Referat. Mammen Friskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mammen Friskole"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter gennemgik han dagsordenen. Anne Marie Rolskov og Lars B. Thomsen blev valgt som stemmetællere. 2. Bestyrelsen aflægger beretning Formanden Lene Daasbjerg afgav beretning på bestyrelsens vegne. Blandt alt det der er sket siden sidste ordinære generalforsamling fremhævede hun bl.a. sammensætningen af skolens medarbejderteam, renovering af skolen, forhandlinger om køb af bygninger og lejeaftale med Malerklatten m.v. Skolens vedtægter er nu på plads med den ny lovgivning og bekendtgørelse herom dette blev vedtaget på to ekstraordinære generalforsamlinger i januar Af vigtige emner og beslutninger i bestyrelsen fremhævede hun bl.a. beslutning om 8. klasse på skolen og den forudgående debat herom

2 med forældrene og oprettelse af en junior SFO. Der er nu ansat en ekstra lærer til opgaven med 8. klasse. Formandens beretning er vedlagt som bilag. Herefter orienterede Frank Jensen om bestyrelsens oplæg til de kommende renoveringer. Der budgetteres med renoveringer på i alt kr. Blandt de kommende projekter blev nævnt renovering af gymnastiksalen, 1.sal i Mammutten og skolekøkken. Prioriteringen af projekterne er sket i samarbejde med medarbejderne. Der kommer snarest et udspil fra Byggeudvalget. 3. Skolelederen aflægger beretning Skoleleder Dynes Skovkjær Sand aflagde beretning. Dynes fremhævede bl.a. de nye medarbejdere der er kommet til, opbygningen af hverdagen i skolen og SFO en Mammutten, Luciaarrangement, diskussionen og beslutningen af 8. klasse og skolefest. Han nævnte desuden de mange aktiviteter, skolen lægger lokaler til, og de mange samarbejdsparter det giver. Der nu indskrevet 88 elever. Han takkede for indsatsen fra både forældre og medarbejdere og samarbejdet med alle skolens samarbejdsparter. Dynes præsenterede desuden den nye lærer i 8. klasse Lars B. Thomsen og gennemgik hvilke lærere, der bliver tilknyttet hvilke klasser det kommende skoleår. Skolelederens beretning er også vedlagt som bilag. Herefter fremlagde skolens tilsynsførende Jytte Melvej sin rapport over, hvordan hun havde foretaget sit tilsyn. Skolen opfylder til fulde de krav til timetal m.v. der kan stilles til en tilsvarende folkeskole (Undervisningsministeriets krav til folkeskolen om klare mål). Jytte har bl.a. deltaget i en del af undervisningen og gennemgået læseplanerne. Hun fremhævede bl.a. den gode, tillidsfulde stemning, hun har mødt på skolen. Jyttes rapport kan lånes ved at kontakte Jytte eller skolederen. 4. Godkendelse af køb af skolebygninger jævnfør vedtægternes 7 Anders Olesen redegjorde for resultatet af forhandlingerne, bl.a. købspris (1,75 mill. kr.) og købsvilkår i øvrigt (afdragsfrihed til 1.7.

3 2012) lånemuligheder, lejeaftalen med Malerklatten, herunder en præcisering af forholdene omkring legepladsen og genforhandlingsmuligheder. Der var herefter afstemning om godkendelse af købet af skolebygninger. Købet blev godkendt enstemmigt med 29 stemmer. 5. Det reviderede regnskab for 2004 forelægges til orientering Kopier af det reviderede regnskab var fordelt på bordene, og er desuden vedlagt som bilag. Kassereren Peter Rasmussen gennemgik regnskabet. Regnskabet viser et samlet overskud på knap kr. inkl. finansielle poster Han takkede de mange sponsorer, der har støttet skolen. 6. Fremlæggelse af budget for næste år. Kassereren Peter Rasmussen gennemgik herefter budgettet for Budgettet var ligesom regnskabet fremlagt i papirkopi på bordene og er også vedlagt som bilag. Budgettet indeholder bl.a. en forhøjelse af betalingen af skolepenge og SFO-betaling med 25 kr. pr. måned for hver. De budgetteres samlet med et overskud på godt kr. Der blev spurgt til forskellige poster i budgettet og kassereren og skolelederen besvarede spørgsmålene. 7. Fastsættelse af kontingent til skolekredsen og forældrekredsen Bestyrelsen indstiller uændret kontingent på 250 kr. for et husstandsmedlemskab og 150 kr. pr. år for et enkeltmandsmedlemskab. Dette blev godkendt uden afstemning. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Herunder præsentation af kandidater, der ønsker at stille op. På valg var: William Sloth, Pernille Krog og Brian Sørensen. Desuden er suppleanterne på valg hvert år, så Per Hauschildt og Frank Jensen, der har fungeret som fuldgyldige medlemmer i bestyrelsen i nuværende periode var også på valg. Anders Olesen gennemgik vedtægterne omkring dette forhold,

4 herunder stemmeberettigede og den valgprocedure det indebærer. Første fase var forslag til og opstilling af kandidater til bestyrelsen. Brian Sørensen ønskede ikke at genopstille. William Sloth og Pernille Krog ønskede at genopstille. Af suppleanterne ønskede Frank Jensen ikke at genopstille. Per Hauschildt ønskede at genopstille. Forslag til kandidater blev fremsat skriftligt. Som kandidater til bestyrelsesposter og suppleanter blev opstillet følgende (yderligere 11 personer var foreslået, men ønskede ikke opstilling): Per Hauschildt William Sloth Lis Hermansen Søren Andersen Pernille Krog Der var herefter afstemning i forældrekredsen om valg af to bestyrelsesrepræsentanter. Følgende blev valgt til bestyrelsen: William Sloth Per Hauschildt Efter yderligere en afstemning i skolekredsen blandt de resterende tre opstillede kandidater blev Søren Andersen valgt til bestyrelsen. Lis Hermansen blev valgt som suppleant fra forældrekredsen Penille Krog blev valgt som suppleant fra skolekredsen 9. Indkomne forslag: Bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen tager stilling til om skolekredsen fortsat skal modtage Friskolebladet. Lene Daasbjerg redegjorde for baggrunden for forslaget og skolens

5 udgift fremover for at modtage bladet. Skolekredsen har indtil nu modtaget bladet gratis på prøve. Udgiften er ikke indregnet i budgettet for Spørgsmålet blev diskuteret. Det blev bl.a. foreslået at der oprettes et mindre antal abonnementer til bestyrelsen og nogle få ekstra. Efter afstemning ønskede ingen fortsat at modtage Friskolebladet. Bestyrelsen drøfter efterfølgende hvor mange der skal have bladet på skolens regning. 10. Eventuelt Anders Olesen redegjorde for resultatet af logokonkurrencen. Der indkom i alt 37 forslag til logo. Informationsudvalget valgte et forslag til logo fra Astrid Holmriis, som efterfølgende er videreudviklet og herefter godkendt i bestyrelsen. Logoet blev præsenteret på generalforsamlingen. Informationsudvalget vil desuden arbejde videre med et forslag til slogan, som blev fremsat i logokonkurrencen. Der vil nu blive udarbejdet et skilt til skolen, bl.a. finansieret af donationen fra den tidligere foreningen for Mammen Skole MØKSE. Præmiens på kr. vil senere blive overrakt til Astrid Holmriis. Jens Basstrup foreslog, at alle de nedsatte udvalg fortalte om status for deres arbejde. Peter Rasmussen fortalte om status for Udendørs- og legepladsudvalgets arbejde. Der er desværre ikke afsat penge i budget 2005 til renovering af legepladsen, men udvalget arbejder videre med andre aktiviteter, bl.a. en skøjtebane. Legepladsen er dog blevet lovliggjort på baggrund af en tidligere udarbejde rapport. Anders Olesen redegjorde for arbejdet i Informationsudvalget, bl.a. en pjece om Mammen Friskole, der skal ligge klar til efter sommerferien. Lene Daasbjerg fortalte om arbejdet i Aktivitetsudvalget, der står for

6 det praktiske omkring de mange forskellige arrangementer. Flere medlemmer ønskes. Udvalget overvejer bl.a. forskellige aktiviteter til indsamling af penge til skolen. William Sloth fortalte om arbejdet i Madudvalget, der arbejder tæt sammen med Aktivitetsudvalget. Også her er plads til yderligere medlemmer. Charlotte Larsen fortalte om arbejdet i Rengøringsudvalget, bl.a. tiltag i forhold til de forældre der glemmer at gøre rent, oprydning m.v. Pernille Krog fortalte om arbejdet i Mammutudvalget, der bl.a. har lavet oplægget til den junior SFO, som nu er besluttet. Jens Basstrup spurgte desuden til bestyrelsens overvejelser vedrørende udnyttelsen af de lånemuligheder der er i forhold til bygningerne. Repræsentanter fra bestyrelsen svarede, at det endnu ikke var overvejet. Skolelederen fremhævede, at man ønskede et bedre grundlag end under et halvt regnskabsår for at få en fornemmelse af hvordan udgifterne udvikler sig, idet låntagning også koster penge. Spørgsmålet blev drøftet. Bl.a. Sørens Busk nævnte, at det skal ses i sammenhæng med en diskussion om visioner for skolen. Der var enighed om, at det er en god idé med formulering af visioner for hvad skolen skal stå for inden der foretages større investeringer, finansieret af lån. Anders Olesen nævnte, at udviklingen fra folkeskole til friskole er en proces, der tager tid. Skolelederen nævnte, at processen omkring visioner m.v. skal ses i sammenhæng med det samarbejde, der er indledt med de øvrige friskoler i området. Kjeld Sølvsteen overrakte en check på kr. med indtægterne fra salg af Mammen vinen, hvor salget netop har rundet flasker. Checken blev modtaget under stort bifald.

7 Dynes benyttede lejligheden til at sige tak for samarbejdet til de afgående bestyrelsesmedlem Brian Sørensen og suppleant Frank Jensen. Generalforsamlingen var herefter afsluttet, og dirigenten takkede for god ro og orden. Dirigentens underskrift

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere