Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen"

Transkript

1 Indføres forslaget, som det er fremlagt, vil det være en katastrofe for taxibranchen. Mange vognmænd vil være i risiko for at afvikle deres virksomhed. Trine Wollenberg, Direktør i Dansk Taxi Råd Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen Oktober, 2014

2 Denne rapport er udarbejdet af Dansk Taxi Råd Det er tilladt at referere og trække citater fra rapporten, hvis kildehenvisningen fremgår tydeligt. Side 2 Side 3

3 Baggrund for forslaget om frikørsel Regeringen offentliggjorde d. 8. maj 2014 sit udspil til en vækstpakke Danmark helt ud af krisen. Forslaget indeholdt bl.a. et udspil til en ny taxilovgivning og en afskaffelse af frikørselsordningen på taxiområdet. Forslaget blev præsenteret i forlængelse af sidste års arbejde i Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. Et arbejde, der endte med betænkning 1542, der bragte flere modeller i spil til en modernisering af taxiområdet. Hensigten med at udfase frikørselsordningen for taxier var forankret i et ønske om at sikre lige afgiftsmæssige vilkår for alle personbiler til erhvervsmæssig personbefordring. Men der er ikke indgået en politisk aftale om ændring af taxiloven, hvorfor der fortsat eksisterer fire tilladelsestyper, der er reguleret på vidt forskellig vis i taxiloven. Nærværende forslag om en afskaffelse af frikørselsordningen, hviler således på en forudsætning om en ændret taxilov, der skulle skabe lige konkurrence og vækstmuligheder i hele branchen. Hvis frikørselsordningen afskaffes, vedtages således kun dele af Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbilers forslag, der vil have alvorlig konsekvens for taxibranchen, mens dele, der ville ligestille konkurrencen udelades. Det, der ligger tilbage fra forslaget til ny taxilov, er et rent provenuforslag, som vil fordyre de offentlige kørselsopgaver, og ikke give bedre konkurrence eller miljømæssige gevinster. Beslutningen om en harmonisering af registreringsafgiften blev vedtaget af alle Folketingets partier, bortset fra Liberal Alliance i forbindelse med indgåelsen af Vækstaftalen Maj: Maj/JUNI: JUNI: Forslag til ny taxilov præsenteres Indeholder liberalisering af taxierhvervet og afskaffelse af frikørslesordning. De to forslag er tænkt sammen og giver både forbedringer og ulemper for taxierhvervet. Forslag om ny taxilov forhandles Flere henvendelser viser uregelmæssigheder i forslaget til ny taxilov. Den nye taxilov tages ud af vækstpakken. Vækstaftalen indgåes I forhandlingerne om vækstaftalen vedtages en afskaffelse af frikørselsordningen. Afskaffelsen er ikke længere tænkt sammen med den samtidigt planlagte liberalisering af loven. Side 4 Side 5

4 Konsekvens ved afskaffelse af frikørselsordningen Frikørselsordningen giver en sikker og miljøvenlig vognpark Frikørselsordningen har i mange år været genstand for politisk debat. Et forhold, der bl.a. hænger sammen med den udbredte misforståelse, at ordningen skulle give taxivognmænd en væsentlig højere gensalgspris i forhold til indkøbsprisen, således at vognmandens forretningsgrundlag skulle stige, når de frikørte taxier videresælges. Ved videresalg af taxier vil der være op til 36,1 pct. værditab på bilen afhængigt af model og motor 1. Frikørselsordningen er ikke nogen guldrandet forretning for taxierhvervet. Ordningen gør det i stedet økonomisk muligt for landets taxivognmænd at forny deres bilpark med nye, sikre og mere energieffektive biler, som efterlever de ambitiøse energi- og miljøklassekrav til taxier. En jævnlig udskiftning af taxierne er samtidig nødvendig pga. den intensive brug og slid, bilerne udsættes for. Taxibranchen i ulige konkurrence Forslaget om afskaffelsen af frikørselsordningen er beskrevet som et redskab til at skabe vækst og sikre lige konkurrencevilkår inden for erhvervsmæssig personbefordring, men forslaget hviler på en præmis om, at taxiloven skulle ændres med henblik på at skabe konkurrencemæssig ligestilling mellem de fire forskellige tilladelsestyper til personbefordring i taxiloven. Denne ligestilling er dog ikke en del af lovforslaget. Taxibranchen er derfor fortsat udsat for ulige konkurrence, og afskaffes frikørselsordningen vil det yderligere svække taxibranchen i konkurrencen om de offentlige kørselsopgaver, hvilket særligt vil ramme taxierne i yderområderne. Samtidig fremstår det ikke af Skatteministeriets provenuberegninger, at der ved afskaffelse af frikørselsordningen vil blive foretaget den nødvendige DUTregulering af kommunerne 3 og dermed udvandes provenuet. Afskaffes frikørselsordningen vil konsekvenserne bl.a. være: En ældre og mere forurenende vognpark, fordi vognmænd kører længere i de udtjente taxier. En forøgelse af taxibranchens klimabelastning og underminering af de ambitiøse energi- og miljøklassekrav til taxier. En reduktion i betjeningen af landdistrikterne, hvor udviklingen i de senere år har vist at antallet af taxier er faldet med %. At hver vognmand vil miste ca kroner om måneden i afskrivning pr. bil i ekstra omkostninger. De stigende udgifter vil gøre, at flere vognmænd vil være i risiko for at skulle afvikle deres forretning. Et markant tab af arbejdspladser i taxibranchen og følgeindustrien. Taxivognmændene bliver ikke de eneste tabere ved en afskaffelse af frikørselsordningen. Lovændringen får også konsekvenser for f.eks. kommunerne. Deres indkøb af taxikørsel vil i sidste ende stige i pris og fremadrettet må kommunerne derfor regne med at afsætte flere offentlige kroner på kørselsbudgettet, hvilket vil få kommunaløkonomiske konsekvenser på befordringsområdet. Dansk Taxi Råd vil derfor på det kraftigste anmode om, at man udskyder en evt. afgiftsharmonisering på taxiområdet indtil et nyt forslag om en modernisering af taxiloven er på plads. Det handler om hele erhvervets fremtid. Jeg vil opfordre til, at forligsparterne sætter forslaget i bero og får regnet det godt igennem, inden der vedtages en lov. Trine Wollenberg, Direktør i Dansk Taxi Råd Hver tredje landtaxi er forsvundet siden kommunalreformen 2. 1/ Reducering af CO2-udledning og miljøforurening fra taxier og sygetransporter Emil Pind. 2/ Undersøgelse foretaget af foreningen Bevar Landtaxierne 3/ Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver. Side 6 Side 7

5 Frikørselsordningen - bygget på et ønske om sikkerhed Frikørselsordningen blev indført i slutningen af 1970 erne, med henblik på at mindske taxierhvervets tab ved køb og salg af biler, da man ønskede at understøtte en mere sikker vognpark. Da taxier kører mange kilometer hvert år, er frikørselsordningen en forudsætning for at undgå et afgørende økonomisk tab. Taxierne har derfor siden 1970 erne kunnet yde en mere sikker service til de danske kunder i hele landet. Frikørselsordningen reducerer underskuddet for vognmanden I dag er frikørselsordningen sammensat således, at vognmanden ikke skal betale registreringsafgift, når bilen sælges videre til private. Registreringsafgiften for taxier er 0 pct. op til kr. af den afgiftspligtige værdi, og herefter 70 pct. af den resterende værdi. Taxien er frikørt, når den har kørt km og er 2 år, eller har kørt km og er 3 år, herefter kan vognmanden sælge taxien, uden at den pålægges yderligere afgift. På trods af dette er værditabet på taxien stadig stort, når den sælges. Ordningen kan derfor ikke betragtes som en god forretning, men derimod en ordning, der reducerer vognmandens omkostninger, når en taxi skiftes ud til en ny, mere sikker og miljø- og energieffektiv taxi. Frikørselsordningen understøtter dermed en kontinuerlig udskiftning af taxiernes vognpark til stadig mere sikre og miljø- og energieffektive biler. Den løbende udskiftning sikrer dermed, at den danske taxiflåde lever op til de skærpede krav om miljø- og energiklasser til taxier, at chaufførerne får de bedst mulige arbejdsmiljøforhold i selve taxien og at kunderne transporteres sikkert på deres rejse. En gennemgang af køb og salg af taxier dokumenterer, at ordningen ikke giver vognmanden nogen økonomisk gevinst tværtimod har vognmanden et værditab på op til 36,1 pct. 4 Ifølge beregninger fra Dansk Taxi Råds medlemmer, vil det nye lovforslag koste vognmanden kr. om måneden, pr. bil, i ekstra afskrivninger. Det vil for manges vedkommende være forskellen på at afhænde en taxi eller afskedige en medarbejder for at få virksomheden til at løbe rundt. Frikørselsordningen understøtter en sikker og grøn bilpark, som gør det muligt for vognmanden at efterleve de ambitiøse energi- og miljøklassekrav til taxier. Nuværende ordning Køb Salg Pålægges 70 pct. Afgift på værdien over kr. IAfgiftsfrit hvis taxien er: Over 2 år og har kørt km, hvoraf besatte kilometer Over 3 år og har kørt km, hvoraf besatte kilometer 4/ Reducering af CO2-udledning og miljøforurening fra taxier og sygetransporter, Emil Pind. Side 8 Side 9

6 En typisk taxiforretning Er tvunget til at afskedige chauffører Med mere end ansatte fordelt på vognmænd består taxibranchen primært af små virksomheder. De nyeste tal viser, at der er 1,98 taxier pr. taxifirma i Danmark. Den danske taxibranche er en central del af den danske infrastruktur og kollektive trafik både som selvstændigt transportmiddel og som tilknytning til andre transportformer. Den danske taxibranche udfører dagligt transport af syge til og fra hospitalet, kørsel af ældre og handicappede til plejecentre, samt aflevering og afhentning af børn til og fra skolen. Taxierne har den fordel, at vognparken er særdeles fleksibel og dermed tilpasser sig kundens behov, det nødvendige brændstofforbrug og dermed sikrer en miljøvenlig transportform. På få år gik Danmark fra at være nogle af de dårligste i Europa til at integrere nydanskere til at være blandt de bedste. Ifølge integrationsekspert Torben Møller- Hansen, direktør i Foreningen Nydansker, skyldes dette primært taxierhvervet. Fakta om taxibranchen: Ca ansatte. 1,98 ansatte pr. virksomhed. Ca biler. Årlig omsætning ca. 5 mia. kr. Markedet for taxi er reguleret bl.a. for at sikre muligheden for taxikørsel i hele landet. Fra 2009 til 2013 er antallet af taxier faldet med 15 pct., svarende til en absolut nedgang på knap 850 biler. Taxierhvervets omsætning udgør 22 pct. af det landbaserede persontransport. Kilde: Danmarks Statistik Formanden for Næstved Taxa Hans Henrik Petersen har fået taxi ind med modermælken. Som søn af en taxivognmand i et familiefortagende, hvor Henriks mor og søster også har kørt taxi, var det helt naturligt for Henrik, at han i 1992 startede med at køre taxi for sin far ved siden af revisorstudierne. I 1998 fik Henrik selv mod på at blive taxivognmand og fik sammen med sin far en partsbevilling, som efterfølgende er blevet suppleret med endnu en taxibevilling. Henrik kører selv taxi på deltid 2-3 gange om måneden, når han ikke passer sit arbejde som formand hos Næstved Taxa. Henrik beskæftiger fem fuldtidsansatte chauffører og to weekendafløsere. En ændring af frikørselsordningen vil betyde en nedgang i hans indtjening på kr. pr. taxi om måneden til ekstra afskrivninger, fordi salgsprisen på hans biler vil falde voldsomt, når der skal modsvares afgift, hvilket vil udfordre hans grundlag for at opretholde sin vognmandsforretning. Jeg er omstillingsparat og vil indrette min vognmandsforretning ift. de nye regler, men det er svært at finde yderligere besparelser i en presset branche, og jeg frygter, at det ikke længere vil kunne hænge Hans Henrik Petersen, formand for Næstved Taxa sammen. Det eneste sted, jeg vil kunne spare, er på lønomkostningerne, og jeg er selvfølgelig indstillet på selv at gå ned i løn, men som far til to små tvillingepiger er det hårdt at æde et tab på kr. pr. taxi om måneden til ekstra afskrivninger ene mand. Frikørselsordningen vil reducere mit månedlige overskud med ca. 64 pct. Et overskud der vel og mærke også skal give mig løn for den tid jeg sidder i taxien, den tid jeg bruger på vagtplaner, regnskab og lønadministration, samt give en forrentning af de penge, jeg har investeret i virksomheden. Og jeg har endda hverken billån eller kassekredit Jeg køber allerede billige biler, så der er ikke yderligere at spare på den side. Jeg bliver derfor tvunget til at diskutere lønnedgang med mine chauffører eller alternativt aflevere den ene af mine tilladelser. Det kan desværre dog også komme på tale, at jeg må afvikle hele min vognmandsforretning og søge over i revisorbranchen, men den mulighed har mine chauffører jo ikke, og det vil svække taxibetjeningen i lokalområdet og i værste fald sende rigtig gode chauffører, jeg har haft i mange år, ud i arbejdsløshed. Side 10 Side 11

7 Provenuberegning bag afskaffelsen af frikørselsordningen Den 5. september sendte skatteministeren sit forslag til en harmonisering af registreringsafgiften for køb og salg af taxier i høring. Afskaffes frikørselsordningen forventer Skatteministeriet et varigt provenu fra 2018 på 135 mio. kr. efter tilbageløb og adfærdsændringer Afgiftsharmonisering for taxier mv. Der gennemføres en harmonisering af afgifterne for taxiområdet i hele landet for at sikre lige beskatningsvilkår ved at gennemføre følgende tiltag: Afskaffelse af registreringsafgift for taxier, limousiner og sygetransportbiler, så alle personbiler til erhvervsmæssig personbefordring er fritaget for registreringsafgift. Afskaffelse af reglerne om frikørsel af taxier og limousiner, så der fremover skal betales registreringsafgift ved videresalg af taxier og limousiner. De løbende afgifter for biler til offentlig servicetrafik omlægges, så alle kørselstyper er fritaget for vægt- og ejerafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbiler. Dansk Taxi Råd ser kritisk på Skatteministeriet provenuberegninger. Da det er tvivlsomt om det er taget højde for følgende forhold: DUT-reguleringen Udskiftningsintervallet af køretøjer Salg af frikørte taxier til eftermarked Dansk Taxi Råd har forsøgt at få indsigt i skatteministeriets bagvedliggende beregninger, men har fået afslag på anmodningen. Nedenstående tabel fremgår af Skatteministeriets høringsforslag af 5. september 2014 og viser anslået provenu ved afskaffelse af frikørselsordningen. Skemaet viser, at forslaget er underfinansieret de første to år. Harmoniseringen af afgiftsreglerne skønnes samlet set at medføre et merprovenu på ca. 85 mio. kr. i 2017 stigende til ca. 135 mio. kr. i 2020 efter tilbageløb og adfærd. Provenuvirkning af afgiftsharmonisering af taxier m.v. Mio. kr. (2014-niveau) Varig Finansår virkning Afskaffelse af registreringsafgift Afskaffelse af frikørselsordning I alt umiddelbar provenuvirkning I alt provenuvirkning efter tilbageløb I alt provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd Side 12 Side 13

8 Rammer de svageste Uanset hvor meget privatbilismen breder sig, er taxibranchen fortsat en central del af den danske transportbranche og kollektive trafik, fordi den opfylder et uundværligt behov, hos en række borgere i det danske samfund. Det gælder blandt andet transport af ældre og handicappede. Det er borgere, som med afskaffelsen af frikørselsordningen, får forringet deres muligheder for at få opfyldt særlige transportbehov, da udbuddet af taxikørsel vil falde. For en borger, som ikke har egen bil, er det vigtigt at der altid er mulighed for transporthjælp. Den eneste kørselsform for dette er taxibranchen, der er forpligtet til at betjene borgerne i alle døgnets timer. Samtidig er der tidspunkter på døgnet, hvor taxier er det eneste kollektive befordringsmiddel i langt størstedelen af landet. Dertil kommer, at taxikørsel ofte forbinder borgerne med andre transportformer, som bus, tog og fly. Taxier er således i høj grad med til at skabe en sammenhængende transportkæde. Kørsel med ældre, handicappede og skolebørn, er nogle af taxiernes største og vigtigste opgaver. På landsplan udgør den offentlige kørsel 55 pct. af taxiernes omsætning, i yderområderne er dette tal helt op til 80 pct. og dermed en central del af vognmandsforretningens økonomiske grundlag. Taxierne er således en nødvendig leverandør til trafikselskaberne og kommunerne, regionerne og staten. Tabellerne på side 15 viser taxiernes andel af kørsel for trafikselskaberne. Dertil kommer den kørsel, som udføres selvstændigt for kommunerne m.fl. Hvis frikørselsordningen fjernes, vil mange af disse isolerede grupper i samfundet, få endnu svære ved at komme uden for hjemmet. Og de mange turister vi hver dag kører rundt i Danmark, vil ikke længere kunne få en service, på niveau, med de lande vi normalt sammenligner os med. Det bliver dyrere at køre taxi Af lovforslaget fremgår det, at konsekvenserne af en ændring af frikørselsordningen vil være øgede omkostninger for vognmanden. Omkostninger der vil blive pålagt kunderne. Her er det værd at noterer sig, at taxierhvervets kunder både er private og offentlige. Ifølge høringssvar fra KL, Trafikselskaberne, Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd hviler provenuberegningerne på et mangelfuldt beregningsgrundlag. Vurderingen af lovforslagets økonomiske konsekvenser tager således ikke højde for, at kommuner, regioner og - på deres vegne - trafikselskaberne, står for cirka 55 pct. af omsætningen i taxierhvervet. Det udvander Skatteministeriets beregninger, da kommuner og regioner vil skulle kompenseres igennem et øget DUT-tilskud. En lovgivning, der medfører meromkostninger for taxierhvervet på 225 mio. kr. årligt (jf. lovforslaget, tabel 4.2), vil alt andet lige overvæltes i de priser, som kommuner og regioner betaler for deres befordringsopgaver. Dette vil forventeligt kræve en kompensation gennem DUT-reguleringen, hvilket vil underminere det statslige provenugrundlag. Beregninger, der ikke fremgår af Skatteministeriets vurderinger af provenuet. Denne konsekvens er bl.a. fremhævet i flere høringssvar. Skolerejser Tilladelsestyper Antal rejser Andel i pct. Total rejsetid Andel i pct. Netto omk. Andel i pct. inkl. service (min.) (mio. kr.) Taxi , Bus , EP/OST , I alt , Flextur og kommunalt visiteret kørsel Tilladelsestyper Antal rejser Andel i pct. Total rejsetid Andel i pct. Netto omk. Andel i pct. inkl. service (min.) (mio. kr.) Taxi ,2 52 Bus ,9 6 EP/OST ,8 41 I alt ,9 100 Patientbefordring Tilladelsestyper Antal rejser Andel i pct. Total rejsetid Andel i pct. Netto omk. Andel i pct. inkl. service (min.) (kr.) Taxi ,9 59 Bus ,3 2 EP/OST I alt ,2 100 Handicapkørsel Tilladelsestyper Antal rejser Andel i pct. Total rejsetid Andel i pct. Netto omk. Andel i pct. inkl. service (min.) (kr.) Taxi ,7 52 Bus ,2 2 EP/OST ,6 46 I alt ,5 100 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. Side 14 Side 15

9 Skatteborgerne betaler regningen Nedenstående er uddrag fra høringssvar indgivet af Kommunernes Landsforening, Trafikselskaberne og Danske Busvognmænd. Danske Busvognmænd I vurderingen af de økonomiske konsekvenser for det offentlige bør der tages højde for, at det offentlige er en stor kunde i taxivirksomhederne. Skatteministeriet skønner, at harmoniseringen af afgiftsreglerne vil medføre en varig provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd på 135 mio. kr. om året. Vi har noteret at der er en del usikkerhed forbundet med denne beregning. Det forekommer os endvidere, at der i vurderingen af lovforslagets økonomiske konsekvenser, ikke er taget højde for, at kommuner, regioner og på deres vegne trafikselskaberne, står for ca. 50 pct. af omsætningen i taxierhvervet. En lovgivning der medfører meromkostninger for taxierhvervet (Anslået 235 mio. kr.) vil overvæltes i de priser, kommuner og regioner betaler for deres kørselsordninger, og kan derfor give anledning til DUTforhandlinger, der kan påvirke økonomien i den offentlige sektor. KL s Høringssvar KL mener derimod, at lovforslaget om frikørsel af taxier vil have kommunaløkonomiske konsekvenser. Det fremgår af lovforslaget, at merudgifterne for de private taxavognmænd, som følge af ændringerne af reglerne om frikørsel af taxier, forventes overvæltet på kunderne. KL er enige i denne vurdering. Kommunerne udgør en væsentlig andel af kundegrundlaget for taxivognmændene. Derfor vil kommunerne også blive ramt økonomisk af de ændrede regler. Trafikselskabernes høringssvar Kørslen for kommuner og regioner sker efter udbud, og det må forventes, at udbudsprisen stiger, når prisen på bilerne stiger Det fremgår af lovforslaget, at merudgifterne for de private taxivognmænd, som følge af ændringerne af reglerne om frikørsel, forventes overvæltet af kunderne. En væsentlig kunde i denne sammenhæng er kommuner og regioner, Der er ikke lagt op til en kompensation for kommunerne og regionerne, idet det anføres, at det er et generelt forslag, der ikke har betydning for kommunernes økonomi, Samlet set synes der ikke tvivl om at forslaget vil koste kommuner og regioner penge og Trafikselskaberne bemærker endvidere, at det er vigtigt at sikre taxaerhvervets rammevilkår, så erhvervet fortsat kan bidrage til en sammenhængende personbefordringer ikke mindst i yderområderne. Side 16 Side 17

10 En presset branche Værditabet stiger markant Økonomiske stramninger inden for taxibranchen de seneste år har været omfattende og påvirket taxibranchen: I 2009 blev afgiften for køb af taxi ændret fra 20 procent til 70 procent, samtidig med at bundgrænsen for registreringsafgiften hæves fra kroner til kroner. I 2012 kom udligningsafgiften for dieselbiler. En afgift, der ramte taxibranchen særligt hårdt, da en stor del af taxiflåden består af dieselbiler. Med vækstaftalen i 2013 kom en stigning i lønsumsafgiften fra 3,08 til 4,12 procent. I september 2014 foreslås det at afskaffe frikørselsordningen, med virkning inden for få måneder. Samlet er disse tiltag et hårdt slag for branchen, der ikke har fået tid til at omstille forretningen og økonomien. Afskaffelsen af frikørselsordningen står således ikke alene, men er med til at presse erhvervet yderligere. Dansk Taxi Råd vurderer på den baggrund, at flere vognmænds forretninger er truet på eksistensen, hvis frikørselsordningen bliver afskaffet som fremsat. Administrativ lettelse er invitation til sort arbejde Af lovforslaget side 12, fremgår det at der vil være nogle administrative lettelser forbundet med forslaget: Samtidig medfører ophævelsen af frikørselsordningen for taxier og limousiner dog, at vognmænd fremover ikke skal dokumentere deres kørsel via elektroniske kørebøger m.v. for SKAT, hvilket vurderes som en administrativ lettelse. Denne administrative lettelse for taxierhvervet vil reelt fjerne SKAT s kontrol med markedet og i yderste konsekvens øge risikoen for skatteunddragelse. Der er således ikke tale om en administrativ byrde, men snarere en fornuftig foranstaltning, der sikrer et velfungerende marked. Vognmand Henrik Petersen fra Næstved mister kroner om måneden pr. bil, hvis frikørslen forsvinder. Han har netop solgt sin Mercedes B-klasse. Den havde kørt kilometer på to år. Automatgear og ergonomisk sæde ellers intet kostbart ekstraudstyr. Henrik Petersen fik kroner for sin frikørte taxi, som han havde købt for kroner. Over to år har han således tabt kroner i værdi på bilen foruden de kr., som han har brugt på at istandsætte bilen til salg og som ikke er medregnet i ovenstående model. Totalt har han tabt kr. på bilen. Et tilsvarende regnestykke for Henrik Petersen uden frikørselsordningen ser anderledes ud og vil give et tilsvarende værditab på kr. eksklusiv istandsættelse. Regnestykket UDEN frikørselsordning B 180 E 200 Bilens indkøbspris som taxi kr ,- kr Vognmanden får hos forhandleren kr ,- kr ,- Afgift af tilsvarende bil (i frikørt stand) hvis den f.eks. blev hentet i Tyskland Regnestykket MED frikørselsordning B 180 kr ,- kr ,- Hvis brugtmarkedet i dag kan bære en brugtpris på kr , og vognmanden skal betale kr ,- i afgift af hans brugte taxi, betyder det at han reelt får ( ) = kr ,- for bilen. E 200 sedan Bilens indkøbspris som taxi kr ,- kr Bilens salgspris* kr ,- kr ,- Værditab kr ,- kr ,- *Det vognmanden kan sælge den for til forhandler eller privat. (B180 blev solgt til en privat, E 200 Sedan blev solgt til en forhandler) Hvis brugtmarkedet i dag kan bære en brugtpris på kr , og vognmanden skal betale kr ,- i afgift af hans brugte taxi, betyder det at han reelt får ( ) = kr ,- for bilen. Værditab kr ,- kr ,- *Vi går ud fra at bilen ikke ændrer værdi, da salgsprisen stadig vil være baseret på en konstant efterspørgsel på brugtvognsmarkedet. Side 18 Side 19

11 Skævvridning af konkurrencen Konsekvenser for miljøet Ifølge Transportministeriet er taxier det eneste køretøj, der må benyttes til al slags erhvervsmæssig personbiler. Konkret betyder det, at man ikke må anvende et køretøj, der udfører kørsel på grundlag af en tilladelse til offentlig servicetrafik eller sygetransport, til taxikørsel om aftenen. Omvendt må man gerne anvende en taxi til offentlig servicetransport og sygetransport. Baggrunden for disse restriktioner skal formentlig findes i, at sygetransport og offentlig servicetrafik ikke er underlagt de særlige reguleringer, som gælder for taxier, herunder eksempelvis rådighedsforpligtigelse, antalsbegrænsning, geografisk begrænsning og begrænsning i virksomhedsform. For at sikre, at der fremover er lige beskatningsvilkår for alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport, gennemføres en harmonisering og forenkling af afgifterne. Forslaget vil bidrage til lige og fair konkurrence i taxierhvervet, hvilket erfaringsmæssigt fører til en forbedret effektivitet og service. 5 Mere unfair konkurrence Forslaget om ændringen af frikørselsordningen bygger på en præmis om, at taxiloven skulle ændres med henblik på lige konkurrencevilkår for de fire forskellige tilladelsestyper til personbefordring, så de agerede på mere lige vilkår. Ændringen af frikørselsordningen sikrer dog ikke en lov, der skaber lige konkurrencevilkår. I stedet for at udligne konkurrencen skævvrides den i stedet, når kun en ændring af frikørselsordningen indføres. Sammenlignes f.eks. med en tilladelse til offentlig servicetrafik (OST), hvor de to tilladelsestyper reguleres forskelligt og derved skaber ulige konkurrence. Der er altså en række konkurrenceforvridende reguleringer. Taxierne er for eksempel forpligtigede til at servicere borgerne på alle tider af døgnet, mens OST-bilerne ingen serviceforpligtigelser har. En taxi skal opfylde en lang række tekniske trav, fx video, kontroltæller og taximeter, hvor OST-bilerne ikke skal opfylde nogle tekniske krav. Der er ulige konkurrencevilkår i dag, forslaget vil yderligere forværre dette. Fakta om forskellene i forpligtelser mellem taxi og OST-tilladelse: Serviceforpligtelse Taxi OST Døgnbetjening Ja Nej Tilslutning til bestillingskontor Tekniske krav Ja Nej Taxameter Ja Nej Kontrolapparat Ja Nej Videoovervågning Ja Nej Siden september 2009 har der været fastsat krav til nye taxiers brændstofforbrug. Reglerne vurderes en gang årligt af Trafikstyrelsen og tilpasses i forhold til udviklingen af nye bilers brændstofforbrug. Taxierhvervets vognpark er reguleret af bekendtgørelse om energi- og miljøklassekrav til taxier m.v. Senest er bekendtgørelsen blevet revideret pr. 1. oktober 2014, hvor et køretøj til befordring af 4 passagerer skal være i energiklasse A. I forbindelse med revideringen har Trafikstyrelsen udregnet, at de skærpede krav vil reducere CO2- udledningen med ton pr. år under forudsætning af, at køretøjerne udskiftes i løbet af 3 år. Med en ændring af registreringsafgiften er det vurderingen, at udskiftningen af køretøj til taxikørsel ikke vil ske med samme hastighed, hvorfor reduktion af CO2-udledningen må forventes at blive påvirket negativt. Det er således ikke korrekt, når det i lovforslaget anføres, at: Samlet set vurderes der for så vidt angår afgiftsharmonisering af taxier m.v. ikke at være nævneværdige miljømæssige effekter ved lovforslaget (Uddrag fra lovforslaget side 13). Holger K. Nielsens udvalgssvar på CO2-udledning: Fra årgang 2008 til den del af årgang 2012, der er registreret nu, er der sket en reduktion i CO2- udledningen på godt 9 pct. årligt. Til sammenligning er der i samme tidsrum sket en reduktion i CO2-udledningen på ca. 3,3 pct. årligt for nyregistrerede dieseldrevne personbiler set under ét. Ordningen med frikørsel for taxier rummer uden tvivl en stor del af forklaringen på, at den kendte del af forløbet for bestandstilpasningen er sket meget hurtigere for taxier end for dieseldrevne personbiler set under ét. Kilde: Skatteudvalget , SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 948 5/ Regeringens lovforslag om Afgiftsharmonisering af registreringsafgiften Side 20 Side 21

12 Mindre mobilitet i landdistrikterne Mobilitet er en central faktor, når virksomheder og tilflyttere vælger en by til eller fra. Hvis der skal skabes vækst og liv i yderområderne, skal der derfor investeres og holdes liv i et kollektivt transportmiddel som taxien, der er med til at skabe den største fleksibilitet for transport i landområderne. På fem år har helt præcist 307 landtaxier måttet dreje nøglen om. Det svarer til knap en tredjedel af samtlige landtaxier siden 2007, hvor kommunalreformen trådte i kraft. Tallet er indsamlet ved at søge på aktindsigt i antallet af land- og bytaxi tilladelser i samtlige af Danmarks Kommuner. Alle 98 kommuner i regionerne har fået mulighed for at svare på Bevar Landtaxaernes anmodning om aktindsigt, men fire kommuner har valgt ikke at opgive tal for 2007 eller 2012 og indgår derfor ikke i undersøgelsen. Frikørselsordningen øger skævvridningen mellem land og by Det kan desværre konstateres, at der efterhånden er betydelige dele af landdistrikterne samt mindre provinsbyer, der har en alt for dårlig taxibetjening ikke mindst om natten og i weekenden. De fleste vognmænd ejer kun 1-2 biler og har samme antal chauffører til at holde taxierne i gang døgnet rundt. De har i forvejen oplevet en nedgang på op til 40 procent i landområderne, og mange har måttet lukke forretningen med de seneste reguleringer. Hvis frikørselsordningen afskaffes, vil borgere i landområderne være nødsaget til at finde alternative transportmidler, og der vil mangle endnu flere arbejdspladser ude i lokalområderne. Afskaffes frikørselsordningen tilføres dermed en yderligere skævvridning mellem land og by. Det vil derfor være nødvendigt at iværksætte initiativer, der sikrer en bedre taxidækning uden for de større bysamfund, da det alternativt vil være endnu en nedprioritering af yderområderne. Silkeborg Kommune Antal taxier Antal landtaxier Antal bytaxier Den Den Den Skanderborg Kommune Antal taxier Antal landtaxier Antal bytaxier Den Den Den Næstved Kommune Antal taxier Antal landtaxier Antal bytaxier Den Den Den Hver tredje landtaxi er forsvundet gennem de sidste fem år, hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det især ramme de lokale taxiforretninger i yderområderne. Samlet undersøgelse for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland 2012 Dato Antal taxier (by og land) Antal landtaxier Antal bytaxier Den Den Forskel i taxier: Forskel i procent: -12,25% -30,16% -7,95% Undersøgelse foretaget af foreningen Bevar Landtaxierne Taxierne har en stærk berettigelse i persontransporten. Særligt i landområder, hvor flextrafikken ikke dækker, og den kollektive trafik er skåret væk. Hvis der ikke længere er noget grundlag for at drive vognmandsvirksomhed på landet. Det betyder jo, at borgerne ikke kan komme frem, og det rammer især de immobile grupper. Steffen Damsgaard, formanden for Landdistrikternes Fællesråd Side 22 Side 23

13 Dansk Taxi Råd Valhøjs Allé Rødovre Tlf.: Fax:

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. Oktober 2013

Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. Oktober 2013 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010 PÅ VEJ Analyse af det danske taximarked Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Branchen i dag............................. 4 2. Den nuværende regulering af taxibranchen........... 7 3. En branche under økonomisk

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes.

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes. Protokollat med tilkendegivelse Faglig voldgift (FV2014.0111) Kristelig Fagforening (KRIFA) (advokat Bjørn Holtze) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) (advokat Bjørn B. Carlsen) Sagen drejer sig om,

Læs mere

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Betænkning nr. 1542 fra Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger Kapiteludkastet indeholder mange gode beskrivelser og analyser af taxierhvervet.

1. Overordnede bemærkninger Kapiteludkastet indeholder mange gode beskrivelser og analyser af taxierhvervet. Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Nærværende er sendt pr. mail samt alm. brev. København, den 15. april 2008 J.nr. 1184-TW 1. Overordnede bemærkninger Kapiteludkastet indeholder mange

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

MotorcykelImportørForeningen (MIF)

MotorcykelImportørForeningen (MIF) Skatteudvalget L 217 - Bilag 19 Offentligt MotorcykelImportørForeningen (MIF) 010507 Høringssvar til L 217 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgifsloven Konstruktivt forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringer i april 2007 Rasmus Gravesen, projektleder Laura Vestergaard M.fl. Ændrede Trafikdage bilafgifter / 25. august

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget.

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget. Bilag 2 Høring: Forslaget om at skærpe Københavns Kommunes miljøprofil i forhold til kommunens personvogns- og taxikørsel har været i høring i Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg. Høringsfristen

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for Taxikørsel som udbudt af DanPilot. Leverandøren

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

sommer 2009 Ny e-klasse: Klar til nye miljøkrav. 12 til Bent Donner. Storbiler: God økonomi. Nye afgiftsregler?

sommer 2009 Ny e-klasse: Klar til nye miljøkrav. 12 til Bent Donner. Storbiler: God økonomi. Nye afgiftsregler? sommer 2009 Ny e-klasse: Klar til nye miljøkrav. 12 til Bent Donner. Storbiler: God økonomi. Nye afgiftsregler? Økonomien hænger sammen. Lidt uden for Århus finder man Hammel, og her finder man også Favrskov

Læs mere

Er taxikørsel noget for dig?

Er taxikørsel noget for dig? Taxa I modsætning til de fleste andre erhverv kan du ikke uden videre starte en taxiforretning. Du skal have en tilladelse. Antallet af tilladelser til taxikørsel fastsættes af kommunerne og af Storkøbenhavns

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 10. september 2004 via Magistraten J.nr. VEJ/04/00256 Ref.: Tlf.nr. Erik Cederstöm

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Flextur udsulter taxierne side 12. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Flextur udsulter taxierne side 12. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2014-11. årgang Flextur udsulter taxierne side 12 Prøveklude i panik En brat ændring af frikørselsreglerne uden en overgangsordning gør det umuligt

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor TØF- Kollektiv Trafik Konference 2012- Korsør 1. og 2. okt. 2012 Seminar C: Modeller for kørselskoordinering Kommunalt kørselskontor Af fagleder Bo Kuno Christensen / Vej- og trafiksekretariatet Fødslen

Læs mere

sommer 2010 Mercedes bedst i test. Taxicenteret: Det handler om totaløkonomi.

sommer 2010 Mercedes bedst i test. Taxicenteret: Det handler om totaløkonomi. sommer 2010 E-Klassen ruller igen Mercedes bedst i test. Taxicenteret: Det handler om totaløkonomi. Peter Juul: Leveringssituationen normal igen. Max. en måneds leveringstid på E-Klassen. Dennis Huban:

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere