Udkast til 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på Islevgård Allé 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på Islevgård Allé 5"

Transkript

1 CERVOGRUPPEN ApS Lille Gråbrødrestræde 1 1 th 5000 Odense C 21. november 2016 Udkast til 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på Islevgård Allé 5 Firmaet JordMiljø A/S har på vegne af bygherre Cervogruppen ApS med brev af 25. august 2016 søgt om tilladelse til at udføre bygge- og anlægsarbejde samt ændre arealanvendelsen på Islevgård Allé 5, 2610 Rødovre, matr. 1oa, Islev By, Iselv og matr. 1aq, Islev By, Islev. Begge matrikler er delvist kortlagte på V2 i henhold til Jordforureningsloven 1 og er offentligt indsatsområde 2 ifølge lovens 6. Hvorfor skal I have en tilladelse? Rødovre Kommune skal sikre, at forureningen ikke udgør en risiko i forhold til grundvand og overfladevand og at den ikke påvirker menneskers sundhed. Der kræves tilladelse til projektet, da I ønsker at bygge boliger samt ændre arealanvendelsen Tilladelse til projektet Rødovre Kommune har vurderet jeres ansøgning og giver hermed tilladelse til projektet i henhold til Jordforureningslovens 8, stk. 1 og 2. Tilladelsen gives under forudsætning af, at de tilknyttede vilkår overholdes. Tilladelsen gælder 1 år regnet fra dateringen af denne afgørelse. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal I søge om tilladelse på ny. Rødovre Kommune gør opmærksom på Miljøkontoret Rødovre Parkvej Rødovre Kontakt Sagsbehandler Peter Christiansen Telefon Reference Side 1 af 11 at alle udgifter til undersøgelser m.m., der er forbundet med tilladelsen, skal betales af grundejer at tilladelsen ikke fritager jer fra at søge om andre tilladelser, som er nødvendige for projektet, f.eks. byggetilladelse, udledningstilladelse etc. at ny forurening, der opdages undervejs i projektet, straks skal indberettes til Rødovre Kommune. At Arbejdstilsynets regler om jordforurening skal overholdes Jord, der ønskes bortkørt fra grunden, skal anmeldes til Rødovre Kommune via Jordweb. Opgravede belægninger, olietanke og andet affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Rødovre Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. 1 Lovbekendtgørelse nr. 434 af 13. maj 2016 af lov om forurenet jord. 2 Arealet ligger i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg eller på et areal med bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhus-grund eller institution

2 Opgravet forurenet jord må ikke genindbygges eller flyttes rundt på grunden, uden at Rødovre Kommune har vurderet om en tilladelse efter 19 i Miljøbeskyttelsesloven er nødvendig og i givet fald meddelt en tilladelse. Afledning af forurenet vand (grund-, dræn- og overfladevand) til kloak eller recipient kræver tilladelse fra Rødovre Kommune. Boringsbekendtgørelse nr af 26. juli 2007 vedrørende udførelse og sløjfning af boringer, skal overholdes. Endelig gør Rødovre Kommune opmærksom på, at I ikke kan klage over tilladelsen til andre myndigheder. I kan læse mere under Klage og søgsmål senere i brevet. Rødovre Kommunes vilkår til projektet Generelle vilkår 1. Det indsendte projekt skal udføres, som det er beskrevet i ansøgningen med de justeringer, der fremgår af nedennævnte vilkår. 2. Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden et år efter tilladelsens dato, jf. Jordforureningslovens 8, stk Rødovre Kommune skal have modtaget en tidsplan for projektets gennemførelse senest en uge inden opstart. 4. Rødovre Kommune skal løbende holdes orienteret om projektets fremdrift og straks kontaktes, hvis projektet ændres, eller hvis der konstateres nye forureningsforhold. Vilkår for at undgå kontakt med forurenet jord 5. På alle arealer, hvor rene materialer lægges på forurenet jord, skal der adskilles med markeringsnet af hensyn til senere anlægsarbejder. 6. På alle arealer uden fast belægning skal der være mindst 50 cm ren jord. Tilført jord skal være dokumenteret ren inden udlægning (se vilkår om dokumentation for rene materialer). Laget af ren jord og adskillelsen mod den forurenede jord skal vedligeholdes, så dette vilkår altid er opfyldt. Der kan sås græs, tilplantes eller lignende for at opretholde tykkelsen af det rene dæklag. 7. Den påkrævede afdækningsdybde på udearealerne skal dokumenteres i de tilfælde, hvor der er udlagt ren jord. De angivne afdækningsdybder er efter kompaktering eller sætning. Afdækningsdybden skal kontrolleres ved nivellement før og efter udlægning af de rene materialer. Alternativt skal der udføres kontrolgravninger efter udlægningen. Dokumentationen udføres i begge tilfælde i net på max. 10x10 m. Foto med målestok skal vedlægges dokumentationen. Dokumentationen skal fremsendes til Rødovre Kommune som en del af afrapporteringen under bilag 2. Side 2 af 11

3 Vilkår til sikring af indeklima og grundvand 8. Inden der bygges i de byggefelter, der ligger i det kortlagte område, skal der udtages poreluftsprøver. Prøverne skal analyseres for kulbrinter, BTEX er, chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf. 9. Hvis poreluftprøverne udtaget efter vilkår 9 viser uacceptable koncentrationer, skal bygherre udarbejde forslag til afhjælpende foranstaltninger. Forslaget skal godkendes af Rødovre Kommune og Region Hovedstaden og færdiggøres inden der kan bygges boliger i de pågældende byggefelter. 10. Forureningen med oliestoffer, der er påvist omkring boring B8 skal afgraves ned til mindst 2,5 m. dybde. Afgravningen skal dokumenteres med prøver i side og bund der analyseres for olie og BTEX er. Analyserne skal sendes til Rødovre Kommune senest 14 dage efter, at de er taget. Hvis der efterlades forurening, skal denne afgrænses og der skal udarbejdes risikovurdering i forhold til indeklima og grundvandsressourcen. Hvis risikovurderingen viser, at der er risiko for overskridelser af grænseværdier for olie i forhold til indeklima eller forurening af grundvandet, skal der udarbejdes forslag til yderligere afværge. Forslaget skal godkendes af Rødovre Kommune og Region Hovedstaden. Afhængigt af resultaterne, kan Rødovre Kommune stille nye vilkår om afhjælpende foranstaltninger eller yderligere afgravning af forurening. 11. Forureningen med oliestoffer påvist i B30 i 2,5-4 m u.t, skal afgraves, da arealet ændres fra befæstet til ubefæstet. Afgravningen skal dokumenteres med prøver i side og bund der analyseres for olie og BTEX er. Analyserne skal sendes til Rødovre Kommune senest 14 dage efter, at de er taget. Hvis der efterlades forurening, skal denne afgrænses og der skal udarbejdes risikovurdering i forhold til grundvandsressourcen. Hvis risikovurderingen viser, at der er risiko for forurening af grundvandet, skal der udarbejdes forslag til yderligere afværge. Forslaget skal godkendes af Rødovre Kommune og Region Hovedstaden. Vilkår til jordhåndtering 12. Alt jordarbejde, herunder opgravning af forurenet jord, prøvetagning, klassificering, beregning m.v. samt efterfølgende udlægning af ren jord, skal udføres under et kvalificeret miljøteknisk tilsyn. Jordprøver skal udtages på en måde, så tabet af flygtige stoffer reduceres mest muligt. Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6, 1998 og nr. 8, 2000 skal i øvrigt følges. 13. Alle analyser skal udføres på et laboratorium, som er akkrediteret til at udføre de pågældende analyser. Udtagning og opbevaring af jordprøver skal følge Vejledning fra Miljøstyrelsen nr , Prøvetagning og analyse af jord. 14. Forskellige forureningsklasser og forureningskomponenter må ikke sammenblandes under håndteringen. 15. Udgravningen skal indhegnes fra starten af entreprisen for at hindre kontakt med den forurenede jord. Side 3 af 11

4 Vilkår om dokumentation for rene materialer 16. Tilført jord skal være dokumenteret ren ved oplysninger om oprindelsessted samt hvilke aktiviteter, der er foregået på oprindelsesstedet (historik). Ovennævnte oplysninger danner grundlag for en vurdering af omfanget af kontrolanalyser af jorden for relevante stoffer. Der skal udtages prøver i henhold til vedlagte bilag 1. Vilkår om dokumentationsrapport 17. Senest fire uger efter jordarbejdets afslutning, skal det udførte jordarbejde rapporteres til Rødovre Kommune. 18. Rapporteringen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af jordhåndteringen, genindbygning af rene materialer samt en risikovurdering af efterladt forurening. I vedlagte bilag 2 findes en uddybende beskrivelse af hvad rapporten skal indeholde. I det følgende beskrives 1. Grundlag for tilladelsen 2. Beskrivelse af projektet 3. Rødovre Kommunes vurdering af projektet 4. Klage og søgsmål 1. Grundlag for tilladelsen Projektet og forureningens omfang er beskrevet i følgende materiale: Ansøgning af den 25. august 2016 fra JordMiljø A/S Supplerende oplysninger fra JordMiljø A/S af 24. oktober 2016 Region Hovedstadens kortlægningsmateriale, herunder rapporter fra tidligere undersøgelser Region Hovedstadens høringssvar af 25. oktober Beskrivelse af projektet Projektet omfatter byggeri af boliger på to matrikler, der er delvis kortlagte på V2 på baggrund af undersøgelser i forbindelse med en tidligere losseplads. Der skal i alt opføres over 74 boliger fordelt på 23 bygninger. Heraf ligger fire bygninger på det kortlagte areal og fire bygninger delvis på det kortlagte areal, se kort 1. I alt ligger 21 boliger helt eller delvis på det kortlagte areal. Bygningerne opføres uden kælder. Størstedelen af det kortlagte areal udlægges til åbne fællesarealer. Der er ikke planer om at få udtaget hele eller dele af arealet af kortlægningen. Hvis dette undervejs i projektet alligevel kan blive aktuelt, skal forløb og dokumentationskrav aftales med Rødovre Kommune og Region Hovedstaden, der er kortlægningsmyndighed. De to matrikler udgør i alt et areal på ca m 2 og det kortlagt areal udgør m 2, der er kortlagt på V2. Side 4 af 11 Forurening Der er i forbindelse med nuværende projekt og tidligere undersøgelser, udført boringer til jord- og vandprøver samt poreluftundersøgelser. Udover de foreliggende resultater udtages der dokumentationsprøver i byggefelterne på det kort-

5 lagte areal efter udgravning. Der er i 2016 udtaget 54 jordprøver fra 13 boringer. I 11 af prøverne er der fundet forurening svarende til klasse 4-jord. Jorden er forurenet med tjærestoffer, kulbrinter og tungmetaller. I syv af de elleve prøver er der fundet benz(a)pyren over afskæringskriteriet (koncentrationer mellem 5,3 og 15 mg/kg TS) svarende til overskridelser med en faktor 2-5. Der er fundet olie der overskrider afskæringskriteriet i 3 ud af de 13 boringer, Koncentrationen af C 20-C 35 ligger på mg/kg TS, svarende til en overskridelse på op til en faktor 4,5. I boring B30 er der påvist både lette og tunge kulbrinter i en dybde fra 2,5-4 m under terræn. Der er ikke defineret kriterier for, hvornår jorden er forurenet med lettere kulbrinter, men for de tungere kulbrinter svarer koncentrationerne til forurenet jord. Den totale kulbrintekoncentration ligger på mg/kg TS. I to prøver er der fundet zink over afskæringskriteriet på henholdsvis 1800 og 5100 mg/kg TS, svarende til en overskridelse på en faktor 1,8-5,4. I de syv filtersatte boringer er der fundet BTEX er, men ikke i koncentrationer der overstiger drikkevandskvalitetskriteriet. I fire ud af syv boringer, er der fundet totalkulbrinter, der overskrider drikkevandskvalitetskriteriet. Tre af prøverne overskrider med en faktor 1,5-2,5 mens den sidste prøve på 1200 mikrogram/liter overskrider kriteriet med en faktor 130. Der er tidligere i forbindelse med kortlægningen fundet chlorerede opløsningsmidler i grundvandet. I forbindelse med den nyeste undersøgelse er der i de syv filtersatte boringer fundet både chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf. I de fleste tilfælde ligger koncentrationerne under detektionsgrænsen eller en faktor under drikkevandskvalitetskriteriet. Højeste koncentration i forhold til kriteriet er nedbrydningsprdouktet vinylchlorid, der med en koncentration på 0,032 mikrogram/liter ligger en faktor 8 under kriteriet for drikkevand. Der er udført 15 poreluftprøver samt en referenceprøve. Der er fundet BTEX er i mange af prøverne, men afdampningskriteriet er kun overskredet i tre prøver; i to af prøverne er overskridelsen på henholdsvis 2 og 5 gange afdampningskriteriet. I den sidste prøve er overskridelsen på en faktor 175. To prøver overskrider afdampningskriteriet for totalkulbrinter med en faktor 2,7-6,3. Som hovedregel er der ikke problemer i forhold til byggeri med betongulve, hvis overskridelsen er mindre end 100 gange afdampningskriteriet. I poreluftprøven PL9 er afdampningskriteriet for benzen overskredet med en faktor 100. Prøvestedet ligger lige på kanten af det kortlagte område. For chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf, er der i en ud af de 15 prøver en overskridelse af afdampningskriteriet. 1,2 Dichlorethan overskrider kriteriet med en faktor 5,7 i én prøve. Alle andre resultater ligger under afdampningskriteriet. Side 5 af 11 Risikoberegninger og foreslåede foranstaltninger JordMiljø A/S foreslår at der i forbindelse med fund af den kraftige kulbrinteforurening omkring boring B8 afgraves jord til 2,5 meters dybde. Herefter udtages der jordprøver i bunden af udgravningen samt siderne ind mod byggefeltet. Herefter

6 vil risiko for påvirkning af grundvandsressourcen blive vurderet i samråd med Rødovre Kommune og Region Hovedstaden. Det er ligeledes planen, at der efter endt udgravning i byggefelter udtages poreluftsprøver. Dette skal sikre, at der ikke er risiko for indeklimaproblemer efter byggeriet. På alle udendørs arealer vil der være en halv meter ren jord, enten ved udlægning på eksisterende terræn eller ved udskiftning af den øverste halve meter jord. JordMiljø A/S vurderer ud fra de udførte poreluftundersøgelser, at der ikke er risiko for eksponering af forureningskomponenter via udeluften. Projektet medfører, at der efterfølgende vil være større arealer, der ikke er befæstet. Dette kan medføre en øget nedsivning til grundvandet af uønskede stoffer. 3. Rødovre Kommunes vurdering af projektet Rødovre Kommune vurderer, at projektet kan gennemføres uden at der skabes indeklimaproblemer og uden at en eventuel senere offentlig indsats fordyres. Der er planlagt yderligere undersøgelser i byggefelter, når der er afgravet jord i forbindelse med byggemodningen. Formålet er at sikre, at indeklimaet i bygningerne er i orden. Rødovre Kommune vurderer, at det er en god foranstaltning og der stilles vilkår om poreluftprøver i tilladelsen (vilkår 8 og 9). Poreluftsprøverne skal dokumentere, at der ikke er risiko for afdampning af forureningskomponenter til boligerne i en grad, der kan påvirke menneskers sundhed. I forbindelse med kulbrinteforureningen ved boring B8 foreslår rådgiver, at der graves af til 2,5 m dybde for at fjerne forureningen. Der er i ansøgningsmaterialet udført JAGG-beregninger på en vand- og jordprøve fra B8 i forhold til vurdering af indeklimaet. Beregningerne for vandprøven viser, at afdampningskriteriet overholdes med minimum en faktor 50. Beregning i forhold til jordprøven viser, at afdampningskriteriet for lette kulbrinter C 10-C 15 er væsentligt overskredet. Bidraget til indeluft er således beregnet til 0,16 mg/m 3 og kriteriet er på 0,04 mg/m 3. Boringen ligger på kanten af et byggefelt og Rødovre Kommune er enig i, at forureningen skal væk før der kan etableres bolig dér. Der stilles vilkår om prøvetagning i udgravningen samt, at forureningen er fjernet tilstrækkeligt inden der kan bygges omkring B8 (vilkår 10). Rødovre Kommune skal sammen med Region Hovedstaden inddrages i forbindelse med en eventuel videre proces, hvis der fortsat er forurening i jorden i 2,5 m dybde. Region Hovedstaden inddrages i dette, fordi der godt kan efterlades forurening, der ikke påvirker indeklimaet, men som ville blive fjernet ved en eventuel senere offentlig indsats. Derfor kan der normalt ikke efterlades forurening under eller meget tæt på nye bygninger. Side 6 af 11 Omkring PL9 vurderer Rødovre Kommune, at der er en særlig udfordring, da målingen tyder på, at der kan være en forurening udenfor det kortlagte område. Forureningen vil muligvis kunne betyde kortlægning af yderligere områder. Efter dialog med Region Hovedstaden og JordMiljø A/S, har rådgiver udarbejdet et forslag, hvor jorden udenfor det kortlagte område undersøges efter afgravning i byggefeltet. I ansøgningen beskrives hvordan der indenfor det kortlagte område, vil blive udtaget supplerende poreluftprøver efter afgravning i byggefeltet. Der lægges op til at eventuel forurening, der medfører for høje koncentrationer i poreluften,

7 graves væk og suppleres af nye undersøgelser. Undersøgelsen udenfor det kortlagte område omkring PL9 supplerer således ansøgningen og proceduren er på linje med ansøgningen. Rødovre Kommune vurderer at oplægget er fornuftigt, men gør opmærksom på, der i tilladelsen ikke kan stilles vilkår udenfor det kortlagte område. Dermed henstiller Rødovre Kommune til, at oplægget til yderligere undersøgelser overholdes. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at arealet kan blive kortlagt, hvis ikke eventuel restforurening fjernes tilstrækkeligt. Kulbrinteforureningen ved B8 kan ligeledes have indflydelse på grundvandet, når der ikke længere er fast belægning på arealet. Oplægget fra rådgiver er, at forureningen bortgraves til 2,5 m dybde og der foretages en ny risikovurdering på baggrund af prøver fra udgravningen. For kulbrinteforureningen omkring B30 vurderer Rødovre Kommune, at projektet kan have en negativ indflydelse på grundvandet. Forureningen har indtil nu ligget i et område med fast belægning. I forbindelse med det nuværende projekt, skal B30 fremover ligge i et område, hvor der ikke vil være fast belægning, hvilket kan medføre en risiko for forurening af grundvandsressourcen. Der stilles derfor i vilkår 11 krav om, at forureningen skal afgraves og at afgravningen skal dokumenteres. Der stilles ligeledes krav om, at hvis der efterlades restforurening, skal der udarbejdes en risikovurdering. Hvis risikovurderingen viser at der er en risiko for grundvandet, skal bygherre udarbejde et forslag til yderligere afværge. Forslaget skal godkendes af Rødovre Kommune. Øvrige forureninger på friarealer, bl.a. zink, efterlades på ejendommen. Størstedelen af det kortlagte areal udlægges til fælles udendørs arealer. På disse arealer vil der enten blive udlagt en halv meter ren jord eller også udskiftes den øverste halve meter. Dermed lever projektbeskrivelsen op til kravet i jordforureningslovens 72B om ren overfladejord ved ændret arealanvendelse. Da der ikke er påvist forurening med flygtige stoffer i koncentrationer, der kan give problemer i forhold til udeklima, vurderer Rødovre Kommune, at der ikke skal stilles yderligere krav til afdækning eller bortgravning af forurening. Projektet indebærer, at en stor del af det kortlagte areal ikke længere vil være dækket af fast belægning. Dette vil medføre en øget nedsivning af vand gennem det kortlagte areal. Jorden på det kortlagte areal er generelt lettere til kraftigt forurenet med kulbrinter, tungmetaller og tjærestoffer. Der er derimod ikke påvist forurening med immobile stoffer i særligt koncentrationer eller stofmængder. Det er derfor Rødovre Kommunes vurdering, at projektet ikke medfører en væsentlig risiko for forurening af grundvandsressourcen. Projektet omfatter ikke planer om, at få hele eller dele af det kortlagte område udtaget af kortlægningen. Skulle dette senere blive en del af projektet, skal bygherre rette henvendelse til Region Hovedstaden. Krav til udtagelse af kortlægningen skal koordineres med Region Hovedstaden. Et udkast til tilladelsen har været i høring hos Region Hovedstaden og Region Hovedstaden har afgivet høringssvar d. 25. oktober Høringssvaret vedlægges tilladelsen. Side 7 af Klage og søgsmål I kan ikke klage over denne tilladelse/afgørelse til andre myndigheder. Afgørelsen kan dog prøves ved en retssag. Retssagen skal anlægges ved byretten inden 12

8 måneder efter at Rødovre Kommune har meddelt tilladelsen (vores afgørelse er truffet), det vil sige senest den 7. december 2017, jf. Jordforureningsloven 87. Med venlig hilsen Hans Chr. Olsen Teknisk Direktør Bilag 1: Dokumentation for tilført ren jord. Bilag 2: Beskrivelse af det ønskede indhold af afrapporteringen Bilag 3. Region Hovedstadens høringssvar af 25. oktober 2016 Kopi til: JordMiljø A/S, Borupvang 5E, 2750 Ballerup, Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, Rødovre Kommunes Byggesags- og Erhvervsafdeling Side 8 af 11

9 Kort over en del af projektområdet. Det kortlagte område er skraveret med rødt. Omkring B8 og B20 er der forurenet med olie i jord og grundvand. Omkring PL9 er der fundet benzin- og oliekomponenter i poreluften. Side 9 af 11

10 Bilag 1: Dokumentation for tilført ren jord. Al tilført jord i forbindelse med afværgeprojekter overfor jordforurening skal være dokumenteret ren. I det følgende beskrives kravene til denne dokumentation. Ingen oplysninger om forurening Hvis der foreligger dokumentation for, at jorden ikke kommer fra områder, hvor der tidligere har været industri eller losseplads, eller at jorden ikke kommer fra vejarealer eller byområder, skal der foretages følgende dokumentation: Såfremt de tilførte jordmængder er mindre end 2000 tons analyseres en prøve per 300 tons, dog mindst tre prøver. Der skal analyseres for bly, benz(a)pyren og olie. Vurdering af, om jordkvalitetskriterierne er overholdt, foretages efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998 (Oprydningsvejledningen). Såfremt de tilførte jordmængder er større end 2000 tons vurderes prøvetagningsfrekvensen konkret. Analyseprogram som ovenfor. Oplysninger om forurening Kommer jorden fra et byområde, vejareal eller fra et område, hvor der vides at have foregået en forurenende aktivitet, er kravene til dokumentation som følgende: Såfremt jordmængderne er mindre end 2000 ton analyseres en prøve per 30 ton for de første 900 ton, herefter en prøve per 100 tons. Analyseprogrammet fastlægges ud fra de historiske oplysninger, men skal som minimum omfatte bly, benz(a)pyren og olie. Vurdering af om jordkvalitetskriterierne er overholdt foretages efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998 (Oprydningsvejledning). Såfremt jordmængderne er større end 2000 ton vurderes prøvetagningsfrekvensen konkret. Analyseprogram som ovenfor. Grusgrave For jord fra grusgrave kræves der ikke dokumentation i form af analyser, såfremt der er tale om de oprindelige aflejringer (intakte materialer). Dog kræves dokumentation for jordens oprindelse i form af vejesedler eller lignende fra leverandøren. Side 10 af 11

11 Bilag 2: Beskrivelse af indhold i rapport jævnfør vilkår 18 Kort over ejendommen, der viser, hvor arbejdet er udført. Kortet skal have nordpil og matrikelgrænser og skal detaljeret vise udgravningen og hvor prøverne er udtaget. Beskrivelse af det førte miljøtekniske tilsyn med billeder, der viser udgravning. Analyseresultater samt en beskrivelse af hvor og hvordan jordprøver er udtaget og behandlet, herunder geologisk beskrivelse, samt tegn på forurening i form af PID-udslag, lugt, misfarvning m.v. Redegørelse for gravearbejdets udførelse, herunder håndteringen af den opgravede jord, vejesedler, samt dokumentation for bortskaffede installationer. Foruden vejesedler skal der ved større projekter være en oversigt over bortkørt mængde jord til de forskellige anlæg samt eventuel genanvendt jord på ejendommen. Redegørelse og dokumentation for tilførsel af ren jord. Redegørelse for evt. efterladt forurening samt risikovurdering i forhold til den eksisterende eller påtænkte arealanvendelse. Dokumentation for forureningsafskærende tiltag Dokumentation for udlagt geotekstil/signalnet i form af billeder. Side 11 af 11

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

SMEDEFABRIKKEN ApS P. Holm ApS Vesterbrogade 124 B 1620 København V 18. maj 2015

SMEDEFABRIKKEN ApS P. Holm ApS Vesterbrogade 124 B 1620 København V 18. maj 2015 k Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 25 E-mail: miljo@gladsaxe.dk SMEDEFABRIKKEN ApS P. Holm ApS Vesterbrogade 124 B 1620 København V 18. maj 2015 8 tilladelse

Læs mere

Tilladelse til ledningsarbejde efter jordforureningslovens 8 på Hovedvejen 183, 2600 Glostrup

Tilladelse til ledningsarbejde efter jordforureningslovens 8 på Hovedvejen 183, 2600 Glostrup GLOSTRUP KOMMUNE Miljø Center for Miljø og Teknik Daugaard Pedersen A/S Dato: 25-06-2014 Merkurvej 2 6000 Kolding Sagsnr.: 14/9991 Mail: bp@daugaardp.dk Dok. nr.: 11 Ref: Hovedvejen 183, 2600 Glostrup

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Roskilde kommune Att. Ejendomme og Indkøb Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Roskilde kommune Att. Ejendomme og Indkøb Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde kommune Att. Ejendomme og Indkøb Rådhusbuen 1 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse efter 8 i lov om forurenet

Læs mere

Kanalbyen ved Lillebælt Ansøgning om 8-tilladelse til etablering af xxxxxxxxxx i byggefelt xx

Kanalbyen ved Lillebælt Ansøgning om 8-tilladelse til etablering af xxxxxxxxxx i byggefelt xx Kanalbyen ved Lillebælt Ansøgning om 8-tilladelse til etablering af xxxxxxxxxx i byggefelt xx Dato: 01-03-2018 Revision: 02 Ansvarlig: Ellen V. Olesen Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Grundejer...3

Læs mere

4. Jorden, som lægges op i miler, skal analyseres med 1 prøve pr. 30 ton. Milerne må være max. 5 meter brede og 2,5 meter høje.

4. Jorden, som lægges op i miler, skal analyseres med 1 prøve pr. 30 ton. Milerne må være max. 5 meter brede og 2,5 meter høje. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Jord og affald A. Enggaard A/S Egsagervej 16 8230 Åbyhøj Sendt til: Nicolaj.b@enggaard.dk 22-11-2016 Sagsnr. 2016-0389198 Dokumentnr. 2016-0389198-3 Tilladelse

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt ELF DEVELOPMENT A/S Strandvejen 70 2 2900 Hellerup 25. januar 2016 Tilladelse til genindbygning af knust asfalt Firmaet DGE har på jeres vegne med brev af den 25. september 2015 søgt om tilladelse til

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34 4230 Skælskør Att: Søren Malling sendt pr. mail sm@harboes.dk Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

Kortlægning af forurenet jord

Kortlægning af forurenet jord Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Kortlægning af forurenet jord Matr.nr. 40as Stenløse By, Stenløse Beliggende: Mosekæret 11, 3660 Stenløse Lokalitetsnummer:

Læs mere

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé 43 2100 København Ø Att.: Thomas Jacobsen, (tja@pension.dk) 04-05-2017 Sagsnr. 2017-0201655 Dokumentnr.

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Omfattende forureningsundersøgelse

Omfattende forureningsundersøgelse Omfattende forureningsundersøgelse Kirkebjerg Allé 4-6, 2600 Glostrup Matr. nr. 8 az og 8 aæ, Glostrup By, Glostrup Udført af: DMR Rådgivende Ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning A/S For: Glostrup Kommune

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet.

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København 31-03-2014 Sagsnr. 2014-0064211 Dokumentnr. 2014-0064211-1 IKO/JAN Tilladelse

Læs mere

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station Naturstyrelsen Hannenovvej 22, Raaderup 4800 Nykøbing F Att.: Sara Lindholt sxl@nst.dk Miljø- og Naturkontoret Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse efter

Læs mere

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup Keolis Bus A/S Naverland 20 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening

Læs mere

lettere forurenet jord med immobile forureningskomponenter, Da den ønskede midlertidige mellemdeponering samt genanvendelse

lettere forurenet jord med immobile forureningskomponenter, Da den ønskede midlertidige mellemdeponering samt genanvendelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Att. Theis Rasmussen thr@a-r-c.dk 08-05-2017 Sagsnr. 2017-0204585 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til grave- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på Slotsherrensvej

Tilladelse til grave- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på Slotsherrensvej SLOTSHERRENSVEJ 203 OG 205 ApS Skolegade 5 2 8000 Aarhus C XX-XX-XXXX Tilladelse til grave- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på Slotsherrensvej 205 Firmaet Franck Geoteknik har på jeres vegne

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

2. Bygherre skal oplyse Center for Miljøbeskyttelse om navnet på den til enhver tid udførende entreprenør.

2. Bygherre skal oplyse Center for Miljøbeskyttelse om navnet på den til enhver tid udførende entreprenør. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Per Brask (peb@a-r-c.dk) Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 tilladelse

Læs mere

H. C. ØRSTEDSVÆRKET, JORDHÅNDTERING VED ANLÆG AF NYE OG EKSISTERENDE GASLEDNINGER

H. C. ØRSTEDSVÆRKET, JORDHÅNDTERING VED ANLÆG AF NYE OG EKSISTERENDE GASLEDNINGER KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Att. Katrine Bech Andersen mband@dongenergy.dk H. C. ØRSTEDSVÆRKET, JORDHÅNDTERING

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Vognmand Filtenborg Nørrebro 70B 7900 Nykøbing M Att: Bjørn Filtenborg Sagsnr.: Dato: 2017-1124 3. august 2017 Risikovurdering vedr. indbygning af forurenet jord i støjvold beliggende

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Jordhåndteringsplan. Horsens, den 10. marts 2015

Miljøteknisk rapport. Sag: J M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Jordhåndteringsplan. Horsens, den 10. marts 2015 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Jordhåndteringsplan Horsens, den 10. marts 2015 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud Jordbundsundersøgelser Vejgeoteknik Boreteknik tekniske boringer Rådgivning Kontrol Kommunale Ejendomme Att.: Jasper Kammer Wittenkamp jkwit@frederikssund.dk Sag nr.: 16.2639 Deres ref.: Slangerup, den

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Afgørelse Vesterskovvej 9, 4793 Bogø By er kortlagt som forurenet

Afgørelse Vesterskovvej 9, 4793 Bogø By er kortlagt som forurenet Afgørelse Vesterskovvej 9, 4793 Bogø By er kortlagt som forurenet Matr.nr.: 132b Bogø By, Bogø Lokalitetsnr.: 390-20959 Sagsnr.: 15/00285 Dato: 22/9-2019 Sagsbehandler: Nanette L. Schouw Region Sjælland

Læs mere

Vi har ikke modtaget yderligere oplysninger til sagen indenfor denne høringsfrist.

Vi har ikke modtaget yderligere oplysninger til sagen indenfor denne høringsfrist. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Grundejerforeningen Christiansdalparken C/O Frank Bjørnholdt Sørensen Engvænget 22 2650 Hvidovre Telefon Direkte Mail Web

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01841 Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 Påbud om undersøgelse af jordforurening efter spild ved Havneterminalen, Fredericia

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm. Center for Teknik Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 I/S Norfors Savsvinget 2 2970 Hørsholm Dato: 27.07.2015 Center for Teknik Team Miljø horsholm.dk 19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an,

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud:

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud: A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. tiska/jaflo Den 26. august 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved tank 20 på A/S Dansk Shell raffinaderiet

Læs mere

Påbud. Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune

Påbud. Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune Påbud Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune Hvad skal vi igennem? Lovgrundlag Opbygning af påbud hvad skal med? Hvad er rimelige krav at stille? Hvornår er et påbud opfyldt? Håndhævelse

Læs mere

ENVINA s årsmøde Eva Zib, Archiland Miljø

ENVINA s årsmøde Eva Zib, Archiland Miljø ENVINA s årsmøde Eva Zib, Archiland Miljø Boligbyggeri og nedsivning på forurenet ejendom, samspil med kommunen om bl.a. ansøgning om 8 og 19-tilladelse 4. Oktober 2018 Øresund Strandpark Øresund Strandpark

Læs mere

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse efter jordforureningslovens

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen.

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen. Leca, Saint-Gobain Denmark A/S Randersvej 75 8940 Randers SV Virksomheder J.nr. MST-1272-01701 Ref. Tisch/cllch Den 10. feb. 2017 Att. Anne Mette Nielsen Påbud om undersøgelse af jordforurening ved dieselstander

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

2. Der må mellemdeponeres ca tons jord i forbindelse med oplægningen af ikke forklassificeret jord i miler.

2. Der må mellemdeponeres ca tons jord i forbindelse med oplægningen af ikke forklassificeret jord i miler. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse København Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Center for Udførelse af Anlæg Islands Brygge 37, 2300 København S Sendt til:

Læs mere

Kommentarer til undersøgelse af bundsikringsmaterialer

Kommentarer til undersøgelse af bundsikringsmaterialer NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kommentarer til undersøgelse af bundsikringsmaterialer Lejre

Læs mere

Situationsplan med boringer. Analyseresultater VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

Situationsplan med boringer. Analyseresultater VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT MUSICONSEKRETARIATET HAL 1 OMRÅDET STATUSNOTAT - TERRÆNNÆRE JORDPRØVER TILLÆG TIL RAPPORT FRA 2017 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Dispensation til modtagelse af 300 m³ ren muldjord i tidligere råstofgrav beliggende på matr.nr. 530 Uge Ejerlav, Uge. Aabenraa Kommune.

Dispensation til modtagelse af 300 m³ ren muldjord i tidligere råstofgrav beliggende på matr.nr. 530 Uge Ejerlav, Uge. Aabenraa Kommune. Asmus Hansen Jessen Uge Allegade 27 6360 Tinglev Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail: Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.:76631956 Dato: 16. oktober 2009 Journal nr.

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune Til Vestsjællands Amt Fra Søren Helt Jessen Sag 364-06095 Dato 24. oktober 2006 Projektleder Søren Helt

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

MILJØBESKYTTELSE VED HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD RISIKOBEREGNINGER/- VURDERINGER? 25 JANUAR 2018

MILJØBESKYTTELSE VED HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD RISIKOBEREGNINGER/- VURDERINGER? 25 JANUAR 2018 MILJØBESKYTTELSE VED HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD RISIKOBEREGNINGER/- VURDERINGER? 25 JANUAR 2018 Risikovurdering og udfordringer Principper for håndtering af overskudsjord Enhver, der flytter jord uden

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Udført/kontrol: PSJ/LTJ Nr.: 2 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: PSJ/LTJ Nr.: 2 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: E300X Åmarksvej bro nr. 17614 Sag nr.: 14-0134 Emne: Ansøgning om tilladelse til midlertidigt jorddepoter Udført/kontrol: PSJ/LTJ Nr.: 2 Dato: 2017-11-07 Rev.: 2018-01-25 Ansøgning om 19

Læs mere

TILLADELSER GRUNDKURSUS I JORDFORURENING. Lone Frederiksen, Odense Kommune

TILLADELSER GRUNDKURSUS I JORDFORURENING. Lone Frederiksen, Odense Kommune TILLADELSER GRUNDKURSUS I JORDFORURENING Lone Frederiksen, Odense Kommune Ansøgning Byggesag Forespørgsel Projekt Anmeldelse af jordflytning 21-01-2016 2 Skal projektet have en tilladelse efter 8? Kortlagt

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Bygningsaffald Anbefalinger for håndtering og bortskaffelse

Bygningsaffald Anbefalinger for håndtering og bortskaffelse NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Bygningsaffald Anbefalinger for håndtering og bortskaffelse Lejre

Læs mere

A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S. Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29.

A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S. Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29. A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29. september 2015 Påbud om undersøgelser af jordforurening efter fueloliespild Miljøstyrelsen

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i Herlev Bygade 90 2730 Herlev HOFOR A/S, Vand Ørestads Boulevanrd 35 2300 København S Att.: Bibi Shabeer Sendt til miljøafdelingen miljoe@hofor.dk 10. august 2015 Journalnr. 163-2015-46506 CVR 10073022

Læs mere

Oprensning af Redmolen

Oprensning af Redmolen Møde i ATV Jord og Grundvand Oprensning af Redmolen Byudvikling på forurenede grunde Af Christina Lindskov, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Disposition Lidt om lokalitet Lidt om projekt Lidt mere om myndighedsprocessen,

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal 2008-11053 Att: Fuldmægtig Pia Lund Dokumentnr. 2008-41451

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1272-01734 Ref. anmso/jaflo Den 4. december 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved cykelskur Miljøstyrelsen meddeler

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20 Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord i tidligere råstofgrav, matr. nr.

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20 Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord i tidligere råstofgrav, matr. nr. Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20 Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord i tidligere råstofgrav,

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg. Att. Søren V. Christensen, e-post: svc@nfs.as

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg. Att. Søren V. Christensen, e-post: svc@nfs.as Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Att. Søren V. Christensen, e-post: svc@nfs.as Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Banedanmark Amerikas Plads 15 2100 København Ø Sendt med mail til Thomas Bentsen (tbtn@bane.dk) Tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S. Att.: Per-Ulrik Jensen

Nymølle Stenindustrier A/S. Att.: Per-Ulrik Jensen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene

Læs mere

Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts påbud om undersøgelser af jordforurening på [ ].

Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts påbud om undersøgelser af jordforurening på [ ]. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0035 Ref. Bente Jensen Den 3. maj 2006 Miljøstyrelsens afgørelse - forureningsundersøgelser, [ ] Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Dette er en tilladelse til at nyttiggøre og genindbygge lettere forurenet overskudsjord 1 (klasse 2 og 3 2 ) til terrænregulering.

Dette er en tilladelse til at nyttiggøre og genindbygge lettere forurenet overskudsjord 1 (klasse 2 og 3 2 ) til terrænregulering. WR ENTREPRISE A/S For Ejendomsudvikling Kronborg Strand P/S Marielundvej 39 2730 Herlev Att: Willy Rasmussen, al@we-entreprise.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER

NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER Kirkegade 14, Gudme Rekvirent: Svendborg Kommune Dato: 14. december 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1140 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

Frandsen Entreprenør A/S Industrivej Juelsminde.

Frandsen Entreprenør A/S Industrivej Juelsminde. Regionshuset Horsens Frandsen Entreprenør A/S Industrivej 26 7130 Juelsminde Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordforurening.rm.dk e-mail: of@frandsen-as.dk Dispensation

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Team Industri DSV Road A/S Grimsbyvej 2 6700 Esbjerg Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Varsel om påbud

Læs mere

Blæsbjergentreprenøren ApS Blæsbjergvej 4, 7150 Barrit Att. Ernst Knudsen

Blæsbjergentreprenøren ApS Blæsbjergvej 4, 7150 Barrit Att. Ernst Knudsen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Blæsbjergentreprenøren ApS Blæsbjergvej 4, 7150 Barrit Att. Ernst Knudsen Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Miljøhistorisk redegørelse

Miljøhistorisk redegørelse Miljøhistorisk redegørelse Amager Fælled Syd Juni 2018 Udarbejdet af: Jonas Napier Kontrolleret af: Ann-Christin Struwe-Voscul Godkendt af: Mads Ventzel Dato: 27.06.2018 Version: 1 Projekt nr.: 1009468

Læs mere

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser.

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser. Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1272-00847 Ref. Anbri/amgha Den 7. marts 2014 v/ Kim Crillesen, KC@vestfor.dk og Henrik Ørnebjerg, hoe@vestfor.dk Påbud om undersøgelse

Læs mere

MILJØNOTAT. Sag nr.: /ISA Dato: 9. august 2017

MILJØNOTAT. Sag nr.: /ISA Dato: 9. august 2017 Sag nr.: 117175/ISA Dato: 9. august 2017 MILJØNOTAT Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Rundinsvej 7 og 11, og Møllestien 3, 8 og 10,, matr. nr. 7ab, 7ah, 7bq, 7ck, 12m, 12æ og 7000v, 1. Indledning

Læs mere

Generel dispensation efter jordforureningslovens 52 til tilførsel af uforurenet jord til Dollerup Grusgrav

Generel dispensation efter jordforureningslovens 52 til tilførsel af uforurenet jord til Dollerup Grusgrav Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst Laust Svalgaard Thomsen Vorupvej 30 7700 Thisted laustsvalgaard@gmail.com Regional Udvikling Jordforurening og Råstoffer Niels Bohrs Vej 30 9220

Læs mere

Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg

Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg tina@viborgrenovation.dk Regionshuset Holstebro Regional Udvikling Lægårdvej 10 7500 Holstebro Tel. +45 7841 0000 raastoffer@ru.rm.dk www.raastoffer.rm.dk Dispensation

Læs mere