Opbevaring af gødning på DLG Gødningsterminal Amerikakajen Korsør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opbevaring af gødning på DLG Gødningsterminal Amerikakajen 3-5 4220 Korsør"

Transkript

1 Miljø- og sikkerhedsgodkendelse af Opbevaring af gødning på DLG Gødningsterminal Amerikakajen Korsør

2 Stamoplysninger Virksomhedens navn: DLG Gødningsterminal Virksomhedens placering: Amerikakajen 3-5, 4220 Korsør Matrikel nr. Virksomhedens art: 307 Korsør Bygrunde Gødningsterminal Virksomhedens ejerforhold: Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a (DLG) Ejendommen er ejet af: Korsør Havn, Amerikakajen 1, 1tv, 4220 Korsør Hovedaktivitet Opsækning og opbevaring af gødning. CVR nr. P-nr Listebetegnelse: (hovedaktivitet) Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, listepunkt J201: Virksomheder, der er omfattet af 4 (kolonne 2-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, og som ikke i forvejen er omfattet af et andet listepunkt i bilag 1 eller bilag 2. Godkendelsesdato: 4. november 2013 Kontaktperson, telefon og Bjarne Andersen, mobil: Teknik og Miljø journal nr.: Kopi af denne afgørelse er sendt til: Slagelse Kommune Beredskab, Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi, Arbejdstilsynet, Embedslægeinstitutionen, Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Friluftsrådet 2

3 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Resume... 4 Oversigt over tidsfrister... 5 Afgørelse og vilkår... 6 Generelle forhold... 6 Indretning og drift... 6 Luftforurening... 7 Støj... 7 Affald... 8 Jord og grundvand... 8 Egenkontrol... 9 Risiko... 9 Afgørelse om VVM Offentliggørelse og klagevejledning Miljøteknisk redegørelse Indledning...13 Beliggenhed og planforhold...13 Beskrivelse af virksomhedens produktion...14 Luftforurening...15 Spildevand...16 Støj...16 Affald...17 Jord og grundvand...17 Bedst tilgængelige teknologi...17 Risiko og forebyggelse af uheld...18 Udtalelser og høringssvar Samlet vurdering Referencer BILAG Bilag 1: Oversigt over virksomhedens placering Bilag 2: En situationsplan for virksomheden Bilag 3: Ansøgning om miljøgodkendelse 3

4 Resume DLG Gødningsterminal i Korsør Havn modtager og opsækker handelsgødning fra adressen Amerikakajen 3-5, 4220 Korsør. Gødningsterminalens hovedopgave er at modtage og distribuere gødningsprodukter. Produkterne modtages fortrinsvis som bulkvare via skib og leveres videre til kunden i storsække. Terminalen forventer at håndtere og omsætte tons gødning pr. år. Virksomheden har ansøgt om udvidelse af gødningsterminalen, således at virksomheden kan opbevare op til tons Axan. Axan er omfattet af risikobekendtgørelsen 1, og dermed bliver virksomheden godkendelsespligtig efter listepunkt J201. Denne godkendelse dækker hele gødningsterminalens opbevaring og håndtering af handelsgødning. I henhold til reglerne har virksomheden indsendt en anmeldelse og et sikkerhedsdokument. Det endelige sikkerhedsdokument er fremsendt i oktober Sikkerhedsdokumentet er behandlet af risikomyndighederne. De tre myndigheder er Arbejdstilsynet, Slagelse Kommune Beredskabet og Teknik og Miljø. Arbejdstilsynet meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet indenfor deres område. Beredskabets vurderinger er indarbejdet i indeværende afgørelse. I sikkerhedsdokumentet er der udarbejdet risikoscenarie for en række uheld ved brand af gødning. Gødningen er ikke antændelig eller eksplosiv, men kan ved en høj temperatur dekomponere og udvikle nitrøse gasser. Sandsynligheden for en risiko for brand, der har en dødelig udgang af beboelse er mindre end 10-6, og dermed indenfor et samfundsacceptabelt niveau. Der er i miljøgodkendelsen stillet en række vilkår, som begrænser risikoen for brand og oversvømmelse af gødningsterminalen. Miljøgodkendelsen indeholder generelle vilkår samt vilkår for virksomhedens drift og indretning. Desuden indeholder miljøgodkendelsen en miljøteknisk redegørelse for virksomhedens aktiviteter, samt vurdering af den miljømæssige påvirkning af omgivelserne. Det er Teknik og Miljøs vurdering, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 4

5 Oversigt over tidsfrister Tidsfristerne i miljøgodkendelsen fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1 Aktivitet Tidsfrist Vilkår nr. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet. 2 år fra godkendelsesdato 1.1 En redegørelse for foranstaltninger for at undgå forureningsfare og bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand sendes til Teknik og Miljø 3 måneder efter ophør 1.4 Sende opgørelse over modtagne mængder og aktuel lagerbeholdning til Teknik og Miljø Hvert år senest 1.feb 8.2 Eftersyn og evt. tætning af lagerhallerne til kote 2,25 DVR90 (ca. 60 cm over terræn) Luftindblæsninger, ventilationsåbninger mv. tilmures eller sikres med lyskasse med overkant i kote 2,25 DVR90 Opkant på 10 cm etableres ved porte. Senest 3 måneder efter godkendelsesdatoen 9.4 Foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af højvandssikringen til kote 2,25 DVR90 af lagerhallen og opkanten ved porte. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt Mindst 1 gang årligt 9.5 5

6 Afgørelse og vilkår Teknik og Miljø accepterer, at DLG Gødningsterminal med det udarbejdede sikkerhedsdokument har klarlagt risikoen for større uheld samt godtgjort, at der findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko. Teknik og Miljø meddeler hermed accept af sikkerhedsniveauet for DLG Gødningsterminal, som beskrevet i sikkerhedsdokumentet samt miljøgodkendelse i henhold til 33 i miljøbeskyttelsesloven 2 på følgende vilkår: Generelle forhold 1.1 Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdato. 1.2 En kopi af denne godkendelse skal altid findes på virksomheden. 1.3 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom Hel eller delvis udskiftning af driftsherre Indstilling af driften for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 1.4 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe arealet tilbage i en miljømæssig acceptabel stand. En redegørelse for disse foranstaltninger, samt hvordan der lukkes ned på en forsvarlig måde, skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 1.5 Der må kun oplagres C-gødningsstoffer 3 eller gødninger, som ikke er selv-dekomponérbare eller detonérbare. Dvs. gødningstyper, som ikke kan brænde af sig selv, men som kræver en høj varmepåvirkning. 1.6 Der må maksimalt oplageres tons Axan. 1.7 Der må kun oplagres Axan i lagerhal 1 og 3. Indretning og drift 2.1 Indendørs skal gødningen opbevares i de indrettede båse på tæt belægning. 2 Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 3 Bekendtgørelse nr. 328 af 1983 om nitratholdige gødningsstoffer. 6

7 2.2 Alle opsækkede gødningsprodukter skal være korrekt mærkede med: handelsnavn, konkrete indholdsstoffer samt gødningstype (ex. C- gødning) Luftforurening 3.1 Virksomheden må ikke give anledning til støvgener som af tilsynsmyndigheden vurderes som væsentlige. Støj 4.1 Virksomhedens samlede støjbelastning af omgivelserne må ikke overstige følgende grænseværdier, angivet som det konstante, ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i db (A). Tidsrum Område blandet bolig og erhverv Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Alle dage kl Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 db(a). De i ovenstående tabel anførte grænseværdier skal overholdes inden for de nedenfor anførte tidsrum: For dagperioden kl skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden kl skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For natteperioden kl skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time. Disse tidsrum betegnes som referencetidsrum Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog normalt højest 1 gang årligt dokumentere, at vilkår 4.1 overholdes Dokumentation for overholdelse af vilkår 4.1 skal ske i form af resultater af støjberegninger eller støjmålinger udført, når virksomheden er i fuld normal drift og i øvrigt efter tilsynsmyndighedens anvisninger. 7

8 Udføres dokumentation for overholdelse af vilkår 4.1 som beregninger, skal disse udføres efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder - eller nyere. Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives. Udføres dokumentationen som måling, skal dette ske ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder - eller nyere. Beregningerne eller målingerne skal gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre Miljømålinger - ekstern støj Rapport med dokumentation af målinger/beregninger for støjemissioner indsendes til Slagelse Kommune i et eksemplar senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Affald 5.1 Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening. 5.2 Farligt affald skal opbevares i tætte lukkede beholdere, under tag i spildbakke eller på tæt befæstet gulv uden afløb. Spildbakken skal indrettes således, at den kan tilbageholde indholdet af den største beholder. 5.3 Olieaffald og andet farligt affald skal bortskaffes mindst 1 gang årligt. 5.4 Gødningsrester skal oplagres indendørs afskærmet fra de øvrige gødningsoplag. Der må højest oplagres 20 tons blandede gødningsrester. Jord og grundvand 6.1 Lagerhallerne skal holdes rene og ryddelige og portene holdes lukkede, når der ikke arbejdes med gødningsprodukterne. 6.2 Udendørsarealer skal holdes rene og ryddelige. 8

9 Egenkontrol 7.1 Virksomheden skal føre en elektronisk lagerstyring, hvor alle bevægelser registres online. Den aktuelle lagerbeholdning fordelt på gødningstyper skal til enhver tid kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden til dokumentation for de oplagrede mængder. 7.2 En gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger: Modtagne mængder gødningsstoffer fordelt på gødningstyper Oplag af råvarer pr. 1. januar fordelt på gødningstyper Opgørelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. februar. Opgørelsen skal følge kalenderåret. Første afrapportering er pr. 1. januar Risiko 8.1 Der skal ved hver lagerhal opsættes skiltning i holdbar udførelse, der tydeligt angiver, at der opbevares gødning i hallen samt hvilken gødningstype der opbevares. 8.2 Sikkerhedsdatablade skal være let tilgængelige for redningsberedskabet placeres efter nærmere aftale med Beredskabet. 8.3 Parkering af motorkøretøjer herunder trucks og andre maskiner, må ikke ved arbejdstids ophør ske i den eller de lagerhaller, hvor der opbevares gødning. 8.4 DLG skal senest 3 måneder efter godkendelsesdato gennemføre følgende tiltag: Eftersyn og evt. tætnig af lagerhallerne til kote 2,25 DVR90 (ca. 60 cm over terræn) Luftindblæsninger, ventilationsåbninger mv. tilmures eller sikres med lyskasse med overkant i kote 2,25 DVR90 Opkant på 10 cm etableres ved porte. 8.5 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af højvandssikringen til kote 2,25 VR90 af lagerhallen og opkanten ved porte. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt Dato for kontrol og evt. udbedringer af revner og andre skader skal føres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 9

10 8.6 Virksomheden skal følge og afprøve nedenstående instrukser: Arbejdsgang ved oversvømmelse Sikring med sandsække Rengøring af udendørsarealer Oplagring af storsække Instrukserne skal afprøves gennem øvelser og audits. 8.7 Udendørsarealer skal rengøres for synlige gødningsprodukter ved arbejdstidsophør. Større spild af gødning opsamles med det samme. Ved udsigt til længerevarende eller kraftig regn skal kajarealet ligeledes rengøres. 8.8 Virksomheden skal afdække nedløbsbrønde på kajarealet ved pludselige regnhændelser, eller i situationer med slukningsvand på kajarealet. Afdækningsmaterialet skal forefindes på virksomhedens lager med sandsække. 8.9 Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld eller tilløb til større uheld (nærved uheld) meddele Teknik og Miljø, de oplysninger, som fremgår af risikobekendtgørelsen bilag 7. Pligten til indberetning gælder, når stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen har eller kunne have været involveret. Øvrige bemærkninger Virksomheden skal i henhold til risikobekendtgørelsen gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsdokument. Virksomheden har pligt til regelmæssigt at gennemgå sikkerhedsdokumentet. Virksomheden fremsender ajourført sikkerhedsdokument til Teknik og Miljø, når forholdet begrunder det, dog mindst hvert femte år. Virksomheden skal løbende arbejde med forbedring af sikkerhedsniveauet og evt. nye oplysninger og erfaringer af betydning skal indarbejdes i sikkerhedsdokumentet. Unødige risici skal fjernes, når det er praktisk og teknisk muligt samtidig med økonomisk ansvarligt. Virksomheden må ikke udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt efter miljøbeskyttelseslovens 33. Herunder hvis der sker væsentlige ændringer i det tilstedeværende stofs karakter eller fysiske tilstand eller hvis der opstår uforudsete ændringer i den proces, hvor det anvendes. 10

11 Tilsvarende skal Teknik og Miljø underrettes, hvis virksomheden lukkes eller ved ophør af de aktiviteter, der er omfattet af risikobekendtgørelsen. Afgørelse om VVM Teknik og Miljø har vurderet, at DLG Gødningsterminal skal VVM-screenes, jf. bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Teknik og Miljø har den 3. oktober 2012 screenet projektet efter bekendtgørelsens bilag 2, punkt 10 (risikoanlæg). Konklusionen på screeningen er, at udvidelsen af gødningsterminalen ikke er omfattet af VVM-pligt. Afgørelsen blev påklaget af Halsskov Lokalråd, som efterfølgende trak klagen tilbage (NMK ). Offentliggørelse og klagevejledning Miljø- og sikkerhedsgodkendelse er godkendt på Teknik og Miljøudvalgets møde den 4. november Afgørelsen bliver offentliggjort på onsdag den 6. november Godkendelsen Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af Ansøgeren Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Miljøministeren Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse. Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Slagelse Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen. Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb 4. december 2013 ved kontortids ophør være modtaget i Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør, e- mail: Teknik og Miljø skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klage over godkendelsen. 11

12 Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko. Gebyr på klage Natur- og Miljøklagenævnet begynder sagsbehandlingen, når der er indbetalt et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Søgsmål Hvis I ønsker at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen for at anlægge søgsmål udløber således den 6. maj Øvrige forhold Der er med denne godkendelse udelukkende vurderet de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Venlig hilsen Jette Jungsberg Miljøplanlægger 12

13 Miljøteknisk redegørelse Indledning DLG Korsør ønsker at udvide gødningsterminalen i DLG s eksisterende lager på Korsør Havn, Amerikakajen 3 og 5. DLG Gødningsterminal ønsker miljøgodkendelse til et oplag af tons af gødningen AXAN, der er en kvælstofgødning som er omfattet af risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1, bemærkning 3 pind 1. Oplag i mængder fra tons og under tons er omfattet af kolonne 2. Gødningsterminalen håndterer tre andre typer produkter, som ikke falder ind under risikobekendtgørelsen. 4 Beliggenhed og planforhold Virksomheden er beliggende i et havneområde. I Kommuneplan 2013 er område 2.3E6 udlagt til erhvervsområde med anvendelsesspecifik havneerhverv. Virksomheden er placeret i byzonen ca. 30 meter fra nærmeste bolig. Området er omfattet af lokalplan 25, Korsør havn Amerikakajen. Ifølge lokalplanen er området udlagt til havneformål, og må kun indrettes til industri-, værksted-, håndværks-, handels- og oplagsvirksomhed, som har naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen. Der er ingen særlige grundvandinteresser i området. Afstanden til nærmest Natura2000 områder er over meter. Det nærmest Natura2000 områder er nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen. Vurdering Planafdelingen har haft ansøgningen i høring. Plan vurderer, at såfremt det kan dokumenteres, at virksomhedens aktiviteter og indretning ikke medfører væsentlig risiko for forurening og uheld herunder særligt brand, vil udvidelsen af DLG Gødningsterminalen ikke få konsekvenser for den fremtidige planlægning for Korsør bymidte, herunder områder indenfor sikkerhedszonen på 500 meter til virksomheden. DLG Gødningsterminal har i sikkerhedsdokumentet dokumenteret, at risikoen for brand udenfor virksomhedens matrikel ligger under kriteriet for umiddelbar risikoaccept jf. Miljøprojekt Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 5 Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 112, 1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept. 13

14 Teknik og Miljø vurderer, at aktiviteten er i overensstemmelse med gældende plangrundlag. Beskrivelse af virksomhedens produktion Fysiske rammer DLG Gødningsterminal i Korsør består af 3 stk. sammenbyggede lagerhaller og en større hal, se oversigtkort over hallerne i bilag 2. Hal 1: Hal 2: Hal 3: Hal 4: Oplagring af Axan og andre gødningstyper i storsække Oplagring af bulk af andre gødningstyper end Axan. Opsækning af gødning i opsækningsanlægget er placeret i denne hal. Oplagring af Axan i bulk. Oplagring af andre gødningstyper i storsække. Gødningstyper og produktionskapacitet Der håndteres og oplageres 4 typer gødning på Gødningsteminalen: NPK-gødning af type C, N-gødning i form af Sulfan (NS 24-7), Kalkammonsalpeter (N27) og Axan. Der er kun Axan der er omfattet af risikobekendtgørelsen. Gødningsterminalens samlede kapacitet fordelt på de 4 haller er tons. Axan er kun placeret i hal 1 og 3. Hal 1 har en lagerkapacitet på tons svarende til storsække a 750 kg. Kapaciteten er bestemt af de fysiske rammer og en nødvendig operationszone på to meter mod væg ved porten. Storsække stables forskudt i maksimalt 3 lag. Hal 3 har en lagerkapacitet på tons. Den maksimale mængde Axan er derfor beregnet til tons i hal 3 og i hal 1. Virksomhedens samlede lagerkapacitet af Axan er fysisk afgrænset til tons. Vurdering Vi stiller vilkår om, at DLG Gødningsterminal maksimalt må oplagrer tons Axan på virksomheden. For at sikrer dette. stiller vi endvidere vilkår om, at Axan kun må oplagres i hal 1 og hal 3, samt at virksomheden skal udarbejde og følge en instruks for oplagring af storsække i hal 1. Driftstider og procesforløb Gødningsterminalens driftstider variere hen over kalenderåret. 1/1-30/3 kl på hverdage og kl på lør-/søndage 1/4-30/4 kl på hverdage 1/5-30/8 kl på hverdage 1/9-31/12 kl på hverdage Gødningsterminalens hovedopgave er at modtage og distribuere gødningsprodukter. Produkterne ankommer primært med skib til terminalen og produkterne leveres videre til kunden i storsække med lastbil. 14

15 Losning Losningen af produkterne sker typisk fra skibe med en last på tons. Losningen udføres med mobilkran. Kranen lejes af Korsør Havn. Fra skibet svinges den fyldte grab ind til påfyldningstragten ved gødningslageret. Fra påfyldningstragten transporteres gødningen med lastbil til lagerhal, hvor gødningen stakkes med frontlæsser. Opbevaring I lagerhallerne 2 og 3 opbevares gødningerne som bulk i sektioner, som adskilles ved hjælp af L- eller T- betonelementer eller i sække. Opsækning I hal 2 er opstillet et opsækningsanlæg. Frontlæsseren transporterer gødning til en tragt, hvorfra gødningen med et transportsbånd løftes op i opsækningsanlæggets forsilo. Herfra udvejes gødningen og fyldes i storsække på 750 kg/sæk. Den fyldte storsæk sættes på en rullebane, hvor den afhentes af frontlæsseren, som køre sækken til lagerhallen. Oplagring af produkt Opsækket gødning oplagres i hal 1 og hal 4. Fra lagerhallerne udleveres sækken til kunde via lastbil. Lagerstyring DLG Gødningsterminal bruger edb-systemet SAP til lagerstyring. Alle bevægelser registreres online, hvilket betyder, at lagerbeholdningen er opdateret omgående ved modtagelse eller udlevering. Lagerlister kan trække efter behov, og vil til enhver tid kunne fremlægges til dokumentation for den oplagrede mængde. Vurdering Vi vurderer, at virksomheden med et opdateret lagerstyringssystem kan sikrer, at der ikke oplageres mere end det tilladte. Vi stiller vilkår om, at virksomheden skal føre en lagestyring, der kan dokumentere den aktuelle oplagring fordelt på gødningstyper. Udtræk fra lagerstyringen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Luftforurening Transportanlæg og sækkeanlægget er eldreven og afgiver ikke luftforurenende emissioner. Oplagring af gødning giver ikke anledning til væsentlig lugt. Der kan forekomme støv fra tragtmunding på lossetragten på kajen, når der losses gødning fra skib. Anden håndtering af løs gødning foregår i de lukkede lagerhaller. 15

16 Vurdering Det er Teknik og Miljø s vurdering, at oplagring af gødning ikke giver anledning til væsentlige lugt eller luftgener. Støvdannelse kan forekomme. Derfor stiller vi vilkår om, at virksomhedens aktiviteter ikke må give anledning til støvgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. Spildevand DLG Gødningsterminal har ikke noget processpildevand eller sanitært spildevand. Alt overfladevand ledes til havnebassin. Området for losning af gødning har fået ny belægning af betonsten i forbindelse med en renovering af kajområdet. I den forbindelse er afløbssystemet på kajområdet også blevet fornyet. Vurdering Der stilles ikke spildevandsvilkår. Der stilles vilkår om opsamling af spild og renholdelse af udendørsarealer, således at der ikke ledes gødning via regnvandssystemet til havmiljøet. Støj Følgende væsentlige støjkilder findes på virksomheden: Opsækningsanlæg inkl. transportbånd Lastbiler Frontlæsser Opsækningsanlægget er placeret indendørs og vil ikke bidrage til ændringer i det samlede støjbidrag. Støj fra kørsel med frontlæssere og lastbiler forekommer i terminalens åbningstid. Antallet af skibstransporter vurderes at blive pr. år og antallet af lastbiler omkring pr. dag. DLG Gødningsterminal har gennemført en støjberegning af forventet støjudbredelse fra Gødningsterminalen. Støjberegningen viser, at virksomheden med flere samtidige aktiviteter kan overholde støjgrænserne til boliger i området. Vurdering Teknik og Miljø vurderer, at virksomheden ikke vil give anledning til væsentlige støjgener hos naboerne. Nærmeste boliger er på Tårnborgvej. Området er ifølge Kommuneplanen udlagt til 2.3BE3 Tårnborgvej blandet bolig og Erhverv. 16

17 Vi stiller vilkår om, at virksomheden skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser til nærmeste boliger, samt vilkår om, at vi kan kræve en støjmåling/beregning til dokumentation for opfyldelse af støjgrænserne. Affald På DLG Gødningsterminal kan der forekomme affald i form af tomme storsække med fejl, plastik, pap og papir. Affaldet samles og sendes til genbrug. Evt. gødningsspild opsamles og genanvendes. Vurdering Det vurderes, at der ikke vil opstå væsentlige problemer i forbindelse med oplagring, håndtering og bortskaffelse af affald. Der stilles vilkår om opbevaring og bortskaffelse af affald, herunder gødningsrester. Jord og grundvand Hele havneområdet og hallerne har fast belægning. Området for losning af gødning har fået ny belægning af betonsten i forbindelse med en renovering af kajområdet. Vurdering Alle aktiviteter foregår på fast belægning. Der er ingen grundvandsinteresser i området. Det vurderes, at aktiviteten ikke udgør en fare for jord og grundvand. Der stilles vilkår om, at lagerhaller og udendørsarealer skal holdes rene og ryddelige. Bedst tilgængelige teknologi I miljøansøgningen er virksomhedens aktiviteter vurderet ift. anbefalingerne i EU BREF Emissioner fra større oplag af farlige stoffer. Følgende forhold anvendes i dag til nedbringelse af støvemissionen fra transport og håndting af faste stoffer: Primære forhold Foranstaltninger for kranoperatøren ved anvendelse af grab Reduktion af faldhøjde, når materialet udtømmes Fuldstændig lukning af grab/kæber efter opsamling af materialet Lade grabben blive i lossetragten tilstrækkeligt længe efter tømning Foranstaltninger for operatøren ved anvendelse af transportbånd: Passende transportbåndshastighed Foranstaltninger for operatøren ved anvendelse af frontlæssere: Reduktion af faldhøjde, når materialet tømmes 17

18 Udformning og drift af oplagspladser Nedbringelse af transportafstand Tilpasning af køretøjernes hastighed Veje med hård belægning Sekundære forhold Minimering af frifaldshøjde Indbygning i hus eller overdækning af emissionskilderne Rengøring af transportbånd Renholdelse af veje Vurdering Teknik og Miljø vurderer, at der på virksomheden anvendes bedste tilgængelige teknologier. Risiko og forebyggelse af uheld Axan er en kvælstofgødning med et svovlindhold af typen N27-4. Denne type falder ind under risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1, bemærkning 3, pind 1. Oplag i mængder fra tons og under tons er en kolonne 2- virksomhed. I henhold til reglerne har virksomheden indsendt en anmeldelse og et sikkerhedsdokument. Det endelige sikkerhedsdokument er fremsendt i oktober Sikkerhedsdokumentet er behandlet af risikomyndighederne. De tre myndigheder er Arbejdstilsynet, Slagelse Kommune Beredskabet og Teknik og Miljø. Arbejdstilsynet meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet indenfor deres område. Beredskabets vurderinger er indarbejdet i indeværende afgørelse. Med sikkerhedsdokumentet dokumenteres: At faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen er klarlagt. At der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge og bedst muligt begrænse følgerne af sådanne uheld. At konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske. Sikkerhedsdokumentet for DLG Gødningsterminal er opbygget i henhold til beskrivelserne i AT-Vejledning C.0.3 Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og risikobekendtgørelsen, med et indhold svarende til en kolonne 2-virksomhed. 18

19 Sikkerhedsdokumentet angiver de største risikoscenarier ved virksomhedens oplag og håndtering af Axan. De største risici er brand, oversvømmelse og spild til havmiljøet. Brand Axan kan dekomponere, hvis den udsættes for stor varmepåvirkning. Strålevarme fra en brand vil få gødningen til at smelte ved ca. 170 o C, og vil dekomponere ved o C. Ved brand gælder det derfor om, at fjerne eller eliminere den eksterne energikilde. Brand og/eller opvarmning af i Axan kan udvikle NO x. Ved indånding af NO x får man hoste og åndedrætsbesvær og ved udsættelse af høje koncentrationer lungeødem. Koncentrationen af NO x og påvirkningen til omgivelserne vil afhænge af den brandbare mængde, bygningsmæssige barriere og vindretninger. I sikkerhedsdokumentet er gennemført risikoanalyser for de uheld, der i værste fald kan have konsekvenser udenfor virksomhedens areal. I ét scenarie kan en beboelse rammes af en dødelig dosis NO x, hvis røggassen slipper ud af det yderste ovenlysvindue og vindretningen samtidig er fra syd til nordvest. Sandsynligheden for dette er lavere end de individuelle 6 og samfundsmæssige 7 acceptable værdier for akut dødsfald ved uheld jf. Miljøstyrelsen miljøprojekt 112. Vurdering. Vi vurderer, at risikoen for at en brand udvikler sig, så det kan medføre alvorlige farer for personer uden for virksomheden er på et niveau, som er acceptabelt. For at sikre at evt. brand slukkes så hurtigt som muligt, har Beredskabet stillet krav om tydelig skiltning og tilgængelige datablade. Beredskabet har desuden stillet krav til parkering af motorkøretøjer. Oversvømmelse Amerikakajen har ved de tre lagerhaller en bredde på m. Kajkanten ligger i kote 1,77 DVR90. Belægningen på kajkanen har en gennemsnitlig kote på 1,68, hvilket svarer til opmålt koteniveau ved porte til lagerhaller. 6 Den individuelle risiko angiver sandsynligheden for at den mest udsatte person uden for virksomhedens hegn påføres en bestemt skade (dødsfald). Acceptniveauet er 10-6 eller mindre, hvilket svarer til, at set over en periode på 1 million år eller mere er det sandsynligt, at et større uheld på virksomheden vil forårsage dødsfald bland omkringboende. 7 Den samfundsmæssige risiko angiver en gruppe af personer, og angiver sandsynligheden for en bestemt skade (dødsfald). Acceptniveauet afhænger af konsekvensens omfang. 19

20 På arealet udenfor de tre haller er der fald mod tre nedløbsbrønde beliggende i kote 1,38. Fald på belægningen mod nedløbsbrønde er 16-25%o. Virksomheden ønsker at etablere en opkant på 10 cm ved porte til lagerhaller, herved vil hallerne være sikret mod bølgeskvulp over kajkant i en højvandssituation eller decideret vandstand over kajkant til en kote 1,78. I Slagelse Kommunes Kystplan 2009 er et beskyttelsesniveau svarende til kote 2,25 DVR90 fastlagt mod oversvømmelse fra havet. Dette niveau svarer til 57 cm over niveau på belægninger ved porte til lagerhaller. Lagerhallerne er ikke i dag sikret mod højvande, da risikoen ikke var erkendt på etableringstidspunktet. DLG Gødningsterminal vil senest 3 måneder efter miljøgodkendelsen gennemføre følgende tiltag: Eftersyn og evt. tætning af lagerhaller til kote 2,25 DVR90 Luftindblæsninger, ventilationsåbninger mv. tilmures eller sikres med lyskasse med overkant i kote 2,25 VR90 Opkant på 10 cm etableres ved porte. DLG Gødningsterminal har i sikkerhedsdokumentet fremlagt en beredskabsplan, der beskriver, de handlinger virksomheden iværksætter ved højvandsvarsling. Vurdering Vi vurderer, at der med vilkår er sikret mod oversvømmelse af gødningsterminalen til kote 2,25 VR90. Vi stiller vilkår om højvandssikring senest 3 måneder efter godkendelsesdato. Vi stiller endvidere vilkår om, at virksomheden løbende og mindst 1 gang årligt skal foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af højvandssikringen til kote 2,25 VR90 af lagerhallen og opkanten ved porte. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt. Vi stiller endvidere vilkår om instruks for arbejdsgang ved oversvømmelse og sikring ved sandsække. Spild til havmiljøet Virksomheden ligger på Korsør Havn. Havnebassinet er direkte forbundet med Korsør Nor og Storebælt, herunder Natura 2000 området nr. 116; Centrale Storebælt og Vresen. I Natura2000 planen for område nr. 116 hedder det, at havområdet præges af en relativ høj belastning af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. Ifølge natura2000 planen skal der arbejdes på at begrænse tilførslen af næringsstoffer. Tilførsel af næringsstoffer fra virksomheden vil påvirke den økologiske 20

21 tilstand i Storebælt negativt og vil gøre det yderligere svært at opnår gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura2000 området. Korsør Nor er ligeledes et sårbart vådområde. Der findes ikke nyere data for tilstanden i Korsør Nor, men det vurderes at tilførsel af næringsstoffer fra virksomheden vil påvirke den økologiske tilstand i Noret negativt. Udendørs spild af gødning kan medføre udslip af gødning til havnen via regnvandskloak. Spild af gødning kan forekommer primært i forbindelse med losning fa gødning på kajen eller i forbindelse med skader på storsække. Evt. gødningsspild opsamles og genanvendes. En diffus støvbelastning fra losning kan forekomme. Dette er begrænse mest muligt ved påfyldning i tragt og reduktion af faldhøjde. Kajarealet rengøres som fast procedure for synlige gødningprodukter ved arbejdstidsophør. Større spild i løbet af arbejdsdagen opsamles og håndteres umiddelbart. Vurdering Ved en højvandsikring til kote 2,25 vurderes det, at risikoen for oversvømmelse, og dermed tilførsel af næringsstoffer til havmiljøet er meget begrænset. For at undgå at spild af gødning ledes til havmiljøet, stiller vi vilkår om renhold af kajareal, opsamling af større spild og afdækning af nedløbsbrønde. Udtalelser og høringssvar Udkast til miljøgodkendelse af været i høring hos DLG Gødningsterminal og øvrige risikomyndigheder. Deres bemærkninger har udelukkende været redaktionelle og mindre rettelser, som er indarbejdet i den endelige miljø- og sikkerhedsgodkendelse. Samlet vurdering Det er Teknik og Miljøs vurdering, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. Referencer Ansøgning om miljøgodkendelse, senest september 2013 Sikkerhedsdokument version 5.0, oktober 2013 med efterfølgende samlede rettelsesblad sendt i mail af 22. oktober 2013 og risikovurdering af samlet opsækningsanlæg send pr. mail den 29. oktober 2013 VVM afgørelse af 3. oktober 2012 VVM anmeldelse af 12. juli 2012 Risikoanmeldelse af 14. juni

22 Bilag 1: Oversigt over virksomhedens placering 22

23 Bilag 2: Situationsplan over virksomheden Hal

24 Bilag 3: Miljøansøgning 24

25 SEPTEMBER 2013 DLG KORSØR ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF DLG GØDNINGSTERMINAL, KORSØR

26

27 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg Danmark TLF FAX WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013 DLG KORSØR ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF DLG GØDNINGSTERMINAL, KORSØR PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. Miljø10 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 10/9-13 UDARBEJDET HND KONTROLLERET JOVP GODKENDT JOVP

28

29 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF GØDNINGSTERMINAL 5 INDHOLD Indledning 7 A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 8 1) Ansøger 8 2) Virksomheden 8 3) Ejer af ejendommen 9 4) Kontaktpersoner 9 B. Oplysninger om virksomhedens art 10 5) Virksomhedens listebetegnelse 10 6) Beskrivelse af det ansøgte projekt 10 7) Risikobekendtgørelsen 12 8) Forventede ophørstidspunkt 12 C. Oplysninger om etablering 13 9) Bygningsmæssige udvidelser/ændringer 13 10) Tidsplan for udvidelsen 13 D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 14 11) Virksomhedens placering 14 12) Lokaliseringsovervejelser 15 13) Daglige driftstider 15 14) Til- og frakørselsforhold 15 E. Tegninger over virksomhedens indretning 16 15) Tegningsmateriale 16 F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 17 16) Produktionskapacitet og forbrug 17 17) Procesforløb 18

30 6 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF GØDNINGSTERMINAL 18) Energianlæg 21 19) Driftsforstyrrelser eller uheld 21 G. Oplysninger om valg af teknologi 24 20) Bedste tilgængelige teknik 24 H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 26 Luftforurening 26 21) Emissioner 26 22) Emissioner fra diffuse kilder 26 23) Afkasthøjder 26 Spildevand 27 24) Spildevand 27 25) Afledning af spildevand 27 26) Udledning til vandløb, søer eller havet 27 27) Udledning af kvælstof og fosfor 27 Støj 27 28) Støj og vibrationskilder 27 29) Støjniveau 28 Affald 28 30) Affaldstyper og mængder 28 31) Affaldshåndtering 29 Jord og grundvand 29 32) Beskyttelse af jord og grundvand 29 I. Forslag til vilkår og egenkontrol 30 33) Forslag til vilkår og egenkontrolvilkår 30 BILAG Bilag A Kloakplan og afløbsplan Bilag B Støjudbredelse Bilag C Sikkerhedsdatablad for NKP-gødning Bilag D Sikkerhedsdatablad for N-gødning Bilag E Sikkerhedsdatablad for YaraBela AXAN

31 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF GØDNINGSTERMINAL 7 Indledning Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) ønsker at etablere en gødningsterminal i DLG s eksisterende lager på Korsør Havn, Amerikakajen 3 og 5, samt at anvende et mobilt opsækningsanlæg. Gødningsterminalen udgør en integreret del af DLG's samlede areal. DLG forretningen i Korsør består af planlagre og siloer, som bruges til opbevaring af forskellige produkter til landbruget. Forretningen bruges kun til håndtering af bulkvarer. Der findes f.eks. ingen anlæg til fremstilling af foderstoffer eller gødning. DLG ønsker tilladelse til et oplag af tons af gødningen AXAN, der er en kvælstofgødning med svovlindhold af typen NS NS 27-4 falder ind under Risikobekendtgørelsens (bek. nr af 14/12/2006) bilag 1, del 1, bemærkning 3, pind 1. Oplag i mængder fra tons og under tons vil udgøre kolonne 2 virksomhed. DLG's aktiviteter er godkendelsespligtige efter miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK. nr af 20/12/2012). Denne ansøgning om miljøgodkendelse er opbygget efter bekendtgørelsens bilag 4 "Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomheder, jf. 7 stk. 3".

32 8 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF GØDNINGSTERMINAL A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 1) Ansøger DLG Korsør Amerikakajen 11A 4220 Korsør Tlf ) Virksomheden DLG Korsør Amerikakajen 11A 4220 Korsør Tlf DLG Korsør er en del af DLG koncernen, som har hovedsæde i København: Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. (DLG) Vesterbrogade 4 A København V Tlf Gødningsterminalen indrettes i lagerhaller Amerikakajen 3 og 5. Lagerhallerne er lejet af Korsør Havn. Virksomheden er beliggende på matrikel nr. 307, Korsør Bygrunde. CVR-nr P-nr

33 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF GØDNINGSTERMINAL 9 3) Ejer af ejendommen Korsør Havn ejer området og bygningerne, hvori DLG's aktiviteter foregår Korsør Havn Amerikakajen 1, 1.tv Korsør Tlf ) Kontaktpersoner Bjarne Andersen DLG Terminalchef Mobil: Jørgen Vineke Pedersen COWI A/S Visionsvej Aalborg Mobil:

34 10 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF GØDNINGSTERMINAL B. Oplysninger om virksomhedens art 5) Virksomhedens listebetegnelse DLG's gødningsoplag er omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK nr af 20/12/2012) og oplag skal have miljøgodkendelse efter: Listepunkt J 201: "Virksomheder, der er omfattet af 4 (kolonne 2-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, og som ikke i forvejen er omfattet af et andet listepunkt i bilag 1 eller bilag 2." 6) Beskrivelse af det ansøgte projekt DLG s terminal i Korsør består i dag af 3 stk. sammenbyggede lagerhaller på i alt m 2. Endvidere anvendes en nærliggende hal til opbevaring af gødning i storsække. Lagrene er en integreret del DLG s grovvareforretning, som er beliggende på Korsør Havn. Placering fremgår af luftfoto.

35 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF GØDNINGSTERMINAL 11 Oversigtsfoto af virksomhedens placering på Korsør Havn, med de fire eksisterende lagerbygninger (1-4). Det grå kvadrat med kryds på kajarealet er en flytbar lossetragt. DLG ønsker tilladelse til oplag af tons af gødningen AXAN, der er en kvælstofgødning af typen NS NS 27-4 falder ind under Risikobekendtgørelsens (bek. nr af 14/12/2006) bilag 1, del 1, bemærkning 3, pind 1. Oplag i mængder fra tons og under tons vil udgøre kolonne 2 virksomhed. Der er udarbejdet et sikkerhedsdokument for virksomheden i juli Sikkerhedsdokumentet er fremsendt til behandling hos risikomyndighederne. Udover gødningstypen AXAN håndterer Gødningsterminalen tre andre typer produkter, som ikke falder ind under risikobekendtgørelsen. Gødningslagerets samlede kapacitet (Hal 1-4) er på tons.

36 12 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF GØDNINGSTERMINAL Produkterne leveres videre til kunden i storsække. Lageret skal håndtere og omsætte ca tons gødning pr. år heraf vil AXAN udgøre tons pr. år. Samlet har der i tidligere år været håndteret op til tons gødning pr. år på terminalen i Korsør. 7) Risikobekendtgørelsen AXAN (NS 27-4) er af Miljøstyrelsen jf. FAQ Industri søgning 15/06/2012 vurderet til at være omfattet af Risikobekendtgørelsens 1 bilag 1, del 1, bemærkning 3, pind 1. Oplag i mængder mellem tons og tons vil udgøre kolonne 2 virksomhed. Der er foretaget risikoanmeldelse i juni 2012 og udarbejdet et revideret sikkerhedsdokument for virksomheden i juli Sikkerhedsdokumentet er fremsendt til behandling hos risikomyndighederne. 8) Forventede ophørstidspunkt Aktiviteten er af permanent karakter. Gødningslagrene er lejet af Korsør Havn på en tidsubestemt lejeaftale. 1 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. BEK nr 1666 af 14/12/2006.

37 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF GØDNINGSTERMINAL 13 C. Oplysninger om etablering 9) Bygningsmæssige udvidelser/ændringer Gødningsterminalen etableres i eksisterende bygninger. 10) Tidsplan for udvidelsen Drift som beskrevet i nærværende ansøgning vil blive idriftsat straks efter myndighedsgodkendelse.

38 14 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF GØDNINGSTERMINAL D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 11) Virksomhedens placering DLG gødningslageret er beliggende på Korsør Havns erhvervsarealer i Pakhus 1 (Hal 4) og 2 (Hal 1-3), Amerikavej 3 og 5. Gødningslageret ligger i byzone i lokalplanområde nr. 27 (vedtagelsesdato ). Amerikakajen er udlagt som erhvervsområde med havneerhverv. Det nye anlægs placering vurderes at være i overensstemmelse med eksisterende arealanvendelse, lokalplan og kommuneplan. Gødningsterminalen grænser mod nord op til Amerikakajen 1, der anvendes som kontorbygning og udlejes til forskellige firmaer bl.a. til Korsør Havn s havnekontor. Længere mod nord ca. 300 m fra lageret er et nyt boligområde opført ved den gamle banegård og færgeterminal. Mod øst grænser forretningen op mod Tårnborgvej. Nærmeste beboede område er boligkarreerne på Tårnborgvej ca. 30 m fra gødningslagerets østlige gavl. Mod vest er havnebassinet, ca. 30 m fra forretningen. På modsatte side af havnebassinet ligger Korsør Slot. Afstanden hertil er ca. 160 m. Mod syd grænser forretningen op mod indsejlingen til Korsør Nor. På modsatte side af havnebassinet i sydlig retning i en afstand af ca. 400 m ligger Havnearkaderne, der er et bolig- og forretningskompleks opført på den tidligere havnekaj med lagerbygninger og kornsiloer. Afstand til Natura 2000 område i Storebælt er ca m. Området vurderes at være uden for påvirkning. DLG's lejede areal omfatter haller og bygning samt ca. en meter fra disses vægge, porte og døre.

39 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF GØDNINGSTERMINAL 15 Der er en kørefast vej langs kajkanten foran lagerbygningerne. Adgang for beredskabet til eventuel indsats i forbindelse med brand er via Tårnborgvej enten fra syd langs med kajen eller fra nord. 12) Lokaliseringsovervejelser DLG har i sin tid valgt lokaliseringen dels fordi Korsør Havn har egnede faciliteter til transport, håndtering og opbevaring af gødningsprodukterne og dels på grund af nærhed til motorvej. Fra Korsør kan DLG dække det sjællandske marked samt Lolland/Falster, som udgør ca. 20 % af landbrugsarealet i DK og ca. 26 % af DLG's gødningsomsætning. DLG ønsker derfor naturligt at fortsætte sine aktiviteter her. 13) Daglige driftstider Gødningsterminalens årsvariation og driftstider er således: 1/1-30/ hverdage og 7-18 lør-/søndag 1/4-30/ hverdage 1/5-30/ hverdage 1/9-31/ hverdage I højsæsonen (1/11-30/3) og ved losning kan der være aktivitet uden for fast åbningstid, DLG ønsker mulighed for at udvide driftstiden til kl ) Til- og frakørselsforhold Gødningsprodukterne ankommer primært med skib til lageret, en mindre del kan ankomme med lastbil. Afhentning af gødningen sker med lastbiler. Al til og frakørsel til gødningsterminalen foregår ad Tårnborgvej (kommunevej 265), som er hovedvejen gennem byen. Tårnborgvej er en bred vej egnet til tung trafik og med årsdøgntrafik på omkring Via Tårnborgvej er der mindre end 2 km til motorvej E20. Antallet af skibstransporter vurderes at blive pr. år og antallet af lastbiler omkring pr. dag. Det vurderes ikke at denne ændring i antal kørsler vil give anledning til væsentlig ændrede støjgener i forhold til den øvrige trafik ad Tårnborgvej. 2 Slagelse kommune, gennemførte trafiktællinger 2007

40 16 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF GØDNINGSTERMINAL E. Tegninger over virksomhedens indretning 15) Tegningsmateriale Tegningsmateriale til denne ansøgning omfatter: Bilag A - Kloakplan og afløbsplan

41 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF GØDNINGSTERMINAL 17 F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 16) Produktionskapacitet og forbrug Der foregår alene håndtering og emballering (i sække) af gødningsprodukterne. Der foregår ingen forarbejdning af produkterne. Lageret skal håndtere og omsætte ca ton gødning pr. år. Gødningslagerets kapacitet er samlet ca ton fordelt i de fire haller. Der er vil være 6 medarbejdere på gødningsterminalen. Ud over et forbrug af sække har gødningslageret også et mindre forbrug af diesel til virksomhedens to stk. frontlæssere. Dieseltanken er placeret på en anden af DLG's virksomheder på havnen. Vedligeholdelsen foretages af eksternt firma på pladsen. Der er intet vandforbrug i forbindelse med aktiviteterne, sanitære faciliteter er ligeledes placeret på en anden af DLG's virksomheder på havnen. De følgende typer gødning ønskes opbevaret i lageret: NPK-gødning Ingen af NPK gødninger er klassificeret som farlige, iht. direktivet 1999/45/EF. Alle gødninger er type C, dvs. de er selvslukkende og gasudviklingen ophører når varmekilden fjernes. Definitionen på A, B og C gødninger(trugtest) benyttes kun på NPK typer. Sikkerhedsdatablad for NKP-gødning er vedlagt i Bilag C. N-gødning Sulfan (NS 24 7) indeholder mindre end 70 % ammoniumnitrat (24 % kvælstof). Gødningen er klassificeret som ikke farlig iht. direktivet 1999/45/EF. Sulfan er brandnærende. Der er ingen krav om detonationstest. Sulfan kan opbevares uden restriktioner og der er ingen krav om anmeldelse til brandmyndigheder.

42 18 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF GØDNINGSTERMINAL Kalkammonsalpeter (N27) er klassificeret som farlig iht. direktivet 1999/45/EF. Gødningen indeholder mere end 70 % ammoniumnitrat, men er udelukkende tilsat kalk/dolomit udover kvælstof. Kalkammonsalpeter er brandnærende. Der er ingen krav om detonationstest. Kalkammonsalpeter kan opbevares uden restriktioner og der er ingen krav om anmeldelse til brandmyndighederne. Sikkerhedsdatablad for N-gødning er vedlagt i Bilag D. AXAN AXAN (NS 27-4) er klassificeret som farligt iht. til direktivet 1999/45/EF. AXAN indeholder mere end 70 % ammoniumnitrat, men under 28 % N. AXAN er brandnærende. Der er ikke krav om detonationstest. Der gælder ingen særlig transportregler. Sikkerhedsdatablad for YaraBela AXAN er vedlagt i Bilag E. DLG har anmeldt en oplagsmængde af NS 27-4 (YaraBela AXAN) på tons. Et oplag indenfor denne grænse matcher de forretningsmæssige og markedsmæssige muligheder for virksomheden. DLG vil gennem præcis lagerstyring og fysisk afgrænsning sikre mod et utilsigtet oplag på tons eller derover. 17) Procesforløb Gødningsterminalens hovedopgave er at modtage og distribuere gødningsprodukter. Produkterne leveres videre til kunden i storsække. Produkterne gennemgår ikke en videre oparbejdning ved kemisk reaktion eller blanding. Gødningen udsættes ikke for tryk eller temperaturforhøjelse under håndteringsprocesserne. Produkterne ankommer primært med skib til lageret, en mindre del kan ankomme med lastbil. Losning Losningen af produkterne sker typisk fra skibe med en last på tons. Losningen udføres med mobilkran. Kranen lejes af Korsør Havn. Fra skibet svinges den fyldte grab ind til påfyldningstragt ved gødningslageret. Fra påfyldningstragten transporteres gødningen med lastbil til lagerhal, hvor den stakkes med frontlæsser. Transportkapaciteten er maks. 225 tons/time, med de nuværende kraner. Opbevaring I lagerhaller opbevares gødningerne som bulk i sektioner, som adskilles ved hjælp af L- eller T-betonelementer eller i sække, se billedet nedenfor.

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Solae Denmark A/S, Sydhavnsgade 7, 8000 Århus C

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Solae Denmark A/S, Sydhavnsgade 7, 8000 Århus C Solae Denmark A/S Sydhavnsgade 7 8000 Århus C Sendt pr. mail til: MLinnema@solae.com Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-432-00206 Ref. benjo/haskr Den 12. december 2008 Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2. Dong Energy Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01026 Ref. zuyuk/vba Den 17. september 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Nordgroup a/s Att. Ebbe T. Naamansen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01087 Ref. Johje/Olkri Den 5. december 2013 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup håndtering og oplag

Læs mere

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Drift og Anlæg Dato: 13. december 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42867 Dokumentnr.: 820-2017-296902 Sagsbehandler: Gitte Sørensen

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse)

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse) Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Renovation A/S Løvmosen 2 2670 Greve Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke TEKNIK & MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Uno-X Energi Kraftvej 1 3700 Rønne 13. september 2013 Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke 1. Indledning 1.1 Baggrund

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Sikkerhedsdokumentet er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de to bekendtgørelser:

Sikkerhedsdokumentet er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de to bekendtgørelser: Air Liquide A/S Claus Jørgensen Havnegade 151-153 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-432-00016 Ref. ribei/anaar Den 24. august 2009 Sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten 25-02-2013 12/56029 Egon Petersen Kværsgade 15 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 92 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 15, Sønderborg Kommune har den 14. december

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Sikkerhedsdokumentet er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de to bekendtgørelser:

Sikkerhedsdokumentet er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de to bekendtgørelser: Strandmøllen A/S Strandvejen 895 2930 Klampenborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-432-00017 Ref. anaar/ klhou Den 18. maj 2009 Sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau for Strandmøllen

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 Granvænget 15 og 16 Hedelandsvej 4 7400 Herning Herning Kommune

Læs mere

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 SB Pork A/S Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-01820 Ref. Maljs/metho Den 18. december 2015 MILJØGODKENDELSE For: SB Pork A/S Markedsvej 9 6650 Brørup

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Aarhus J.nr. MST-1270-00376 Ref. antkr/haskr Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: DENEX A/S Adresse: Tuenvej 120, Elling, 9900 Frederikshavn Matrikel nr.: 2f m.fl. Elling By, Elling CVR-nummer: 31346959 P-nummer:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Sammendrag. Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding. CVR nr.: 11454496. Tillæg til miljøgodkendelse: bejdseplads

Sammendrag. Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding. CVR nr.: 11454496. Tillæg til miljøgodkendelse: bejdseplads Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding CVR nr.: 11454496 By- og Udviklingsforvaltningen Industri, jord og grundvand Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 74 69 E-mail industri@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere