Skattereformen Konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende. Efter lovenes vedtagelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattereformen Konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende. Efter lovenes vedtagelse"

Transkript

1 Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende. Efter lovenes vedtagelse I det følgende er omtalt de væsentlige elementer i skattereformen, som den blev vedtaget den maj De selvstændigt erhvervsdrivende får i forbindelse med gennemførelse af skattereformen både fordelene af lavere skat på arbejde, men er samtidig ramt af finansieringen af denne lavere skat. Vi har af den grund valgt at redegøre for såvel de positive som negative effekter, som skattereformen vil have for de selvstændigt erhvervsdrivende. 1. Ændring af skatteprocenter og beløbsgrænser Skattereformen lægger op til, at der sker en del ændringer på progressionsgrænser og skatteprocenter, som skal motivere primært lønmodtagere til at gøre en ekstra indsats. Disse omlægninger tilgodeser ligeledes de selvstændigt erhvervsdrivende, da de har mulighed for at lade sig beskatte efter reglerne i Personskatteloven eller Virksomhedsskatteloven (virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen). Ændringerne, der direkte har indflydelse på de selvstændigt erhvervsdrivende, er følgende: Forhøjelse af topskattegrænsen til DKK i 2010 og DKK i 2011 (alle tal i 2010-niv.). Nedsættelse af marginalskatten med ca. 7% fra 63% til ca. 56% ekskl. kirkeskat i Dette sker ved dels afskaffelse af mellemskatten på 6% og nedsættelse af bundskatten med 1,5% (fra 5,26% til 3,76%). Begge ændringer med virkning fra Der indføres en bundgrænse for, hvornår positiv nettokapitalindkomst skal medregnes i topskattegrundlaget. Denne bundgrænse er på DKK (DKK for ægtepar) og indføres med virkning fra Skatteværdien af rentefradrag reduceres fra 33% til 25% for renteudgifter over DKK (DKK for ægtepar). Nedtrapningen sker fra 2012 til 2019 med 1% p.a. Det forudsættes i dette nyhedsbrav, at selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt anvender virksomhedsskatteordningen, da dette - alt andet lige - vil være en fordel i langt de fleste tilfælde for den selvstændigt erhvervsdrivende. Ovenstående ændring af progressionsgrænser og skatteprocenter giver bl.a. i følgende muligheder for den selvstændigt erhvervsdrivende: 1.1. Større mulighed for indkomstudjævning En af de helt afgørende grunde til, at det vælges at anvende virksomhedsskatteordningen for selvstændigt erhvervsdrivende er, at der er mulighed for opsparing af overskud (indkomstudjævning) mod betaling af en foreløbig virksomhedsskat (25% i 2009). I takt med at topskattegrænsen bliver forøget, vil det være muligt for den erhvervsdrivende at hæve en større andel af virksomhedsindkomsten uden at skulle betale topskat. Ved en hævning af topskattegrænsen til DKK i 2011 udskydes der en samlet skattebetaling på i alt DKK (DKK x 63% x 25%), hvis den selvstændigt erhvervsdrivende opsparer, hvad der svarer til forhøjelse af topskattegrænsen. I takt med, at mellemskattegrænsen i 2009 er hævet til et beløb svarende til topskattegrænsen og helt bliver fjernet fra 2010, giver dette ligeledes mulighed for yderligere opsparing for de personer, der indkomstudjævner i forhold til mellemskattegrænsen Lavere marginalskat I stedet for en beskatning med indtil 63% kan den selvstændigt erhvervsdrivende nøjes med en beskatning på ca. 56% (marginalskat inkl. arbejdsmarkedsbidrag og ekskl. evt. kirkeskat). Juni Skatterådgiver Jesper Klysner,

2 Denne besparelse gælder også andre situationer, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende ikke har mulighed for indkomstudjævning eks. tvangshævninger og ophør af virksomhed, hvor det ikke er muligt eller ønskeligt at holde live i virksomhedsskatteordningen Bundgrænse for positiv nettokapitalindkomst Når virksomhedsskatteordningen anvendes, beregnes der som oftest et kapitalafkast (indkomst der overføres fra beskatning som personlig indkomst til kapitalindkomst). Hvis kapitalindkomsten eks. er DKK 0, da renteudgifter og renteindtægter er tilknyttet virksomheden, vil et kapitalafkast i dag blive beskattet med samme skatteprocent, som den personlige indkomst. Ved ændring af skattereformen, vil der derimod væren lavere beskatning af de første DKK (DKK for ægtepar), som har en lavere beskatning, da beløbet ikke overføres til beskatning i den personlige indkomst. Derved er der opstået en fordel ved beregning af kapitalafkast i nogle konkrete situationer frem for de nuværende regler Nedsættelse af rentefradragsretten Et andet væsentligt argument for, at virksomhedsskatteordningen vælges, er, at renteudgifter kan fratrækkes i marginalskatten. Dermed har der for selvstændigt erhvervsdrivende været en skatteværdi af renteudgifter på op til 63%, hvorimod skatteværdien af renteudgifter efter pinsepakken i 90 erne alene har været omkring de 33%, hvis man har valgt at lade sig beskatte efter Personskattelovens regler. Dermed har der været en gevinst på 30%-point, når man anvender virksomhedsskatteordningen. Når marginalskatten reduceres med 7%-point og rentefradragets skatteværdi reduceres med 8%-point, synes der umiddelbart ikke at være nogen gevinst herved. I den forbindelse skal det påpeges, at marginalskatten bliver ændret allerede fra og med 2010, hvorimod rentefradragets skatteværdi først er endeligt nedtrappet i Der vil derfor i en periode opstå en mindre skattemæssig fordel ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen end ved anvendelse af Personskattelovens regler, set i forhold til de nuværende regler. Når skattereformen er fuldt implementeret, har det desuden den betydning, at den procentuelle skattemæssige fordel ved at anvende virksomhedsskatteordningen frem for personskattelovens regler (hvis en sådan kan bruges til noget), vil være ændret fra 47,6% til 56,5%. Derfor kan det med rette konstateres, at rentefradrag i virksomhedsskatteordningen er blevet mere værd, set i relation til den procentuelle værdi af marginalskatten. Der er desuden blevet indført en bagatelgrænse på DKK (DKK for ægtepar), hvor der ikke sker nedtrapning af rentefradragets skattemæssige værdi. 2. Finansieringsmæssige konsekvenser Som selvstændigt erhvervsdrivende skal man også være med til at finansiere den lavere skat på arbejde. Derfor er der bl.a. afskaffet nogle særregler og særordninger. Der er tale om følgende: Fuld beskatning af genvundne afskrivninger på bygninger og driftsmidler fra 2010 Begrænsning på indbetaling til ratepensioner se afsnittet for virkningstidspunkter Ændrede muligheder for genanbringelse af ejendomsavancer m.m. fra 2010 Begrænsning af fradragsret for rejseudgifter Miljøtillæg til beskatning af fri bil fra 2010 Multimediebeskatning fra 2010 Ændret fradragsret for fredede bygninger fra 2010 Ophævelse af ligningslovens 8I og 8J fra 2010 Ophævelse af muligheden for medarbejderobligationer fra Fuld beskatning af genvundne afskrivninger Iht. den nuværende Afskrivningslovs 21 medregnes genvundne afskrivninger på bygninger og installationer m.v. alene med 90% til den skattepligtige indkomst for personer. Der er ikke en lignende regel for selskaber. Denne særregel er derfor ophævet for selvstændigt erhvervsdrivende, så alle genvundne afskrivninger og tab medregnes med det fulde beløb til den skattepligtige indkomst. Dermed er der ikke længere nogen fordel for personer ved at lade sig beskatte af genvundne afskrivninger (10% rabat), frem for ej genvundne afskrivninger i ejendomsavanceopgørelsen. Dette har virkning fra og med indkomståret Begrænsning på indbetaling til ratepensioner Skattereformen lægger op til, at der alene kan indbetales indtil DKK på ratepensioner og ophørende livrenter. Denne bestemmelse har ligeledes betydning for de selvstændigt erhvervsdrivende (30% - opfyldningsfradraget) Begrænsningen kommer imidlertid ikke til at omfatte livrenter samt ophørspensioner omfattet af Pensionsbeskatningslovens 15A. Der skal i den forbindelse sondres mellem ophørende livrenter, der sidestilles med ratepensioner og almindelige livrenter, der har en livsvarig pensionsudbetaling. Dette kan og vil have væsentlig betydning for selvstændigt erhvervsdrivende, der ofte først indbetaler 2

3 på pensionsordninger de sidst år, hvor der drives virksomhed. Fradragsretten for løbende indbetalinger vil derfor fremover være minimeret væsentligt. Derfor bør det overvejes af den personligt erhvervsdrivende, om der skal ske ændring i opsparingsprofilen. Det var først med virkning fra 2004, at der blev indført mulighed for opfyldningsfradrag for personligt erhvervsdrivende (30%-ordningen). Derfor gælder der en overgangsbestemmelse for de personligt erhvervsdrivende, hvorfor det først er med virkning fra 2015, at der er indført en maksimumsgrænse på DKK Dog gælder der ved siden af 30%-ordningen en begrænsning for private indskud på eks. en arbejdsgiveradministreret ordning på DKK fra indkomståret Ændrede muligheder for genanbringelse af ejendomsavancer m.m. Hovedreglen er, at der ikke kan ske genanbringelse i ejendomme, der er udlejet. Dog gælder der en særregel for landbrug, hvor det er muligt iflg. den seneste praksis at genanbringe i hele den udlejede landbrugsejendom, når bare en del af den samlede ejendom er udlejet til landbrug. Denne bestemmelse ændres således, at al udlejning af fast ejendom ikke anses for værende erhvervsmæssig virksomhed. Dermed vil der for landbrugere, der er ophørt med at drive erhverv, og som har genanbragt en ejendomsavance i en landbrugsejendom, hvor f. eks. jordtilliggendet er bortforpagtet, nu skulle beskattes af den realiserede avance. Dette er en væsentlig stramning, bl.a. set i forhold til den seneste praksis på området. Der gælde to undtagelser: 1. Der kan genanbringes i en fast ejendom, der udlejes til et selskab, hvori ejeren af den faste ejendom og dennes ægtefælle direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Det er også en betingelse, at selskabet skal anvende ejendommen erhvervsmæssigt ligesom de andre ejendomme, som fortjeneste kan genanbringes i. Reglen omfatter alle former for erhvervsmæssig virksomhed, og er således ikke kun begrænset til landbrugsvirksomhed. 2. Køber ejeren en ejendom, der på tidspunktet for erhvervelsen er bortforpagtet af sælgeren, vil det efter forslaget alligevel være muligt at genanbringe en fortjeneste i ejendommen, hvis bortforpagtningen bringes til ophør inden udløbet af fristerne for genanbringelse af en fortjeneste ved salg af en fast ejendom. Bringes forpagtningen først til ophør, efter at fristerne er udløbet, er det ikke muligt at genanbringe fortjenesten i den pågældende ejendom. Endelig kan der alene ske genanbringelse, når det land, hvori ejendommen er beliggende, udveksler oplysninger med Danmark iht. en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller alternativt en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager. Iflg. det indgåede forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti var der lagt op til, at denne ændring skulle have virkning hurtigst muligt. Bestemmelsen har imidlertid først virkning fra Herudover bliver det præciseret, at der i forbindelse med fordeling af overdragelsessummer efter ejendomsavancebeskatningslovens 4, stk. 5, alene skal ske fordeling på mælkekvoter omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Endelig er der indført en ny parcelhusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens 8, stk. 7, der primært gælder for pensionister, der af helbredsmæssige årsager er tvunget til at flytte fra deres nuværende bolig, inden en approbationssag er gennemført. Situationen er f.eks. den, at en person ejer en ejendom med et grundareal på over kvm. Der indledes en approbationssag, som ikke når at blive gennemført inden pågældende bliver nødsaget til at flytte på eks. plejehjem. Dermed er betingelser for beboelse efter udstykningen ikke opfyldt, hvorfor ejendommen ikke vil kunne sælges delvist skattefrit. Derfor er reglen blevet indført, da den giver mulighed for fortsat skattefrihed ved salg ved en efterfølgende approbation. Endelig har det været på tale, at der ikke skulle være skattefrihed for eksprobiationerstatninger. Der er ikke fremsat lovforslag herom, hvorfor der fortsat er skattefrihed herfor, når betingelserne i ejendomsavancebeskatningslovens 11 er opfyldt Begrænsning af fradragsret for rejseudgifter Der er indført en maksimumsgrænse på DKK for fradrag efter skatterådets satser for fortæring og logi for lønmodtagere, samt for ægtefællebidrag. Denne grænse gælder ligeledes for de personligt erhvervsdrivende, hvis det vælges at anvende skatterådets satser. 3

4 Der er imidlertid mulighed for ubegrænset fradrag, hvis der i stedet anvendes de faktisk dokumenterede rejseudgifter. Dermed er der pålagt de personligt erhvervsdrivende en yderligere administration, da skatterådets satser var langt lettere at administrere. Herudover er der kommet en yderligere stramning, der ikke tidligere har været omtalt. En midlertidig arbejdsplads kan forblive midlertidig, hvis personer udfører arbejde på en anden arbejdsplads mindst 8 km væk og i mindst 20 dage. Denne 20-dages regel er blevet ændret til en 40-dages regel. Herudover er det ikke længere tilstrækkeligt, at der sker arbejdsgiverskifte og/eller projektskifte. 2.5 Miljøtillæg til beskatning af fri bil Ligningslovens 16, stk. 4 er ændret således, at der oveni beskatningen af fri bil bliver tillagt enten ejerafgiften eller vægtafgiften, uden udligningsafgift. Da reglerne om beskatning af fri bil kan anvendes i tilknytning til virksomhedsskatteordningen, har dette betydning for de selvstændigt erhvervsdrivende. Eksempel: For en firmabil til en anskaffelsespris på DKK udgør beskatning af fri bil efter gældende regler DKK Det antages, at bilen er benzindreven, samt at brændstofforbruget er 13,9 km/liter, hvilket medfører en ejerafgift på DKK. årligt. Med forslaget vil den skattepligtige værdi af fri bil blive forøget fra DKK til DKK , svarende til en stigning på 3,8 pct. Med en marginal skatteprocent på ca. 56 inkl. arbejdsmarkedsbidrag vil det betyde, at der skal betales 0,56*3.020 DKK = DKK yderligere. Ændringen har virkning fra Multimediebeskatning Denne bestemmelse i skattereformen har umiddelbart nogle store konsekvenser for lønmodtagere. For de personligt erhvervsdrivende kan denne ordning muligvis vendes til noget positivt. Efter de gældende regler har personligt erhvervsdrivende mulighed for at fratrække abonnements- og samtaleudgifter for tlf., der er placeret på arbejdsstedet. Hvis tlf. anvendes privat, fastsættes den private anvendelse til DKK ekskl. moms. Tlf. i hjemmet, der anvendes i virksomheden, samt mobiltelefoner der tages med hjem, giver ikke mulighed for fradrag for abonnementsudgiften. De private samtaler fastsættes herudover til DKK ekskl. moms. Herudover har der været en praksis for, at eks. udgifter til leje af tlf. knytter sig til abonnementet, og er derfor ikke fradragsberettiget for tlf. i hjemmet. Endvidere er den private andel blevet underkendt i situationer, hvor det eks. er blevet konstateret, at samtaleudgiften vedr. mange udlandsopkald (eks. barn der er på studieophold i udlandet). Formodningen for, at eksempelvis en telefon er til rådighed for privat benyttelse, kan afkræftes ved indgåelse af en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager, om at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, og telefonen også faktisk kun bruges erhvervsmæssigt. Arbejdsgiver skal føre kontrol med anvendelsen, eksempelvis ved kontrol af opkaldslister. Der vil fortsat være skattefrihed for ulønnede frivilliges anvendelse af foreningens computer m.v. til foreningsarbejde, også selvom det sker hjemme. Med indførelse af den nye multimediebeskatning vil det være muligt for den personligt erhvervsdrivende at kunne fratrække udgifter til pc, fastnettelefon, mobiltelefon og internetforbindelse i hjemmet fuldt ud, da det for en personligt erhvervsdrivende vil være anvendt i forbindelse med virksomheden. Dermed vil der fremover være fradragsret for abonnementsudgifterne. Det vil i flere situationer betyde et øget fradrag for den personligt erhvervsdrivende, der opvejer den yderligere beskatning på DKK (DKK DKK 1.840). Fradragsretten omfatter dog ikke den øvrige families private pc er og mobiltelefoner Ændret fradragsret for fredede bygninger Iht. ejendomsavancebeskatningslovens 5, stk. 2 tillægges udgifter til vedligeholdelse og forbedringer, der ikke har været muligt at fratrække ved indkomstopgørelse, anskaffelsessum for den del, der overstiger DKK p.a. For fredede bygninger, hvor reglerne om forfaldsfradrag har været gældende, har det været muligt at fremføre udgifter, der ikke direkte kan straksfradrages efter denne særlige bestemmelse til fremtidige år. Dermed har det været muligt at tillægge det overskydende beløb anskaffelsessummen, samtidig med at det kunne fremføres til senere fradrag (dobbeltfradrag). Denne mulighed er nu fjernet i og med, at der præciseret i bestemmelsen, at det også gælder forbedringsudgifter på fredede ejendommen, der kan fratrækkes i kommende år. 4

5 2.8. Ændring af ligningsloven 8I og 8J Der er tale om regler, der giver fradragsret for udgifter ved etablering eller udvidelse af forretningsgrundlaget, eks. ved aktiekøb og undersøgelse af udenlandske markeder. Med ophævelse af ovenstående bestemmelser ophører den nugældende praksis, der senest er blevet klarlagt af Højesterets 2 domme i 2007, vedr. køb af aktier. Dermed er der ikke længere en særregel i ligningslovens 8J for revisor- og advokatudgifter Ophævelse af mulighed for medarbejderobligationer Dette er enden for et rigtigt attraktivt gode i de seneste år, samt et område hvor der løbende har været en udvidelse af praksis. Ordningen har været et godt alternativ til indbetaling på pensionsordninger. Bestemmelsen har virkning fra 2010, og det gælder for retserhvervelsestidspunktet. Der henvises til det generelle nyhedsbrev for yderligere information. Hvis der ikke er tale om en suspensivt betinget aftale, vil der kunne indgås aftale om tildeling af medarbejderobligationer i 2009, da det for personligt erhvervsdrivende er tidspunktet for beslutning om tildeling, der er retserhvervelsestidspunktet. Der er indført en overgangsregel, der giver mulighed for udlodning i 2010 efter gældende skatteregler. Det forudsætter, at der er indgået aftale inden den 22. april 2009 om udlodning af medarbejderobligationer. Det er en betingelse, at aftalen ikke rækker ud over kalenderåret 2010, og at aftalen hvis den er indgået efter 22. april 2009 ikke rækker ud over 12 måneder. 3. Andre ændringer Der er flere andre ændring i skattereformen, der kort skal redegøres for her: 3.1. Afgifter Skattereformen lægger op til nogle afgiftsændringer, hvor der skal fremhæves følgende: Spildevandsafgiftens satser for udledning af blandt andet kvælstof, fosfor og organisk materiale forhøjes med 50 pct. fra 1. januar Det vil tilskynde til bedre rensning af spildevandet og dermed reduktion i udledningerne til gavn for vandmiljøet. Afgiften af CFC og andre industrielle drivhusgasser sættes op, således at afgifterne på disse drivhusgasser svarer til CO2-afgiften på 150 DKK pr. ton CO2 målt i CO2-ækvivalenter, med virkning fra 1. januar Den volumenbaserede afgift på emballage til vin og spiritus sættes ned med 50 pct. Det vil reducere mængden af flasker, der skylles, og dermed den indirekte statsstøtte til flaskeskyllerierne. Initiativet træder i kraft 1. januar Der henvises i øvrigt til særskilt nyhedsbrev Skattefri virksomhedsomdannelse Der er positivt nævnt en ændring i forhold til skattefri virksomhedsomdannelse. Der er tale om en konsekvensændring, da der er indført et generelt lagerprincip for flere aktiver og passiver for selskaber. Dermed er det relevant at få fastlagt, hvilken værdi disse aktiver og passiver indgår med i selskabet i forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse - henset til at personer som oftest anvender realisationsprincippet. I den forbindelse er virksomhedsomdannelseslovens 6, stk. 1 ændret således, at aktiver og passiver, hvorpå selskabet skal anvende lagerprincippet efter skattereformen, skal overføres til den faktiske anskaffelsessum med virkning fra omdannelsesdatoen. Der er i øvrigt ikke nogen umiddelbare konsekvenser vedr. skattefri virksomhedsomdannelse. Der er i dag (dvs. til og med 2009) et nedslag i genvundne afskrivninger efter afskrivningslovens 21 for personer. Dette nedslag forsvinder fra og med 2010, hvorfor det kunne overvejes at lave omdannelse af ejendomme, inden skattereformen træder i kraft, hvorved dette nedslag sikres AM-bidrag Ændringen i skattereformen vedr. AM-bidrag, hvor AM-bidraget bliver en skat på lige fod med øvrige skatter, har ikke umiddelbart nogen konsekvenser for den selvstændigt erhvervsdrivende. Der vil forsat være mulighed for reduktion i AM-bidragsgrundlaget med renter og kapitalafkast ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen Indbetaling af restskatter og rentetillæg Det bliver muligt fra og med indkomståret 2009 at indbetale forskudsskat efter indkomstårets udløb, således at der kan indbetales frem til den 1. juli i året efter indkomstårets udløb. Der bliver dog beregnet en p.a. rente for perioden (denne rente er beregnet til 5,4% pr. marts måned 2009). 5

6 Herudover vil restskattetillægget og rentegodtgørelse bliver gjort variable. Disse er beregnet til henholdsvis 7,4% og 1,4% pr. marts Vores vurdering Det er vanskeligt at komme med en entydig konklusion på skattereformens konsekvenser for de selvstændigt erhvervsdrivende. Konsekvenserne er lige så forskellige for de selvstændigt erhvervsdrivende som for arbejdstagerne, da indkomstsammensætning og evt. fradrag er afgørende for, hvorledes slutresultatet bliver. Dog kan der fremhæves de væsentligste positive effekter og negative effekter Positive effekter Større mulighed for indkomstudjævning. Mindre marginalbeskatning Stadig fradrag for renter i marginalskatten Negative effekter Reduceret mulighed for genanbringelse. Reducerede muligheder for indbetaling på ratepensioner. Ovenstående er de ændringer, der umiddelbart vil medføre de største fordele og ulemper. Men som tidligere oplyst er det meget afhængig af virksomheden og dennes sammensætning på indkomst- og udgiftssiden. Eventuelle spørgsmål kan rettes til skatteafdelingen eller daglig revisor. 6

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat

Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat Fredag den 20. marts 2009 sendte Skatteministeriet lovforslag om skattereformen i høring.

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse I det følgende er omtalt de væsentlige elementer i skattereformen,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 7. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Resumé: Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 Mænd får i gennemsnit knap 2.000 kr. mere i gevinst

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Svar på Spørgsmål 212 Offentligt J.nr. 2010-318-0306 Dato: 10. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 212 af 13. december 2010.

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

FORÅRSPAKKE 2.0. Juni 2009. Kreston danmark. Det konstruktive alternativ:

FORÅRSPAKKE 2.0. Juni 2009. Kreston danmark. Det konstruktive alternativ: FORÅRSPAKKE 2.0 Juni 2009 Det konstruktive alternativ: Kreston danmark Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009 NYT Nr. 3 årgang 3 marts 2009 SKAT Politisk aftale om skattereform Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en skattereform. Resultatet er skattelettelser for 28,5 mia. kr., som blandt andet

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009 en v/ Bo Sponholtz Skattenedsættelser Afskaffelse af mellemskatten (6%) Bundskatteprocenten nedsættes med 1,5% Beskæftigelsesfradrag øges fra 4,25% til 5,6%, dog max. 17.900 kr. årligt Topskattegrænsen

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Side 1 Beløbsgrænser gældende for 2014 Side 2 Aktuelt moms Side 6 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Det

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013 Side 1 af 6 13012011 Tilbage Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Skattereformen Oversigt efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Oversigt efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Oversigt efter lovenes vedtagelse Den samlede lovpakke for skattereformen blev vedtaget den 28.-29. maj 2009.

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 283 Offentligt J.nr. 2006-318-0509 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere