Styr på statens medier Danske Mediers oplæg til medieforhandlingerne i 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr på statens medier Danske Mediers oplæg til medieforhandlingerne i 2014"

Transkript

1 Styr på statens medier Danske Mediers oplæg til medieforhandlingerne i 2014 Danske Medier 26. februar 2013

2 Indledning Danske Medier er de private mediers brancheforening. Foreningen har nærved 500 virksomheder og koncerner med omtrent medier som medlemmer. Foreningens medlemskreds omfatter dagblade, ugeaviser, magasiner, specialmedier, websites, mobilsites, radio, tv mv. Foreningen tæller ikke statens medier blandt medlemmerne. De medieforeninger, som i 2012 blev fusioneret for at danne Danske Medier, har gennem mange år fulgt udviklingen i statens medier. Gennem 2000-årene og særligt siden medieaftalen i 2008 har de private medier advaret mod DR s og De regionale TV 2-stationers tiltagende dominans. Med medieaftalen i 2012, der markant favoriserer statens medier over for de private, som endda står til at miste mediestøtte, må Danske Medier på det skarpeste advare mod den trussel for de private mediers sunde udvikling, som de licensbetalte DR- og regionale TV 2- stationer udgør. En trussel, der vil begrænse demokratiet i Danmark, fordi mangfoldigheden i mediebilledet og kvaliteten af indholdet svækkes, og borgernes frie valg af medier mindskes, såfremt der ikke skabes en sund og naturlig konkurrence mellem statens medier og de private medier Hertil kommer, at den igangværende og af økonomiske årsager tvingende nødvendige overgang til betaling for at benytte væsentlige dele af de private mediers digitale indhold skaber risiko for, at DR og de regionale TV 2-stationer kan forøge deres tiltrækningskraft ved gratis at publicere de nyheder, som brugerne ellers skal betale for hos de private medier. Så længe statens medier bidrager til en afbalanceret mangfoldighed, udgør de et positivt bidrag til mediebilledet. Men situationen efter det seneste medieforlig er ændret, og Danske Medier konstaterer, at DR og de regionale TV 2-stationer nu er styrket så meget, at det har betydet en svækkelse af de private medier. Tiden er inde til besindelse hos de politikere, som bestemmer over statens medier og definerer kravene til public service. Dette notat beskriver Danske Mediers position i forhold til DR og de regionale TV 2-stationer. TV 2/Danmark, der overvejende opererer på markedsvilkår, er ikke i samme grad som DR og de regionale TV 2-stationer i Danske Mediers søgelys. Per Lyngby Formand Ebbe Dal Adm. direktør 2

3 Indhold: 1. Danske Medier anerkender public service, men der skal være styr på aktivitetsniveauet Side 4 2. Statens medier går for lang Side 6 3. Danske Mediers ønsker til medieaftalen i 2014 Side 8 Bilag 1. Forudsætningerne for public service i EU og forholdene i Tyskland Side 12 Bilag 2. Liste over tilladte og ikke tilladte aktiviteter på nettet for ZDF og ARD Side 18 Bilag 3. Indholdets vandring fra private medier til statens medier Side 19 3

4 1. Danske Medier anerkender public service, men der skal være styr på aktivitetsniveauet Danske Medier anerkender som nævnt statsmediernes tilstedeværelse og mission. Der er dog væsentlige forbehold i denne opfattelse: Det er ofte gentaget i debatten, at DR skal tilpasse sig medieefterspørgslen og følge sine brugere, når de migrerer fra gamle til nye medieformer. Danske Medier mener ikke, dette er en naturlov, men at udsagnet kun gælder, hvis der inden for de nye medieformer, der migreres til, ikke findes eller med sandsynlighed vil komme private tilbud, som kan tilfredsstille efterspørgslen. Foreningen opfatter den teoretiske idé bag public service, der har været formuleret som behovet for at korrigere markedsfejl, som en væsentlig definition til klarlæggelse af, hvor statens medier bør operere og afholde sig fra at operere. Derfor er der forskel på Danske Mediers opfattelse af de statslige mediers virksomhed på forskellige medieområder Landsdækkende tv DR s kerneområder er landsdækkende radio og tv. Inden for disse medieformer har DR og de regionale TV 2-stationer en slags hævd, og særligt for tv s vedkommende er der tale om store økonomiske krav til programproduktion. Derfor finder Danske Medier, at den teoretiske idé om at korrigere markedsfejl kan forsvare DR s massive aktivitet med nyhedsformidling på tv. Det skal forstås på den måde, at et lille marked som det danske næppe kan bære en kvalificeret nyheds- og kulturel produktion på internationalt niveau gennem markedsøkonomi alene. Det er dog foreningens opfattelse, at DR s stadige udvidelse af kanalantallet er et markedsproblem, hvilket kommenteres i afsnit 2.4. Det er også Danske Mediers holdning, at definitionen af, hvad der kan henregnes til public service, er helt udvandet, så en stor del af sendefladen både hvad angår fiktions- og nyhedsproduktion i dag har rent underholdende karakter på en måde og med udsendelser, som ikke kan skelnes fra det private tv-udbud, som dermed svækkes. Landsdækkende radio Radio er et langt billigere medie at arbejde med og derfor mere tilgængeligt for private medier end broadcast-tv; men Danske Medier anerkender for det første, at DR s radiovirksomhed har en lang historie som en integreret del af det danske mediebillede, for det andet, at radiovirksomheden også er knyttet til DR s musikproduktion med en række vigtige og etablerede ensembler inden for klassisk og rytmisk musik. Endelig er etableringen af Radio 24Syv, der er sikret finansiering i otte år frem til 2019 en faktor, som indtil videre medvirker til at fastlåse vilkårene for DR s landsdækkende radiovirksomhed. 4

5 Regional tv og radio På de regionale markeder er såvel DR s P4 og de regionale TV 2-stationer fastslået som væsentlige nyhedsformidlere. De medvirker ved deres tilstedeværelse a priori til et pluralistisk mediebillede også i provinsen, og det finder Danske Medier positivt. Men foreningen er kritisk over for deres omfattende lån og ran fra de private mediers nyhedsproduktion, hvilket bør reduceres stærkt. Desuden lader den jævnt hen kreditering, altså angivelse af, hvor stoffet kommer fra, meget tilbage at ønske. Dette behandles i afsnit 2.3. Web, mobil og andre nye medier Medens Danske Medier af forskellige grunde opfatter særligt de statslige mediers nuværende tv-virksomhed, men også radiovirksomheden som en naturlig del af mediebilledet i Danmark, er synspunktet på webaktiviteterne meget kritisk. Dette kommenteres i afsnit 2.2. Danske Medier mener, at det er naturligt, at DR og de regionale tv-stationer kan lægge deres originale udsendelser på nettet og i begrænset omfang supplere med mere originalt stof, der har udgangspunkt deri. Men hvad der går derudover, bør overlades til de private medier. 5

6 2. Statens medier går for langt Selvom Danske Medier som nævnt ovenfor er positiv over for en betydelig public service-virksomhed, er det mere og mere påkrævet for de private mediers bæredygtighed at få sat grænser op for statens medievirksomhed. Kort fortalt koncentreres Danske Mediers kritik om følgende fem spørgsmål: 2.1. Balancen mellem statens medier og de private medier er tippet Forholdet mellem statens medier og de private medier har fået slagside. Et styrket DR og styrkede TV 2/Regioner svækker mangfoldigheden og kvaliteten i mediebilledet. Danske Mediers forskellige mediegrupper finder uanset individuelle synspunkter om mediestøtte og nulmoms samstemmende, at tildelingen af yderligere 158 mio. kr. til DR og de regionale TV 2-stationer i medieaftalen fra 2012 i kombination med den stagnerende støtte til private medier og stigningen i lønsumsafgift til dagbladene alt i alt betyder en væsentligt øget konkurrenceforvridning til fordel for statens medier DR s webaktiviteter er vokset uacceptabelt DR s webaktiviteter går langt ud over, hvad der med rimelighed kan forklares med ønsket om at korrigere markedsfejl. I modsætning til traditionel tv- og radiosending er webdistribution ikke begrænset af frekvenser, men tilgængelig for enhver, startomkostningerne er lave, og mangfoldigheden på nettet er derfor overvældende. Der er følgelig ikke behov for selvstændig medieproduktion fra statens medier på nettet, og deres tilstedeværelse dér kan umiddelbart kun retfærdiggøres for så vidt angår stof med tilknytning til deres naturlige radio- og tv-virksomhed DR s brug af de private mediers stof er for omfattende Uanset om der i det enkelte tilfælde er tale om en ophavsretlig krænkelse, overstiger de statslige mediers brug af citater fra de private medier, særligt på nettet, hvad der er rimeligt. I den aktuelle situation, hvor særligt dagbladene i disse år overgår til brugerbetaling for digitalt indhold, vil den fortsatte udnyttelse af de private mediers redaktionelle indsats omsat til statens medier og bragt gratis i disse blive fatal for de private mediers udvikling. 6

7 De hidtidige undersøgelser af vandringen af stof mellem private medier og DR peger entydigt på, at denne går fra de private medier til DR. Det samme gælder erfaringsmæssigt også for de regionale TV 2-stationer. Der er ikke aktuelle bearbejdede undersøgelser, og det er derfor vigtigt at tilvejebringe nye DR s og de regionale TV 2-stationers tv-tilbud skader annoncemarkedet DR s forøgelse af tv-kanaler til seks svækker de private tv-stationer, fordi den store markedsandel reducerer mulighederne for at opnå seertal til de private tv-kanaler. Da en meget stor del af programvirksomheden hos DR ikke adskiller sig fra tilsvarende virksomhed hos private tv-stationer, kan dette ikke forsvares med argumenter om public service forpligtelser, uanset at EU arbejder med meget brede definitioner. Dertil kommer, at en stadig udbredelse af DR på flere tv-kanaler alene tjener til at tage markedsandele, men ikke øger sammenhængskraften i samfundet gennem fælles oplevelser. Der er i DR s public service-aftale en passus om, at DR skal samle danskerne i store og små fællesskaber. At samle Danmark i små fællesskaber er en fordrejning af fællesskabsbegrebet, der ikke er anerkendelsesværdig, særligt på baggrund af, at små fællesskaber nicher i dag holdes sammen på nettet og gennem sociale medier og i øvrigt fortsat af et utal af foreninger, specialmedier, geografisk definerede nyhedsmedier osv Værdi- og markedstesten er aldrig slået igennem Ved medieaftalens indgåelse i 2009 blev der strammet op på den eksisterende værditest, som skal gennemføres, hvis DR skal iværksætte nye initiativer, så den skulle kombineres med en markedstest. Da lovgivningen fandt sted, blev værdi- og markedstesten imidlertid for det første ikke tilrettelagt efter de retningslinjer, som Danske Medier på baggrund af erfaringer fra England og Tyskland havde anbefalet, men svækket både i sin konstruktion og i den forstand, at kun helt nye aktiviteter skulle testes. Væsentlige udviklinger på nettet kunne således ikke fanges op. Med medieaftalen for lægges der op til en forenkling af værditestordningen, som reelt bliver en afsvækkelse. 7

8 3. Danske Mediers ønsker til medieaftalen i 2014 Danske Medier har i konsekvens af synspunkterne i det foregående afsnit fem ønsker til den medieaftale, der skal indgås i De er i korthed omtalt nedenfor, og forholdene for de private medier over for DR og Danske Mediers ønsker om udviklingen er i øvrigt anskueliggjort i den grafiske fremstilling i Bilag Plads til de private medier 2. Web efter intentionerne i Tyskland 3. Styr på redaktionelt lån og ran 4. Reduktion af presset på reklamemarkedet 5. Forbedring af værdi- og markedstesten Ad 1. Plads til de private medier DR og de regionale TV 2-stationer modtager godt fire milliarder kroner om året til at gennemføre deres virksomhed. De private medier har en væsentlig større omsætning, over 15 mia. kr. Men de private mediers økonomi er trængt, og statens medier med deres stadig mere massive og altid stabile finansiering er blandt de væsentligste årsager hertil. DR har ofte afvist at have negativ indflydelse og henvist til, at de store problemer, som de private medier lider under, frem for alt stammer fra Googles og Facebooks virksomhed. Denne argumentation hænger imidlertid ikke sammen, eftersom presset fra DR mod de private virksomheder naturligvis ikke bliver mindre, men større, når det føjes til det udenlandske pres. Ad 2. Web efter intentionerne i Tyskland Der kan kun ske en tilfredsstillende udvikling af de private netmedier til betalingsmedier, hvis der kommer en markant ændring af de statslige medieres tilgang til netaktiviteterne. Danske Medier har mistet troen på, at der på aftalebasis kan sættes en bremse for statens mediers aktiviteter på nettet og ønsker derfor en ændret lovgivning for DR og de regionale TV 2-stationers webtilstedeværelse. Danske Medier har undersøgt de grundlæggende EU-regler samt forholdene i de nærmeste EU-nabolande Sverige, England og Tyskland samt i Frankrig. Som bilag 1 er vedlagt en redegørelse for EU-reglerne og de mest interessante resultater, nemlig de tyske regler for public service på nettet. 8

9 Det er nemlig mod Tyskland, blikket skal rettes for at finde brugbart erfaringsmateriale. Her har der i en årrække været restriktioner for, hvilke former for virksomhed, public service-stationerne må have på nettet, og selvom de tyske dagblades udgiverforening BDZV ikke er tilfreds med efterlevelsen af reglerne, er de dog ganske klare og i det store hele retningsgivende for den faktiske anvendelse af nettet. Den model, som i Tyskland gælder for begge public service tv-foretagender, ZDF og ARD, omfatter regler, der begrænser stationernes aktivitet på internettet til, hvad der ligger i forlængelse af programvirksomheden, med mindre der er gennemført en markedstest som sandsynliggør, at tjenesten ikke vil give forvridning af markedet. Der henvises i øvrigt til det omtalte bilag 1. Danske Mediers forslag Med disse regler som inspiration foreslår Danske Medier derfor følgende regler indført for DR og de regionale TV 2-stationer: Objektive kriterier for de statslige mediers tilstedeværelse på nettet De statslige mediers tilstedeværelse på nettet o.l. bør fortrinsvist tjene til at udbrede indholdet fra konkrete radio- og tv-udsendelser, herunder baggrundsinformation. Stof, der ikke har sammenhæng med udsendelser, er som udgangspunkt ikke tilladt, med mindre en gennemført markedspåvirkningstest har påvist, at de er uden større konkurrencemæssig virkning. Som bilag 2 vedlægges en liste over de tilladte og ikke tilladte arbejdsområder for ARD og ZDF på nettet. Ad 3. Styr på redaktionelt lån og ran Danske Medier mener med støtte i den såkaldte fødekædeanalyse, der senest gennemførtes i 2008, og løbende erfaring på redaktionerne, at DR s og de regionale TV 2-stationer udnytter de private mediers research og journalistik systematisk og i uantageligt stort omfang, når det gælder anvendelse af de private mediers stof i radio, tv og ikke mindst på nettet. Foreningen ønsker derfor, at fødekædeanalysen gentages med henblik på at skabe faktuel baggrund for en revision af den måde, hvorpå og det omfang hvori statens medier citerer de private mediers indhold af enhver journalistisk genre og medieform. 9

10 Til alt held har forskerne bag fødekædeanalyserne atter i 2012 gennemført indsamling af materiale, som med supplement fra Infomedia vil kunne danne grundlag for en kortlægning af lån og ran af stof. Danske Medier finder, at det er en naturlig opgave for Kulturministeriet at tilvejebringe den nødvendige videnskabelige kortlægning af den redaktionelle fødekæde anno 2012 til brug for vurderingen af den fremtidige anvendelse af de private mediers stof i statens medier. Foreningen noterer, at Kulturministeriet for tiden arbejder med spørgsmålet. Ad 4. Presset på reklamemarkedet skal reduceres DR kommer i 2013 op på at drive seks tv-kanaler. Derved intensiveres DR s kamp om markedsandele i forhold til de private tv-stationer og det reklamefinansierede TV 2/Danmark. Det er sandsynligt, at det øgede tv-udbud har direkte indflydelse på konsumptionen også af andre medier end tv. DR s positionering på markedet bliver uden diskussion styrket i alle institutionens målgrupper, og hver gang, det sker, tages der tid og reduceres brugertal fra private medier, som helt eller delvis skal finansiere deres virksomhed med reklame. Danske Medier finder, at der er behov for at sætte grænser for den volumenforøgelse, som DR til stadighed gives muligheder for, ligesom det bør analyseres, om den programflade, som DR tilbyder, lever op til almindelige definitioner af public service. Med andre ord bør den eksisterende programvirksomhed underkastes en gennemgribende analyse med henblik på at forsyne politikerne med ny viden inden den kommende forhandling om medieaftalen efter Analysen kan ske i form af en styrket værdi- og markedstest på hele programfladen, jf. næste punkt. Ad 5. Opgradering af værdi- og markedstesten Medieaftalen for vil svække den værdi- og markedstest, som blev indført ved det forrige forlig. Det er den forkerte vej at gå. Der bør derimod ske en stramning, så der skabes garanti for, at de private medier ikke stilles ringere ved introduktion af nye aktiviteter fra DR s og de regionale TV 2-stationers side. Danske Medier foreslår en ny opbygning af værdi- og markedstesten. Danske Mediers forslag Statens medier skal løbende forelægge Radio- og tv-nævnet udviklingsplaner for nye eller betydeligt justerede tjenester så betids, at eventuel beslutning om gennemførelse af værdi- og evt. markedspåvirkningstest kan træffes i Radio- og tv-nævnet før gennemførelse. Igangsættelse af nye eller betydeligt justerede tjenester kan ikke ske, før godkendelse fra Radio- og tv-nævnet er indhentet. Bagatelgrænsen for, hvad der skal værdi- og markedstestes skal sænkes betydeligt i forhold til i dag. Radio- og tv-nævnet er ansvarlig for gennemførelse af begge testformer. Resultatet af en værditest kan i særlige tilfælde prioriteres over resultatet af en markedspåvirkningstest. 10

11 Radio- og tv-nævnet gennemfører selv værditesten. Radio- og tv-nævnet kan med hensyn til spørgsmålet om en eventuel gennemførelse af en markedspåvirkningstest indhente en forhåndsvurdering fra Konkurrencestyrelsen. Konkurrencestyrelsen gennemfører markedspåvirkningstesten med ansvar over for Radio- og tv-nævnet. Såvel værditest som markedspåvirkningstest skal i offentlig høring efter beslutning om gennemførelse, men før igangsætning af test, samt efter at testresultaterne foreligger. Såfremt der gennemføres både værditest og markedspåvirkningstest, skal sidstnævnte foreligge, og høring herom gennemføres, inden nævnet træffer endelig beslutning om værditestens resultat. Eventuelle omkostninger til værdi- og markedspåvirkningstest afholdes af det pågældende statslige medie. Fremgangsmåden for testene kan resumeres således: 1. Public service-institutionen ansøger Radio- og tv-nævnet om tilladelse til at gennemføre en ny aktivitet. 2. Radio- og tv-nævnet indhenter forhåndstilkendegivelse fra Konkurrencestyrelsen. 3. Under forudsætning af en positiv tilkendegivelse jf. 2 beslutter Radio- og tv-nævnet at gennemføre en test. 4. Radio- og tv-nævnet beder Konkurrencestyrelsen foretage markedspåvirkningstesten. 5. Radio- og tv-nævnets oplæg vedr. værditest og Konkurrencestyrelsens oplæg vedr. markedspåvirkningstest sendes i offentlig høring. 6. Efter høringen gennemføres testene. 7. Når markedspåvirkningstesten er færdig, sendes den i offentlig høring. 8. Efter høringen foretager Radio- og tv-nævnet en foreløbig konklusion på testene. 9. Den foreløbige konklusion sendes i høring. 10. Radio- og tv-nævnet konkluderer endeligt. 11

12 Bilag 1. Forudsætningerne for public service i EU og forholdene i Tyskland Efter forberedende undersøgelser af public service-reglerne i EU, Sverige, England, Tyskland og Frankrig, særligt med henblik på webaktiviteterne, har Danske Medier lavet en nærmere beskrivelse af EU's forudsætninger for public service og om forholdene i Tyskland. Reglerne i Sverige er uklare og omdiskuterede og står foran revision. I England er der ikke regler vedr. webaktiviteter, her er det andre spørgsmål, særligt om BBC tv s i forhold til lokal-tv, som er til debat. I Frankrig gælder debatten især spørgsmålet om statsmediernes annoncering på nettet, der ikke er aktuel her. De tyske regler er inspirerende, fordi de sætter klare grænser for, hvad public service-medierne må og ikke må på webmediet. Danske Mediers ønsker om regulering omtalt i bilag 2 ligger tæt op af de tyske regler. 12

13 EU s konkurrenceregler og public service broadcasting Artklen har til formål at give et kortfattet overblik over relevante EUkonkurrenceregler og deres anvendelse på public service broadcastere (PSB). Når foreneligheden af PSB s finansiering med EU-reglerne skal vurderes, er art. 106, stk. 2, og art. 107, stk. 1 og stk. 3, litra d) i traktaten om den europæiske unions funktionsmåde (tidligere EF-traktatens art. 86 og 87) af særlig interesse: Art. 106, stk. 2: Virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, eller som har karakter af fiskale monopoler, er underkastet traktaternes bestemmelser, navnlig konkurrencereglerne, i det omfang anvendelsen af disse bestemmelser ikke retligt eller faktisk hindrer opfyldelsen af de særlige opgaver, som er betroet dem. Udviklingen af samhandelen må ikke påvirkes i et sådant omfang, at det strider mod Unionens interesse. Art. 107, stk. 1: Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Art. 107, stk. 3: Som forenelige med det indre marked kan betragtes:... d) støtte til fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven, når den ikke ændrer samhandels- og konkurrencevilkårene i Unionen i et omfang, der strider mod de fælles interesser... Som hovedregel er statsstøtte, der fordrejer konkurrencen altså forbudt, såfremt støtten påvirker samhandelen mellem EU-landene. Statsstøtte til fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven kan under visse betingelser tillades, men undtagelsen er normalt ikke anvendelig for public service-statsstøtte, der ikke kun fremmer kulturinteresser, men også fx demokratiske og uddannelsesmæssige hensyn. Som følge heraf må public service-statsstøtte som udgangspunkt betragtes som ulovlig statsstøtte efter art. 107, stk Art. 106, stk. 2, indeholder imidlertid en undtagelse til forbudet i art. 107, stk. 1. Efter retspraksis gælder tre kumulative betingelser for anvendelsen af art. 106, stk. 2, som nærmere beskrevet i punkt 37 i Kommissionens seneste meddelelse om statsstøttereglernes anvendelse på public service radio- og tv-virksomhed fra : 37. Ifølge Domstolens faste retspraksis er artikel 86 en undtagelsesbestemmelse, som skal fortolkes restriktivt. Domstolen har fastslået, at følgende betingelser alle skal være opfyldt, for at en foranstaltning kan nyde godt af en undtagelse: i) den omhandlede tjeneste skal være en tjeneste af almindelig økonomisk interesse og være klart defineret af medlemsstaten (definition) ii) den omhandlede virksomhed skal udtrykkeligt af medlemsstaterne have fået overdraget at udføre tjenesten 1 Se side 289 i Søren Sandfeld Jakobsens artikel Public service-radio/tv og statsstøtte i Juristen, nr. 10, december Se DF

14 (mandat) iii) anvendelsen af traktatens konkurrenceregler (i dette tilfælde forbuddet mod statsstøtte) skal hindre udførelsen af den særlige tjeneste, det er pålagt virksomheden at udføre, og undtagelsen fra disse regler må ikke påvirke samhandelen i et omfang, der strider mod Fællesskabets interesse (proportionalitetstest). [Mine understregninger] 3 Kommissionens meddelelse sammenfatter ifølge punkt 8 de gældende regler og retspraksis om statsstøtte til PSB. Meddelelsens afsnit 6 (punkt 36-97) indeholder en grundig gennemgang af, hvordan det skal vurderes, om statsstøtte er lovlig. I praksis har kravene til klar definition af en public service-tjeneste og proportionalitetstesten vist sig at være af størst interesse. Trods kravet om, at en tjeneste skal være klart defineret accepteres brede og vage 3 Samme hensyn findes i Amsterdam-traktatens protokol om offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne 3, hvor det anføres, at: DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne hænger direkte sammen med de demokratiske, sociale og kulturelle behov i de enkelte samfund og med nødvendigheden af at bevare mediepluralisme, ER BLEVET ENIGE OM følgende fortolkende bestemmelser, der knyttes som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab: Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab griber ikke ind i medlemsstaternes beføjelse til at finansiere public service radio- og tvvirksomhed, for så vidt finansieringen ydes til radio- og fjernsynsforetagender, så disse kan opfylde deres public service-opgaver som pålagt dem, defineret og tilrettelagt af de enkelte mediemsstater, og denne finansiering ikke ændrer handels- og konkurrencevilkårene i Fællesskabet i et omfang, der strider mod de fælles interesser, idet der tages hensyn til opfyldelsen af disse public service-opgaver. definitioner, herunder af public service-aktiviteter i digitale medier, i praksis som værende i overensstemmelse med kravet i art Proportionalitetstesten indeholder dels et eksternt element i form af en afvejning af, om statsstøtten har en skadelig effekt på konkurrencen, og om denne i så fald kan opvejes af det samfundsmæssige behov for tjenesten, dels et internt element, idet statsstøtten skal stå i nøje forhold til de faktiske omkostninger forbundet med tjenesten for at undgå overkompensation og krydssubsidiering m.v. 5 Som led i proportionalitetsafvejningen skal væsentlige nye audiovisuelle tjenester efter 2009-meddelelsen gennemgå en forudgående markedstest. Det er imidlertid medlemsstaterne selv, der afgør, hvad der er væsentlige nye tjenester. Ved vurderingen af den eventuelle markedspåvirkning, bør eksistensen af lignende eller alternative tilbud, redaktionel konkurrence, markedsstruktur potentielle virkninger for private initiativer m.v. tages i betragtning. 6 Selvom meddelelsen har indført visse krav til PSB s onlineaktiviteter, er kravene ikke særlig præcise, hvilket til dels skyldes, at bedømmelsen ikke blot sker ud fra konkurrencereglerne, men også ud fra forfatningsog medieretlige principper om ytringsfrihed, mediepluralisme m.v. 7 4 Se Sandfeld Jakobsen side Se Sandfeld Jakobsen side Se meddelelsens punkt 84, 85 og 88 7 Se Sandfeld Jakobsen side

15 Public service broadcasting i Tyskland Formålet her er at give et kortfattet overblik over de tyske public service broadcastere (PSB) og deres handlemuligheder efter tysk ret. Tyskland har overordnet tre public service broadcastere: ARD 8, der er en sammenslutning af offentlige radio- og tv-stationer i Tyskland bestående af ni lokale medlemmer 9 og Deutcher Welle (DW), blev oprettet i 1950 i Vesttyskland af oprindeligt seks lokale radiostationer. ARD driver fælles tv- og radioprogrammer, herunder Das Erste. ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) begyndte udsendelserne på hovedkanalen ZDF i Deutschlandradio blev etableret i 1994 efter den tyske genforening og kan sammenlignes med DR s P1. Deutschlandradios kanaler er reklamefri og finansieres via licens. Tysk PSB finansieres hovedsageligt af statsstøtte fra opkrævning af licens, der beløber sig til ca. 7,5 mia. (56 mia. kr.) pr. år, hvortil kommer reklameindtægter på ca. 500 mill. (3,7 mia. kr.) pr. år. Fra 2013 betaler enhver husstand og virksomhed en licens på 17,98 (134 kr.) pr. måned, uanset om husstanden eller virksomheden råder over et modta- 8 Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland 9 Bayerischer Rundfunk (BR), Hessischer Rundfunk (hr), Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), Norddeutscher Rundfunk (NDR), Radio Bremen (RB), Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), Saarländischer Rundfunk (SR), Südwestrundfunk (SWR) og Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR). geapparat. 10 Licensen på godt kr./år svarer til 2/3 af den danske licens på kr./år i Tysk radio- og fjernsynslovgivning Radio-/tv-lovgivningen i Tyskland er et anliggende for de 16 delstater. Da delstaterne imidlertid er enige om lovgivningen, er de såkaldte rundfunkstaatsverträge (RStV) ens for alle delstaterne, selvom der altså ikke er tale om føderal lovgivning. Overholdelsen af lovgivningen kontrolleres af 14 forskellige delstatsmyndigheder, der samarbejder på tværs. Die Medienanstalten har fælles administrativt kontor i Berlin version af RStV, der blev underskrevet 18. december 2008 og trådte i kraft 1. juni , udvidede med 11 d om telemedien PSB s beføjelser til at omfatte internet og mobil i det omfang som er nødvendigt ud fra en journalistisk eller redaktionel bedømmelse. Aktiviteterne skal ifølge 11 d, stk. 1, endvidere være journalistisk-redaktionelt baserede. 11 d, stk. 2, angiver i nr. 1-4, hvor længe forskellige former for indhold må forblive online: 1. on-demand tilrådighedsstillelse af egne programmer (op til syv dage efter broadcast) og udsendelser af visse større begivenheder samt Bundesliga-kampe (op til 24 timer efter begivenheden) 2. programrelateret indhold (op til syv dage efter broadcast), når tilrådighedsstillelsen online styrker og understøtter program- 10 Se rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag 8 11 Se 12 Se ændringsloven 12/materialien/RAeStV.php3

16 mets indhold og emne, uden at der er tale om en ny eller væsentligt ændret tjeneste 3. indhold efter 1 og 2 ud over syv dage samt ikkeprogramrelateret indhold, der er tilladt efter tre-trins-testen (specifikt begrænset); presselignende tjenester, der ikke er programrelaterede (ikke tilladt) 4. arkiver, herunder samtidshistorisk og kulturhistorisk indhold, der er tilladt efter tre-trins-testen (tidsubegrænset) 11 d, stk. 5, opregner visse ikke-tilladte elementer online, herunder reklame og sponsorering (1. pkt.), on-demand tilrådighedsstillelse af film og tv-serier, der ikke er bestilte produktioner/egenproduktioner (2. pkt.) og fuldt dækkende lokalreportage (3. pkt.). I 11 d, stk. 5, 4. pkt., henvises endelig til en negativliste optrykt som bilag til loven, der angiver en række indholdstyper, der specifikt er undtaget fra PSB s onlineaktiviteter, herunder bl.a. rubrikannonceportaler, branche- og virksomhedsregistre, prissammenligningstjenester, datingsites, jobportaler, virksomhedsnetværk, ruteplanlægningsværktøjer, ikke-redaktionelle links, musikdownload, samt spil og chatrum uden relation til programvirksomheden. Som direkte konsekvens af Kommissionens sag mod Tyskland vedrørende statsstøtte til PSB indførtes med RStV 2008 endvidere en såkaldt tre-trins-test i 11 f (public value test). Såfremt en ny eller væsentligt ændret tjeneste, der ikke er programrelateret, herefter ønskes udbudt, skal den pågældende PSB godtgøre over for den relevante delstatsmyndighed, at tjenesten falder ind under PSB s tilladelse. Der skal desuden redegøres for følgende: 1. I hvilket omfang tilbudet er i overensstemmelse med de demokratiske, sociale og kulturelle behov i samfundet 2. I hvilket omfang tilbudet bidrager til redaktionel konkurrence (mediemangfoldighed) i kvalitativ forstand 3. Hvilke finansielle omkostninger, der er påkrævet for at levere tilbudet Denne redegørelse skal bl.a. tage kvaliteten og kvantiteten af eksisterende, frit tilgængelige tjenester og virkningen af den planlagte tjeneste på markedet i betragtning, jf. 11 f, stk. 4. Inden udbudet af en ny eller væsentligt ændret tjeneste skal redegørelsen efter 11 f, stk. 4, sendes i høring, jf. 11 f, stk. 5. Endelig indførte RStV 2008 nye bestemmelser om PSB s muligheder for at udøve kommercielle aktiviteter m.v. i 16 a-e. Med 16 a gives tilladelse til, at PSB udøver kommercielle aktiviteter under forudsætning af, at det sker på markedsvilkår. Sådanne aktiviteter skal udføres af uafhængige datterselskaber, medmindre der er tale om aktiviteter med begrænset indvirkning på markedet. I sidstnævnte tilfælde skal PSB dog føre særskilt regnskab for aktiviteterne, jf. 16 a, stk. 1. RStV er siden ændret tre gange. 13. version blev indgået 30. oktober 2009 og indeholder bestemmelser om produktplacering, reklamer og sponsorering, der trådte i kraft 1. april version fra 2010 indeholdt bestemmelser om beskyttelse af mindreårige på nettet, men blev ikke ratificeret af samtlige delstater og derfor ikke sat i kraft. 15. og seneste version af RStV blev indgået i december 2010 og indebærer bl.a. en ændring af, hvorledes licensen opkræves. RStV 2010 trådte i kraft 1. januar Vurdering af lovgivningen i praksis 13 Se tysk Wikipedia-artikel: En sammenskrevet udgave af den tyske radio-/tv-lovgivning, RStV, kan findes her: dierte_fassung_rstv_hp.pdf. En engelsk version kan findes på mediemyndighedernes fælles hjemmeside: ish_ pdf 16

17 Som følge af indførelsen af tre-trins-testen i 2009 måtte PSB lade alle deres eksisterende onlinetjenester gennemgå tests. Processen blev afsluttet i august 2010 med det resultat, at samtlige tjenester var omfattet af PSB-tilladelserne. Tre-trins-tests gennemføres af interne organer i PSB, en model som Kommissionen ifølge den tyske avisudgiverforening, BDZV, var skeptisk overfor, men dog accepterede. Om den økonomiske berettigelse af public service online, se i øvrigt Nadine Lindstädts afhandling Germany s PSB going online is there an economic justification for Public Service Media online? udgivet af Syddansk Universitet, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi i september BDZV har oplyst, at de private medier i Tyskland er helt uenige i såvel gennemførelsen som resultaterne af tre-trins-testen, som efter disses opfattelse ikke har forhindret urimelig konkurrence mellem PSB og de private medier. Som eksempel har BDZV anført, at forbudet mod ikkeprogramrelaterede, presselignende tjenester i 11 d, stk. 2, nr. 3, af de test-ansvarlige PSB-organer forstås således, at det kun forhindrer skrevne presselignende tjenester, mens audiovisuelt indhold i en tjeneste altid gør denne ikke-presselignende. Ifølge BDZV opstilles altså dermed ingen forhindringer for PSB-tjenester, der kan sammenlignes med de trykte mediers internet- og mobiludgaver. BDZV mener heroverfor, at presselignende tjenester er tjenester, der primært er tekstbaserede. Otte tyske avisudgivere anlagde sag om lovligheden af ARD s mobile nyhedsapplikation Tagesschau-App. I september 2012 fik udgiverne medhold i, at ARD s app var en presselignende tjeneste, som ikke var tilladt efter RStV. ARD meddelte herefter, at man ville begrænse de skrevne ord og i stedet fokusere på audiovisuelt indhold. Dommen har dog ikke fået debatten om definitionen af presselignende tjenester til at forstumme. BDZV anfægter endvidere effekten af forbudet mod, at PSB indeholder reklame og sponsorering online i 11 d, stk. 5. Efter avisudgivernes opfattelse tager PSB s nyhedstjenester online i stadig stigende omfang klik væk fra de private medier, hvilket har negativ effekt på disses annonceindtægter online A0A232C8%7Dlindstaedt102.pdf 17

18 Bilag 2: Tilladte og ikke tilladte aktiviteter på nettet for ZDF og ARD (Fra: Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien) Tilladt stof 1. Stof, der tjener til at udbrede indholdet fra en konkret udsendelse, herunder baggrundsinformation, a) for så vidt, som de er baseret på de til den pågældende udsendelse anvendte materialer og kilder, b) og stoffet understøtter, uddyber og ledsager udsendelsen c) uden dog at udgøre et selvstændigt nyt eller ændret stofindhold. (Se pkt. 11d, stk. 2 nr. 2) 2. Stof, der efter en gennemført værditest og markedspåvirkningstest ikke kan karakteriseres som i konkurrence med private mediers nuværende aktiviteter og ikke kan antages at komme i konkurrence med private mediers mulige kommende aktiviteter. Ikke tilladt stof 1. Nyheds- og emneorienterede aggregerende portaler o.lign. herunder hvis de udføres sammen med fremmede leverandører (Se 11d, stk. 2, nr. 3) 2. Lokal reportage af fremmed oprindelse (Se 11d, stk. 5, 3. pkt.) 3. Reklameportaler, reklamer og rubrikannoncer (Dette og alle følgende punkter: Se Anlage zu 11d Abs. 5..) 4. Brancheregistre og fortegnelser 5. Prissammenligningsportaler og beregningsprogrammer (f.eks. prisudregner eller forsikringsudregner) 6. Prisvurderingsportaler for tjenesteydelser, institutioner og produkter 7. Partner-, kontakt-, stillings- og byttebørser 8. Rådgiverportaler uden programformål 9. Business networks 10. Telekommunikationstjenester 11. Softwaretilbud, for så vidt de ikke tjener til varetagelse af egne tilbud 12. Ruteplanlægningsredskaber 13. Linkning uden redaktionel prøvelse. Linkning må alene tjene til supplering, uddybelse eller forklaring af eget indhold (herunder fra tilknyttede selskaber) 14. Musikdownload af kommercielt fremmedproduceret stof 15. Væddemål 16. Spiltilbud uden sammenhæng med udsendelser 17. Fotodownload uden sammenhæng med udsendelser 18. Arrangementskalendere (dog er henvisninger til programrelevante arrangementer tilladt) 19. On demand tilbud på købte spillefilm og fjernsynsserier, der ikke er fremstillet på anfordring (egenproduktion), er ikke tilladt 18

19 Bilag 3: Indholdets vandring fra private medier til statens medier 19

20 20

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Plads til private medier. danske medier

Plads til private medier. danske medier Plads til private medier danske medier Frit valg af medier i fremtiden kræver indsats nu om tilførslen af midler til statens medier: om statens medieproduktion: Hvor skal den sætte ind? om statens medier:

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Kulturministeriet Att. specialkonsulent Vibeke G. Petersen E-mail: kum@kum.dk 4. april 2006 Anette Høyrup Dok. 41380/mh/ph Høring om revision

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

N O T A T. Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt

N O T A T. Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt N O T A T Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt 1. Indledning Energistyrelsen har erkendt, at den nuværende ordning for levering af elektricitet omfattet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i virksomheder I det følgende værditestes tjenesten Skærme i virksomheder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

- Årets vigtigste begivenheder inden for medie- og entertainmentretten. Søren Sandfeld Jakobsen 2010 1

- Årets vigtigste begivenheder inden for medie- og entertainmentretten. Søren Sandfeld Jakobsen 2010 1 - Årets vigtigste begivenheder inden for medie- og entertainmentretten Søren Sandfeld Jakobsen 2010 1 Ændring af radio/tv-loven: implementering af AVMS-direktivet (2007/65/EF, jf. U2008B.68) Gælder nu

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Pay-per-view Fremtidens TV?

Pay-per-view Fremtidens TV? Pay-per-view Fremtidens TV? Claus Thustrup Kreiner, Lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet Søren Kyhl Finansiel konsulent og ph.d. studerende ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for produkter fra Ole Henriksen i Nyhederne sendt på TV 2 Peter W. Rasmussen

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1 3000 Helsingør Postbox 199 2. Advokaterne Strandgade 51 3000 Helsingør Postbox 205 3. Helsingør Kommunes Lokal TV-Nævn Stengade 59 3000 Helsingør

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding Att.: Redaktionschef Ernst Møller Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2011-010098 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Til Folketingets Europaudvalg 6. marts 2006

Til Folketingets Europaudvalg 6. marts 2006 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 110 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 6. marts 2006 Notatet fremsendes også til Folketingets Kulturudvalg. Grundnotat om revision af direktivet om "tv uden

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere