MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner"

Transkript

1 Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk pension. r partner Deres partner For more information Få flere oplysninger What else you will need to provide Andre oplysninger eller dokumentation The Australian Government Department of Human Services recognises both opposite-sex and samesex relationships. This includes de facto relationships and relationships registered under Australian state or territory law. must answer all questions and provide all requested information about your partner, even if your partner has never been to Australia or is not claiming or receiving an Australian pension. Det australske Department of Human Services anerkender parforhold mellem personer af samme eller modsat køn. Dette omfatter såvel uregistrerede parforhold som parforhold registreret under australsk lovgivning. De skal besvare alle spørgsmål og give alle nødvendige oplysninger om Deres partner, også selvom Deres partner aldrig har været i Australien eller ikke ansøger om eller modtager en australsk pension. can call the Department of Human Services in Australia direct (free of charge) on (between 0800 and 1700 hours Australian Eastern Standard time, Monday to Friday). This service may not be available from all locations in Denmark. If this service is not available call the Department of Human Services on may reverse charges through your local operator if they provide this service. If you call outside these hours you can leave a message and we will return your call. Please leave your name, your Centrelink Reference Number (CRN) and your phone number (including country and area code). Information online If you would like further information on Centrelink services and payments, you can go to our website Ring direkte til Department of Human Services (gratiskald) på (mellem 0800 og 1700 australsk tid, mandag til fredag). Det er muligt, at gratiskald ikke kan foretages fra alle områder i Danmark. Hvis De ikke kan benytte Dem af denne service, kan De ringe til Department of Human Services på De kan bede Deres lokale telefonselskab om at lade opkaldet betale af modtageren, hvis de tilbyder denne mulighed. Hvis De ringer udenfor normal ekspeditionstid, kan De indtale en besked og vi vil kontakte Dem. Deres kontaktoplysninger bør indeholde Deres navn, Deres australske Centrelink journalnummer (CRN) og et telefonnummer (med landekode og områdenummer). Online oplysninger Hvis De ønsker yderligere oplysninger om Centrelinks serviceydelser og pensioner, kan De læse mere på vores hjemmeside The Department of Human Services may not be able to pay you until you provide this form and the documents requested. Please provide documents relating to your, and your partner s investments and/or income, as requested in this form (e.g. investment certificates/share certificates). Department of Human Services vil muligvis ikke kunne foretage udbetaling til Dem, før De har indgivet denne blanket og de ønskede dokumenter. De bedes vedlægge dokumenter vedrørende Deres (eller Deres partners) investeringer og/eller indtægter som anvist på denne blanket (f.eks. investeringscertifikater/aktiecertifikater). 1 of 32

2 Filling in this form Udfyldelse af blanketten Returning your form(s) Indgivelse af ansøgning Please use black or blue pen. Mark boxes like this with a tick or. Where you see a box like this Go to 5 skip to the question number shown. do not need to answer the questions in between. Brug en sort eller blå kuglepen. Marker afkrydsningsfelter med eller. Hvis De ser et afkrydsningsfelt, som siger Gå til 5, skal De gå ned til det angivne spørgsmål. De skal ikke besvare de mellemliggende spørgsmål. Take your completed Income and assets form (Mod (IA)), Claim for Australian pension form (PART 2) and any supporting documentation to your local Danish Municipal office. r Danish Municipal office will stamp PART 2, and copy original documents and return them to you. The claim forms do not need to be copied. If you do copy the claim form, please ensure you keep the copy, not the original. The Danish Municipal office will forward PART 2, Mod (IA) and any supporting documentation to Pensionsstyrelsen for processing and mailing to the Department of Human Services, International Services in Australia. If you later wish to contact Pensionsstyrelsen in Denmark their telephone number is OR Post PART 2, Mod (IA) and any supporting documentation to: Department of Human Services International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 AUSTRALIA If you send original documents the Department of Human Services, International Services will copy these and return the original documents to you. If you need advice call the Department of Human Services, International Services direct (free of charge) on (between 0800 and 1700 hours Australian Eastern Standard time, Monday to Friday). This service may not be available from all locations in Denmark. If this service is not available call the Department of Human Services on may reverse charges through your local operator if they provide this service. If you call outside these hours you can leave a message and we will return your call. 2 of 32

3 Indgivelse af ansøgning Indgiv Deres udfyldte blanketter Indtægt og Formue (Mod (IA)), Ansøgning om australsk pension (SEKTION 2) samt eventuelle bilag til Deres lokale kommunekontor i Danmark. Det danske kommunekontor vil stemple SEKTION 2 og tage kopier af originale dokumenter og give dem tilbage til Dem. De behøver ikke kopiere ansøgningsblanketterne, men hvis De kopierer dem, skal De sørge for at beholde kopien og ikke originalen. Det danske kommunekontor sender SEKTION 2, Mod (IA) og eventuelle bilag til Pensionsstyrelsen, som vil behandle ansøgningen og sende den til Department of Human Services, International Services i Australien. Hvis De senere ønsker at kontakte Pensionsstyrelsen I Danmark, kan dette ske på ELLER Send SEKTION 2, Mod (IA) samt eventuelle bilag til: Department of Human Services International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 AUSTRALIEN Hvis De fremsender originaldokumenter, vil Department of Human Services, International Services kopiere disse og returnere originalerne til Dem. De kan få råd og vejledning ved at ringe direkte til Department of Human Services, International Services (gratiskald) på (mellem 0800 og 1700 australsk tid, mandag til fredag). Det er muligt, at gratiskald ikke kan foretages fra alle områder i Danmark. Hvis De ikke kan benytte Dem af denne service, kan De ringe til Department of Human Services på De kan bede Deres lokale telefonselskab om at lade opkaldet betale af modtageren, hvis de tilbyder denne mulighed. Hvis De ringer udenfor normal ekspeditionstid, kan De indtale en besked og vi vil kontakte Dem. 3 of 32

4 Personal details Personlige oplysninger 1 r name Deres navn Mr Mrs Hr. Fru First surname Efternavn Mother s maiden name Moders pigenavn Given name(s) Fornavne Miss Frk Ms Fr Other Andet 7 Please read this before answering the following questions. Læs her før De besvarer de følgende spørgsmål. 8 If you are CURRENTLY in a relationship, we require your partner s details to assess your entitlement. Hvis De FOR TIDEN er i et parforhold, skal vi have oplysninger om Deres partner for at vurdere Deres ansøgning om pension. Is your partner also claiming an Australian pension? Ansøger Deres partner også om australsk pension? must still answer all the questions about them. Alle spørgsmål om Deres partner skal besvares, selvom De svarer. 2 r sex Køn Male Mand Female Kvinde 9 Is your partner using this form or a separate form for a claim or to provide their details? Anvender Deres partner denne blanket eller en separat blanket til at ansøge om pension eller give deres oplysninger? This form Denne blanket Separate form Separat blanket 3 r date of birth Fødselsdato 4 r Centrelink Reference Number (if known) Deres journalnummer (hvis oplyst) 10 r partner s name Deres partners navn Mr Mrs Hr. Fru First surname Efternavn Miss Frk Ms Fr Other Andet 5 6 r contact phone number Telefonnummer, som De kan kontaktes på It is important that you include the complete number (including country and area codes) as we may need to contact you on this number. Det er vigtigt at angive hele telefonnummeret (med landekode og områdenummer) i tilfælde af, at vi skal kontakte Dem på nummeret. Country ( ) ( ) Land Områdenummer Do you have a partner (married, registered partner, or de facto of the opposite-sex or same-sex)? Er De i et parforhold (gift eller med registreret eller uregistreret partner af modsat eller samme køn)? Go to 14 Gå til 14 Area code Mother s maiden name Moders pigenavn Given name(s) Fornavne 11 r partner s sex Deres partners køn Male Mand Female Kvinde CLK0Mod(iA)DK of 32

5 12 r partner s date of birth Deres partners fødselsdato Do you give your partner permission to make enquiries on your behalf with the Department of Human Services? Har Deres partner tilladelse til at foretage forespørgsler hos Department of Human Services på Deres vegne? can change this authority at any time. Denne tilladelse kan ændres til enhver tid. Earnings Arbejdsindtægter Do you (and/or your partner) CURRENTLY receive any income from work? Har De (og/eller Deres partner) PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT nogen arbejdsindtægter? Go to 16 Gå til 16 Give details in the next column Angiv detaljerne i næste kolonne AND OG Please attach a copy of your most recent payslip(s). De bedes vedlægge en kopi af Deres sidste lønseddel/lønsedler Name of employer Arbejdsgivers navn Address Adresse Country Land Job description Arbejdsbeskrivelse Workplace (if different from your employer s address) Arbejdsplads (hvis det ikke er på arbejdsgiverens adresse) Who works for this employer? Hvem arbejder for denne arbejdsgiver? r partner Deres partner Type of work/arbejdets art Full-time Fuldtid Part-time Deltid How many hours do you work? Hvor mange timer arbejder De? Amount earned before tax and other deductions Arbejdsindtægt før skat og andre fradrag per week om ugen Amount earned annually including all bonuses and additional payments, before tax and other deductions Arbejdsindtægt pr. år inklusive alle bonusbeløb og andre beløb, før skat og andre fradrag per year om året per week om ugen Do you plan to stop working soon? Har De planer om snart at holde op med at arbejde? Date you plan to stop working Dato for arbejdets ophør 5 of 32

6 14 2 Name of employer Arbejdsgivers navn Address Adresse 15 Do you (and/or your partner) receive a fringe benefit provided by this employer? Modtager De (og/eller Deres partner) nogen frynsegoder fra denne arbejdsgiver? Fringe benefit means a benefit you receive as part of your earned income but not as a wage or salary (e.g. use of a car as part of a salary package). Frynsegode vil sige en ydelse, som De modtager som en del af Deres arbejdsindtægt men ikke i form af løn eller gage (f.eks. brug af bil som en del af lønpakken). Country Land Job description Arbejdsbeskrivelse Workplace (if different from your employer s address) Arbejdsplads (hvis det ikke er på arbejdsgiverens adresse) Please attach documents which indicate the type of fringe benefit and its value. De bedes vedlægge kopi af dokumenter, der angiver typen af frynsegode og værdien heraf. Who works for this employer? Hvem arbejder for denne arbejdsgiver? r partner Deres partner Type of work/arbejdets art Full-time Fuldtid Part-time Deltid How many hours do you work? Hvor mange timer arbejder De? per week om ugen Amount earned before tax and other deductions Arbejdsindtægt før skat og andre fradrag per week om ugen Amount earned annually including all bonuses and additional payments, before tax and other deductions Arbejdsindtægt pr. år inklusive alle bonusbeløb og andre beløb, før skat og andre fradrag per year om året Do you plan to stop working soon? Har De planer om snart at holde op med at arbejde? Date you plan to stop working Dato for arbejdets ophør If you (and/or your partner) work for more than 2 employers, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) arbejder for mere end 2 arbejdsgivere, skal De vedlægge et separat ark med yderligere oplysninger. 6 of 32

7 16 Please read this before answering the following questions. Læs her før De besvarer de følgende spørgsmål. If you are claiming an Age Pension, you do NOT need to answer questions 17 to 19. Go to 20 If you are claiming a different payment. Hvis De ansøger om folkepension, skal De IKKE besvare spørgsmål Gå til 20 Hvis De ansøger om anden pension Name of employer Arbejdsgivers navn Address Adresse 17 In the last 12 months, have you (and/or your partner) stopped working for any employers (including self-employment)? Har De (og/eller Deres partner) ophørt med at arbejde for en arbejdsgiver inden for de sidste 12 måneder (herunder selvstændig virksomhed)? Go to 20 Gå til 20 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Country Land Who stopped this work? Hvem ophørte med at arbejde? Date last worked Sidste arbejdsdag r partner Deres partner Date last paid Sidste lønningsdag Please attach details which confirm you have stopped working for an employer (e.g. letter from employer). Vedlæg venligst oplysninger, der bekræfter, at De er ophørt med at arbejde for en arbejdsgiver (f.eks. brev fra arbejdsgiver). If you (and your partner) stopped work with more than 2 employers, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) ophørte med at arbejde for mere end 2 arbejdsgivere, skal De vedlægge et separat ark med yderligere oplysninger. 1 Name of employer Arbejdsgivers navn Address Adresse Country Land Who stopped this work? Hvem ophørte med at arbejde? Date last worked Sidste arbejdsdag r partner Deres partner Date last paid Sidste lønningsdag Have you (and/or your partner) received any redundancy payments since 20 September 2006? Har De (og/eller Deres partner) modtaget nogen fratrædelsesgodtgørelse efter 20. september 2006? Please attach details which confirm the redundancy payment (e.g. letter from employer). Vedlæg venligst oplysninger som bevis for fratrædelsesgodtgørelsen (f.eks. brev fra arbejdsgiver). Have you (and/or your partner) received any leave entitlement payments? Har De (og/eller Deres partner) modtaget nogen feriegodtgørelse? Please attach details which confirm the leave entitlement payments (e.g. letter from employer). Vedlæg venligst oplysninger som bevis for feriegodtgørelsen (f.eks. brev fra arbejdsgiver). 7 of 32

8 Household contents Indbo 20 Please read this before answering the following question. Læs her før De besvarer de følgende spørgsmål. Market value is what you would get if you sold your household contents and personal effects. It is not the replacement or insured value. Household contents include: all normal furniture such as soft furnishings (e.g. curtains) electrical appliances (other than fixtures such as stoves and built-in items) antiques and works of art. Personal effects include: jewellery for personal use hobby collections (e.g. stamps, coins). Markedsværdi er, hvad De ville få, hvis De solgte Deres indbo og personlige ejendele. Det er ikke erstatningseller forsikringsværdien. Indbo omfatter bl.a.: møbler, herunder anden indbo (som f.eks. gardiner) elektrisk udstyr (udover hårde hvidevarer, såsom komfur og indbygget inventar) antikviteter og kunstværker. Personlige ejendele omfatter bl.a.: smykker til personligt brug hobbysamlinger (f.eks. frimærker, mønter). What is your estimate of the net market value of your (and your partner s) normal household contents and personal effects? Hvad mener De er nettomarkedsværdien af Deres (og Deres partners) normale indbo og personlige ejendele? Amount Beløb Life insurance policies Livsforsikringspolicer 21 Do you (and/or your partner) have any life insurance policies that can be cashed in? Har De (og/eller Deres partner) nogen livsforsikringspolicer, der kan indløses? Do NOT include details of life office or friendly society insurance bonds in this question. will be asked about these in a later question. Der skal IKKE gives oplysninger om rateforsikringsordninger udtaget gennem et livsforsikringsselskab eller gensidig hjælpekasse under dette punkt. De vil blive bedt om disse oplysninger senere. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Please attach the policy document and the latest statement for each policy listed below. Vedlæg venligst police og sidste opgørelse for hver af nedenstående policer. Name of insurance company Forsikringsselskabets navn Policy number Policenummer 2 Surrender value Genkøbsværdi Owned by: Policens ejer: Name of insurance company Forsikringsselskabets navn r partner Deres partner Policy number Policenummer Surrender value Genkøbsværdi Owned by: Policens ejer: r partner Deres partner 8 of 32

9 21 3 Name of insurance company Forsikringsselskabets navn 22 1 Make Mærke Model Model Policy number Policenummer Surrender value Genkøbsværdi Year Årgang Market value Markedsværdi Vehicles Køretøjer 22 4 If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. Do you (and/or your partner) own any motor vehicles, boats, caravans or trailers? Ejer De (og/eller Deres partner) nogen motorkøretøjer, både, campingvogne eller trailere? Do NOT include a vehicle, boat, caravan or trailer in which you live. De skal IKKE inkludere bil, båd, campingvogn eller husvogn, hvis dette udgør Deres bolig. Owned by: Policens ejer: Name of insurance company Forsikringsselskabets navn Policy number Policenummer Surrender value Genkøbsværdi Owned by: Policens ejer: Give details in the next column Angiv detaljerne i næste kolonne r partner Deres partner r partner Deres partner Amount owing Restgæld 2 Make Mærke Year Årgang Amount owing Restgæld 3 Make Mærke Year Årgang Amount owing Restgæld Model Model Market value Markedsværdi Model Model Market value Markedsværdi If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 9 of 32

10 Bank accounts Bankkonti 23 Give details of all your (and/or your partner s) bank accounts, including term deposits, joint accounts and accounts you hold under any other name, inside and outside Australia. Giv oplysninger om alle Deres (og/eller Deres partners) bankkonti, herunder aftalekonti, fælleskonti, samt konti under et andet navn i og uden for Australien. Please attach the latest statement for each account. Vedlæg venligst sidste kontoudtog for hver konto. 1 Name of institution Institutionens navn Type of account (e.g. savings, cheque) Kontoart (f.eks. opsparingskonto, checkkonto) Account number Kontonummer Account balance Saldo Name of account holder(s) Kontohaverens/kontohavernes navn 2 Name of institution Institutionens navn Type of account (e.g. savings, cheque) Kontoart (f.eks. opsparingskonto, checkkonto) Account number Kontonummer Account balance Saldo Name of account holder(s) Kontohaverens/kontohavernes navn 23 3 Name of institution Institutionens navn Type of account (e.g. savings, cheque) Kontoart (f.eks. opsparingskonto, checkkonto) Account number Kontonummer Account balance Saldo Name of account holder(s) Kontohaverens/kontohavernes navn 4 Name of institution Institutionens navn Type of account (e.g. savings, cheque) Kontoart (f.eks. opsparingskonto, checkkonto) Account number Kontonummer Account balance Saldo Name of account holder(s) Kontohaverens/kontohavernes navn If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 10 of 32

11 Bonds and debentures Obligationer og gældsbreve 24 Do you (and/or your partner) have any bonds or debentures? Har De (og/eller Deres partner) nogen obligationer eller gældsbreve? Include investments inside and outside Australia. Do NOT include friendly society bonds or life insurance bonds. will be asked about these in a later question. De skal inkludere investeringer i og udenfor Australien. Her skal IKKE medtages rateforsikringsordninger udtaget gennem gensidige hjælpekasser eller livsforsikringsselskaber. Der kommer spørgsmål om disse senere. 1 Type of investment Investeringsart Name of company Selskabets navn Current amount invested Aktuelt beløb investeret 2 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Type of investment Investeringsart Please attach the latest statement for each investment listed below. Vedlæg venligst sidste opgørelse for hver af nedennævnte investeringer. Money on loan Udlån 25 Do you (and/or your partner) have money on loan to another person or organisation? Har De (og/eller Deres partner) udlånt penge til en anden person eller organisation? Include all loans, whether they are made to family members, other people or organisations or trusts. De skal inkludere alle lån, hvadenten de er til familiemedlemmer, andre personer eller organisationer eller fonde. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Who did you lend the money to? Hvem har De lånt pengene til? Date lent Dato for udlån Current balance of loan Nuværende lånebeløb Lent by you Udlånt af Dem 2 Please attach a document which gives details for each loan (if available). De bedes vedlægge et dokument med detaljer for hvert lån (hvor muligt). Amount lent Beløb udlånt Who did you lend the money to? Hvem har De lånt pengene til? Lent by your partner Udlånt af Deres partner Name of company Selskabets navn Current amount invested Aktuelt beløb investeret Date lent Dato for udlån Current balance of loan Nuværende lånebeløb Amount lent Beløb udlånt If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. Lent by you Udlånt af Dem Lent by your partner Udlånt af Deres partner If you (and/or your partner) have more than 2 loans, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) har mere end 2 lån, skal De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 11 of 32

12 Shares Aktier 26 Do you (and/or your partner) own any shares, options, rights, convertible notes, warrants or other securities LISTED on any stock exchange, inside or outside Australia? Ejer De (og/eller Deres partner) nogen aktier, optioner, rettigheder, konvertible obligationer, tegningsretter eller andre værdipapirer, der er BØRSNOTERET i eller uden for Australien? Include shares traded in exempt stock markets. * ASX means Australian Stock Exchange. De skal inkludere værdipapirer handlet på alle former for aktiebørser. * ASX betyder Australian Stock Exchange. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Name of company Selskabets navn Please attach the latest statement(s) detailing your share holding for each share listed below. Vedlæg venligst sidste opgørelse(r), der specificerer Deres aktiebeholdning for hver af de herunder nævnte aktier. Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Aktie-/investeringstype (f.eks. ordinær aktie, option) 26 2 Name of company Selskabets navn Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Aktie-/investeringstype (f.eks. ordinær aktie, option) ASX* code (if known) ASX* kode (hvis bekendt) Country (if share is NOT listed on the ASX*) Land (hvis aktien IKKE er noteret på ASX*) 3 Name of company Selskabets navn Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Aktuel markedsværdi (hvis aktie IKKE er noteret på ASX*) Number of shares or other securities Antal aktier eller andre værdipapirer Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Aktie-/investeringstype (f.eks. ordinær aktie, option) ASX* code (if known) ASX* kode (hvis bekendt) Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Aktuel markedsværdi (hvis aktie IKKE er noteret på ASX*) ASX* code (if known) ASX* kode (hvis bekendt) Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Aktuel markedsværdi (hvis aktie IKKE er noteret på ASX*) Country (if share is NOT listed on the ASX*) Land (hvis aktien IKKE er noteret på ASX*) Number of shares or other securities Antal aktier eller andre værdipapirer Country (if share is NOT listed on the ASX*) Land (hvis aktien IKKE er noteret på ASX*) Number of shares or other securities Antal aktier eller andre værdipapirer If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 12 of 32

13 27 Do you (and/or your partner) own any shares, options or rights issued in a PUBLIC company NOT listed on any stock exchange, inside or outside Australia? Ejer De (og/eller Deres partner) nogen aktier, optioner eller rettigheder, udstedt af et OFFENTLIGT selskab, der IKKE er børsnoteret i eller uden for Australien? Include shares traded in exempt stock markets. De skal inkludere værdipapirer handlet på alle former for aktiebørser. 1 Type of shares Aktietype Current market value Aktuel market value 2 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Name of company Selskabets navn Name of company Selskabets navn Please attach the latest statement(s) detailing your share holding for each share listed below. Vedlæg venligst opgørelse(r), der specificerer Deres aktiebeholdning for hver af de herunder nævnte aktier. Number of shares Antal aktier Managed investments and superannuation Midler i investeringsforeninger og pensionsopsparinger 28 Do you (and/or your partner) have any managed investments? Har De (og/eller Deres partner) nogen investeringer i investeringsforeninger? Include investment trusts, personal investment plans, life office and friendly society bonds. Do NOT include life insurance policies or superannuation and rollover investments. *APIR is a commonly used code for fund managers in Australia to identify individual financial products. De skal inkludere investeringer i investeringsfonds, personlige investeringsplaner og livsforsikringer. Der skal IKKE medtages livsforsikringspolicer eller pensionsopsparing og rollover investeringer. * APIR er en almindeligt anvendt kode for fondsbestyrere i Australien til identificering af de enkelte finansielle produkter. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Name of company Selskabets navn Please attach documents which show details for each investment listed below. Vedlæg venligst dokumenter, der giver oplysninger om hver of de herunder anførte investeringer. Name of product (e.g. investment trust) Produktets navn (f.eks. investeringsselskab) Type of shares Aktietype Number of shares Antal aktier Type of product/option (e.g. balanced, growth) Type produkt/option (f.eks.afbalanceret, tilvækst) Current market value Aktuel market value APIR* code (if known) APIR* kode (hvis bekendt) Number (if applicable) Antal (hvis relevant) If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. Current market value of investment Aktuel markedsværdi af investering 13 of 32

14 28 2 Name of company Selskabets navn Name of product (e.g. investment trust) Produktets navn (f.eks. investeringsselskab) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Type produkt/option (f.eks.afbalanceret, tilvækst) APIR* code (if known) APIR* kode (hvis bekendt) Current market value of investment Aktuel markedsværdi af investering Number (if applicable) Antal (hvis relevant) 29 Please read this before answering the following question. Læs her før De besvarer de følgende spørgsmål. Answer this question only if you are over age pension age. If you have a partner, your partner should answer this question only if over age pension age. This question relates to Australian funds ONLY. Include any money held in a Self Managed Superannuation Fund (SMSF) and Small APRA Fund (SAF) only if these are a complying fund. These are funds in the accumulation phase from which payments are not being made. De skal kun besvare dette spørgsmål, hvis De har opnået folkepensionsalder. Hvis De har en partner, skal Deres partner kun besvare spørgsmålet, hvis vedkommende har opnået folkepensionsalder. Dette spørgsmål omhandler KUN australske fonds. Der skal kun medtages beløb, der henstår i en selvadministreret pensionsopsparing (SMSF) og Small APRA Fund (SAF) hvis det drejer sig om en fond, der overholder betingelserne. Det drejer sig her om fonds i tilvækststadiet, hvorfra der ikke sker udbetaling. 3 Name of company Selskabets navn Name of product (e.g. investment trust) Produktets navn (f.eks. investeringsselskab) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Type produkt/option (f.eks.afbalanceret, tilvækst) APIR* code (if known) APIR* kode (hvis bekendt) Current market value of investment Aktuel markedsværdi af investering Number (if applicable) Antal (hvis relevant) Do you (and/or your partner) have any money invested in approved deposit funds, deferred annuities, or superannuation funds (where you do not receive a superannuation pension from the fund)? Har De (og/eller Deres partner) penge investeret i godkendte indlånsfonds, opsat livrente eller pensionsopsparingsselskaber (hvorfra De ikke modtager en pension)? Give details on the next page Giv nærmere oplysninger på næste side AND OG Please attach documents which show details for each fund listed. Vedlæg venligst dokumenter, der giver oplysninger om hver af de herunder nævnte fonds. If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 14 of 32

15 29 1 Name of company Selskabets navn Name of product (e.g. investment trust) Produktets navn (f.eks. investeringsselskab) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Type produkt/option (f.eks.afbalanceret, tilvækst) APIR code (if known) APIR kode (hvis bekendt) Current market value of investment Aktuel markedsværdi af investering 2 Name of company Selskabets navn Number (if applicable) Antal (hvis relevant) Name of product (e.g. investment trust) Produktets navn (f.eks. investeringsselskab) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Type produkt/option (f.eks.afbalanceret, tilvækst) APIR code (if known) APIR kode (hvis bekendt) Current market value of investment Aktuel markedsværdi af investering Number (if applicable) Antal (hvis relevant) Income stream products Løbende indtægtsordninger 30 Please read this before answering the following question. Læs her før De besvarer de følgende spørgsmål. An income stream is a regular series of payments which may be made for a lifetime or fixed period by a financial institution or employer subject to Australian prudential regulations. Where the income stream is from a country other than Australia it will be assessed differently than if it were from a source inside Australia. En løbende indtægtsordning er en række regelmæssige udbetalinger, som kan ske for livstid eller en fastsat periode fra et pengeinstitut eller arbejdsgiver, der er undergivet australske tilsynsregler. Hvis den løbende indtægtsordning er fra et andet land end Australien, bliver den ansat anderledes, end hvis den var fra en kilde i Australien. Do you (and/or your partner) receive income from income stream products? Har De (og/eller Deres partner) indtægter fra løbende indtægtsordninger? Give details on the next page Giv nærmere oplysninger på næste side AND OG Please attach your latest schedule of information for each income stream product you currently hold. (A schedule is a document usually given to a customer by the product provider showing details of the investment purchased such as purchase price, payment frequency etc.) Vedlæg venligst sidste oplysningsskema for hver af Deres aktuelle løbende indtægtsordninger. (Et oplysningsskema er et dokument, som produktudbyderen normalt udleverer til en kunde, og som giver oplysning om den købte investering, som. f.eks. købspris, betalingshyppighed, o.s.v.) If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 15 of 32

16 30 1 Please indicate which kind of income stream product you (and/or your partner) receive: De bedes anføre, hvilken former for indkomst, De (og/eller Deres partner) modtager: Allocated pension Allokeret pensionsordning Rollover immediate annuity Rollover direkte annuitet Superannuation pension (defined benefit) Pensionsopsparingsordning (specifik ydelse) Allocated annuity Allokeret annuitet Ordinary annuity Almindelig annuitet Superannuation pension Pensionsopsparing Other (give details below) Andet (giv venligst nærmere oplysninger herunder) 30 2 Please indicate which kind of income stream product you (and/or your partner) receive: De bedes anføre, hvilken former for indkomst, De (og/eller Deres partner) modtager: Allocated pension Allokeret pensionsordning Rollover immediate annuity Rollover direkte annuitet Superannuation pension (defined benefit) Pensionsopsparingsordning (specifik ydelse) Allocated annuity Allokeret annuitet Ordinary annuity Almindelig annuitet Superannuation pension Pensionsopsparing Other (give details below) Andet (giv venligst nærmere oplysninger herunder) Received by: Modtages af: r partner Deres partner Received by: Modtages af: r partner Deres partner Income stream provider s details Oplysninger om udbyderen af den løbende indtægtsordning Income stream provider s details Oplysninger om udbyderen af den løbende indtægtsordning Provider s name Udbyderens navn Provider s name Udbyderens navn Provider s address Udbyderens adresse Provider s address Udbyderens adresse Country Land Country Land If you (and/or your partner) receive income from more than 2 providers, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) modtager indkomst fra mere end 2 indkomstkilder, skal De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 16 of 32

17 Other investments Andre investeringer 31 Do you (and/or your partner) have any money invested in, or do you receive income from, any other investments not declared elsewhere on this form? Har De (og/eller Deres partner) penge investeret i, eller modtager indtægter fra, andre investeringer, der ikke er angivet andetsteds på denne blanket? Include all investments inside and outside Australia not declared elsewhere on this form. Do NOT include real estate inside or outside Australia, private trusts, private companies or business. will be asked about these in later questions. De bedes angive alle investeringer både i og uden for Australien, som ikke er angivet andetsteds på denne blanket. Der skal IKKE medtages fast ejendom i eller uden for Australian, private trustfonde, privatejede selskaber eller foretagender. Der vil blive spørgsmål om disse senere. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder AND OG Type of investment Investeringsart Name of organisation/company Navn på organisation/selskab Current value of investment Aktuel værdi af investering Please attach documents which show details for each investment listed below. Vedlæg venligst dokumenter, der giver oplysninger om hver af de herunder angivne investeringer. Income received in last 12 months Indtægt modtaget i de sidste 12 måneder 31 2 Type of investment Investeringsart Name of organisation/company Navn på organisation/selskab Current value of investment Aktuel værdi af investering 3 Type of investment Investeringsart Name of organisation/company Navn på organisation/selskab Current value of investment Aktuel værdi af investering Income received in last 12 months Indtægt modtaget i de sidste 12 måneder Income received in last 12 months Indtægt modtaget i de sidste 12 måneder If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 17 of 32

18 Gifting Gaver 32 In the last five years have you (and/or your partner) given away, sold for less than their value, or surrendered a right to, any cash, assets, property or income? Har De (og/eller Deres partner) i de sidste fem år givet, solgt til underpris eller afgivet rettighed til kontanter, aktiver, ejendom eller indtægter? Include forgiven loans and shares in private companies. De skal inkludere eftergivne lån og aktier i unoterede selskaber. 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Oplysninger om hvad De gav eller solgte til underpris (f.eks. penge, bil, anden bolig, jord, landbrug) Date given or sold Dato for gave eller salg Amount you received for the item Beløb modtaget herfor Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Var det en gave til en særlig invaliditetsfond? What it was worth Hvad var værdien 32 2 What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Oplysninger om hvad De gav eller solgte til underpris (f.eks. penge, bil, anden bolig, jord, landbrug) Date given or sold Dato for gave eller salg 3 Amount you received for the item Beløb modtaget herfor What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Oplysninger om hvad De gav eller solgte til underpris (f.eks. penge, bil, anden bolig, jord, landbrug) Date given or sold Dato for gave eller salg Amount you received for the item Beløb modtaget herfor Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Var det en gave til en særlig invaliditetsfond? What it was worth Hvad var værdien What it was worth Hvad var værdien Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Var det en gave til en særlig invaliditetsfond? If you require more space, attach a separate sheet with details. Hvis De har brug for mere plads, bedes De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 18 of 32

19 Other pension-type payments from outside Australia Andre pensionslignende betalinger fra kilder uden for Australien 33 Do you (and/or your partner) receive income from outside Australia? Modtager De (og/eller Deres partner) indtægter fra kilder uden for Australien? Include: payments for retirement or old age payments for disability or invalidity payments for widowhood or survivorship payments for children superannuation payments payments for war injury payments for war service payments as a war widow war restitution payments compensation payments other pensions, benefits or allowances from outside Australia. De skal inkludere: Førtids- eller folkepensioner Invalide- eller invaliditetsydelse Enke- eller efterlevelsespension Børnetilskud Pensionsopsparing Krigsinvaliditetsydelse Militære tjenestepensioner Krigsenkepension Krigsskadeserstatning Erstatningsydelser Andre pensioner, ydelser eller tilskud fra kilder uden for Australien. Give details in the next column Angiv detaljerne i næste kolonne AND OG Please attach the most recent document showing payment details for each of the pensions, benefits or allowances paid (e.g. pension certificate). De bedes vedlægge de sidst modtagne dokumenter, der specificerer betaling af de enkelte pensioner, ydelser eller tilskud (f.eks. pensionsopgørelse) Type of payment Betalingens art Paid in name of Udbetalt til, navn Authority paying it Betalende myndighed Country paying it Udbetalt af, land Amount of payment before deductions Betalt beløb før fradrag How often paid? Betalingens hyppighed? 2 Type of payment Betalingens art Paid in name of Udbetalt til, navn Authority paying it Betalende myndighed Country paying it Udbetalt af, land Amount of payment before deductions Betalt beløb før fradrag How often paid? Betalingens hyppighed? Reference number Referencenummer of payment, hvori der betales Received by: Modtages af: r partner Deres partner Reference number Referencenummer of payment, hvori der betales Received by: Modtages af: r partner Deres partner If you (and/or your partner) have more than 2 types of payments, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) modtager mere end 2 slags indkomst, skal De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. 19 of 32

20 34 Will you (and/or your partner) be claiming any pension, benefit, allowance, superannuation, compensation or similiar payment in the next 12 months? Vil De (og/eller Deres partner) ansøge om pension eller andre sociale ydelser, udbetaling fra pensionsordninger, erstatningsydelser eller lignende ydelser i de næste 12 måneder? 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder Type of payment Betalingens art Country claiming from Fra hvilket land When are you going to claim? Hvornår vil De søge? 2 Type of payment Betalingens art Country claiming from Fra hvilket land When are you going to claim? Hvornår vil De søge? Who is claiming this payment? Hvem ansøger om denne ydelse? r partner Deres partner Who is claiming this payment? Hvem ansøger om denne ydelse? r partner Deres partner If you (and/or your partner) have more than 2 types of payments, attach a separate sheet with details. Hvis De (og/eller Deres partner) modtager mere end 2 slags indkomst, skal De udfylde et separat ark med yderligere oplysninger. Money from boarders and lodgers Indtægter fra pensionærer og logerende 35 Do you (and/or your partner) receive money from any boarders or lodgers living with you? Modtager De (og/eller Deres partner) betaling fra nogen pensionærer eller logerende, der bor hos Dem? Include boarders or lodgers who live with you or in accommodation at the property you live in (e.g. granny flat). Do NOT include family members (e.g. son, daughter, parent). De skal også inkludere oplysninger om logerende eller andre, som bor sammen med Dem eller i en bolig tilknyttet Deres ejendom (f.eks. pensionistbolig). Der skal IKKE nævnes familiemedlemmer (f.eks. søn, datter, forældre). 1 Give details below Giv nærmere oplysninger herunder Name of boarder or lodger Navnet på pensionær eller logerende Relationship to you (e.g. friend, cousin) Forhold til Dem (f.eks.ven, fætter/kusine) Amount paid for board or lodging Beløb, der betales for kost og/eller logi How often paid Betalingens hyppighed Number of meals you provide each day Antal måltider, De yder pr. dag each day pr. dag Date boarder or lodger started paying Startdato for betaling af kost og/eller logi 20 of 32

Purpose of this form Formål med denne blanket

Purpose of this form Formål med denne blanket Income and assets Indtægt og formue MOD IA Filling in this form Udfyldelse af blanketten Returning your form(s) Indgivelse af ansøgning Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of

Læs mere

Gå til side 11 i Bemærkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 11 i Bemærkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. tes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie Penge til gode hos Gable Insurance Tilbagebetaling af præmie Ristorno Præmien Ristorno præmien Tilbagebetaling af præmie for ubrugt ejerskifteforsikring. Her anvendes de regler, der også er gældende ved

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax:

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax: 2438 INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 REJSEARRANGØRS KONKURS - ANMELDELSESBLANKET (FINANCIAL FAILURE

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Work capacity Customer Information Arbejdsevne Personlige Oplysninger

Work capacity Customer Information Arbejdsevne Personlige Oplysninger Work capacity Customer Information Arbejdsevne Personlige Oplysninger Who should complete this form? This form should be completed by a person with a disability, illness or injury who is looking for work

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS

DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS Danish and English texts are not written full, but includes only words which are necesssay to give a correct understanding B. PROVINSBYER CITIES Year and

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Jeg modtog en vare/service som ikke var som beskrevet eller var defekt. Disputed transactions

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Jeg modtog en vare/service som ikke var som beskrevet eller var defekt. Disputed transactions Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Forretningens navn Purchase

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Er virksomheden børsnoteret eller er der planer herom? Is the company listed on any stock exchange (or is any listing planned)?

Er virksomheden børsnoteret eller er der planer herom? Is the company listed on any stock exchange (or is any listing planned)? Nassau forsikring Spørgeskema Direktions - og bestyrelsesansvarsforsikring Proposal form Directors' and Officers' liability insurance 1 Almindelige oplysninger: General information: Firmaets navn: Name

Læs mere

Til denne ansøgning skal følgende dokumenter udfyldes på engelsk og vedhæftes ansøgningen:

Til denne ansøgning skal følgende dokumenter udfyldes på engelsk og vedhæftes ansøgningen: Notifikation om tilladelse til forvaltning af alternative investe- ringsfonde fra et andet land inden for den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finan- sielle område,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Higher Research Degrees 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny profil ( account

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere