MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner"

Transkript

1 Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk pension. r partner Deres partner For more information Få flere oplysninger What else you will need to provide Andre oplysninger eller dokumentation The Australian Government Department of Human Services recognises both opposite-sex and samesex relationships. This includes de facto relationships and relationships registered under Australian state or territory law. must answer all questions and provide all requested information about your partner, even if your partner has never been to Australia or is not claiming or receiving an Australian pension. Det australske Department of Human Services anerkender parforhold mellem personer af samme eller modsat køn. Dette omfatter såvel uregistrerede parforhold som parforhold registreret under australsk lovgivning. De skal besvare alle spørgsmål og give alle nødvendige oplysninger om Deres partner, også selvom Deres partner aldrig har været i Australien eller ikke ansøger om eller modtager en australsk pension. can call the Department of Human Services in Australia direct (free of charge) on (between 0800 and 1700 hours Australian Eastern Standard time, Monday to Friday). This service may not be available from all locations in Denmark. If this service is not available call the Department of Human Services on may reverse charges through your local operator if they provide this service. If you call outside these hours you can leave a message and we will return your call. Please leave your name, your Centrelink Reference Number (CRN) and your phone number (including country and area code). Information online If you would like further information on Centrelink services and payments, you can go to our website Ring direkte til Department of Human Services (gratiskald) på (mellem 0800 og 1700 australsk tid, mandag til fredag). Det er muligt, at gratiskald ikke kan foretages fra alle områder i Danmark. Hvis De ikke kan benytte Dem af denne service, kan De ringe til Department of Human Services på De kan bede Deres lokale telefonselskab om at lade opkaldet betale af modtageren, hvis de tilbyder denne mulighed. Hvis De ringer udenfor normal ekspeditionstid, kan De indtale en besked og vi vil kontakte Dem. Deres kontaktoplysninger bør indeholde Deres navn, Deres australske Centrelink journalnummer (CRN) og et telefonnummer (med landekode og områdenummer). Online oplysninger Hvis De ønsker yderligere oplysninger om Centrelinks serviceydelser og pensioner, kan De læse mere på vores hjemmeside The Department of Human Services may not be able to pay you until you provide this form and the documents requested. Please provide documents relating to your, and your partner s investments and/or income, as requested in this form (e.g. investment certificates/share certificates). Department of Human Services vil muligvis ikke kunne foretage udbetaling til Dem, før De har indgivet denne blanket og de ønskede dokumenter. De bedes vedlægge dokumenter vedrørende Deres (eller Deres partners) investeringer og/eller indtægter som anvist på denne blanket (f.eks. investeringscertifikater/aktiecertifikater). 1 of 32

2 Filling in this form Udfyldelse af blanketten Returning your form(s) Indgivelse af ansøgning Please use black or blue pen. Mark boxes like this with a tick or. Where you see a box like this Go to 5 skip to the question number shown. do not need to answer the questions in between. Brug en sort eller blå kuglepen. Marker afkrydsningsfelter med eller. Hvis De ser et afkrydsningsfelt, som siger Gå til 5, skal De gå ned til det angivne spørgsmål. De skal ikke besvare de mellemliggende spørgsmål. Take your completed Income and assets form (Mod (IA)), Claim for Australian pension form (PART 2) and any supporting documentation to your local Danish Municipal office. r Danish Municipal office will stamp PART 2, and copy original documents and return them to you. The claim forms do not need to be copied. If you do copy the claim form, please ensure you keep the copy, not the original. The Danish Municipal office will forward PART 2, Mod (IA) and any supporting documentation to Pensionsstyrelsen for processing and mailing to the Department of Human Services, International Services in Australia. If you later wish to contact Pensionsstyrelsen in Denmark their telephone number is OR Post PART 2, Mod (IA) and any supporting documentation to: Department of Human Services International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 AUSTRALIA If you send original documents the Department of Human Services, International Services will copy these and return the original documents to you. If you need advice call the Department of Human Services, International Services direct (free of charge) on (between 0800 and 1700 hours Australian Eastern Standard time, Monday to Friday). This service may not be available from all locations in Denmark. If this service is not available call the Department of Human Services on may reverse charges through your local operator if they provide this service. If you call outside these hours you can leave a message and we will return your call. 2 of 32

3 Indgivelse af ansøgning Indgiv Deres udfyldte blanketter Indtægt og Formue (Mod (IA)), Ansøgning om australsk pension (SEKTION 2) samt eventuelle bilag til Deres lokale kommunekontor i Danmark. Det danske kommunekontor vil stemple SEKTION 2 og tage kopier af originale dokumenter og give dem tilbage til Dem. De behøver ikke kopiere ansøgningsblanketterne, men hvis De kopierer dem, skal De sørge for at beholde kopien og ikke originalen. Det danske kommunekontor sender SEKTION 2, Mod (IA) og eventuelle bilag til Pensionsstyrelsen, som vil behandle ansøgningen og sende den til Department of Human Services, International Services i Australien. Hvis De senere ønsker at kontakte Pensionsstyrelsen I Danmark, kan dette ske på ELLER Send SEKTION 2, Mod (IA) samt eventuelle bilag til: Department of Human Services International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 AUSTRALIEN Hvis De fremsender originaldokumenter, vil Department of Human Services, International Services kopiere disse og returnere originalerne til Dem. De kan få råd og vejledning ved at ringe direkte til Department of Human Services, International Services (gratiskald) på (mellem 0800 og 1700 australsk tid, mandag til fredag). Det er muligt, at gratiskald ikke kan foretages fra alle områder i Danmark. Hvis De ikke kan benytte Dem af denne service, kan De ringe til Department of Human Services på De kan bede Deres lokale telefonselskab om at lade opkaldet betale af modtageren, hvis de tilbyder denne mulighed. Hvis De ringer udenfor normal ekspeditionstid, kan De indtale en besked og vi vil kontakte Dem. 3 of 32

4 Personal details Personlige oplysninger 1 r name Deres navn Mr Mrs Hr. Fru First surname Efternavn Mother s maiden name Moders pigenavn Given name(s) Fornavne Miss Frk Ms Fr Other Andet 7 Please read this before answering the following questions. Læs her før De besvarer de følgende spørgsmål. 8 If you are CURRENTLY in a relationship, we require your partner s details to assess your entitlement. Hvis De FOR TIDEN er i et parforhold, skal vi have oplysninger om Deres partner for at vurdere Deres ansøgning om pension. Is your partner also claiming an Australian pension? Ansøger Deres partner også om australsk pension? must still answer all the questions about them. Alle spørgsmål om Deres partner skal besvares, selvom De svarer. 2 r sex Køn Male Mand Female Kvinde 9 Is your partner using this form or a separate form for a claim or to provide their details? Anvender Deres partner denne blanket eller en separat blanket til at ansøge om pension eller give deres oplysninger? This form Denne blanket Separate form Separat blanket 3 r date of birth Fødselsdato 4 r Centrelink Reference Number (if known) Deres journalnummer (hvis oplyst) 10 r partner s name Deres partners navn Mr Mrs Hr. Fru First surname Efternavn Miss Frk Ms Fr Other Andet 5 6 r contact phone number Telefonnummer, som De kan kontaktes på It is important that you include the complete number (including country and area codes) as we may need to contact you on this number. Det er vigtigt at angive hele telefonnummeret (med landekode og områdenummer) i tilfælde af, at vi skal kontakte Dem på nummeret. Country ( ) ( ) Land Områdenummer Do you have a partner (married, registered partner, or de facto of the opposite-sex or same-sex)? Er De i et parforhold (gift eller med registreret eller uregistreret partner af modsat eller samme køn)? Go to 14 Gå til 14 Area code Mother s maiden name Moders pigenavn Given name(s) Fornavne 11 r partner s sex Deres partners køn Male Mand Female Kvinde CLK0Mod(iA)DK of 32

5 12 r partner s date of birth Deres partners fødselsdato Do you give your partner permission to make enquiries on your behalf with the Department of Human Services? Har Deres partner tilladelse til at foretage forespørgsler hos Department of Human Services på Deres vegne? can change this authority at any time. Denne tilladelse kan ændres til enhver tid. Earnings Arbejdsindtægter Do you (and/or your partner) CURRENTLY receive any income from work? Har De (og/eller Deres partner) PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT nogen arbejdsindtægter? Go to 16 Gå til 16 Give details in the next column Angiv detaljerne i næste kolonne AND OG Please attach a copy of your most recent payslip(s). De bedes vedlægge en kopi af Deres sidste lønseddel/lønsedler Name of employer Arbejdsgivers navn Address Adresse Country Land Job description Arbejdsbeskrivelse Workplace (if different from your employer s address) Arbejdsplads (hvis det ikke er på arbejdsgiverens adresse) Who works for this employer? Hvem arbejder for denne arbejdsgiver? r partner Deres partner Type of work/arbejdets art Full-time Fuldtid Part-time Deltid How many hours do you work? Hvor mange timer arbejder De? Amount earned before tax and other deductions Arbejdsindtægt før skat og andre fradrag per week om ugen Amount earned annually including all bonuses and additional payments, before tax and other deductions Arbejdsindtægt pr. år inklusive alle bonusbeløb og andre beløb, før skat og andre fradrag per year om året per week om ugen Do you plan to stop working soon? Har De planer om snart at holde op med at arbejde? Date you plan to stop working Dato for arbejdets ophør 5 of 32

6 14 2 Name of employer Arbejdsgivers navn Address Adresse 15 Do you (and/or your partner) receive a fringe benefit provided by this employer? Modtager De (og/eller Deres partner) nogen frynsegoder fra denne arbejdsgiver? Fringe benefit means a benefit you receive as part of your earned income but not as a wage or salary (e.g. use of a car as part of a salary package). Frynsegode vil sige en ydelse, som De modtager som en del af Deres arbejdsindtægt men ikke i form af løn eller gage (f.eks. brug af bil som en del af lønpakken). Country Land Job description Arbejdsbeskrivelse Workplace (if different from your employer s address) Arbejdsplads (hvis det ikke er på arbejdsgiverens adresse) Please attach documents which indicate the type of fringe benefit and its value. De bedes vedlægge kopi af dokumenter, der angiver typen af frynsegode og værdien heraf. Who works for this employer? Hvem arbejder for denne arbejdsgiver? r partner Deres partner Type of work/arbejdets art Full-time Fuldtid Part-time Deltid How many hours do you work? Hvor mange timer arbejder De? per week om ugen Amount earned before tax and other deductions Arbejdsindtægt før skat og andre fradrag per week om ugen Amount earned annually including all bonuses and additional payments, before tax and other deductions Arbejdsindtægt pr. år inklusive alle bonusbeløb og andre beløb, før skat og andre fradrag per year om året Do you plan to stop working soon? Har De planer om snart at holde op med at arbejde? Date you plan to stop working Dato for arbejdets ophør If you (and/or your partner) work for more than 2 employers, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) arbejder for mere end 2 arbejdsgivere, skal De vedlægge et separat ark med yderligere oplysninger. 6 of 32

7 16 Please read this before answering the following questions. Læs her før De besvarer de følgende spørgsmål. If you are claiming an Age Pension, you do NOT need to answer questions 17 to 19. Go to 20 If you are claiming a different payment. Hvis De ansøger om folkepension, skal De IKKE besvare spørgsmål Gå til 20 Hvis De ansøger om anden pension Name of employer Arbejdsgivers navn Address Adresse 17 In the last 12 months, have you (and/or your partner) stopped working for any employers (including self-employment)? Har De (og/eller Deres partner) ophørt med at arbejde for en arbejdsgiver inden for de sidste 12 måneder (herunder selvstændig virksomhed)? Go to 20 Gå til 20 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Country Land Who stopped this work? Hvem ophørte med at arbejde? Date last worked Sidste arbejdsdag r partner Deres partner Date last paid Sidste lønningsdag Please attach details which confirm you have stopped working for an employer (e.g. letter from employer). Vedlæg venligst oplysninger, der bekræfter, at De er ophørt med at arbejde for en arbejdsgiver (f.eks. brev fra arbejdsgiver). If you (and your partner) stopped work with more than 2 employers, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) ophørte med at arbejde for mere end 2 arbejdsgivere, skal De vedlægge et separat ark med yderligere oplysninger. 1 Name of employer Arbejdsgivers navn Address Adresse Country Land Who stopped this work? Hvem ophørte med at arbejde? Date last worked Sidste arbejdsdag r partner Deres partner Date last paid Sidste lønningsdag Have you (and/or your partner) received any redundancy payments since 20 September 2006? Har De (og/eller Deres partner) modtaget nogen fratrædelsesgodtgørelse efter 20. september 2006? Please attach details which confirm the redundancy payment (e.g. letter from employer). Vedlæg venligst oplysninger som bevis for fratrædelsesgodtgørelsen (f.eks. brev fra arbejdsgiver). Have you (and/or your partner) received any leave entitlement payments? Har De (og/eller Deres partner) modtaget nogen feriegodtgørelse? Please attach details which confirm the leave entitlement payments (e.g. letter from employer). Vedlæg venligst oplysninger som bevis for feriegodtgørelsen (f.eks. brev fra arbejdsgiver). 7 of 32

8 Household contents Indbo 20 Please read this before answering the following question. Læs her før De besvarer de følgende spørgsmål. Market value is what you would get if you sold your household contents and personal effects. It is not the replacement or insured value. Household contents include: all normal furniture such as soft furnishings (e.g. curtains) electrical appliances (other than fixtures such as stoves and built-in items) antiques and works of art. Personal effects include: jewellery for personal use hobby collections (e.g. stamps, coins). Markedsværdi er, hvad De ville få, hvis De solgte Deres indbo og personlige ejendele. Det er ikke erstatningseller forsikringsværdien. Indbo omfatter bl.a.: møbler, herunder anden indbo (som f.eks. gardiner) elektrisk udstyr (udover hårde hvidevarer, såsom komfur og indbygget inventar) antikviteter og kunstværker. Personlige ejendele omfatter bl.a.: smykker til personligt brug hobbysamlinger (f.eks. frimærker, mønter). What is your estimate of the net market value of your (and your partner s) normal household contents and personal effects? Hvad mener De er nettomarkedsværdien af Deres (og Deres partners) normale indbo og personlige ejendele? Amount Beløb Life insurance policies Livsforsikringspolicer 21 Do you (and/or your partner) have any life insurance policies that can be cashed in? Har De (og/eller Deres partner) nogen livsforsikringspolicer, der kan indløses? Do NOT include details of life office or friendly society insurance bonds in this question. will be asked about these in a later question. Der skal IKKE gives oplysninger om rateforsikringsordninger udtaget gennem et livsforsikringsselskab eller gensidig hjælpekasse under dette punkt. De vil blive bedt om disse oplysninger senere. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Please attach the policy document and the latest statement for each policy listed below. Vedlæg venligst police og sidste opgørelse for hver af nedenstående policer. Name of insurance company Forsikringsselskabets navn Policy number Policenummer 2 Surrender value Genkøbsværdi Owned by: Policens ejer: Name of insurance company Forsikringsselskabets navn r partner Deres partner Policy number Policenummer Surrender value Genkøbsværdi Owned by: Policens ejer: r partner Deres partner 8 of 32

9 21 3 Name of insurance company Forsikringsselskabets navn 22 1 Make Mærke Model Model Policy number Policenummer Surrender value Genkøbsværdi Year Årgang Market value Markedsværdi Vehicles Køretøjer 22 4 If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. Do you (and/or your partner) own any motor vehicles, boats, caravans or trailers? Ejer De (og/eller Deres partner) nogen motorkøretøjer, både, campingvogne eller trailere? Do NOT include a vehicle, boat, caravan or trailer in which you live. De skal IKKE inkludere bil, båd, campingvogn eller husvogn, hvis dette udgør Deres bolig. Owned by: Policens ejer: Name of insurance company Forsikringsselskabets navn Policy number Policenummer Surrender value Genkøbsværdi Owned by: Policens ejer: Give details in the next column Angiv detaljerne i næste kolonne r partner Deres partner r partner Deres partner Amount owing Restgæld 2 Make Mærke Year Årgang Amount owing Restgæld 3 Make Mærke Year Årgang Amount owing Restgæld Model Model Market value Markedsværdi Model Model Market value Markedsværdi If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 9 of 32

10 Bank accounts Bankkonti 23 Give details of all your (and/or your partner s) bank accounts, including term deposits, joint accounts and accounts you hold under any other name, inside and outside Australia. Giv oplysninger om alle Deres (og/eller Deres partners) bankkonti, herunder aftalekonti, fælleskonti, samt konti under et andet navn i og uden for Australien. Please attach the latest statement for each account. Vedlæg venligst sidste kontoudtog for hver konto. 1 Name of institution Institutionens navn Type of account (e.g. savings, cheque) Kontoart (f.eks. opsparingskonto, checkkonto) Account number Kontonummer Account balance Saldo Name of account holder(s) Kontohaverens/kontohavernes navn 2 Name of institution Institutionens navn Type of account (e.g. savings, cheque) Kontoart (f.eks. opsparingskonto, checkkonto) Account number Kontonummer Account balance Saldo Name of account holder(s) Kontohaverens/kontohavernes navn 23 3 Name of institution Institutionens navn Type of account (e.g. savings, cheque) Kontoart (f.eks. opsparingskonto, checkkonto) Account number Kontonummer Account balance Saldo Name of account holder(s) Kontohaverens/kontohavernes navn 4 Name of institution Institutionens navn Type of account (e.g. savings, cheque) Kontoart (f.eks. opsparingskonto, checkkonto) Account number Kontonummer Account balance Saldo Name of account holder(s) Kontohaverens/kontohavernes navn If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 10 of 32

11 Bonds and debentures Obligationer og gældsbreve 24 Do you (and/or your partner) have any bonds or debentures? Har De (og/eller Deres partner) nogen obligationer eller gældsbreve? Include investments inside and outside Australia. Do NOT include friendly society bonds or life insurance bonds. will be asked about these in a later question. De skal inkludere investeringer i og udenfor Australien. Her skal IKKE medtages rateforsikringsordninger udtaget gennem gensidige hjælpekasser eller livsforsikringsselskaber. Der kommer spørgsmål om disse senere. 1 Type of investment Investeringsart Name of company Selskabets navn Current amount invested Aktuelt beløb investeret 2 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Type of investment Investeringsart Please attach the latest statement for each investment listed below. Vedlæg venligst sidste opgørelse for hver af nedennævnte investeringer. Money on loan Udlån 25 Do you (and/or your partner) have money on loan to another person or organisation? Har De (og/eller Deres partner) udlånt penge til en anden person eller organisation? Include all loans, whether they are made to family members, other people or organisations or trusts. De skal inkludere alle lån, hvadenten de er til familiemedlemmer, andre personer eller organisationer eller fonde. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Who did you lend the money to? Hvem har De lånt pengene til? Date lent Dato for udlån Current balance of loan Nuværende lånebeløb Lent by you Udlånt af Dem 2 Please attach a document which gives details for each loan (if available). De bedes vedlægge et dokument med detaljer for hvert lån (hvor muligt). Amount lent Beløb udlånt Who did you lend the money to? Hvem har De lånt pengene til? Lent by your partner Udlånt af Deres partner Name of company Selskabets navn Current amount invested Aktuelt beløb investeret Date lent Dato for udlån Current balance of loan Nuværende lånebeløb Amount lent Beløb udlånt If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. Lent by you Udlånt af Dem Lent by your partner Udlånt af Deres partner If you (and/or your partner) have more than 2 loans, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) har mere end 2 lån, skal De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 11 of 32

12 Shares Aktier 26 Do you (and/or your partner) own any shares, options, rights, convertible notes, warrants or other securities LISTED on any stock exchange, inside or outside Australia? Ejer De (og/eller Deres partner) nogen aktier, optioner, rettigheder, konvertible obligationer, tegningsretter eller andre værdipapirer, der er BØRSNOTERET i eller uden for Australien? Include shares traded in exempt stock markets. * ASX means Australian Stock Exchange. De skal inkludere værdipapirer handlet på alle former for aktiebørser. * ASX betyder Australian Stock Exchange. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Name of company Selskabets navn Please attach the latest statement(s) detailing your share holding for each share listed below. Vedlæg venligst sidste opgørelse(r), der specificerer Deres aktiebeholdning for hver af de herunder nævnte aktier. Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Aktie-/investeringstype (f.eks. ordinær aktie, option) 26 2 Name of company Selskabets navn Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Aktie-/investeringstype (f.eks. ordinær aktie, option) ASX* code (if known) ASX* kode (hvis bekendt) Country (if share is NOT listed on the ASX*) Land (hvis aktien IKKE er noteret på ASX*) 3 Name of company Selskabets navn Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Aktuel markedsværdi (hvis aktie IKKE er noteret på ASX*) Number of shares or other securities Antal aktier eller andre værdipapirer Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Aktie-/investeringstype (f.eks. ordinær aktie, option) ASX* code (if known) ASX* kode (hvis bekendt) Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Aktuel markedsværdi (hvis aktie IKKE er noteret på ASX*) ASX* code (if known) ASX* kode (hvis bekendt) Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Aktuel markedsværdi (hvis aktie IKKE er noteret på ASX*) Country (if share is NOT listed on the ASX*) Land (hvis aktien IKKE er noteret på ASX*) Number of shares or other securities Antal aktier eller andre værdipapirer Country (if share is NOT listed on the ASX*) Land (hvis aktien IKKE er noteret på ASX*) Number of shares or other securities Antal aktier eller andre værdipapirer If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 12 of 32

13 27 Do you (and/or your partner) own any shares, options or rights issued in a PUBLIC company NOT listed on any stock exchange, inside or outside Australia? Ejer De (og/eller Deres partner) nogen aktier, optioner eller rettigheder, udstedt af et OFFENTLIGT selskab, der IKKE er børsnoteret i eller uden for Australien? Include shares traded in exempt stock markets. De skal inkludere værdipapirer handlet på alle former for aktiebørser. 1 Type of shares Aktietype Current market value Aktuel market value 2 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Name of company Selskabets navn Name of company Selskabets navn Please attach the latest statement(s) detailing your share holding for each share listed below. Vedlæg venligst opgørelse(r), der specificerer Deres aktiebeholdning for hver af de herunder nævnte aktier. Number of shares Antal aktier Managed investments and superannuation Midler i investeringsforeninger og pensionsopsparinger 28 Do you (and/or your partner) have any managed investments? Har De (og/eller Deres partner) nogen investeringer i investeringsforeninger? Include investment trusts, personal investment plans, life office and friendly society bonds. Do NOT include life insurance policies or superannuation and rollover investments. *APIR is a commonly used code for fund managers in Australia to identify individual financial products. De skal inkludere investeringer i investeringsfonds, personlige investeringsplaner og livsforsikringer. Der skal IKKE medtages livsforsikringspolicer eller pensionsopsparing og rollover investeringer. * APIR er en almindeligt anvendt kode for fondsbestyrere i Australien til identificering af de enkelte finansielle produkter. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Name of company Selskabets navn Please attach documents which show details for each investment listed below. Vedlæg venligst dokumenter, der giver oplysninger om hver of de herunder anførte investeringer. Name of product (e.g. investment trust) Produktets navn (f.eks. investeringsselskab) Type of shares Aktietype Number of shares Antal aktier Type of product/option (e.g. balanced, growth) Type produkt/option (f.eks.afbalanceret, tilvækst) Current market value Aktuel market value APIR* code (if known) APIR* kode (hvis bekendt) Number (if applicable) Antal (hvis relevant) If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. Current market value of investment Aktuel markedsværdi af investering 13 of 32

14 28 2 Name of company Selskabets navn Name of product (e.g. investment trust) Produktets navn (f.eks. investeringsselskab) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Type produkt/option (f.eks.afbalanceret, tilvækst) APIR* code (if known) APIR* kode (hvis bekendt) Current market value of investment Aktuel markedsværdi af investering Number (if applicable) Antal (hvis relevant) 29 Please read this before answering the following question. Læs her før De besvarer de følgende spørgsmål. Answer this question only if you are over age pension age. If you have a partner, your partner should answer this question only if over age pension age. This question relates to Australian funds ONLY. Include any money held in a Self Managed Superannuation Fund (SMSF) and Small APRA Fund (SAF) only if these are a complying fund. These are funds in the accumulation phase from which payments are not being made. De skal kun besvare dette spørgsmål, hvis De har opnået folkepensionsalder. Hvis De har en partner, skal Deres partner kun besvare spørgsmålet, hvis vedkommende har opnået folkepensionsalder. Dette spørgsmål omhandler KUN australske fonds. Der skal kun medtages beløb, der henstår i en selvadministreret pensionsopsparing (SMSF) og Small APRA Fund (SAF) hvis det drejer sig om en fond, der overholder betingelserne. Det drejer sig her om fonds i tilvækststadiet, hvorfra der ikke sker udbetaling. 3 Name of company Selskabets navn Name of product (e.g. investment trust) Produktets navn (f.eks. investeringsselskab) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Type produkt/option (f.eks.afbalanceret, tilvækst) APIR* code (if known) APIR* kode (hvis bekendt) Current market value of investment Aktuel markedsværdi af investering Number (if applicable) Antal (hvis relevant) Do you (and/or your partner) have any money invested in approved deposit funds, deferred annuities, or superannuation funds (where you do not receive a superannuation pension from the fund)? Har De (og/eller Deres partner) penge investeret i godkendte indlånsfonds, opsat livrente eller pensionsopsparingsselskaber (hvorfra De ikke modtager en pension)? Give details on the next page Giv nærmere oplysninger på næste side AND OG Please attach documents which show details for each fund listed. Vedlæg venligst dokumenter, der giver oplysninger om hver af de herunder nævnte fonds. If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 14 of 32

15 29 1 Name of company Selskabets navn Name of product (e.g. investment trust) Produktets navn (f.eks. investeringsselskab) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Type produkt/option (f.eks.afbalanceret, tilvækst) APIR code (if known) APIR kode (hvis bekendt) Current market value of investment Aktuel markedsværdi af investering 2 Name of company Selskabets navn Number (if applicable) Antal (hvis relevant) Name of product (e.g. investment trust) Produktets navn (f.eks. investeringsselskab) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Type produkt/option (f.eks.afbalanceret, tilvækst) APIR code (if known) APIR kode (hvis bekendt) Current market value of investment Aktuel markedsværdi af investering Number (if applicable) Antal (hvis relevant) Income stream products Løbende indtægtsordninger 30 Please read this before answering the following question. Læs her før De besvarer de følgende spørgsmål. An income stream is a regular series of payments which may be made for a lifetime or fixed period by a financial institution or employer subject to Australian prudential regulations. Where the income stream is from a country other than Australia it will be assessed differently than if it were from a source inside Australia. En løbende indtægtsordning er en række regelmæssige udbetalinger, som kan ske for livstid eller en fastsat periode fra et pengeinstitut eller arbejdsgiver, der er undergivet australske tilsynsregler. Hvis den løbende indtægtsordning er fra et andet land end Australien, bliver den ansat anderledes, end hvis den var fra en kilde i Australien. Do you (and/or your partner) receive income from income stream products? Har De (og/eller Deres partner) indtægter fra løbende indtægtsordninger? Give details on the next page Giv nærmere oplysninger på næste side AND OG Please attach your latest schedule of information for each income stream product you currently hold. (A schedule is a document usually given to a customer by the product provider showing details of the investment purchased such as purchase price, payment frequency etc.) Vedlæg venligst sidste oplysningsskema for hver af Deres aktuelle løbende indtægtsordninger. (Et oplysningsskema er et dokument, som produktudbyderen normalt udleverer til en kunde, og som giver oplysning om den købte investering, som. f.eks. købspris, betalingshyppighed, o.s.v.) If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 15 of 32

16 30 1 Please indicate which kind of income stream product you (and/or your partner) receive: De bedes anføre, hvilken former for indkomst, De (og/eller Deres partner) modtager: Allocated pension Allokeret pensionsordning Rollover immediate annuity Rollover direkte annuitet Superannuation pension (defined benefit) Pensionsopsparingsordning (specifik ydelse) Allocated annuity Allokeret annuitet Ordinary annuity Almindelig annuitet Superannuation pension Pensionsopsparing Other (give details below) Andet (giv venligst nærmere oplysninger herunder) 30 2 Please indicate which kind of income stream product you (and/or your partner) receive: De bedes anføre, hvilken former for indkomst, De (og/eller Deres partner) modtager: Allocated pension Allokeret pensionsordning Rollover immediate annuity Rollover direkte annuitet Superannuation pension (defined benefit) Pensionsopsparingsordning (specifik ydelse) Allocated annuity Allokeret annuitet Ordinary annuity Almindelig annuitet Superannuation pension Pensionsopsparing Other (give details below) Andet (giv venligst nærmere oplysninger herunder) Received by: Modtages af: r partner Deres partner Received by: Modtages af: r partner Deres partner Income stream provider s details Oplysninger om udbyderen af den løbende indtægtsordning Income stream provider s details Oplysninger om udbyderen af den løbende indtægtsordning Provider s name Udbyderens navn Provider s name Udbyderens navn Provider s address Udbyderens adresse Provider s address Udbyderens adresse Country Land Country Land If you (and/or your partner) receive income from more than 2 providers, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) modtager indkomst fra mere end 2 indkomstkilder, skal De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 16 of 32

17 Other investments Andre investeringer 31 Do you (and/or your partner) have any money invested in, or do you receive income from, any other investments not declared elsewhere on this form? Har De (og/eller Deres partner) penge investeret i, eller modtager indtægter fra, andre investeringer, der ikke er angivet andetsteds på denne blanket? Include all investments inside and outside Australia not declared elsewhere on this form. Do NOT include real estate inside or outside Australia, private trusts, private companies or business. will be asked about these in later questions. De bedes angive alle investeringer både i og uden for Australien, som ikke er angivet andetsteds på denne blanket. Der skal IKKE medtages fast ejendom i eller uden for Australian, private trustfonde, privatejede selskaber eller foretagender. Der vil blive spørgsmål om disse senere. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Type of investment Investeringsart Name of organisation/company Navn på organisation/selskab Current value of investment Aktuel værdi af investering Please attach documents which show details for each investment listed below. Vedlæg venligst dokumenter, der giver oplysninger om hver af de herunder angivne investeringer. Income received in last 12 months Indtægt modtaget i de sidste 12 måneder 31 2 Type of investment Investeringsart Name of organisation/company Navn på organisation/selskab Current value of investment Aktuel værdi af investering 3 Type of investment Investeringsart Name of organisation/company Navn på organisation/selskab Current value of investment Aktuel værdi af investering Income received in last 12 months Indtægt modtaget i de sidste 12 måneder Income received in last 12 months Indtægt modtaget i de sidste 12 måneder If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 17 of 32

18 Gifting Gaver 32 In the last five years have you (and/or your partner) given away, sold for less than their value, or surrendered a right to, any cash, assets, property or income? Har De (og/eller Deres partner) i de sidste fem år givet, solgt til underpris eller afgivet rettighed til kontanter, aktiver, ejendom eller indtægter? Include forgiven loans and shares in private companies. De skal inkludere eftergivne lån og aktier i unoterede selskaber. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Oplysninger om hvad De gav eller solgte til underpris (f.eks. penge, bil, anden bolig, jord, landbrug) Date given or sold Dato for gave eller salg Amount you received for the item Beløb modtaget herfor Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Var det en gave til en særlig invaliditetsfond? What it was worth Hvad var værdien 32 2 What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Oplysninger om hvad De gav eller solgte til underpris (f.eks. penge, bil, anden bolig, jord, landbrug) Date given or sold Dato for gave eller salg 3 Amount you received for the item Beløb modtaget herfor What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Oplysninger om hvad De gav eller solgte til underpris (f.eks. penge, bil, anden bolig, jord, landbrug) Date given or sold Dato for gave eller salg Amount you received for the item Beløb modtaget herfor Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Var det en gave til en særlig invaliditetsfond? What it was worth Hvad var værdien What it was worth Hvad var værdien Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Var det en gave til en særlig invaliditetsfond? If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 18 of 32

19 Other pension-type payments from outside Australia Andre pensionslignende betalinger fra kilder uden for Australien 33 Do you (and/or your partner) receive income from outside Australia? Modtager De (og/eller Deres partner) indtægter fra kilder uden for Australien? Include: payments for retirement or old age payments for disability or invalidity payments for widowhood or survivorship payments for children superannuation payments payments for war injury payments for war service payments as a war widow war restitution payments compensation payments other pensions, benefits or allowances from outside Australia. De skal inkludere: Førtids- eller folkepensioner Invalide- eller invaliditetsydelse Enke- eller efterlevelsespension Børnetilskud Pensionsopsparing Krigsinvaliditetsydelse Militære tjenestepensioner Krigsenkepension Krigsskadeserstatning Erstatningsydelser Andre pensioner, ydelser eller tilskud fra kilder uden for Australien. Give details in the next column Angiv detaljerne i næste kolonne AND OG Please attach the most recent document showing payment details for each of the pensions, benefits or allowances paid (e.g. pension certificate). De bedes vedlægge de sidst modtagne dokumenter, der specificerer betaling af de enkelte pensioner, ydelser eller tilskud (f.eks. pensionsopgørelse) Type of payment Betalingens art Paid in name of Udbetalt til, navn Authority paying it Betalende myndighed Country paying it Udbetalt af, land Amount of payment before deductions Betalt beløb før fradrag How often paid? Betalingens hyppighed? 2 Type of payment Betalingens art Paid in name of Udbetalt til, navn Authority paying it Betalende myndighed Country paying it Udbetalt af, land Amount of payment before deductions Betalt beløb før fradrag How often paid? Betalingens hyppighed? Reference number Referencenummer of payment, hvori der betales Received by: Modtages af: r partner Deres partner Reference number Referencenummer of payment, hvori der betales Received by: Modtages af: r partner Deres partner If you (and/or your partner) have more than 2 types of payments, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) modtager mere end 2 slags indkomst, skal De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 19 of 32

20 34 Will you (and/or your partner) be claiming any pension, benefit, allowance, superannuation, compensation or similiar payment in the next 12 months? Vil De (og/eller Deres partner) ansøge om pension eller andre sociale ydelser, udbetaling fra pensionsordninger, erstatningsydelser eller lignende ydelser i de næste 12 måneder? 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder Type of payment Betalingens art Country claiming from Fra hvilket land When are you going to claim? Hvornår vil De søge? 2 Type of payment Betalingens art Country claiming from Fra hvilket land When are you going to claim? Hvornår vil De søge? Who is claiming this payment? Hvem ansøger om denne ydelse? r partner Deres partner Who is claiming this payment? Hvem ansøger om denne ydelse? r partner Deres partner If you (and/or your partner) have more than 2 types of payments, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) modtager mere end 2 slags indkomst, skal De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. Money from boarders and lodgers Indtægter fra pensionærer og logerende 35 Do you (and/or your partner) receive money from any boarders or lodgers living with you? Modtager De (og/eller Deres partner) betaling fra nogen pensionærer eller logerende, der bor hos Dem? Include boarders or lodgers who live with you or in accommodation at the property you live in (e.g. granny flat). Do NOT include family members (e.g. son, daughter, parent). De skal også inkludere oplysninger om logerende eller andre, som bor sammen med Dem eller i en bolig tilknyttet Deres ejendom (f.eks. pensionistbolig). Der skal IKKE nævnes familiemedlemmer (f.eks. søn, datter, forældre). 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder Name of boarder or lodger Navnet på pensionær eller logerende Relationship to you (e.g. friend, cousin) Forhold til Dem (f.eks.ven, fætter/kusine) Amount paid for board or lodging Beløb, der betales for kost og/eller logi How often paid Betalingens hyppighed Number of meals you provide each day Antal måltider, De yder pr. dag each day pr. dag Date boarder or lodger started paying Startdato for betaling af kost og/eller logi 20 of 32

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

Sharelife: 50+ in Europe End of life interview version 3.9.4c

Sharelife: 50+ in Europe End of life interview version 3.9.4c Sharelife: 50+ in Europe End of life interview version 3.9.4c XT104_ SEX OF DECENDENT Interviewer:Notér afdødes køn (spørg hvis du er i tvivl) 1. Mand 2. Kvinde XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW Før

Læs mere

WELCOME TO CPHBUSINESS

WELCOME TO CPHBUSINESS WELCOME TO CPHBUSINESS 2 Scan the code for online version Table of contents Welcome by the President of Cphbusiness Practical information (A-Z) in English 4 5 Indholdsfortegnelse Velkomst af rektor for

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

How to order tickets and seats

How to order tickets and seats How to order tickets and seats At the DSB main page you can choose an English version containing information about DSB, but unfortunately our ordering site is not translated into English yet. This document

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

PROGRAM: SAM-DATA STUDIETUR SAN FRANCISCO OG SILICON VALLEY

PROGRAM: SAM-DATA STUDIETUR SAN FRANCISCO OG SILICON VALLEY PROGRAM: SAM-DATA STUDIETUR SAN FRANCISCO OG SILICON VALLEY 8. MAJ 17. MAJ 2009 Indhold: Program i overskriftsform: 2-4 Introduktion: 5 Praktiske oplysninger: Flyrejsen: 6 Hotel: 6 7 Måltider: 7 8 Vejret:

Læs mere

Managerial Ownership and Financial Performance

Managerial Ownership and Financial Performance Copenhagen Business School Ph.D. Thesis Department of International Economics and Management 2002 Managerial Ownership and Financial Performance Advisor: Professor Steen Thomsen Author: Ph.D. candidate

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK 5000 BRO Wauw! En allitteration! SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK Kommunikation og Sprog har netop rundet 5.000 fans,

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere