21. november 2015 EM2015/109 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21. november 2015 EM2015/109 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende"

Transkript

1 21. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere en specialiseret enhed hos skattemyndighederne med henblik på at afsløre økonomisk kriminalitet blandt andet relateret til handel med euforiserende stoffer, dette ved gennemførelse af øget ligningsmæssig indsats, herunder ved samkøring af eksisterende registre og fagsystemer, således at indkomster og aktiver som er erhvervet på ulovlig vis kan blive afsløret. Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen bestået af: Inatsisartutmedlem Anders Olsen, Siumut, formand Inatsisartutmedlem Iddimanngiiu Bianco, Inuit Ataqatigiit, næstformand Inatsisartutmedlem Michael Rosing, Demokraterne Inatsisartutmedlem Laura Tàunâjik, Siumut Inatsisartutmedlem Múte B Egede, Inuit Ataqatigiit Udvalget har efter 1. behandlingen 29. april 2015 gennemgået forslaget. 1. Forslagets indhold og formål Naalakkersuisut vil med forslaget blive pålagt at etablere en specialiseret enhed hos skattemyndighederne. Enheden skal arbejde med at afsløre økonomisk kriminalitet blandt andet relateret til handel med euforiserende stoffer ved gennemførelse af en øget ligningsmæssig indsats, herunder ved samkøring af eksisterende registre og fagsystemer. Formålet er, at indkomster og aktiver, som er erhvervet på ulovlig vis, kan blive afsløret. Forslagsstiller mener, at en øget ligningsmæssig indsats kan forbedre det allerede fungerende samarbejde mellem Skattestyrelsen og politiet, idet det må antages, at en specialiseret enhed hos skattemyndighederne vil kunne reagere hurtigere og mere effektivt på politiets anmodninger. Herudover antager forslagsstiller, at en specialiseret gruppe i højere grad vil kunne tage initiativ til undersøgelser, i modsætning til den nuværende situation hvor dette primært er en opgave, politiet varetager. 1

2 21. november Naalakkersuisuts svarnotat Naalakkersuisut har i forbindelse med førstebehandlingen af beslutningsforslaget oplyst, at Skattestyrelsen allerede i dag kan indhente oplysninger fra forskellige registre og fagsystemer i forbindelse med den ligningsmæssige kontrol, og at en samkøring af relevante fagsystemer kan ske inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer. Dog giver Naalakkersuisut udtryk for, at der skulle være et problem med hensyn til formueopgørelser: Alle personer bosiddende i Grønland skal som udgangspunkt aflevere en selvangivelse, hvor der redegøres for årets indtægter samt de omkostninger de ønsker at fratrække, men man er ikke pligtig til at lave en formueopgørelse, hvorfor Skattestyrelsen ikke har nogen oversigter over enkeltpersoners formueforhold. Dette vil kræve lovændringer. Herudover bemærker Naalakkersuisut, at: personer, som oppebærer store indtægter fra ulovlige aktiviteter, næppe oplyser om disse til skattemyndighederne. Ligesom det bør nævnes, at det mest professionelle bagmænd sandsynligvis har placeret deres formuer langt uden for de offentlige myndighedernes rækkevidde, alternativt i ægtefælles navn eller også skjules indtægterne via legale aktiviteter. Afslutningsvis bemærker Naalakkersuisut, at: Det er derfor Naalakkersuisuts opfattelse, at udgifterne ved at oprette en egentlig specialenhed rettet mod økonomisk kriminalitet ikke vil stå i et rimeligt forhold til det udbytte en sådan enhed vil give. Med baggrund i det overnævnte, giver Naalakkersuisut udtryk for, at de ikke kan indstille beslutningsforslaget til vedtagelse. 3. Lovudvalgets behandling af forslaget I forbindelse med udvalgets behandling af punktet, har udvalget den 28. oktober 2015 fremsat en række spørgsmål til Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Råstoffer. Udvalgets spørgsmål og Naalakkersuisuts besvarelse er vedhæftet betænkningen som bilag 1 og 2. Yderligere har udvalget i forbindelse med udvalgsbehandlingen den 29. oktober 2015 fremsat spørgsmål til Politimesterembedet. Udvalgets spørgsmål og Politimesterembedets besvarelse er vedhæftet betænkningen som bilag 3 og Lovudvalgets overvejelser I Danmark har politiet som led i en særlig indsats mod rocker- og banderelateret narkokriminalitet i de seneste år arbejdet tæt sammen med skattemyndighederne efter den såkaldte Al Capone-model : Hvor politiet får kendskab til, at en person har tilknytning til rocker- og bandemiljøet, uden at politiet kan bevise, at vedkommende er involveret i narkokriminalitet, anmoder politiet skattemyndighederne om at kontrollere den pågældendes økonomiske forhold, herunder om vedkommende er i besiddelse af værdier (f.eks. ejendomme, biler og motorcykler) som står i misforhold til de indtægter, han har oplyst på sin selvangivelse. Ideen er at ramme personer, som man ikke har mulighed for at bevise er involveret i narkohandel, på de indtægter, de har fra narkohandlen. De kan på grund af utilstrækkelige 2

3 21. november 2015 beviser ikke dømmes for narkohandel, men de kan dømmes for skatteunddragelse, og deres værdier kan beslaglægges til dækning for skattegælden. Alene i 2010 har de danske skattemyndigheder gennemført skattemæssig visitation af godt 350 personer, som af politiet er registrerede som rocker- eller banderelaterede, hvilket har ført til regulering af skat, moms og afgifter for omkring 37 mio. kr. Der er samme år afsagt dom for unddragelse af skatter og afgifter i 6 rocker- eller banderelaterede sager, hvorved der samlet er idømt straffe på 10 år og 3 måneders fængsel, og idømt tillægsbøder på omkring 23 mio. kr. Her i Grønland er handelen med hash ikke knyttet til rocker- og bandemiljøer; i hvert fald ikke rocker- og bandemiljøer her i landet, for dem har vi ingen af. Men spørgsmålet er, om en form for Al Capone-model alligevel kunne være et anvendeligt værktøj i Grønlands kamp mod hash-handlerne. På denne baggrund bad medlem af Inatsisartut Andreas Uldum i 2011 i et 37 spørgsmål (Nr. 156/2011) Naalakkersuisut oplyse, hvilke muligheder og hvilke eventuelle hindringer Naalakkersuisut ser for at styrke de grønlandske skattemyndigheders samarbejde med politiet omkring kontrol med ligningsgrundlaget for personer og virksomheder, som politiet mistænker for at være involveret i hashhandel. I sin besvarelse oplyste det daværende Naalakkersuisut bl.a. følgende: De Grønlandske skattemyndigheder har muligheden for at udlevere oplysninger til Politiet i forbindelse med efterforskningen af en kriminalsag. Men det er udelukkende politiet der kan fortage en sådan efterforskning, så en anmodning om udlevering af oplysninger må komme herfra. Herefter kan Skattestyrelsen foretage kontrol af de pågældende samt tilknyttede virksomheder, med henblik at skabe et korrekt skattemæssigt ligningsgrundlag Skattestyrelsen og Politiet har allerede i dag jævnlige kontaktgruppemøder, hvor indsatsområder af fælles interesse kan drøftes og koordineres. Skattestyrelsens Toldfunktionen har et omfattende og velfungerende samarbejde med Politiet, når førstnævnte i forbindelse med sin kontrol af ulovlig indførsel af afgiftspligtige varer konstaterer forsøg på indsmugling af hash, andre euforiserende stoffer, ulovlige medicinpræparater osv. En anden mulighed er en øget ligningsmæssig indsats. Den vil kunne afdække økonomisk kriminalitet, og herunder afsløre indkomster (og de aktiver i form af biler, både og fast ejendom, som disse måtte være blevet investeret i) hos personer, som de pågældende ikke kan have erhvervet på lovlig vis, men skal sådan indsats være blot nogenlunde effektiv, vil de kræve en betydelig systemudvikling, således at oplysninger fra diverse fagsystemer (skattesystemet, motorregisteret og retsvæsenets register over fast ejendom) kan samkøres. Eventuelle hindringer for en øget indsats i forhold til hashhandel, og heraf afledt anden kriminalitet, ligger derfor først og fremmest i de ressourcer der er til rådighed for Skattestyrelsen (økonomiske og personalemæssige, kvantitativt såvel som kvalitativt). Det er en politisk beslutning, om man måtte ønske at afsætte yderligere ressourcer til 3

4 21. november 2015 området, og i givet fald på bekostning af hvilke andre af Selvstyrets forpligtelser og aktiviteter. Ønskes det at Skattestyrelsen skal opprioritere specielt denne opgave indenfor de allerede givne økonomiske og personalemæssige rammer, må man samtidig forholde sig til hvilke andre områder der skal nedprioriteres Omkostninger: Som opfølgning på Naalakkersuisuts besvarelse af det nævnte 37-spørgsmål bad medlem af Inatsisartut Agathe Fontain i 2014 ( 37-spørgsmål nr. 167/2014) Naalakkersuisut fremkomme med en vurdering af, hvilke ressourcer der vil skulle afsættes, såfremt en effektiv ligningsmæssig indsats mod hashhandel og deraf afledt kriminalitet, som beskrevet i Naalakkersuisuts svar af 30. august 2011, ønskes prioriteret. Naalakkersuisut så sig imidlertid ikke umiddelbart i stand til at besvare dette spørgsmål: Hvilke ressourcer der skal afsættes såfremt Skattestyrelsens bistand til Politiets efterforskning af hashrelateret kriminalitet skal opprioriteres er svært at afgøre, idet det vil nødvendiggøre et større kendskab til den konkrete opgave samt opgavens prioritering i forhold til Skattestyrelsens øvrige opgaver. Forslagsstiller har på den baggrund selv måttet estimere, hvor store ressourcer, der vil skulle afsættes: I første omgang vil det skulle afdækkes, hvilke ressourcer der konkret vil skulle anvendes for at gennemføre den omtalte systemudvikling. Naalakkersuisut har som tidligere nævnt ikke med fornøden sikkerhed kunnet oplyse dette, men jeg antager løseligt, at forberedelsesprocessen, som minimum, vil kræve hvad der svarer til 1 ACårsværk. Når der efterfølgende etableres en specialenhed hos skattemyndighederne må denne, i driftsfasen, årligt antages at ville koste minimum 1 AC-årsværk. Det er tænkeligt, at Skattestyrelsen ved effektiviseringer vil kunne finansiere udmøntningen af forslaget indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Jeg mener dog at vi som lovgivere må sande, at såfremt vi ønsker at Skattestyrelsen påtager sig denne opgave, uden at det skal have negativ indflydelse på styrelsens øvrige opgaveløsning, må i det mindste driftsfasen prioriteres ved afsættelse af yderligere midler via Finansloven. Naalakkersuisut har ikke i sit svarnotat anfægtet forslagsstillers estimat. Naalakkersuisut har imidlertid i sit svarnotat vurderet, at udgifterne ved at oprette en egentlig specialenhed rettet mod økonomisk kriminalitet ikke vil stå i et rimeligt forhold til det udbytte, en sådan enhed vil give. I Danmark førte Al Capone modellen alene i 2010 til regulering af skat, moms og afgifter for omkring 37 mio. kr., på grundlag af en undersøgelse af godt 350 rocker- eller banderelaterede personer. Det er indlysende, at gevinsten her i Grønland må påregnes at være betydeligt lavere. I lyset af, at politiet herhjemme i 2013 beslaglagde godt 5,1 mio. kr. og i 2014 knap 4,3 mio. kr. i hash-penge, forekommer det dog umiddelbart nærliggende at antage, at en implementering af forslaget som minimum ville kunne dække udgifterne til 1-2 årsværk. 4

5 21. november 2015 Lovudvalget har på baggrund heraf bedt Naalakkersuisut oplyse, hvad Naalakkersuisut forventer, at oprettelsen af en specialenhed vil koste, og hvor stort udbyttet heraf forventes at være. Om udgifterne har Naalakkersuisut til svar oplyst: Det afhænger af enhedens størrelse. Det kan oplyses at en erfaren skatterevisors årsløn er omkring kr. Dertil kommer omkostninger til overhead, såsom kontorhold, efteruddannelse etc. Overheadomkostningerne blev i forbindelse med skattecentraliseringen i 2007 estimeret til ca. 46 % af årslønnen. Der skal dog gøres opmærksom på, at Skattestyrelsen igennem en årrække ikke har kunnet tiltrække skatterevisorer med de rette kvalifikationer til arbejde i Grønland, hvilket har medført at en væsentlig del af styrelsens revisionsopgaver i dag varetages af Skattestyrelsens medarbejde i Aalborg. En umiddelbar vurdering vil være at hver enkelt medarbejder vil koste mindst kr. årligt i form af lønninger og omkostninger. Det er Skattestyrelsens erfaring, af afdelinger/enhederne ikke må være for små, hvorfor enheden, som minimum, bør bestå af 3 til 5 personer. Om det forventede udbytte har Naalakkersuisut til svar oplyst: Det afhænger af enhedens nærmere opgaver. Er opgaven udelukkende rettet mod indtægter fra økonomisk kriminalitet, vil provenuet være yderst beskedent, som fremført i svarnotatet til førstebehandlingen, idet indtægter som er fremkommet på baggrund af kriminalitet ikke er skattepligtig. Der kan således ikke forventes et økonomisk udbytte, men der kan være andre fordele i form af mindre kriminalitet med mere. Det kan diskuteres om, etableringen af en enhed med den foreslåede størrelse vil have arbejdsopgaver nok, såfremt den kun skal beskæftige sig med økonomisk kriminalitet, eller om de pågældende medarbejdere i stedet skal placeres som en del af revisionskontoret, og have den økonomiske kriminalitet som hovedområde, men i øvrigt bistå revisionskontoret i det omfang tiden tillader. Det kan oplyses at Skattestyrelsen i 2014 har behandlet ligningsdata fra ca selvangivelser, hvoraf Skattestyrelsens revisionsafdeling i 2014 gennemgik godt sager, selskaber og personer, som resulterede i forhøjelser af den skattepligtige indkomst med ca. 220 mio. kr. og nedsættelser af den skattepligtige indkomst med ca. 101 mio. kr. Samlet set har det resulteret i et merprovenu på ca. 40 mio. kr. som fordeles mellem kommunerne og Selvstyret Lovgivningsmæssige og praktiske hindringer: I sit svar på 37-spørgsmål nr. 156/2011 oplyste Naalakkersuisut, som allerede nævnt, at en øget ligningsmæssig indsats for at være blot nogenlunde effektiv vil kræve en betydelig systemudvikling, således at oplysninger fra diverse fagsystemer (skattesystemet, motorregisteret og retsvæsenets register over fast ejendom) kan samkøres. I 37 spørgsmål nr. 167/2014 bad Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain således Naalakkersuisut oplyse, hvorvidt en effektiv ligningsmæssig indsats med henblik på at 5

6 21. november 2015 afdække økonomisk kriminalitet vil kræve udarbejdelse af ny eller ændret lovgivning. Hun spurgte i forlængelse heraf, om det eksempelvis er Naalakkersuisuts opfattelse, at samkøring af de nødvendige fagsystemer (skattesystemet, motorregistret og retsvæsenets register over fast ejendom mv.) kan ske indenfor de nuværende lovgivningsmæssige rammer. Naalakkersuisut svarede, at samkøring af relevante fagsystemer kan foretages indenfor de nuværende lovgivningsmæssige rammer. Også i svarnotet til det omhandlede beslutningsforslag (EM 2015/109) angiver Naalakkersuisut, at samkøring af relevante fagsystemer kan foretages indenfor de nuværende lovgivningsmæssige rammer, og at det derfor ikke er på dette område, at Naalakkersuisut ser de væsentligste udfordringer. Derimod peger Naalakkersuisut på, at alle personer, som er bosiddende i Grønland, ganske vist som udgangspunkt har pligt til at indgive selvangivelse, men ikke til at lave en formueopgørelse. Skattestyrelsen har derfor ikke oversigter over enkeltpersoners formueforhold, og en tilvejebringelse heraf vil kræve lovændringer. Denne indvending har umiddelbart givet udvalget anledning til undren. Blandt de spørgsmål, som udvalget har stillet Naalakkersuisut, er derfor en række spørgsmål til nærmere afklaring af spørgsmålet om Skattestyrelsen mulighed for at tilvejebringe oplysninger om enkeltpersoners formueforhold. Naalakkersuisut giver i sine svar udtryk for at de fortsat mener man ikke er pligtig til at lave en formueopgørelse, og svarer i den sammenhæng følgende: Bestemmelsen i 17, stk. 2 i skatteforvaltningsloven indebærer, at en skatteyder ved indgivelse af sin første selvangivelse skal afgive oplysninger om sin formue. Mange indgiver deres første selvangivelse som helt unge på et tidspunkt, hvor de typisk er uden formue. Skatteforvaltningslovens 17, stk. 2, hjemler ikke en pligt for skatteyderne til at selvangive senere ændringer i formueforholdene. 46 i den tidligere gældende kommuneskattelov var i det væsentlige formuleret på samme måde som skatteforvaltningslovens 17, stk. Meddelelse nr. 45 af 11. september 1975 bør ses i lyset af, at skatten blev indført i 1975 og at første gang skatteyderne skulle indgive selvangivelse var i Meddelelse nr. 45 må anses for forældet og vil blive ophævet Er der reelt et behov for en øget ligningsmæssig indsats til afsløring af hashhandlere m.v.? Naalakkersuisut oplyser i sit svarnotat, at Skattestyrelsen i forvejen har et velfungerende samarbejde med politiet, og at området i forvejen har høj fokus hos Skattestyrelsen og politiet. Yderligere oplyser Naalakkersuisut, at Skattestyrelsen inden for de sidste par år har bistået politiet i sager, og at etablering af en egentlig enhed til afdækning af økonomisk kriminalitet ikke virker relevant i forhold til det eksisterende sagstal. Set i lyset af, at politiet i 2014 registrerede 567 sager om overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, kan antallet af sager, hvor Skattestyrelsen har ydet bistand til politiet dog umiddelbart forekomme meget lavt. Det er muligt, at det nuværende bistandsniveau ikke 6

7 21. november 2015 berettiger til oprettelse af en særlig enhed, men hensigten med forslaget er jo netop at øge bistandsniveauet og at øge den ligningsmæssige indsats med henblik på afsløring af indkomster og aktiver, som er erhvervet på ulovlig vis. Lovudvalget har imidlertid noteret sig, at Naalakkersuisut ikke ser et behov for en øget (ligningsmæssig) indsats på området. Ligeledes har udvalget noteret sig, at Naalakkersuisut i sit svar på 37 spørgsmål nr. 167/2014 giver udtryk for den forventning, at politiet selv vil rette henvendelse til Skattestyrelsen, hvis det har den opfattelse, at Skattestyrelsens bistand til politiets efterforskning af hashrelateret kriminalitet bør opprioriteres. Uanset denne forventning, har udvalget fundet det relevant at anmode Politimesteren i Grønland om en vurdering af forslagets hensigtsmæssighed. I sin besvarelse anfører Politimesteren bl.a. følgende: Jeg tager i nedenstående ikke stilling til, hvorvidt Skattestyrelsen har de fornødne ressourcer eller om en øget aktivitet på området kræver en tilførsel fra ressourcer. Det henhører ikke under mig, at have en holdning hertil. Om der bør oprettes en egentlig specialenhed hos Skattemyndighederne som beskrevet, har jeg ikke umiddelbart en holdning til, idet arbejdet tilrettelæggelse og organisering sikkert kan gøres på mange måder. Jeg er dog ikke i tvivl om, at en øget fokus på ligningsmæssig kontrol kan være en værdifuld indsats mod økonomisk kriminalitet i bred forstand, ligesom eksempelvis en målrettet øget fokus mod borgere, der tydeligvis er i besiddelse af større værdier, der ikke umiddelbart matcher deres indtægt (eller helt manglende indtægt) efter min opfattelse vil kunne være meget værdifuld både for at afsløre eksempelvis sort arbejde og indtægter fra handel med eksempelvis euforiserende stoffer, men bestemt også præventivt. Ligesom befolkningens retsfølelse vil kunne øges, hvis man konstaterer, at Skattemyndighederne aktivt udviser interesse for personer med eksempelvis store biler, fast ejendom og både, uden at have en tilsvarende indtægt. Det skal i den forbindelse understreges, at Skattemyndighederne i modsætning til politiet- kan kontrollere disse sager uden at have en konkret begrundet mistanke Lovudvalgets bemærkninger til Naalakkersuisuts svarnotat: Lovudvalget deler ikke den opfattelse af gældende ret, som Naalakkersuisut giver udtryk for med hensyn til formueopgørelser i svarnotatet under førstebehandlingen, samt i Naalakkersuisuts svar på udvalgets spørgsmål. Efter Lovudvalgets opfattelse er de gældende regler med hensyn til dette helt klare: alle skattepligtige skal, i forbindelse med selvangivelse, oplyse formuen ved indkomstårets udløb. Med hensyn til udtalelsen i svarnotatet fra Naalakkersuisut om, at personer, der oppebærer store indtægter fra ulovlige aktiviteter, næppe oplyser disse til skattemyndighederne, og at det er sandsynligt, at formuegoderne kan være oprettet i eksempelvis ægtefælles navn, taler dette netop for, at disse forhold bør undersøges nærmere. Det må formodes, at disse personer i forbindelse med en undersøgelse af eksempelvis ejerforhold til ejendomme, både eller køretøjer vil have problemer med at redegøre for, hvorledes disse formuegoder er finansieret på lovlig vis. Lovudvalget er enigt i, at efterforskning af konkrete sager med baggrund i konkret mistanke, er en opgave, der hører under Politimesterembedet. Dog er Lovudvalget af den opfattelse, at Skattestyrelsen, som særmyndighed på området, burde yde et bidrag af væsentlig betydning 7

8 21. november 2015 med hensyn til kriminalitetsbekæmpende indsats i forbindelse med økonomiske- og skattemæssige forhold. 5. Lovudvalgets indstilling: Lovudvalget har noteret sig Naalakkersuisuts forbehold og indvendinger i forhold til etablering af en egentlig enhed, men også politimesterembedets vurdering vedr. værdien af en øget ligningsmæssig indsats. Et enigt udvalg fremsætter på denne baggrund følgende ændringsforslag: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at styrke den ligningsmæssige indsats, som har fokus på at afsløre besiddelse af aktiver, hvis værdi står i misforhold til de overfor skattemyndighederne oplyste indtægter. Inatsisartutbeslutningen har blandt andet til formål at bidrage til en styrket indsats mod handel med euforiserende stoffer. Ændringsforslaget stiller Naalakkersuisut frit i forhold til, hvorledes Naalakkersuisut organisatorisk vil gennemføre den styrkede ligningsmæssige indsats. Styrkelsen skal imidlertid være målbar, således at Naalakkersuisuts efterlevelse af inatsisartutbeslutningen kan påvises overfor Inatsisartut. Udvalget opfordrer til, at Naalakkersuisut efter en passende periode evaluerer den styrkede ligningsmæssige indsats og dens resultater, og på denne baggrund igen overvejer, hvorvidt etablering af en specialiseret enhed kan anses hensigtsmæssig. Med disse bemærkninger overgiver Lovudvalget forslaget til 2. behandling. 8

9 21. november 2015 Anders Olsen Formand Siumut Laura Tàunâjik Siumut Michael Rosing Demokraterne Múte B Egede Inuit Ataqatigiit Iddimanngiiu Bianco Inuit Ataqatigiit Bilag: 1. Spørgsmål til Naalakkersuisut i forbindelse med udvalgets behandling af punktet 2. Svar fra Naalakkersuisut 3. Spørgsmål til Politimesterembedet i forbindelse med udvalgets behandling af punktet. 4. Svar fra Politimesterembedet 9

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

27. november 2015 EM2015/110 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

27. november 2015 EM2015/110 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest i forbindelse med EM2016 pålægges at fremlægge en redegørelse, som beskriver hvorledes indsatsen

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2016 omdeler en redegørelse, som gennemgår lovgivningens regler om tilknytningskrav til det

Læs mere

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at ændre folketingsvalgloven således

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende 4. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne

Læs mere

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest (Udvidelse af anvendelsesområde) Afgivet

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 24. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkenmisut FM 2017 at fremlægge en strategi- og handlingsplan,

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2017/122: Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. (Tilskudsforhøjelse)

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland.

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. 21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget har under behandlingen bestået

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

23. april 2010 FM2010/22 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

23. april 2010 FM2010/22 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at indlede forhandlinger med den danske regering med det formål at styrke samarbejdet mellem det danske og

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 10. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til, at folkeskolens uvmaterialers

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet. Lovudvalget. vedrørende 9. november 2016 EM2016/88 BETÆNKNING afgivet Lovudvalget vedrørende : Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkerssuisut pålægges at ophæve Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 5. oktober 2006

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 9. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut, som et led i implementeringen af FN s Handicapkonvention, pålægges

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2. 30. april 2012 FM20121Sl. BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til lnatsisartutbeslutning om udtalelse til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af 2, stk. 1, i landstingslov

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl. Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights.

Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl. Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights. Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Fremsat af Naalakkersuisoq for Sundhed) Afgivet

Læs mere

3. november 2015 EM 2015/33 (FM 2015/33) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

3. november 2015 EM 2015/33 (FM 2015/33) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til inkorporering af FN s Børnekonvention som inatsisartutlov

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

21. november 2015 EM2015/85 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/85 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2014 om ændring af Landstingslov om ind- og udførsel af varer (Adgang til elektronisk indblik i flyselskabernes

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

6. maj 2014 FM 2014/29 og FM 2014/32 (EM2013/29 og EM2013/32) Rettelsesblad. Erstatter tidligere fremsendte betænkning af 3. maj 2014.

6. maj 2014 FM 2014/29 og FM 2014/32 (EM2013/29 og EM2013/32) Rettelsesblad. Erstatter tidligere fremsendte betænkning af 3. maj 2014. Rettelsesblad Erstatter tidligere fremsendte betænkning af 3. maj 2014. Det er under indstillingen til FM 2014/29 tilføjet, at også ATASSUT sammen med Siumut indstiller ændringsforslaget fra Naalakkersuisut

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/05 om indsatsen mod momskarruselsvindel

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

27. november 2015 EM 2015/105 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

27. november 2015 EM 2015/105 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til EM 2016 pålægges at fremlægge en national indsatsplan mod hash.

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Vennetjenester og sort arbejde

Vennetjenester og sort arbejde - 1 Vennetjenester og sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sort arbejde har gennem mange år været i SKAT s søgelys. Men der er tilsyneladende lang vej igen, før det sorte arbejde

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for afskaffelse af det gældende forbud mod indførsel af motorcykler. Afgivet til

Læs mere

Skatteudvalget L 71 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Skatteudvalget L 71 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til Lov om ændring af fondsbeskatningsloven,

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 9. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit 20. mødedag, onsdag den 11. november 2009, kl. 10:00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Mødet er åbnet. I den første

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 21. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forlag til Inatsisartutbeslutning OlU at Naalald{ersuisut bemyndiges at implementere fiskeindustritakster for levering af og vand for landbaserede

Læs mere

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01.

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: 16. januar 2005 01.31.06/05-00095 Landsstyret FORTROLIG Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges inden EM2018 at tage kontakt til det danske justitsministerium med henblik på at få udarbejdet

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale styrelse Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget

Læs mere

9. maj 2016 FM 2016/31 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

9. maj 2016 FM 2016/31 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 9. maj 2016 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkesuisut pålægges at rette henvendelse til Kommuneqarfik Sermersooq med henblik på

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 20. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Læs mere

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det?

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? - 1 Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et af elementerne i regeringens store genopretningsplan for Skat er etablering af

Læs mere