Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 aren SJærfer.

8

9 øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri

10

11 3 nb f) ol * Sibe iiitien paa Waxten og englen imber iitt{ert (1849) 5 jtoenbe etljifcreligieufe maa-9(fljcmb(inger (1849) 59 jjgbommen til øben (1849) 129 f)pperftepræften" Solbemt" tjnbcrinben" 273

12

13 Stlien Jma Wlaxhu og Suglen utikr himlen. (1849.) Ubgtbet af

14 Sitelbtabet er Criginctlubgaoenå. Jejten beroer paa ben af. S. felo beførgebe 2. Ubgabe (Sjøbenfjaon freifielé s -Bo og 2{roinger. 23ianco Sunoå S3ogrrt)fferi. 1854). $en er fammcnltgnet mcb Origiualmanu)friptet til 1. Ubgabe. (S. 8/3 papirer paa Unioeri'itetåbibliotfjefet, $affe 28).

15 unber himlen. I&vt øutrtltøe årtier af. SHerfegaarb. ftjøbcnfjaim. $aa UnitierfttetS-SBogfjanbler G ?eifcel<3 gorlag. Zxtftt fjos ftgl. offiogtrtiffer Sianco 2uno

16

17 gforøvb* Stenne lille Sog (beri >enfeenbe til mftænbigr)eben, tmorunber ben frem* trceber, erinbrer mig om mit Oforfte og ganffe færligen om mit {yorfte ril mit tjorfte, gororbet til be to opbiiggelige Jaler 1843, r)oiife ubfom ftraj efter (Snten Gller") bil, faa rjaauer jeg, om bet Samme erinbre fjiirt 15-nfelte, rjoem jeg meb (æbe og Jafnemligfjeb falber min ifcefer": ben oegjerer at forblive i bet Sfjulte, fom ben Bleb ril i Solgemaal en lille 93lomft i Sfjul af ben ftore lob". 2erom bil ben beb Dmftænbtgljeben erinbre r)am; og atter, fjaaber jeg, bil ben erinbre Ijam, fom ben erinbrer mig, om g-ororbet ril to oporiggelige Saler 1844: ben otibe meb tiøire aanb" i ÆRobfætning til s fenbont)men, ber rafteå og ræffe? meb SSenftre. en 5te Wiai ft.

18

19 23 øn. gaber i imlene! føbab mart i Selffabet meb Stfenneffer, ifær ba i SDtenneffe^rimlen, faa banffeligt faaer at bibe, og Ipab ber, tjbté mart anbetfteb3 rjar faaet bet at rjibe, faa let gtemmeå i elffab meb Menrtefter, tfær ba i 9}Jertrteffe*2kimlert tjbab bet er at bære SKenneffe, og l)bab ber gubeligt er gorbringen til bet at tjære 9J?enneffe: at bi maatte lære bet, eller f)bté bet er glemt, at bi atter maatte lære bet af Siliert og fuglen; at bi maatte lære bet, om i!le paa een ang og s 2ltt, faa bog 9?oget beraf, og libt efter libt; at t>i benne ang maatte af gnglen og Silien lære au rjeb, t)bigl)eb, læbe!

20

21 Stxmgeftet paa 15be onbag efter trinitatis. $ngen fan ttene to errer; tfy Ijatt man enten Ijabe ben ene og elffc ben cmben, eller Ijolbe fig tit ben ene og foragte ben anben. S fttuite iffe ttene nb og SDtømmon. derfor figer jeg ber! kfmnrer féber tffe for ( ber Sit), Ijoab 3 ffutte æbe, og f)i>ab S jfnlle brille; iffe fjeller for ( bcr3 Segente, t)oab S ffttllc iffe Stoet 2ftere enb 9J aben, og Segemet 9J?ere enb tit ^tmmetetté [yngle; be faae tffe, og f»oftc iffe, og fanle tffe i Saber, fjimmelffe g-nber fober bent; ere S iffe tucgct mere enb be? 90tøn fjoo tblanbt (Sber fan lægge en Slien tit fin 83æ t, enbbog (jan belemrer fig berfor? Og fjtri befomre $ ber for ftiæbcrnc? betragter i= lierne paa 9Jcarfctt, fjoorlebeé be Doge; be arbeibe tffe, fpinbe iffe. 9)Jen jeg figer ( ber, at enb mon i al fin crligt)eb Dar faa flæbt, font een af bent. flæber ba nb faalebeé bet rceé paa Sttarlen, font er i Sag, og i borgen fafteé t Dtmett, ffttlbe fjan iffe meget mere flæbe (Sber, $ Itbet troettbe! derfor

22 14 (futte S iff'e befttmre ber og fige : Ijtrøb (futte m æbc? eller: tjt»ab (futte bi brtffe? eder: fjoormeb (futte t)i flæbe 00? efter alt (aabant (øge Rebningerne; tf)i féberå Ijimmci(f"c $aber oecb, nt $ fyaoe atte bisfe ing be()oo. 9)cen (øger forft ubs 9tige og f)an3 ^Ret^ færbigfjeb, \aa (futte og otte bis(e Xing tillægges ( ber. SBeftnurer ber berfor iffe (or ben nnbett SOtorgen, tlji ben SDag i borgen (fal befttmre fig (or fit get. Roer 35ag ()aoer nof i (in SjSlage.

23 I.,, cer til ^tmmclcné ^uglc; betragter Silieu paa Watten." Zntn, figer Tit maaffee meb digteren", og bette tiltaler Tig faa gcutffe, naar digteren taler jaalebeå : o, gib jeg bar en gugl, eller gib jeg t>ar fom en $ugl, fom ben frie?}ug{, ber meb SReifenå St)ft flæber langt, langt bort ober Qat) og Sanb, Rimten faa nær, til fierne, faerne (Sgne al, jeg fom htn føler mig bunbet og atter bunbet og naglet til Stebet, fjbor baglig org og Si«belfer og jenborbigfjebec betegne mig, at ber boer jeg, og for Sibå ib! D, gib jeg bar en {yugt, eller gib jeg bar fom en {yugt, ber lettere enb alt jorbift Srmgenbe Ijæber fig i Stiften, let«tere enb Stiften, o, gib jeg bar fom ben lette Sugt, ber, naar ben føger g-obfæfte, enbog brigger 9tebe paa fmbet Cber«flabe af, jeg, f)bem enl)ber enb ben mittbfte 35ebcegelfe, blot jeg rører mig, laber føle, fjbtlfen Srjrtgbe ber Ijbiler paa mig! O, gib jeg bar en Sugl, eller gib jeg bar fom en ugt, fri for alle )enft)n, fom ben lille Sangfugl, ber rjbmngt frmger, uagtet ^sngen Ijører paa ben, eller ber ftolt fanger, uagtet ^sngen l)ører paa ben: at jeg, ber intet Øieblif og yntet fj ar or m jg felb, men er ubftrjffet til at maatte tjene be tufinbe enfrjn! D, gib jeg bar en 331omft, eller gib jeg bar fom v -J31omften i Gm«gen, Irjffeligt forelffet i mig felb, og bermeb ^unftum at, jeg, fom føler benne 9Jlenneffe«)jertetl plib ogfaa i mit fjerte, fjberfen felbfjerligt at tunne brrjbe meb Wi eller fjerligt at htnne offre $llt!

24 16 aaolebei Sigteten. Seb ftøgtigt at rjore efter, trjber bet næften, fom fngbe t)an rjnab (Soangclict figer, (jan bet jo i be ftcetfefte Ubttpf anprtfer ^ugtenå og ilien3 Spffe. SKen f)øt nu Oibete. Tcrfør er bet iffe langt fra at nære fom en ru«foml)eb af (iøangeliet at anprife Silien og mtglcn øg fige: Sit ffal nære faalebeå af, jeg, i fynem bet Ønffe er faa fanbt, faa fanbt, faa fanbt: o, gib jeg nar fom en ftngl unber.rimten, fom en Sitie paa 9Jtarfeu. 9Ken at jeg ffnlbe funne bfine faate-- be, bet er jo en Umufigfjeb; netop berfor er Cnffet faa inber* ligt, faa necmobigt og bog faa brænbenbe i mig..s^nor grufomt ba af linangcliet at tak faatebel tit mig, bet er jo, fom nitbe bet tninge mig til at gaae fra Jvorftanben, at jeg flal nære, t)oab jeg lun altfør brjbt, føm Ønffet berfor er i mig, foler, at jeg iffe er, og ilte fan nære. geg fan iffe forftaac (inangefiet; ber er en 3progforffjet mellem oå, ber, fjoté jeg ffnlbe førftaae bet, nitbe bræbe mig." Cg faalcbeå gaacr bet beftanbigt Sigteren i Aørfiotb ni Goangcfict; bet gaaer t)am ligefaa i Tyorfiolb til (inangelteté Sale om bet at nære Sam. C, gib jeg nar et Sarn, figer Sig«teren eller gib jeg nar fom et Sarn, af '-Barn, nffnlbig og glab" af jeg, fom tiblig bien gammel øg ffptbig øg førgmobig! gorunberligt; tfii man figer jo rigtigt, at Sigteren er et Sarn. Dg bog fan Sigteten iffe fomme i gorftaaelfe mob (Soan= gelict. S()i til runb for Sigterene Sit) ligger egentlig,"yørtninlelfe om at fnnnc bliue bel Ønffebe; og benne Tvørtøiotetfe føber Cnffet". i'ien Sønffei er røfte Iøgt)eben3 Cpfinbeljc. Sf)i niftnof trøfler Ønffei et Ctcbltf, men neb nærmere Efter* ftjit fecé bog, at bet iffe trofter; og berfor fige ni, at Ønffet et ben Sroft, fom røfte løørjeben opfinber. Hnberlige 3elnmobfigelfe! :^a, men benne 2elomobfige(fe er Sigteren ogfaa. Sig teren er bet Stnertenå Sam, fom bog gaberen falber tæbeng Søn. 3 Smerten bitøer Ønffet til i Sigteren; øg bette Ønffe, bette brænbenbe Ønffe, bet gtæber 3Kenneffet Jpjerte, mere enb Smert fniber bel, mere enb goraarefé tibftgfte stnøp, mere enb ben forfte Stjerne, man træt af Tagen glab Ijilfer i Cængfel

25 17 efter batten, mere enb ben fibfte Stjerne paa Rimten, font man tager Slffleb meb, ibet Tagen grrjer. Tigteren er (SbtgfjebenS Sarn, men mangler Kbigljebeng Sltøor. 9taar i)an tænfer paa fuglen og Sitieu, faa græber rjan; alt fom fjan græber, finber fjan Sinbrtng i at græbe, Ønffet bitøer til, og meb ØnffetS SSet* talenfjeb: o, gib jeg bar en gugl, ben gugt, jeg fom Sara tæfte om i Sittebbogen; o, gib jeg t>ar en Slomft paa 2Jiarfen, ben Slomft, ber ftob i min s Dcoberå,S3abe. 9)cen oilbe man fige til t)am meb (ibangeliet: bet er ^ttbor, bet er juft elbøren, at gug= len i s 2(lbor er Særemefteren, faa rnaatte Tigteren lee og fyrn gjor en Spøg meb fuglen og Silien, faa vittig, at bjan faaer oå 2ttte til at lee, felt) bet aluorligfte loienneffe, ber rjar tebet; men Gbangeliet bebæger rjan iffe faalebes. ^aa aloorligt er (Sbangeliet, at al digterene Seemob if!e foranbrer bet, fom bet bog foranbrer felt) bet albortigfte 9ftenneffe, at (jan et )ie< blil giber efter, gaaer inb i Tigtereng Sanfe, fitffer meb dam og figer: Stjere, er bet birtelig en Umulig tieb for ig! ja faa tor jeg fjeller itfe fige Tit ffal"; men Gbangefiet tør befale Tigteren, at l)an ffal bære fom Suglen. Cg faa aloorligt er (fbangeliet, at Tigterenå meeft uimobftaaelige Dbfinbetfe iffe bringer bet til at fmile. Tu ffal blioe Sarn igjen, og berfor eller til ben Gnbe ffal bu begrmbe meb at funne og bille forftaae bet Drb, ber er fom beregnet paa Sarnet, og fom ettjbert Sara forftaaer, bet Drb ffal Tit forftaae fom Sarnet forftaaer bet: Tit ffal. Sarnet fbørger albrig om runbe, bet tør Sarnet iffe, bet befjøber Sarnet (jetter iffe og bet Sne [barer til bet s 21nbet: juft forbi Sarnet iffe tor, berfor bel)øber bet (jetter iffe at fpørge om runbe; tl)i for Sarnet er bet runb nof, at bet ffal, [a alle runbene tilfammen oilbe iffe i ben rab bære runb nof for Sarnet. Dg Sarnet figer albrig: jeg fan iffe. Tet tor Saruet iffe, og bet er (jetter iffe fanbt bet (Sne fbarer ganffe til bet ^Inbet: t(ji juft forbi Sarnet iffe tør fige jeg fan iffe", berfor er bet (jetter iffe fanbt, at bet iffe fan, og berfor bifer bet fig, at bet 2anbe er, at bet fan, ttu" bet er umuligt iffe at funne, S. Jrtietfeflaarb. XI 2

26 1- naar man iffe tor Wnbet, ^ntct er bisfere bet gjelbcr blot om, at bet er oift, at mart iffe tor 2tnbet. Cg barnet foger albrig Ubflngt eller Unbffnlbning; trjt barnet forftaaer meb bet 2ftt)g«teltgel anbfjeb, at ber ingen Ubflugt eller llnbffnlbning er for bet, at ber intet Sfjnlefteb er, IjOerfen i Rimten eller paa forben, rjtjerfert i agltgftuen eller i aoen, fjoor bet fnnbe ffjule fig for bette S)u ffal". Dg naar bet er (in ganffe oift, at ber intet faabant fjulefteb er, faa er ber jetter ingen \\b-- flugt eller llnbffnlbning. Cg naar man meb bet grrjgteligel Scmbrjeb beeb, at ber ingen Ubflngt etter Unbffolbmng er faa, ja faa laber man natnrtigoité nof bære at finbe ben, tin' t)øab ber iffe er, finbel ilte men man laber ogfaa oære at føge ben; og faa gjjør man, f)0ab man ffal. Cg S3arnet beljøoer albrtg lang CoerOeielfe; tl)i naar bet ffal, og maaflee ftray, faa er ber jo ingen fieiligtjeb til Cuerueielfe; og felo om bette iffe oar Silfælbet, naar bet bog ffal ja, felo om man oilbe gioe bet en trigrjeb til at ooeroeie, 33arnet Oilbe iffe betjoøe ben, S3arnet Oilbe fige: bjoortit al ben Sib, naar jeg bog ffal. Cg tog Sarnct mob Siben, faa oilbe bet oel benrjtte Siben paa anben ^Jtaabc, til 2eg, Wlæbe, og hellige; trji at bet $Bar> net ffal, bet ffal 33arnet, bet ftaacr faft, og b,ar albeleé ^srttet meb CoerOeielfe at gjøre. 2aa laber ol ba efter Goangeliets s 2lnOii ning i 9Etoor betragte Silien og A-nglen fom fiæremeftere. S SHbor, tl)i faa«lebeå ooerfpænbt aanbeligt er (i'oangcliet iffe, at bet iffe fan bruge fiiiien og ynglen; men faatebel jorbiff er bet Ijetter iffe, at bet fnn fan enten oeemobigt betragte Silien og guglen, eller fmilenbe. fiaber oé af ilien og fuglen fom Cæremeftere lære lauetjcb, eller lære at tic. Stji oiftnof er bet Salen, ber ubmærfer SKenneffet fremfor Xt)ret, og ba, IjbiS Støogen faa otl, langt fremfor fiilien. -Ken

27 19 forbi bet er et fortrin at funne tale, beraf følger iffe, at bet iffe ffulbe bære en Si unit at funne tic, eder at bet ffulbe bære en ringe.slunft; tøertimob, juft forbi 2J enneffet fan tale, juft berfor er bet en stumt at funne tie, og juft forbi bettc fjanl fortrin faa let frifter fjant, berfor er bet en ftor Slunft at funne tie. Men bet fan (jan lære af be tanfe Særemeftere: Cilien og guglen. Boger forft (Buoe Xtge og I>anø T&ttfnvbigfytb." Men fjbab t)\{ bette ftge, fjuab fjor jeg at gjore, etter fjoilfen 2 træben er ben, om rj tuffen fan figei, at ben føger, at ben tragter efter ubå 9ftge? 2faf jeg fee at faae et Smbebe, fba> renbe til mine Gbner og kræfter, for at birfe beri? 9?ei, 2)u ffal førft føge ub Stige.!al jeg ba gibe al min formue til be gattige? 9iei, førft ffal Tit føge ubå Sftige. Sfal jeg ba gaae ub og forfwtbe benne Sære i 33erben? 9cet, Tu ffal førft føge Qhtbé 9tige. Men faa er bet jo i en Dig gorftanb ^ntet, jeg ffal gjore? $> a / ganffe bift, bet er i en bi gorfianb 3 n tet; Tu ffal i brjbefte gorftanb gjore Tig felt) ril ^ntet, blibe til gntei for nb, lære at tie; i benne Sauåljeb er 53egtmbetfen, fom er, førft at føge &ub$ Stige. 2aalebe3 lommer man, gnbeligt, i en bté gorftanb bag«lænbs til ^egrjnbelfen. 33egrjnbetfen er iffe bet, man begrjn* ber meb, men bet, man fommer til; og man fommer baglænbå til ben. 33egrmbetfen er benne ^unft at blibe tau ; tl)i at bære taul fom Gaturen er bet, er ingen Slunft. Cg bette faalebei i brjbefte gorftanb at btibc tau, tau lige ooerfor ub, bet er ubsfrrjgté 33egt)nbetfe, tl)i fom ubéfrrjgt er SBitåbomå 33e* grjnbelfe, faa er frt)gt SBegrjnbeffe. Dg fom ubsfrrjgt er mere enb 83iiSbonté 33egrmbelfe, er S3itébom, faalebeé er Sauåljeb mere enb ubéfrrjgtl s -8egtmbelfe, er Ghibl«frrjgt. 3 benne Sauéfjeb forftummer gubfrt)gtigt nffetå og 53egjeringen mange Sanfer; i benne Sausfjeb forftummer gubfrngtigt Saffigelfens Crbrigbom.

28 20 Set er SØienneffetå fortrin for S ruret at funne tale; men i gorfjolb tit nb fan bet let btibe rit ^orbærbetfe for s Dcen= neffet, fom tan tale, at tutte tale. ub er i føimmeten, 9Jcen= neffet paa forben: berfor funne be iffe gobt tatc [ammen. &>ub er SEføitébom, Set SJienneffet beeb er los Sno!: berfor funne be iffe gobt tate fammen. ub er ftjerligfjeb, SJJenneffet er, fom man figer bet tit et S-Barn, enbog fit eget ^et betræffenbe en titte Sosfe: berfor funne be iffe gobt tate fammen. Slim i megen fjrtjgt og SBæben fan 9)cenncffet tate meb ub; i megen 5*t)gt og 33æben. Etten at tale i megen $rt)gt og 93æben er af en anbcn runb banffetigt; trjt fom SIngeft gjor, at tern* men legemligt fbigter, faafebeå gjør bet ogfaa megen [5r^gt og 93æben, at Salen forftnmmer i Sausljeb. Set beeb ben rette 93ebenbe; og Sen, ber iffe bar ben rette 93ebenbe, (jan lærte maaffee juft bette i 33ønnen. Ser bar ^oget, ber laae {jam faa meget paa 8inbe, en 3ng, fom bnr t)am faa bigtig, bet bnr rjnm fan mngtpnnliggenbe ret at gjore fig forftaaelig for &ub, tjan bar bange for, nt t)nn ffulbe i 93ønnen fjabe glemt 9coget, nf, og tjbté rjan rjabbe glemt bet, fnn bnr t)nn bnnge for, nt ub iffe nf fig felb ffulbe l)itffc paa bet: berfor bilbe rjan famle fit 2inb til at bebe ret inberligt. Og fjbab ffeete tjam faa, tjbté fjan elterå bab inberligt? Set Aorunberlige ffeete tjam; efter«ijannben fom rjan biet) inberligere og inberligere i s -8ønnen, l)ax)be rjan 2Jftnbre og SDcinbre at fige, og titfibft bleb rjan ganffe tau3. an bleb tau, ja fjbab ber om muligt enbnu mere enb au rjeb er mobfat bet at tate, tjan bien en ørenbe..s)an meente at bet at bebe er at tale; tjan lærte at bet at bebe ilte blot er at tie, men er at tjøre. Og faalebei er bet; at bebe er iffe at tjøre fig felb tale, men er at tomme til at tie, og at blibe beb at tie, at bie, til ben s -8ebenbe Ijører ohtb. Serfor er bet, nt Sbangetieté Drb, foger førft Mub* 3ftige, opbragenbe ligefom binber SKunben paa SØtenneffet, beb paa etljbert entelt 5børg maal (jan gjør, om bet er Set tjan flat gjøre, nt fbnrc: nei, Sit ffal førft foge ubl Stige. Dg berfor er bet man fnn omffribe bette Gbangelieté Drb faatebes:

29 21 u ffal begpnbe meb at bebe, ilte font om buao bi jo fjabe oiift 33ønnen altib begbnbte meb Sansbeb, men forbi naar bønnen ret er bteøet SSøn, jaa er ben btebet Sansfjeb. Søger førft ub Stige, bet er: beber! erfotn Xit fpørger, \a om u i Spørgåmaal gjennemgif alt (infelt, fpørgenbe, er bet Dette, jeg ffal gjøre, og naar jeg gjør bet, er bet faa at jøge Ghtbs Stige: ba maa bertit fbarel: nei, u ffal førft føge ub 9tige. 3ftett at bebe, bet bil fige, retteligen at bebe, bet er at blive taué, og bet er at føge førft Qhtbs IRtge. "-Denne Sausfjeb fan u lære fjos Silien og fuglen, et bil fige, beres Sausfjeb er ingen Sunft, men naar Xu bfiber taitl fom Silien og Naglen, faa er u øeb ben egrjnbelfe, fjbilfen er, førft at føge Ctfubé 9tige. bor fjoitibeligt er ber iffe bernbe nnber ubs" himmel fjol Silien og fuglen, og fjbørfor? Spørg igteren; f)an f barer: forbi ber er Sausfjeb. Cg nb til benne (jøitibelige Sauåljeb længes fjan, bort fra ^erbsltgfjeben i sdcenneffe=$erbenen, fjbor ber er faa megen Salen, bort fra tjele bet berbslige 2Ken* neffe=sib, fom fun paa en førgelig 9J?aabe bebifer, at 9Jtenneffet t>eb Salen nbmærfer fig fremfor tyrene. Sfji", vil digteren fige, er bet bel at nbmcerfe fig, nei faa foretræffer jeg langt, langt Sausljeben bernbe; jeg foretræffer ben, nei, ber er ingen Sammenligning, ben nbmærfer fig uenbeligt fremfor Sftett* neffene, fom fnnne tale". 3 Statureng Sausfjeb mener tg«teren nemlig at fornemme Gmbbommens Stemme; i i">?en= neffeneé trable Salen mener fjan iffe blot iffe at fornemme Øubbommens Stemme, men iffe engang at fornemme, at SDcetrøeffet er i Slægtffab meb QHiboommen. digteren figer: Salen er 9J?enneffeté fortrin for Styret, ja ganffe bift ber* i om fjan fan tie. 93cen at fnnne tie, bet fan u lære berube r)o Silien og englen, fjbor ber er Sausfjeb, og ogfaa noget ubbommetigt i benne Sausljeb. erube er Sausfjeb; og iffe blot naar 2itt tier i ben taufe Stat, men ogfaa naar agen igjennem be ru* finbe Strænge ere i 53eoæge(fe, og 21tt er fom et. ao af Stjb,

30 22 er ber bog Xanlljcb bcrube: l)ber tjær gjøt bel faa gobt, at Sngen af bent, og iffe 511te tilfammen gjøre noget 33rnb paa ben fjøitibelige %au fyeb. Xernbe er XauSfjeb. 2foben er tan ; felt) naar ben Ijbiffer, er ben bog tauå. X()i Xræerne, enbog l)bor be ftaae tætteft i SCRængbe, bjolbe Ijtnanben, t)oab s Dien= neffene faa f jetbent, trobå gioet Sofie, rjolbc Ijinanben: bet bliber mellem o. abet er tauft; felt) naar bet rafer tarmenbe, er bet bog tauft. 3 forfte Øieblif Ijører Xn maaffee feil, og $)u tjører bet larme. Xerfont Xn tjafter og gaaer meb ben 93efleb, gjør Xn >abet Uret. bi Xn berimob giber Xib og tjører notere efter, tjører Xn fornnberligt! Xn l)ører Xan l)eben; tt)i C5enéformtg()eb er bog ogfaa Xanéfjeb. 9?aar Xanéfjeb i aftenen Ijbiler ooer Sanbffabet, og Xn fra Gmgen Ijører ben fjerne s -8rø= len, eller Xn fjernt fra 93onbemanbené uu8 l)ører.spnnbens hjemlige Stemme: faa!an man tf fe fige, at bette ^røl eller benne Stemme forftrjrrer Xanéljeben, net Xette l)ører meb til Xanåtjeben, er i tjemmcligrjebéfnlb, forfaabibt igjeit i tané Dbereenåfomft meb Xanåtjeben, bet forøger ben. Dg lab ol nn nærmere betragte Silten og fuglen, af ()0ilfe bi ffnile lære. fugten tier og bier: ben beeb, eller rettere, ben troer fnlbt og faft, at 2ttt ffeer i fin Xib, berfor bier fuglen; men ben beeb, at ben ttlfommer bet iffe at bibe Xib eller ^ag,, berfor tier ben. Xet bil nof ffee til ben beleilige Xib, figcr fuglen, bog nei, bet figcr Otøglen iffe, ben tier; men benå Xanstjeb er talenbe, og benne benå Xanåtjeb figcr, at ben troer bet, og forbi ben troer bet, berfor tier ben og bier. 9laax faa Øiebliffet fommer, faa forftaacr ben tanfe ^ugl, at bet er Øicbliffet; ben benytter bet, og ben blcb albrig beffjænunct. 3aalcbcs ogfaa meb filten, ben tier og bier. Xen fbørger iffe ntaalmobigt naar fommer ^oraarct?" tr)i ben beeb, bet fommer i ben he< leilige Xib, ben beeb, at bet bar ben felb mtnbft tjenligt, om ben fif ob at beftemme 2tareti Xiber; ben figcr iffe naar \aae bi bog 9tegn?" eller naar faae bi bog Sølffin?", eller nn fif bi for megen 9icgn", eller nit bar føeben for ftærf;" ben fpørgcr iffe fornb, l)børlebc Sommeren bil Glibe iaar, boor

31 23 lang eller tmor lort: net, ben tier og bier faa eenfolbig er ben, men bebraget biet) ben bog albrig, t)t>ab jo ogfaa fim Ian b,ænbe ftfogffaben, ille Gettfotbigfjeben, ber ille bebrager og ille bebrageå. Baa lommer ba ieblillet, og naar faa øie= blttlet lommer, faa forftaaer ben taufe ilie, at nu er Øieblit* let, og ben benrjtter bet. ), 3 ( enfotbigt)ebeng bt)bfinbige æremeftere, mon bet ogfaa ftulbe uære muligt, naar man tater, at træffe Sieblitlet"? 9?ei, lun oeb at tie træffer man Øie» blitlet; ibet man taler, blot man figer eet Crb, gaaer man liu af ieblillet; lun i Sauéfjeben er iebtitlet. Og berfor b,ænbte bet oel faa fjelbent et 9.1tcnnefle, at f)an ret lom til at forftaae, naar ieblittet er, og til ret at bcnt)tte Ciebliltet, berfor, forbi b,an ille Ian tie. an Ian ille tie og bie, beraf laber bet fig maaflee forllare, om!ieblilfet flet ille lommer for l)am; f)an Ian ille tie, beraf laber bet fig maaflee forllare, at tjan ille mærlebe HebtiHet, ba bet lom for b,am. Xfyi Siebliflet, ffjønbt foangert meb fin rige etrjbning, laber bog ille noget S3ub gaae forub, for at melbe bet s 2inlDmft, bertil lommer bet for tjnrttgt, naar bet lommer, ber er jo ille et Øiebtifé Zib forinben; ei (jetter lommer Øiebtillet, tjbor betrjbningsfulbt bet eub er i fig felo, meb Sartn eller meb s 2tnflrig, nei bet lommer fagte, meb let* tere rjeb enb nogen <2tabning3 lettefte ang, ttjt bet lom«mer meb bet ^lubfeliges lette gfeb, liftenbe lommer bet: ber= for maa man oære ganfle taus, lpi matt flat fornemme nu er bet ber"; og i næfte )ieblil er bet forbi, berfor maa man b,at>e bæret ganfle taué, f)t>té bet flal tt)lle< (2n at bentitte bet. 9ften bog afhænger $ttt af Eieblillet. Cg bette er oiftnol XUx)h len i langt, langt be flefte SKenneflers SiD, at be albrig fornam Øieblillet, at i bere» 2it> bet Dige og bet timelige lun ftilteé ab, og ()Oorfor? forbi be ille luttbe tie. fuglen tier og liber. oor megen jerteforg ben enb Ijar, ben tier. 2elo Srlenenå eller (Senfomfyebenå tungfinbige Sllagefanger tier. Sen fuller tre ange, berpaa tier ben, ful«ler atter tre ange; men Oæfentligen tier ben. %ln' fytiab bet er, figer ben ille, ben Hager ille, ben anttager ^ngen, ben fuller

32 24 for igjen at fomme lit at tie. et er nemlig fom bttbe %au$* fjeben fprænge ben, berfor maa ben fnffe, for at Innne tie. Ari* tagen for Sibelfe er Sugten iffe; men ben tanfe gugl fritager fig for ()0ab bcr gjor ibetfen tungere, ^(nbreé mtéforftaaebe Seeltagelfe, for f)0ab ber gjor Sibclfen fangtiarigere, ben megen Salen om Sibelfen, for fjtiab ber gjor Sibetfen til bet fom er tiærre enb ibelfe, til Utaatmobig()cben3 og 8orgmobigf)eben tmb. Xf)t tro iffe, at bet bog fnn er libt $atff()eb af fuglen, at ben tier, naar ben liber, at ben bog i fit jnberfte, f)tior taul ben enb er mob 2tnbre, iffe tier, at ben ber Hager otter fin Sfjebne, anftagcr nb og Xftenneffer, og laber fjertet frjnbe i Sorgen". Sftei, Sugfen tier og liber. '» Hf, bet gjor 50ienneffet iffe. Tkn fjtioraf fommer bet tiel, at menneffelig Sibelfe, fammenlignet meb 3nglen, frjneå faa frygtelig? mon iffe beraf, at 9Jienneffct fan tale? 9Jci, iffe beraf, t()i bet er jo et Aortrin, men beraf, at SDtenneffet il!e Ian tie. et er nemlig iffe fom ben Utaal^ mobige, og, enbnn rjeftigere, ben gortoitilebe mener at for= ftaae bet, naar l)an og bettc er atlerebe en 9fttébrng af Xalen og (Stemmen naar I)an figer eller ffrigcr: gib jeg fjatibe en Stemme fom Stormene, at jeg fnnbe nbfige al min Sibelfe, fom jeg fornemmer ben!" ), bet bar fnn et baarligt SDltbbel, i famme rab tiil rjan fnn fterrfere fornemme ben. SKet, men ()t>té S)u fnnbe tie, l)bté 3)u (jatibc $ugten au3f)eb, faa ffnlbe Sibelfen tiel blitie minbre. Dg fom englen, faalebcé Cilien, ben tier. Dm ben enb ftaaer og liber ibet ben titéner, ben tier; forftiffe fig fan bet uffrjlbtge 93arn iffe bet forlanges ba l)cflcr iffe, og bet er en t)ffe for ben, at ben iffe fan bet, tf)i fanbeligen ben Shtnft at fnnnc forftifle fig fjobeé bt)rt forftillc fig fan ben iffe, ben fan iffe for, at ben ffifter fortie, og bertieb forraaber, Ijbab man jo tjenber \xw benne Slegljebenå garbefftften, at ben liber; men tie gjør ben. Ten bilbe gierne liolbe fig opreift for at ffjnle l)tiab ben liber, bog bertil l)ar ben iffe kræfter, iffe bette.'perre* bomme otier fig felt), benå.v>oticb fonter mat og boiet, ben aov bigaaenbc fjtité efleré nogen gorbigaaenbe l)ar faa megen

33 25 S>eeftagelfe, at [jan agter paa ben! ben?}orbigaaenbe for* ftaaer, fjdab bette bettjber, bet er talenbe nof; men Stiten tier. Saalebeå fitlten. SOten Ijdoraf tommer bet del, at menueffe* lig Sibelfe fammenlignct meb Stltetté ftjneå faa frygtelig, mon iffe beraf, at ben iffe fan tale? dté Silien fnnbe tale, og fjdté ben bo, at font 9)ienneffet, iffe fjadbe lært ben ftunft at tie: mon ba iffe ogfaa benå Sibelfe dilbe blide frtjgtelig? Wen Stiten tier. gor fitlten er bet at libe bet at libe, Ijderfen mere etter minbre. og jnft naar bet at Itbe Ijderfen er mere etter minbre enb bet at libe, faa er Sibeffen faa meget font bet er muligt enfelt* og eenfolbiggjort, og gjort faa liben fom bet er muligt. SKtnbre fan Sibelfen iffe blide, ba ben jo bog er, og altfaa er l)dab ben er. 9Ken bertmob fan Sibelfen blide uenbelig meget ftorre, naar ben iffe noiagtigt blider Ijderfen mere eller minbre enb bet ben er. Sftaat Sibelfen er Ijderfen mere eller minbre, altfaa naar Sibelfen fun er bet s 33eftemte, ben er: er ben, feld om ben dar ben ftørfte Sibelfe, bet 9)ftnbfte ben fan dære. DJten naar bet blider ubeftemt, Ijdor ftor Sibelfen egentligen er, faa blider Sibelfen ftorre; benne Ubeftemtfjeb foroger Si* belfen uenbelig. Cg benne Ubeftemtfjeb fremfommer juit deb bette 9Jcertneffet tdetobige gortrin at funne tale. Sibeljenå 53eftemtfjeb bertmob, at ben er Ijderfen mere eller minbre enb tjdab ben er, naaeå fun igjen deb at funne tie; og benne 2nu * (jeb fan Tu lære af fuglen og Silien. 'Jerube fjol Silien og ynglen er ber Xauåfjeb. 9Ren fjdab ubtrriffer benne %an t)eb? Zen ubtrtjffer s 2Srbobigtjeb for ub, at bet er fjant, ber raaber, og fjant ene, fjdent SBitébom og <vor* ftanb tilfommer. Cg jnft forbi benne Sauéfjeb er SCrrefrtjgt for ub, er, fom ben fan dære bet i 9caturen, Sitbebetfe, berfor er benne Sausljeb faa fjøttibelig. Cg forbi benne Xau^eb er foalebeå (jøttibettg, berfor er bet, man i 5fta* turen tjdab Unber del, naar %li tier af for fjant! felo om fjan iffe taler, bet at 311t tier af 36rbøbigfjeb for fjant, dirfer jo paa Cfn, fom om Ijan talte. fodab u berimob deb ingen ^igterå jælp fan lære af

34 26 Sauåfjeben berube f)oå Silien og fuglen, Ijbab fun Gbangetiet Ian lære 'Sig, er, at bet er Wbor, at bet ffal bære 9(lbør, at gug* ten og Sttien ffal bære Særemcfteren, at Su ffal tage efter bem, tære af bem, ganffe afborligt, at Su ffal blibe tauå fom Silien og fuglen. Dg aflerebe bette er jo 9Uboren naar bet forftaaeå ret* tetigcn, iffe fom ben brømmcnbe Sigter, eller fom Sigteren, ber laber Gaturen brømme om fig bette: at S)u nbe f)o3 Stiten og fuglen fornemmer, at Sit er t)bab ofteft gfemmeå faa ganfle i Salen og amtalen meb anbre SMenneffer. Stji naar bi blot tale So fammen, enb mere naar bi ere Si eller glere, glemine bet faa let, at Sn og 3^9/ "i So, eller at bi Si ere for nb. 9tten Stiten, ber er Særemefteren, er btjbfinbig. Sen inblaber fig flet iffe meb Sig, ben tier, og beb at tie bil ben bett)be Sig, at Sit er for ub, at Sit ljuffer paa, at Su er for nb at Su ogfaa i Wlbor og anbrjeb maatte blibe tau? fer nb. Dg tau fom fiilien og ^fuglen ffal Su blibe. Su ffal iffe fige gitgfen og xiilien fitnne fagtenå tie, be funitc fo iffe tale"; bet ffal Su iffe fige, Su ffal oberfjobebet 3*Uet fige, iffe gføre enb bet minbfte 3forføg paa at umittiggjøre Un* berbiténing i Saitéljeben, beb, iftebctfor at gjøre ^llbor af at tie, baarligeu og meningsløft at flubbre Sauéljeb inb i Sale, mooffee fom Salene tøjenftanb, faa ber iffe blioer ^toget af Saustjeben, men berimob en Sale bliber til: om bet at bære taité. Su ffal for Wub flet iffe blibe Sig felb bigtigere enb en fiilie eller en gugl bog naar bet bliber 2Ubor og Sanbfjeb meb, at Su er for Wub, bil bet ibfte følge af bet g-ørfte. Dg om enb Ijbab Su bil i ^x erben bar ben meeft førbaufenbe s 43e» brift: Su ffal erfjeube fiilicn og fuglen for Sin Særemefter, og for Wub iffe blibe Sig felb bigtigere enb Silien og Tvugleu. Dg om bjele S3erben iffe bar ftor nøf til at rumme Sine flaner, naar Su bil folbe bem ub: Su ffal af Sngleu og fitlten fom fiæremeftere lære, for ub at fuiiue folbe alle Sine flaner eenfolbigt fammen i bbab ber tager miubre $Iab enb et ^unft,

35 27 og gjør enb ben meeft intetfigenbe Ubett)befigt)eb: i Sanåljeb. Og om fjbab u teeb i 2>erben bar faa qbalfulbt, fom bet afbrig Oar obteøet: Tit ffaf erfjenbe Stiten og 2mQfeu for Tine Særemeftere og iffe bfibe Tig fetb bigtigere enb Silien og fuglen er fig i fine maaforger. aatebeé naar (Soangetiet gjør bet tit s 31tbor meb at fuglen og Silien ffat Oære Særemefteren. s 2(nberfebe3 meb Tigteren, eller meb bet 9)ienneffe, ber, juft forbi elbøren mangler, i Sauål)eben f)o3 Silien og S"9^en iffe bliber ganffe tau men blibec Tigter. ^iftnot er nemlig Tigter=Safe tjøift for* fffetlig fra atminbelig mennefmig Sale, faa fjøttibetig, at ben, fammentignet meb atminbelig Sale, er næften fom Sanåfjeb, men Saitgfjeb er bet bog iffe. Gi felter foger Tigteren Sauå= tjeben for at tomme til at tie, men ombenbt, for at tomme tit at tale fom en Tigter taler. 3 Saitåfyeben bernbe, ber brøm= mer Tigteren om 33ebriften, fom tjan bog itfe tommer til at nbføre tfn' Tigteren er jo iffe felten; og fjan bliber belta* lenbe maaffee blioer fjan jnft Oeltalenbe, forbi (jan er 33e* briftené nlrjffefige (lifter, mebenå felten er benå fattelige (51= ffer, altfaa forbi åbnet gfor fjant Oeltalenbe, fom abn bcefent= lig gfør Tigteren an bliber beltalenbe; benne fjanå S3el* talenl)eb er Tigtet. Terube i Sauåfjeben, ber ubtafter tjan ftore flaner tit at omffabe og lt)ffaliggjøre fiete $erben, ftore flaner, fom albrig blide til ^irfeligtjeb nei, be blibe fo Tigtet. Terube i Sauåtjeben, ber ritger tjan ober fin Smerte, laber 311t ja, enbog Særemefterne, fuglen og Silien, maae, iftebetfor at lære fjam, tjene fjant tjan laber 511t gibe jenfrjb af fjané Smerte; og benne mertenå ientrjben bet er Tigtet, tfji et frig flet og ret er iffe Tigt, men frigeté uenbelige jen= lrjben i fig felo bet er Tigtet. Sau bliber altfaa Tigteren iffe i San fjeben fjoå Silien og ftuqien, og fjborfor iffe? jnft forbi tjan benber gorf)otbet om, gjør fig til bet SSæfentUgere i ammenligning meb Silien og fuglen, bilber fig inb, at tjan enbog fjor gortjenefte af, fom bet tjebber, at laane fuglen og Silien Orbet og Salen,

36 28 iftebctfor ot Dpgaben bar, felt) at lære Xattsfjeb of Stiten og guglen. ), men at bet bog ntaatte Ipffeå (Slbangeftet beb jælp af Silien og fuglen at lære 'Sig, m. %., Sliberen, og mig, at gjøre Tig ganffe taué for ub! 2lt Tit i SauSrjeben maatte glemme Tig felb, tjbab u felt) fjebber, Tit eget 9ktm, bet berømte -saabn, bet elenbige 9Jabn, bet ubettjbclige Sftabn, for i Tauéljeb at bebe tit ub: IjeMget borbe Tit Sftabn!" 2It Tit SM i Tauérjeb maatte glemme Tig felb, Tine flatter, be ftore, omfattenbe flaner, eller be inbffrænfebe flaner betræffenbe Tit ib og bete Srcmtib, for i Taitéljcb at bebe tit nb: tomme Tit Stige!" Sit Tit i Tausljebcn maatte glemme Tin SSiDfie, Tin ggenfinb, for i Tauåljcb at bebe til ub: ffee Tin SMUtel" 3a, tjbté Tn af ^itien og fuglen fttnbe tære at bltbe ganfte tang for Wub, rjbab ftittbc ta iffc bangeliet funne forhjætpe Tig til, ba ffittbe Rittet bære Tig umuligt. SØcen tjbté bog blot (ibangcliet beb ^jætp af Sifien og fuglen lærte Tig Sauéljeb, fjbab t)ar bet faa itte allerebc hjulpet Tig til! Tl)i, font fogt, er Wubåfrrjgt SBttébotnå SSegtjnbetfe, faa er frugis 93egrmbelfe. af til SØcrjren og Min btté, figer Salomø; gaac til fuglen og Milieu og lær Tauéfjeb, figer (Sbangeltet. Søger førft ($ub$ IRige og Ijatté 9ictfærbig()eb." l'ieu tlbtrpffct for at man førft foger ubl 9tige er netop au» [)cben, ben Taityfjcb, fom er fitlienå og Oruglenl. Stiten og Tvnglen "Hige, flet ilte Stnbet, alt bet ørige bor= bcr bent tillagt. 9Ken faa føge be jo tffc ubå Stige førft, naar be flet ilte føge Slnbet?.s^boraf tommer bet ba, at Sbangeliet figer: fuger førft ub3 9uge, og berbeb laber font nar bet beta yjceuing, at ber faa bernæfi nar Slnbet at foge, uagtet bet bog er aabenbart, at bet er GUbangelietå SKening, at ubå Stige er bet Snefte, ber flat fogeå? Tet fomntcr bel beraf, at bet er unegteligt, at ub Stige run fan føgeå, naar bet foge* førft; Ten, font tffc foger ( s mb<5 fftige førft, foger bet flet iffe. grentbeles tommer bet beraf, at bet at funne foge, i fig inbeljøloer en SDfJuligrjeb af at funne foge Slnbet, og berfor maa Sbangeltet, font

37 29 jo mb til bibere ftaaer ubenfor Sølenneffet, ber attfaa ogfaa mit føge Stnbet, fige: ubå Slige ftat u føge forft. Dg enbetigen tommer bet beraf, at (ibangetiet mitbt og fjerligt neblaber fig til SØlenneffet, tater faa fmaat for fjant, for at totte I) am til bet obe. erfom (fbangetiet ftrar. bilbe fige: 2)u flat ene og alene føge &ubå Slige, faa bilbe t»et SOJenneffet ftjneg bet bar for SQleget forbret, ()an bilbe, fjalb utaatmobig, fjalb angeft og bange, trætte fig titbage. Wien nu fæmper (ibangetiet fig Itbt efter fjant. 3)er ftaaer SJlenneftet meb be mange Sing for Øie, fom fjan bit føge ba fjenbenber Gbangeliet fin Sale til [jam og figer: føg førft ubi Slige." &aa tænfer SDlenneffet: nit ja, naar jeg fiben faaer 2ob at foge 5(nbet, faa lab mig ba gjore SSegrjnbelfen meb at føge ubå Slige, før fjan faa birtelig 33egtjnbeffen bermeb, ikeb (Sbangeliet gobt, fjbab beraf bil følge, at fjan nemlig btiber faalebeé tilfrebåftiffet og mættet beb benne Søgen, at fjan reent glemmer at føge Stnbet, ja at [jan intet minbre enb ønfter at føge 9tnbet faa bet nu btiber 2anbfjeb, at fjan ene og alene foger Qmbå Slige. Saalebes bærer (Sbangeliet fig ab, og faa«lebeé taler jo en til et SBarn. Xænt -Tig et 33arn, ber ret er fulten; ibet i^toberen fætter SOlaben paa Sorbet, og 33arnet faaer bet fremfarte at fee, er barnet iffe langtfra at græbe af Utaalmobigfjeb øg figer: fjbab ffal ben mule forflaae, naar jeg tjar fpiift bet, er jeg lige fulten"; maajtec bliber 93arnet enbog faa utaalmobigt, at bet flet itte bil begtjnbe at fpife, forbi ben Smule bog iffe fan fjjæfpe SKoget". SKen 9)coberen, fom gobt beeb, at bet ipele er en SØltéforftøaetfe, figer: ja, ja, min lille 2?en, fpiis nu bet førft, faa tan bi jo altib fee at faae tibt mere". <2aa tager barnet fat, og Ijbab fteer? barnet er mæt, inben bet albe er fpiift. fqabbe 9)ioberen ftrar. irettefat SBamet, og fagt: ber er faamænb mere enb not", faa [jabbe 9)coberen bel itte fjabt Uret beri, men fjun [jabbe itte gibet tieb fin 3tbfærb et jempet paa ben SSitåbom, fom egentligen er Cpbragelfenå, Quiltet tjun berimob nu gjorbe. aalebeå meb (S'bangetiet. et er iffe Gbangeliet bet SSigtigfte at irettefætte og ftjenbe; tjbab ber er Gbangeliet bet 9?igtigfte er at faae 3Ren<

38 30 tteflene tit at tage efter bet. Terfor figer bet føger førft". 3)er* Oeb flopper bet faa at fige 2)innben paa alle 9)ienneffeté snb= uenbinger, bringer (jam til Xauéijeb, øg faaer f)am uirfelig til at begijnbe førft paa benne Søgen; og faa mætter benne 2øgen Wenneffet faalebeå, at bet nn Blider fanbt, at t)an føger ene og olene nbé førft (#nbs 9iigc, bet er, btit> fom Silieit og Singlen, bet er, blid for Qhtb ganffe tau : faa flal bet )t>rige oorbe Gber tillagt.

39 II. ^ngen fan tjene to herrer; tfji fjan tnaa enten fjabe ben ene og elffe ben anben, eller f)o(be ftg til ben ene og foragte ben anben." ijm SE.! Tu oeeb, i 23erben er ber ofte 2ale om et Gnten< titler; og bette (snten^crlier Oæffer ba ftor Cpfigt, beffjeftiger paa ben forffjelligfte SKaabe be 7vorffie Itge. i aa6, i A-rtigt, i traol SMrffomfjeb, i fpænbt Uoirffotnljeb o. f. 0. Tit oeeb ogfaa, at ber i ben iamme ^erben er tjørt en Sale om, at ber intet (intender er til, og at benne 33ttébom igjen bar gjort lige faa megen Cpfigt font bet 6ett)bning fulbefte (inten=(iller. 3Ken fjerube, i Sansljeben tjo3 Stiten og guglen, fhilbe bet fjer oære toiolfomt, at ber er et (5nten=(sller; eller fmlbe bet Ijer oære toiolfomt, Ipilfet bette Gnten=Glter er; eller fhilbe bet Ijer oære toiolfomt, om bette GntemGUer ifle er i brjbefte gorjtanb bet enefte (2nten*Gtter? 9cei, berom Ian fjer, i benne fjøitibelige San fjeb ilfe blot nnber ub fttmmel, men i benne fiøitibelige Saitsfjeb for nb, berom Ian [jer ingen Soiol Oære. Ter er et (Snten=(Sller: enten &ub eller, ja faa er 9teften Kgegrjlbtgt; fjbab faa enb forreften et SRenneffe oælger, naar tjan iffe oælger Ghtb, er fjan gaaet C^fip af (inten^sller, eller fjan er i gortabelfen oeb fit Gnten-- Cf Iler. 91Itfaa : enten Ghtb; Tu feer, ber falber albeleå intet Crftertrtjf paa bet v 21nbet, unbtagen oeb SDcobfærningen til nb, l]doroeb Gftertrnffet falber nenbelig paa nb, faa bet egentlig

40 32 er ub, ber, beb feto at bære SBatgeti jenftanb, fpænber 9Sat= geté Stfgjørelfe til at blioe i Sanbr)eb et l nten»(*l(cc. STunbe et SKenneffe letftnbtgt eller tungfmbtgt mene, at ber, rjbor ub er meb fom bet (ine, bon egentlig er tre tng at bælge mellem: r)an er fortabt, eller, fjan fjar tabt ub, og betfor er ber for (jam egentttgen (jetter intet (5nten--(Hlcr; t()i meb ub, bet er, =3oteftiUingen forfbtnber eller forqbafleé, gaaer ogfaa (Sntc nuller ub. -Tog Ijbor ftulbe bctte fitntic l)ænbe Siftøgen i Sauårjeben I)o Silien og fuglen! \Hltfaa (Sntcmli'llcr; enten ub, og fom bangeftet for- Harer bet, enten elfte ub eller fjabe Ijam. $a, naar ber er arm omfring Tig, eller naar u er i IHbfprcbelfernc, ba fanei bette næften en Oberbribelfe, ber frjneé at nære altfor lang en 2tf«ftanb fra at elffe til at tjabe for at man fnnbe fjabe Sftet i at bringe bem faa nær famnten, i eet Stanbebrag, i een enefte Sanle, i to Crb, fom uben SJtettemfætninger, nben gnbffub orb til nærmere Cbereenéfomft, nben enb bet minbfte 3fittetegn folgc nmibbelbart \>aa Ijmanben. 3tten fom jo et Segente i bet lufttomme Sftum falber meb nenbelig.s^aftigljeb, faalebeé gjor ogfaa ané()cben berube bjos Silien og 3'nglen, ben Ijøtttbelige i au r)eb for ub, at btéfe to ØKobfætntnger i eet og famme 9ai fraftøbenbe berøre bjinanben, ja blibe til i famme SKu: enten elffe eller l)abe. 2aa libet fom ber i bet lufttomme 9htm er et Xrebic, ber finfer bet falbenbe Segeme, *\aa libet er i benne rjøitibeftge SEaulljeb for ( s hib et SErebie, ber fnnbe bolbe bet at elffe og Ijabc paa en finfenbe Slfftanb fra binanben. Gmten ub; og fom (iuangeliet forflarer bet, enten bolbe fig til fjant, eller foragte l)am. 3 Selffab meb SKennefter, i vmnbel og SSanbet, i Omgang meb be 3Kange, ber ftjne at ligge en ftor Slfftanb mellem het at Ijolbc fig til lin og bet at foragte Ijam; jeg betjøber iffe at omgaaeå bet Sftenneffe", figer man, men beraf følger jo iffe, at jeg foragter fjant, paa ingen SDtøabe." Og faalebeå er bet ogfaa i ^-orljolb til Omgangen meb be Sftange, l)oilfe man felfføpeftg«bibtløfltgt omgaaeå nben uæfentlig $in* berligljeb i mere eller nttnbre Sigegulbigbeb. Wien jo minbre

41 33 antallet blider, [o minbre, i dibtløftig gorftanb, fetjfabelig Om«gangen blider, bet er, jo inberligere ben blider, befto mere be* gtinber et Gnten=Gller at blide Soden for gorijolbet; og Cm= gangen meb nb er i brjbefte gorftanb og ubetinget ufetffabetig. Sag blot to Stffenbe, et gorfjolb, ber ogfaa er ufeljfabefigt, juft forbi bet er faa inberligt: for bem og bere» Jorbotb gjælber bet: enten fjolbe o» til fjinanben eller foragte fjinanben. Cg nn i Sausfjeben for &ub l)oå Sitien og fuglen, Ijdor ber altfaa flet 3 n 9 en ei * tilftebe, l)dor ber altfaa flet ingen anben Omgang er for Sig enb ben meb nb: ja faa gjrelber bet: enten bjolbe fig til fjam eller foragte (jam. Ser er ingen Unbffolbning, ba ber er ingen Stnben tilftebe, og i etboert Silfælbe ingen 5inben faalebes tilftebe, at u fan bolbe Sig til fjant uben at tf)i ber juft, i Sausljeben, er bet trjbeligt, f)dor nær Ønb er Sig. Se tdenbe (Slffenbe ere fjinanbeu faa nær, at ben Sne, faa længe ben $lnben er i Side, iffe uben at foragte b,am fan fjotbe fig til en ^Inben; beri ligger fjdab af (inten^gfler ber er i bette gorfjolb. Sfii om bette (inten=gller (enten fjolbe fig til eller foragte) er til, beroer paa, fjdor nær be So ere fjinanben. Wien nb, fom jo fjetler iffe boer, er Sig enbnu nærmere, uen» beligt nærmere enb toenbe (ifffenbe ere fjinanben, (jan, Sin laber og Cufjøtber, f)an, i boem Su leder, røres og er, fjan, af fjdté Waabe Su l)ar 2Itt Zaa bet er ingen Cderbridetfe bette enten at fjolbe fig til &ub eller at foragte fjam, bet er iffe fom naar et s Diennejfe for en Ubettjbeligbebå 2fi)lb anbringer Gnten-- Gller, et SOiennejfe, om f)dem man berfor meb s JJette figer, at fjan er fort for Sodebet. Saalebe«er bet iffe fjer. Sf)i beeu er Q5ub jo bog del Øub. Cg beelå anbringer f)an bet iffe i tførfjolb til bet Sigegtjlbige, fjan figer iffe: enten en 9tofe eller en Sulipan. Wien fjan anbringer bet i {yorfjolb til fig feld og figer: enten mig... enten fjolber Su Sig til mig og ubetinget i Sllt, eller Su foragter mig. ^Inberlebeå funbe &ub bog del iffe tale om fig feld; eller ffulbe nb funne tale om fig feld fom dar fjan iffe ubetinget 9h. 1, fom dar f)an iffe ben Snefte, ubetinget Sllt, men blot faaban ogfaa 3?oget, Gn, ber gjorbe. ftierfegaarb. XI 3

42 34 fig $aab om bog ogfaa maaffee at fomme meb i ^Betragtning. Baa maatte jo Wnb fjabe tabt fig fcld, tabt tforeftiflingen om fig felt), og bar iffe Ghib. 3Wtfoo i ané()eben f)0 Citien og fuglen er ber et tinten«(ilter, enten C>hib... og faalebes forftaaet: enten elffc fjam eller f)abe (jam, enten (jolbe fig tit Ijam eller foragte fjam.,<pbab beti)ber ba bettc 6nten=( -tter, f)bab forbrer ub; t()i (inten=(itter er en g-orbring, fom jo be (ilffenbe forbre.^jer* ligfjeb, naar ben Orne figer tit ben 5(nben enten etter. lucen Qhtb forf)oiber fig iffe til tg fom en (fiffer, ei betler Sn 'Sig tit t)am fom en Ciffer. S-orljolbet er et anbet: 2fabningené tit B taberen. bab forbrer f)an ba meb bette tinten (ilter?.<pan forbrer St)bigf)eb, ubetinget t)bigfieb; er u iffe lt)big i 9tlt ubetinget, faa etffer u liam iffe, og etffer 'Sit Ijam iffe, faa fjaber Su f)am; er Sn iffe ttibig i?l(t ubetinget, faa tjotber u 'Sig iffe til fjam, eller, f)olbcr Sit Sig iffe til f)am ubetinget og i 2ttt, faa rjolber Sn Sig iffe til barn, og Ijdber Sti Sig iffe til fjant, faa foragter Sn (jam. Sonne ubetingebe Srjbigtjeb at bjbté man iffe ciffer GJnb, baber man (jam, at fjbiå man iffe ubetinget og i 2ltt bolber fig til ()am, foragter man (jam benne ubetingebe 2t)big[)eb fan Sn lære af be Særemeftcre, til l)bitfe berfor (ibangetiet fjenbifer, af ^ilien og ynglen, ^cb at lære at lt)be lærer man at rjerffe, liebber bet, men enbmi btéfere er bet, at beb felt> at bære lt)big fan man lære nbigbeb fra fig. 2aalebe meb Silien og $ngten. Se bjabe ingen Wlaqt til bcrmeb at toinge ben 2æ= renbe, be fjabc blot ben egne finbigbjcb fom bet Sbingenbe. 2ilien og /^itfllen ere be Itjbige Særcmeftere". (ir bette iffe en befi)nberlig Sale? lijbig" er fo etters bet Crb, man bruger om ben Særenbe, af fjant forbrcé, at ban ffal bære ttibig; men fjer er bet 2æremcfteren felb, ber er Inbig! Cg tjbori mt«berbifer f)an? i t)bigt)cb. Cg l)borbeb nttberbifer fjan? beb 2t)bigl)eb. ftnnbe Sn blibe faalebei lt)big fom Silien og englen, ba ffitlbc Sit ogfaa beb Srjbigljeb fnnne lære tibtg()eb

43 35 fra Tig. 2Ken ba tiel Ijberfen Tu etter jeg ere faalebeé Irjbige, faa laber o af Silien og fuglen (ære: 2 tj b i g f) c b. Terube (}os Silien og fuglen, ber er Tauåbjeb, fagbe bi. 9Ken benne %avl eb, etter, fjbab bi ftræbte at lære af ben, at btibe touå, er ben forfte 33etingelfe for i Sanbljeb at fitmte lt)be. 9toar 2Ht omfring Tig er bjoitibelig Sauébjeb, font berube, og naar ber er Tauåljeb i Tig, ba fornemmer Tu, og mcb Uenbe* tign,eben Gftertrpf fornemmer Tit 3anbf)eben af bette: Tn ffal etffe erren Tin Gntb og tjene {jam alene; og Tn fornemmer, at bet er Tig", Tig, ber ffal elffe nb faatebeå, Tig ene i ben ganffe SBerben, Tu fom jo er ene i ben rjoitibelige Xauårjebé Cmgibetfe, faafebes ene, at ogfaa bjber en Tbibl, og bjber en ^nbbenbing, og bjber en Unbffnlbning, og bjber en Ubflugt, og rjbert et SpørgSmaaf, fort bjber en Stemme er bragt til Tau = l)eb i Tit eget ^nbre, ^ Der e " Stemme, bet er, bjber en anben Stemme enb Qhibå, ber omfring Tig og i Tig taler til Tig beb Tanéljeben. 9Sar ber albrig faatebeå Tauåbjeb omfring Tig og i Tig, faa lærte og faa lærer Tn [jetter albrig 2t)bigbjeb. 9)ten riar Tn lært Tanétjeb, faa gaaer bet nof meb at lære Stjbigljeb. 5tgt ba paa Gaturen omfring Tig. 3 Gaturen er 3(lt tj= bigfjeb, ubetinget finbigbjeb.."per ffeer Ghtbå SSiEie fom i frirn* melen faa og paa forben"; etter bjbté Diogen anfører be tjellige Crb paa en anben 9)taabe, be paåfe atiigeoel: bjer, i kataren, ffeer Q5ub s -lnllie paa 3 oroen )om ben er i.rumlen". 3 s^«s tnren er 3(lt ubetinget Snbigbjeb; {jer er bet iffe blot faa fom bet ogfaa er i!:djenneffe^erbenen at er ben almægtige, berfor ffeer 3 n * e t> er[ b iffe bet 9Jtinbfte, uben banå SBittie, nei, f)er er bet titlige, forbi s 3llt er ubetinget Spbigbjeb. Wæn bette er bog bet en uenbelig 5orffJ e ^ ^ Set er bet jo, at iffe ben feigefte og iffe ben trobfigfte menneffelige Utribig* iieb, at iffe et enfelt s Dienneffes og iffe (jele 21ægten Ulpbig* l)eb formaaer enb bet DJJinbfte mob b,an ^ittie, b,an, ben %U 3*

44 36 mægtige et Shtbet, at Ijanå SSiCte ffeer, forbi 2ltt tgbcr fjant ubetinget, forbi ber ingen anben SStGie er enb fjanå i >imten og paa forben; og bette er ilfætbet i Gaturen, S Gaturen gjælber bet, fom taften figer ber falber iffe en Spurt) tit forben uben fjanå SSiHie"; og bet tffe blot forbi t)an er ben 511= mægtige, men forbi SHt er ubetinget St)big^eb, f)anå SSittie ben enefte: tffe er ber enb ben mtnbfte ^nbfigctfe, tffe et Drb, ilte et Sut fjørei ber; ben ubetinget ftjbige Spuro falber ube» tinget h)big til forben, naar bet er fyanå SBtttie. $ Gaturen er 911t ubetinget 2t)bigt)eb. SStnbeni Snfen, Sfobenå G5jenlt)ben, 93ceffen 9Jtéfen, Sommerens Summen, 53tabene» biffen, ræifets >btéten, fjber en 2pb, entjber Srjben u f)ører, bet er 2Ut ^(blt)ben, ubetinget Srjbigljeb, faa S)u fan Ijøre ub beri, fom u fan Ijøre ()am i ben SJiuftf, ber er himmellegemerne^ 33et>ægelfe i 2pbig()eb. Dg bet fremfarenbe SSetrå S -J>æligl)eb, lette 23nieligl)eb, og fmbeté braabcformige 31t)ben= I)eb og bet* ammenfjotb, og &rj urtig()eb, og Spbené enbnn [tørre: bet er 2Ht Stjbig^eb. Og Soten! Opgang paa Sltoffeflct, og benå Sftebgartg paa.sltoffeftet, og SSmbenS Dmfoing paa SSinfet, og bet fttgenbe og bet frjttfettbe SBanbå Stiften til be beftemte iber, og Ooereenéfomften mellem 2lar * tibernc i ben nøiagtige SSejIen: 9tlt, 2tlt, bet er SUtfammen tj* bigtjeb. ~sa, bar ber en Stjerne paa fumten, ber oilbe fjabe fin egen ^itlie, eller et Stoøgrau paa forben: be ere i famme Øieblif begge gjorte til luntet, og lige let. %i)i i kulturen er 2Ut Stttet, faalebeå forftaaet: bet er intet Slttbei enb SStHte, i famme teblif bet iffe ubetinget er ubå ^itlie, er bet optjørt at bære til. l'ab ol faa nærmere, og menneffcligt, betragte Silicn og englen, for at lære Stjbigljeb. Silicn og englen ere &nb ubetinget h)bige. \xui ere be 93Jcftere. Te forftaae, fom bet fømmet fig Særemeftere, mcfterligen at træffe, af tjbab be flefte 3J en«neffer Ocl gaae lip af og forfeile: bet Ubetingebe. Xl)i (Set forftaaer Bitten og fuglen ubetinget iffe af I)bab be flefte 9J?enueffer forftaae fig bebft paa: albf>eb en lille Ulnbig

45 37 t)eb, at bet iffe ffulbe bære ubetinget Ulrjbtgfjeb, SM bet fan Silien ocj Sfagten i!fe, og bet bit be tffe forftaae. ben minbfte, minbfte Ult)bigb,eb ffulbe i Sanbljeb (jaoe noget anbet 9?abn enb: {yor* agt for Qhtb, bet forftaaer Silien og fuglen tffe, og bit tffe for* ftaae. 2tt ber ffulbe bære noget ^Inbet eller nogen 2(nben, fom ntan, beelt, tillige funbe tjene forttben at tjene ub, og at bette tffe tillige ffulbe bære at foragte &ub: bet fan og bil fuglen og Silien iffe forftaae. SStbunberiige ifferfjeb i at træffe, og i at l)at>e fit Sib i bet Ubetingebe! Cg bog, o, 3 bijbfinbige Sære«nteftere, ffulbe bet bel bære muligt, at ber anbetftebå enb i bet Ubetingebe at finbe, ba jo bet 93etmgebe i fig felb er Ufifferfjeb! Saa ffulbe jeg bel fnarere tale anberlebeé, jeg ffulbe iffe beunbre ben tfferrjeb, tjbormeb be træffe bet Ubetingebe, men fnarere fige, at bet juft er bet Ubetingebe, ber giber bem ben beunbringsbærbige Stfferfjeb, fom gjør bem til Særemeftere i Srjbigrjeb. %fyi Silien og 3-uglen ere tøub ube* tinget tvjbige, be ere i Sobigbjeben faa eenfolbige eller faa ob= bjøiebe, at be troe, at Sllt, tjbab ber ffeer, er ubetinget Ghtb3 SMtlie, og at be flet iffe bjabe 51nbet at gjøre i $erben, enb enten ubetinget frjbigen at gjøre Øubå SSillte eller ubetinget hjbtgen at finbe fig i ubå asiliie. m bet <2teb, ber er anbiift Silien, er ret faa urjelbigt fom muligt, faa bet let laber fig forubfee, at ben bil bære albeleå til Cberfiob (jele fit Sib igjennem, iffe blibe bemærfet af en (Snefte, ber funbe glæbe fig ober ben; om Stebet og Cmgioelfen er ja, ber bjar jeg glemt, at bet er Silien, jeg taler om er faa fortbiolet" ubjetbigt, at bet iffe blot iffe er føgt, men er f friet: ben lt)bige Silie finber fig lt)big i fit SSiKaar, og føringer ub i al fin etttgb)eb. s -^i SOtenneffer, eller, et 9Jienneffe i Silien! teb, bilbe bel fige: bet er tungt, bet er iffe til at ubbjolbe, naar man er Silie og beilig fom Silien, ba at ffulle bære anbiift tyldbå baa et faabant 3teb, for ber at blomftre i en Cmgibelfe, ber er faa ugunftig fom muligt, fom beregnet baa at tiftntet*

46 = 38 gjøre ^nbtrtiffet eiftgljeb; net, bet er iffe til at ubljotbc, bet er jo en Seftmtobfigetfe af Sfaberen!" (2aatebe bitbe bel et SØZennefte, eller bi SOtenneffer tænfe og tale, (jbté bi bare i Silienå Steb, og berpaa bténe af Wræmmelfc. luten Sitien tænter anberlebel, ben tænfer font fan: jeg l)ar jo iffe fefu fannet beftemme Stebet og SBilfaaret, bctte er altfaa iffe i fjernefte SCRaabe min Sag; at jeg ftaaer, fjbor jeg ftoaer, er Wub* S3iflie". 2aatebe3 tænter StHen; og at bet ogfaa birfefig er font ben tæn!er, at bet er Qhtb* SStflie, fan man fee paa ben; tf)i ben er beilig iffe ^alonto i al fin herlig Ijeb bar faatebeé paa= tlæbt. O, ()oié ber bar ft-orffjel mellem Silie og Silie i beilig l)eb, benne Silie maaltc tilfjenbeå ^rifen: ben t)ar een ^cilig= f)eb mere; tf)i at bære beilig, naar man er Sitie, bet er egentiigeit ingen ftnnft, men paa bet 9SiI!aar at bære beilig, i en faaban Cmgibctfe, ber gjor 9(lt for at forbjnbre bet, i en faaban Cm-- gibelfe fnlbeligcn at bære fig felb og at bebare fig felb, at fpotte fjele Dmgibelfené SJiagt, nci, tffe at fpotte, bet gjor Silien tffe, men at bære ganffe forgloå i al fin Teiiigljcb! ()i Silien er, irob Cmgibclfen, fig felb, forbi ben er ub ubetinget Irjbig; og forbi ben ubetinget lubig, berfor er ben ubetinget forgloå, f)bab fitn ben ubetinget St)bige, ifær ba unber faa* bannc Dmftænbigf)cber, fan bære. Cg forbi ben (jbab ber fbarer til fjinanben ligefrem og ombenbt ijcelt og fnlbt er fig felb, og ubetinget forgloé: berfor er ben beilig. un beb ubetinget t)bigl)eb fan man ubetinget itoiagligt træffe 2tebet", l)bor man ffal ftaae; og naar man træffer bet ubetinget, faa forftaacr man, at bet er ubetinget bel Sigegrjtbige, ont Stebet faa bar en Sftøbbing. Cm - bet for Silien træffer fig faa uljel* btgl font muligt, at juft bet Cieblif, ba ben ffal lil al fbringe nb, er faa iigunftigt, at ben, efter bbab ben forub mob mvften SStéJjeb fan ffjoiuie, i famine Cieblif bil bære fnæffel, faa benå Jilblibelfe blibcr bens Unbevgang, ja faa bel fnne«, at ben blot bleb lil og bleb beilig for at gaae unber: ben Itjbige Sitie finbor fig lubig beri, ben beeb, bet er faalebeå Qåubå SBittie, og ben fbringer nb Ijbiv Tu faae ben i bet Cieblif: bet bar

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve af arkivar, dr.phil. Erik Nørr Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling modtager om kort tid over hundrede

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo ; l^fj S^ttwUnøcr ^L/f ^ tu &ctt f )Cttffe ^etrc{ aat& :ftlf

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne 100 =0) Panmarkø ^co betragtede ncermeft leb gfnfijn til ^^ørøsmaaut øm ^fflutninø rtf ^ol^- 00 ganbdsforftiinøcr me^ tinbøflrturne Pfb %. «lotv* anmarf, (Sv>crige og ^iorge. brief ^jøbcnl)at)n. ^aa UniscrfttetébOG^ontter

Læs mere

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB 0041318 $ S- #attfen (Efter ^orfatterené Set famfefce cg utgisne»et $. j. Utjegaarfr..* m O ** a -» '? ^AAAftAAAA AV v '/ trc Sc jroar 'é 33e»jljanrel. 1S52. 5:-: i:-:: Digitized

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere