DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)"

Transkript

1 DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD MARTS 2013 KO KLUSIO ER Hermed følger til delegationerne konklusionerne fra Det Europæiske Råd (den marts 2013). EUCO 23/13

2 Vi har i de senere år gjort meget for at tage de presserende udfordringer op, der er opstået på grund af finanskrisen og statsgældskrisen, for at bane vejen for en tilbagevenden til bæredygtig jobskabende vækst og gå i retning af øget økonomisk styring både på EU-niveau og på euroområdeniveau. Der er opnået meget til trods for, at der stadig er en vis usikkerhed på de finansielle markeder. Dog understreger stagnationen i den økonomiske aktivitet, der forudses for 2013, og de uacceptabelt høje arbejdsløshedstal, hvor vigtigt det er at sætte mere skub i bestræbelserne på at støtte vækst som en prioritet og samtidig tilstræbe vækstfremmende finanspolitisk konsolidering. Det Europæiske Råd havde en omfattende drøftelse om den økonomiske og sociale situation og udstak retningslinjerne for medlemsstaternes og Den Europæiske Unions økonomiske politik i Der bør fokuseres på gennemførelsen af de beslutninger, der er truffet, navnlig med hensyn til vækst- og beskæftigelsespagten. Det skal især prioriteres at støtte ungdomsbeskæftigelsen og fremme vækst og konkurrenceevne. Det Europæiske Råd vil i juni vende tilbage til en vurdering af de politikker, der udformes på nationalt plan for at gennemføre disse prioriteter, og til gennemførelsen af vækst- og beskæftigelsespagten. Det besluttede, at det i de kommende måneder vil drøfte specifikke emner, der har et stort potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse. Det gjorde også status over det igangværende arbejde med at uddybe Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) med henblik på mødet i juni. I. ØKO OMISK OG SOCIAL POLITIK Det europæiske semester: fremme af konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse, navnlig for de unge 1. Som vedtaget i december 2012 gør medlemsstaterne og Den Europæiske Union en målrettet indsats for at fremme konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse i overensstemmelse med følgende prioriteter, som er opstillet i den årlige vækstundersøgelse: a) fortsættelse af en differentieret og vækstfremmende finanspolitisk konsolidering b) genetablering af normale lånemuligheder for erhvervslivet c) fremme af vækst og konkurrenceevne d) håndtering af arbejdsløsheden og de sociale konsekvenser af krisen e) modernisering af den offentlige forvaltning. EUCO 23/13 1

3 2. Gennemførelse er fortsat det centrale. Der skal gøres en målrettet indsats for at understøtte det stærke politiske engagement i at fremme vækst og beskæftigelse og tage de finanspolitiske, makroøkonomiske og strukturelle udfordringer op. Alt dette bør afspejles i medlemsstaternes nationale reformprogrammer og stabilitets- og konvergensprogrammer, idet der tages fuldt hensyn til drøftelserne i Rådet inden for rammerne af det europæiske semester om Kommissionens årlige vækstundersøgelse som anført i formandskabets sammenfattende rapport og i de relevante rådskonklusioner 1 samt til den analyse, som Kommissionen har leveret i forbindelse med proceduren for makroøkonomiske ubalancer, bl.a. i rapporten om varslingsmekanismen. 3. Der gøres store fremskridt i retning af strukturelt afbalancerede budgetter, og disse fremskridt skal fortsætte. Det Europæiske Råd understreger navnlig nødvendigheden af differentieret og vækstfremmende finanspolitisk konsolidering og minder samtidig om de muligheder, der ligger i de nuværende finanspolitiske regler i stabilitets- og vækstpagten (SVP) og traktaten om stabilitet, samordning og styring (TSSS). 4. Der bør være en passende blanding af udgifts- og indtægtsmæssige foranstaltninger på medlemsstatsplan, bl.a. kortsigtede målrettede foranstaltninger til at fremme vækst og understøtte jobskabelse, navnlig for de unge, og prioriterer vækstfremmende investeringer. Det Europæiske Råd minder i den forbindelse om, at samtidig med at SVP overholdes fuldt ud, kan de muligheder, som EU's eksisterende finanspolitiske rammer giver for at finde balancen mellem behovene for produktive offentlige investeringer og målene vedrørende finanspolitisk disciplin, udnyttes i den præventive del af SVP. 1 Rådets konklusioner af 12. februar 2013 om den årlige vækstundersøgelse og om rapporten om varslingsmekanismen, Rådets konklusioner af 15. februar 2013 om uddannelse, Rådets konklusioner af 28. februar 2013 om politisk vejledning om beskæftigelse og socialpolitikker og Rådets konklusioner af 5. marts 2013 om de offentlige udgifters kvalitet. EUCO 23/13 2

4 5. Den finanspolitiske konsolidering og genoprettelsen af den finansielle stabilitet bør gå hånd i hånd med veltilrettelagte strukturreformer, der skal fremme bæredygtig vækst, beskæftigelse, konkurrenceevne og korrektionen af makroøkonomiske ubalancer. Det Europæiske Råd minder i den sammenhæng om vigtigheden af, at beskatningen flyttes væk fra arbejde, hvor det er relevant og under anerkendelse af medlemsstaternes beføjelser på dette område, som et middel til at bidrage til at øge beskæftigelsesegnetheden og konkurrenceevnen. 6. I forbindelse med den udfordrende finanspolitiske konsolidering er det vigtigt at sikre, at alle betaler deres andel af skatterne. Det er derfor nødvendigt med en fornyet indsats for at forbedre skatteopkrævningens effektivitet og tackle skatteunddragelse, herunder gennem aftaler med tredjelande om beskatning af indtægter fra opsparing og hurtige fremskridt med at tackle problemet momssvig. Der er behov for tæt samarbejde med OECD og G20 med henblik på at udvikle internationalt vedtagne standarder for forebyggelse af udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud. EU vil samordne sine holdninger med henblik herpå. Der bør arbejdes videre med de igangværende sager vedrørende skat som f.eks. forslagene om energibeskatning, om det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag og om revisionen af rentebeskatningsdirektivet. Det Europæiske Råd noterer sig, at arbejdet med det forstærkede samarbejde om en afgift på finansielle transaktioner skrider frem. EUCO 23/13 3

5 7. For så vidt angår foranstaltninger på EU-niveau skal de retningslinjer, som Det Europæiske Råd har vedtaget i de seneste måneder, navnlig i forbindelse med vækst- og beskæftigelsespagten, fortsat gennemføres fuldt ud og hurtigt, samtidig med at især en grøn økonomis potentiale til at fremme vækst og konkurrenceevne udnyttes. Den nylige forhøjelse af EIB's kapital med 10 mia. EUR vil give banken mulighed for at udlåne yderligere 60 mia. EUR som støtte til vækst og beskæftigelse, og dette vil sammen med Den Europæiske Investeringsfond medvirke til at sætte gang i projekter til en værdi af op til 180 mia. EUR i Det Europæiske Råd vil vurdere gennemførelsen af pagten i juni og lægge særlig vægt på jobskabende foranstaltninger og på at styrke finansieringen af økonomien med henblik på hurtigtvirkende vækstforanstaltninger. I den forbindelse vil Kommissionen sammen med EIB aflægge rapport i juni om de muligheder og målrettede prioriteter, der bør identificeres, navnlig for så vidt angår infrastruktur, energi- og ressourceeffektivitet, den digitale økonomi, forskning og innovation samt SMV'er. 8. Det haster med at afslutte og gennemføre rammen for bedre økonomisk styring. Den nye lovgivning om finanspolitisk og makroøkonomisk overvågning (sixpack'en, twopack'en og TSSS) skal udnyttes fuldt ud. Navnlig skal alt det nødvendige forberedende arbejde udføres for at sikre, at disse nye regler effektivt bliver anvendt fra begyndelsen af de nationale budgetcyklusser i EUCO 23/13 4

6 9. Det Europæiske Råd lægger i dag særlig vægt på følgende spørgsmål: a) Bekæmpelse af arbejdsløsheden er den vigtigste sociale udfordring, vi står over for. Aktive beskæftigelses-, social- og arbejdsmarkedspolitikker kræver derfor en særlig prioritet og opmærksomhed i den nuværende kontekst, og det skal særlig prioriteres at fremme ungdomsbeskæftigelsen. Uddannelsessystemerne skal fungere bedre og sikre, at unge får de rette kvalifikationer, og skabe en mere effektiv forbindelse mellem arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. I forlængelse af den enighed, der blev opnået på Det Europæiske Råds møde i februar 2013 om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, har Kommissionen i forbindelse med de igangværende forhandlinger om forordningen om Den Europæiske Socialfond fremsat forslag til de tekniske tilpasninger, som skal gøre det muligt, at initiativet bliver fuldt operationelt fra den 1. januar I mellemtiden kan medlemsstaterne benytte de finansieringsmidler, der er til rådighed fra alle relevante strukturfonde i den nuværende programmeringsperiode, for at bidrage til bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløsheden. I denne forbindelse ser Det Europæiske Råd med tilfredshed på Kommissionens indsats med at bygge videre på arbejdet med de medlemsstater, der har den højeste ungdomsarbejdsløshed. Den enighed, der blev opnået på Rådets samling den 28. februar om ungdomsgarantien, vil bidrage til at sikre, at alle unge under 25 år får et tilbud af god kvalitet om beskæftigelse, videreuddannelse, lærlingeuddannelse eller praktikophold senest fire måneder efter, at de er blevet arbejdsløse eller har afsluttet en formel uddannelse, og garantien bør gennemføres hurtigt, bl.a. gennem støtte fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Arbejdet skal også fortsættes mere generelt som opfølgning af beskæftigelsespakken, bl.a. med hensyn til at få markant flere kvinder i beskæftigelse, mindske langtidsledigheden og sikre fuld deltagelse af ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet. Det er afgørende at håndtere de sociale konsekvenser af krisen og bekæmpe fattigdom og social udstødelse. EUCO 23/13 5

7 b) Det indre marked er fortsat en vigtig drivkraft for vækst og beskæftigelse. I denne forbindelse opfordrer Det Europæiske Råd medlemsstaterne til at tage fuldt hensyn til henstillingerne i Kommissionens rapport om status for det indre markeds integration og hilser det velkommen, at Kommissionen har til hensigt at integrere en sådan rapportering i de fremtidige årlige vækstundersøgelser. En hurtig afslutning på arbejdet med alle forslagene vedrørende akten for det indre marked I er en væsentlig prioritet, navnlig for så vidt angår centrale emner som regnskaber, erhvervsmæssige kvalifikationer, offentlige udbud, udstationering af arbejdstagere og e-identifikation og e-signatur, med det formål at fremme konkurrenceevnen, uddybe det indre marked og fjerne uberettigede hindringer. Kommissionen vil hurtigst muligt fremlægge de resterende forslag vedrørende akten for det indre marked II med henblik på en hurtig gennemgang, så de kan blive vedtaget inden udløbet af denne valgperiode. Det haster ligeledes med at forbedre gennemførelsen af al lovgivning vedrørende det indre marked, bl.a. servicedirektivet, navnlig gennem en streng peerevaluering og en hurtig indsats for at fjerne uberettigede hindringer. Det Europæiske Råd vil fortsat løbende tage alle disse spørgsmål op til revision. EUCO 23/13 6

8 c) Det er nødvendigt med en yderligere indsats for at mindske den samlede administrative byrde på EU-plan og nationalt plan, under stadig hensyntagen til behovet for en egentlig beskyttelse af forbrugere og ansatte. Medlemsstaterne og Kommissionen bør arbejde videre med smart regulering i lyset af Kommissionens seneste meddelelser med særlig vægt på SMV'ers behov. Medlemsstaterne vil være særlig opmærksomme på at undgå yderligere byrder i forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivning. Det Europæiske Råd hilser Kommissionens nylige rapport om de mest byrdefulde regler for SMV'er velkommen og ser frem til at modtage de første konkrete forslag med henblik på at gennemføre dens resultater senest i juni. Kommissionen vil overvåge de fremskridt, der gøres, gennem resultattavlen for SMV'er. Den vil også sikre en hurtig og effektiv gennemførelse af sit program for målrettet regulering (Refit), navnlig ved hurtigt at identificere de reguleringsområder og retsakter, der har størst potentiale til at forenkle reglerne og nedbringe de reguleringsrelaterede omkostninger. Det Europæiske Råd ser frem til at modtage de første forslag om forenkling og nedbringelse af regelbyrden i efteråret. Det Europæiske Råd noterer sig, at Kommissionen som led i sit årlige arbejdsprogram fremlægger en liste over fremsatte forslag, der skal trækkes tilbage. For at nedbringe regelbyrden og fremme konkurrenceevnen tilskynder det Kommissionen til at anvende Refit-programmet med henblik på i efteråret at identificere og foreslå fjernelse af regler, der ikke længere er formålstjenlige, og at fortsætte konsolideringen af den eksisterende lovgivning som led i dens arbejde med forenkling. EUCO 23/13 7

9 10. Det Europæiske Råd vil i de kommende måneder føre en række tematiske drøftelser om sektorspecifikke og strukturelle aspekter, der er centrale for økonomisk vækst og europæisk konkurrenceevne. Sådanne drøftelser vil også bidrage til en debat næste år om Europa 2020-strategien og gennemgangen af fremskridtene hen imod dens overordnede mål. Med henblik på disse drøftelser opfordrer det til, at følgende spørgsmål prioriteres i det forberedende arbejde: a) Energi (maj 2013): Der arbejdes med at fuldføre det indre energimarked og med sammenkoblinger med europæiske energimarkeder. Ingen EU-medlemsstater bør forblive isoleret fra de europæiske gas- og elnet efter Europa har brug for investeringer i moderne energiinfrastruktur, og udfordringen med høje energipriser, der hæmmer konkurrenceevnen, skal tackles. b) Innovation (oktober 2013): Det Europæiske Råd ser frem til Kommissionens forelæggelse af en fremskridtsrapport om det europæiske forskningsrum og dens meddelelse om status over "Innovation i EU" 2012, bl.a. den fælles innovationsindikator, i god tid inden drøftelserne. c) Den digitale dagsorden og andre tjenester (oktober 2013): Det Europæiske Råd noterer sig, at Kommissionen har til hensigt i god tid inden oktober at aflægge rapport om status og de resterende hindringer, der skal sættes ind over for for at sikre fuldførelsen af et fuldt fungerende digitalt indre marked senest i 2015, samt konkrete foranstaltninger til etablering af det indre marked for informations- og kommunikationsteknologi så tidligt som muligt. d) Forsvar (december 2013): Det Europæiske Råd vil i denne forbindelse også se på, hvordan der kan udvikles en mere integreret, innovativ og konkurrencedygtig teknologisk og industriel basis for det europæiske forsvar. EUCO 23/13 8

10 e) Industriel konkurrenceevne og industripolitik (juni 2013 og februar 2014): Det Europæiske Råd understreger vigtigheden af at gøre Europa mere konkurrencedygtigt som produktions- og investeringssted og ser frem til opfølgningen på Kommissionens seneste meddelelser om industripolitik og specifikke industrielle sektorer samt til, at Kommissionen rettidigt fremlægger yderligere bidrag til denne drøftelse: rapporten om den europæiske konkurrenceevne, rapporten om gennemførelsen af industripolitiske prioriteter og konklusionerne om revisionen af det indre marked for industrivarer. Uddybning af ØMU'en 11. Det Europæiske Råd gjorde status over det igangværende arbejde med de fire aspekter, der blev peget på i dets konklusioner fra december 2012 om uddybning af ØMU'en. Eventuelle nye skridt i retning af at styrke den økonomiske styring vil skulle ledsages af yderligere skridt hen imod øget legitimitet og ansvarlighed. 12. Det haster med at gøre fremskridt hen imod en mere integreret finansiel ramme for at genetablere normale lånemuligheder, forbedre konkurrenceevnen og bidrage til at gennemføre de nødvendige økonomiske tilpasninger. I forlængelse af de fremskridt, der er gjort med de nye regler for bankers kapitalkrav, skal de resterende udestående tekniske spørgsmål hurtigt færdigbehandles, så der kan opnås endelig enighed inden månedens udgang. Fuldførelse af lovgivningsprocessen vedrørende den fælles tilsynsmekanisme (FTM) i de kommende uger er en prioritet. EUCO 23/13 9

11 13. Det Europæiske Råd minder om, at det er af afgørende betydning at bryde den onde cirkel mellem banker og stater. Som vedtaget i december 2012 bør der så hurtigt som muligt i første halvår 2013 opnås enighed om en operationel ramme, bl.a. definitionen af overtagne aktiver, så den europæiske stabilitetsmekanisme, når der er etableret en effektiv fælles tilsynsmekanisme, efter en almindelig afgørelse vil få mulighed for at rekapitalisere bankerne direkte. Der skal opnås enighed om direktivet om genopretning og afvikling af banker og direktivet om en indlånsgarantiordning inden juni 2013 for at sikre en fair balance mellem hjemland og værtslande. Kommissionen agter senest i sommeren 2013 at forelægge et lovgivningsforslag om en fælles afviklingsmekanisme for lande, der deltager i FTM, som skal behandles som en prioritet med henblik på at vedtage det i Parlamentets indeværende valgperiode. Den bør sikre en effektiv ramme for afvikling af finansielle institutioner, samtidig med at skatteyderne beskyttes i forbindelse med bankkriser, være baseret på bidrag fra den finansielle sektor selv og sikre passende og effektive bagstopperordninger i overensstemmelse med konklusionerne fra december Det indre markeds integritet vil blive respekteret fuldt ud, og der vil blive sikret lige vilkår for de medlemsstater, som deltager i FTM, og dem, som ikke gør det. 14. Det Europæiske Råd noterer sig vedtagelsen af reglerne for tilrettelæggelse af arbejdet på eurotopmøder og hilser det velkommen, at disse regler skal forbedre kvaliteten i styringen af euroområdet og samtidig bevare Den Europæiske Unions integritet som helhed som anerkendt navnlig i de relevante bestemmelser i TSSS 2. II. A DRE PU KTER 15. Det Europæiske Råd udvekslede synspunkter om EU's forbindelser med dets strategiske partnere. 2 Nederlandene tog parlamentarisk forbehold over for dette punkt. EUCO 23/13 10

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bilag 11.2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2011 KOM(2011) 567 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fremme

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.1.2012 COM(2011) 942 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En sammenhængende

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere