Program for landudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for landudvikling"

Transkript

1 Program for landudvikling Tag ansvar

2 Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse den 9. maj 2015 Indledning I Danmark bor en stor procentdel af befolkningen på landet, sammenlignet med de øvrige EU-lande. Danmark er imidlertid også et af de EU-lande, der pt. oplever størst flytning fra land til by. Oplevelsen af den tiltagende urbanisering forstærkes af, at tilflytningen til byerne er stærkest omkring de største byer og særligt hovedstadsområdet oplever en markant tilflytning. Selvom Danmark er et lille og tæt beboet land, hvor udkantsbegrebet sammenlignet med vore nabolande kan virke overdrevet, må man konstatere, at der er en udvikling i gang, der rykker på balancen mellem center og periferi, mellem land og by og som giver udfordringer begge steder. Holdninger Land og by virker som hinandens komplementærkræfter i udviklingen af Danmark som et sammenhængende, men mangfoldigt land, hvor de enkelte egne er attraktive på egne præmisser. Urbaniseringen er en overordnet trend, men der er masser af eksempler på egne, der formår at fremstå attraktive ved at koble egne styrker med subtrends, for derigennem at opretholde og skabe bæredygtige lokalsamfund. Afvikling af de offentlige servicetilbud i landdistrikterne er ofte et resultat af en suboptimering, der ikke tager højde for de negative samfundsmæssige følger, økonomiske såvel som sociale. For udvalgte områder kan en strategi med bevidst investering i faciliteter vende udviklingen og gøre et lokalområde økonomisk bæredygtig i en servicemæssig sammenhæng. Det kommunale selvstyre er en styrke både for den enkelte egn og for Danmark som helhed, hvis vi har mod til at lade mangfoldigheden blomstre. Udviklingen i de forskellige egne skal ske ud fra stedbundne potentialer, med egen identitet og kant, snarere end at de på en række generelle samfundsindikatorer kan være gode nok at bo i, målt i forhold til et landsgennemsnit. En strategi for en egn kan baseres på tilpasning til et dalende indbyggertal og/eller på at skabe tilflytning udefra. Den enkelte egn kan tiltrække tilflyttere flere steder fra. Vi kan bl.a. modtage langt flere flygtninge i landdistrikterne. I første omgang kan der indkvarteres flere asylansøgere i tomme skoler, plejehjem og ældreboliger. Ser vi på Danmark udenfor de store byer, samlet set, vil vi dog ikke komme til at se nettotilvækst i indbyggertallet. De samfundsmæssige strukturer, herunder grundlæggende infrastruktur og effektiv og vedkommende offentlig service, er en fælles opgave. Også denne skal tage udgangspunkt i det stedbundne, men niveauet skal opleves meningsfuldt og tilfredsstillende. Desuden må vi blive meget dygtigere til at balancere det nationale og det lokale i varetagelsen af den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed i samfundet på tværs af land og by. 2

3 Den nationale opgave er ikke at kompensere for urbaniseringen eller at bevare det eksisterende på landet, men at skabe de overordnede muligheder for at man kan udvikle sig lokalt på individuelt og fælles plan. Vi skal ikke være bange for at bruge nationale midler til at støtte initiativer fra lokale ildsjæle og nytænkende fællesskaber men vi skal være tilbageholdende med at støtte og opretholde drift i eksisterende, ikke-bæredygtige systemer det bremser udviklingen af det nye. Lad os fremme udviklingen snarere end at hæmme afviklingen. Målsætninger og tiltag Det attraktive land Der er store kontraster mellem land og by. I byen bor man tæt og der er nærhed til kultur, indkøb og offentlig service. På landet er der en lavere befolknings-tæthed, man må køre efter diverse kultur- og servicetilbud. Til gengæld er der en højere naturnærhed og ofte også en oplevet større nærhed til hinanden. For institutioner, butikker og virksomheder, som har et givet antal brugere eller kunder som livsgrundlag, bliver det nødvendige geografiske opland større på landet end i byen til gengæld vil konkurrencen ofte være større inde i byen. Tilsvarende gælder forskellige vilkår for boliger, hvor man i storbyen mangler boliger til en rimelig pris, så ser vi på landet en boligmasse, der er for stor i forhold til efterspørgslen med faldende boligpriser og forfaldne huse til følge. De mange fraflyttede og forfaldne huse i og mellem de små landsbyer er mange steder selvsvækkende ved at lægge en dæmper på det attraktive i området som bosted, og det kalder på en saneringspolitik. Landbruget optager en meget stor del af arealet ude på landet og de meget store marker med monokulturer presser den naturlige mangfoldighed. De efterhånden mange døde gårde, som følge af sammenlægninger, fjerner fornemmelsen af naturnær idyl og lægger snarere en yderligere dæmper på det attraktive i området som bosted. Der skal på yderområdernes egne præmisser ske en gennemgribende fornyelse af landet som bosted på samme måde som man i København har gennemført et omfattende program med byfornyelse i brokvarterne. Der skal rives ned, renoveres og byplanlægges i de mange byer og landsbyer. Vi ønsker at fremme samspillet mellem land og by og vi ønsker at fremme de kontraster og styrker som de to har, hver især. Radikale Venstre vil derfor: fremme en udvikling med at sikre det attraktive fysiske rum på landet via mangfoldigheden i vores natur og sikre adgangen til denne via lokale stier, regionale naturruter og rekreative områder samt nationalparker 3

4 give planloven et serviceeftersyn, så det indenfor en fortsat restriktiv planlov bliver muligt at bo og virke helt almindeligt ved kysterne gøre det mere fleksibelt at ændre status på jord, fx med henblik på at lave jordbrugsparceller i landsbyerne afsætte yderligere midler i samarbejde med private, fonde, kreditforeninger og banker til grøn renovering eller nedrivning af utidssvarende bygninger på landet med henblik på at skabe et mere attraktivt bosted og boligmarked give bedre lånemuligheder til køb af tidssvarende boliger i landdistrikterne uden at bringe realkreditsystemet i fare lempe boligreglerne i landdistrikterne, så man lokalt kan give lov til udlændinges køb af flexbolig skabe økonomisk mulighed for basisfunktioner, som fx folkeskoler, indenfor en rimelig afstand. Det arbejdende land For en stor del af befolkningen er adgang til beskæftigelse afgørende for, hvor attraktivt et sted er at bo. Lokalområdet som arbejdssted er udfordret på landet. Tidligere var der mange jobs i landbruget og i afledte småvirksomheder, men i dag er landbruget maskiniseret og automatiseret i en grad, så den beskæftigelsesmæssige betydning i lokalsamfundet er langt mindre. Landbrugets rolle og i særdeleshed overlevelsesstrategi skal redefineres. Hvor landbruget tidligere har øget velstanden gennem flere producerede enheder pr hektar og person, er tiden kommet til at fokusere på større værditilvækst pr produceret enhed. Der er et stort globalt fokus på lokale fødevarer og på bæredygtige fødevarer sideløbende er der et EU-fokus på omlægning af landbrugsstøtten og vi mener man skal bruge dette momentum til en grundlæggende omlægning af dansk landbrug til en mere bæredygtig og værdiskabende produktion. Vi ser en mere bæredygtig og krydsbefrugtende kombination af bl.a. fødevareproduktion, energiproduktion og turisme/oplevelsesøkonomi som et meget stærkt kort for mange danske landdistrikter i forhold til at skabe nye, attraktive arbejdspladser. Der kan også være helt andre stedbundne potentialer, der kan udfoldes med et lokalt, nationalt eller globalt marked for øje. Oftest er det lokale ildsjæle, der først får øje på disse potentialer. Vi anser det for vigtigt, at man er åbne overfor ideer og projekter, som går ud over den umiddelbare, og for alle åbenbare, nærmeste udviklingszone på en egn, da denne har en tendens til at minde meget om det eksisterende og om de udviklingszoner, som man også ser i de omliggende egne. Det kræver assistance udefra via offentlig og privat finansiering, da det indebærer, at man satser på nytænkning og innovation med en højere risikoprofil end normalt. 4

5 I den forbindelse skal vi have øje for, at selv om strategier og partnerskabsaftaler er gode styreredskaber, må vi ikke overstyre top-down i udviklingen lokalt. Med EU-programmer, partnerskaber mellem regering og region, regionale vækststrategier, vækstforumstrategier og kommunale landdistriktsstrategier og LAG-strategier er der rigeligt af spændetrøjer at skulle indpasse sig i, hvis man har fået en god idé. At der er nogen, der brænder for en idé og at denne person ikke står alene, er ofte en vigtigere faktor end tilpasningen til diverse strategier. Derfor skal der arbejdes med modeller for iværksætteri og for at sikre lokal forankring af udviklingen. Modeller der bygger på den gode idé og på fællesskabet i et lokalsamfund. Adgangen til uddannelse og viden er en afgørende faktor for udvikling. Også på dette område er en balance mellem nærhed og kvalitet, der skal gå op. Vi skal ikke have dårlige skoler i udkantsområder, men vi skal heller ikke tømme egne af Danmark for lærings- og vidensmiljøer. Her er brug for mangfoldige løsninger, hvor vi nogle gange flytter den lærende til det sted, hvor der er læring og andre gange flytter læringen ud til de steder, hvor de lærende er. Nye løsninger i forhold til læring og uddannelse bør i vid udstrækning indtænke koblingen til lokalsamfundets behov for arbejdskraft og viden så den viden man skal bruge lokalt også kan tilegnes lokalt. Om nødvendigt via satellituddannelser eller fjernundervisning koblet på lokal praksis. I modet til at satse på det unikke og kombinere det med ny viden fra forskere og markedet kan ligge kimen til next practise på en række områder så udviklings mulighederne i det dynamiske felt imellem det stedet kan i dag og det reelle potentiale der er, foldes ud i en cirkulærøkonomisk model. Radikale Venstre vil: omlægge yderligere midler indenfor landbrugsstøtten til fremme af udviklingsorienterede tiltag fremfor bevarende tilskudsordninger omlægge beskatning på arbejde til beskatning på bolig fremme investeringer i iværksætteri og cirkulær økonomi skabe ny risikovillig kapital til investeringer i landdistrikterne, herunder fremme landsbyinvesteringsselskaber som et redskab til lokal selvhjælp fremme udviklingen af grønne jobskabende energiprojekter udflytte relevante statslige arbejdspladser over en årrække ændre gødskningsreglerne, så robuste jorde kan tilføres mere gødning sårbare mindre. Det samlede gødningsforbrug øges ikke. Det sammenhængende land Transport er og må være to helt forskellige ting i København og i Thy, når vi ser på de konkrete løsninger. Det vi som borger og bruger kan forvente af det offentlige er dog nogenlunde det samme, nemlig at vi stiller en grundlæggende infrastruktur til rådighed, men at vi som samfund dermed også er med til at vurdere, hvordan det samfundsmæssigt er mest hensigtsmæssigt at folk transporterer sig. I København giver brede cykelstier og en Metro med afgange hver andet minut mening, rent samfundsøkonomisk og det virker for den enkelte borger. Det kan så kombineres med få og dyre parkeringspladser til biler og en roadpricing eller trængselsrings-løsning. I Thy vil der nok være andre, mere fornuftige løsninger, såsom gratis veje og tele- 5

6 taxier til dem der ikke selv kører bil, samt statslige og regionale investeringer i infrastruktur som fx havne og jernbaner. Vi mener, at man med Togfonden og de seneste motorvejs- og broprojekter er kommet meget langt med den grundlæggende fysiske infrastruktur og at fokus fremadrettet skal være på fleksible stedbundne løsninger. IT-infrastruktur derimod er ikke særligt stedbunden eller burde i hvert fald ikke være det. Adgang til højhastighedsinternet for alle vil være et afgørende element i at kunne udvikle landdistrikterne og herunder også helt centralt for effektivt at kunne tilbyde en række af fremtidens digitale offentlige services. Lige adgang til velfærdsydelser er en helt central præmis og igen opnås dette ikke gennem ens løsninger, men kræver intelligente, mangfoldige løsninger med hensyntagen til det enkelte sted. Hvis vi skal tilbyde det bedste indenfor sundhed og uddannelse til alle i tyndt befolkede områder vil der hele tiden være en afvejning af nærhed og kvalitet. Der er et behov for at skabe det mentale og økonomiske rum, som disse løsninger skal udvikles i. Det mener vi ofte det kniber med i kommunerne, hvor for meget af energien bruges på at få en travl drift til (næsten) at hænge sammen i forhold til den viden og den økonomi man har at gøre godt med. Ganske ofte er forhindringen for et initiativ en besked fra myndighederne om at det må man ikke, eller en manglende besked (i tide) om at det må man godt. De mindre danske øer udgør en særlig udfordring i forhold til dette. De 27 småøer og de mindste ikke-brofaste ø-kommuner (Læsø, Samsø, Fanø og Ærø) er tydeligt afgrænsede enheder med en egen identitet, men med en størrelse, som ligger langt under gennemsnittet af danske kommuner. De ender derfor let med at ligge nederst i statistikker for en række generelle samfundsindikatorer bortset fra udgiften til administration, hvor de ligger i top. Øerne er på mange måder oplagte til forsøgsordninger, hvor man giver en høj grad af selvbestemmelse men til gengæld også en høj grad af hjælp til at administrere og overholde/tolke/påvirke lovgivning. Radikale Venstre vil: sikre højhastighedsinternet og mobildækning til alle sikre fri roaming, hvor der er problemer med dækning indføre differentieret roadpricing udvikle forsøgsordninger for øerne med øget central service og ø-råd med vide beføjelser sikre adgang til korte og mellemlange uddannelser i hele Danmark, især skal ungdomsuddannelserne styrkes i de tyndere befolkede områder kortlægge fordele og ulemper ved differentieret taxameterordning på uddannelsesområdet. 6

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Udviklingsplan for landdistrikterne Liv i hele Danmark

Udviklingsplan for landdistrikterne Liv i hele Danmark Udviklingsplan for landdistrikterne Liv i hele Danmark Af: Mette Hjermind Dencker Ordfører for landdistrikter og øer Indledning Dansk Folkeparti har siden partiets stiftelse i 1995 arbejdet for at øge

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

et helt danmark konference april 2012 visioner for vækst

et helt danmark konference april 2012 visioner for vækst et helt danmark konference april 2012 visioner for vækst 1 Et Danmark und fotos jens v. nielsen 2 er forandring De danske landdistrikter og yderområder er en helt særlig kvalitet for Danmark. Ud over de

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne Runavik og Suðuroy Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig

Læs mere