Uvelse Lystrup Lokalråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uvelse Lystrup Lokalråd"

Transkript

1 Uvelse Lystrup Lokalråd Nyhedsbrev nr. 8 Efterår Nyt nummer af Lokalrådets nyhedsbrev. Læs mere om fællesmøde vedr. spildevandsplanen, høje hastigheder, nyt fra Hanebjerg skyttecenter og status på fællesportalen. God læselyst! Fællesmøde om Spildevandsplanen for Hillerød Kommune. Onsdag d. 19. november kl 19:30, inviterer Lokalrådet til et hørings-/og informationsmøde om Spildevands- /klimatilpasnings-planen for Hillerød Kommune. Et tema som det seneste år har fyldt godt op på byrådets møder, i div. lokale blade og den lokale dialog over hækken. Alle skal bidrage, og det kritiske tiltag er at det offentlige (kommunen) her pålægger den enkelte husejer udgifter på egen privat grund til "separat kloakering", og det kan blive en væsentlig udgift for den enkelte parcelhusejer. Programmet for mødet vil indledende være en oversigt over hvad der påtænkes udført i Uvelse/Lystrup området, inkl. de helt aktuelle målinger og observationer udført af Hillerød Forsyning i den forgangne sommer. Hvor er der muligheder for LAR kloakering (nedsivningsanlæg)? og hvor skal det være separatkloakering? Dette følges op af politiske indlæg ved formanden for teknisk udvalg Tue Tortzen og de lokale kommunalrådspolitikkere Susanne Kristensen og Peter Frederiksen. Til sidst vil der være muligheder for alle til at spørge ind til de berørte emner. Se hele programmet på næste side 1

2 Fælles møde om Spildevandsplanen for Hillerød kommune. Onsdag d. 19. november 2014, kl 19:30 i UFC. Program: 1. Indledning v. Aksel Hauge Pedersen (formand for Lokalrådet) 2. Resultat af tekniske undersøgelser v/søren Støvring-Hallsson (Hillerød Forsyning) 3. Spørgsmål til Søren Støvring-Halsson Pause m. forfriskninger 4. Politiske betragtninger over spildevandsplanen for Hillerød Kommune Tue Tortzen, formand for miljø- og teknikudvalget Susanne Kristensen, lokalt byrådsmedlem Socialdemokratiet Peter Frederiksen, lokal byrådsmedlem Venstre. Under dette punkt diskuteres bl.a. de økonomiske konsekvenser for den enkelte parcel, lånemuligheder m.v. 5. Spørgsmål fra salen. Generelt om Spildevandsplanen Den centrale plan for klimatilpasning i Hillerød Kommune er spildevandsplanen, som udarbejdes ud fra Vandhandle-, Kommune- og Klimatilpasningsplan. Her fastlægges rammerne for, hvordan Hillerød Forsyning skal håndtere spildevand og regnvand i Hillerød Kommune. De stigende regnmængder som følge af klimaforandringerne er indarbejdet i de beregninger, som er grundlaget for vurdering af kapaciteten til håndtering af regnvand og spildevand i Hillerød Kommune i fremtiden, og der 2 fastsættes på den baggrund et serviceniveau for, hvor ofte systemet må overbelastes. Spildevandsplanen blev vedtaget af Byrådet d. 30. april Der er i planen fokus på klimatilpasning af kloaksystemet, hvilket indebærer ændringer i form af: separatkloakering af fælleskloakerede områder i bl.a. Østbyen, industrikvarterer i Vestbyen, Harløse, Ny Harløse, Strø, Sigerslevøster, Gørløse, områder i Skævinge, Nr. Herlev og Uvelse/Lystrup.

3 at minimere miljøbelastningen i recipienter samt forbedre hygiejniske forhold under ekstremregn at tilpasse veje og rabatter til at kunne lede regnvand under ekstremregn - etablering af robuste regnvandsløsninger at sikre gennemførligheden af målopfyldelsen af vandplanerne via reduktion af regnbaserede udledninger. Der er på nuværende tidspunkt flere små og et stort renseanlæg i kommunen. I Spildevandsplan er det blevet fastsat, at der skal etableres et nyt renseanlæg ved Hillerød Syd, og at de små renseanlæg i de mindre byområder samtidig skal forberedes til, at de kan blive nedlagt. Lokalrådet for Uvelse-Lystrup fremsendte et høringssvar til spildevandsplanen, og skrev her bl.a.: "I nævnte kommuneplan, som giver de overordnede rammer for klimatilpasningsindsatsen i Hillerød kommune, synes for lokalområdet Uvelse-Lystrup ikke indeholdt umiddelbare aktioner for tidsperioden Vi tager dette som et udtryk for at Hillerød Kommune naturligt nok vil starte indsatsen, der hvor problemerne er størst. Ud over dette vil vi anbefale at kommunen intensiverer den almindelige løbende vedligeholdelse af de eksisterende offentlige afløbssystemer. Det er vores opfattelse at intensiv vedligeholdelse vil afbøde - og enkelte steder måske helt fjerne - mange af de gener, der konstateres i forbindelse med skybrud. I visse tilfælde måske ovenikøbet afsløre områder hvor klimatilpasning ikke er så nødvendig som først antaget. Med andre ord kan rettidig omhu med vedligeholdelse af de offentlige afløbssystemer spare ressourcer på længere sigt - såvel for det offentlige som for borgerne". Den kommunale reaktion på høringssvaret var som følger: "Lokalrådet konstaterer at der ikke umiddelbart er planlagt klimatilpasning i lokalområdet Uvelse-Lystrup. Derudover anbefales at den løbende vedligeholdelse af de offentlige kloaksystemer intensiveres. Dette giver anledning til efterfølgende vurdering: Det er naturligvis en forudsætning at kloaksystemet drives og vedligeholdes så afløbskapaciteten er som den er dimensioneret. Hillerød Forsyning er ansvarlige for vedligehold og drift af de 3

4 offentlige kloaker. Prioriteringen af vedligeholdelsen fastlægges i spildevandsplanen og sker på baggrund af viden om kloakkernes tilstand, en viden som skaffes blandt andet ved hjælp af undersøgelse med kamera. Hillerød Kommune er ansvarlig for at tømme vejbrønde. Kommuneplantillægget om klimatilpasning identificerer de områder hvor der er behov for klimatilpasning og har som forudsætning at kloakkerne er vel vedligeholdt og dermed har den kapacitet de er bygget til at have. Det forventes derfor ikke at en intensivering af vedligeholdelsen får indflydelse på udpegningen af indsatsområder for klimatilpasning. Vedligeholdelse af kloaker indgår allerede i den nuværende planlægning og der foretages tømning af vejbrønde en gang om året. Høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændring af kommuneplantillægget om klimatilpasning" Frit oversat må tolkningen af dette svar være, at der ikke er noget at gøre. Vedligeholdelsen af det lokale kloaksystem er som den skal være, og det er der taget højde for i Spildevandsplanen. Om det så er et "politisk" - eller faktuelt - svar, må enhver gøre op med sig selv. Den lokale holdning er jo nok, at det er et politisk svar, så mød op og giv din mening til kende i en dialog med politikkerne. Få endvidere de sidste fakta om spildevandsplanens lokale gennemførelse fra Forsyningsselskabet, økonomiske konsekvenser, lånemuligheder m.v. Støt vores arbejde for lokalsamfundet Uvelse-Lystrup med et økonomisk bidrag. Vi har brug for midler til tryksager, porto, gebyrer ved aktindsigt og lignende. Alle bidrag er velkomne, store som sma. Indbetal fra DKK 50,- Du kan indbetale direkte pa vores konto: Reg.nr konto nr Tak for din støtte! 4

5 Trafik og hastigheder Et tilbagevendende emne som for tiden debatteres er trafik og hastigheder på de overordnede veje igennem Uvelse. Mange oplever at nogle bilister kører alt for hurtigt igennem byen. Problemet med høje hastighed er noget Lokalrådet har arbejdet med i mange år. For 3 år siden resulterede arbejdet i at kommunen lavede nye bump på Gørløsevej og renoverede de eksisterende på Uvelse Byvej. Af hensyn til bustrafikken blev flere af bumpene lavet som såkaldte pudebump, hvor busser og andre store køretøjer kan passere bumpet uden nævneværdig gene, da de kører med et hjulsæt på hver side af bumpet. Almindelige personbiler skal derimod en tur over bumpet. Efterfølgende målinger viste, at hastigheden var faldet en smule efter bumpene blev lavet. Spørgsmålet er selvfølgelig om bumpene virker nok? Lokalrådet er i dialog med kommunen om at få lavet nye hastighedsmålinger, så vi kan se om hastigheden er steget siden sidst og for at få undersøgt hvor mange der reelt kører for stærkt. Lokalrådet følger sagen og håber kommunen hurtigst muligt får gennemført målingerne. Følg med på vores hjemmeside Vil du være med til at bevare et levende Uvelse-Lystrup? Så husk at handle lokalt! Udvalgte arrangementer i nærmeste fremtid 19. November Møde om spildevandsplanen. Kom og hør mere om spildevandsplanen og mød repræsentanter fra Hillerød byråd og Hillerød Forsyning. UFC kl. 19: November Familieteater Pust - kl 15:00 i Uvelse Kirke med efterfølgende lanternegang til Brugsen hvor byens juletræ tændes 5

6 Hanebjerg Skyttecenter Onsdag den 24. september var der på Hanebjerg Skyttecenter indkaldt til nabomøde og opfølgning på tidligere afholdt møde. Til stede var ca. 20 naboer, som fik en grundig opdatering af skyttecenterets formand. Hele jord projektet samt bygning af støjsluser er nu færdigt og området overholder miljøgodkendelsens krav og er derfor godkendt. Der mangler dog at sås græs på voldene - dette er et tidskrævende projekt. Når græsset er sået og vokset op, mener man, at dette vil være med til yderligere dæmpning af støjen. Der er stadig en stigende tendens til at skytterne bruger lyddæmpere, hvilket har en positiv indvirkning på støj niveauet på anlægget. Trods alle de nye foranstaltninger var der en stor kritik af støj niveauet fra de nærmeste naboer. Man mente ikke, at de nye tiltag havde dæmpet støjniveauet. Fremadrettet vil Gert Engedal være kontakt person og formidle dialogen til skyttecenteret. Du er derfor velkommen til at maile Gert på eller på tlf , hvis du har spørgsmål eller klager. Gert vil indkalde til nyt statusmøde i marts Skydetider på Hanebjerg: Man-fre Lør Søn-helligdage Hannebjerg skyttecenter set fra luften 6

7 Fællesportalen Hver for sig er vi rigtig gode, men sammen er vi endnu bedre. Det er formålet med vores fælles portal, som blev lanceret sidste år på Vi har I Uvelse og Lystrup et dejligt lokalmiljø med mange aktive foreninger, der rummer mange spændende og initiativrige aktiviteter. Udover det byder vores by på mange goder som institutioner, indkøbsmuligheder, et bredt erhvervsliv, kirken, Fritidscentret m.m. Til tider kan det være svært både for arrangørerne, men også for borgerne, at finde de rigtige informationer, dele budskaberne hurtigere eller få et større overblik over aktiviteterne i byen. Det hele er blevet lidt mere brugervenligt, hvor de aktive foreninger og institutioner i byen går sammen om at opdatere samt vedligeholde portalen. Omdrejningspunktet for portalen er fælleskalende ren, som giver et hurtigt overblik over de forskellige aktiviteter i byen. Hvad enten det er UFC, opera, idræt, gudstjenester, dans, fastelavn, byfest m.m. kan man altid se hvor og hvornår det sker i kalenderen. Derudover er der indbygget features som Det sker i dag og Det sker snart. Man kan endda tilmelde sig nyhedsbrevet, hvis man hellere vil have en mail omkring de forskellige aktiviteter. Derfor skal vi gøre opmærksom på, at I kan finde mange relevante og spændende aktiviteter samt informationer omkring lokalsamfundet på fællesportalen Desuden skal portalen være med til at promovere byen og eksponere de mange spændende og tiltalende facetter både Uvelse og Lystrup kan byde på. En informativ portal, som har til formål at samle borgerne og tiltrække endnu flere til byen. 7

8 Kontakt lokalrådet Lokalrådet kan kontaktes på eller ved kontakt direkte til lokalrådet (se herunder) Bestyrelsen: Formand Aksel Hauge Pedersen tlf: Freddy Dichman Tlf: Stig Kunkel tlf: Metin Barut Tlf: Jan Andersen tlf: Henning Thorsen (suppleant) Poul Greibe (suppleant) Check Lokalrådets hjemmeside og læs mere om lokalrådets arbejde. 8

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere