Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DECEMBER 2012 KO KLUSIO ER Hermed følger til delegationerne konklusionerne fra Det Europæiske Råd (den december 2012). EUCO 205/12

2 Det Europæiske Råd nåede til enighed om en køreplan for fuldførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union, baseret på dybere integration og styrket solidaritet. Processen indledes med fuldførelsen, styrkelsen og gennemførelsen af en ny forstærket økonomisk styring samt vedtagelsen af den fælles tilsynsmekanisme og de nye regler om genopretning og afvikling og om indskudsgarantier. Dette vil blive fuldført ved indførelsen af en fælles afviklingsmekanisme. En række andre vigtige spørgsmål vil blive undersøgt yderligere på det Europæiske Råds møde i juni 2013 vedrørende samordningen af nationale reformer, ØMU'ens sociale dimension, gennemførligheden af og de nærmere regler for gensidigt indgåede kontrakter for konkurrenceevne og vækst samt solidaritetsmekanismer og foranstaltninger til at fremme uddybningen af det indre marked og beskytte dets integritet. Gennem hele denne proces vil demokratisk legitimitet og ansvarlighed blive sikret. Det Europæiske Råd igangsatte arbejdet med det europæiske semester 2013 på baggrund af Kommissionens årlige vækstundersøgelse. Det besluttede at iværksætte arbejdet med videreudviklingen af EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og vender tilbage til dette spørgsmål i december I. ØKO OMISK POLITIK Køreplan for fuldførelsen af ØMU'en 1. I lyset af de grundlæggende udfordringer, som Den Økonomiske og Monetære Union står over for, er det nødvendigt at styrke den for at sikre økonomisk og social velfærd samt stabilitet og varig velstand. De økonomiske politikker skal i fuldt omfang være gearet til at fremme en stærk, bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst, sikre finanspolitisk disciplin, forbedre konkurrenceevnen og sætte skub i beskæftigelsen, navnlig ungdomsbeskæftigelsen, så Europa fortsat kan være en særdeles konkurrencedygtig social markedsøkonomi, og så den europæiske sociale model kan bevares. 2. Konsolideringen af ØMU'en afhænger ikke blot af, at dens arkitektur fuldføres, men også af, at der fortsat føres en differentieret, vækstfremmende og sund finanspolitik. Samtidig med at stabilitets- og vækstpagten overholdes fuldt ud kan de muligheder, som EU's eksisterende finanspolitiske rammer giver for at finde balancen mellem behovene for produktive offentlige investeringer og målene vedrørende finanspolitisk disciplin, udnyttes i den præventive del af stabilitets- og vækstpagten. EUCO 205/12 1

3 3. I forlængelse af den foreløbige rapport, der blev forelagt i oktober 2012, har formanden for Det Europæiske Råd i tæt samarbejde med formændene for Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen udarbejdet en specifik og tidsbunden køreplan for gennemførelsen af en egentlig Økonomisk og Monetær Union. Det Europæiske Råd noterer sig det "blueprint", som Kommissionen er fremkommet med, og som indeholder en omfattende analyse af relevante spørgsmål kombineret med en vurdering af de dermed forbundne juridiske aspekter. Det noterer sig desuden bidragene fra Europa-Parlamentet. Det Europæiske Råd fastlægger de næste skridt i processen hen imod fuldførelsen af ØMU'en, baseret på dybere integration og styrket solidaritet for medlemsstaterne i euroområdet. 4. Processen til fuldførelse af ØMU'en vil bygge på EU's institutionelle og retlige rammer. Den vil være åben og gennemsigtig over for de medlemsstater, der ikke anvender den fælles valuta. Gennem hele processen vil det indre markeds integritet blive respekteret fuldt ud, herunder i de forskellige lovgivningsforslag, der fremsættes. Det er også vigtigt at sikre lige vilkår for de medlemsstater, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme, og dem, der ikke gør. 5. Den umiddelbare prioritet er at fuldføre og gennemføre rammerne for stærkere økonomisk styring, herunder sixpack'en, traktaten om stabilitet, samordning og styring og twopack'en. Efter de afgørende fremskridt, der er gjort med de centrale elementer i twopack'en, opfordrer Det Europæiske Råd medlovgiverne til hurtigt at vedtage den. 6. Det haster ligeledes med at gøre fremskridt hen imod en mere integreret finansiel ramme, der kan medvirke til at genetablere normale lånemuligheder, forbedre konkurrenceevnen og bidrage til at gennemføre den nødvendige tilpasning til vores økonomier. EUCO 205/12 2

4 7. Den fælles tilsynsmekanisme udgør et stort kvalitativt skridt hen imod en mere integreret finansiel ramme. Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på den enighed, der blev opnået i Rådet den 13. december, og opfordrer medlovgiverne til hurtigt at nå til enighed, således at den snarest muligt kan gennemføres. Det gentager ligeledes betydningen af de nye regler om kapitalkrav til banker (CRR/CRD), der har højeste prioritet, så der kan udarbejdes et fælles regelsæt, og opfordrer alle parter til at arbejde hen imod enighed om og hurtig vedtagelse af dem. 8. Det Europæiske Råd opfordrer kraftigt medlovgiverne til at nå til enighed om direktivforslagene om genopretning og afvikling og om indskudsgarantiordninger inden juni Rådet forventer på sin side at nå til enighed inden udgangen af marts Når disse direktiver er vedtaget, bør medlemsstaterne gennemføre dem som en prioritet. 9. Det Europæiske Råd ser frem til Kommissionens hurtige opfølgning af forslagene fra højniveauekspertgruppen om strukturen i EU's banksektor. 10. Det er helt påkrævet at bryde den onde cirkel mellem banker og stater. I henhold til erklæringen fra euroområdetopmødet i juni 2012 og konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i oktober 2012 skal der hurtigst muligt i første halvår af 2013 aftales en operationel ramme, herunder definitionen af overtagne aktiver, således at den europæiske stabilitetsmekanisme, når der er etableret en effektiv fælles tilsynsmekanisme, efter en almindelig afgørelse får mulighed for at rekapitalisere banker direkte. Dette kommer til at foregå i fuld overensstemmelse med det indre marked. EUCO 205/12 3

5 11. I en kontekst, hvor tilsynet med bankerne effektivt flyttes til en fælles tilsynsmekanisme, vil der være behov for en fælles afviklingsmekanisme med de nødvendige beføjelser til at sikre, at enhver bank i de deltagende medlemsstater kan blive afviklet ved hjælp af passende redskaber. Arbejdet med direktivforslagene om genopretning og afvikling og om indskudsgarantiordninger bør derfor fremskyndes, så de kan vedtages i overensstemmelse med punkt 8. I disse spørgsmål er det vigtigt at sikre en fair balance mellem hjemlande og værtslande. Kommissionen vil i løbet af 2013 fremsætte et forslag til en fælles afviklingsmekanisme for medlemsstater, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme, som medlovgiverne skal behandle som en prioritet med sigte på vedtagelse i Europa-Parlamentets indeværende valgperiode. Den bør sikre finansiel stabilitet og sikre en effektiv ramme til afvikling af finansielle institutioner, samtidig med at skatteyderne beskyttes i forbindelse med bankkriser. Den fælles afviklingsmekanisme bør baseres på bidrag fra den finansielle sektor selv og omfatte passende og effektive bagstopperordninger. Denne bagstopper bør være finanspolitisk neutral på mellemlang sigt ved at sikre, at man får den offentlige støtte ind igen ved hjælp af efterfølgende afgifter på finansindustrien. 12. For at ØMU'en kan sikre økonomisk vækst, konkurrenceevne i den globale sammenhæng og beskæftigelse i EU og navnlig i euroområdet vil det være nødvendigt nærmere at undersøge en række andre vigtige spørgsmål vedrørende samordning af de økonomiske politikker og euroområdets retningslinjer for de økonomiske politikker, herunder foranstaltninger til at fremme uddybningen af det indre marked og beskytte dets integritet. Med det formål vil formanden for Det Europæiske Råd i tæt samarbejde med formanden for Kommissionen efter en høringsproces med medlemsstaterne på Det Europæiske Råds møde i juni 2013 forelægge mulige foranstaltninger og en tidsbunden køreplan om følgende spørgsmål: a) samordning af nationale reformer: De deltagende medlemsstater vil blive opfordret til i overensstemmelse med artikel 11 i traktaten om stabilitet, samordning og styring at sikre, at alle større reformer af den økonomiske politik, som de planlægger at gennemføre, bliver drøftet på forhånd og, når det er hensigtsmæssigt, samordnet indbyrdes. En sådan samordning skal omfatte alle EU's institutioner i overensstemmelse med EU-rettens krav med henblik herpå. Kommissionen har meddelt, at den agter at fremsætte et forslag til en ramme for forudgående samordning af større reformer af den økonomiske politik i forbindelse med det europæiske semester EUCO 205/12 4

6 b) ØMU'ens sociale dimension, herunder social dialog c) gennemførligheden af og de nærmere regler for gensidigt indgåede kontrakter for konkurrenceevne og vækst: Individuelle ordninger af kontraktmæssig karakter med EUinstitutionerne kan styrke ejerskabet og effektiviteten. Sådanne ordninger skal differentieres alt efter medlemsstaternes specifikke forhold. Dette skal involvere alle medlemsstater i euroområdet, men medlemsstater, der ikke deltager i euroen, kan også vælge at indgå lignende ordninger d) solidaritetsmekanismer, der kan forbedre den indsats, som gøres af de medlemsstater, der indgår sådanne kontraktmæssige ordninger for konkurrenceevne og vækst. 13. Styringen i euroområdet bør yderligere forbedres ved at bygge videre på traktaten om stabilitet, samordning og styring og under hensyntagen til erklæringen fra euroområdetopmødet den 26. oktober Stats- og regeringscheferne fra euroområdet vil blive opfordret til at vedtage en forretningsorden for deres møder på mødet i marts 2013 under fuld overholdelse af artikel 12, stk. 3, i traktaten om stabilitet, samordning og styring. 14. Gennem hele processen forbliver det generelle mål at sikre demokratisk legitimitet og ansvarlighed på det plan, hvor beslutningerne træffes og gennemføres. Eventuelle nye skridt i retning af at styrke økonomisk styring vil skulle ledsages af yderligere skridt hen imod øget legitimitet og ansvarlighed. På nationalt plan vil skridt i retning af yderligere integration af rammerne for finanspolitikken og den økonomiske politik kræve, at medlemsstaterne sikrer passende inddragelse af deres parlamenter. Yderligere integration af politikudformningen og større samling af kompetencer skal ledsages af en tilsvarende inddragelse af Europa- Parlamentet. Nye mekanismer, der øger samarbejdsniveauet mellem de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet i overensstemmelse med artikel 13 i traktaten om stabilitet, samordning og styring og protokol (nr. 1) til traktaterne, kan bidrage til denne proces. Europa- Parlamentet og de nationale parlamenter vil sammen fastlægge tilrettelæggelse og fremme af en konference mellem deres repræsentanter for at drøfte ØMU-relaterede spørgsmål. EUCO 205/12 5

7 Årlig vækstundersøgelse Konklusioner - den december Det Europæiske Råd hilser Kommissionens rettidige forelæggelse af den årlige vækstundersøgelse, der igangsætter det europæiske semester 2013, velkommen. Det er enigt i, at indsatsen på nationalt og europæisk plan i 2013 fortsat bør fokusere på de fem prioriteter, der blev vedtaget i marts i år, det vil sige: fortsættelse af en differentieret og vækstfremmende finanspolitisk konsolidering genetablering af normale lånemuligheder for erhvervslivet fremme af vækst og konkurrenceevne håndtering af arbejdsløsheden og de sociale konsekvenser af krisen og modernisering af den offentlige forvaltning. 16. Rådet vil gennemgå pakken med den årlige vækstundersøgelse mere indgående i overensstemmelse med det kommende formandskabs køreplan og anbefalingerne i formandskabets rapport om erfaringerne fra det europæiske semester 2012 med henblik på at forelægge sine synspunkter for Det Europæiske Råd på mødet i marts Det Europæiske Råd vil derefter nå til enighed om de nødvendige retningslinjer for medlemsstaternes stabilitets- og konvergensprogrammer og nationale reformprogrammer samt gennemførelsen af EU's flagskibsinitiativer. Kommissionen opfordres til at lade en vurdering af arbejds- og varemarkedernes resultater indgå i sin næste årlige vækstundersøgelse med henblik på fremme af beskæftigelse og vækst. EUCO 205/12 6

8 17. Fuldførelsen af det indre marked kan yde et stort bidrag til vækst og beskæftigelse og udgør et centralt element i EU's reaktion på den finansielle, økonomiske og sociale krise. Det Europæiske Råd gjorde status over de prioriterede forslag i akten for det indre marked I og så med tilfredshed på den enighed, der blev opnået blandt de deltagende medlemsstater, om enhedspatentet og om alternativ tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet. Det opfordrer medlovgiverne til at afslutte de resterende sager vedrørende akten for det indre marked I hurtigst muligt. Navnlig bør arbejdet med erhvervsmæssige kvalifikationer, offentlige indkøb, udstationering af arbejdstagere, e-signatur og e-identifikation fremskyndes. For så vidt angår akten for det indre marked II opfordrer Det Europæiske Råd Kommissionen til at forelægge alle centrale forslag senest i foråret Det opfordrer Rådet og Europa-Parlamentet til at give disse forslag højeste prioritet, så de kan vedtages senest ved afslutningen af Europa-Parlamentets indeværende valgperiode. Det er også vigtigt at handle hurtigt i overensstemmelse med Kommissionens meddelelser om gennemførelse af servicedirektivet og om forvaltning af det indre marked. Det Europæiske Råd vil holde nøje øje med fremskridtene med alle forslagene vedrørende det indre marked. 18. Det Europæiske Råd opfordrer til en hurtig behandling af Kommissionens meddelelse om smart regulering og ser frem til offentliggørelsen af den første resultattavle for SMV'er. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med Kommissionens forslag om at lette regelbyrderne og afskaffe forordninger, der ikke længere anvendes som led i dens samlede strategi for smart regulering. Det ser frem til konkrete fremskridt og en rapport herom på mødet i marts EUCO 205/12 7

9 19. Det Europæiske Råd, der minder om stats- og regeringschefernes erklæring fra januar 2012 og konklusionerne af sine møder i marts, juni og oktober, hilser de fremskridt velkommen, der er gjort i løbet af året hen imod en samlet EU-tilgang til ungdomsbeskæftigelse. Det opfordrer Rådet til hurtigst muligt at overveje forslagene i ungdomsbeskæftigelsespakken, navnlig med henblik på at vedtage henstillingen om en ungdomsgaranti i begyndelsen af 2013, samtidig med at der tages hensyn til nationale forhold og behov. Det opfordrer Kommissionen til hurtigt at færdiggøre kvalitetsrammen for praktikophold, etablere alliancen for lærlingeuddannelser og fremsætte forslag til den nye Euresforordning. Rådet, medlemsstaterne og Kommissionen bør sikre en hurtig opfølgning af Kommissionens meddelelse om nytænkning på uddannelsesområdet. II. A DRE PU KTER Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 20. Det Europæiske Råd minder om sine konklusioner fra december 2008 og bemærker, at Den Europæiske Union i vore dages omskiftelige verden må påtage sig et større ansvar for opretholdelse af international fred og sikkerhed for at garantere sine borgeres sikkerhed og sikre fremme af sine interesser. EUCO 205/12 8

10 21. Det Europæiske Råd er i denne henseende fortsat fast besluttet på at øge effektiviteten af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) som et konkret EU-bidrag til international krisestyring. EU spiller en vigtig rolle i sit naboskabsområde og globalt. Det Europæiske Råd minder om, at FSFP-missioner og -operationer er et afgørende element i EU's samlede tilgang i kriseregioner såsom det vestlige Balkan, Afrikas Horn, Mellemøsten, Sahel, Afghanistan og Sydkaukasus, og det er fortsat fast besluttet på at øge deres operationelle virkning og effektivitet. Det minder også om, at FSFP-missioner og -operationer bør gennemføres i tæt samarbejde med andre relevante internationale aktører såsom FN, NATO, OSCE og Den Afrikanske Union, samt partnerlande alt efter, hvad der kræves i den konkrete situation. Det er i den forbindelse af særlig betydning at øge samarbejdet med interesserede partnere i Europas nabolande. 22. For at leve op til sikkerhedsansvaret understreger Det Europæiske Råd, at EUmedlemsstaterne skal være rede til at tilvejebringe fremtidsorienterede kapaciteter, både på det civile område og på forsvarsområdet. Det Europæiske Råd påpeger, at de nuværende finansielle begrænsninger fremhæver det tvingende nødvendige i at styrke det europæiske samarbejde for at udvikle militære kapaciteter og udfylde de kritiske huller, herunder dem, der er blevet afdækket i de seneste operationer. Det understreger også de fordele, et sådant samarbejde kan have for beskæftigelse, vækst, innovation og den industrielle konkurrenceevne i Den Europæiske Union. 23. Det Europæiske Råd opfordrer den højtstående repræsentant, navnlig gennem Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Det Europæiske Forsvarsagentur, og Kommissionen, der alle handler i henhold til deres respektive ansvarsområder og arbejder tæt sammen efter behov, til at udvikle yderligere forslag og tiltag for at styrke FSFP og forbedre de nødvendige civile og militære kapaciteters tilgængelighed og til senest i september 2013 at aflægge rapport om sådanne initiativer med henblik på Det Europæiske Råds møde i december Medlemsstaterne vil blive tæt inddraget gennem hele denne proces. EUCO 205/12 9

11 24. Med henblik herpå fremhæver Det Europæiske Råd bl.a. følgende spørgsmål: Forøgelse af FSFP's effektivitet, synlighed og virkning gennem yderligere udvikling af den samlede tilgang til konfliktforebyggelse, krisestyring og stabilisering, herunder gennem udvikling af evnen til at imødegå nye sikkerhedsmæssige udfordringer styrkelse af EU's evne til at deployere de rette civile og militære kapaciteter og det rette personel hurtigt og effektivt i forbindelse med alle aspekter af en krisestyringsindsats. Fremme af udviklingen af forsvarskapaciteter gennem indkredsning af aktuelle overflødige og manglende kapaciteter og prioritering af de fremtidige krav til europæiske civile og militære kapaciteter fremme af et mere systematisk og mere langsigtet europæisk forsvarssamarbejde, herunder gennem "sammenlægning og deling" af militære kapaciteter, og i den forbindelse systematisk overvejelse af samarbejde fra begyndelsen i medlemsstaternes nationale forsvarsplanlægning fremme af synergier mellem bilaterale, subregionale, europæiske og multilaterale initiativer, herunder EU's "sammenlægning og deling" og NATO's "intelligente forsvar". Styrkelse af Europas forsvarsindustri gennem udvikling af en mere integreret, bæredygtig, innovativ og konkurrencedygtig teknologisk og industriel basis for det europæiske forsvar udvikling af større synergier mellem civil og militær forskning og udvikling, fremme af et velfungerende marked for forsvarsmateriel, navnlig gennem effektiv gennemførelse af direktiverne om offentlige indkøb og overførsler inden for EU, der er åbent for SMV'er og nyder godt af deres bidrag. EUCO 205/12 10

12 25. Det Europæiske Råd vil i december 2013 gennemgå de fremskridt, der er gjort hen imod disse mål, vurdere situationen og på grundlag af sin formands anbefalinger udstikke retningslinjer, herunder ved at fastsætte prioriteter og tidsplaner, for at sikre effektiviteten af EU's indsats med henblik på at leve op til Europas sikkerhedsansvar. Regionale strategier 26. Det Europæiske Råd, der minder om sine konklusioner fra juni 2011 og tager forbehold for evalueringen af begrebet makroregionale strategier, jf. Rådets konklusioner af 13. april 2011, ser frem til Kommissionens forelæggelse af en ny EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav inden udgangen af Det opfordrer endvidere til en hurtig gennemførelse af den reviderede EU-strategi for Østersøområdet. Med henblik på at styrke samarbejdet med nabolandene tilskynder Det Europæiske Råd Rådet til at træffe yderligere foranstaltninger for at udnytte den nordlige dimension og dens partnerskaber fuldt ud. Udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen 27. Det Europæiske Råd glæder sig over og tilslutter sig de konklusioner, som blev vedtaget af Rådet den 11. december om udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen. EUCO 205/12 11

13 Syrien 28. Det Europæiske Råd er forfærdet over den stadig værre situation i Syrien. Det tilslutter sig de konklusioner, som blev vedtaget af Rådet den 10. december. Det Europæiske Råd glæder sig endvidere over resultaterne af det 4. ministermøde i gruppen af Syriens venner den 12. december 2012 i Marrakesh. Det Europæiske Råd pålægger Udenrigsrådet at arbejde med alle muligheder for at støtte og hjælpe oppositionen og muliggøre større støtte til beskyttelsen af civile. Det Europæiske Råd gentager sin holdning om, at en politisk overgang er nødvendig i Syrien på vej mod en fremtid uden præsident Assad og hans illegitime regime. Vi støtter en fremtid, der er demokratisk og inklusiv med fuld støtte til menneskerettigheder og mindretalsrettigheder. Det Europæiske Råd vil fortsætte med at behandle situationen i Syrien som en prioritet. ===================== EUCO 205/12 12

BANKUNIONEN. Relevante konklusioner fra Det Europæiske Råd

BANKUNIONEN. Relevante konklusioner fra Det Europæiske Råd BANKUNIONEN Relevante konklusioner fra Det Europæiske Råd Indhold I. Erklæring fra Euroområdetopmødet - 29. juni 2012... 3 II. Det Europæiske Råd - Bruxelles - 28.-29. juni 2012 - - Konklusioner... 4 III.

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) 13677/15 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2016

Læs mere

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Bruxelles, den 9. marts 2017 (OR. EN) Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Det Europæiske Råd drøftede vedlagte dokument. Det fik støtte fra 27 medlemmer af Det Europæiske Råd, men samlede

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Møde i Det Europæiske Råd den marts 2012

Møde i Det Europæiske Råd den marts 2012 2011-12 EU-note E 26 Offentligt Europaudvalget Det Internationale Sekretariat Til: Dato: Udvalgets medlemmer 5. marts 2012 Møde i Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012 På mødet i Det Europæiske Råd fik

Læs mere

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2015 (OR. en) 14121/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. november 2015 til: delegationerne CSDP/PSDC 617

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. oktober 2008 (OR. en) 14239/08 POLGEN 104 ECOFIN 411 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 13992/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2018

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) 5734/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5188/17 Vedr.: ECOFIN 50

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) 13883/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2017

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9262/15 UEM 197 ECOFIN 403 SOC 365 COMPET 277 ENV 360 EDUC 183 RECH 174 ENER 217 JAI 379 EMPL 238 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2014 COM(2014) 293 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "EUROPÆISK BANKTILSYN TAGER

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0250 (NLE) 13358/15 ECOFIN 801 UEM 386 FORSLAG fra: modtaget: 22. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 20. december 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 20. december 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 20. december 2013 (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 CO'CL 8 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 19.-20. DECEMBER

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME EU'S FINANSPOLITISKE RAMME For at sikre stabilitet i Den Økonomiske og Monetære Union er det nødvendigt, at rammen for at undgå uholdbare offentlige finanser er robust. En reform (som led i sixpack), der

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET 17. marts 2010 Center for Europa Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse Europa 2020 en strategi for

Læs mere

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8735/16 IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. februar 2016 (OR. en) 6622/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: RÅDET (KONKURRENCEEVNE) delegationerne Tidl. dok. nr.: 6260/16 Vedr.: MI 111 COMPET 103

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 23. maj 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 23. maj 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 23. maj 2013 (OR. en) EUCO 75/1/13 REV 1 CO EUR 7 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 22. MAJ 2013

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/0115(NLE) 8.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 Udkast til betænkning Csaba Őry (PE441.223v01-00) om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 311 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Estlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 30. januar 2012 (OR. en) ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 PÅ VEJ MOD VÆKSTFREMMENDE KONSOLIDERING OG BESKÆFTIGELSESFREMMENDE VÆKST

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 28. juni 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 28. juni 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 28. juni 2013 (OR. en) EUCO 104/2/13 REV 2 CO EUR 9 CO CL 6 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 27.-28. JU

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 53 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 53 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 205-6 ERU Alm.del Bilag 53 Offentligt Europaudvalget, Finansudvalget, EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 20. november 205 EU-Kommissionen: Plan

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING DET EUROPÆISKE RÅD Det Europæiske Råd, som består af medlemsstaternes stats- og regeringschefer, tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. februar 2016 (OR. en) 5540/16 CO EUR-PREP 6 POLGEN 7 AG 2 ECOFIN 44 UEM 29 SOC 35 COMPET 22 ENV 26 EDUC 11 RECH 9 ENER 13 JAI 56 EMPL 25 NOTE fra: til:

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) 8400/16 ENER 134 ENV 254 CLIMA 37 COMPET 189 CONSOM 94 FISC 66 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere