I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015."

Transkript

1 Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes en dagsorden til politisk behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, hvor der søges om anlægsbevilling finansieret af det afsatte anlægsbudget for at kunne igangsætte anlægsprojektet og afholde udgifter eller regnskabsføre indtægter. På den måde er der en forskel i forhold til penge afsat på driftsbudgettet, der kan disponeres så snart budgettet er vedtaget. I 2015-budgettet er der i lighed med 2014 meddelt anlægsbevilling til de anlægsbudgetter, der er afsat som puljer, i forbindelse med budgetvedtagelsen, så der ikke skal fremsendes en dagsorden til politisk behandling for at kunne opstarte projekterne i Den konkrete udmøntning/prioritering varetages i fagudvalgene. Følgende puljer er omfattet: Teknisk Udvalgs Anlægspulje og Idrætsfacilitetspuljen. I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Salg af Sydbyen, Fr-sund Der er afsat forventede indtægter fra salg af grunde i Sydbyen for 8,6 mio. kr. i 2015 (ekskl. moms). De resterende grunde i etape 3 af Sydbyen (Ørnestens Vænge) forventes byggemodnet, udbudt og solgt i 2015 som parcelhusgrunde Byggemodning af Sydbyen, Fr-sund Byrådets beslutning om salg af det yderste jordstykke af Ørnestens Vænge mod Marbækvej som parcelhusgrunde vil medføre udgifter for 2 mio. kr. til byggemodning/forberedelse til byggeri samt betaling af tilslutningsafgifter. I budgettet indgår desuden 0,6 mio. kr. vedrørende rundkørslen ved Strandvangen/Marbækvej da udskiftning af slidlag på kørebanen ventes udført i foråret Vinge Byggemodning og salg af grunde Kommunens udgifter til projektering, byggemodning og udbygning af infrastruktur i Vinge centrum samt forventede indtægter fra salg af grunde. Udviklingen af Vinge centrum forudsættes påbegyndt i perioden med oprettelsen af to spor: dannelsen af et udviklingsselskab, der skal udvikle det stationsnære område, inkl. station kommunens udvikling af Deltakvarteret I den første etape af projektet opføres der ca kvm. etagebyggeri i umiddelbar nærhed af stationen. Byggefelterne under udviklingsselskabet er næsten fuldstændigt ejet af kommunen p.t. Det forudsættes, at udviklingsselskabet umiddelbart efter dets etablering, opkøber jord af kommunen med mulighed for at opføre etagebyggeri. Deltakvarteret udvikles af kommunen med veje, grunde og grønne områder, herunder et stort delta-område til rekreative formål.

2 I budgettet indgår samlede anlægsudgifter for 152 mio. kr. i perioden og salgsindtægter for 242 mio. kr. i samme periode Salg af byggegrund til plejeboliger, Fr-sund Kommunens forventede indtægt fra salget af byggegrund til opførelse af 36 nye plejeboliger ved Pedershave Omsorgscenter Energibesparende foranstaltninger, herunder solceller Der afsættes samlet 15,1 mio. kr. i perioden til ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme samt etablering af solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger Fioma-grunden Der blev i Budget 2014 afsat 1,5 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til nedrivning/sikring af de mest udsatte bygninger på Fioma-grunden. Der er gennemført nedrivninger i Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole På baggrund af en konkret valuarvurdering er der afsat en indtægt på 37,6 mio. kr. ekskl. moms i 2016 ved salg af Ådalens Skole afd. Syd (tidligere Oppe-Sundby Skole) til boliggrunde Servicearealer plejeboliger Pedershave etape 2 Der blev i Budget 2014 afsat 4,7 mio. kr. i perioden til opførelsen af servicearealer i forbindelse med 36 nye plejeboliger ved Pedershave, Fr-sund. Samtidig er der afsat en indtægt på 1,4 mio. kr. i 2017 som et servicearealtilskud fra staten der tilfalder kommunen ved afslutningen af byggeregnskabet Renovering af badebroer I 2009 blev der samlet afsat 1,4 mio. kr. til renovering og udskiftning af badebroer i kommunen. Den resterende del af budgettet, 1,1 mio. kr., er afsat i Transport og infrastruktur Teknisk Udvalgs anlægspulje Der er, jf. hidtidig praksis, afsat 3,5 mio. kr. om året til anlægsarbejder på veje, stier m.v., der udmøntes af Teknisk Udvalg. Projekterne er bl.a. relateret til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ændret vejføring, heller, vejbump, vejafvanding o. lign Færdiggørelse af fjordstien Der er afsat 2 mio. kr. i 2015 til forlængelse af fjordstien fra Skuldelev til kommunegrænsen til Lejre Kommune. Afklaring af stiens forløb pågår Gadebelysning eget tilbagekøb Der er afsat en anlægsudgift på 30,9 mio. kr. i 2015 til tilbagekøb af gadebelysningsanlæg fra DONG Energy samt investeringer i udskiftning af belysningsarmaturer på en del af masterne. Der er lånemuligheder knyttet til størstedelen af anlægsudgiften Anlæg af supercykelsti Supercykelstien mellem Frederikssund og Ølstykke er taget i brug. De sidste arbejder vedrørende stien ventes gennemført i 2015, det drejer sig om udvidelser af gitterbro under Frederikssundsvej,

3 udskiftning af slidlag samt regulering af rabatter og opsætning af inventar. De forventede udgifter udgør 1,5 mio. kr. og de forventede indtægter, i form af tilskud fra Vejdirektoratet, udgør 0,6 mio. kr. svarende til 40% af anlægsudgifterne Omprofilering af Kocksvej I 2014 og 2015 er der afsat samlet 3 mio. kr. til ændring af Kocksvej i Frederikssund m.h.p. at forbedre veje til skoler, svømmehal og gymnasium primært ved etablering af cykelstier Tilslutninger til Fjordforbindelsen Ved etableringen af Fjordforbindelsen bygges der et tilslutningsanlæg til Marbækvej. Der er afsat 10 mio. kr. til kommunens udgifter hertil, fordelt med 5 mio. kr. i 2016 og Pulje til etablering af cykelstier Der er afsat en pulje på samlet 15 mio. kr. i perioden til etablering af cykelstier for løbende at forbedre forholdene for cyklister i kommunen Istandsættelse af Færgevej Der er afsat 2 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017 til istandsættelse af en del af Færgevej samt indretning af vejen til den fremtidige situation med mindre trafikbelastning som følge af den kommende nye fjordforbindelse Forbedring af trafikale forhold ved Ådalens Skole Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2015 til en række trafikale forbedringer af skolevejene til Ådalens Skole, der følger af skolesammenlægningen mellem Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole på Kornvænget Genopretning af fortove frem til 2017 En række fortove i Frederikssund Kommune er i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand. Der er afsat samlet 4 mio. kr., ligeligt fordelt i 2016 og 2017 til genopretning, der vil give mulighed for at slidlagsarbejder og gravearbejder følges op med fortovsrenovering, når det er hensigtsmæssigt. Derudover vil det sikre, at der kan foretages genopretning af de dårligste fortove Hannelundsvej/Møllevej trafiksikkerhed Administrationen arbejder med en lokalplan for en seniorlandsby ved Hannelundsvej i Jægerspris. Lokalplanen forventes p.t. koblet sammen med en udbygningsaftale, hvor der etableres en venstresvingsbane på Møllevej med tilhørende heller samt opgradering af Hannelundsvej. En del af anlægsudgifterne i forbindelse med udbygningsaftalen foreslås finansieret af kommunen. Hertil er der afsat 5 mio. kr. i Møllevej trafiksikkerhed Der er afsat et anlægsbudget på 0,9 mio. kr. i 2016 til forbedring af trafiksikkerheden på Møllevej i Jægerspris. Et konkret projekt skal udarbejdes Fremtidens brugertransport trafiksanering I forbindelse med effektivisering af borgerbefordring og busbetjeningen i kommunen, afsættes der 0,5 mio. kr. som anlæg i 2015 til trafiksaneringer Projektforslag kultur- og havnebad - Frederikssund Til fremme af turisme og til gavn for de lokale og potentielle bosættere afsættes der anlægsbudget til etablering af kultur- og havnebad i Frederikssund Havn. I 2015 er der afsat kr. til udarbejdelse af masterplan for projektet og til selve anlægget er der afsat 6 mio. kr. i 2016 og 2,1 mio. kr. i 2017.

4 Projektforslag Kulhuse Havn Til understøttelse af turismen foreslås Kulhuse Havn etableret som et oplevelses- og aktivitetscenter. Hertil er der som anlægsbudget afsat 1 mio. kr. i 2016, 6 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i Heri indgår anlæg af nye bådpladser Projektforslag Frederikssund-Marbæk Havn Der er afsat 1 mio. kr. i 2018 til udarbejdelse af projekt- og finansieringsforslag til udvikling af havne i kommunen. 03 Undervisning og kultur Skolestruktur Ådalens Skole Der er i 2015 afsat 60,7 mio. kr. som den sidste del af et samlet budget på 108,3 mio. kr. til nybyggeri og renovering af den eksisterende bygningsmasse på Ådalens Skole Nord i forbindelse med samlingen af Ådalens Skole på én adresse Opdatering af udearealerne ved skolerne Der er indarbejdet et anlægsbudget på 1 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017 til opdatering af udearealerne på skolerne Ådalens Skole Nord SFO anlægspulje SFO en på Ådalens Skole Nord har afsat midler til legeplads/udenomsarealer. Budgettet ventes anvendt i 2015 når byggeriet på skolen er nærmere sin færdiggørelse Idrætsfacilitetspuljen Der er, jf. hidtidig praksis, afsat 2,1 mio. kr. om året til investeringer i faciliteter på idrætsområdet. Budgettet anvendes typisk til en lang række delprojekter på idrætsområdet, der løbende udmøntes af Fritidsudvalget ORI Kunstgræs Der er afsat 5,2 mio. kr. i 2015 til omlægning af de nuværende fodboldbaner i Oppe Sundby til kunstgræsbaner ORI omklædning og p-plads Der blev ved Budgetaftalen for 2014 afsat 1,8 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter og p-plads ved ORI i Oppe-Sundby. Beløbet er afsat i Renovering af svømmehaller Der er afsat 10 mio. kr. i 2016 og 7 mio. kr. i 2017 til renovering af kommunens svømmehaller Etablering af ungdomssøsportscenter For at fastholde og udvikle interessen for børne- og ungdomssejllads, foreslås der etableret et sejlcenter ved lystbådehavnen på Kalvøen. Hertil er der afsat 5,5 mio. kr. i 2016 på baggrund af et nyt forslag fra interessenterne Færgegården Til istandsættelse og ændret indretning af dele af Færgegården er der afsat 2,3 mio. kr. i I projektet indgår også en istandsættelse af sydlængen på Færgegården og museumsindretning af samme.

5 J.F. Willumsens Museum renovering inkl. renovation Til finansiering af kommunens bidrag til renovering af J.F. Willumsens Museum er der afsat 4 mio. kr. som anlægstilskud i Projektets gennemførelse er afhængig af eksterne fondsmidler Muserum Færgegården Der etableres naturlegeplads og mindre inderum på Færgegården i Anlægsbudgettet er på 0,3 mio. kr Skibby Fritidscenter Anlægspulje Fritidscenteret har afsat 0,4 mio. kr., der forventes anvendt i 2015 til projekt vedrørende udenomsarealer Kulturhus/bibliotek/borgerhus Budgettet er tilrettelagt efter en senere projektstart end budgetlagt i forbindelse med Budget Der er indarbejdet anlægsbudget til projektet med 2 mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. i Sociale opgaver og beskæftigelse Til- og ombygning af Tumlebo og dagplejens legestue i Skibby Forslag til renovering og udbygning af Børnehuset Tumlebo i Skibby i 2016, sådan at børnehuset kan danne ramme for både eget børnehus, men også for Skibyssens børnehave samt dagplejens legestue. Anlægsbudgettet udgør 17,3 mio. kr Til- og ombygning af Børnehuset Skolevejen i Skibby Forslag til renovering og udbygning af Børnehuset Skolevejen i Skibby i 2017, sådan at børnehuset kan danne ramme for både eget børnehus, men også for Børnehuset Nordstjernen.. Anlægsbudgettet udgør 21,7 mio. kr Installation af fibernet i alle børnehuse. Til installation af fibernet i børnehuse i kommunen er der afsat 1,2 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i Pedershave, udeområde Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2016 til etablering af flisebelagt sti med belysning fra Pedersholm Foreningscenter til Pedershave Omsorgscenter i forbindelse med at parkeringspladsen ved Pedersholm også anvendes af omsorgscenteret. 06 Fællesudgifter og administration Central anlægsramme Der er i 2015 og 2016 afsat en central anlægsramme på henholdsvis -30 mio. kr. og 30 mio. kr., der skal udmøntes løbende i 2015 i forbindelse med budgetsager. Rammen afspejler en forventet omplacering af anlægsmidler fra 2015 til 2016 da det må forventes at dele af anlægsprogrammet for 2015 p.g.a. det betydelige omfang, først vil kunne afsluttes i løbet af 2016.

Strategisk anlægsplan 2013-2020

Strategisk anlægsplan 2013-2020 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag Budget 2014-2017 04-09-2013 12:13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere