Den sidste fangst. Roskilde Universitet. Vejleder: Henrik Toft Jensen Fag: Geografi Dato for aflevering: 2/ Antal anslag: 175.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sidste fangst. Roskilde Universitet. Vejleder: Henrik Toft Jensen Fag: Geografi Dato for aflevering: 2/6 2014 Antal anslag: 175."

Transkript

1 Den sidste fangst Roskilde Universitet Vejleder: Henrik Toft Jensen Fag: Geografi Dato for aflevering: 2/ Antal anslag: Udarbejdet af: Thomas Lyster Legald Julie Kure Amalie Bech Jørgensen Niklas Pedersen

2 0.0 Abstract Dette projekt undersøger, hvordan nedgangen i Gillelejes erhvervsfiskeri har betydning for lokalsamfundet og dets identitet. Problemstillingerne der påvirker fiskeriet er kvotesystemet, et permanent lukket fiskeområde, øget bureaukrati, miljøorganisationer, forringede lånemuligheder og teknologisk udvikling. Ferdinand Tönnies Gemeinschaft og Gesellschaft og Thomas Højrups lokalsamfund og storsamfund belyser forholdet mellem samfundstyper, livsformer og identitet. Dette bruges i relation til Carsten René Jørgensens og Michala Schnoors begreber kollektiv identitet og narrativ praksis for at danne en forståelsesramme, hvori vores empiri kan fortolkes. Sarah Pink har inspireret os til at anvende visuel etnografi som arbejdsmetode, hvor der er brugt videokamera til indsamling af vores empiri i felten. Gennem vores indsamlede viden er vi kommet frem til at Gillelejes fiskeri har en betydning for byens identitet, men primært for de, der er knyttet til fiskeriet. Turismen påvirkes også af fiskeriets nedgang, da fortællingerne omkring Gilleleje vil ændres, og dermed skal markedsførelsen af byen ændres. Konkluderende har fiskeriet, og nedgangen i denne, stor betydning for Gillelejes økonomi og identitet i fremtiden. This project examines the significance of the decline in Gilleleje s commercial fishing, for the local society and its identity. The problems that affect the fishery are the quotas, the permanently closed areas of fishery, increase in bureaucracy, environmental organisations, impaired loans options and technological advances. Ferdinand Tönnies Gemeinschaft and Gesellschaft and Thomas Højrups society and community highlight the the relationship between types of society, life modes and identity.this is used in relation to Carsten René Jørgensen and Michala Schnoors terms collective identity and narrative practice, as to form a frame of understanding in which our empirical data can be interpreted. Sarah Pink has inspired us to use visual ethnography as a work method, where a video camera is used to collect our empirical data in the field. Through our collected data, we have come to the conclusion that Gillelejes fishery is important for the towns identity, but primarily for those which have relations to the fishery.the tourism is also affected by the decrease in the fishery, and the narratives about Gilleleje will change, and thereby a change in the branding of the city. As a conclusion, this decrease of the fishery has a significance to the economy and identity for the future of Gilleleje.

3 Indholdsfortegnelse- 1.0$Indledning$ 3! 1.1#Introduktion# 3! 1.2#Motivation# 3! 1.3#Problemfelt# 4! 1.4#Problemformulering# 6! 2.0$Projektmetode$ 7! 2.1#Afgrænsning# 7! 2.2#Begrebsafklaring# 8! 2.2.1!Lokal*!og!storsamfund! 8! 2.2.2!Identitet! 9! 2.2.3!Livsformer! 9! 2.2.4!Narrativer! 10! 2.3#Inspiration#til#metodevalg# 10! 2.4.1!Visuel!etnografi!og!empiri! 11! 2.4.2!Hvad!vil!vi!bruge!visuel!etnografi!til?! 12! 2.4.3!Kritisk!vurdering!af!visuel!etnografi!som!metode! 13! 2.6#Tværfaglighed#E#dimensionerne#inden#for#geografi# 17! 2.7#Analysestrategi# 18! 2.8#Videnskabsteori# 20! 2.8.1!Fænomenologi! 20! 2.8.2!Hermeneutik! 21! 3.0$Empiri$ 23! 3.1#Forforståelse# 23! 3.2#Interviews# 23! 3.2.1!Jan!Nordahl! 23! 3.2.2!Carsten!Nordahl!&!Kjeld!Jørgen!Andersen! 24! 3.2.4!Lis!Hansen! 25! 3.2.5!Bådebyggerne! 25! 3.2.6!Gæster!på!havnen! 26! 3.3#Fisketuren,#og#beskrivelse#af#egne#erfaringer#ombord# 27! 3.4#Filmisk#produkt#af#visuel#etnografi:#Den#sidste#fangst# 28! 3.5#Danmarks#Statistik#&#Gribskov#Kommune# 28! 4.0$Teori$ 30! 4.1#Ferdinand#Tönnies #teori#omkring#gemeinschaft#und#gesellschaft# 30! 4.2#Teori#om#identitet# 32! 4.2.1!Social!identitet,!sociale!roller!og!distinktion! 33! 4.2.2!Kollektiv!identitet! 34! 4.3#Livsformer# 35! 4.3.1!Rurale!lokalsamfund! 36! 1

4 4.3.2!Urbane!storsamfund! 37! 4.3.3!Fiskeriets!Livsform! 38! 4.4#Narrativer# 40! 4.4.1!Visuel!etnografi!som!fortælling! 43! 4.5#Overblik#over#teorier# 44! 5.0$Hvilke$processer$har$medvirket$til$en$nedgang$i$fiskeriet$i$Gilleleje?$ 47! 5.1#Historisk#perspektiv# 47! 5.1#Kvotesystemet# 49! 5.3#Permanent#lukket#område# 50! 5.4#Bureaukrati# 51! 5.5#Miljøorganisationer# 52! 5.6#Lånemuligheder# 53! 5.7#Teknologisk#udvikling# 54! 5.8#Delkonklusion# 55! 6.0$Hvilken$betydning$har$fiskeriet$for$byens$identitet,$og$hvordan$opleves$forandringerne$i$ fiskeriet$for$byen$og$den$lokale$fisker?$ 56! 6.1#Hvad#indeholder#et#lokalsamfund?# 56! 6.2#Turisme# 58! 6.3#Identitet# 59! 6.4#Lokal#eller#global#by# 60! 6.5#Fiskeriets#næste#generation# 62! 6.6#Fortællingen#om#Gilleleje# 63! 5.3#Delkonklusion# 64! 7.0$Diskussion$J$Hvilke$følger$vil$det$have$for$Gilleleje,$hvis$erhvervsfiskeriet$ophører?$ 66! 7.1#Økonomisk#betydning# 66! 7.2#Identitet# 67! 7.3#Delkonklusion# 70! 8.0$Konklusion$ 71! 9.0$Perspektivering$ 73! Bilag$1$ 74! Bilag$2$ 76! Bilag$3$ 77! Bilag$4$ 80! 2

5 Jeg har haft jolle siden jeg var en otte-ti år gammel, så jeg har aldrig lavet andet. Carsten Nordahl, fisker. (Bilag 4: 1:54-2:01) Der var engang Sådan starter de fleste lykkelige fortællinger og der har helt sikkert også været engang, hvor livet som fisker var drevet af en naturlig lyst og ikke druknede i bureaukrati og kvoter. I dette projekt tager vi med Gillelejefiskeren, Carsten Nordahl, ud for at fange friske jomfruhummere i det danske farvand, ombord på fartøjet Lis Nordahl H151. Carsten er nærmest opvokset ude på det åbne hav, og er ud af en fiskerfamilie, hvor både far og bror også arbejder med erhvervet. Nu er fartøjet Lis Nordahl sat til salg og vi har sat os for, at skildre denne sidste fangst i vores undersøgelse. Inden du læser videre, så se videoen her, der er gennemgående for resten af rapporten: Den sidste fangst. 1.0-Indledning- 1.1-Introduktion- 1.2-Motivation- Vores motivation for at undersøge fiskermiljøet i Gilleleje, opstod efter et gruppemedlem på en tur til Nordsjælland fik at vide af en ven: Skynd dig op til Gilleleje for at se den lille fiskerihavn, inden den forsvinder. Vi synes derfor, at det var interessant, at et område som fiskerihavnen i Gilleleje, der tidligere har haft stor betydning for byen i dag er ved at forsvinde. Byen Gilleleje har i mange år været kendt som en vigtig fiskerihavn, og mange mennesker kommer til Gilleleje for at opleve fiskerimiljøet omkring havnen, med restauranterne, fiskerauktioner, og se kutterne sejle ind og ud af havnen. Samfundstendensen i disse år er, at yderområderne i Danmark får sværere og sværere levevilkår, især fordi mange job som følge af centralisering, enten forsvinder eller flyttes til større byer. Denne problematik kan også ses i Gilleleje, som følge af hårde betingelser i fiskeriet må byen opfinde nye attraktioner, for at tiltrække turister. Det er derfor interessant at undersøge, hvad et nyt sted som eksempelvis Kulturhavnen, som er et lokalt storcenter, der er under opførsel, vil gøre i forhold til Gillelejes muligheder for at forhindre, at byen mister sin evne til at drage mennesker til byen. Samfundstendensen omkring centralisering har motiveret os til at overveje, hvilke konsekvenser det kan have for Gilleleje som helhed, men også for dens indbyggere, hvis fiskeriet skulle ophøre. Derfor synes vi, at det kunne være interessant at tage op og undersøge havnens og byens situation og at opleve fiskeriet med vores egne øjne. 3

6 1.3-Problemfelt- Gennem tiden har vi set mange eksempler på, hvordan et geografisk område i en tidsafgrænset periode har oplevet eksempelvis økonomisk, kulturel og menneskelig udvikling for derefter at kollapse. Af eksempler fra tidligere tider kunne Romerriget i Sydeuropa, det antikke Egypten i Nordafrika eller Inkariget i Peru nævnes. Alle disse civilisationer har tidligere været magtcentre, men har sidenhen måtte opgive deres status. Hvis vi skulle nævne et mere aktuelt eksempel er den amerikanske bil by Detroit værd at inddrage, idet The Motor City gennem de seneste 10 år har oplevet en meget dramatisk nedgang i befolkningstallet grundet en økonomisk negativ situation. Det indebar, at byen i december 2013 gik konkurs, og det der førhen havde emmet af storhed opbygget omkring ét erhverv og hvor befolkningstallet lå på et par millioner, i skrivende stund nu er på omkring og hvor Detroit i øvrigt nu går for at have den højeste kriminalitetsrate pr. indbygger i USA (Police Department, Crime Statistics, City-data, Crime rate in Detroit, Michigan (MI): murders, rapes, robberies, assaults, burglaries, thefts, auto thefts, arson, law enforcement employees, police officers, crime map, Wikipedia, Decline of Detroit). Det har været eksempler som disse, og i særdeleshed Detroit, der har været med til at vække vores interesse for netop denne problemstilling. Dette er tilfældet, fordi Detroit er et ekstremt eksempel på, hvor hurtigt en bys identitet kan ændres, hvis der sker store ændringer i økonomi og overgangen fra industri- til videnssamfund. I den forbindelse kan der drages nogle paralleller til Gilleleje by, der i mange år har haft fiskeri som dets dominerende erhverv, hvor fiskerne stortrivedes og var medvirkende til, at Gilleleje i nogen grad kunne være selvforsynende (Højrup, 1989, s. 65). Vilkårene for fiskerne er dog i de senere år blevet forringet grundet mange forskellige problemstillinger, hvilket har medført at fiskerne i Gilleleje Havn står overfor en uvis fremtid. Vi har, som tidligere nævnt, set mange andre eksempler på, at byers dominerende erhverv har stor betydning for byens overlevelse, hvilket i nogle tilfælde har haft enorm betydning, når erhvervet ikke længere var profitabelt. Hvis vi ser på den samlede mængde fisk, der bliver landet i de danske havne årligt, er mængden af fisk fra 2004 (1.509 tons) faldet til ca. en tredjedel i 2012 (615 tons) (Danske Havne, Landinger af fisk i danske havne ). Dog skal det tilføjes, at den samlede indkomst for landingerne i 2004 (3.275 mio. kr.) og 2012 (3.118 mio. kr.) er nogenlunde lig hinanden. Dette skyldes, at fiskenes gennemsnitlige enhedspris samme periode er steget fra 2,2 kr. til 5,1 kr., hvorfor fiskerne får over det dobbelte i indtægt pr. kilo der losses (Danske Havne, Landinger af fisk i danske havne ). Problemstillingerne i Gilleleje breder sig over emner, der omhandler alt fra politik, finansiering, kultur og miljø. Af politiske problemstillinger kan det nævnes, at fiskerne i de senere år er blevet pålagt en række restriktioner, eksempelvis i form af fiskekvoter, der betyder, at fiskerne ikke kan losse den samme mængde fisk som tidligere. Fiskekvoterne er fra EU s side blevet pålagt fiskerne for at sikre en bæredygtig bestand af fisk i europæiske farvande, men har stor økonomisk betydning for de lokale 4

7 samfund, der lever af fiskeri (Fødevareministeriet, Fiskekvoter). Et andet eksempel på en politisk beslutning, der skaber problemer for fiskerne i Gilleleje, er lukningen af et stort område i Kattegat, hvor Gillelejefiskerne plejede at fange store mængder fisk. Denne lukning blev foretaget i 2008 i et samarbejde mellem den danske og den svenske stat, og er lig fiskekvoterne et forsøg på at sikre den fremtidige bestand af fisk i Kattegat. Men ligesom med fiskekvoterne har de politiske beslutninger betydning for Gilleleje som lokalsamfund, idet transporttiden til fiskeområdet bliver forlænget med 2 timer og 45 minutter, hvilket skaber en enorm omkostning for fiskerne, der skal bruge flere ressourcer på brændstof og timeløn (Fødevareøkonomisk Institut, Notat om de økonomiske omkostninger for Gillelejefiskerne ved rejse til fangstpladser nord for det permanent lukkede område). Desuden er fiskerne blevet pålagt en række kontrollerende foranstaltninger, der skal sikre, at der ikke snydes med overfiskeri. Eksempelvis er fiskerne blevet påbudt at ringe ind til fiskerikontrollen, to timer før de tager af sted, og kommer tilbage i havn samt at indrapportere alle fangster langt mere detaljeret end tidligere (Bilag 4: ). Fiskerne bliver altså overvåget i dagligdagen og bureaukratiseringen af industrien er med til at skabe mistillid mellem fiskere og politikere. Som nævnt er fiskerne også ramt af finansieringsproblemer, idet den finansielle krise fra 2008 (Den Store Danske, Finanskrisen) har gjort lånemulighederne for dette erhverv besværligere. Tidligere havde fiskeriet dets egen bank (Fiskeribanken), der sikrede lånemuligheder til en lav rente. I dag er Fiskeribanken ejet af staten, der har overtaget alle bankens rettigheder og forpligtelser. For fiskerne betyder dette, at det er svært at købe og sælge både, det er altså svært for nye aktører, at komme ind i dette erhverv, idet renten for udlån ligger mellem 9% og 11% (Bilag 4: ). Fordi vi lever i en verden, der hver dag ser konsekvenserne af et stigende globalt forbrug har miljøorganisationer som eksempelvis Greenpeace fået en tung stemme i befolkningen samt hos politikere. Greenpeace repræsenterer i denne situation dyrevelfærden i Kattegat og vil sikre en bæredygtig bestand af bl.a. torsk i området, hvilket også har haft indflydelse på fiskeriet i Kattegat. Disse miljøorganisationer har i de senere år haft deres interne kampe med fiskerne i Gilleleje, der føler, at Greenpeace har brugt ulovlige metoder til at påbevise piratfiskeri i Kattegat (Information, Min forretning går ad helvede til efter det fiskeriforbud). Alt dette betyder, at fiskeriet i Gilleleje i dag har sværere betingelser for overlevelse end nogensinde før. Ifølge Gribskov Kommune har omkring 165 personer (fiskere, skibsmalere, bådebyggere o.l.) direkte erhvervsmæssig tilknytning til havnen i Gilleleje, hvilket i høj grad er koncentreret omkring fiskeriet. Udover den direkte beskæftigelse, er mellem 800 og personer indirekte beskæftiget (transportsektoren, restaurationsbranchen o.l.) i forbindelse med havnen (Bilag 1). Dermed er det altså et stort antal personer, der bliver berørt, når fiskeriet i Gilleleje oplever modstand. Derfor har fiskeriet stor 5

8 økonomisk betydning for Gilleleje by, og det kan altså forårsage en del ændringer, hvis fiskeriet i Gilleleje skulle ophøre. Hvis vi i denne forbindelse beskuer problematikken ud fra t worst case scenario, hvor fiskeriet i Gilleleje helt ophører, kan Gilleleje by blive ramt på en række forskellige områder. Først og fremmest vil Gribskov Kommune gå glip af en række skatteindtægter som følge af fiskeriets fravær, hvilket altså vil betyde en økonomisk ændring for Gribskov Kommune og dermed også Gilleleje by. Derudover kan der ske en ændring i byens identitet, idet havnen altid har haft en stor betydning for denne, hvilket videre kan have indflydelse på turismen i Gilleleje. Ydermere kan der ske en ændring i den del af fiskernes identitet, der er forankret i deres arbejdsliv. Fiskerne skal altså omstilles til at være en del af andre erhverv og sociale relationer. Det er med perspektiver som disse i mente, at vi har valgt at udforme vores problemformulering, der søger at favne flest mulige af Gillelejes problemstillinger i forbindelse med det nedadgående fiskeri. 1.4-Problemformulering- Med udgangspunkt i en kvalitativ udforskning af Gillelejes fiskeri, vil vi undersøge, hvordan fiskeriets nedgang i Gilleleje påvirker lokalsamfundet og dets identitet. For fyldestgørende at kunne besvare vores problemformulering har vi udarbejdet disse arbejdsspørgsmål: 1. Hvilke processer har medvirket til en nedgang i fiskeriet i Gilleleje? 2. Hvilken betydning har fiskeriet for byens identitet, og hvordan opleves forandringerne for byen og den lokale fisker? 3. Hvilke følger vil det have for Gilleleje, hvis erhvervsfiskeriet ophører? - - 6

9 2.0-Projektmetode--- En vigtig grundsten for at undersøge betydningen for nedgangen i fiskeriet for Gilleleje som lokalsamfund har for os været at være der. Vores opfattelse er nemlig, at man som geograf ikke kan sidde i et lokale på Roskilde Universitet og skrive om et sted, man ikke selv har oplevet. Det sociale liv kan ikke studeres på afstand, og vi som forskere må derfor selv tage del i Gillelejes fællesskab, der hvor deres kultur udfolder sig. Hensigten er at søge indsigt i Gilleleje som by ved at engagere os selv socialt med både gillelejere og turister i det lille lokalsamfund. Således opleves Gilleleje på egen krop og hvordan forandringerne i nedgangen af fiskeriet påvirker Gilleleje som sted. Vores tilgang er kvalitativ udforskning af Gilleleje og som en del af denne metode, vil vi indsamle empiri ved hjælp af visuel etnografi, der indebærer interviews og samtaler med borgere og turister i lokalsamfundet (Pink, 2013, s ). Derudover vil der blive inddraget artikler og litteratur, der kan hjælpe os med at besvare vores problemformulering. 2.1-Afgrænsning- Vi har i vores projekt valgt at afgrænse os til at undersøge Gilleleje som lokalsamfund. Med det mener vi, at vi ikke vil analysere på andre havne eller byers situationer, men derimod inddrager empiri og erfaringer fra disse. Derudover afgrænser vi os til kun at vurdere fiskeriforholdene i Kattegat og ikke i andre danske farvande. I projektet analyserer vi på Gillelejes situation i dag og afgrænser os derfor fra at kigge på byen før år Baggrunden for at kigge fra 1985 og frem til i dag er, at det var omtrent det tidspunkt hvorpå nedgangen i fiskeriet begyndte i Gilleleje, som bådebyggerne bl.a. bekræfter, at det er omkring 20 år siden at situationen var helt anderledes på havnen (Bilag 4: 23.18). Derudover har vi i projektet valgt at fokusere på identitet frem for andre vinklinger såsom en økonomisk, planlægningsmæssig eller politologisk tilgang til problematikken. Dermed ikke sagt, at vi ikke inddrager aspekter fra disse fagområder, men disse er ikke de bærende elementer for vores projekt. For at få et mere nuanceret blik på problemstillingen, kunne man have valgt at inddrage informanter som Greenpeace eller politikere, som har en helt anderledes holdning til fiskeriet end fiskerne i Gilleleje. Havde vi haft mere tid, kunne vi have undersøgt mere nøgternt, hvordan fiskeriet påvirker havmiljøet. Ydermere har vi afgrænset os til primært at analysere fiskeriet i Gilleleje, og ikke gå i dybden med sideerhverv, der eksisterer på baggrund af fiskeriet. Dette gør vi, fordi vi har den opfattelse, at fiskeriet fungerer som dynamo for de eksisterende sideerhverv som bådebyggere og restauranter o.l. Naturligvis 7

10 vil vi inddrage, at disse også bliver påvirket af fiskeriets nedgang, men det er altså ikke her, vores fokus ligger. 2.2-Begrebsafklaring LokalB-og-storsamfund- Ifølge Ferdinand Tönnies kan Gemeinschaft, forstås som samfund præget af en naturlig vilje. Dvs. menneskers forhold til hinanden er bygget på familiemæssige værdier, såsom at opfylde pligter, fordi man instinktivt er moralsk bevidst om hvad andre forventer af en. Ligesådan er holdningen til arbejde, at man arbejder, fordi det er givende i sig selv at tage del i et arbejdsfællesskab. Gemeinschaft er opbygget af de modsatte værdier af Gesellschaft. Storsamfund - Ifølge Ferdinand Tönnies kan Gesellschaft, forstås som samfund præget af rationel vilje. Dvs. mennesker interagerer med hinanden, med henblik på at handle, og udnytte hinandens ressourcer. Dét der driver et samfund præget af Gesellschaft, er en higen efter velstand og magt. I forhold til arbejde adskiller Gesellschafts syn på arbejde fra Gemeinschafts, som means to an end, dvs. man arbejder ikke, fordi man holder af det, men fordi det er nødvendigt for at overleve. Gesellschafts værdier er opbygget af det modsatte af Gemeinschafts værdier, som kan ses i illustration nedenfor. Fig. 1 - Gemeinschaft vs. Gesellschaft 8

11 $Lokalsamfund$ Socialpsykolog, Gitte Haslebo definere lokalsamfund således: a. Det er et geografisk område, hvor der er - eller har været - en ensartet økonomisk struktur. Dette udelukker for det første fællesskaber, som ikke kan afgrænses lokalt.(...) b. Der er tale om et varigt og totalt medlemskab af lokalsamfundet. c. Det er en enhed med et socialt og politisk særpræg, der klart adskiller sig fra storsamfundet. (Haslebo, 1974, s. 45) Vi har valgt at bruge denne definition for lokalsamfund, når det ikke er i reference til Tönnies Gemeinschaft eller Højrups lokalsamfund Identitet-- Vi har igennem vores arbejde valgt at anvende en forholdsvis bred definition på, hvad identitet er for os. Definitionen er fundet i Carsten René Jørgensens værk Identitet - psykologiske og kulturanalytiske perspektiver, og lyder som følger:... identitet kan relateres til en fornemmelse af sig selv som en adskilt og organiseret enhed, der er adskilt fra omverdenen og har en kontinuitet over tid og på tværs af forskellige kontekster. (Jørgensen, 2010, s. 28) Grunden til, at vi har valgt netop denne definition er, at vi selv bruger en relativt bred forståelse af begrebet identitet. Vi anvender det dels til at vurdere Gillelejes og fiskernes kollektive identitet, men også til at vurdere fiskernes personlige identiteter. Derudover inddrager vi perspektiver over tid, hvor fiskeriet tidligere har været et dominerende erhverv i Gilleleje by, til i dag, hvor fiskeriet blot er ét blandt mange erhverv Livsformer- Thomas Højrup definerer livsformer ved, hvordan folks hverdagsliv er formet af arbejdslivet, fritidsinteresser, omgangskredse og samværsformer, fra de bliver født til de dør. Der findes to overordnet livsformer; den rurale livsform og den urbane livsform. Den rurale livsform er formet i det rurale lokalsamfund (Gemeinschaft fra Tönnies) og den urbane livsform er formet i det urbane storsamfund (Gesellschaft fra Tönnies). 9

12 2.2.4-Narrativer- Vi har valgt at inddrage erkendelsesteorien om narrativer, ud fra en tekst af Michala Schnoor. Dette er fordi vi ønskede at studere hvordan identitet kan være forankret i fortællingerne omkring et lokalsamfund. Narrativer er fortolkningen af fortællinger, der skabes af folk om folk. De fortolkes forskelligt alt efter hvilken dominerende diskurs et lokalsamfund har. Fortællingerne er vigtige i forhold til at forstå hvordan et lokalsamfunds identitet er formet og hvordan de vil håndtere en anden fortællings italesættelse. 2.3-Inspiration-til-metodevalg- I projektets spæde fase har vi søgt inspiration til metodevalg hos forskere, der beskæftiger sig med visuel etnografi som arbejdsmetode, altså etnografiske observationer, der registreres ved hjælp af billeder eller video. I den sammenhæng har vi søgt inspiration hos den britiske antropolog, Sarah Pink, der bl.a. er forfatter til bogen Doing Visual Ethnography (Pink, 2013) samt mange andre artikler og bøger om emnet, idet Pink konsekvent anvender kameraet i hendes feltarbejde og har over 25 års erfaring med visuel etnografi som metode (RMIT University, Contact Us, Professor Sarah Pink). Men hvorfor bruger vi netop visuel etnografi som metode til vores projekt? Video registrerer mere end vi selv husker og fungerer ikke som et tilbageblik i tid eller sted, men er snarere en invitation til at bevæge os fremad medens vi ser den, og på den måde åbner op for ny viden i vores materiale (Pink, 2013, s ). Pink bruger sociologen Tim Dants refleksioner omkring hans etnografiske studie af bilmekanikere, til meget præcist at beskrive videooptagelsens styrke: Because of the capability of capturing the visible and hearable actions and interactions of people going about their ordinary life it (video) would seem to provide a rich source of data for those social scientists interested in studying local social situations. The flow and pattern of life as it is lived recorded and retained in the moving picture with sound to become available for close study and multiple replays (Pink, 2013, s ). De audiovisuelle registreringer af interaktionen med ens informanter lagres og står til rådighed for gentagne afspilninger, hvilket gør, at man i analyseprocessen kan opdage nye oversete detaljer fra ens feltarbejde. Disse slags detaljer kan være svære selv at registrere ved brug af kun feltnoter, da det er begrænset hvor meget man kan være nærværende over for informanterne, samtidig med man har travlt med at notere observationer. Det kan meget vel være helt almindelige hverdagspraksisser, som vi mennesker tager for gode vare og ikke rigtig skænker en tanke. Et eksempel fra vores besøg på fartøjet Lis Nordahl, hvor det indforståede samarbejde mellem Carsten og Kjeld ikke var noget vi registrerede, før 10

13 vi så videoen og kunne se på afstand, hvordan de to fiskere kender hinandens arbejdsfordeling (Bilag 4: 04:41-06:18). Levende billeder og lyd er også med til at livliggøre stemning i repræsentationen, hvilket engagerer læsere af projektet og ikke mindst seere af videoen. Som seer bliver man aktiveret og hermed inviteret med indenfor i vores oplevelser i Gilleleje, hvor seeren får mulighed for at fortolke med på den audiovisuelle vidensindsamling Visuel-etnografi-og-empiri- Det er umuligt at filme personer eller kulturer uforstyrret. Mennesker på video vil altid være mennesker på video. Vi er også godt klar over, at selvom vi minimerer mængden af udstyr i feltarbejdet, så kan vi ikke undgå at påvirke situationen. (Pink, 2013, s ). Informanterne er opmærksomme på kameraets tilstedeværelse, og vil måske ændre lidt i deres adfærd, når de er på. En måde vi vil imødekomme dette på, er ved at tilnærme os informanterne uden kamera, og begynde at samtale med dem og opbygge en uhøjtidelig stemning i fællesskab. Inden kameraet optager, vil vi forklare, hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvad vores projekt går ud på (Pink, 2013, s ). Valg af kameraudstyr vil vi begrænse til kun kamera med stativ, da vi er opmærksomme på hvor meget et videokamera kan ændre folks ageren alene i sig selv (Pink, 2013, s ). Et stort filmhold der tropper op med lamper og boomstang kan sagtens stjæle fokus og skabe en nervøsitet hos informanterne, efter vores vurdering. Derudover er vi bekendte med, som al anden etnografisk repræsentation, at vores arbejde vil bestå af uundgåeligt konstrueret research materiale. Eksempelvis en planlagt tur på et af fiskernes fartøjer, hvor vi er der for at få noget viden med hjem og dermed er opsøgende i den forstand, hvorfor materialet vil være konstrueret. Etnografisk viden består ikke kun i de filmet observationer, derimod er ens viden produktet af alle de erfaringer, man gør sig, i forbindelse med feltarbejdet. Der findes ikke det rigtige tidspunkt at begynde at tage kameraet frem og filme. Nogle gange vil man gerne blive en del af miljøet og lære interviewpersoner at kende inden da. Typisk vil der også være en begrænset tidsramme i forhold til længden af ens feltarbejde samt adgang til interviewpersoner, der måske ikke har mulighed for at stå til rådighed i længere tid ad gangen. Man vil i sådanne situationer ikke vente på, at det der undersøges folder sig ud af sig selv. Derfor kunne der drages fordel af at indgå samarbejde med deltagerne, og bede dem om at vise, hvad de gør og beskrive det, både verbalt og performativt. Et eksempel herpå er Pink om sit projekt om udforskning af rengøring i folks hjem. Hun havde begrænset tid til at besøge hvert hjem og lavede en video tour og fik deltagerne til at agere og forklare hvordan de hver især gør rent: 11

14 As we put it, the aim of the video tour is to move through the home following and discussing with the participant and, in doing so, to learn about the ways in which the sensory aesthetic of home is created. It involves particular attention to the textures, sounds, and the visual dimensions of home, how participants create atmosphere in their homes - as such, how they make their home feel right and what they do about it when someone or something messes this up (Pink, 2013, s. 114). Pink beskriver i citatet ovenfor, hvordan hendes fremgangsmåde har været at observere folk i deres daglige rutiner. Dette har vi brugt som inspiration til vores tur ombord på Lis Nordahl, hvor vi indtræder i de rum hvor der arbejdes, gøres ting og bestemte rutiner anvendes, som vi på forhånd ej kender til. Dermed får vi en optimal mulighed for at observere og spørge ind til disse processer, mens fiskerne agerer i deres virke Hvad-vil-vi-bruge-visuel-etnografi-til?- Sarah Pinks eget synspunkt er, at etnografiske videorepræsentationer bør være tilgængelige og relevante til akademisk debat. Der er ikke nogen mening i, at producere etnografisk video, som kun vises på en festival for andre etnografiske video-dokumentarister, som får gavn af den. Hun foreslår, at etnografisk video suppleres med en tekst, der beskriver den etnografiske oplevelse (empiri), teori og kritik (diskussion) - altså som vores video, der kombineres med vores projektrapport. Vi så selv gerne, at vores arbejde kunne bidrage til den aktuelle debat omkring emnet, som blandt andet Thomas Højrup gør med bogen European Fishieries at a Tipping-Point (Højrup, 2012). Højrup beskriver i denne bog, den generelle tendens rundt om i Europa inden for erhvervsfiskeri, hvor vi er på vej over i en livsform drevet af effektivisering og stordriftsfordele (Højrup, 2012, s ). Livsformen som selvstændig fisker i lokalsamfundet, ser det til gengæld, som et mål i sig selv at kunne leve som et frit fiskerfolk drevet af en naturlig lyst til selve erhvervet. I flere generationer har fiskerne leveret bæredygtige produkter til Europas kyststrækninger, ved at sejle ud på havet, og vende hjem samme dag med friskfanget fisk, der med det samme har været klar til konsumering. Denne selvstændige livsform beror også på fællesskabets værdier, familietraditioner, konkurrencen mellem fiskerne ude på havet, vidensdeling, samarbejde og sammenhold (Højrup, 2012, s. 76). Det er præcis hvordan dette tipping-point opleves i Gilleleje netop nu, som vi vil skildre filmisk med visuel etnografi. Hvor Højrup har koncentreret sig om det generelle billede for europæisk erhvervsfiskeri, så har vi valgt at zoome ind på denne problemstilling, og lave et såkaldt casestudie om Gilleleje. Vores film har med sin fænomenologiske tilgang haft det formål om at være der (Pink, 2007), hvor vi gerne vil dokumentere denne nærværende og sansende beskrivelse, og tegne et mere personligt portræt af problemstillingen. Fordi det er et casestudie, og vi har valgt at følge nogle enkelte 12

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Emil Alenius Bosrup Thea Krøyer Sune Fredskild Roskilde Universitet 2011 2 Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION DANMISSION og den UNGE MÅLGRUPPE - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION Roskilde Universitet juni 2015 Speciale i Kommunikation Af: Merle Bang Mikelsen Karen-Sofie

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract Abstract The focus of our project aims at describing the impact of the prohibition of cannabis in Denmark. We have chosen to focus on the problem of, respectively, democratic implications and social consequences.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Bachelorprojekt 2014/2015 Asta Abelsen Ettrup. Årgang 2011

Bachelorprojekt 2014/2015 Asta Abelsen Ettrup. Årgang 2011 Resiliens i socialt arbejde med den yngre voksne kriminelle i risiko for recidiv Asta Abelsen Ettrup 7. semester 2014/2015 Årgang 2011 Ilisimatusarfik Nuuk Vejledere: Mary Stiesen Steven Arnfjord Antal

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Lobbyisme i EU. 21 december 2011. Lobbyisme I EU. Skrevet af: Marc Møller Espersen. Rikke Windfeld Kroman. Christina Ihler Madsen. Taus A.T.

Lobbyisme i EU. 21 december 2011. Lobbyisme I EU. Skrevet af: Marc Møller Espersen. Rikke Windfeld Kroman. Christina Ihler Madsen. Taus A.T. Lobbyisme I EU Skrevet af: Marc Møller Espersen Rikke Windfeld Kroman Christina Ihler Madsen Taus A.T. Jørgensen Thor Lidegaard Vejleder: Bent Eisenreich Institution og uddannelsestrin: Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 METODE... 11 3.0 VIDENSKABSTEORI... 19 4.0 DANSK DETAILHANDEL I PROVINSBYER... 21 5.0 TEORI... 22 6.0 ANALYSE...

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 METODE... 11 3.0 VIDENSKABSTEORI... 19 4.0 DANSK DETAILHANDEL I PROVINSBYER... 21 5.0 TEORI... 22 6.0 ANALYSE... Abstract Med projektet ønsker vi at undersøge, hvilke forhold der gør sig gældende i det oplevelsesorienterede samfund. Her er der særligt fokus på, hvordan nutidens forbrug og forbruger karakteriseres

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Anholt. - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv

Anholt. - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv Anholt - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv Projektgruppe: Guilla J. Ridgewell, Mille Jensen, Søren Lerche Mørck, Jens Peter Houe Vejleder: Michael Haldrup

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere