MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner"

Transkript

1 Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk pension. r partner Deres partner For more information Få flere oplysninger What else you will need to provide Andre oplysninger eller dokumentation The Australian Government Department of Human Services recognises both opposite-sex and samesex relationships. This includes de facto relationships and relationships registered under Australian state or territory law. must answer all questions and provide all requested information about your partner, even if your partner has never been to Australia or is not claiming or receiving an Australian pension. Det australske Department of Human Services anerkender parforhold mellem personer af samme eller modsat køn. Dette omfatter såvel uregistrerede parforhold som parforhold registreret under australsk lovgivning. De skal besvare alle spørgsmål og give alle nødvendige oplysninger om Deres partner, også selvom Deres partner aldrig har været i Australien eller ikke ansøger om eller modtager en australsk pension. can call the Department of Human Services in Australia direct (free of charge) on (between 0800 and 1700 hours Australian Eastern Standard time, Monday to Friday). This service may not be available from all locations in Denmark. If this service is not available call the Department of Human Services on may reverse charges through your local operator if they provide this service. If you call outside these hours you can leave a message and we will return your call. Please leave your name, your Centrelink Reference Number (CRN) and your phone number (including country and area code). Information online If you would like further information on Centrelink services and payments, you can go to our website Ring direkte til Department of Human Services (gratiskald) på (mellem 0800 og 1700 australsk tid, mandag til fredag). Det er muligt, at gratiskald ikke kan foretages fra alle områder i Danmark. Hvis De ikke kan benytte Dem af denne service, kan De ringe til Department of Human Services på De kan bede Deres lokale telefonselskab om at lade opkaldet betale af modtageren, hvis de tilbyder denne mulighed. Hvis De ringer udenfor normal ekspeditionstid, kan De indtale en besked og vi vil kontakte Dem. Deres kontaktoplysninger bør indeholde Deres navn, Deres australske Centrelink journalnummer (CRN) og et telefonnummer (med landekode og områdenummer). Online oplysninger Hvis De ønsker yderligere oplysninger om Centrelinks serviceydelser og pensioner, kan De læse mere på vores hjemmeside The Department of Human Services may not be able to pay you until you provide this form and the documents requested. Please provide documents relating to your, and your partner s investments and/or income, as requested in this form (e.g. investment certificates/share certificates). Department of Human Services vil muligvis ikke kunne foretage udbetaling til Dem, før De har indgivet denne blanket og de ønskede dokumenter. De bedes vedlægge dokumenter vedrørende Deres (eller Deres partners) investeringer og/eller indtægter som anvist på denne blanket (f.eks. investeringscertifikater/aktiecertifikater). 1 of 32

2 Filling in this form Udfyldelse af blanketten Returning your form(s) Indgivelse af ansøgning Please use black or blue pen. Mark boxes like this with a tick or. Where you see a box like this Go to 5 skip to the question number shown. do not need to answer the questions in between. Brug en sort eller blå kuglepen. Marker afkrydsningsfelter med eller. Hvis De ser et afkrydsningsfelt, som siger Gå til 5, skal De gå ned til det angivne spørgsmål. De skal ikke besvare de mellemliggende spørgsmål. Take your completed Income and assets form (Mod (IA)), Claim for Australian pension form (PART 2) and any supporting documentation to your local Danish Municipal office. r Danish Municipal office will stamp PART 2, and copy original documents and return them to you. The claim forms do not need to be copied. If you do copy the claim form, please ensure you keep the copy, not the original. The Danish Municipal office will forward PART 2, Mod (IA) and any supporting documentation to Pensionsstyrelsen for processing and mailing to the Department of Human Services, International Services in Australia. If you later wish to contact Pensionsstyrelsen in Denmark their telephone number is OR Post PART 2, Mod (IA) and any supporting documentation to: Department of Human Services International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 AUSTRALIA If you send original documents the Department of Human Services, International Services will copy these and return the original documents to you. If you need advice call the Department of Human Services, International Services direct (free of charge) on (between 0800 and 1700 hours Australian Eastern Standard time, Monday to Friday). This service may not be available from all locations in Denmark. If this service is not available call the Department of Human Services on may reverse charges through your local operator if they provide this service. If you call outside these hours you can leave a message and we will return your call. 2 of 32

3 Indgivelse af ansøgning Indgiv Deres udfyldte blanketter Indtægt og Formue (Mod (IA)), Ansøgning om australsk pension (SEKTION 2) samt eventuelle bilag til Deres lokale kommunekontor i Danmark. Det danske kommunekontor vil stemple SEKTION 2 og tage kopier af originale dokumenter og give dem tilbage til Dem. De behøver ikke kopiere ansøgningsblanketterne, men hvis De kopierer dem, skal De sørge for at beholde kopien og ikke originalen. Det danske kommunekontor sender SEKTION 2, Mod (IA) og eventuelle bilag til Pensionsstyrelsen, som vil behandle ansøgningen og sende den til Department of Human Services, International Services i Australien. Hvis De senere ønsker at kontakte Pensionsstyrelsen I Danmark, kan dette ske på ELLER Send SEKTION 2, Mod (IA) samt eventuelle bilag til: Department of Human Services International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 AUSTRALIEN Hvis De fremsender originaldokumenter, vil Department of Human Services, International Services kopiere disse og returnere originalerne til Dem. De kan få råd og vejledning ved at ringe direkte til Department of Human Services, International Services (gratiskald) på (mellem 0800 og 1700 australsk tid, mandag til fredag). Det er muligt, at gratiskald ikke kan foretages fra alle områder i Danmark. Hvis De ikke kan benytte Dem af denne service, kan De ringe til Department of Human Services på De kan bede Deres lokale telefonselskab om at lade opkaldet betale af modtageren, hvis de tilbyder denne mulighed. Hvis De ringer udenfor normal ekspeditionstid, kan De indtale en besked og vi vil kontakte Dem. 3 of 32

4 Personal details Personlige oplysninger 1 r name Deres navn Mr Mrs Hr. Fru First surname Efternavn Mother s maiden name Moders pigenavn Given name(s) Fornavne Miss Frk Ms Fr Other Andet 7 Please read this before answering the following questions. Læs her før De besvarer de følgende spørgsmål. 8 If you are CURRENTLY in a relationship, we require your partner s details to assess your entitlement. Hvis De FOR TIDEN er i et parforhold, skal vi have oplysninger om Deres partner for at vurdere Deres ansøgning om pension. Is your partner also claiming an Australian pension? Ansøger Deres partner også om australsk pension? must still answer all the questions about them. Alle spørgsmål om Deres partner skal besvares, selvom De svarer. 2 r sex Køn Male Mand Female Kvinde 9 Is your partner using this form or a separate form for a claim or to provide their details? Anvender Deres partner denne blanket eller en separat blanket til at ansøge om pension eller give deres oplysninger? This form Denne blanket Separate form Separat blanket 3 r date of birth Fødselsdato 4 r Centrelink Reference Number (if known) Deres journalnummer (hvis oplyst) 10 r partner s name Deres partners navn Mr Mrs Hr. Fru First surname Efternavn Miss Frk Ms Fr Other Andet 5 6 r contact phone number Telefonnummer, som De kan kontaktes på It is important that you include the complete number (including country and area codes) as we may need to contact you on this number. Det er vigtigt at angive hele telefonnummeret (med landekode og områdenummer) i tilfælde af, at vi skal kontakte Dem på nummeret. Country ( ) ( ) Land Områdenummer Do you have a partner (married, registered partner, or de facto of the opposite-sex or same-sex)? Er De i et parforhold (gift eller med registreret eller uregistreret partner af modsat eller samme køn)? Go to 14 Gå til 14 Area code Mother s maiden name Moders pigenavn Given name(s) Fornavne 11 r partner s sex Deres partners køn Male Mand Female Kvinde CLK0Mod(iA)DK of 32

5 12 r partner s date of birth Deres partners fødselsdato Do you give your partner permission to make enquiries on your behalf with the Department of Human Services? Har Deres partner tilladelse til at foretage forespørgsler hos Department of Human Services på Deres vegne? can change this authority at any time. Denne tilladelse kan ændres til enhver tid. Earnings Arbejdsindtægter Do you (and/or your partner) CURRENTLY receive any income from work? Har De (og/eller Deres partner) PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT nogen arbejdsindtægter? Go to 16 Gå til 16 Give details in the next column Angiv detaljerne i næste kolonne AND OG Please attach a copy of your most recent payslip(s). De bedes vedlægge en kopi af Deres sidste lønseddel/lønsedler Name of employer Arbejdsgivers navn Address Adresse Country Land Job description Arbejdsbeskrivelse Workplace (if different from your employer s address) Arbejdsplads (hvis det ikke er på arbejdsgiverens adresse) Who works for this employer? Hvem arbejder for denne arbejdsgiver? r partner Deres partner Type of work/arbejdets art Full-time Fuldtid Part-time Deltid How many hours do you work? Hvor mange timer arbejder De? Amount earned before tax and other deductions Arbejdsindtægt før skat og andre fradrag per week om ugen Amount earned annually including all bonuses and additional payments, before tax and other deductions Arbejdsindtægt pr. år inklusive alle bonusbeløb og andre beløb, før skat og andre fradrag per year om året per week om ugen Do you plan to stop working soon? Har De planer om snart at holde op med at arbejde? Date you plan to stop working Dato for arbejdets ophør 5 of 32

6 14 2 Name of employer Arbejdsgivers navn Address Adresse 15 Do you (and/or your partner) receive a fringe benefit provided by this employer? Modtager De (og/eller Deres partner) nogen frynsegoder fra denne arbejdsgiver? Fringe benefit means a benefit you receive as part of your earned income but not as a wage or salary (e.g. use of a car as part of a salary package). Frynsegode vil sige en ydelse, som De modtager som en del af Deres arbejdsindtægt men ikke i form af løn eller gage (f.eks. brug af bil som en del af lønpakken). Country Land Job description Arbejdsbeskrivelse Workplace (if different from your employer s address) Arbejdsplads (hvis det ikke er på arbejdsgiverens adresse) Please attach documents which indicate the type of fringe benefit and its value. De bedes vedlægge kopi af dokumenter, der angiver typen af frynsegode og værdien heraf. Who works for this employer? Hvem arbejder for denne arbejdsgiver? r partner Deres partner Type of work/arbejdets art Full-time Fuldtid Part-time Deltid How many hours do you work? Hvor mange timer arbejder De? per week om ugen Amount earned before tax and other deductions Arbejdsindtægt før skat og andre fradrag per week om ugen Amount earned annually including all bonuses and additional payments, before tax and other deductions Arbejdsindtægt pr. år inklusive alle bonusbeløb og andre beløb, før skat og andre fradrag per year om året Do you plan to stop working soon? Har De planer om snart at holde op med at arbejde? Date you plan to stop working Dato for arbejdets ophør If you (and/or your partner) work for more than 2 employers, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) arbejder for mere end 2 arbejdsgivere, skal De vedlægge et separat ark med yderligere oplysninger. 6 of 32

7 16 Please read this before answering the following questions. Læs her før De besvarer de følgende spørgsmål. If you are claiming an Age Pension, you do NOT need to answer questions 17 to 19. Go to 20 If you are claiming a different payment. Hvis De ansøger om folkepension, skal De IKKE besvare spørgsmål Gå til 20 Hvis De ansøger om anden pension Name of employer Arbejdsgivers navn Address Adresse 17 In the last 12 months, have you (and/or your partner) stopped working for any employers (including self-employment)? Har De (og/eller Deres partner) ophørt med at arbejde for en arbejdsgiver inden for de sidste 12 måneder (herunder selvstændig virksomhed)? Go to 20 Gå til 20 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Country Land Who stopped this work? Hvem ophørte med at arbejde? Date last worked Sidste arbejdsdag r partner Deres partner Date last paid Sidste lønningsdag Please attach details which confirm you have stopped working for an employer (e.g. letter from employer). Vedlæg venligst oplysninger, der bekræfter, at De er ophørt med at arbejde for en arbejdsgiver (f.eks. brev fra arbejdsgiver). If you (and your partner) stopped work with more than 2 employers, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) ophørte med at arbejde for mere end 2 arbejdsgivere, skal De vedlægge et separat ark med yderligere oplysninger. 1 Name of employer Arbejdsgivers navn Address Adresse Country Land Who stopped this work? Hvem ophørte med at arbejde? Date last worked Sidste arbejdsdag r partner Deres partner Date last paid Sidste lønningsdag Have you (and/or your partner) received any redundancy payments since 20 September 2006? Har De (og/eller Deres partner) modtaget nogen fratrædelsesgodtgørelse efter 20. september 2006? Please attach details which confirm the redundancy payment (e.g. letter from employer). Vedlæg venligst oplysninger som bevis for fratrædelsesgodtgørelsen (f.eks. brev fra arbejdsgiver). Have you (and/or your partner) received any leave entitlement payments? Har De (og/eller Deres partner) modtaget nogen feriegodtgørelse? Please attach details which confirm the leave entitlement payments (e.g. letter from employer). Vedlæg venligst oplysninger som bevis for feriegodtgørelsen (f.eks. brev fra arbejdsgiver). 7 of 32

8 Household contents Indbo 20 Please read this before answering the following question. Læs her før De besvarer de følgende spørgsmål. Market value is what you would get if you sold your household contents and personal effects. It is not the replacement or insured value. Household contents include: all normal furniture such as soft furnishings (e.g. curtains) electrical appliances (other than fixtures such as stoves and built-in items) antiques and works of art. Personal effects include: jewellery for personal use hobby collections (e.g. stamps, coins). Markedsværdi er, hvad De ville få, hvis De solgte Deres indbo og personlige ejendele. Det er ikke erstatningseller forsikringsværdien. Indbo omfatter bl.a.: møbler, herunder anden indbo (som f.eks. gardiner) elektrisk udstyr (udover hårde hvidevarer, såsom komfur og indbygget inventar) antikviteter og kunstværker. Personlige ejendele omfatter bl.a.: smykker til personligt brug hobbysamlinger (f.eks. frimærker, mønter). What is your estimate of the net market value of your (and your partner s) normal household contents and personal effects? Hvad mener De er nettomarkedsværdien af Deres (og Deres partners) normale indbo og personlige ejendele? Amount Beløb Life insurance policies Livsforsikringspolicer 21 Do you (and/or your partner) have any life insurance policies that can be cashed in? Har De (og/eller Deres partner) nogen livsforsikringspolicer, der kan indløses? Do NOT include details of life office or friendly society insurance bonds in this question. will be asked about these in a later question. Der skal IKKE gives oplysninger om rateforsikringsordninger udtaget gennem et livsforsikringsselskab eller gensidig hjælpekasse under dette punkt. De vil blive bedt om disse oplysninger senere. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Please attach the policy document and the latest statement for each policy listed below. Vedlæg venligst police og sidste opgørelse for hver af nedenstående policer. Name of insurance company Forsikringsselskabets navn Policy number Policenummer 2 Surrender value Genkøbsværdi Owned by: Policens ejer: Name of insurance company Forsikringsselskabets navn r partner Deres partner Policy number Policenummer Surrender value Genkøbsværdi Owned by: Policens ejer: r partner Deres partner 8 of 32

9 21 3 Name of insurance company Forsikringsselskabets navn 22 1 Make Mærke Model Model Policy number Policenummer Surrender value Genkøbsværdi Year Årgang Market value Markedsværdi Vehicles Køretøjer 22 4 If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. Do you (and/or your partner) own any motor vehicles, boats, caravans or trailers? Ejer De (og/eller Deres partner) nogen motorkøretøjer, både, campingvogne eller trailere? Do NOT include a vehicle, boat, caravan or trailer in which you live. De skal IKKE inkludere bil, båd, campingvogn eller husvogn, hvis dette udgør Deres bolig. Owned by: Policens ejer: Name of insurance company Forsikringsselskabets navn Policy number Policenummer Surrender value Genkøbsværdi Owned by: Policens ejer: Give details in the next column Angiv detaljerne i næste kolonne r partner Deres partner r partner Deres partner Amount owing Restgæld 2 Make Mærke Year Årgang Amount owing Restgæld 3 Make Mærke Year Årgang Amount owing Restgæld Model Model Market value Markedsværdi Model Model Market value Markedsværdi If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 9 of 32

10 Bank accounts Bankkonti 23 Give details of all your (and/or your partner s) bank accounts, including term deposits, joint accounts and accounts you hold under any other name, inside and outside Australia. Giv oplysninger om alle Deres (og/eller Deres partners) bankkonti, herunder aftalekonti, fælleskonti, samt konti under et andet navn i og uden for Australien. Please attach the latest statement for each account. Vedlæg venligst sidste kontoudtog for hver konto. 1 Name of institution Institutionens navn Type of account (e.g. savings, cheque) Kontoart (f.eks. opsparingskonto, checkkonto) Account number Kontonummer Account balance Saldo Name of account holder(s) Kontohaverens/kontohavernes navn 2 Name of institution Institutionens navn Type of account (e.g. savings, cheque) Kontoart (f.eks. opsparingskonto, checkkonto) Account number Kontonummer Account balance Saldo Name of account holder(s) Kontohaverens/kontohavernes navn 23 3 Name of institution Institutionens navn Type of account (e.g. savings, cheque) Kontoart (f.eks. opsparingskonto, checkkonto) Account number Kontonummer Account balance Saldo Name of account holder(s) Kontohaverens/kontohavernes navn 4 Name of institution Institutionens navn Type of account (e.g. savings, cheque) Kontoart (f.eks. opsparingskonto, checkkonto) Account number Kontonummer Account balance Saldo Name of account holder(s) Kontohaverens/kontohavernes navn If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 10 of 32

11 Bonds and debentures Obligationer og gældsbreve 24 Do you (and/or your partner) have any bonds or debentures? Har De (og/eller Deres partner) nogen obligationer eller gældsbreve? Include investments inside and outside Australia. Do NOT include friendly society bonds or life insurance bonds. will be asked about these in a later question. De skal inkludere investeringer i og udenfor Australien. Her skal IKKE medtages rateforsikringsordninger udtaget gennem gensidige hjælpekasser eller livsforsikringsselskaber. Der kommer spørgsmål om disse senere. 1 Type of investment Investeringsart Name of company Selskabets navn Current amount invested Aktuelt beløb investeret 2 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Type of investment Investeringsart Please attach the latest statement for each investment listed below. Vedlæg venligst sidste opgørelse for hver af nedennævnte investeringer. Money on loan Udlån 25 Do you (and/or your partner) have money on loan to another person or organisation? Har De (og/eller Deres partner) udlånt penge til en anden person eller organisation? Include all loans, whether they are made to family members, other people or organisations or trusts. De skal inkludere alle lån, hvadenten de er til familiemedlemmer, andre personer eller organisationer eller fonde. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Who did you lend the money to? Hvem har De lånt pengene til? Date lent Dato for udlån Current balance of loan Nuværende lånebeløb Lent by you Udlånt af Dem 2 Please attach a document which gives details for each loan (if available). De bedes vedlægge et dokument med detaljer for hvert lån (hvor muligt). Amount lent Beløb udlånt Who did you lend the money to? Hvem har De lånt pengene til? Lent by your partner Udlånt af Deres partner Name of company Selskabets navn Current amount invested Aktuelt beløb investeret Date lent Dato for udlån Current balance of loan Nuværende lånebeløb Amount lent Beløb udlånt If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. Lent by you Udlånt af Dem Lent by your partner Udlånt af Deres partner If you (and/or your partner) have more than 2 loans, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) har mere end 2 lån, skal De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 11 of 32

12 Shares Aktier 26 Do you (and/or your partner) own any shares, options, rights, convertible notes, warrants or other securities LISTED on any stock exchange, inside or outside Australia? Ejer De (og/eller Deres partner) nogen aktier, optioner, rettigheder, konvertible obligationer, tegningsretter eller andre værdipapirer, der er BØRSNOTERET i eller uden for Australien? Include shares traded in exempt stock markets. * ASX means Australian Stock Exchange. De skal inkludere værdipapirer handlet på alle former for aktiebørser. * ASX betyder Australian Stock Exchange. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Name of company Selskabets navn Please attach the latest statement(s) detailing your share holding for each share listed below. Vedlæg venligst sidste opgørelse(r), der specificerer Deres aktiebeholdning for hver af de herunder nævnte aktier. Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Aktie-/investeringstype (f.eks. ordinær aktie, option) 26 2 Name of company Selskabets navn Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Aktie-/investeringstype (f.eks. ordinær aktie, option) ASX* code (if known) ASX* kode (hvis bekendt) Country (if share is NOT listed on the ASX*) Land (hvis aktien IKKE er noteret på ASX*) 3 Name of company Selskabets navn Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Aktuel markedsværdi (hvis aktie IKKE er noteret på ASX*) Number of shares or other securities Antal aktier eller andre værdipapirer Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Aktie-/investeringstype (f.eks. ordinær aktie, option) ASX* code (if known) ASX* kode (hvis bekendt) Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Aktuel markedsværdi (hvis aktie IKKE er noteret på ASX*) ASX* code (if known) ASX* kode (hvis bekendt) Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Aktuel markedsværdi (hvis aktie IKKE er noteret på ASX*) Country (if share is NOT listed on the ASX*) Land (hvis aktien IKKE er noteret på ASX*) Number of shares or other securities Antal aktier eller andre værdipapirer Country (if share is NOT listed on the ASX*) Land (hvis aktien IKKE er noteret på ASX*) Number of shares or other securities Antal aktier eller andre værdipapirer If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 12 of 32

13 27 Do you (and/or your partner) own any shares, options or rights issued in a PUBLIC company NOT listed on any stock exchange, inside or outside Australia? Ejer De (og/eller Deres partner) nogen aktier, optioner eller rettigheder, udstedt af et OFFENTLIGT selskab, der IKKE er børsnoteret i eller uden for Australien? Include shares traded in exempt stock markets. De skal inkludere værdipapirer handlet på alle former for aktiebørser. 1 Type of shares Aktietype Current market value Aktuel market value 2 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Name of company Selskabets navn Name of company Selskabets navn Please attach the latest statement(s) detailing your share holding for each share listed below. Vedlæg venligst opgørelse(r), der specificerer Deres aktiebeholdning for hver af de herunder nævnte aktier. Number of shares Antal aktier Managed investments and superannuation Midler i investeringsforeninger og pensionsopsparinger 28 Do you (and/or your partner) have any managed investments? Har De (og/eller Deres partner) nogen investeringer i investeringsforeninger? Include investment trusts, personal investment plans, life office and friendly society bonds. Do NOT include life insurance policies or superannuation and rollover investments. *APIR is a commonly used code for fund managers in Australia to identify individual financial products. De skal inkludere investeringer i investeringsfonds, personlige investeringsplaner og livsforsikringer. Der skal IKKE medtages livsforsikringspolicer eller pensionsopsparing og rollover investeringer. * APIR er en almindeligt anvendt kode for fondsbestyrere i Australien til identificering af de enkelte finansielle produkter. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Name of company Selskabets navn Please attach documents which show details for each investment listed below. Vedlæg venligst dokumenter, der giver oplysninger om hver of de herunder anførte investeringer. Name of product (e.g. investment trust) Produktets navn (f.eks. investeringsselskab) Type of shares Aktietype Number of shares Antal aktier Type of product/option (e.g. balanced, growth) Type produkt/option (f.eks.afbalanceret, tilvækst) Current market value Aktuel market value APIR* code (if known) APIR* kode (hvis bekendt) Number (if applicable) Antal (hvis relevant) If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. Current market value of investment Aktuel markedsværdi af investering 13 of 32

14 28 2 Name of company Selskabets navn Name of product (e.g. investment trust) Produktets navn (f.eks. investeringsselskab) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Type produkt/option (f.eks.afbalanceret, tilvækst) APIR* code (if known) APIR* kode (hvis bekendt) Current market value of investment Aktuel markedsværdi af investering Number (if applicable) Antal (hvis relevant) 29 Please read this before answering the following question. Læs her før De besvarer de følgende spørgsmål. Answer this question only if you are over age pension age. If you have a partner, your partner should answer this question only if over age pension age. This question relates to Australian funds ONLY. Include any money held in a Self Managed Superannuation Fund (SMSF) and Small APRA Fund (SAF) only if these are a complying fund. These are funds in the accumulation phase from which payments are not being made. De skal kun besvare dette spørgsmål, hvis De har opnået folkepensionsalder. Hvis De har en partner, skal Deres partner kun besvare spørgsmålet, hvis vedkommende har opnået folkepensionsalder. Dette spørgsmål omhandler KUN australske fonds. Der skal kun medtages beløb, der henstår i en selvadministreret pensionsopsparing (SMSF) og Small APRA Fund (SAF) hvis det drejer sig om en fond, der overholder betingelserne. Det drejer sig her om fonds i tilvækststadiet, hvorfra der ikke sker udbetaling. 3 Name of company Selskabets navn Name of product (e.g. investment trust) Produktets navn (f.eks. investeringsselskab) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Type produkt/option (f.eks.afbalanceret, tilvækst) APIR* code (if known) APIR* kode (hvis bekendt) Current market value of investment Aktuel markedsværdi af investering Number (if applicable) Antal (hvis relevant) Do you (and/or your partner) have any money invested in approved deposit funds, deferred annuities, or superannuation funds (where you do not receive a superannuation pension from the fund)? Har De (og/eller Deres partner) penge investeret i godkendte indlånsfonds, opsat livrente eller pensionsopsparingsselskaber (hvorfra De ikke modtager en pension)? Give details on the next page Giv nærmere oplysninger på næste side AND OG Please attach documents which show details for each fund listed. Vedlæg venligst dokumenter, der giver oplysninger om hver af de herunder nævnte fonds. If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 14 of 32

15 29 1 Name of company Selskabets navn Name of product (e.g. investment trust) Produktets navn (f.eks. investeringsselskab) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Type produkt/option (f.eks.afbalanceret, tilvækst) APIR code (if known) APIR kode (hvis bekendt) Current market value of investment Aktuel markedsværdi af investering 2 Name of company Selskabets navn Number (if applicable) Antal (hvis relevant) Name of product (e.g. investment trust) Produktets navn (f.eks. investeringsselskab) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Type produkt/option (f.eks.afbalanceret, tilvækst) APIR code (if known) APIR kode (hvis bekendt) Current market value of investment Aktuel markedsværdi af investering Number (if applicable) Antal (hvis relevant) Income stream products Løbende indtægtsordninger 30 Please read this before answering the following question. Læs her før De besvarer de følgende spørgsmål. An income stream is a regular series of payments which may be made for a lifetime or fixed period by a financial institution or employer subject to Australian prudential regulations. Where the income stream is from a country other than Australia it will be assessed differently than if it were from a source inside Australia. En løbende indtægtsordning er en række regelmæssige udbetalinger, som kan ske for livstid eller en fastsat periode fra et pengeinstitut eller arbejdsgiver, der er undergivet australske tilsynsregler. Hvis den løbende indtægtsordning er fra et andet land end Australien, bliver den ansat anderledes, end hvis den var fra en kilde i Australien. Do you (and/or your partner) receive income from income stream products? Har De (og/eller Deres partner) indtægter fra løbende indtægtsordninger? Give details on the next page Giv nærmere oplysninger på næste side AND OG Please attach your latest schedule of information for each income stream product you currently hold. (A schedule is a document usually given to a customer by the product provider showing details of the investment purchased such as purchase price, payment frequency etc.) Vedlæg venligst sidste oplysningsskema for hver af Deres aktuelle løbende indtægtsordninger. (Et oplysningsskema er et dokument, som produktudbyderen normalt udleverer til en kunde, og som giver oplysning om den købte investering, som. f.eks. købspris, betalingshyppighed, o.s.v.) If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 15 of 32

16 30 1 Please indicate which kind of income stream product you (and/or your partner) receive: De bedes anføre, hvilken former for indkomst, De (og/eller Deres partner) modtager: Allocated pension Allokeret pensionsordning Rollover immediate annuity Rollover direkte annuitet Superannuation pension (defined benefit) Pensionsopsparingsordning (specifik ydelse) Allocated annuity Allokeret annuitet Ordinary annuity Almindelig annuitet Superannuation pension Pensionsopsparing Other (give details below) Andet (giv venligst nærmere oplysninger herunder) 30 2 Please indicate which kind of income stream product you (and/or your partner) receive: De bedes anføre, hvilken former for indkomst, De (og/eller Deres partner) modtager: Allocated pension Allokeret pensionsordning Rollover immediate annuity Rollover direkte annuitet Superannuation pension (defined benefit) Pensionsopsparingsordning (specifik ydelse) Allocated annuity Allokeret annuitet Ordinary annuity Almindelig annuitet Superannuation pension Pensionsopsparing Other (give details below) Andet (giv venligst nærmere oplysninger herunder) Received by: Modtages af: r partner Deres partner Received by: Modtages af: r partner Deres partner Income stream provider s details Oplysninger om udbyderen af den løbende indtægtsordning Income stream provider s details Oplysninger om udbyderen af den løbende indtægtsordning Provider s name Udbyderens navn Provider s name Udbyderens navn Provider s address Udbyderens adresse Provider s address Udbyderens adresse Country Land Country Land If you (and/or your partner) receive income from more than 2 providers, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) modtager indkomst fra mere end 2 indkomstkilder, skal De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 16 of 32

17 Other investments Andre investeringer 31 Do you (and/or your partner) have any money invested in, or do you receive income from, any other investments not declared elsewhere on this form? Har De (og/eller Deres partner) penge investeret i, eller modtager indtægter fra, andre investeringer, der ikke er angivet andetsteds på denne blanket? Include all investments inside and outside Australia not declared elsewhere on this form. Do NOT include real estate inside or outside Australia, private trusts, private companies or business. will be asked about these in later questions. De bedes angive alle investeringer både i og uden for Australien, som ikke er angivet andetsteds på denne blanket. Der skal IKKE medtages fast ejendom i eller uden for Australian, private trustfonde, privatejede selskaber eller foretagender. Der vil blive spørgsmål om disse senere. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Type of investment Investeringsart Name of organisation/company Navn på organisation/selskab Current value of investment Aktuel værdi af investering Please attach documents which show details for each investment listed below. Vedlæg venligst dokumenter, der giver oplysninger om hver af de herunder angivne investeringer. Income received in last 12 months Indtægt modtaget i de sidste 12 måneder 31 2 Type of investment Investeringsart Name of organisation/company Navn på organisation/selskab Current value of investment Aktuel værdi af investering 3 Type of investment Investeringsart Name of organisation/company Navn på organisation/selskab Current value of investment Aktuel værdi af investering Income received in last 12 months Indtægt modtaget i de sidste 12 måneder Income received in last 12 months Indtægt modtaget i de sidste 12 måneder If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 17 of 32

18 Gifting Gaver 32 In the last five years have you (and/or your partner) given away, sold for less than their value, or surrendered a right to, any cash, assets, property or income? Har De (og/eller Deres partner) i de sidste fem år givet, solgt til underpris eller afgivet rettighed til kontanter, aktiver, ejendom eller indtægter? Include forgiven loans and shares in private companies. De skal inkludere eftergivne lån og aktier i unoterede selskaber. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Oplysninger om hvad De gav eller solgte til underpris (f.eks. penge, bil, anden bolig, jord, landbrug) Date given or sold Dato for gave eller salg Amount you received for the item Beløb modtaget herfor Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Var det en gave til en særlig invaliditetsfond? What it was worth Hvad var værdien 32 2 What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Oplysninger om hvad De gav eller solgte til underpris (f.eks. penge, bil, anden bolig, jord, landbrug) Date given or sold Dato for gave eller salg 3 Amount you received for the item Beløb modtaget herfor What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Oplysninger om hvad De gav eller solgte til underpris (f.eks. penge, bil, anden bolig, jord, landbrug) Date given or sold Dato for gave eller salg Amount you received for the item Beløb modtaget herfor Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Var det en gave til en særlig invaliditetsfond? What it was worth Hvad var værdien What it was worth Hvad var værdien Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Var det en gave til en særlig invaliditetsfond? If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 18 of 32

19 Other pension-type payments from outside Australia Andre pensionslignende betalinger fra kilder uden for Australien 33 Do you (and/or your partner) receive income from outside Australia? Modtager De (og/eller Deres partner) indtægter fra kilder uden for Australien? Include: payments for retirement or old age payments for disability or invalidity payments for widowhood or survivorship payments for children superannuation payments payments for war injury payments for war service payments as a war widow war restitution payments compensation payments other pensions, benefits or allowances from outside Australia. De skal inkludere: Førtids- eller folkepensioner Invalide- eller invaliditetsydelse Enke- eller efterlevelsespension Børnetilskud Pensionsopsparing Krigsinvaliditetsydelse Militære tjenestepensioner Krigsenkepension Krigsskadeserstatning Erstatningsydelser Andre pensioner, ydelser eller tilskud fra kilder uden for Australien. Give details in the next column Angiv detaljerne i næste kolonne AND OG Please attach the most recent document showing payment details for each of the pensions, benefits or allowances paid (e.g. pension certificate). De bedes vedlægge de sidst modtagne dokumenter, der specificerer betaling af de enkelte pensioner, ydelser eller tilskud (f.eks. pensionsopgørelse) Type of payment Betalingens art Paid in name of Udbetalt til, navn Authority paying it Betalende myndighed Country paying it Udbetalt af, land Amount of payment before deductions Betalt beløb før fradrag How often paid? Betalingens hyppighed? 2 Type of payment Betalingens art Paid in name of Udbetalt til, navn Authority paying it Betalende myndighed Country paying it Udbetalt af, land Amount of payment before deductions Betalt beløb før fradrag How often paid? Betalingens hyppighed? Reference number Referencenummer of payment, hvori der betales Received by: Modtages af: r partner Deres partner Reference number Referencenummer of payment, hvori der betales Received by: Modtages af: r partner Deres partner If you (and/or your partner) have more than 2 types of payments, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) modtager mere end 2 slags indkomst, skal De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 19 of 32

20 34 Will you (and/or your partner) be claiming any pension, benefit, allowance, superannuation, compensation or similiar payment in the next 12 months? Vil De (og/eller Deres partner) ansøge om pension eller andre sociale ydelser, udbetaling fra pensionsordninger, erstatningsydelser eller lignende ydelser i de næste 12 måneder? 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder Type of payment Betalingens art Country claiming from Fra hvilket land When are you going to claim? Hvornår vil De søge? 2 Type of payment Betalingens art Country claiming from Fra hvilket land When are you going to claim? Hvornår vil De søge? Who is claiming this payment? Hvem ansøger om denne ydelse? r partner Deres partner Who is claiming this payment? Hvem ansøger om denne ydelse? r partner Deres partner If you (and/or your partner) have more than 2 types of payments, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) modtager mere end 2 slags indkomst, skal De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. Money from boarders and lodgers Indtægter fra pensionærer og logerende 35 Do you (and/or your partner) receive money from any boarders or lodgers living with you? Modtager De (og/eller Deres partner) betaling fra nogen pensionærer eller logerende, der bor hos Dem? Include boarders or lodgers who live with you or in accommodation at the property you live in (e.g. granny flat). Do NOT include family members (e.g. son, daughter, parent). De skal også inkludere oplysninger om logerende eller andre, som bor sammen med Dem eller i en bolig tilknyttet Deres ejendom (f.eks. pensionistbolig). Der skal IKKE nævnes familiemedlemmer (f.eks. søn, datter, forældre). 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder Name of boarder or lodger Navnet på pensionær eller logerende Relationship to you (e.g. friend, cousin) Forhold til Dem (f.eks.ven, fætter/kusine) Amount paid for board or lodging Beløb, der betales for kost og/eller logi How often paid Betalingens hyppighed Number of meals you provide each day Antal måltider, De yder pr. dag each day pr. dag Date boarder or lodger started paying Startdato for betaling af kost og/eller logi 20 of 32

Gå til side 11 i Bemærkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 11 i Bemærkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. tes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Anden slægtning. IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 8. Anden som ikke er i familie

IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Anden slægtning. IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 8. Anden som ikke er i familie Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-27 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW Før sin død deltog [{afdødes navn}] i SHARE-undersøgelsen. [Hans/Hendes] bidrag har været meget værdifuldt for undersøgelsen.

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension The Application is a translation into English of the original Application Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus 6584-4 april 2014 in Danish. In case of

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere