Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018"

Transkript

1 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018

2 Indkomståret 2018 Når du investerer som privatperson, er der forskellige skatteregler alt efter, om du handler for frie midler eller for din pensionsopsparing. Der er også særlige regler for beskatning af unge under 18 år, der investerer deres børneopsparing. Skattereglerne for investeringsbeviser i udloddende investeringsafdelinger (formelt kaldet investeringsafdelinger med minimumbeskatning) svarer stort set til måden man beskattes, når man investerer direkte i enkelte aktier og obligationer. Indberetningen til SKAT er dog mere enkel, da du for hver investeringsafdeling kun skal opgøre en enkelt fondskode, selvom investeringen er spredt på op mod 100 forskellige værdipapirer. Som selvstændig erhvervsdrivende kan du vælge at benytte virksomhedsskatteordningen, og der er særlige regler for aktieselskaber, anpartsselskaber og andre selskabsbeskattede enheder. Beskatningen af udbytter, gevinster og tab afhænger af, om investeringsforeningen er akkumulerende eller udloddende. Hvis den er udloddende, afhænger beskatningen af, hvad investeringsforeningen i overvejende grad investerer i. Gevinst og tab på investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende investeringsafdelinger beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Med virkning fra 1. januar 2006 er der vedtaget en række ændringer i reglerne om beskatning af gevinst og tab på aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. Her beskriver vi de regler, der gælder, når du sælger investeringsbeviser fra og med den 1. januar Der gøres opmærksom på, at informationerne udelukkende er generelle og vejledende, og alene omfatter beskatning ved investering i investeringsforeninger, der er omfattet af UCITS direktivet eller som er børsnoterede. Sparinvest påtager sig intet ansvar for den rådgivning, der ydes og dispositioner, der foretages eller undlades i forlængelse af dette materiale. Du opfordres derfor til at kontakte en skatterådgiver for at få en samlet vurdering af de skattemæssige konsekvenser. Der tages forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl i materialet. Skattemæssige forhold i forbindelse med fusionerne i året findes under afsnittet Fusioner på hjemmesiden.

3 Private I dette afsnit beskriver vi de skatteregler, du som privatperson er omfattet af, når du investerer i investeringsbeviser. Med virkning fra 1. januar 2006 vedtog Folketinget en række ændrede regler for beskatning af afkast af andele i investeringsforeninger. Den ændrede lovgivning afskaffede den såkaldte kr. s regel og tre-års regel for investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger solgt efter den 1. januar Den overgangsbestemmelse, der blev indført i den forbindelse kan fortsat have relevans for eventuelle beviser, der er erhvervet før 1. januar 2006 og som fortsat er i behold. Alle investeringsbeviser anses for børsnoterede i relation til aktieavancebeskatningsloven. Så om en UCITS er børsnoteret eller ej har ikke betydning i relation til aktieavancebeskatningsloven. Beskatningen af aktieindkomst er for skatteåret 2018 henholdsvis 27 % og 42 %, hvilket er det samme som for det foregående skatteår. Grænsen for hvornår det er den lave sats henholdsvis den høje sats finder anvendelse er hævet til kr. For ægtefæller er grænsen kr. Positiv nettokapitalindkomst beskattes i 2018 med ca. 37,8 % for indkomst op til kr. (dobbelte for ægtefæller), og med op til 42 % ekskl. kirkeskat for det der ligger derudover. Du får på de næste sider en generel gennemgang af de gældende regler og de relevante overgangsregler. Informationerne er udelukkende generelle og vejledende, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte din skatterådgiver for at få en samlet vurdering af dine skattemæssige konsekvenser. Beskrivelsen dækker alene personer, der ikke lever af at handle med aktier. Frie midler - fysiske personer Udloddende aktiebaserede afdelinger Beskatningen af gevinst, tab og udbytte fra aktiebaserede afdelinger er uafhængig af hvor længe du har ejet investeringsbeviserne og hvor stor den samlede portefølje er. Gevinst og tab på omsættelige investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger beskattes på samme måde som gevinst og tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Dette gælder uanset, om afdelingen er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Gevinst Gevinster beskattes som aktieindkomst. Aktieindkomst op til kr. (beløbsgrænse i 2018) beskattes med 27 %, mens aktieindkomst herudover beskattes med 42 %. Grænsen for ægtepar er på kr. Til eksempel vil en avance på kr. for enlige blive beskattet med 27 % af de første kr., og med 42 % af de resterende kr. For ægtepar vil de første kr. blive beskattet med 27 % og de resterende kr. vil blive beskattet med 42 %. I eksemplerne er det forudsat, at personen og ægteparret ikke har anden aktieindkomst. Ovenstående beskatning med satserne 27 % og 42 % er gældende for indkomståret Gevinst og tab opgøres og beskattes efter realisationsprincippet. Tab Udbytte Du kan modregne tab i gevinster og udbytter fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og i gevinster og udbytter fra aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger, der beskattes som aktieindkomst. Et overskydende tab overføres til modregning i din ægtefælles gevinster og udbytter fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og i gevinster og udbytter fra aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger, der beskattes som aktieindkomst. Tab herudover fremføres til modregning i tilsvarende gevinster og udbytter i efterfølgende år uden tidsbegrænsning. Det er en betingelse, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af investeringsforeningsbeviserne efter reglerne i skattekontrolloven. Indberetning foretages normalt af fondshandleren eller depotføreren. Udbytte fra aktiebaserede afdelinger beskattes som aktieindkomst. Der tilbageholdes a conto udbytteskat. Indeholdelsesprocenten vil for indkomståret 2018 være 27 %. Hjælp til skatten 3

4 Udloddende obligationsbaserede Indkomst fra obligationsbaserede udloddende afdelinger beskattes som kapitalindkomst, uanset ejertiden. Gevinst Tab Bagatelgrænse Udbytte Eftersom gevinst beskattes som kapitalindkomst, er din skatteprocentafhængig af dine øvrige indkomstforhold, og vil være mellem ca. 26,6 % og 42,7 %. Gevinst og tab opgøres som hovedregel efter realisationsprincippet. Hvis du har valgt at opgøre gevinst og tab på obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked efter lagerprincippet, skal gevinst og tab på investeringsbeviser i obligationsbaserede og blandede udloddende investeringsforeninger også beskattes efter lagerprincippet. Du fradrage realiserede kurstab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsafdelinger i anden kapitalindkomst. Det er en betingelse, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af investeringsforeningsbeviserne efter reglerne i skattekontrolloven. Indberetning foretages normalt af fondshandleren eller depotføreren. Gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger, skal alene medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis årets nettogevinst eller tab sammenlagt med nettogevinst og -tab på visse fordringer og på gæld i fremmed valuta overstiger kr. Bagatelgrænsen gælder for hver ægtefælle, hver for sig. Udbytte fra obligationsbaserede afdelinger beskattes som kapitalindkomst. Dog kan udbyttet indeholde en skattefri andel i det omfang udbyttet hidrører fra gevinster på blåstemplede obligationer, som investeringsafdelingen har erhvervet inden den 27. januar 2010 Akkumulerende afdelinger Gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger beskattes efter lagerprincippet og som kapitalindkomst. Det betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab skal opgøres ved årets udgang, og beskattes i indkomståret. Det er en betingelse for fradrag, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af investeringsbeviserne efter reglerne i skattekontrolloven. Indberetning foretages normalt af fondshandleren eller depotføreren. Læs mere under lagerbeskatning. Hjælp til skatten 4

5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1. januar 2006 Aktiebaserede afdelinger kr.. s overgangsreglen børsnoterede afdelinger UNDER kr.. s grænsen I 2005 da skattefriheden for mindre beholdninger af børsnoterede aktier blev ophævet, blev der samtidig vedtaget to overgangsregler for aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger købt før 1. januar Reglen indeholder to punkter du som privatperson skal holde øje med. Det drejer sig om kroners grænsen og ejertiden. Hvis du pr. 31. december 2005 havde en beholdning af børsnoterede aktier og aktiebaserede afdelinger med en kursværdi på under kroner ( kroner for ægtepar), kan du benytte overgangsreglen, uanset beholdningens tidligere værdi. Ejertid OVER 3 år Kursgevinst: Kurstab: Overgangsreglen betyder i dette tilfælde at gevinster på de børsnoterede aktier og investeringsbeviser i børsnoterede aktiebaserede afdelinger du havde pr. 31. december 2005, vil være skattefri hvis de sælges efter mindst tre års ejertid. Dette gælder uanset, hvilken pris du sælger for. Tilsvarende vil et tab på sådanne aktier og investeringsbeviser heller ikke kunne fradrages eller modregnes. Hvis du pr. 31. december 2005 havde en beholdning af aktier og børsnoterede investeringsafdelinger med en kursværdi på under kr., skal du være opmærksom på at yderligere opkøb i de samme fondskoder kan have betydning for anvendelse af overgangsreglen. Ved salg af en del af beholdningen anses de først anskaffede aktier eller investeringsbeviser for de først solgte. Hvis du sælger fra en beholdning, hvor de ældste investeringsbeviser ikke har været ejet i mindst 3 år, mister du skattefriheden for gevinster vedrørende disse investeringsbeviser. For at undgå dette, kan du med fordel i stedet vælge at købe yderligere investeringsbeviser i en anden afdeling, der har samme investeringsstrategi og risikoprofil som den afdeling eller aktie du ejede pr. 31. december På den måde får du selv indflydelse på hvilke aktier/andele der skal sælges på hvilket tidspunkt. Eksempelvis kan en investor der havde en beholdning af Sparinvest Value Aktier pr. 31. december 2005 med en værdi på under kr med fordel købe Sparinvest Cumulus. Opgørelse af gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser omfattet af overgangsreglen sker efter aktie-for-aktie-metoden. Hvis du i samme afdeling både har investeringsbeviser, der er omfattet af overgangsreglen, og investeringsbeviser, der ikke er omfattet af overgangsreglen, medregnes anskaffelsessummen for investeringsbeviserne omfattet af overgangsreglen ikke ved opgørelse af den skattemæssige anskaffelsessum for investeringsbeviser, der ikke er omfattet af overgangsreglen. Hvis betingelserne for at sælge skattefrit er opfyldt, vil et tab heller ikke kunne fradrages eller modregnes. OVER kr. s grænsen Hvis din porteføljes kursværdi pr. 31. december 2005 oversteg kroner ( kroner for ægtepar) kan du ikke benytte overgangsreglen. Kursgevinst: Alle fremtidige kursgevinster beskattes som aktieindkomst uanset ejertid. Obligationsbaserede afdelinger Akkumulerende afdelinger Ingen overgangsregel Ingen overgangsregel Hjælp til skatten 5

6 Pensionsopsparing Du behøver ikke tænke på skatten i forbindelse med pensionsopsparingen. Dit pengeinstitut laver automatisk beregningen hvert år den 30. november og trækker automatisk skat af afkastet på pensionsopsparingen. Beløbet bliver normalt hævet på kontoen i midten af januar hvert år. Har du spørgsmål i forbindelse med skatteberegningen, skal du kontakte dit pengeinstitut. Afkastet af en pensionsopsparing - det vil sige investeringer tilknyttet en alderspension, en kapitalpension, en ratepension eller en selvpension - beskattes selvstændigt og skal ikke skrives på selvangivelsen. Udbytterne af dine investeringsbeviser sættes også automatisk ind på pensionskontoen uden fradrag af acontoskat. Det samlede afkast (realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab samt udbytter) beskattes med 15,3 %. Hvis beskatningsgrundlaget bliver negativt, beregnes en negativ skat, der kan fratrækkes i skatten i efterfølgende år med positive afkast. Det gør ingen forskel om dine pensionsmidler er placeret i investeringsbeviser fra udloddende eller akkumulerende foreninger. Du skal ikke foretage dig noget i forhold til din selvangivelse. Hjælp til skatten 6

7 Unge under 18 år Investering i investeringsbeviser kan også være en god måde for børn og unge at spare op på. Børn og unge har to muligheder at spare op i Sparinvest. Enten via en børneopsparing eller en almindelig opsparing. Børneopsparing Almindelig opsparing En børneopsparing er skattebegunstiget, da renteindtægter og afkast ikke er skattepligtige i bindingsperioden hele afkastet er dermed skattefrit. En børneopsparing kan investeres helt efter eget valg. Man kan derfor med fordel placere pengene i et eller flere investeringsbeviser. Der skelnes ikke imellem investering i danske eller udenlandske investeringsforeninger for børneopsparingsmidler. Den del af udbyttet fra investeringsbeviser, som er kapitalindkomst, indgår i barnets skattepligtige indkomst. Børn skal først betale skat, når deres skattepligtige indkomst overstiger kr. (personfradraget i 2018 for unge under 18 år). Skal der ikke betales skat, tilbagebetaler skattemyndighederne automatisk tilbageholdt acontoskat, hvis den overstiger 100 kr. Det er muligt, fordi udbyttet og dets skattemæssige fordeling indberettes til skattemyndighederne. Udbytte fra udelukkende obligationsbaserede afdelinger udbetales dog uden acontoskat. Der skal altid betales skat af den del af udbyttet fra investeringsbeviser, som er aktieindkomst, også selvom personfradraget på kr. (2018) ikke er udnyttet. Fortjeneste ved salg af investeringsbeviser er skattepligtig efter de samme principper, som er beskrevet under frie midler. Derfor kan det være en fordel at anbringe barnets frie midler i akkumulerende investeringsforeningsandele. Både løbende afkast og kursstigninger på investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger aflejrer sig i kursstigninger på investeringsbeviserne - og disse kursstigninger beskattes løbende som kapitalindkomst hos barnet efter lagerprincippet. Så længe barnets samlede indkomst ikke overstiger personfradraget ( kr. for børn under 18 år i 2018), skal der ikke betales skat af disse kursstigninger. Sparinvests afdelinger, som er registrerede i Luxembourg, er alle akkumulerende og derfor velegnede til investering af børns frie midler. Gevinst/tab skal skrives på barnets selvangivelse, også i tilfælde af en gevinst, der er omfattet af personfradraget. Gaver fra forældre Hvis barnet har fået investeringsbeviserne som gave af forældrene (herunder stedforældre og plejeforældre) eller de er købt for penge, der er givet som gave af forældrene, skal udbytte beskattes hos forældrene indtil udgangen af det år, hvor barnet fylder 18 år, eller indtil barnet bliver gift forinden. Fortjeneste eller tab ved salg af investeringsbeviserne beskattes derimod hos barnet. Hjælp til skatten 7

8 Virksomhedsordningen Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du vælge at benytte dig af virksomhedsordningen, når du selvangiver årets indkomst. Anvender du virksomhedsordningen, betyder det, at du har delt din økonomi op i en virksomhedsdel og en privatdel. Fra den 1. juli 2005 har det været muligt - udover at investere i obligationer - at investere i investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger omfattet af aktieavancebeskatningsloven 19. Beskatningen sker efter lagerprincippet. Dette betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab skal opgøres ved årets udgang og beskattes i indkomståret. Sparinvest har en række interessante afdelinger, der kan benyttes til virksomhedsordningen. Det er de afdelinger der fremgår som akkumulerende på vores hjemmeside www. sparinvest.dk. Benytter du udbyttebetalende afdelinger i din Virksomhedsskatteordning vil det blive betragtet som privat hævning fra virksomheden. Hvis andelene indgår i virksomhedsordningen, indgår afkastet i virksomhedsindkomst og beskattes på lige fod med øvrig virksomhedsindkomst. Bemærk, at investeringsforeningsbeviserne i de akkumulerende afdelinger ikke i sig selv giver dig mulighed for at anvende virksomhedsskatteordningen. Disse kan således alene omfattes af virksomhedsskatteordningen, hvis du har anden virksomhed, hvor ordningen anvendes.. Hjælp til skatten 8

9 Selskaber Udloddende investeringsforeninger Aktiebaserede investeringsbeviser Overgangsregler Fra og med indkomståret 2010 er gevinst på investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger skattepligtig uanset ejertid. Gevinst beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 22 % (2018) og tab kan fradrages. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Udbytte skal fra 2010 ikke mere opdeles efter underliggende indkomstart og beskattes fuldt ud som almindelig selskabs-skattepligtig indkomst. I forbindelse med de nye regler blev der fastsat overgangsregler, der skal sikre, at gevinst, der ville have været skattefri efter de gamle regler, ikke beskattes. De beskrevne regler gælder for almindelige aktier og for investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger. Uudnyttede tab konstateret på almindelige aktier ejet under 3 år og på investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger kan fremføres til modregning i nettogevinster på: Almindelige aktier Investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger Investeringsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger Gamle tab går således ikke tabt. Hvis der er forbindelse med overgang til lagerbeskatning, blev opgjort et nettokurstab, kan dette ligeledes modregnes i de pågældende fremtidige gevinster... Obligationsbaserede investeringsbeviser Gevinst ved salg beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 22 % (2018), og tab kan fradrages ved opgørelsen af den selskabsskattepligtige indkomst, Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Udbytte beskattes også som almindelig selskabs-skattepligtig indkomst. Ved udbetaling af udbytte fra afdelinger, der alene investerer i obligationer samt finansielle instrumenter mv., vil der ikke blive indeholdt udbytteskat. Akkumulerende investeringsforeninger Aktie- og obligationsbaserede samt blandede afdelinger Gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger er omfattet af aktieavancebeskatningsloven 19 beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab skal opgøres ved årets udgang og beskattes i indkomståret. Der kan ikke ske modregning i en eventuel nettokurssaldo, opgjort i 2010 efter de særlige regler om denne saldo. Læs mere under lagerbeskatning. Gevinst beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 22 % (2018) og tab kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Hjælp til skatten 9

10 Opgørelsesmetoder Opgørelse af gevinst og tab og tidspunktet for beskatning afhænger af, hvad du investerer i, og af, om du skal bruge realisationsprincippet eller lagerprincippet: Realisationsprincippet: Beskatning af gevinster og fradrag for tab sker ved salg eller anden afståelse (realisation) eller ved modtagelse af udbytte. Lagerprincippet: Både realiserede og urealiserede gevinster beskattes hvert år. Derudover er der to metoder til opgørelse af gevinst og tab: Gennemsnitsmetoden Aktie-for-aktie-metoden FIFO-princippet anvendes uanset om opgørelsen af gevinst og tab skal foretages efter gennemsnitsmetoden eller aktie-for-aktie-metoden. Se uddybning af opgørelsesmetoderne på de følgende sider. Gennemsnitsmetoden For fysiske personer skal gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser i udloddende foreninger som hovedregel opgøres efter gennemsnitsmetoden. Dog skal gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser omfattet af kr. s overgangsreglen (pr. 31. december 2005) opgøres efter aktie-for-aktie-metoden. Hvis papirerne stammer fra en beholdning i en afdeling, der ikke er købt på én gang, skal du tage gennemsnittet af købsprisen eller -priserne på alle køb og bruge som anskaffelsesværdi. De enkelte handlers købesum inkl. handelsomkostninger lægges sammen og divideres med antallet af beviser. Din gennemsnitlige anskaffelsespris vil ændre sig hver gang du køber flere investeringsbeviser i samme afdeling, hvor du har beviser i forvejen. Dato Handel Kurs Stk. Handelsomkostninger. (kr.) I alt Køb 111, , Køb 112, , Salg 115, ,00 Stk. Andel I alt Nettoprovenuet af salg 700 stk ,00 Anskaffelsessum køb (700/900) = 0, ,77 Fortjeneste 2.272,23 Bemærk: Nettoprovenu er inkl. omkostninger ved køb og salg. Hjælp til skatten 10

11 Aktie for aktie-metoden Dog skal gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser omfattet af kr. s overgangsreglen (pr. den 31. december 2005) opgøres efter aktie for aktie-metoden. Ved aktie-for-aktie metoden opgøres gevinst og tab som forskellen mellem salgssummen og den faktiske anskaffelsessum for den pågældende aktie eller investeringsbevis. De ældste aktier/investeringsbeviser anses for de først solgte. Hvis aktierne/investeringsbeviserne stammer fra en beholdning, der ikke er købt på én gang, skal hvert køb behandles hver for sig. Antallet af beviser er vigtigt. Stykstørrelsen, som du beregner anskaffelsesværdien af, skal svare til det antal, du har solgt. Anskaffelsessummen beregnes ud fra det enkelte køb. De først købte aktier / investeringsbeviser anses for de først solgte, og hvis salget ikke er dækket af køb nr. 1 tages køb nr. to og så videre. Dato Handel Kurs Stk. For fysiske personer skal alle gevinster og tab (fra den 1. januar 2006) som hovedregel opgøres efter gennemsnitsmetoden. Handelsomkostninger (kr.) I alt Køb 194, , Køb 240, , Salg 420, ,00 Stk. Andel I alt Nettoprovenuet af salg ,00 Anskaffelsessum 1. køb ,00 Anskaffelsessum 2. køb = x (200/400) ,00 Fortjeneste ,00 Bemærk: Nettoprovenu er inkl. omkostninger ved køb og salg. FIFO-princippet Ved salg af aktier og investeringsbeviser benyttes altid FIFO-princippet. FIFO står for "First In First Out". Det betyder, at hvis du sælger ud af en beholdning af bestemte aktier eller investeringsbeviser, anses du skattemæssigt altid for først at have solgt de først anskaffede. Reglen har i dag alene betydning for kr. s overgangsreglen (pr. den 31. december 2005), der er beskrevet under aktie-for-aktie-metoden, da gevinst og tab på investeringsbeviser anskaffet efter 31. december 2005 beskattes ens uanset ejertid. Hjælp til skatten 11

12 Realisationsbeskatning For fysiske personer skal gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser i udloddende foreninger som udgangspunkt opgøres efter realisationsprincippet, dvs. at beskatning udløses ved salg eller anden afståelse. Lagerbeskatning Lagerbeskatning af investeringsbeviser medfører, at Realiserede gevinster og tab beskattes i det skatteår, hvor der er solgt Urealiserede gevinster og tab beskattes i det skatteår, hvor de opstår I de fleste tilfælde vil investeringsforeningen og investor have samme indkomstår (kalenderåret). Er indkomståret forskelligt og er investeringsbeviset optaget til handel på et reguleret marked, vil investors indkomstår skulle lægges til grund. Det er således værdien ved indgangen til hhv. udgangen af investors indkomstår, der er afgørende for beregningen af lagerskatten. Lagerbeskatning for selskaber af investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger Fra indkomståret 2010 lagerbeskattes selskabsinvestorer af investeringer i udloddende investeringsforeninger. Beskatningsgrundlaget opgøres som forskellen mellem kursværdien af investors investeringsbeviser ultimo og primo investors indkomstår. Køb og/eller salg af investeringsbeviser og udlodninger i årets løb medregnes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. Den gevinst/tab, der skal medregnes kan derfor opgøres som følger: Værdien ultimo selskabets indkomstår er summen af: Kursværdien af investeringsbeviser i behold ved årets udgang Udlodninger i årets løb Salgssummen for beviser, der er solgt i årets løb Værdien primo selskabets indkomstår er summen af: Kursværdien af investeringsbeviser i behold ved årets indgang Købssummen for investeringsbeviser købt i løbet af året Selskaber lagerbeskattes både af investeringsbeviser i udloddende og akkumulerende foreninger. Forskellen på lagerbeskatningen består i, at ved investering i udloddende foreninger anvendes værdierne primo/ultimo for investors indkomstår, mens værdierne primo/ultimo for foreningens indkomstår skal anvendes ved investering i akkumulerende foreninger. Denne forskel er gældende for indkomståret 2012, mens reglerne fra og med investors indkomstår 2013 er ændret således, at det i begge tilfælde vil være investors indkomstår, der er afgørende i tilfælde af forskelligt indkomstår. Hjælp til skatten 12

13 Skatteoverblik 2018 Frie midler Sparinvest afdelinger Gevinst Tab 1 Bolig Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer High Yield Value Bonds, Udb. Indeksobligationer INDEX Lav Risiko INDEX Stabile Obligationer Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries Korte Obligationer Lange Obligationer Mellemlange Obligationer MIX Lav Risiko MIX Mellem Risiko MIX Minimum Risiko Nye Obligationsmarkeder Value Bonds 2018 Udb. Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. Value Virksomhedsobligationer Global Højrente Udb. Value Virksomhedsobligationer Nye Markeder Udb. Cumulus Value Danske Aktier INDEX DJSI World INDEX Emerging Markets INDEX Europa Growth INDEX Europa Small Cap INDEX Europa Value INDEX Globale Aktier INDEX Globale Aktier - Etik INDEX Globale Aktier Min. Risiko INDEX Japan Growth INDEX Japan Small Cap INDEX Japan Value INDEX OMX C20 Capped INDEX USA Growth INDEX USA Small Cap INDEX USA Value INDEX Mellem Risiko INDEX Høj Risiko MIX Høj Risiko Momentum Aktier Value Aktier Value Emerging Markets Value Europa Value USA Kapitalindkomst Aktieindkomst 2 Fradrages i kapitalindkomst Fradrag for tab er betinget af, at SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen har modtaget oplysninger om erhvervelse af aktierne mv. Uudnyttet tab i kapitalindkomst kan overføres til kommende indkomstår såfremt der samlet set er negativ skattepligtig indkomst efter evt. modregning hos ægtefælle Kan modregnes eller fremføres i gevinst på tilsvarende investeringsbeviser og i gevinst på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, samt i udbytte fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, og den del af udbyttet fra udloddende aktiebaserede investeringsforeninger, der beskattes som aktieindkomst. Fradrag for tab er betinget af, at SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen har modtaget oplysninger om erhvervelse af aktierne mv. Balance Emerging Markets Corporate Value Bonds Equitas Ethical Emerging Markets Value Ethical Global Value Ethical High Yield Value Bonds European Value Global Convertible Bonds Global Value High Yield Value Bonds Short Duration 2018 INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk, Investment Grade Value Bonds Akk. Lagerprincippet anvendes. Gevinst beskattes som kapitalindkomst og tab kan fradrages i anden kapitalindkomst. Fradrag for tab er betinget af, at SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen har modtaget oplysninger om erhvervelse af aktierne mv. Uudnyttet tab i kapitalindkomst kan overføres til kommende indkomstår såfremt der samlet set er negativ skattepligtig indkomst efter evt. modregning hos ægtefælle 1 Fradrag for tab er betinget af, at SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen har modtaget oplysninger om erhvervelse af aktierne mv. 2 Aktieindkomst op til kr. (2018) beskattes med 27 %. For ægtepar er grænsen Aktieindkomst herudover beskattes med 42 %. Hjælp til skatten 13

14 Long Danish Bonds Momentum Aktier Akk. Procedo Securus Tactical Asset Alloctation Value Bonds /50 Akk. Value Bonds /50 Akk.. Value Bonds Emerging Markets Corporates Value Bonds Global Ethical High Yield Value Bonds - Short Dated High Yield Lagerprincippet anvendes. Gevinst beskattes som kapitalindkomst og tab kan fradrages i anden kapitalindkomst. Fradrag for tab er betinget af, at SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen har modtaget oplysninger om erhvervelse af aktierne mv. Uudnyttet tab i kapitalindkomst kan overføres til kommende indkomstår såfremt der samlet set er negativ skattepligtig indkomst efter evt. modregning hos ægtefælle Pensionsmidler Sparinvest afdelinger Gevinst Tab Alle afdelinger Pensionsbeskatning Virksomhedsskatteordning Sparinvest afdelinger Gevinst Tab 3 Bolig Cumulus Value Danske Aktier Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer High Yield Value Bonds, Udb. Indeksobligationer INDEX DJSI World INDEX Emerging Markets INDEX Europa Growth INDEX Europa Small Cap INDEX Europa Value INDEX Globale Aktier INDEX Globale Aktier - Etik INDEX Globale Aktier Min. Risiko INDEX Japan Growth INDEX Japan Small Cap INDEX Japan Value INDEX OMX C20 Capped INDEX USA Growth INDEX USA Small Cap INDEX USA Value INDEX Globale Aktier INDEX Lav Risiko INDEX Mellem Risiko INDEX Høj Risiko INDEX Stabile Obligationer Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries Korte Obligationer Lange Obligationer Mellemlange Obligationer Momentum Aktier Momentum Aktier MIX Lav Risiko MIX Mellem Risiko MIX Minimum Risiko MIX Høj Risiko Nye Obligationsmarkeder Value Aktier Value Bonds 2018 Udb. Value Emerging Markets Value Europa Value USA Investering betragtes som hævning, derfor ikke relevant 3 Fradrag for tab er betinget af, at SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen har modtaget oplysninger om erhvervelse af aktierne mv. Hjælp til skatten 14

15 Value Virksomhedsobligationer Global Højrente Udb. Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. Value Virksomhedsobligationer Nye Markeder Udb. Investering betragtes som hævning, derfor ikke relevant Balance Emerging Markets Corporate Value Bonds Equitas Ethical Emerging Markets Value Ethical Global Value Ethical High Yield Value Bonds European Value Global Convertible Bonds Global Value High Yield Value Bonds Short Duration 2018 INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk, Investment Grade Value Bonds Akk. Long Danish Bonds Momentum Aktier Akk. Procedo Securus Tactical Asset Allocation Value Bonds /50 Akk. Value Bonds /50 Akk. Value Bonds Emerging Markets Corporates Value Bonds Global Ethical High Yield Value Bonds - Short Dated High Yield Lagerprincippet anvendes. Dette betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab skal opgøres ved årets udgang. Gevinst beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst og tab kan fradrages. Selskaber Sparinvest afdelinger Gevinst Tab Alle afdelinger Lagerprincippet anvendes. Dette betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab skal opgøres ved årets udgang. Gevinst beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst og tab kan fradrages. Hjælp til skatten 15

16 Udbytter og udbytteskat Udbytteskat - fysiske personer, frie midler Medlemmernes beskatning af udbytter afhænger af, om der er tale om udbytte fra udloddende obligationsbaserede eller aktiebaserede afdelinger. Udlodningspligtigt afkast Udbytte fra udloddende aktiebaserede afdelinger Beskatning Aktieindkomst Kapitalindkomst Udbytte fra obligationsbaserede afdelinger Dog skattefrit, hvis det hidrører fra avancer på blåstemplede obligationer, som investeringsafdelingen har anskaffet inden den 27. januar 2010 Oplysningerne indberettes automatisk til skattevæsenet. Kapitalindkomst Beskatning af kapitalindkomst afhænger af dine øvrige indkomstforhold, og kan variere fra ca. 26,6 % op til 42,7 % (i 2018) inkl. kirkeskat. Aktieindkomst Aktieindkomst beskattes i 2018 med 27 % af de første kr. (For ægtefæller er grænsen ) Aktieindkomst herudover beskattes med 42 %. Udbytteskat - selskaber Efter tidligere regler afhang beskatning af udbytte fra udloddende afdelinger af den underliggende indkomst i afdelingen. Fra indkomståret 2010 skal udbytte ikke længere opdeles efter underliggende indkomstart. Fra indkomståret 2010 beskattes udbytte som almindelig selskabsskattepligtig indkomst. Tilbageholdelse af udbytteskat i udbytte udbetalt fra investeringsbeviser til selskaber, sker såfremt der er/har været bare én aktie i afdelingen/andelsklassen i løbet af skatteåret. Dvs. i udbytte for alle Sparinvests udbyttebetalende aktieafdelinger og blandede afdelinger vil der blive tilbageholdt udbytteskat. Udgangspunktet er 27%, men hvis de forhold der står i 33 (Kildeskattebekendtgørelsen kap 9) er opfyldt, er satsen 22%, dvs. at A/S eller Aps får tilbageholdt 22%. Endvidere vil selskaber registreret i en særskilt database i SKAT også alene blive trukket for 22% i stedet for 27%. Databasen findes her: SKAT- tast selv- under fanen SKAT udbytteskat og modtagere tjek udbytteskatteprocent. Sparinvest, september 2018 Hjælp til skatten 16

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indhold Indkomståret 2018... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten FOR DANSK SKATTEPLIGTIGE Danske Invest og skatten Januar 2018 Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Januar 2018 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide Dampfærgevej 26, 2100 København Skatteguide for investering i Investeringsforeningen

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2011 - for private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen for 2017 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2019 1 Skatteguide 2019 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2018

Guide til årsopgørelsen 2018 Guide til årsopgørelsen 2018 Sådan kontrollerer du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til årsopgørelsen for 2018... side 3 Har du solgt beviser i udbytte be talende obligationsafdelinger

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2018 1 Skatteguide 2018 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2018 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2017 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2016 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2009 - for private

Guide til selvangivelsen 2009 - for private Guide til selvangivelsen 2009 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Guide til selvangivelsen for 2016

Guide til selvangivelsen for 2016 DANSKE INVEST 2 Guide til selvangivelsen for 2016 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2016 behandles skattemæssigt Knowledge at work 3 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 4 Investeringsforeningen

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser Carnegie WorldWide Beskatningen af investeringsbeviser 2016 Forord I denne oversigt gennemgås reglerne om beskatning af investeringsandele, der udbydes af Carnegie WorldWide. Oversigten omfatter såvel

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest SICAV

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest SICAV Sparinvest SICAV offentliggør dette prospekt med tilhørende appendix, som følge af at foreningen udbyder den nye andelsklasse, Corporate Value Bonds DKK R, der har forventet første handelsdag på Nasdaq

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest SICAV

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest SICAV Sparinvest SICAV offentliggør dette appendiks til prospektet for Sparinvest SICAV, som følge af at foreningen udbyder 1 ny andelsklasse, Global Convertible Bonds EUR R, der har forventet første handelsdag

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2016 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

DANSKE INVEST OG SKATTEN

DANSKE INVEST OG SKATTEN DANSKE INVEST OG SKATTEN Januar 2016 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Generelt om skat for tradere

Generelt om skat for tradere Generelt om skat for tradere Mange tradere har utvivlsomt en oplevelse af, at det noget sjovere at trade end at lave skatteregnskaber. Men bruger man et øjeblik eller to på at sætte sig ind i, hvordan

Læs mere