LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE"

Transkript

1 LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

2 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN

3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter. Landdistriktspolitikken sætter således rammer og mål for, hvordan Esbjerg Kommune skal arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter, og hvordan vi i Esbjerg Kommune understøtter de mange lokale initiativer og kræfter, der arbejder for levende og attraktive landsbyer og lokalsamfund. Det har været særdeles glædeligt at være vidne til det store engagement og den iderigdom, der har været og er rundt om i kommunens landdistrikter og mindre bysamfund. Et engagement, der giver udtryk for, at landdistrikterne og de mindre bysamfund skal være gode steder at bo og leve. Det engagement ser vi gerne fortsætte, og derfor vil vi fra byrådets side understøtte det lokale arbejde på forskellige måder, således at de mange ideer og ønsker får endnu bedre muligheder for at blive til noget. Netop de mange og utrættelige ildsjæle fortjener, at der er kommunal opbakning. For nogle ideers og ønskers vedkommende er der behov for, at man danner samarbejde på tværs af sognegrænser for at ideerne bliver til bæredygtige projekter. Jeg vil derfor opfordre til, at man lokalt afsøger samarbejdsmulighederne for, hvor det er væsentligt at få etableret bæredygtige projekter. Den foreliggende landdistriktspolitik er blevet til i aktivt samspil med lokalrådene og kommunens borgere. Lokalrådsformændene har været indkaldt til en præsentation af, hvilke tanker og ideer der ligger bag ønsket om en landdistriktspolitik i Esbjerg Kommune samt en diskussion af, hvordan man bedst involverer borgerne. Der har været gennemført 3 dialogmøder bl.a. med henblik på, at borgere kan byde ind med forslag til indholdet i landdistriktspolitikken. Jeg vil gerne takke for interessen og for de mange gode indspark til denne politik. Johnny Søtrup Borgmester Det er samtidig vigtigt at nævne, at vi fra byrådets side kan være behjælpelig med at skabe gode rammer at agere i, men ideerne, initiativerne og engagementet skal komme lokalt fra.

4 4 Hostrup Kokspang Sjelborg Guldager Bryndum Vester Nebel Hjerting Tarp Grimstrup Endrup Vejrup Sønderris Gjesing Skads Sædding Kvaglund Jerne Andrup Ålbæk Bramming Gørding Tjæreborg Esbjerg Allerup Hunderup Sejstrup Jernvedlund Store Darum Vilslev Gredstedbro Hjortlund Jedsted Hillerup Kalvslund Farup Nørre Farup Ribe Obbekær Signaturforklaring: Hovedbyer Mellembyer Øster Vedsted Sønder Farup Lustrup Seem Varming Skallebæk Seem Mejeriby Landsbyer Samfund under 200 indbyggere Lokalråd Mandø Vester Vedsted Råhede Gl. Hviding Høgsbro Egebæk - Hviding Høm Roager Spandet Øster Åbølling Meter

5 RAMMER FOR LANDDISTRIKTSPOLITIKKEN 5 Landdistrikterne og landsbyerne er vigtige ressourcer for Esbjerg Kommune. Dels igennem den natur, som giver kommunen identitet, men også som bosætningsområde, som hjemsted for landbrug, skovbrug og en række mindre virksomheder. Desuden som udflugtsmål for både kommunens egne borgere, men også for turister fra nær og fjern. Ikke mindst optagelsen af nationalpark Vadehavet på UNESCO s verdensarvsliste har skabt bevågenhed og grundlag for en øget turiststrøm. Vi ønsker med en landdistriktspolitik at signalere det vigtige i, at landsbyerne fortsætter med at være dynamiske og levende samfund, som kan være et vigtigt alternativ til byerne som bosætningssteder, hvor det gode liv kan udfolde sig. Der er dog rammer og forhold, som Esbjerg Kommune ikke alene kan ændre. Det gælder f.eks. udfordringer i forhold til mobil- og internetdækning, lånemuligheder til boligkøb eller lovgivning om forhold i landdistrikterne. Her er det op til byrådets politikere og landdistrikternes interesseorganisationer sammen og hver for sig at forsøge at påvirke beslutninger og beslutningstagere. Til gengæld er der andre rammebetingelser Esbjerg Kommune selv har indflydelse på. Vi vil arbejde for kollektive trafikforbindelser til uddannelsesinstitutionerne i kommunen og arbejde for, at tilbuddene i kommunens byer kan benyttes af alle, også selv om man ikke har bil til rådighed. Og ikke mindst ønsker vi der hvor vi har mulighed for det - at understøtte de mange gode lokale initiativer med bl.a. konsulentbistand og økonomiske midler. Det kan ikke understreges tydeligt nok, at den lokale initiativkraft er uundværlig. Ideer og initiativer skal komme fra lokalsamfundene selv. Desuden er det nødvendigt med en vis grad af medfinansiering i form af frivillighed og økonomiske midler. Endelig er det vigtigt, at der etableres tværgående samarbejder dér, hvor det er nødvendigt for at kunne skabe realisme og bæredygtighed i projekterne. Der er i de senere år taget en række initiativer til gavn for landdistrikterne, og disse initiativer er væsentlige bidrag til landdistriktspolitikken for kommunen. Der kan bl.a. nævnes landsbyplaner, mellembyplaner, landsbypedelordning og nedrivningspulje. Nærdemokratimodellen vil fremdeles være rammen for dialog og udveksling af ideer og synspunkter. Danmarks Statistik definerer et landdistrikt som et område, der ligger uden for sammenhængende bebyggelser med mere end 200 indbyggere, men Esbjerg Kommunes landdistriktspolitik er dog tænkt bredere og omfatter hele kommunen uden for Esbjerg by med forstæder og uden for Bramming og Ribe byer, se kortet til venstre. Vi ønsker sikre skoleveje, og vi ønsker at støtte trafiksikker pendling på cykel ved løbende at udbygge stinettet i kommunen.

6 6 De udarbejdede landsby- og mellembyplaner har været meget værdifulde for udformningen af landdistriktspolitikken, da disse planer indeholder de ønsker og forslag, som borgerne i de enkelte lokalsamfund har prioriteret. Også byrådets vision for kommunens fremtidige udvikling Vision 2020 har dannet vigtig baggrund for politikken. Heri står der bl.a.: Vi har fokus på lokalsamfundene Sammen skaber vi en nytænkende kommune, hvor alle involveres og tager ansvar Vi sikrer optimale vilkår for nærdemokrati, frivillighed og medinddragelse, der både giver kvalitet og livskvalitet, Vores fokus på udvikling af lokalsamfundene støtter op om kommunens mangfoldighed og videre: Et af nøgleordene er medborgerskab forstået som medskabelse, medindflydelse og engagement i relevante fællesskaber. Det handler både om frivillighed og generel omsorg for hinanden. Med landdistriktspolitikken sættes der fokus på en række udfordringer og mål i landdistrikterne. Politikken er med til at skabe rammerne for det videre arbejde for det gode liv i landdistrikterne. Landdistrikterne og landsbyerne står over for særlige udfordringer i de kommende år. Befolkningsprognoserne for Esbjerg Kommune forudser, at der vil være et faldende indbyggertal i kommunens landdistrikter. En udvikling, der allerede har stået på i en årrække. Derfor er det vigtigt at fokusere på, hvordan vi bedre kan benytte de potentialer, landdistrikterne har i form af bl.a. smukke omgivelser og aktive borgere og foreninger, der alle er med til at skabe sammenhold og liv. En landdistriktspolitik kan gøre en positiv forskel på en række punkter. Den kan identificere nogle af de udfordringer, der findes samtidig med, at den kan anskueliggøre mulige løsninger, der er på området. Men landdistriktspolitikken er også udarbejdet, fordi landdistrikterne i Esbjerg Kommune i høj grad er med til at skabe kommunens identitet både i forhold til naturoplevelser og bosættelsesmuligheder, men også i forhold til sociale fællesskaber og sammenhold. Landdistriktspolitikken vil blive udmøntet i en handleplan, der vil indeholde mål og anvisninger til handlinger og projekter, som vil blive prioriteret fra

7 VISIONEN 7 VI ØNSKER DYNAMISKE OG LEVEDYGTIGE LOKALSAMFUND SOM VIGTIGE BOSÆTNINGS- ALTERNATIVER TIL KOMMUNENS BYER. LOKALSAMFUNDENE UDVIKLES MED AFSÆT I LOKALT INITIATIV OG ENGAGEMENT.

8 8 PRIORITERINGER Landsbyerne skal stå som livskraftige alternativer til de større byer i kommunen og i nabokommunerne. Det kan aktive borgere bidrage til. Kommunen tilstræber derfor, at de nødvendige rammer for udfoldelsesmulighederne er til stede eller inden for rækkevidde. For at bevare livskraftigheden og udfoldelsesmulighederne gennemgås der i det følgende en række prioriteringer for det videre arbejde i landdistrikterne. 1. Fællesskab, medborgerskab og det gode og sunde liv Vi vil sammen med landsbyerne og mellembyerne arbejde for, at disse er attraktive og livskraftige alternativer til de større bysamfund. Landsbypedelordningen, nedrivningspuljen og ikke mindst idékatalogerne i form af landsby- og mellembyplaner er eksempler på initiativer, der på hver deres måde bidrager til landsbyernes attraktionsværdi. Desuden har LAG midlerne i årene fra understøttet gennemførelsen af en række gode projekter til fremme heraf. Vi vil på det årlige budget afsætte en landdistriktspulje alene til landdistrikterne og en lokalrådspulje til alle lokalråd i kommunen, således at det stadig er muligt at understøtte de gode projekter, der er med til at fremme de prioriteringer landdistriktspolitikken peger på. Lokale initiativer skal sammen med den kommunale opbakning sikre udviklingen i landsbyer og landdistrikter.

9 9 Vi ser også gerne, at lokale initiativer bidrager til at løse udfordringerne i forbindelse med integration af udenlandske borgere. Sammenhold, initiativlyst og de mange aktiviteter er nogle af de største fordele ved at bo i landdistrikterne. Landsbyerne kan det meste selv, når vi støtter op. Vi vil derfor gerne understøtte initiativer, der bidrager til det gode og sunde liv. Det gode liv skal her forstås som det liv, der leves i fællesskab med andre. Specielt initiativer, der fremmer det gode liv blandt seniorer og blandt børn og unge vil blive prioriteret. Vi vil tilstræbe, at der er samlings- og aktivitetssteder i landsbyerne for alle aldersgrupper, hvor der er tilstrækkeligt befolkningsunderlag og understøtte samarbejder mellem flere lokalsamfund, hvor det er nødvendigt for at etablere og opretholde bæredygtige samlings- og aktivitetssteder.

10 10 2. Udvikling og dynamik Vi vil sikre, at de skoler og daginstitutioner i landdistrikterne, der har et fagligt og økonomisk forsvarligt fundament sikres gode udviklingsmuligheder. Det skal være attraktivt at bosætte sig og leve i Esbjerg Kommunes landdistrikter. Derfor skal landsbyerne have attraktive og fleksible udviklingsmuligheder både hvad angår boliger og erhverv, blandt andet for at medvirke til at fastholde befolkningsunderlaget for den offentlige og private service og aktivitet. Vi vil give mulighed for, at der i landsbyerne er mange spændende, attraktive og forskellige bygge- og bomuligheder. Vi ønsker samtidig at fastholde de virksomheder og arbejdspladser, som stadig findes i kommunens landdistrikter, herunder de eksisterende industri-, service- og håndværksvirksomheder. Fremadrettet ønsker vi, at der skabes muligheder for at udvikle nicheproduktion og småskala erhverv i landdistrikterne, særligt i tilknytning til landbrug, turisme og oplevelsesøkonomi. I overensstemmelse med Esbjerg Kommunes Klima- og bæredygtighedspolitik ønsker vi, at der i kommunen til stadighed reduceres i udledning af klimagasser. Derfor er der pilotprojekter med bæredygtige energilandsbyer, og Tjæreborg er demonstrationsprojekt for bæredygtig og intelligent energi. Erfaringerne fra projekterne ønskes udbredt til de resterende landsbyer og mellembyer.

11 11 3. Identitet samt naturen og kulturen tæt på Vi ønsker, at landsbyernes værdier inklusiv historien, kulturen og den omgivende natur skal fremhæves. Vi vil gerne, at landsbyerne giver et godt førstehåndsindtryk og fremstår så attraktive som muligt. Det er først og fremmest byens og borgernes egen opgave, men der er også behov for at vi hjælper med byfornyelse og byforskønnelse. Vi vil derfor, hvor der er behov og interesse, bidrage med støtte til bygningsforbedring, byfornyelse, råd og vejledning indenfor givne rammer. Vi vil arbejde for, at alle landsbyer skal have let og sikker adgang til de nærliggende naturoplevelser. Naturen er en af de vigtigste attraktionsværdier ved at bo i landdistrikterne. Der er allerede mange muligheder for friluftsliv og naturoplevelser, som vil kunne udbygges gennem en målrettet indsats. Der skal således være områder, der appellerer til stille oplevelser og områder, hvor der gives plads til leg og bevægelse. Men det er ikke tilstrækkeligt, at det kun er i landdistrikterne, at der er kendskab til lokalområdernes særlige identitet og kvaliteter. Vi ønsker at det vægtes højt, at kendskabet til den særlige identitet og kvaliteter udbredes. Landdistrikterne rummer en mangfoldighed af boformer og attraktive, levende landsbymiljøer, der har fokus på fællesskab og trygge opvækstvilkår for børn og unge. Disse værdier og den gode fortælling herom skal markedsføres overfor kommunens øvrige indbyggere, potentielle tilflyttere, erhvervslivet og turister. Der er et behov for synliggørelse, og det mål kan bedst opnås ved at bruge mange forskellige platforme. Desuden skal kulturen blomstre. Kulturelle tilbud hører ikke kun til i byerne. Teater, musik, kunst og foredragsarrangementer er og skal fortsat være en del af oplevelsesmulighederne i kommunens landdistrikter, hvor der er grundlag for det. Der skal arbejdes for at tilgængelighed til aktiviteter og oplevelser af kulturel karakter både på amatørniveau og på mere professionelt niveau fortsat udbygges.

12 Esbjerg Kommune Kommunikation 2015

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere