Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge"

Transkript

1 (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. april 2013 OM afslag på årsbaseret nettoafregning for elektricitet produceret på solcelleanlæg på ejendommen beliggende [XXX], [XXX]. J.nr ARV EKN NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge NÆVNETS AFGØRELSE Energinet.dk s afgørelse af 24. april 2013 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling hos Energinet.dk. [XXX] (herefter benævnt klager) har ved klage af 16. maj 2013 indbragt Energinet.dk s afgørelse af 24. april 2013 for Energiklagenævnet. Ved afgørelsen meddelte Energinet.dk afslag på, at der kunne opnås årsbaseret nettoafregning for elektricitet produceret på solcelleanlægget på ejendommen beliggende [XXX], [XXX] (herefter benævnt ejendommen) tilhørende klager. Ved afgørelsen tilbagekaldte Energinet.dk endvidere den godkendelse af, at solcelleanlæggets elproduktion var omfattet af den årsbaserede nettoafregningsordning, som Energinet.dk tidligere havde givet i sagen. Sagens baggrund Ved udfyldning og fremsendelse af standardformularen Anmodning om nettoafregning til Energinet.dk ansøgte klager den 30. juni 2011 om årsbaseret nettoafregning for elektricitet produceret på solcelleanlægget på ejendommen i henhold til dagældende nettoafregningsbekendtgørelses 1 bestemmelser herom. Ansøgningen blev modtaget af Energinet.dk den 14. juli Klager 1 Bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet med senere ændringer. Bekendtgørelsen er senere blevet ophævet og erstattet først af bekendtgørelse nr af 16. november 2012 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet med senere ændringer og siden af bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.

2 havde ved afkrydsning i nettoafregningsgruppe 6 angivet, at ansøgningen angik Årsbaseret nettoafregning for installationstilsluttede VE-anlæg i privat husstand eller i ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Klager havde endvidere krydset af i den underrubrik under gruppe 6, som angik Beboelse/udlejning med en eller flere husstande/lejemål. I rubrikken, hvor antallet af husstande eller lejemål skulle angives, havde klager anført, at ejendommen indeholdte 3 husstande/lejemål. Ved brev af 23. august 2011 skrev Energinet.dk til klager, at klager ikke havde opgivet sit CPR-nummer på ansøgningen om nettoafregning. Angivelse af CPR-nummer var et krav for, at ansøgningen om nettoafregning kunne godkendes. Den 24. august 2011 anførte [XXX], som indehaver af [XXX], sit eget CPRnummer på Energinet.dk s brev af 23. august 2011 sammen med dato og underskrift. Brevet blev modtaget af Energinet.dk den 25. august Side 2 af 15 Ved brev af 15. september 2011 skrev Energinet.dk til klager, at ansøgningen om nettoafregning i gruppe 6 var godkendt. Endvidere skrev Energinet.dk, at overgangen til nettoafregning ville ske med virkning fra anlæggets idriftsættelsesdato. Samtidig vedlagde Energinet.dk kopi af klagers ansøgning, der var stemplet og underskrevet af Energinet.dk. Endelig oplyste Energinet.dk, at kopi af Energinet.dk s brev af 15. september 2011 ville blive sendt til Energi- Midt Net Vest (herefter benævnt netvirksomheden) med henblik på ændret fakturering af net-, system- og PSO-tarif. Ved brev af 10. februar 2012 skrev Energinet.dk følgende til klager: [ ] Vedr. solcelleanlæg på 13 kw installeret på adressen [XXX], [XXX] GSRN nr. [XXX]. Vi har d. 14/ modtaget anmodning om nettoafregning i grp. 6 vedr. ovennævnte solcelleanlæg. Ved tjek af oplysninger på adressen kan vi umiddelbart ikke se at anlægget er berettiget til at høre ind under grp. 6. Vi har ved telefonisk kontakt anmodet om, at I fremsendte dokumentation for berettigelsen til at anlægget hører ind under grp. 6 alternativt at I fremsendte ny anmodning om at anlægget skulle placeres under nettoafregnings gruppe 4. Vi har endnu ikke modtaget nogle af ovenstående alternativer og beder jer derfor om at få bragt forholdene i orden med behørig dokumentation jf.

3 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter pkt. 3.2, fremsendt til Energinet.dk senest d. 24. februar Alternativt kan I vælge at blive afregnet som almindelig producent og afregnes derfor for den produktion der har været på anlægget. Dette medfører også at I vil skulle afregne hele jeres forbrug direkte med jeres elleverandør samt betale fuld PSO-afgift af hele jeres forbrug. Samtidig betyder det også at I, via jeres netvirksomhed, skal have opsat en ekstra måler til at måle den faktiske produktion på jeres solcelleanlæg. Såfremt ovenstående ikke er opfyldt senest pr. den påkrævede dato udbetales der ingen form for pristillæg til den evt. overskydende produktion som jeres anlæg måtte have, jf. Lov om fremme af vedvarende energi, 55. [ ] Side 3 af 15 Ved af 17. februar 2012 til Energinet.dk fremsendte klager kopi af byggetilladelse af 15. december 2011 fra Herning Kommune. Det fremgik bl.a. af byggetilladelsen, at tilladelsen var givet til opdeling af ejendommens areal i 3 lejemål, henholdsvis bestående af [XXX]A på m 2, bl.a. bestående af 6 værelser, 2 toiletter og 1 køkken, [XXX]B på 210 m 2, bl.a. bestående af 1 værelse uden toilet og uden køkken, og [XXX]C på 283 m 2, bl.a. bestående af 1 værelse, 1 toilet og uden køkken. Klager skrev samtidig, at ejendommen ville blive opdelt i 3 lejemål til udlejning, og at han på den baggrund forventede, at dokumentationen var tilstrækkelig for, at solcelleanlæggets elproduktion kunne blive omfattet af den årsbaserede nettoafregningsordning. Ved af 20. februar 2012 til Energinet.dk fremsendte klager kopi af 3 lejekontrakter dateret henholdsvis den 1. februar 2010, den 2. februar 2010 og den 1. marts Lejekontrakterne var udarbejdet på By- og Boligministeriets daværende standard typeformular A for lejekontrakter til beboelse. Det fremgik bl.a. af alle 3 kontrakter, at der var tale om blandede lejemål, der anvendtes til både bolig og erhverv. Det fremgik endvidere af kontrakterne, at [XXX]A var udlejet til [XXX], [XXX]B var udlejet til [XXX], og [XXX]C var udlejet til [XXX]. Klager fremsendte endvidere kopi af BBR-meddelelse for ejendommen. Af BBR-meddelelsen fremgik bl.a., at bygningen på ejendommen var registreret som en bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. Ved af 21. februar 2012 skrev Energinet.dk til klager, at Energinet.dk på baggrund af det indsendte materiale havde godkendt ansøgningen om nettoafregning efter gruppe 6. Forholdet var derfor bragt på plads, og solcelleanlæggets eventuelle overskudsproduktion ville kunne nettoafregnes.

4 Efterfølgende henvendte netvirksomheden sig til Energinet.dk på baggrund af, at Energinet.dk s godkendelse til årsbaseret nettoafregning var givet til elproduktionen fra et solcelleanlæg på en erhvervsejendom. Den 10. januar 2013 skrev Energinet.dk følgende til klager: [ ] Du har den 14. juli 2011 ansøgt om nettoafregning af produktionen fra dit solcelleanlæg med GSRN nummer [XXX]. Ansøgningen er ved en fejl godkendt til gruppe 6, årsbaseret nettoafregning. For at komme i nettoafregningsgruppe 6, kan der alene anmodes om nettoafregning for beboelsesejendomme og ikke-erhvervsmæssigt benyttede bebyggelse, jf. 5, stk. 2, litra 2, i nettoafregningsbekendtgørelsen (bek. nr. 804 af 28. juni 2010, som afløst af bek af 16. november 2012). Det tilknyttede elproduktionsanlæg som ønskes nettoafregnet må kun have en max effekt på 6 kw pr. beboelse, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 2, litra 1. Side 4 af 15 Du har anmodet om nettoafregning gruppe 6 og skrevet, at der er 3 boliger tilknyttet matriklen. Vi har imidlertid aldrig modtaget nogen BBR dokumentation, der viser, at der er tale om 3 beboelser. Godkendelsen til gruppe 6, sendt den 15. september 2011 er derfor ikke gældende. Da der er tale om et solcelleanlæg på 13 kw, er du velkommen til i stedet at søge om nettoafregning gruppe 4 eller 5. Hvis du kan dokumenterer de 3 boliger i BBR, kan anlægget igen godkendes til gruppe 6. Du kan læse mere om de forskellige grupper på [ ] Ved af 14. januar 2013 skrev klager til Energinet.dk, at Energinet.dk den 21. februar 2012 havde godkendt, at solcelleanlæggets elproduktion kunne afregnes efter den årsbaserede nettoafregningsordning. Klager anførte endvidere, at kommunen havde givet tilladelse til, at ejendommen blev opdelt i 3 lejemål, og at der ifølge lokalplanen var tilladelse til blandet bolig og erhverv i det pågældende område. Klager forventede derfor fortsat, at solcelleanlæggets elproduktion var omfattet af den årsbaserede nettoafregningsordning. Ved af 15. januar 2013 skrev Energinet.dk til klager, at der skulle fremsendes dokumentation for, at ejendommen indeholdte 3 boliger. Såfremt klager ikke fremsendte dokumentation herfor, ville godkendelsen til årsbaseret nettoafregning bortfalde. Ved af 15. marts 2013 til Energinet.dk genfremsendte klager kopi af de 3 lejekontrakter. Ved yderligere korrespondance i april 2013 til Energi-

5 ent.dk genfremsendte klager tillige kopi af BBR-meddelelse for ejendommen. Klager fremsendte endvidere udskrift fra områdets lokalplan, hvoraf fremgik, at lokalplanen havde til formål at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsområde med mulighed for etablering af en bolig i tilknytning til virksomheden. Klager anførte, at han stadig afventede at få afregnet solcelleanlæggets elproduktion for 2011 og 2012 fra netvirksomheden. Ved af 17. april 2013 til klager skrev Energinet.dk, at Energinet.dk havde sammenholdt de fremsendte lejekontrakter med oplysninger om ejendommen i BBR-registeret. Af BBR-registeret fremgik bl.a., at bygningen var en bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri og håndværk. Endvidere fremgik det af registeret, at ejendommens samlede boligareal udgjorde 0 m 2, og at det samlede erhvervsareal udgjorde m 2. Idet bygningen således var registreret som en ren erhvervsejendom uden boligareal, men alene med erhvervsareal, var der tale om en erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Dette gjaldt uanset, at dele af ejendommen måtte være udlejet til beboelse, idet der i givet fald ville være tale om udlejning af erhvervsareal til beboelse. På den baggrund ville der ikke kunne opnås årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæggets elproduktion. Den godkendelse, som Energinet.dk tidligere havde givet, var derfor ikke længere gældende, og klager skulle ansøge om nettoafregning på ny i enten gruppe 4 eller gruppe 5. Side 5 af 15 Ved af 18. april til Energinet.dk skrev klager bl.a., at ejendommen var opdelt i 3 lejemål, der var udlejet til erhverv med bolig. Dette fremgik af byggesagen ved kommunen, og med byggetilladelsen havde kommunen godkendt denne anvendelse. Endvidere var BBR-meddelelsen for 2013 endnu ikke udsendt. Den 24. april 2013 traf Energinet.dk afgørelse om at meddele afslag på årsbaseret nettoafregning for elektricitet produceret på solcelleanlægget på ejendommen. Det fremgår af et skærmprint fra Stamdataregisteret, som Energiklagenævnet har modtaget fra Energinet.dk, at klagers solcelleanlæg er tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet den 24. juni Det fremgår ligeledes af CVRregisteret, at [XXX], som er lejer af [XXX]C, er et binavn 2 til [XXX]. Den påklagede afgørelse Af Energinet.dk s afgørelse af 24. april 2013 fremgår bl.a. følgende: 2 Såfremt et selskab udadtil ønsker at udskille en speciel aktivitet i selskabet, kan dette ske ved anvendelse/oprettelse af binavne til selskabet. Binavne skal besluttes på selskabets generalforsamling, og der skal ske anmeldelse af binavnet til Erhvervsstyrelsen.

6 [ ] Afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX] Med reference til ansøgning om nettoafregning med GSRN nr. [XXX] kan jeg oplyse, at Energinet.dk har behandlet din henvendelse vedr. årsbaseret nettoafregning af et solcelleanlæg på 13 kw på adressen [XXX], [XXX]. Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning på baggrund af de tilsendte lejekontrakter og BBR-meddelelse, som alle viser, at der ifølge Oplysninger om bygningen fremgår, at bygningen er en bygning ti erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. Længere nede i samme punkt anføres, at boligens arealanvendelse består af samlet boligareal er 0 m2, medens det samlede erhvervsareal er 2131 m2. Side 6 af 15 Da bygningen således efter BBR er registreret som en ren erhvervsejendom uden boligareal men alene med erhvervsareal, er der tale om en erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Dette uanset, at der måtte være udlejet dele af ejendommen som beboelse, da dette alene kan være udlejning af erhvervsareal til beboelse. Der kan opnås årsbaseret nettoafregning (den gamle nettomålerordning), hvis følgende er opfyldt jf. Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet nr af 16/11/2012, 15, stk. 1: betingelserne i 5, stk. 2 i den historiske bekendtgørelse nr. 804 af 28/06/2010. Efter 5, stk. 2 er det en betingelse, at anlægget er tillsuttet i ikke-erhvervsmæssig benyttet bebyggelse. Da din ejendom er registreret som ren erhvervsvirksomhed, må vi på den baggrund jf. ovennævnte afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX], [XXX], da betingelsen i Bekendtgørelsens 15, stk. 1, litra 3 ikke er opfyldt. Den godkendelse, der tidligere er givet, er derfor ikke længere gyldig. [ ] Klagers synspunkter og bemærkninger Klager har anført, at solcelleanlæggets elproduktion skal omfattes af den årsbaserede nettoafregningsordning, der gælder for små solcelleanlæg og mindre vedvarende energianlæg. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Klager har ved af 21. februar 2012 fra Energinet.dk fået tilsagn om, at solcelleanlæggets elproduktion er omfattet af den års-

7 baserede nettoafregningsordning. Klager kan ikke acceptere, at dette tilsagn efterfølgende trækkes tilbage af Energinet.dk. Klager har opdelt ejendommen i 3 lejemål, hvor der ifølge lokalplanen for området er tilladt at have privat beboelse med tilknyttet erhverv. Klager har fremsendt kopi af kommunens byggetilladelse samt kopi af lejekontrakter til Energinet.dk. Efterfølgende godkendte Energinet.dk den 21. februar 2012, at solcelleanlæggets elproduktion kunne omfattes af den årsbaserede nettoafregningsordning i henhold til det fremsendte materiale. På den baggrund står klager uforstående over for, at Energinet.dk cirka 1 år efter trækker godkendelsen tilbage og meddeler afslag. Klager mangler stadig at få afregnet solcelleanlæggets elproduktion fra 2011 og frem. Side 7 af 15 Energinet.dk s udtalelse til sagen Energinet.dk finder, at afgørelsen af 24. april 2013 skal stadfæstes. Til støtte herfor har Energinet.dk navnlig anført følgende: Afgørelsen af 21. februar 2012 er baseret på oplysninger om 3 boliger, som anført på klagers ansøgning om årsbaseret nettoafregning, der er underskrevet af klager. Netvirksomheden henvender sig efterfølgende til Energinet.dk på baggrund af, at Energinet.dk s godkendelse til årsbaseret nettoafregning er givet til elproduktionen fra et solcelleanlæg på en erhvervsejendom. Som følge af netvirksomhedens henvendelse undersøger Energinet.dk sagen igen, og anmoder i den forbindelse klager om at dokumentere, at der er etableret 3 boliger på ejendommen. På baggrund af BBR-meddelelsen og lejekontrakterne konkluderer Energinet.dk, at der ikke er tale om 3 boliger på ejendommen, men 3 erhvervslejemål. Ifølge BBR-meddelelsen er der udelukkende tale om 1 erhvervsejendom, ligesom der ikke er nogen oplysninger om lejemålene i BBR-meddelelsen. På denne baggrund tilbagekalder Energinet.dk godkendelsen af solcelleanlæggets elproduktion til den årsbaserede nettoafregningsordning, idet godkendelsen efter Energinet.dk s opfattelse mangler hjemmel. Det følger af almindelige forvaltningsretlige regler, at en begunstigende forvaltningsakt kan tilbagekaldes på baggrund af en saglig og konkret begrundelse. I nærværende tilfælde er det Energi-

8 net.dk s opfattelse, at klager har afgivet urigtige oplysninger om boligforholdene på ejendommen. Disse oplysninger har medført en uhjemlet afgørelse. Efter Energinet.dk s vurdering er der således tale om en saglig grund til at tilbagekalde den begunstigende forvaltningsakt. Retsgrundlaget På tidspunktet for Energinet.dk s afgørelse af 24. april 2013 fremgik den 20- årige overgangsordning for eksisterende små solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg, og betingelserne for at blive omfattet af overgangsordningen bl.a. af dagældende nettoafregningsbekendtgørelse 3 (herefter benævnt bekendtgørelse nr. 1068) 14, stk. 1, som har følgende ordlyd: [ ] 14. Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som er nettilsluttet inden den 20. november 2012, kan dog fortsat efter 5 i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet få nettoafregning på årsbasis frem til og med den 19. november 2032, hvorved elproducenten alt efter anlæggets nominelle effekt enten fritages for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser som helhed i forhold til egetforbruget af elektricitet eller fritages for at betale beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet i forhold til egetforbruget af elektricitet, jf. henholdsvis 4, stk. 2, og 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. Dette er betinget af, at elproducenten opfylder betingelserne i 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. [ ] Side 8 af 15 Den tidligere ordning om nettoafregning på årsbasis og betingelserne for at blive omfattet af ordningen fremgår bl.a. af 3, stk. 3, og 5 i den tidligere gældende nettoafregningsbekendtgørelse 4 (herefter benævnt bekendtgørelse nr. 804), hvoraf følgende fremgår: [ ] 3. [ ] Stk. 3. Nettoafregning efter stk. 1 er betinget af, at elproduktionsanlægget er 1) tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet, 3 Bekendtgørelse nr af 16. november 2012 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet med senere ændringer. 4 Bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet med senere ændringer.

9 2) 100 pct. ejet af forbrugeren, jf. dog stk. 5 og 6, og 3) beliggende på forbrugsstedet, jf. dog stk. 6. [ ] 5. Uanset 3 og 4 kan egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som opfylder betingelserne i stk. 2, efter anmodning til Energinet.dk få nettoafregning på årsbasis som nævnt i nr. 1 eller 2: 1) Egenproducenten fritages for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser som helhed i forhold til egetforbruget af elektricitet, når pågældende anlæg har en nominel effekt som nævnt i 4, stk. 2. 2) Egenproducenten fritages for at betale beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet i forhold til egetforbruget, når pågældende anlæg har en nominel effekt som nævnt i 3, stk. 2. Stk. 2. Ved nettoafregning efter stk. 1 skal følgende betingelser være opfyldt: 1) Egetforbruget skal være fremstillet på et eller flere elproduktionsanlæg, som alene anvender vedvarende energikilder, og som har en samlet nominel effekt på højst 6 kw pr. husstand. I ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse som nævnt i nr. 2 svarer 100 m2 bebygget areal til en husstand. 2) Pågældende anlæg skal være tilsluttet til egen forbrugsinstallation i boliger eller i ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. 3) Pågældende anlæg skal opfylde betingelserne for nettoafregning ifølge 3, stk. 3. 4) Der må ikke til samme måler tillige være tilsluttet elproduktionsanlæg, som ikke alene anvender vedvarende energikilder. [ ] Side 9 af 15 Bekendtgørelse nr. 804 er udstedt af Energistyrelsen med hjemmel i dagældende elforsyningslovs 5 8a, stk. 2, 8b og 92, hvoraf Energistyrelsens bemyndigelse til at udstede regler om, hvorledes elforbrug og elproduktion skal måles og opgøres, samt bemyndigelsen til at undtage egenproducenter for visse betalingsforpligtelser m.v. fremgår. Lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (herefter benævnt VE-anlægsstøtteloven) indeholder ændringer af reglerne for bl.a. afregningspriser og afgiftsfritagelse for solcelleanlæg og andre mindre vedvarende energianlæg. Med ændringerne indførtes bl.a. en teknologineutral ordning, således at den daværende ordning for mindre solcelleanlæg blev udvidet til også at omfatte andre mindre anlæg baseret på vedvarende energi. Samtidig blev elafgiftslovens 2, stk. 1, litra e, om afgiftsfritagelse for små vedvarende 5 Lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 med senere ændringer.

10 energianlæg, indført, jf. VE-anlægsstøttelovens 1, nr. 1, der har følgende ordlyd: [ ] 1 I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af 3. maj 2006, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 19. december 2007, 1 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, 1 i lov nr. 527 af 12. juni 2009 og 1 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 3 i lov nr af 27. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 1, litra e, affattes således:»e.) fremstilles på elproduktionsanlæg omfattet af 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi med en installeret effekt på højst 6 kw pr. husstand, og som er tilsluttet elinstallationen i boliger eller i ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Der kan afregnes på årsbasis. For så vidt angår ikkeerhvervsmæssig bebyggelse, sidestilles 100 m2 bebygget areal med en husstand.«[ ] Side 10 af 15 Det fremgår af lovforslaget til VE-anlægsstøtteloven (lovforslag nr. L 162, fremsat den 17. marts 2010), at lovforslagets regler skal ses i sammenhæng med reglerne i den ændrede nettoafregningsbekendtgørelse. Af lovforslagets almindelige bemærkninger fremgår bl.a., at lovforslaget gennemfører generelle regler for den afgiftsmæssige behandling af egenproducenters forbrug af elektricitet produceret på små hustandsanlæg, og at forslaget knytter sig til de på daværende tidspunkt gældende ordninger for mindre solcelleanlæg. Det fremgår endvidere af de almindelige bemærkninger, at den daværende nettoafregningsbekendtgørelse 6, ville blive ændret i forlængelse af lovforslaget, og at det er en forudsætning for afgiftsfritagelsen i elafgiftslovens 2, stk. 1, litra e, at der afregnes efter reglerne i den ændrede bekendtgørelse. Lovforslagets almindelige bemærkninger opregner endvidere de betingelser for at blive omfattet af den årsbaserede nettoafregningsordning, som ville blive indført med den ændrede bekendtgørelse. Det fremgår således af lovforslagets almindelige bemærkninger, at reglerne om nettoafregning i bekendtgørelse nr. 804 skal betragtes som en del af et samlet regelkompleks. Dette taler for, at 5, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 804 skal fortolkes i overensstemmelse med bestemmelsen i VE-anlægsstøtteloven 1, nr Bekendtgørelse nr af 15. december 2004 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet med senere ændringer.

11 Af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser fremgår følgende vedrørende forståelsen af lovens begreb ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse : [ ] Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Med henblik på at fremme udbredelsen og anvendelsen af andre mindre anlæg til produktion af vedvarende energi end solceller foreslås den eksisterende solcelleordning udvidet til at omfatte alle VE-teknologier omfattet af 2, stk. 2 eller stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi op til en kapacitet på 6 kw (der er den gældende grænse for solcelle-ordningen i dag), som er tilsluttet elinstallationen i boliger eller i anden ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Ved anden ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse forstås i det foreliggende tilfælde børneinstitutioner, skoler o. lign. For så vidt angår institutioner, skoler o.lign. sidestilles 100 m2 bebygget institutionsareal med 1 husstand. De nærmere betingelser for afregning, vil komme til at fremgå af en ændring af bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (Nettoafregningsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr af 15. december 2004, med kommende ændringer. Boligforeningers fællesarealer anses ikke for at være erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, og dermed kan reglerne benyttes i sådanne tilfælde. Det vil være muligt for ejendomme med blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse at bruge reglerne fsva. den private del af elforbruget. Kravet er, at der sker en opgørelse af det private hhv. erhvervsmæssige forbrug. Dette kan ske enten efter måling eller efter en anden form for opgørelse. [ ] Side 11 af 15 Bekendtgørelse nr. 804 blev udstedt i medfør af de nye regler i VEanlægsstøtteloven. Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen På tidspunktet for Energinet.dk s afgørelse af 24. april 2013 var det bekendtgørelse nr. 1068, som var gældende for afgørelser om årsbaseret nettoafregning for elektricitet produceret på solcelleanlæg. Bekendtgørelse nr fastlægger i 14, stk. 1, at egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som er nettilsluttet inden den 20. november 2012, fortsat kan få nettoafregning på årsbasis efter 5 i bekendtgørelse nr. 804 frem til og med den 19. november Dette er betinget af, at elproducenten opfylder betingel-

12 serne i 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr I den foreliggende sag fremgår det af Stamdataregisteret, at solcelleanlægget på ejendommen er tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet den 24. juni Det er således 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1068, som finder anvendelse ved vurderingen af sagen. Bekendtgørelse nr. 804 indeholder i 5, stk. 2, en opregning af de betingelser, der skal være opfyldte, før anlægsejeren kan opnå årsbaseret nettoafregning. En af disse betingelser er, at det pågældende anlæg skal være tilsluttet til egen forbrugsinstallation i boliger eller i ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, jf. 5, stk. 2, nr. 2. Det fremgår således af bestemmelsen, at ejendommens faktiske benyttelse skal lægges til grund for vurderingen af, hvorvidt ejendommen opfylder betingelsen. Energiklagenævnet bemærker, at reglerne om nettoafregning i bekendtgørelse nr. 804 skal betragtes som en del af et samlet regelkompleks. Det er således en forudsætning for afgiftsfritagelsen efter elafgiftslovens 2, stk. 1, litra e, at der afregnes efter reglerne i bekendtgørelse nr Dette taler for, at 5, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 804 skal fortolkes i overensstemmelse med bestemmelsen i VE-anlægsstøtteloven 1, nr. 1. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger til 1, nr. 1, at det vil være muligt for ejendomme med blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse at bruge reglerne for så vidt angår den private del af elforbruget. Det er dog et krav, at der sker en opgørelse af det private henholdsvis erhvervsmæssige forbrug. Dette kan ske enten efter måling eller efter en anden form for opgørelse. Det fremgår således af bemærkningerne, at der både stilles krav om, at ejendommen faktisk anvendes til både bolig og erhverv, og at elforbruget fra den private del af ejendommen kan adskilles fra det erhvervsmæssige forbrug. Side 12 af 15 Da det som anført ovenfor er Energiklagenævnets opfattelse, at det er en ejendoms faktiske benyttelse, der skal lægges til grund ved vurdering efter 5, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 804, vil registreringen af en ejendoms benyttelse i BBR-registeret ikke i alle tilfælde kunne tillægges afgørende betydning, hvis det på baggrund af øvrige faktiske oplysninger kan lægges til grund, at ejendommens faktiske benyttelse er anderledes end angivet i BBRregisteret. Vurderingen af en ejendoms benyttelse i henhold til 5, stk. 2, nr. 2, har derfor til dels en skønsmæssig karakter. Spørgsmålet i nærværende sag er herefter, om det efter en samlet vurdering må lægges til grund, at ejendommen har blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse. Energinet.dk har tidligere den 15. september 2011 og igen den 21. februar 2012 godkendt elproduktionen fra solcelleanlægget til at kunne afregnes efter den årsbaserede nettoafregningsordning. Efter Energiklagenævnets opfattelse må godkendelserne af 15. september 2011 og 21. februar 2012 anses for endelige afgørelser, der er meddelt klager. Godkendelse af solcelleanlæggets el-

13 produktion til årsbaseret nettoafregning udgør en begunstigende afgørelse/forvaltningsakt, idet afregningen efter denne metode er væsentligt mere fordelagtig for klager end afregning efter andre afregningsmodeller. Energinet.dk s afgørelsen af 24. april 2013 må derfor anses som en tilbagekaldelse af de tidligere godkendelser til ugunst for klager. Nettoafregningsbekendtgørelsen eller elforsyningsloven regulerer ikke, hvorvidt en myndigheds gyldige afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelsen kan tilbagekaldes. Vurderingen af, om Energinet.dk kan tilbagekalde de tidligere meddelte godkendelser, skal således ske i henhold til de almindelige forvaltningsretlige principper om tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsafgørelser. Hvorvidt der kan ske tilbagekaldelse af sådanne afgørelser beror på en samlet vurdering af en række forhold, bl.a. hensynene til afgørelsens adressat, herunder navnlig adressatens berettigede forventninger om, at den oprindelige afgørelse står ved magt, og myndighedens interesse i, at afgørelsen ophæves 7. Side 13 af 15 For så vidt angår godkendelsen af 15. september 2011 er Energiklagenævnet enigt med Energinet.dk i, at de oplysninger, som klager havde anført i den oprindelige ansøgning af 30. juni 2011 i standardformularen Anmodning om nettoafregning, ikke var retvisende for de faktiske forhold vedrørende ejendommens benyttelse. Forud for godkendelsen af 21. februar 2012 var Energinet.dk imidlertid bekendt med ejendommens registrering i BBR-registeret, ligesom klager efter henvendelse fra Energinet.dk havde fremsendt både kopi af byggetilladelsen af 15. december 2011 fra Herning Kommune (klagers af 17. februar 2012) og kopi af de tre lejekontrakter (klagers af 20. februar 2012). Det faktiske grundlag, som Energinet.dk lagde til grund for godkendelsen af 21. februar 2012, var således identisk med det faktiske grundlag, som lå til grund for Energinet.dk s afgørelse af 24. april 2013, hvor de tidligere godkendelser blev tilbagekaldt. Som tidligere anført, er det Energiklagenævnets opfattelse, at afgørelsen af, om en ejendom opfylder kriteriet i 5, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 804, til dels har en skønsmæssig karakter. Ifølge de almindelige forvaltningsretlige principper om tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsafgørelser er hovedreglen, at der ikke er adgang til tilbagekaldelse af skønsmæssige afgørelser af begunstigende karakter, hvis årsagen til tilbagekaldelse er en ren omvurde- 7 Der kan læses nærmere herom i bogen Forvaltningsret af Hans Gammeltoft- Hansen mf.l., 2. udgave, 2002, Jurist- og Økonomiforbundets forlag, s. 942 ff., og i bogen Forvaltningsret. Almindelige emner af Jens Garde mf.l., 5. udgave, 2009, Jurist- og Økonomiforbundets forlag, s.493 ff.

14 ring af faktiske oplysninger, som forelå for myndigheden, da den traf sin oprindelige afgørelse 8. Da de samme faktiske oplysninger, som lå til grund for Energinet.dk s afgørelse af 24. april 2013, også forelå for Energinet.dk forud for i hvert fald godkendelsen af 21. februar 2012, finder Energiklagenævnet, at der i nærværende sag er tale om, at Energinet.dk har foretaget en ren omvurdering af den konkrete sags faktiske oplysninger. Under henvisning hertil og under henvisning til, at der er forløbet over 1 år fra Energinet.dk s godkendelse af 21. februar 2012, finder Energiklagenævnet, at klager har haft en berettiget forventning om, at Energinet.dk s godkendelse af 21. februar 2012 stod ved magt. Efter en samlet afvejning af de omhandlede hensyn og efter en konkret vurdering af sagens omstændigheder, finder Energiklagenævnet, at Energinet.dk ikke har været berettiget til at tilbagekalde godkendelsen af 21. februar 2012 med den begrundelse, at klagers ejendom ikke kan anses for en ejendom med blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse. Side 14 af 15 Som tidligere anført, er det en betingelse for, at ejendomme med blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse kan opnå nettoafregning efter 14, stk. 1, i dagældende nettoafregningsbekendtgørelse nr. 1068, jf. 5, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 804, at elforbruget fra den private del af ejendommen kan adskilles fra det erhvervsmæssige forbrug, således at der kan ske en opgørelse af det private henholdsvis erhvervsmæssige forbrug. Energinet.dk har ikke undersøgt eller taget nærmere stilling til, om dette er muligt for klagers ejendom, enten ved måling eller anden form for opgørelse. Hvis dette ikke er muligt, vil klager ikke kunne opnå nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Energiklagenævnet ophæver på denne baggrund Energinet.dk s afgørelse af 24. april 2013, og sagen hjemvises til fornyet behandling hos Energinet.dk med henblik på afklaring af spørgsmålet om adskillelse af ejendommens elforbrug. Energiklagenævnet har ikke fundet det hensigtsmæssigt, at nævnet som første instans tager stilling hertil. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at klager fortsat skal have mulighed for at få sagen prøvet ved to instanser. Energiklagenævnet finder det derfor rettest, at Energinet.dk foretager en vurdering af spørgsmålet. Energinet.dk skal således som første instans foretage en konkret vurdering af, om elforbruget fra den private del af ejendommen kan adskilles fra det erhvervsmæssige forbrug, således at der kan ske en opgørelse af det private henholdsvis erhvervsmæssige forbrug. Energiklagenævnets afgørelse 8 Se hertil nærmere bogen Forvaltningsret. Almindelige emner af Jens Garde mf.l., 5. udgave, 2009, Jurist- og Økonomiforbundets forlag, s

15 Energinet.dk s afgørelse af 24. april 2013 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling hos Energinet.dk. Sagen har været behandlet på nævnets møde den 23. september Afgørelsen er truffet i henhold til 16, stk. 5, i bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, jf. elforsyningslovens 89, stk. 1. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. elforsyningslovens 89, stk. 2, 1. pkt. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Side 15 af 15 Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter elforsyningsloven eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. elforsyningslovens 89, stk. 6. På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand /Arendse Veirø Fuldmægtig, cand. jur.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 28. april 2015 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 28. april 2015 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Halstedhus Efterskole Advokatfirmaet Ret & Råd Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Advokatfirmaet Advodan, Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. brev til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax El-Huset Skærbæk ApS Att.: Aut. elinstallatør [XXX] Storegade 31 6780 Skærbæk Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. xxx xxx xxx Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Fremsendes pr. e-mail til xxx Afgørelse Klage

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Frederikshavn Boligforening [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 2. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 2. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Per Broe-Andersen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Elfirma N.H. Jespersen A/S Att.: [XXX] Præstegårdsvej 12-14 [XXX] Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Aksel Groth v/ advokatfuldmægtig Lars Østerstrand Mikkelsen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 33FFejlFejl! Ukendt argument for parameter.! Ukendt argument for parameter.ejl!

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 19. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 19. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (herefter bekendtgørelse nr. 804).

nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (herefter bekendtgørelse nr. 804). Til: Greve Kommune / Tune Hallerne Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 70 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014. Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Sagen omhandler solcelleanlægget beliggende på adressen Xxx med GSRN-nr. xxx.

Sagen omhandler solcelleanlægget beliggende på adressen Xxx med GSRN-nr. xxx. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk og til orientering til [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Christian Wraa Schlüter, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014. Til: [XXX] [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2,

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2, [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 18. marts 2016 JKO/JKO Under henvisning til din henvendelse af 20. januar 2016 om udvidelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Navn] [Adresse] [Adresse] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning af 4. december

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 29. december 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 29. december 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 17. juni 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 17. juni 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående samt tillige med brevpost til klager Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt.

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2, 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på forhøjet pristillæg Den 7. juni 2016 modtog

Læs mere

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015. Til: Klager Advokaten Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Bertel Rasmussen Advokater Att.: J. Bertel Rasmussen Bredgade 30 1260 København K Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 25. april 2016 LHT/LHT

Læs mere

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 21. januar 2016 JKO/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen Rømøvej 10, 9900 Frederikshavn, GSRN-nr

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen Rømøvej 10, 9900 Frederikshavn, GSRN-nr Frederikshavn Boligforening Harald Lundsgade 15 9900 Frederikshavn Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen Rømøvej 10, 9900 Frederikshavn, GSRN-nr. 571313105100201916

Læs mere

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist Til: Vejle Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: XXX(klager) Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 20. marts 2017.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 20. marts 2017. Til: [XXX] Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på forhøjet pristillæg [XXX] (herefter

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Carsten Højer, sagsnr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolai Kryger, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Att. Ivan Ibsen/Sebastian Houe Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx Halstedhus Efterskole Halstedhus Vej 2 4900 Nakskov Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx 29. september 2015 xbkr/xbkr

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere