Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense"

Transkript

1 University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense Modulordning

2 Indholdsfortegnelse Formål med retningslinjerne... 1 Formål med prøver og eksamen... 1 Obligatoriske opgaver, prøver og eksaminer... 2 Eksamensindstilling tilmelding til og afmelding fra eksamen... 3 Afvikling af prøver og eksaminer... 4 Bedømmelse af stave- og formuleringsevne... 8 Dispensation fra de regler, der alene er fastsat af institutionen... 8 Ansøgning om merit... 8 Regler om klage over eksamen... 8 Eksamensbevis... 9

3 Formål med retningslinjerne Formålet med eksamensretningslinjerne er at samle de generelle regler for afvikling af eksamen ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense, University College Lillebælt. Den konkrete beskrivelse af de enkelte eksaminer; form, hjælpemidler, bedømmelseskriterier mm. fremgår af modulbeskrivelserne Formål med prøver og eksamen Formålet med prøver og eksamener er at dokumentere i hvilken grad eksaminanden opfylder læringsudbytte og krav, der er fastsat for modulerne og uddannelsen. Reglerne for prøver og eksamen er lovmæssigt reguleret af Bekendtgørelsen om prøver og eksamener i erhvervsrettede uddannelser nr af den 24. august Resultaterne fra prøverne udgør grundlaget for, at der kan udstedes et eksamensbevis efter endt uddannelse og danner desuden baggrund for ansøgning om autorisation. Jævnfør bekendtgørelsen skal prøveformerne samlet tilgodese uddannelsens formål, og prøveformerne skal endvidere sikre, at der kan foretages en individuel bedømmelse af eksaminanderne. Prøverne tilrettelægges som individuelle prøver, medmindre andet er bestemt af Undervisningsministeriet og bedømmelsen er altid individuel jf. bekendtgørelse nr. nr Der foretages en bedømmelse af hvert modul. Bedømmelsen kan være en ekstern prøve eller en intern prøve. Bedømmelsen kan bestå af flere deleksaminer. Det vil fremgå af modulbeskrivelsen, hvor meget eventuelle deleksamener tæller i forhold til modulets samlede karakter. Der kan være forudsætninger, der skal være opfyldt for at gå til eksamen fx fremmøde i undervisningen og den kliniske undervisning (angivet som en minimums fremmødeprocent) eller skriftlige opgaver der er afleveret og godkendt. Forudsætninger vil fremgå af den enkelte modulbeskrivelse. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator og censor, hvor censor er beskikket af Undervisningsministeriet. Interne prøver bedømmes af mindst én eksaminator fra uddannelsesinstitutionen jf. bekendtgørelse nr Ved eksaminer, hvori der indgår arbejde i grupper, er de studerende selv ansvarlige for gruppernes sammensætning. Grupperne kan bestå af 2-4 studerende. Den studerendes individuelle bidrag skal fremgå af evt. skriftlige produkt såfremt det skriftlige produkt indgår i bedømmelsesgrundlaget. 1

4 Obligatoriske opgaver, prøver og eksaminer Oversigt over obligatoriske opgaver, interne og eksterne prøver på fysioterapeutuddannelsen fremgår af bilag til studieordningen. Oversigten er endvidere tilgængelig på fysioterapeutuddannelsens hjemmeside og intranet. Eksamensinformation For hvert semester udarbejdes en oversigt over tidspunkter for obligatoriske opgaver, interne og eksterne prøver samt omprøver. Oversigten er tilgængelig på fysioterapeutuddannelsens intranet senest 2 uger inden semestret starter. Tidsplanen offentliggøres på uddannelsens intranet (Fronter). Den studerende er selv ansvarlig for at opsøge information om konkret, individuelt tidspunkt for prøvens afvikling, herunder omprøver. Deltagelsespligt Hygiejne og 1. hjælp kræver 100 % deltagelse i undervisningen. Klinisk undervisning kræver 80 % deltagelsespligt i modul 1, 2, 4 og 7 og 90 % deltagelsespligt i modul 9 og 12. Kravet fremgår også af modulbeskrivelserne. Deltagelsespligt ved den teoretisk del af uddannelsen kontrolleres ved personlig underskrift på deltagerlisten eller mødelisten. Hvis denne regel bliver omgået, ved f.eks. at en studerende underskriver for en anden studerende og at sidstnævnte ikke er tilstede, vil der blive givet en skriftlig advarsel til de involverede studerende. Ved gentagne overtrædelser kan de(n) studerende bortvises fra uddannelsen. Deltagelsespligt ved den kliniske undervisning kontrolleres af den kliniske underviser eller den ansvarlige for det kliniske undervisningsforløb. Eksaminers rækkefølge og gyldighed Eksaminerne afholdes som bestemt i tillæg til studieordningen. Beståede eksaminer kan ikke tages om. Delprøver i en eksamen, som ikke er bestået, kan ikke tages om, når den samlede eksamen er bestået, med mindre det er anført at delprøverne skal bestås særskilt jf. bekendtgørelse nr Den studerende skal inden udgangen af det 1. studieår efter studiestart indstille sig til den eller de prøver, den studerende efter regler fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen eller i studieordningen skal deltage i inden udgangen af studieåret. 2

5 Prøven eller prøverne skal være bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår efter studiestart for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at indstille sig til og / eller bestå prøver eller omprøver, hvis det er begrundet i barsel eller usædvanlige forhold jf. bekendtgørelse nr Alle prøver, der er placeret i de første 3 studieår, skal være bestået ligesom alle obligatoriske opgaver og de kliniske uddannelsesforløb skal være godkendt, før den studerende kan gå til eksamen i bachelorprojektet. Eksterne eksaminer der er godkendt / bestået ved en anden fysioterapeutisk uddannelsesinstitution er gældende og kan ikke tages om. Se også afsnit om meritoverførsel. Eksamensindstilling tilmelding til og afmelding fra eksamen Deltagelse på et modul medfører, at den studerende automatisk er tilmeldt modulets eksamener. Den studerende kan senest 2 uger inden prøven framelde sig. Hvis der er tale om en mundtlig eksamen, der strækker sig over flere dage, er fristen fastsat ud fra første eksamensdag. Afmelding til eksamen sker til studiekontoret på skema til afmelding af eksamen (skemaet kan findes på skolens intranet / Fronter samt på studiekontoret). Reeksamen / omprøve Såfremt en bedømmelse medfører, at en studerende ikke består en eksamen, har vedkommende ret til reeksamen på en af uddannelsesinstitutionen fastsat dato. Den studerende er automatisk tilmeldt reeksamen. Den studerende skal aktivt framelde sig reeksamen, såfremt dette ønskes. Framelding skal ske senest 2 hverdage efter offentliggørelse af eksamensresultat. Datoen for reeksamen vil fremgå af eksamensoversigten for det pågældende semester. Reglerne ved reeksamen er de samme som ved den ordinære prøve. Den studerende kan indstille sig til den samme eksamen 3 gange. Institutionen kan tillade yderligere indstilling, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke usædvanlige forhold jf. bekendtgørelse stk. 4. Studerende, der går til omprøve på grundlag af et gruppefremstillet skriftligt produkt, må udelukkende lave rettelser i den studerendes individuelle bidrag til det skriftlige produkt, der er afleveret til den ordinære prøve, medmindre alle studerende der har udarbejdet produktet har fået karakteren 00 eller lavere. 3

6 Sygeeksamen Studerende, der er forhindret i at gennemføre en prøve på grund af sygdom, indstilles til sygeprøve. Tidspunkt for afvikling af sygeeksamen vil oftest være næste reeksamen eller næstfølgende ordinære prøve. Hvis eksamen består af flere deleksaminer, skal eksaminanden kun aflægge sygeeksamen i den eller de deleksaminer, der ikke er gennemført. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal eksaminanden have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf jf. bekendtgørelse nr Regler for sygemelding inden eller under en prøve Hvis en studerende på grund af sygdom er forhindret i at deltage i eksamen på det fastsatte tidspunkt, skal afbud meddeles til skolens kontor inden eksamenstidspunktet eller snarest muligt. Ved sygdom under eksamen, som medfører at den studerende er nødt til at afbryde opgavebesvarelsen, skal den studerende gøre eksamensvagten opmærksom på sin sygdom, inden eksamenslokalet forlades. Eksamensvagten skal notere klokkeslæt for aflevering samt at den studerende har forladt eksamen på grund af sygdom. Den studerende skal henvende sig til sin egen læge samme dag for at få en lægeerklæring og dernæst kontakte leder eller studievejleder. Den studerende ansøger derefter leder om tilladelse til at gå til sygeeksamen. Afvikling af prøver og eksaminer Prøverne og eksaminer er tilrettelagt således, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerende. Prøverne kan være skriftlige, mundtlige, praktiske, kliniske eller kombinationer heraf. Skriftlig prøve Skriftlige prøver kan afvikles ved: A: Fremmøde og afholdelse på uddannelsesinstitutionen. Skriftlige eksaminer afvikles med eksamensvagter, som skal sikre, at de studerende kun anvender de tilladte hjælpemidler samt at de studerende ikke kommunikerer med hinanden eller personer udenfor eksamenslokalet. Ved alle eksaminer anbefales at møde min. 15 minutter før prøvens start. Den studerende skal altid medbringe sit studiekort til eksamen. Det skal forevises ved indgangen til eksamenslokalet til eksamensvagten. Hvis den studerende ikke medbringer ovenstående legitimation, kan 4

7 vedkommende afvises fra deltagelse i eksamen. Afvisningen registreres som et brugt eksamensforsøg. Prøven er begyndt når uddelingen af opgaver er begyndt og herefter tæller prøvetiden. Under prøven må den studerende ikke forstyrre eller henvende sig til andre studerende. Studerende må ikke forlade deres plads uden først at have kontaktet vagten. Indenfor de første 30 minutter af en skriftlig eksamen må ingen eksaminand forlade eksamenslokalet uden særlig tilladelse fra eksamensvagten, og ingen må forlade lokalet de sidste 15 minutter af eksamen. Når eksamensvagten meddeler at eksamen er slut, skal den studerende ophøre med at skrive på sin eksamensbesvarelse. Det er den studerendes ansvar at sørge for at opgavebesvarelsen er forsynet med holdbetegnelse samt eksamensnummer. Med henvisning til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK. nr af den 24. august 2010.Kap. 5, 19, stk. 6: skal den studerende ved sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Blanket til dette formål vedlægges eksamensopgaven. Overtrædelse af reglerne vedr. hjælpemidler (se nedenfor) opfattes om udfærdigelse af opgaven med uretmæssig hjælp. B Skriftlige prøver som de studerende udarbejder hjemme og som afleveres enten på Fronter eller i papirudgave på institutionen. Alle skriftlige eksamensopgaver som ikke afvikles ved fremmøde på institutionen afleveres via Fronter, dette tjener samtidigt som kvittering for aflevering. Undtaget er bacheloropgaven som afleveres såvel i papirudgave som elektronisk (usb-stick eller lignende) på studiesekretariatet. Med henvisning til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK. nr af den 24. august 2010.Kap. 5, 19, stk. 6: skal den studerende ved sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Det er den studerendes ansvar at opgaven indeholder denne erklæring. En blanket til dette formål ligger tilgængelig på Fronter og kan indscannes og vedlægges besvarelsen. Ved uretmæssig hjælp forstås plagiering af andet materiale eksempelvis tidligere opgaver, materiale på nettet eller bøger. Der henvises til de generelle regler for citater af andet materiale. 5

8 Mundtlige prøver Mundtlige prøver er offentlige tilgængelige. Institutionen kan begrænse adgangen til eksamenslokalet af pladsmæssige hensyn. Studerende, der møder for sent til en mundtlig prøve, vil om muligt få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt i forbindelse med den ordinære eksamensafvikling, alternativt vil omprøven blive afviklet på den fastlagte dato for reeksamen. Omprøven tæller for et eksamensforsøg medmindre institutionen vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Kliniske prøver Eksamen med patientdeltagelse er kun offentlig hvis patienten giver sin tilladelse hertil jf bekendtgørelse stk. 2. Det kliniske undervisningssted kan begrænse adgangen til eksamen af pladsmæssige eller behandlingsmæssige hensyn. Hjælpemidler ved eksamen Det fremgår af modulbeskrivelsen hvilke bøger og eventuelle andre hjælpemidler, der må medbringe i eksamenslokalet og i et eventuelt forberedelseslokale. Det vil ligeledes fremgå hvorvidt hjælpemidlerne vil være til rådighed eller hvorvidt den studerende selv skal medbringe hjælpemidlerne. Det er ikke tilladt at medbringe andre hjælpemidler end de anførte, herunder også mobiltelefon, MP3-afspillere eller andre digitale lagringsmedier. Hvis det under eksamen viser sig, at den studerende har medbragt andet end de tilladte hjælpemidler, kan vedkommende bortvises fra den pågældende eksamen. Studerende kan, hvor det er begrundet i helbredsmæssige forhold eller relevante specifikke funktionsnedsættelser, søge om tilladelse til at medbringe andre hjælpemidler. Studerende kan få hjælp til afklaring af mulighederne via studievejlederne. Ansøgning om den konkrete hjælp skal stiles til leder og sendes til studieadministrationen senest 4 uger inden prøven afvikles. Hvis en studerende i henhold til ovenstående afsnit får tilladelse til at anvende pc er til eksamen gælder følgende regler: den studerende medbringer selv det nødvendige it-udstyr herunder diverse forlængerkabler institutionen er ansvarlig for at der er adgang til el eksaminanden anbringes således at evt. støj generer de øvrige eksaminander mindst muligt uddannelsesstedet tilbyder ingen form for teknisk bistand ved tekniske problemer kan der ikke gives forlænget tid til eksamen eller dispensation til et nyt eksamensforsøg 6

9 pc eren skal være konfigureret således at tastaturklik og anden støj minimeres det er ikke tilladt at aktivere installationer, der muliggør opkobling til internettet eller kommunikere via s, eller anden form for elektronisk kommunikation den studerende skal møde op inden eksamen og sikre sig at udstyret er opstillet, den studerende skal forlade lokalet 15 min inden eksamen og får først adgang til lokalet samtidigt med de øvrige eksaminander it-udstyr må ikke fjernes fra eksamenslokalet, før prøven er slut Særlige prøvevilkår Studerende med særlige forhold, fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller eksaminander med tilsvarende vanskeligheder, har mulighed for at søge om særlige prøvevilkår herunder forlængelse af tiden til besvarelse jf. bekendtgørelse nr Ansøgningen om dette skal vedlægges dokumentation for det særlige forhold og stiles til studierektor og sendes til studiesekretæren, senest 4 uger inden eksamen. Der kan endvidere tilbydes særlige prøvevilkår til eksaminander med et andet modersmål end dansk, hvis det vurderes at dette er nødvendigt for at ligestille eksaminanden med andre jf. bekendtgørelse nr Ansøgningen om dette skal stiles til leder og sendes til studiesekretæren, senest 14 dage inden eksamen. Eksamensresultat Ved skriftlig eksamen offentliggøres resultatet på Fronter. Institutionen udleverer ikke personlige oplysninger over telefonen. Tidspunktet for offentliggørelse af eksamensresultatet fremgår af eksamensoversigten. Ved mundtlig eksamen får den studerende meddelt sin karakter efter endt votering. Overtrædelse af reglerne Overtrædelse af disse bestemmelser behandles efter reglerne om eksamenssnyd i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr Fejl og mangler ved prøver Bliver institutionen opmærksom på fejl eller mangler ved grundlaget for prøver og eksaminer, der kan udbedres, træffer institutionen efter aftale med den underviser der har udarbejdet opgaven, afgørelse om, hvordan udbedring af fejl og mangler i prøven skal ske. 7

10 Hvis der er tale om væsentlige fejl og mangler, tilbydes de studerende en ombedømmelse eller en ny prøve. En ombedømmelse kan ikke resultere i en lavere karakter hvor i mod en omprøve godt kan resultere i en lavere karakter. Hvis der er tale om fejl og mangler af særlig grov karakter, kan leder træffe afgørelse om at annullere den allerede afholdte prøve og foranstalte en ny prøve. Den ny prøve kan resultere i en lavere karakter. Bedømmelse af stave- og formuleringsevne De mundtlige og skriftlige prøver skal jf. bekendtgørelse 1016 af 24/ aflægges på dansk, norsk eller svensk. Der aftales individuelle vilkår for udvekslingsstudenter. Ved bedømmelse af professionsbachelorprojekt skal der udover det faglige indhold også lægges vægt på eksaminandens formulerings- og staveevne, hvis eksamenspræstationen er skrevet på dansk. Hvis ikke dansk er modersmål kan der søges dispensation for bedømmelse af stave- og formuleringsevne. Dispensationsansøgning skal senest ved bacheloropstart stiles til leder og sendes til studiesekretæren. Dispensation fra de regler, der alene er fastsat af institutionen Leder kan, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold dispensere fra de regler, der alene er fastsat af institutionen indenfor de i bekendtgørelse nr. 1016, 4 stk. 2 afstukne rammer. Ansøgning om merit Den studerende kan ansøge om merit ved at indsende en skriftlig og begrundet ansøgning til leder. Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for den del af uddannelsen der søges merit for. Regler om klage over eksamen Klageregler er fastlagt i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 1016, kapital 10 og 11. For uddybning af klagemuligheder samt ankemuligheder henvises til bekendtgørelsen. En klage over en eksamen skal stiles til leder og sendes til studieadministrationen. Sekretariatet videresender klagen til den eller de personer, der skal forestå den videre behandling af klagen. Klagen skal være skriftlig, begrundet og indgivet senest to uger efter, at resultatet af eksamen er offentliggjort. 8

11 Eksamensbevis Institutionen udsteder bevis for gennemført uddannelse. Beviset skal ud over at indeholde oplysninger om den færdiguddannedes navn, cpr. nr. og den udstedende myndighed som minimum angive: uddannelsens betegnelse og hjemmel de enkelte uddannelseselementer angivet i ECTS point de uddannelseselementer, der er aflagt prøve i med angivelse af de opnåede bedømmelser de på anden vis dokumenterede uddannelseselementer meritoverførte prøver eksamenssproget, hvis prøven er aflagt på fremmedsprog bortset fra norsk og svensk den betegnelse uddannelsen giver ret til på dansk og oversat til engelsk Som bilag til eksamensbeviset udsteder institutionen et engelsksproget Diploma Supplement, der er i overensstemmelse med den af EU-kommissionen, Europarådet og UNESCO / CEPES udviklede standardmodel jf. bekendtgørelse nr.1016, 39. Den studerende autoriseres efter bestået eksamen som fysioterapeut i medfør af Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Autorisationsloven) (nr ). 9

Retningslinjer for prøver og eksaminer for studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense samt oversigt over eksamen/prøveformer

Retningslinjer for prøver og eksaminer for studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense samt oversigt over eksamen/prøveformer University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Tillæg til studieordningen, del 1 Retningslinjer for prøver og eksaminer for studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense samt oversigt over eksamen/prøveformer

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i de maritime uddannelser 1)

Bekendtgørelse om prøver i de maritime uddannelser 1) BEK nr 1585 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Generelle regler Du skal medbringe billedlegitimation, som skal forevises på forlangende. Du skal møde senest 15 min før prøvens begyndelse ved skriftlige

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning Eksamensreglerne for Psykomotorikuddannelsen i VIA er udarbejdet som en hjælp til studerende for at give et overblik over relevante regler og informationer omkring eksamener i løbet af studiet. Eksamensreglementet

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Generel vejledning til prøver ved Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Retningslinjer for prøver

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Fysioterapeutuddannelsen UCN Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Beskrivelse af indhold, form og afvikling af modulprøver september 2014 Tillæg til National Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen,

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning Eksamensreglerne for Psykomotorikuddannelsen i VIA er udarbejdet som en hjælp til studerende for at give et overblik over relevante regler og informationer om eksamener i løbet af studiet. Eksamensreglementet

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 3 Grundlæggende biokemi og bioanalyse Intern teoretisk prøve Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Mikrobiologi, biokemi, statistik, kemi, anvendt fysik, biomedicin og

Læs mere

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt Eksamensreglement Gyldig 01.06.2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighed... 3 2. Eksamensansvarlige:... 3 3. Det lovmæssige grundlag... 3 Love:... 3 Bekendtgørelser:... 3 Uddannelsesbekendtgørelser:...

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

UCN Studiekontor. Eksamensregler ved UCN

UCN Studiekontor. Eksamensregler ved UCN UCN Studiekontor Eksamensregler ved UCN Gældende fra 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde... 5 1.1 Anvendelsesområde... 5 1.2 Formålet med prøver... 5 2. Adgang til prøver

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2016 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede prøver og bedømmelse Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

Eksamensreglement. Indhold

Eksamensreglement. Indhold Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksaminer på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på TECHCOLLEGE. Det påhviler de enkelte afdelinger ved uddannelsens start

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve Skaffer sig uretmæssig hjælp eller giver anden eksaminand hjælp til besvarelse, eller

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 4. semester

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

BEK nr 1526 af 16/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017

BEK nr 1526 af 16/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 BEK nr 1526 af 16/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1046 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 2. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 2. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 2. semester

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 2 Indhold Formål... 4 Rammer... 4 Tidsplan... 4 Prøvens udformning...

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere