Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret."

Transkript

1 Foundation-eksamen Sample Paper 1 September 2013 Multiple Choice 1 times besvarelse Vejledning 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret af de 75 spørgsmål er spørgsmål, der afprøves. Disse 5 vil ikke tælle med i beregningen af dit samlede antal point. Det vil ikke kunne ses, hvilke spørgsmål der afprøves. 3. Alle spørgsmål skal besvares på det udleverede besvarelsesskema. 4. Anvend blyant (IKKE kuglepen eller blæk) til markering af dine svar på det udleverede besvarelsesskema. Der er kun ét rigtigt svar til hvert spørgsmål. 5. Du har 1 time til denne opgave. 6. Der skal opnås 35 point eller derover for at bestå. Candidate Number:...

2 1 Hvad er et af de seks præstationsmål, der skal styres? a) Præcision b) Pålidelighed c) Omfang d) Brugervenlighed 2 Hvilket tema sikrer, at projektet er ønskværdigt, levedygtigt og opnåeligt? a) Organisation b) Fremdrift c) Business Case d) Risiko 3 Hvilken proces bliver igangsat af Projektlederens anmodning om at initiere projektet? a) Start af et Projekt b) Initiering af et Projekt c) Ledelse af et Projekt d) Ledelse af en Faseovergang 2

3 4 Hvilket tema har til formål at etablere de mekanismer, der skal overvåge og sammenligne det, der faktisk er opnået, med det planlagte? a) Business Case b) Ændringer c) Fremdrift d) Kvalitet 5 Hvad er en af målsætningerne med processen Afslutning af et Projekt? a) Kontrollerer, at alle projektets produkter er godkendt af brugerne b) Forbereder projektets sidste fase c) Opsamler kundens kvalitetsforventninger d) Skaber sikkerhed for, at alle udbytter er opnået 6 Identificér det ord, der mangler i følgende sætning. Et formål med processen Ledelse af en Faseovergang er at forsyne Styregruppen med tilstrækkelig information til, at Styregruppen kan godkende [? ] for næste fase. a) Arbejdspakkerne b) Afvigelsesrapporten c) Faseplanen d) Projektgrundlaget 3

4 7 Hvilket tema indeholder information om, hvad der kræves, hvordan det vil blive opnået og af hvem? a) Organisation b) Planlægning c) Business Case d) Kvalitet 8 Hvad er en af de anbefalede risikoreaktionstyper på en mulighed? a) Reducere b) Overføre c) Afvise d) Fall back 9 Hvilken fordel opnås ved at basere projekter på princippet om afvigelsesstyring? a) Fremmer konsistensen i projektarbejdet og personalemobilitet b) Giver et fælles sprog c) Klarhed over, hvad projektet skal levere - hvorfor, hvornår og af hvem d) Effektiv og økonomisk anvendelse af ledelsens tid 4

5 10 Identificér de ord, der mangler i følgende sætning. Formålet med processen [?] er at etablere et solidt grundlag for projektet, som sætter projektorganisationen i stand til at forstå det arbejde, der er nødvendigt for at kunne levere projektets produkter. a) Initiering af et Projekt b) Start af et Projekt c) Ledelse af et Projekt d) Ledelse af en Faseovergang 11 Hvad er et af formålene med processen Styring af Produktleverancer? a) Styrer grænsefladen mellem Projektlederen og Teamlederen(ne) b) Holder styr på en fases fremdrift ved at få et samlet overblik over Kontrolpunktsrapporter c) Giver en grænseflade mellem Projektlederen og Styregruppen d) Fokuserer på opnåelse af udbytter i løbet af en fase 12 Hvilken rolle har ansvaret for at godkende og overvåge færdiggørelse af arbejde og for at udføre korrigerende handlinger i en fase? a) Projektleder b) Projektsupport c) Projektsikring d) Teamleder 5

6 13 Hvilket udsagn er rigtigt i forbindelse med Projektsikring, men ikke rigtigt i forbindelse med kvalitetssikring? a) Ansvarlig for at overvåge gennemførelsen af projektet b) Uafhængigt af Projektlederen c) Udpeget som en del af projektorganisationen d) Ansvarlig for review af, om projektet opfylder virksomhedens standarder 14 Hvilket udsagn er IKKE et kendetegn ved et projekt? a) Har en højere grad af risiko end virksomhedens daglige drift b) Indvolverer personer med forskellige færdigheder, der indfører en ændring, som vil have konsekvens uden for teamet c) Har en levetid, der normalt dækker både leverancen af det ønskede resultat og realiseringen af alle de forventede udbytter d) En midlertidig ledelsesstruktur, der er etableret for at implementere virksomhedsprodukter 15 Hvilket produkt udgør kontrakten mellem Projektlederen og projektets Styregruppe? a) Projektplanen b) Slutproduktbeskrivelsen c) Projektinitieringsdokumentationen d) Projektgrundlaget 6

7 16 Hvad er en af målsætningerne med processen Ledelse af en Faseovergang? a) Sætter Styregruppen i stand til at forpligte de ressourcer og midler, der er nødvendige for at gennemføre initieringsfasen b) Reviewer og, hvis det er nødvendigt, opdaterer Projektinitieringsdokumentationen c) Giver en kontrolleret opdeling mellem dem, der skal styre projektet, og dem, der skal fremstille produkterne d) Sikrer, at et periodisk review foretages for at godkende de produkter, der er fremstillet i den afsluttede fase 17 Hvordan bør en Teamleder eskalere et forslag til forbedring af et produkt? a) Medtage detaljer i en Kontrolpunktsrapport b) Medtage detaljer i en Statusrapport c) Rejse et emne d) Oprette en Afvigelsesrapport 18 Hvad er et af formålene med processen Afslutning af et Projekt? a) Fastsætter proceduren for overdragelse af produkter b) Giver et fastsat punkt, hvor godkendelse af projektets produkter bliver bekræftet c) Fastsætter formelle krav for godkendelse, udførelse og levering af projektarbejde d) Bekræfter, at alle projektudbytter er opnået 7

8 19 Hvad er en af målsætningerne med processen Start af et Projekt? a) At bekræfte, at der ikke findes nogen kendte begrænsninger, som vil hindre projektet i at blive gennemført b) At sikre, at alle Teamledere forstår deres ansvar c) At opnå virksomheds- eller programledelsens godkendelse af Projektplanen d) At udfærdige Projektinitieringsdokumentationen, således at projektinitiering kan godkendes 20 Hvilken proces anvendes til at kommunikere med virksomheds- eller programledelsen? a) Styring af Produktleverancer b) Ledelse af et Projekt c) Styring af en Fase d) Ledelse af en Faseovergang 21 Hvad er IKKE et formål med Projektafslutningsrapporten? a) Sammenligne projektets præstationer med det, der oprindeligt blev aftalt b) Registrere informationer, som kan hjælpe fremtidige projekter c) Anmode Styregruppen om at godkende den næste fase d) Videregive information om aktuelle risici til dem, som kommer til at vedligeholde og anvende de færdige produkter 8

9 22 Identificér de(t) manglende ord i følgende sætning. Hvis der er behov for at ændre et baselinet produkt, skal proceduren til [? ] anvendes til at håndtere ændringen. a) risikostyring b) afvigelse c) emne- og ændringsstyring d) kvalitetskontrol 23 Hvad er et af formålene med Projektgrundlaget? a) Beskrive et aftalt udgangspunkt, som projektet kan starte fra b) Beskrive interessenternes informationsbehov c) Beskrive den procedure til konfigurationsstyring, som projektet vil benytte d) Beskrive Styregruppens behov for rapportering 24 Hvilken(t) er en(t) af de fire elementer, der er integreret i PRINCE2? a) Kvalitet b) Rollebeskrivelse c) Processer d) Produktbeskrivelser 9

10 25 Hvilke af de følgende udsagn passer i forhold til en Faseplan? 1. Bliver udarbejdet på baggrund af viden om tidligere faser 2. Udgør grundlaget for Styregruppens kontrol 3. Bliver udarbejdet tæt på det tidspunkt, hvor de planlagte handlinger vil finde sted 4. Udgør grundlaget for Projektlederens daglige overvågning a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 26 Identificér det ord, der mangler i den følgende sætning. Da Styregruppen modtager regelmæssige [?], er der ikke behov for regelmæssige fremdriftsmøder. a) Faseafslutningsrapporter b) Kontrolpunktsrapporter c) Afvigelsesrapporter d) Statusrapporter 27 Hvad er en af fordelene ved at indføre teknikken til produktbaseret planlægning? a) Alle projektets nødvendige produkter vil blive leveret til tiden og til prisen b) Viser klart, hvor lang tid projektet vil vare c) Fjerner behovet for aktivitetsbaseret planlægning d) Reducerer risikoen for at fejlbedømme projektets omfang 10

11 28 Hvilke af følgende udsagn om formålene med temaet Risiko er sande eller forkerte? 1. Temaet Risiko beskriver, hvordan risici på virksomheds- eller programniveau skal håndteres 2. Temaet Risiko beskriver, hvilke risikostyringsaktiviteter der skal anvendes for at forbedre muligheden for, at et projekt kan realisere dets målsætninger a) Kun 1 er korrekt b) Kun 2 er korrekt c) Både 1 og 2 er korrekte d) Både 1 og 2 er forkerte 29 Hvilken rolle i projektorganisationen kan tage beslutning om, at et projekt skal afsluttes i utide? a) Projektleder b) Styregruppe c) Projektsupport d) Projektsikring 30 Hvad er et af formålene med temaet Organisation? a) Fastsætte tolerancer for, hvad ressourcerne kan koste b) Sørge for uddannelse i projektledelse til dem, der arbejder i projektet c) Definere projektets ansvarsmæssige struktur d) Implementere de styringselementer, der er nødvendige for at kunne anvende afvigelsesstyring 11

12 31 Hvilken proces sætter Styregruppen i stand til at udøve projekets overordnede styring og ledelse? a) Ledelse af et Projekt b) Styring af en Fase c) Start af et Projekt d) Initiering af et Projekt 32 Hvilken plan udarbejdes først? a) Projektplan b) Plan for initieringsfasen c) Teamplan d) Afvigelsesplan 33 Hvordan definerer PRINCE2 et projekt? a) Et antal aktiviteter, der styres som en helhed b) Et unikt foretagende, som kræver organisation og ressourcer c) Et stykke arbejde, som en Projektleder indvilger i at levere d) En midlertidig organisation, som etableres for at levere forretningsprodukter 12

13 34 Hvad er IKKE en af målsætningerne med processen Styring af Produktleverancer? a) Sikre, at leverandørerne forstår, hvad der forventes af dem b) Sikre, at produkter leveres med en passende kvalitet c) Sikre, at Styregruppen holdes informeret om produkternes fremdrift d) Sikre, at teamets arbejde aftales med Projektlederen 35 Hvad er et af målene med kvalitetsreviewteknikken? a) Involvere væsentlige interessenter i en bredere accept af produktet b) Opstille og forbedre specifikationen af et produkt ved en fortløbende vurdering c) Rette alle fejl, der findes ved et produkt under et reviewmøde d) Opdatere statusinformation i Konfigurationsposten, når produktet godkendes 36 Hvad er et af formålene med Kommunikationsstyringsstrategien? a) At identificere, hvordan og af hvem projektets produkter vil blive styret og beskyttet b) At definere kommunikationsmetoden, der skal anvendes mellem projektet og projektets interessenter c) At definere strukturen for ansvar og ansvarlighed til at understøtte effektive beslutninger i et projekt d) At fokusere på intern kommunikation fra Teamlederen til Styregruppen 13

14 37 Identificér det ord, der mangler i følgende sætning. Alle ændringsønsker, der kræver Styregruppens godkendelse, bør registreres i [? ] og overvåges af Projektlederen a) Produktbeskrivelsen b) Emneregistret c) Konfigurationsposten d) Kvalitetsregistret 38 Hvilken rolle anbefales til et kvalitetsreview? a) Seniorbruger b) Fremlægger c) Projektsupport d) Projektsikring 39 Hvilket produkt skal altid opdateres, hvis et produkt ikke godkendes i kvalitetskontrollen? a) Risikoregister b) Emneregister c) Kvalitetsregister d) Erfaringslog 14

15 40 I hvilket produkt kan Projektlederen skrive kommentarer om emner, som kan løses uden at benytte den formelle procedure til emne- og ændringsstyring? a) Faseplan b) Dagslog c) Konfigurationspost d) Kontrolpunktsrapport 41 Hvilket af PRINCE2-principperne anvender tolerancer til at fastsætte begrænsninger for uddelegeret myndighed? a) Faseopdeling b) Tilpasning til projektmiljøet c) Fokus på produkter d) Afvigelsesstyring 42 Hvad er et af formålene med processen Start af et Projekt? a) Sikre, at forudsætningerne for initiering af projektet er på plads b) Fastslå, at Projektplanen kan overholde de krævede afslutningsdatoer c) Udarbejde Projektinitieringsdokumentationen, så projektet kan initieres d) Bekræfte over for virksomheds- eller programledelsen, at kvalitetsforventningerne vil blive opfyldt 15

16 43 Hvornår bør det overvejes at reviewe projektorganisationen? a) Hvis, og når, nye interessenter identificeres b) Ved planlægning af et kvalitetsreview c) Når næste fase planlægges d) I forbindelse med fremstilling af produkter 44 Hvilken handling er IKKE Styregruppens ansvar? a) Tildele tolerancer til specialistteams b) Overdrage ejerskab af Plan for Udbyttereview til virksomheds- eller programledelsen c) Godkende Slutproduktbeskrivelsen d) Bekræfte den krævede frekvens af Statusrapporter 45 Hvem fastsætter projektets tolerancer? a) Styregruppen b) Virksomheds- eller programledelsen c) Styregruppeformanden d) Projektlederen 16

17 46 PRINCE2-planer er omhyggeligt designet til at opfylde projektorganisationens behov på forskellige niveauer. Hvorfor er det en fordel? a) Fordi det sikrer, at interessenterne repræsenteres på en passende måde b) Fordi det forbedrer kommunikation og styring c) Fordi det sikrer, at én plan vil dække alles behov d) Fordi det reducerer det antal ledelsesniveauer, der er behov for i projektorganisationen 47 Hvilke planniveauer anbefaler PRINCE2? a) Projektplan b) Projektplan og Faseplan c) Projektplan, Faseplan og Teamplan d) Projektplan, Faseplan, Teamplan og Afvigelsesplan 48 Hvilke af følgende forhold beskrives i en Produktbeskrivelse? 1. De komponenter og dele, der indgår i produktet 2. De produkter, der er afledt af dette produkt 3. De færdigheder, der kræves for at fremstille produktet 4. Den metode, der skal anvendes til at kontrollere produktet a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 17

18 49 Hvad finansieres af et ændringsbudget? a) Alle ændringer af projektets aftalte omkostninger b) Øgede tolerancer, som Projektlederen anmoder om for at kunne afslutte en fase c) Ændringer af baselinede produkter d) Udbedring af en afvigelse fra specifikation 50 Hvad er risikovillighed? a) Indgår i projektets budget og anvendes til at betale for alle supplerende aktiviteter, der er nødvendige for at styre risici b) De midler, Styregruppen er indstillet på at anvende til risikostyring c) Tilladt afvigelse fra de planlagte udgifter, uden det er nødvendigt at eskalere til næste højere ledelsesniveau d) En organisations holdning til risikoeksponering 51 Hvilken rolle repræsenterer leveranceniveauet i projektorganisationen? a) Styregruppe b) Projektleder c) Teamleder d) Projektsupport 18

19 52 Hvad er et af formålene med Plan for Udbyttereview? a) Dokumenterer projektets begrundelse b) Beskriver kun det resterende udbytte, og det udbytte, der ikke kunne opnås i projektets livscyklus c) Udgør en tidsplan for måling af det opnåede udbytte d) Indeholder projektets begrundelser, som skal medtages i Business Casen 53 Hvad er et af formålene med en Konfigurationspost? a) Indeholder et resumé af status på alle produkter på alle tidspunkter b) Indeholder detaljer om vigtige relationer mellem konfigurationsgenstande c) Understøtter udarbejdelse af Slutproduktets nedbrydningsstruktur d) Indeholder en analyse af et emne eller en risiko, der var årsag til ændringen 54 Hvad er IKKE et af formålene med processen Styring af en Fase? a) Udføre korrigerende handlinger for at styre afvigelser fra Faseplanen b) Anbefale tolerancer for den næste fase c) Rapportere fremdrift til Styregruppen d) Tildele det arbejde, der skal udføres 19

20 55 Hvilket udsagn om faser er rigtigt? a) Et projekt kan planlægges uden ledelsesfaser b) Der kan være flere ledelsesfaser i en teknisk fase c) Flere ledelsesfaser kan planlægges til at blive afviklet parallelt d) Tekniske faser og ledelsesfaser bør altid slutte samtidigt 56 Hvad er et af formålene med Risikostyringsstrategien? a) Definere de teknikker, der skal anvendes til vurdering af projektets risici b) Opsummere eksponeringen for strategi-, program-, projekt- samt driftsrisici c) Anbefale reaktioner til alle projektrisici d) Identificere passende risikoejere til alle projektrisici 57 Hvilken rolle kan Projektlederen også varetage? a) Styregruppeformand b) Projektsikring c) Ændringsmyndighed d) Seniorbruger 20

21 58 Hvad er de tre anbefalede emnetyper? a) Afvigelse fra specifikation, ændringsønske og godkendt afvigelse b) Afvigelse fra specifikation, ændringsønske og problem/betænkelighed c) Ændringsønske, problem/betænkelighed og Emnerapport d) Ændringsønske, Emnerapport og risiko 59 Hvad afklares i processen Initiering af et Projekt? a) Hvordan projektet kan leveres b) Identifikation af de interessenter, som har behov for at modtage information om projektet c) Den information, der skal til for at kunne udarbejde Projektgrundlaget d) Fjernelse af alle begrænsninger, der kan påvirke projektet 60 Hvilket udtryk anvendes til at beskrive, hvornår en risiko kan indtræffe? a) Konsekvens b) Nærhed c) Sandsynlighed d) Evaluere 21

22 61 I hvilken proces udarbejdes en Teamplan? a) Initiering af et Projekt b) Styring af en Fase c) Ledelse af en Faseovergang d) Styring af Produktleverancer 62 Identificér det ord, der mangler i følgende sætning. Hvis en Projektleder er i besiddelse af de fornødne specialistfærdigheder og viden, kan vedkommende også udføre rollen som [? ] i projektet. a) Seniorleverandør b) Teamleder c) Projektsikring d) Seniorbruger 63 Hvilket udsagn er rigtigt i forbindelse med projektets interessenter? a) Nogle har beslutningsmyndighed i projektmiljøet b) De er alle eksterne i forhold til virksomhedsorganisationen c) De er alle interne i forhold til projektorganisationens struktur d) Ingen har beslutningsmyndighed i projektmiljøet 22

23 64 Hvad skal risikobudgettet finansiere? a) Potentielle ændringer, der kan være nødvendige i projektforløbet b) Mangelfuldt estimat af udviklingsomkostninger til projektets produkter c) Supplerende aktiviteter til at reducere, undgå, overføre, dele, forstærke eller lave en fall backplan for projektrisici d) Udarbejdelse af en Risikostyringsstrategi 65 Hvad er IKKE en af målsætningerne med processen Styring af en Fase? a) Udfærdigelse af næste Faseplan b) Fokus på levering af fasens produkter c) Eskalering af trusler mod tolerancer d) Holde emner og risici under kontrol 66 Hvad svarer et output til? a) Et af projektets specialistprodukter b) Resultatet af den ændring, der er sket, efter projektets produkter er taget i anvendelse c) Den målbare forbedring, der stammer fra resultatet d) Et negativt resultat 23

24 67 Hvad er et af formålene med temaet Kvalitet? a) Definerer den måde, projektet vil sikre, at alle projektets produkter er egnede til formålet b) Fastlægger procedurer og ansvar for fremstilling, vedligeholdelse og styring af projektets produkter c) Gør det muligt at vurdere projektets fortsatte ønskværdighed og opnåelighed d) Sikrer vurdering af projektets fortsatte levedygtighed 68 Hvilken faktor bør have indflydelse på varigheden af en ledelsesfase? a) Frekvensen af Statusrapporter b) Projektets risikoniveau c) Styregruppens tilgængelighed d) Behovet for et specialistteam til ét element af udviklingsarbejdet 69 Hvornår udarbejdes Faseplaner for efterfølgende faser, efter den første fase er afsluttet? a) Tæt ved afslutningen af den aktuelle fase b) Efter afslutning af den aktuelle fase c) Når Projektplanen udarbejdes d) Ved begyndelsen af initieringsfasen 24

25 70 Hvad er en risikoårsag? a) En negativ konsekvens af en trussel b) En beskrivelse af en usikkerhed, som vil skabe et problem, hvis den indtræffer c) En positiv konsekvens af en mulighed, der udnyttes d) En kendt situation, som skaber usikkerhed 71 Hvilket produkt er et tidsbestemt styringselement? a) Faseafslutningsrapport b) Afvigelsesrapport c) Kontrolpunktsrapport d) Erfaringsrapport 72 Hvad er et af formålene med Slutproduktbeskrivelsen? a) Definerer de kvalitetskontroller, som vil blive anvendt for projektets produkter b) Forklarer, hvad projektet skal overdrage for at opnå kundens godkendelse c) Bekræfter tidsplanen for leveringen af projektets produkter d) Dokumenterer Projektlederens ansvar i forbindelse med leveringen af projektets produkter 25

26 73 Hvad er et af formålene med Ændringsmyndigheden? a) Fastsætter ændringsbudgettet i et projekt b) Vurderer konsekvensen af alle ændringsønsker c) Reducerer antallet af ændringsønsker, der skal eskaleres til Styregruppen d) Giver Styregruppen mulighed for at delegere godkendelse af alle risici og Emnerapporter 74 Hvilken rolle rapporterer Teamlederen en afvigelsessituation til? a) Projektleder b) Styregruppe c) Projektsikring d) Projektsupport 75 Hvad er det første trin i den anbefalede risikostyringsprocedure? a) Vurdér b) Identificér c) Implementér d) Planlæg 26

27

28 Foundation-eksamen Begrundelser Sample Paper 1 September 2013

29 1 Emne eksamenskrav:- OV Overview and Principles Rigtigt svar:- C Formål:-LL1 Evne til at huske de seks præstationsmål, der skal styres. a) Forkert. Kan være et godkendelseskriterium, men det er ikke et af de seks præstationsmål, som skal styres. De seks aspekter er omkostninger, tidshorisont, omfang, kvalitet, risiko og udbytte. Ref b) Forkert. Kan være et godkendelseskriterium, men det er ikke et af de seks præstationsmål, som skal styres. De seks aspekter er omkostninger, tidshorisont, omfang, kvalitet, risiko og udbytte. Ref c) Rigtigt: Et af de seks præstationsmål sammen med omkostninger, tidshorisont, kvalitet, risiko og udbytte. Ref d) Forkert. Kan være et godkendelseskriterium, men det er ikke et af de seks præstationsmål, som skal styres. De seks aspekter er omkostninger, tidshorisont, omfang, kvalitet, risiko og udbytte. Ref Emne eksamenskrav:- BC Business Case Theme Rigtigt svar:- C Formål:-LL2 - Forståelse af formålet med temaet Business Case a) Forkert. Temaet Organisation definerer og fastlægger projektets ansvarsmæssige struktur. Ref 5.1. b) Forkert. Temaet Fremdrift etablerer styringselementer til at overvåge og sammenligne aktuelle præstationer med de præstationer, der er planlagt, og giver en forudsigelse af projektets fortsatte levedygtighed. Ref c) Rigtigt. Temaet Business Case understøtter beslutninger i hele projektforløbet og anvendes til at vurdere, om projektet forbliver levedygtigt, og om udbytter kan realiseres. Ref 4.1. d) Forkert. Temaet Risiko identificerer, vurderer og styrer usikkerhed i projektet. Ref Emne eksamenskrav:- DP Directing a Project Process Rigtigt svar:- C Formål:-LL2 Huske rammerne for processen Ledelse af et Projekt. a) Forkert. Processen Start af et Projekt forbereder godkendelse af initiering. Selve anmodningen om at initiere projektet er en handling, som udføres i løbet af processen Start af et Projekt. Ref 12.1 b) Forkert. Processen Initiering af et Projekt forbereder dokumentation, som leveres til Styregruppen, så den kan godkende projektet, men den egentlige godkendelse kommer fra Ledelse af et Projekt. Ref 14.3 c) Rigtigt. Det er kun Styregruppen, der kan godkende projektinitieringen, og dens aktiviteter findes i processen Ledelse af et Projekt. Ref d) Forkert. Processen Ledelse af en Faseovergang forbereder materialet, der skal anmode om Styregruppens godkendelse af en fase. Ref

30 4 Emne eksamenskrav:- PG Progress Theme Rigtigt svar:- C Formål:-LL2 Forståelse af formålet med temaet Fremdrift. a) Forkert. Formålet med temaet Business Case er at etablere mekanismer til at vurdere, om et projekt er ønskværdigt, levedygtigt og opnåeligt som et middel til at understøtte beslutningsprocessen for investeringen. Ref 4.1 b) Forkert. Formålet med temaet Ændringer er at identificere, vurdere og styre alle potentielle og godkendte ændringer af baselinede produkter. Ref 9.1 c) Rigtigt. Formålet med temaet Fremdrift er at etablere mekanismer til at overvåge og sammenligne det, der faktisk er opnået, med det planlagte, levere et estimat for projektets mål og projektets fortsatte levedygtighed, samt styre alle afvigelser, der ikke kan accepteres. Ref 10.1 d) Forkert. Formålet med temaet Kvalitet er at definere og implementere den måde, projekter vil verificere, at produkterne passer til formålet. Ref Emne eksamenskrav:- CP Closing a Project Process Rigtigt svar:- A Formål:-LL2 Forståelse af målsætningerne med processen Afslutning af et Projekt. a) Rigtigt. Verificerer brugergodkendelse af projektets produkter. Ref 18.2 b) Forkert. Processen Afslutning af et Projekt foregår som en del af den sidste fase, som forberedes i processen Ledelse af en Faseovergang i lighed med alle andre faser bortset fra initieringsfasen. Ref 18.3 c) Forkert. Kundens kvalitetsforventninger defineres og aftales i begyndelsen af processen Start af et Projekt. Forventningerne opsamles i drøftelser med kunden (forretnings- og brugerinteressenter), og de forfines i Slutproduktbeskrivelsen. Ref d) Forkert. Det er ikke sikkert, at alle udbytter er opnået, før projektet afsluttes. Nogle vil blive målt efter projektafslutning som en del af et udbyttereview. Ref Emne eksamenskrav:- SB Managing a Stage Boundary Process Rigtigt svar:- C Formål:-LL2 Forståelse af formålet med processen Ledelse af en Faseovergang. a) Forkert. Arbejdspakker udstedes af Projektlederen i processen Styring af en Fase. Ref b) Forkert. En Afvigelsesrapport kan igangsætte processen Ledelse af en Faseovergang, hvis det er nødvendigt med en Afvigelsesplan. Ref c) Rigtigt. Et af formålene med processen Ledelse af en Faseovergang er at give tilstrækkelig information til Styregruppen, så den er i stand til at reviewe, hvor vellykket den aktuelle fase har været, og godkende Faseplanen for næste fase. Ref 17.1 d) Forkert. Projektgrundlaget godkendes af Styregruppen efter processen Start af et Projekt, men før Processen Initiering af et Projekt. Ref

31 7 Emne eksamenskrav:- PL Plans Theme Rigtigt svar:- B Formål:-LL2 Forståelse af temaet Planlægning. a) Forkert. Formålet med temaet Organisation er at definere og fastlægge projektets ansvarsmæssige struktur (hvem?). Ref. 5.1 b) Rigtigt. Planlægning giver alle medlemmer i et projekt information om, hvad der kræves, hvordan det skal opnås og af hvem, ved hjælp af hvilket specialistudstyr og hvilke ressourcer, hvornår det vil finde sted, samt om målene er opnåelige. Ref 7.1 c) Forkert. Business Casen anvendes til at dokumentere begrundelsen for at projektet skal gennemføres. Ref. 4.1 d) Forkert. Formålet med temaet Kvalitet er at definere og implementere de måder, der skal til, for at projektet kan verificere, at produkter er egnede til formålet. Ref Emne eksamenskrav:- RK Risk Theme Rigtigt svar:- C Formål:-LL1 Huske typer for risikoreaktioner og vide, om de anvendes til en trussel eller en mulighed. a) Forkert. Reducere er en proaktiv reaktion, der udføres for at reducere sandsynlighed eller konsekvens af den begivenhed, der indtræffer, ved at udføre en form for styring. Ref Tabel 8.2 b) Forkert. Overføre er, når en tredjepart påtager sig ansvar for noget af den finansielle konsekvens af truslen. Ref Tabel 8.2 c) Rigtigt. Afvise er, når der tages en velovervejet og bevidst beslutning om ikke at udnytte eller forstærke muligheden. Dette sker ved erkendelsen af, at der er bedre økonomi i dette end i en reaktion, der udnytter muligheden. Ref Tabel 8.2 d) Forkert. Iværksættelse af en fall back-plan er en reaktion, der skal reducere konsekvensen af truslen, hvis den bliver en realitet. Dette er en reaktiv måde at reducere på, som ikke har nogen indflydelse på sandsynligheden. Ref Tabel Emne eksamenskrav:- OV Overview and Principles Rigtigt svar:- D Formål:-LL2 Forståelse af de syv principper. a) Forkert. Konsistens i projektarbejdet er et udbytte, der kommer ved at arbejde med PRINCE2's dokumentation og processer. Det øger medarbejdermobilitet mellem projekter, og det reducerer konsekvenserne ved personaleændringer/overdragelser. Ref 1.7 b) Forkert. PRINCE2 er bredt anerkendt og forstået og bidrager derfor med et fælles sprog for projektdeltagere. Et fælles sprog er ikke en fordel, som stammer fra princippet om afvigelsesstyring. Ref 1.7 / 2.5 c) Forkert. Et PRINCE2-projekts produkter bidrager med at afklare (for alle deltagere), hvad projektet vil levere, hvorfor, hvornår, af hvem og for hvem. Ref. 1.7 d) Rigtigt. PRINCE2 er baseret på princippet om afvigelsesstyring, hvilket gør effektiv og økonomisk brug af ledelsens tid (hvad enten det er på virksomhedens, programmets, Styregruppens eller Projektlederens niveau). Dette reducerer tidsbyrden uden at fjerne deres kontrol ved at sikre, at beslutninger træffes på det rigtige ledelsesniveau i organisationen. Ref 1.7 / 2.5 4

32 10 Emne eksamenskrav:- IP Initiating a Project Process Rigtigt svar:- A Formål:-LL2 Forståelse af formålet med processen Initiering af et Projekt. a) Rigtigt. Formålet med processen Initiering af et Projekt er at etablere et solidt grundlag for projektet ved at gøre organisationen i stand til at forstå det arbejde, som skal udføres for at levere projektets produkter, før der bliver allokeret betydelige midler til det. Ref 14.1 b) Forkert. Formålet med processen Start af et Projekt er at sikre, at forudsætningerne for Initiering af et Projekt er på plads ved at besvare spørgsmålet: Har vi et levedygtigt projekt, der er umagen værd? Ref 12.1 c) Forkert. Formålet med processen Ledelse af et Projekt er at sætte Styregruppen i stand til at påtage sig ansvaret for projektets succes ved at tage nøglebeslutninger og udøve overordnet ledelse, mens de uddelegerer dag-til-dag-styring af projektet til Projektlederen. d) Forkert. Formålet med processen Ledelse af en Faseovergang er at Styregruppen kan modtage tiltrækkelig information fra Projektlederen, så den kan reviewe succesen af den aktuelle fase, godkende næste Faseplan, reviewe den opdaterede Projektplan og bekræfte den fortsatte forretningsbegrundelse og accept af risici. Ref Emne eksamenskrav:- MP Managing Product Delivery Process Rigtigt svar:- A Formål:-LL2 Forståelse af formålene med processen Styring af Produktleverancer. a) Rigtigt. Processen Styring af Produktleverancer fastlægger formelle krav til accept, udførelse og leverance af projektarbejde. Ref 16.1 b) Forkert. Dette er Projektlederens rolle i processen Styring af en Fase. Ref c) Forkert. Dette er et af formålene for processen Styring af en Fase. Ref 15.1 d) Forkert. Dette er Projektlederens rolle i processen Styring af en Fase. Ref Emne eksamenskrav:- CS Controlling a Stage Process Rigtigt svar:- A Formål:-LL2 Forståelse af rammerne for processen Styring af en Fase. a) Rigtigt. Projektlederen har ansvar for at styre de daglige aktiviteter i en fase. Ref 15.3 b) Forkert. Projektsupport yder administrativ support til Projektlederen, men er ikke ansvarlig for at bemyndige arbejdet. Ref c) Forkert. Projektsikring reviewer fasens aktiviteter, men har ikke ansvaret for at bemyndige arbejdet. Ref d) Forkert. Teamlederen aftaler med Projektlederen, hvilket arbejde der skal udføres som en del af Arbejdspakken. Ref

33 13 Emne eksamenskrav:- QU Quality Theme Rigtigt svar:- C Formål:-LL2 - Forståelse af forskellen mellem kvalitetssikring og Projektsikring. a) Forkert. Både Projektsikring og kvalitetssikring har ansvar for at overvåge projektets forløb. Projektsikring rapporterer til projektets interessenter, kvalitetssikring til en bredere gruppe. Ref b) Forkert. De er begge uafhængige af Projektlederen. Ref c) Rigtigt. Kvalitetssikring er en funktion i organisationen. Projektsikring er en midlertidig rolle i projektorganisationen. Ref d) Forkert. Både Projektsikring og kvalitetssikring er ansvarlige for, at de rigtige standarder anvendes. Ref Emne eksamenskrav:- OV Overview and Principles Rigtigt svar:- C Formål:-LL2 Forståelse af et projekts karakteristika. a) Forkert. Projekter medfører flere trusler og muligheder i forhold til dem, vi typisk møder i forbindelse med stabil drift i forretningen. Projekter er mere risikable. Ref 1.3 b) Forkert. Projektmiljøet involverer et midlertidigt team af personer med forskellige færdigheder, som arbejder sammen for at indføre en ændring i virksomheden. Ref 1.3 c) Rigtigt. Disse er karakteristika for et program. Selv om projekter leverer resultater og udbytte, vil mange af disse ikke blive realiseret, før projektet er afsluttet. Ref 19.4 d) Forkert. Projekter er af natur midlertidige. Når ændringen er implementeret, er behovet for projektet væk. Ref Emne eksamenskrav:- IP Initiating a Project Process Rigtigt svar:- C Formål:-LL2 Forståelse af formålet med Projektinitieringsdokumentationen. a) Forkert. En Projektplan fastslår, hvordan og hvornår formålene vil blive opnået, men det er ikke en aftale om, hvad der skal leveres. Det defineres i Projektinitieringsdokumentationen. Ref A.16 b) Forkert. Slutproduktbeskrivelsen anvendes i processen Afslutning af et Projekt til at verificere, at projektet har leveret det, der var forventet, men det er ikke en kontrakt mellem Projektlederen og Styregruppen. Ref A.25 c) Rigtigt. Projektinitieringsdokumentationen udgør grundlaget for ledelse og projektets generelle succes, og den er som sådan kontrakten mellem Projektlederen og Styregruppen. Ref A.22 d) Forkert. Information i Projektgrundlaget er hverken bekræftet eller detaljeret nok til at udgøre en fast aftale, og det vedligeholdes ikke, når det har været anvendt til fremstillingen af Projektinitieringsdokumentationen. Ref A.21 6

34 16 Emne eksamenskrav:- SB Managing a Stage Boundary Process Rigtigt svar:- B Formål:-LL2 Forståelse af målsætningerne med processen Ledelse af en Faseovergang. a) Forkert. Opstarten af initieringsfasen godkendes af Styregruppen i processen Ledelse af et Projekt, ved afslutning af opstarten. Dette er ikke en faseovergang. Ref b) Rigtigt. Reviewer, og hvis det er nødvendigt, opdaterer Projektinitieringsdokumentationen (i særdeleshed Business Casen, Projektplanen, projektfremgangsmåde, strategier, projektorganisationens struktur og rollebeskrivelser). Ref 17.2 c) Forkert. Processen Styring af Produktleverancer giver opdelingen mellem Projektlederen og de teams, der leverer produkterne. Ref 16.1 d) Forkert. Produkter bliver vurderet og godkendt, efterhånden som de er færdige i processen Styring af Produktleverancer. Disse kvalitetskontroller afventer ikke fasens afslutning. Ref Emne eksamenskrav:- CH Change Theme Rigtigt svar:- C Formål:-LL2 - Forståelse af de anbefalede trin i proceduren til emne- og ændringsstyring. a) Forkert. Der er tale om et ændringsønske. Selvom en Teamleder kan henvise til ændringsønsket i en Kontrolpunktsrapport, er dette IKKE måden at håndtere et ændringsønske på. Ref b) Forkert. Teamlederen udarbejder IKKE Statusrapporter. Ref c) Rigtigt. En Teamleder vil oprette et emne, men det er Projektlederen som beslutter, om det skal håndteres ved hjælp af en formel Emnerapport. Ref d) Forkert. Teamlederen opretter IKKE Afvigelsesrapporter. Ref Emne eksamenskrav:- CP Closing a Project Process Rigtigt svar:- B Formål:-LL2 Forståelse af formålene med processen Afslutning af et Projekt. a) Forkert. Dette sker i processen Initiering af et Projekt, hvor informationen indgår i Konfigurationsstyringsstrategien. Ref b) Rigtigt. Dette er et af formålene med processen Afslutning af et Projekt. Ref 18.1 c) Forkert. Dette er et af formålene med processen Styring af Produktleverancer. Ref d) Forkert. Det er ikke alle projektets udbytter, der vil være opnået, når projektet afsluttes. Ref

35 19 Emne eksamenskrav:- SU Starting up a Project Process Rigtigt svar:- A Formål:-LL2 - Forståelse af målsætningerne med processen Start af et Projekt a) Rigtigt. En af målsætningerne med processen Start af et Projekt er at sikre, at der IKKE spildes tid på at initiere projekter, som hviler på uholdbare begrænsninger og antagelser. Ref 12.2 b) Forkert. Strukturen for projektorganisationen fastsættes i processen Start af et Projekt, men det kan være, at de faktiske Teamledere IKKE udnævnes før processen Ledelse af en Faseovergang. Ref c) Forkert. Projektplanen udarbejdes i processen Initiering af et Projekt og godkendes af Styregruppen i processen Ledelse af et Projekt. Ref / d) Forkert. Projektinitieringsdokumentationen udarbejdes i processen Initiering af et Projekt. Ref Emne eksamenskrav:- DP Directing a Project Process Rigtigt svar:- B Formål:-LL2 - Forståelsen af målsætningerne med processen Ledelse af et Projekt. a) Forkert. Denne proces bruges af Teamlederen(ne) til at kommunikere med Projektlederen i processen Styring af en Fase. Ref 16.1 b) Rigtigt. Denne proces sikrer, at virksomheds- eller programledelsen har en grænseflade til projektet. Det er en vigtig opgave for Styregruppen at involvere virksomheds- eller programledelsen og fungere som kommunikationskanal. Ref 13.2 / 13.3 c) Forkert. Projektlederen skal rapportere til, og modtage information fra, Styregruppen i denne proces. Ref 15.1 d) Forkert. Produkter fra denne proces bliver givet til Styregruppen i processen Ledelse af et Projekt, så den kan kommunikere med virksomheds- eller programledelsen. Ref Emne eksamenskrav:- PG Progress Theme Rigtigt svar:- C Formål:-LL2 - Forståelse af formålet med en Projektafslutningsrapport. a) Forkert. Projektafslutningsrapporten indeholder en sammenligning af projektets præstationer i forhold til den oprindelige Projektinitieringsdokumentation. Ref Appendiks A. b) Forkert. Projektafslutningsrapporten indeholder en Erfaringsrapport, som kan hjælpe fremtidige projekter. Ref. Appendiks A. c) Rigtigt. Styregruppen anvender Faseafslutningsrapporten sammen med den næste Faseplan for at beslutte, hvad der skal ske med projektet. For eksempel, godkende næste fase, ændre projektets omfang eller stoppe projektet helt. Ref. Appendiks A. d) Forkert. Projektafslutningsrapporten indeholder anbefalede opfølgningsaktiviteter, som også omfatter risici til dem, der kommer til at vedligeholde og anvende de færdige produkter. Ref. Appendiks A. 8

36 22 Emne eksamenskrav:- CH Change Theme Rigtigt svar:- C Formål:-LL2 - Forståelse af formålet med temaet Ændringer a) Forkert. Denne procedure vurderer og styrer usikkerhed, IKKE ændringer. Ref b) Forkert. Denne procedure overvåger og evaluerer præstationer, IKKE ændringer. Ref c) Rigtigt. Det er denne procedure, der identificerer og styrer ændringer af baselinede produkter. Proceduren er en del af temaet Ændringer. Ref. 9.1 d) Forkert. Denne procedure definerer og fremstiller produkter, som er egnet til formålet. Ref Emne eksamenskrav:- SU Starting up a Project Process Rigtigt svar:- A Formål:-LL2 - Forståelse af formålene med Projektgrundlaget. a) Rigtigt. Et af formålene med Projektgrundlaget er at sikre, at projektet har et veldefineret udgangspunkt. Ref. Appendiks A. b) Forkert. Dette er et af formålene med Kommunikationsstyringsstrategien. Ref. Appendiks A. c) Forkert. Dette er et af formålene med Konfigurationsstyringsstrategien. Ref. Appendiks A. d) Forkert. Dette indgår i etableringen af styringselementerne, som foregår i processen Initiering af et Projekt. Det er IKKE en del af Projektgrundlaget. Ref. Appendiks A. 24 Emne eksamenskrav:- OV Overview and Principles Rigtigt svar:- C Formål:-LL1 Evnen til at huske de fire integrerede elementer. a) Forkert. Kvalitet er et aspekt af projektets præstationer, som skal styres. De integrerede elementer er de syv principper, syv temaer, syv processer og tilpasning. Ref b) Forkert. Rollebeskrivelser hjælper med til at aftale og kommunikere projektorganisationens roller og ansvar. De integrerede elementer er de syv principper, syv temaer, syv processer og tilpasning. Ref c) Rigtigt. Principper, temaer, processer og tilpasning er de fire integrerede elementer. Ref d) Forkert. Produktbeskrivelser understøtter fokus på produkter, men de fire integrerede elementer er de syv principper, syv temaer, syv processer og tilpasning. Ref

37 25 Emne eksamenskrav:- PL Plans Theme Rigtigt svar:- C Formål:-LL2 - Forståelse af planniveauer, deres formål og forholdet mellem niveauer. a) Forkert. (4) En Faseplan udarbejdes på et detaljeniveau, der muliggør Projektlederens daglige styring. Ref b) Forkert. (3) En Faseplan udarbejdes tæt ved afslutningen af den aktuelle fase. Ref c) Rigtigt. (2) Faseplanen udgør grundlaget for Projektlederens daglige styring. Styregruppen overvåger på baggrund af Projektplanen. Ref d) Forkert. (1) En Faseplan udarbejdes hen imod afslutningen af den aktuelle fase, og den kan derfor udarbejdes på baggrund af viden om tidligere faser. 26 Emne eksamenskrav:- PG Progress Theme Rigtigt svar:- D Formål:-LL2 - Forståelse af formålene med en Statusrapport. a) Forkert. Faseafslutningsrapporter udarbejdes IKKE regelmæssigt, og der kan derfor være så langt mellem dem, at de ikke vil udgøre et godt grundlag for regelmæssig rapportering. Ref. Appendiks A. b) Forkert. Disse sendes fra Teamlederen til Projektlederen. Ref. Appendiks A. c) Forkert. Disse er IKKE regelmæssige fremdriftsrapporter. Ref. Appendiks A. d) Rigtigt. Disse sendes regelmæssigt af Projektlederen til Styregruppen. Ref. Appendiks A. 27 Emne eksamenskrav:- PL Plans Theme Rigtigt svar:- D Formål:-LL2 Forståelse af teknikken til produktbaseret planlægning. a) Forkert. Omfanget vil være klart, men tid og indsats til levering berøres ikke. Ref b) Forkert. Produktbaseret planlægning indeholder IKKE estimater og kan derfor ikke fastsætte projektets varighed. Ref c) Forkert. Selv om teknikken fokuserer på at identificere de produkter, projektet kræver, er der behov for at identificere de aktiviteter, der skal til for at fremstille eller ændre hvert af de planlagte produkter for at give det totale billede af planens arbejdsbyrde. Ref d) Rigtigt. Klar og konsistent identifikation og dokumentation af planens produkter og deres indbyrdes afhængigheder reducerer risikoen for, at vigtige aspekter ved omfanget forbigås eller overses. Ref

38 28 Emne eksamenskrav:- RK Risk Theme Rigtigt svar:- B Formål:-LL2 - Forståelse af formålene med temaet Risiko. a) Forkert. (4) Risikostyringsstrategien definerer de aktiviteter, som bør implementeres for at styre risici i projektet. Ref. 8.1 b) Korrekt. (3) Formålet med temaet Risiko er at styre risici i et projekt, IKKE risici på virksomheds- eller programniveau. Ref. 8.1 c) Forkert. (2) Formålet med trinnet Evaluér er at estimere og vurdere konsekvensen af risici for projektets målsætninger. Ref. 8.1 d) Forkert. (1) Formålet med trinnet Identificér er at identificere projektets risici. Ref Emne eksamenskrav:- CP Closing a Project Process Rigtigt svar:- B Formål:-LL2 Forståelse af ansvar i processen Afslutning af et Projekt. a) Forkert. Projektledere er IKKE i besiddelse af det nødvendige bemyndigelsesniveau. De vil gennemføre afslutning i utide på Styregruppens anmodning. Ref b) Rigtigt. Styregruppen igangsætter afslutning i utide i processen Ledelse af et Projekt. Ref / c) Forkert. Projektsupport kan bidrage med ledelsesinformation til at undersøtte en afslutning i utide, men afslutningen kan kun blive igangsat inden for projektorganisationen med beslutning fra Styregruppen. Ref d) Forkert. Styregruppen kan udpege Projektsikring til at foretage noget af review-arbejdet, men Projektsikring har ikke den nødvendige myndighed til at igangsætte en afslutning i utide. Ref / Emne eksamenskrav:- OR Organization Theme Rigtigt svar:- C Formål:-LL2 Forståelse af temaet Organisation. a) Forkert. Dette behandles af temaet Fremdrift. Ref 10.1 b) Forkert. Når projektet påbegyndes, kan projektteamet have behov for uddannelse. Projektlederen bør sikre, at behov for uddannelse er medtaget i de relevante planer. Ref c) Rigtigt. Formålet med temaet Organisation er at definere og etablere projektets struktur for ansvar og ansvarlighed (hvem?). Ref 5.1 d) Forkert. Afvigelsesstyring kræver fastlæggelse af faser, målsætning for de seks præstationsmål og tolerancer for hver af dem. Alt dette behandles af temaet Fremdrift. Ref

39 31 Emne eksamenskrav:- DP Directing a Project Process Rigtigt svar:- A Formål:-LL2 - Forståelse af formålene med processen Ledelse af et Projekt. a) Rigtigt. Formålet med processen Ledelse af et Projekt er at sætte Styregruppen i stand til at tage ansvar for projektets succes ved at tage væsentlige beslutninger og udøve den overordnede styring, samtidig med at den daglige styring af projektet uddelegeres til Projektlederen. ref b) Forkert. Processen Styring af en Fase sætter Projektlederen i stand til at tildele det arbejde, der skal udføres, overvåge arbejdet, behandle emner, rapportere fremdrift til Styregruppen og foretage korrigerende handlinger. Ref c) Forkert. Processen Start af et Projekt sikrer, at forudsætningerne for at initiere projektet er på plads. Ref d) Forkert. Processen Initiering af et Projekt etablerer et solidt grundlag for projektet. Ref Emne eksamenskrav:- PL Plans Theme Rigtigt svar:- B Formål:-LL2 Forståelse af planniveauer, deres formål og sammenhængen mellem Projekt-, Fase-, Team- og Afvigelsesplan. a) Forkert. Projektplanen udarbejdes i processen Initiering af et Projekt, men Faseplanen for initieringsfasen udarbejdes før dette. Ref b) Rigtigt. Faseplanen for initieringsfasen omfatter udfærdigelse af Projektinitieringsdokumentationen. Dette er den første plan, der laves i PRINCE2- processerne. Ref c) Forkert. Teamplaner er valgfrie, og de udarbejdes ikke før processen Styring af Produktleverancer. Det er valgfrit at anvende denne proces ved projektets initiering, men Faseplanen for initieringsfasen udfærdiges, før initiering påbegyndes. Ref d) Forkert. En Afvigelsesplan kan ikke forekomme, før der er fastsat nogle mål for måling af fremdrift. Disse mål defineres i Projektplanen og efterfølgende Faseplaner. Imidlertid kommer ingen af disse før Faseplanen for initieringsfasen. Ref Emne eksamenskrav:- OV Overview and Principles Rigtigt svar:- D Formål:-LL1 - Evne til at huske definitionen af et projekt. a) Forkert. Se rationale for svar D. b) Forkert. Se rationale for svar D. c) Forkert. Se rationale for svar D. d) Rigtigt. Et projekt er en midlertidig organisation, der etableres for at levere ét eller flere forretningsprodukter i henhold til en aftalt Business Case. Ref

40 34 Emne eksamenskrav:- MP Managing Product Delivery Process Rigtigt svar:- C Formål:-LL2 Forståelse af målsætningerne med processen Styring af Produktleverancer. a) Forkert. Arbejdspakken sikrer, at alle i teamet, herunder leverandører, forstår, hvad de skal udføre. Ref 16.2 b) Forkert. Arbejdspakken skal omfatte Produktbeskrivelser, som beskriver de(t) nødvendige produkt(er), inklusive kvalitetskriterier. Ref 16.2 c) Rigtigt. Processen Styring af Produktleverancer omfatter ingen kommunikation med Styregruppen. Information til Styregruppen angående produkternes fremdrift indgår i processen Styring af en Fase. Ref 16.2 d) Forkert. Sikring af, at teamets arbejde er aftalt med Projektlederen, indgår i aktiviteten Acceptere en Arbejdspakke. Ref Emne eksamenskrav:- QU Quality Theme Rigtigt svar:- A Formål:-LL2 Forståelse af målene med kvalitetsreviewteknikken. a) Rigtigt. Inddragelse af væsentlige interessenter i kontrol af et produkts kvalitet fremmer en bredere accept af projektets produkter. Ref b) Forkert. Alle ændringer i produktspecifikationer skal foregå gennem den formelle ændringskontrol. Ref 9.1 c) Forkert. Fejl bør noteres som opfølgende handlinger, og de færdiggøres efter mødet. Ref d) Forkert. Dette indgår ikke i kvalitetsreviewteknikken. Resultater fra et kvalitetsreview kommunikeres til passende ledere/supportgrupper, som vil opdatere denne information. Ref Emne eksamenskrav:- OR Organization Theme Rigtigt svar:- B Formål:-LL2 - Forståelse af formålene med Kommunikationsstyringsstrategien. a) Forkert. Dette er formålet med Konfigurationsstyringsstrategien, IKKE Kommunikationsstyringsstrategien. Ref. Appendiks A. b) Rigtigt. Dette er et væsentligt element i anvendelsen af Kommunikationsstyringsstrategien. Ref. Appendiks A. c) Forkert. Dette udgør formålet med temaet Organisation, IKKE Kommunikationsstyringsstrategien. Ref. Appendiks A. d) Forkert. Teamledere kommunikerer med Projektlederen, IKKE med Styregruppen. Ref /Appendiks A. 13

41 37 Emne eksamenskrav:- CH Change Theme Rigtigt svar:- B Formål:-LL2 Forståelse af formålet med Emneregistret. a) Forkert. Produktbeskrivelsen vil afspejle ændringsønsker, hvis ønskerne er godkendt via ændringskontrol. Produktbeskrivelsen indeholder ingen detaljeret information om status. Ref. Appendiks A. b) Rigtigt. Ændringsønsker bør være defineret i Emnerapporter, som bør være registreret i Emneregistret. Deres status overvåges af Projektlederen. Ref Appendiks A. c) Forkert. Denne viser status på et produkt med krydsreference til enhver Emnerapport. Den viser ikke status for ændringsønsket. Ref Appendiks A. d) Forkert. Hvis ændringsønsker identificeres i forbindelse med et kvalitetsreview, vil disse blive oprettet som Emnerapporter og føjet til Emneregistret. Kvalitetsregistret indeholder ikke status på Emnerapporter. Ref Appendiks A. 38 Emne eksamenskrav:- QU Quality Theme Rigtigt svar:- B Formål:-LL1 - Huske de anbefalede kvalitetsreviewroller. a) Forkert. Selvom Seniorbrugeren udmærket kan deltage i et kvalitetsreviewmøde, sandsynligvis i rollen som reviewer, er Seniorbruger IKKE en anbefalet kvalitetsreviewrolle. Ref b) Korrekt. Denne rolle fremlægger produktet til review og repræsenterer producenterne af produktet. Fremlæggeren koordinerer også arbejdet efter reviewets afholdelse, i form af at implementere de aftalte ændringer til produkter. Ref c) Forkert. Selvom Projektsupport udmærket kan deltage i et kvalitetsreview, sandsynligvis i rollen som sekretær, er Projektsupport IKKE en anbefalet kvalitetsreviewrolle. Ref d) Forkert. Selvom Projektsikring udmærket kan deltage i et kvalitetsreview, sandsynligvis i rollen som reviewer, og selvom Projektsikring er ansvarlig for at identificere passende medarbejdere til at udfylde rollen, er Projektsiking IKKE en anbefalet kvalitetsreviewrolle. Ref Emne eksamenskrav:- QU Quality Theme Rigtigt svar:- C Formål:-LL2 Forståelse af formålet med et Kvalitetsregister. a) Forkert. Begivenheden har allerede fundet sted. Der er ingen usikkerhed angående denne begivenhed, og derfor er det ikke en risiko. Ref 8.2.1/Appendiks A. b) Forkert. Det kan rejses som et emne (afvigelse fra specifikation) og blive formelt styret, hvis, for eksempel, fejlen sandsynligvis vil føre til en afvigelse fra tolerancerne. Dog skal Kvalitetsregistret altid opdateres med resultaterne af kvalitetsaktiviteter. Ref /Appendiks A. c) Rigtigt. Kvalitetsregistret indeholder resultaterne af alle kvalitetsstyringsaktiviteter. Ref /Appendiks A. d) Forkert. Der kan være en anbefaling af, hvordan dette produkt skal fremstilles for at undgå samme situation i fremtidige projekter, men dette udsagn indeholder ikke denne information. Ref /Appendiks A. 14

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter?

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? PRINCE2 adskiller projektarbejdets ledelsesaspekter fra dets specialistbidrag som f.eks. design, fremstilling osv. Specialistaspekterne ved enhver

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret.

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. Foundation-eksamen Opgave Multiple Choice 1 times besvarelse Vejledning 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. 2. 5 af de 75 spørgsmål er spørgsmål, der afprøves. Disse 5 vil ikke tælle med i beregningen

Læs mere

PRINCE2 Foundation testspørgsmål

PRINCE2 Foundation testspørgsmål PRINCE2 Foundation testspørgsmål Nr. Spørgsmål Dit svar 1 Hvordan løser PRINCE2 problemet med planlægningshorisonten? a) Gennem fokus på produkter b) Gennem afvigelsesstyring c) Gennem fastlagte roller

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

PRINCE2 Glossary of Terms Danish

PRINCE2 Glossary of Terms Danish acceptere (risikoreaktion) afhængighed (planlægning) afvigelse afvigelse fra specifikation Afvigelsesplan (ledelsesprodukt plan) Afvigelsesrapport afvigelsesvurdering afvise (risikoreaktion) En reaktion

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Vejledende løsninger Løsninger til opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definitionen på et projekt? I kapitel 1.3 står: Et projekt er en midlertidig organisation, der etableres

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

Nr. Spørgsmål Dit svar. 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer

Nr. Spørgsmål Dit svar. 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer Nr. Spørgsmål Dit svar 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer B Ja, fordi PRINCE2 har fast forankrede principper C Nej, det kan

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer.

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer. Case: Ekspertbud Ekspertbud A/S er et succesfuldt firma inden for budforsendelser. Firmaet har 600 ansatte, hvoraf 500 er chauffører. Firmaet blev etableret i 1989, og er vokset stærkt siden. Firmaet oplever

Læs mere

Webinar: PRINCE2 - info og overblik

Webinar: PRINCE2 - info og overblik Velkommen til webinar hos Teknologisk Institut: PRINCE2 - info og overblik PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited Partner John A. Hunderup, EPM Group 1 Agenda Indblik i hvad PRINCE2 metoden

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Projektinitieringsdokumentation Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som

Læs mere

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj Vejledning: Skabelonværktøj PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Skabelonerne Sættet består af skabeloner svarende til alle

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Practitioner-eksamen. Candidate Number:...

Practitioner-eksamen. Candidate Number:... Practitioner-eksamen X03 Scenariehæfte ksamen varer 2½ time. ette scenariehæfte indeholder det projektscenarie, alle spørgsmål er baseret på. lle spørgsmål findes i spørgsmålshæftet. er findes supplerende

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Projektledelse med PRINCE2 Principper PRINCE2 Fortsat forretningsbegrundelse Tage ved lære af erfaringer Fastlagte roller og ansvar Faseopdeling Afvigelsesstyring

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Program 9:00 Velkommen v. Anders Murmann, Seniorrådgiver og underviser i PRINCE2 & Agile Project Management 9:10 9:30 Projektledelse med PRINCE2 Hvad

Læs mere

Velkommen til Introduktion til PRINCE2

Velkommen til Introduktion til PRINCE2 Velkommen til Introduktion til PRINCE2 1 Om Mannaz Mannaz er internationalt førende i kompetenceudvikling og en af de største udbydere af organisationsudvikling, ledelsesudvikling, talentudvikling og forandringsledelse.

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Practitioner-eksamen. Candidate Number:...

Practitioner-eksamen. Candidate Number:... Practitioner-eksamen FX02 Scenariehæfte Eksamen varer 2½ time. ette scenariehæfte indeholder det projektscenarie, alle spørgsmål er baseret på. lle spørgsmål findes i spørgsmålshæftet. er findes supplerende

Læs mere

RSD it-projektmodellen December 2013

RSD it-projektmodellen December 2013 RSD it-projektmodellen December 2013 RSD projektmodel version 1.0 1 18-12-2013 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Introduktion...3 1.2.1 Generelle overvejelser før etablering af et projekt...3

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

PRINCE2 metoden Introduktion

PRINCE2 metoden Introduktion PRINCE2 - Projektledelse med succes OGC/APM Group akkrediteret kursus UKAS/APMG Certificate 001 PRINCE2 metoden Introduktion September 2009 Ref: HO0339_DK_1v1 20100729.doc 2009 SPOCE Project Management

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

PRINCE2 & ITIL I Praksis

PRINCE2 & ITIL I Praksis PRINCE2 & ITIL I Praksis Hvorfor mig? Jakob Lind Nilsson IT Service Management Consultant ITIL Manager (V2) og ITIL Expert (V3) PRINCE2 Practitioner Konsulent leder Underviser E-mail: jakob.nilsson@w-csm.com

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Business Case Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som tidligere er blevet

Læs mere

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER IT SERVICES PROJEKTMODEL H T T P : / / P R O J E K T M O D E L. I T S. A A U. D K F Å H J Æ L P P R O J E K T K O N T O R @ I T S. A A U. D K INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER BESLUTNINGS- OG STYRINGSSTRUKTUR

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL Om denne vejledning EPM Groups undervisere har gennemført kurset for mange tusinde PRINCE2-kursister. Flere af vores undervisere har undervist på de første PRINCE2- kurser i Danmark fra 2002. EPM Groups

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2.

Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2. Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2. Forventet udbytte (opnået pr d.d.) At skabe en fælles ramme for gennemførelse af alle slags projekter I Pentia.

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 2 2 Konstitution

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. HVAD ER PROJEKTKATALOGET (PROJECT DOSSIER)?... 1 2. FORMÅLET MED PROJEKTKATALOGET... 1 3. HVEM MODTAGER PROJEKTKATALOGET?... 1 4. UDARBEJDELSE

Læs mere

Guide til den fællesoffentlige projektmodel

Guide til den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til den fællesoffentlige projektmodel Dato: 17.06.2015 Version: 1.0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Idéfasen... 3 3. Analysefase... 5 4. Anskaffelsesfasesfase... 8

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

PRINCE2 Foundation Eksamensvejledning til kursister. 1 Din profil på eksamensportalen. 2 Eksamensformål. 3 Eksamensopbygning

PRINCE2 Foundation Eksamensvejledning til kursister. 1 Din profil på eksamensportalen. 2 Eksamensformål. 3 Eksamensopbygning PRINCE2 Foundation Eksamensvejledning til kursister 1 Din profil på eksamensportalen... 1 2 Eksamensformål... 1 3 Eksamensopbygning... 1 4 Spørgsmålstyper... 2 5 Redaktionelle bemærkninger... 2 6 Tidsstyring...

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Programpræciseringsdokument (PPD) (Programme Definition) - Vejledning

Programpræciseringsdokument (PPD) (Programme Definition) - Vejledning Programpræciseringsdokument (PPD) (Programme Definition) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 1 2. HVAD ER PROGRAMPRÆCISERINGSDOKUMENT (PROGRAMME DEFINITION)... 1 3. FORMÅLET MED PROGRAMPRÆCISERINGSDOKUMENTET...

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

ÆNDRINGSANMODNING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø

ÆNDRINGSANMODNING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion til ændringsanmodninger... 2 2.1 Udarbejdelse

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

er en konsulentvirksomhed, specialiseret Projektporteføljestyringsprocesser og -værktøjer.

er en konsulentvirksomhed, specialiseret Projektporteføljestyringsprocesser og -værktøjer. Velkommen er en konsulentvirksomhed, specialiseret Projektporteføljestyringsprocesser og -værktøjer. Vi er eksperter i Focal Point software suiten. Vi har designet og implementeret nogle af de største

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Afvigelsesanmodning [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL AFVIGELSESANMODNINGER... 2 1 STAMDATA... 3 2 ANMODNING... 3 3 KONSEKVENSER

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

PRINCE2 TM. SPOCE.DK tlf Copyright eftertryk tilladt med kildeangivelse 1. SPOCE.DK er SPOCE.

PRINCE2 TM. SPOCE.DK  tlf Copyright eftertryk tilladt med kildeangivelse 1. SPOCE.DK er SPOCE. TM Ole Sten Christensen Registered Practitioner Approved trainer Registered MSP Practitioner Disse plancher indeholder materiale fra TM manualen. Dette materiale er identificeret ved sætningen: Crown Copyright

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Styrings- og rapporteringsmodel - Rigspolitiets IT og Tele

Styrings- og rapporteringsmodel - Rigspolitiets IT og Tele Styrings- og rapporteringsmodel - Rigspolitiets IT og Tele itsmf PRINCE2 interessegruppe 14. Januar 2009 TIDLIGERE INITIATIV - Power Projektet Formål: Implementering af PR2 i Rigspolitiets IT og Tele Opgaven:

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Sund fornuft på flaske i Amager Strandpark?

Sund fornuft på flaske i Amager Strandpark? PRINCE2 I PRAKSIS Sund fornuft på flaske i Amager Strandpark? ARTIKEL Af Søren Beck og Anette Kristensen Forestil dig, at en af dine bekendte vil have dig med på en ny idé han har fået. Det du skal bidrage

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team Kombinér og tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team og byder Kurser og rådgivning Udbrede PRINCE2 Udbrede PRINCE2 metoden i det danske uddannelsessystem Metropolskolen Niels Brock Ingeniørhøjskolen

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Hvor bliver gevinsterne af?

Hvor bliver gevinsterne af? Hvor bliver gevinsterne af? Præsentationen bygger på en række undersøgelser, foretaget af KPMG og på Peaks erfaringer fra samarbejdet med vores kunder Hvordan ser det ud med gevinstrealiseringen? 86% af

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

Projektstyring. Dag 3

Projektstyring. Dag 3 Akademifaget Projektstyring Dag 3 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Analyse Projektmandat Mål delmål Produktbaseret planlægning

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 1 BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 OM AP PENSION Etableret i 1919 Fokus på livs- og pensionsforsikring Kundeejet, selvstændig og uafhængig 240 medarbejdere Aktiver ca. 85 mia. kr. i 2012 Indbetalinger

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere