET 256 ENV 338 EDUC 164 RECH 155 ENER 196 JAI 360 EMPL 219 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

UDSTØDELSE OG FORSKELSBEHANDLING

UDSTØDELSE OG FORSKELSBEHANDLING BEKÆMPELSE AF FATTIGDOM, SOCIAL UDSTØDELSE OG FORSKELSBEHANDLING Ved at støtte medlemsstaterne i kampen mod fattigdom, social udstødelse og forskelsbehandling sigter EU mod at forstærke det europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0377 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0377 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0377 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 377 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2013

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12354/15 SOC 539 EMPL 354 SAN 297 FØLGESKRIVELSE fra: til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) EPSCO-Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Møde i Det Europæiske Råd den marts 2012

Møde i Det Europæiske Råd den marts 2012 2011-12 EU-note E 26 Offentligt Europaudvalget Det Internationale Sekretariat Til: Dato: Udvalgets medlemmer 5. marts 2012 Møde i Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012 På mødet i Det Europæiske Råd fik

Læs mere

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8735/16 IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Den ungarske delegation opretholder sit forbehold med hensyn til punkt 9.

Den ungarske delegation opretholder sit forbehold med hensyn til punkt 9. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. marts 2017 (OR. en) 6266/1/17 REV 1 NOTE fra: til: SOC 88 EMPL 58 ECOFIN 88 EDUC 43 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Til Finansudvalget Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. februar 2015 EU-note Europæiske semester

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Bulgariens nationale reformprogram for 2016

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Bulgariens nationale reformprogram for 2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 323 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Bulgariens nationale reformprogram for 2016 og med Rådets udtalelse om Bulgariens konvergensprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

13922/15 hsm/pp/hsm 1 DGG 1B

13922/15 hsm/pp/hsm 1 DGG 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) 13922/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 13531/15 + COR 1 Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 19.3.2012 2012/2003(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en social investeringspagt - som svar på krisen (2012/2003(INI)) Udvalget

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2012

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 304 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. februar 2016 (OR. en) 5540/16 CO EUR-PREP 6 POLGEN 7 AG 2 ECOFIN 44 UEM 29 SOC 35 COMPET 22 ENV 26 EDUC 11 RECH 9 ENER 13 JAI 56 EMPL 25 NOTE fra: til:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6693/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 28. februar 2017 til: delegationerne TRANS 82 MAR 47 FIN

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2014

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 428 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2014 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 2. marts 2012 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 2. marts 2012 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 2. marts 2012 (OR. en) EUCO 4/12 CO EUR 2 CO CL 1 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD den 1.-2. marts 2012

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.4.2010 KOM(2010) 193 endelig 2010/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

Læs mere

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME EU'S FINANSPOLITISKE RAMME For at sikre stabilitet i Den Økonomiske og Monetære Union er det nødvendigt, at rammen for at undgå uholdbare offentlige finanser er robust. En reform (som led i sixpack), der

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0254 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 254 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tjekkiets nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Nederlandenes nationale reformprogram for 2014

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Nederlandenes nationale reformprogram for 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 420 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for 2014 og med Rådets udtalelse om Nederlandenes

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2016

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Europaudvalget 2011 Det Europæiske Råd 28-29/6-12 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2011 Det Europæiske Råd 28-29/6-12 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2011 Det Europæiske Råd 28-29/6-12 Bilag 9 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. juni 2012 (OR. en) EUCO 76/12 CO EUR 4 CONCL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET 17. marts 2010 Center for Europa Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse Europa 2020 en strategi for

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 5242/08 MI 12 ECO

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Den 28. januar 2013 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 15. februar 2013 Uddannelse Punkt

Læs mere

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. oktober 2008 (OR. en) 14239/08 POLGEN 104 ECOFIN 411 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring

Læs mere

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2015 (OR. en) 14121/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. november 2015 til: delegationerne CSDP/PSDC 617

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10793/16 ECOFIN 675 UEM 261 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien

Læs mere