Mødedeltagere. Mødets deltagere. Referat Opgaveliste. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Top

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødedeltagere. Mødets deltagere. Referat Opgaveliste. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Top"

Transkript

1 Mødereferat d.: kl.: 16:30 til 22:00 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Gillelejehuset, Birkevang 214, Gilleleje - Den gl. Byrådssal og efterfølgende Kantinen Mødedeltagere Mødets deltagere Referat Opgaveliste Mødets deltagere og referent Deltagere: Bjarne Frølund-Møller - Grundejersammenslutningen Gunnar Lerche - Grundejersammenslutningen Flemming Keller - Grundejersammenslutningen Vagn Christensen - Grundejersammenslutningen Tonny Bruun Nielsen - Grundejersammenslutningen Klaus Engbart - Grundejersammenslutningen - Kjeld Sandstød - Grundejerforbundet Jørn Olsen - Grundejerforbundet Per Larsen - Grundejerforbundet Bent Nielsen - Grundejerforbundet - Jørn Stålfos - Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Torkil Lund - Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Flemming Denker - Landliggersammenslutningen Gribskov Vest - Jan Ferdinandsen - formand for Teknisk Udvalg Erik Kjærsgaard - Teknisk Udvalg Bo Jul Nielsen - Teknisk Udvalg Lasse Røssell - Teknisk Udvalg - Dorethe Pedersen - Afdelingschef TVF Christian Sabber Jensen - Fagchef Plan og Byg Mette Therkildsen - direktør Grib Vand Lotte Vang - Teamleder Vej og Park Christina Larsson - team Kyst jord og affald Per Aasbjerg Jensen - team Kyst jord og affald Grethe Larsen - team Vej og Park Top Fraværende: Lasse Røssell Michel van der Linden Bo Jul Nielsen Torkil Lund Mødeleder: Jan Ferdinandsen

2 Referent: Grethe Anette Larsen Bemærk.: Dagsorden + referat Punkter Top 01 Bemærkninger til dagsordenen Bjarne Frølund henviste til dialog med Grethe Larsen omkring koordinering af møder i arbejdsgrupperne. Dette drøftes under pkt. 06 'Møder i 2010'. Dagsordenen godkendt 02 Godkendelse af referat fra mødet den Godkendt 03 Præsentation af Grib Vand v/direktør Mette Therkildsen - Præsentation af Grib Vand - Nye relationer mellem grundejere/kunder og Grib Vand - Hvor skal borgeren henvende sig i fremtiden med forskellige typer af spørgsmål - Fremtidig opkrævning af vandafledningsbidrag og tilslutningsbidrag - Forventet snitflade mellem kommunen og Grib Vand

3 Mette Therkildsen præsenterede sig selv, og orienterede om stiftelsen af Grib Vand og den kommende varetagelse af driften af spildevandsområdet. Der blev særligt lagt vægt på information til forbrugerne og selskabets kommende rolle. Endvidere blev der orienteret om de rammer, som selskabet kommer til at fungere under - eks. prisloft mv. Selskabet skal "hvile i sig selv", det er underlagt et effektiviseringsprogram. Gribskov Kommune vil fortsat være myndighed på området, og bl.a. udarbejde spildevandsplaner. Jan Ferdinandsen orienterede om det mellemværende, der er mellem kommunen og selskabet. Når alt er gjort op skylder kommunen ca. 37 mio. til selskabet. Der lægges i de kommende år op til at fremskynde arbejderne på Sandet og i Helsinge med henblik på at skabe arbejdspladser i området. Jan Ferdinandsen orienterede ligeledes om overdragelse af Udsholt Vandværk - det sidste kommunale vandværk - til forbrugerne. Udsholt Vandværk skal være et AMBA, og vil fortsat være en del af Vandforsyningsloven. Erik Kjærsgaard spurgte til klimatiltag med henvisning til prisloftet på området. Mette Therkildsen orienterede om lånemuligheder for selskabet, som en løsningsmulighed. Der er også stort fokus på anlægsaktiverne, som vil give mulighed for yderligere at skabe rum/øge muligheden for lånefinansiering. Jan Ferdinandsen bemærkede, at lånemuligheden må være en nødsituation, der ønskes skabt sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Jørn Olsen gjorde opmærksom på, at brugerne af Udsholt Vandværk ikke var blevet orienteret om valg og bestyrelse m.m. [Efter mødets afslutning: Informationerne er på vej via kommunens hjemmeside og pressen]. 04 Orientering fra nedsatte arbejdsgrupper Orientering fra følgegrupperne: a) Affaldsgruppen b) Bjørneklogruppen c) Dongenergy-gruppen d) Kollektiv Trafikgruppen e) Mobilantennemast-gruppen f) Rodegruppen g) Strand- Kystsikringsgruppen h) Trafiksikkerhedsgruppen i) Vandmiljøgruppen j) Vejlaugsgruppen a) Affaldsgruppen: Gruppen har afholdt møde den Man vil gerne finde en

4 a) Affaldsgruppen: Gruppen har afholdt møde den Man vil gerne finde en model med hensyn til Byttehuset, hvor de gode ting kan genbruges. Man har kigget på modeller i andre kommuner f.eks. Allerød, man har også forsøgt at få et samarbejde med "Det Grønne Hus" - en genbrugsforretning i Helsinge, som drives af pensionisterdet er heller ikke lykkedes, man har også forsøgt samarbejde med sportsklubber m.m. Der er nedsat en lille ekstra arbejdsgruppe, der skal finde en løsning for "Byttehuset". Der har også været problemer med at skraldesækkene ikke er placeret korrekt i stativerne. Man drøfter problemet med vognmændene. Biosortering fortsætter, og ordningen søges udbredt. Gruppen er blevet præsenteret for nye spande, som også skal se pæne ud. Batteri-indsamling er drøftet, og der arbejdes på at skabe flere indsamlingssteder og der skal lægges mere vægt på information, da mange batterier er rigtig farlige. Det vurderes, at der er en ret flot tilbagelevering i Gribskov. Yderligere information og oplysninger kan ses på hjemmesiden. b) Bjørneklogruppen: Der er ikke så meget behov for bjørneklogruppen mere, men den arbejder stadig, da der fortsat er enkelte opgaver. Dette skyldes, at Retten alene har udstedt advarsler på de sager, der er anmeldt til politiet. Verserende politisager er derfor sat i bero, indtil der er sket en mere klar udmelding fra Plantedirektoratet af, hvor farlige planterne er. c) Dongenergy-gruppen: Der blev orienteret om et møde mellem gruppens formand og Jan Ferdinandsen med henblik på redefinering af gruppen og nedsættelse af følgegruppe i forbindelse med udarbejdelse af belysningsplan. d) Kollektiv Trafikgruppe: Erik Kjærsgaard orienterede om retænkning af den kollektive trafik. Telebusordningen fortsætter ca. et år endnu og tænkes ind i den ny ordning med telebus og flexbus. e) Mobilantennemast-gruppen: Der er rettet henvendelse til administrationen om, hvor langt man er kommet med evalueringen vedrørende Gilleleje by. Evalueringen er næsten på plads og skal behandles i det nye Planudvalg. f) Rodegruppen: Der er gjort status i gruppen - 34 igangværende sager ved seneste møde. En af de sager der er blevet politianmeldt, er blevet afklaret, og der arbejdes løbende med området. ( Igen blev det konstateret, at Rodegruppen er en succes). g) Strand- og Kystsikringsgruppen: Der har været afholdt møde den og Kaj Aagesen fra Grundejerforbundet er udpeget til nyt medlem. En af de helt store sager er sandfodringsprojektet. Finansiering er behandlet, og 'naboerne' (Helsingør og Halsnæs) søges inddraget. Strand- og Kystsikringsgruppen opfordrede Teknisk Udvalg til at tage projektet om strandfodring på dagsordenen på førstkommende udvalgsmøde, så projektet kan blive færdigbehandlet med henblik på udførelse til foråret. Der er udført undersøgelser af badevandet med henblik på at kortlægge baggrunden for de dårlige badevandsprøver, som desværre har været årsag til at en del blå flag måtte nedtages. Badevandet er generelt rent, men der har været nogle målinger, som ikke har kunnet leve op til kravene i forbindelse med Blå flag. Status på livredningssæsonen: Der er ikke sket drukneulykker i år, men der har været en del redningsaktioner. Adgangsveje til strandene er drøftet. Det er vigtigt, at der er gode adgangsforhold til stranden eksempelvis med skiltning o.a. Endvidere blev det oplyst, at man har et rigtigt godt samarbejde med strandfogeden. h) Trafiksikkerhedsgruppen: Der har været afholdt møde den Den nye kampagne omkring ældre var blevet drøftet.

5 kampagne omkring ældre var blevet drøftet. Ligeledes har man også drøftet, hvad der sker med gruppen i 2010, når Trafikudvalget er nedlagt, samt dannelse af trafiksikkerhedsråd. Dorethe Pedersen oplyste, at Trafiksikkerhedsrådet nedsættes af det nye byråd. Hjortevildtkampagnen er drøftet, det har været et rigtig godt initiativ. Det er et pilotprojekt, hvor der er udpeget 2 steder i Danmark, hvor disse varmefølere er sat op - steder, hvor der er sket flest påkørsler. Der blev gjort opmærksom på, at hastigheden på Dønnevældevej er høj, og der ønskes yderligere hastighedsbegrænsning mellem Dønnevælde og rundkørslen ved omfartsvejen. Strækningen er medtaget i trafiksikkerhedsplanen, hvor der også er foreslået en hastighedsnedsættelse. Sagen drøftes med Politiet i det nye år. Lotte Vang orienterede om, at vi har fået puljemidler til tilskud til vejprojekter. Vi har fået 1 mio. i tilskud til videreførelse af stiforløbet mellem Græsted og Helsinge, vores egenfinansiering er 2 mio. Derudover har vi fået midler til 'sikker skoletrafik' og 'afmærkning af rekreativ sti'. Derudover orienterede Lotte Vang om lånemuligheder gennem Indenrigsministeriet, hvor kommunen blandt andet søger om midler til at gennemføre en bedre vejforbindelse mellem Helsinge og Gilleleje. i) Vandmiljøgruppen: Der har været afholdt møde den og at referatet ligger på nettet. Jan Ferdinandsen orienterede om, at der er udarbejdet rapport og projektforslag til de tre kommunale åer: Højbro å, Tinkerup å og Ammendrup å, og at det handler om at få lokaliseret de oversvømmelser, der kan opstå. Flemming Keller efterlyste, hvordan eller hvornår den løbende tilsyn og kontrol finder sted, hvortil det blev oplyst, at det er stikprøvekontrol. Endvidere kunne Mette Therkildsen oplyse at "Åbent Land - projektet" løber over 3 år, og at der løbende sendes breve ud til alle berørte grundejere. j) Vejlaugsgruppen: Gunnar Lerche kunne oplyse, at der ikke har været afholdt møder siden sidste møde i Grundejerkontaktudvalgtet i september måned. Det er et komplekst lovstof, og det er taget til efterretning, at praksis for fremtiden vil være, at der indkaldes til vejsyn i den takt, der opstår behov. Administrationen har udarbejdet forslag til standardvedtægter i forbindelse med dannelse af private vejlaug [efter mødets afslutning: Disse vedtægter ligger på hjemmesiden]. Folder om vejvedligeholdelse og fordele ved at danne vejlaug er endnu ikke udarbejdet. Gruppen skal ikke nedlægges, men fastholdes med henblik på prioritering af, hvilke områder der ønskes prioriteret højest i forbindelse med vejsyn. 05 Vurdering af vægten af dagrenovationsbiler På Grundejerforeningskontaktudvalgsmødet er baggrunden for, at der nu anvendes større renovationsvogne blevet drøftet. Bl.a. har man været bekymret for, om de større renovationsvogne kan ødelægge mindre veje. Baggrunden for at der nu anvendes lidt større renovationsvogne end tidligere er et resultat af EU-udbud af affaldsindsamling i Gribskov Kommune. De vognmænd, der vandt udbuddet, benytter biler, der er ca. 30 cm bredere end de gamle og de er ca. 90 cm højere. De nye biler må således være 2,30 cm i bredden (+ spejle) og være max 3 meter høje. De nye renovationsvogne må max veje 12 tons, de gamle mindre renovationsvogne vejede 7,5 tons.

6 Det skal i øvrigt bemærkes, at det er vores erfaring, at de tidligere anvendte små skraldebiler ofte gik i stykker, og de facto var under udfasning i den tidligere renovatør Marius Petersens kontraktperiode. Firmaet kunne over for Teknik, Vej og Forsyning dokumentere, at de små biler var uforholdsmæssigt dyre at vedligeholde. Da driftsområdet blev genudbudt ved kontraktudløb i april 2009, valgte tidligere renovatør Marius Petersen ikke at byde på opgaven. Om vedligeholdelse og slitage på de små veje skal bemærkes, at det er en hovedregel i vejlovgivningen, at veje skal være udformet således, at de kan tjene den kørsel, som finder sted. Dette betyder, at for private fællesveje er det de vejberettigedes og bidragspligtiges pligt at sørge for at vejen holdes i en god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og mængde. Det betyder konkret, at vejen skal konstrueres således, at almindelig nødvendig trafik kan færdes sikkert på vejen, herunder renovationsbiler, varelastbiler og tankvogne til tømning af septiktanke etc. Til Grundejerkontaktudvalgets bekymring for om renovationsbiler slider særligt hårdt på mindre veje, skal bemærkes, at når septiktanke og samletanke tømmes, eller byggematerialer leveres/køres bort, vil det stort set altid være en lastbil, der vejer mere end renovationsvognene, der belaster vejene. Forvaltningen har i øvrigt ikke modtaget klager over, at renovationsbilerne medfører skader på små veje. Med hensyn til problemer med "afskæring" af hjørner og dermed større slid på vejen, skal vi benytte lejligheden til at gøre opmærksom på problematikken om beskæring af hække og buske. Såfremt beskæringsvejledningen følges. (Se vedhæftning) vil trafikken jævnt hen kunne afvikles mere sikkert og problemfrit på de små veje. Per Aasbjerg Jensen orienterede kort om, at der er ikke har været flere indmeldinger end tidligere på grund af de tungere biler. Flemming Denker gjorde opmærksom på, at nu havde man endelig fået mindre biler - og så pludselig kommer der store renovationsbiler. Der vil uvægerligt komme et større slid, men vejene beskadiges selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden. Kommunen bør være opmærksom på næste gang, der udarbejdes licitation, at der skal være mindre renovationsbiler i sommerhusområderne. Bjarne Frølund tilføjede, at der også er enkelte områder med helårsboliger, hvor vejene er smalle, og at man der ønsker mindre biler. 06 Møder i 2010

7 Næste møde foreslås - med et vist forbehold - til torsdag den 4. marts 2010, da vi endnu ikke kender konstitueringen i det nye byråd. Mødeplan for møder i Grundejerkontaktudvalget 2010 vil derfor også først foreligge til næste møde. Næste møde er med et vist forbehold fastsat til den 4. marts Teknisk Udvalg konstitueres ved første møde, og der udpeges en ny formand, som også bliver ny formand for Grundejerkontaktudvalget.. Jan Ferdinandsen forventer dog at dukke op til møderne i Grundejerkontaktudvalget en gang i mellem. Bjarne Frølund pointerede, at tovholderne for de forskellige arbejdsgrupper lægger mødedatoerne ind i en fælles kalender, således at man får en samlet oversigt og undgår sammenfald af møder, hvor man skal deltage i flere møder på samme tidspunkt. 07 Statuslisten Afsluttede sager fjernes af listen. 08 Biosortering Christina Larsson og Per Aasbjerg Jensen fra team Kyst, jord og affald orienterer om biosortering og planer for implementering af biosortering i hele Gribskov Kommune. Christina Larsson orienterede. Der blev udleveret notat med fakta og orientering og selve oplægget vedlægges referatet som pdf.fil. 09 Korte meddelelser

8 Fast punkt på dagsordenen. Under dette punkt kan såvel paraplyorganisationerne som kommunen oplyse om eller spørge ind til konkrete sager. En række af disse sager bør fremstå uden at det medfører egentlig mundtlig dialog, idet forklarende tekst/bilag skal være udarbejdet. 1. Konkretisering af kommunens vindmøllepolitik set i relation til klage over lang behandlingstid (over et halvt år i enkeltsag) (Grundejersammenslutningen v/bjarne Frølund) Administrationen oplyser, at kommunens vindmøllepolitik er fastsat i den netop vedtagne kommuneplan. Byrådet ønsker i planperioden at undersøge, hvorvidt der kan udpeges områder i Gribskov Kommune til opstilling af store vindmøller. Byrådet vil fortsat tillade, at der opstilles husstandsmøller. Det kan endvidere oplyses, at husstandsvindmøller almindeligvis kræver en landzonetilladelse, udover den almindelige byggesagsbehandling i henhold til bygningsreglementet. I forbindelse med den konkrete sag er det oplyst, at en anden kommune har behandlet en vindmøllesag på 14 dage. Medmindre vindmøllen ligger i et sommerhusområde eller i byzonen, eller er omfattet af en lokalplan, kan dette ikke lade sig gøre, hvis man medregner den nødvendige tid til at behandle en landzonesag, inklusive tid til naboorientering og offentliggørelse af tilladelsen. 2. Nedsættelse af arbejdsgruppe for vejbelysningsplan/kabellægning af luftledninger inkl. kommissorium for gruppen (Grundejersammenslutningen v/bjarne Frølund) Teknisk Udvalg besluttede på oktobermødet at igangsætte udarbejdelsen af en vejbelysningsplan for kommunen. Kommunen har nedsat en projektgruppe, som snarest vil udarbejde et kommissorium for følgegruppen til vejbelysningsprojektet. Umiddelbart herefter vil deltagerne til følgegruppen blive sammensat og inviteret til det første møde, som forventes at finde sted i januar måned. Grundejerkontaktudvalgets Dong Energy-gruppe inviteres til at deltage som en del af følgegruppen. 3. Status for etablering af et Trafiksikkerhedsråd (Grundejersammenslutningen v/bjarne Frølund) Spørgsmålet om oprettelse af et lokalt trafiksikkerhedsråd i Gribskov Kommune blev behandlet på Byrådets møde den 20. april Byrådet besluttede, at tage sagen op til fornyet overvejelse i starten af Det vil i den forbindelse også blive taget op til overvejelse, hvordan trafiksikkerhedsrådet bør sammensættes. Administrationen lagde i aprildagsordenen til Byrådet vægt på, at der allerede i dag findes flere fora, hvor trafiksikkerheden drøftes, herunder Grundejerkontaktudvalgets trafiksikkerhedsgruppe.

9 Taget til efterretning 10 Eventuelt Flemming Denker bemærkede, at Sandet ikke får UgePosten, hvilket der tidligere er gjort opmærksom på. Bjarne Førlund orienterede om, at arbejdet med at sikre mailadresser til alle grundejerforeninger varetages af Flemming Keller. Flemming Denker gjorde opmærksom på, at et referat var blevet ændret efter at det var godkendt og lagt ud på nettet. Der sættes fokus på, at dette ikke sker. 11 Punkter til næste møde 1. Gribskov Lokalforeningsråd 2. Årlig evaluering - Vandmiljøgruppe 3. Mødeplan for 2010

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Referat Opgaveliste

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Referat Opgaveliste Page 1 of 7 Gribskov Møder > Udvalg permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Mødereferat d.: 18092008 kl.: 16:30 til 18:30 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Den gamle byrådssal,

Læs mere

Mødedeltagere. Afholdt: Gillelejehuset, den gamle byrådssal

Mødedeltagere. Afholdt: Gillelejehuset, den gamle byrådssal Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Møder 2007 > Mødereferat d.: kl.: til : Afholdt: Gillelejehuset, den gamle byrådssal Mødedeltagere Mødets deltagere og referent Deltagere:

Læs mere

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Referat Opgaveliste

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Referat Opgaveliste Page 1 of 9 Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Mødereferat d.: 24-06-2010 kl.: 16:00 til 18:00 : Grundejerkontaktudvalgsmøde Mødedeltagere Mødets

Læs mere

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder >

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Page 1 of 8 Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Mødereferat d.: 10-09-2009 kl.: 16:30 til 18:30 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Gillelejehuset,

Læs mere

Mødedeltagere. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Referent: Bemærk.: Top

Mødedeltagere. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Referent: Bemærk.: Top Mødereferat d.: 05-03-2009 kl.: 16:30 til 18:30 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Gillelejehuset, Birkevang 214, 3250 Gilleleje - den gl. byrådssal Mødedeltagere Mødets deltagere og referent Deltagere:

Læs mere

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Referat Opgaveliste

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Referat Opgaveliste Page 1 of 11 Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Mødereferat d.: 11-12-2008 kl.: 16:30 til 21:00 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Den gamle byrådssal,

Læs mere

Referat af Grundejerkontaktudvalg dato:

Referat af Grundejerkontaktudvalg dato: Referat af Grundejerkontaktudvalg dato: 29-11-2007 1. Mødedata Publiceret i Tidsrum 16:30 Til 18:30 Sted Gillelejehuset, den gamle byrådssal Dokumentansvarlig Niels Erik Nordberg/NNORD/Gribskov Sidst redigeret

Læs mere

Titel: Vandmiljøgruppen 11. juni 2015 Resumé:

Titel: Vandmiljøgruppen 11. juni 2015 Resumé: Placering: Grundejerkontaktudvalg» 08. Vandmiljøgruppen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Vandmiljøgruppen 11. juni 2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat Mødetidspunkt:

Læs mere

Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 8. september 2016 Kl , Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale 505

Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 8. september 2016 Kl , Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale 505 Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 8. september 2016 Kl. 16.00 18.00, Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale 505 Ordstyrer Referent Fraværende Punkt 1 Punkt 2 Bo Jul Nielsen (TEK) Jannich

Læs mere

Græsted-Gilleleje Grundejerforbund. Forretningsudvalgets årsberetning v/formanden

Græsted-Gilleleje Grundejerforbund. Forretningsudvalgets årsberetning v/formanden Græsted-Gilleleje Grundejerforbund. Forretningsudvalgets årsberetning v/formanden September 2011 Efter sidste års repræsentantskabsmøde, konstituerede forretningsudvalget sig således. Formand: Næstformand:

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 11. februar 2016 kl Resumé:

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 11. februar 2016 kl Resumé: Placering: Grundejerkontaktudvalg» 07. Strand- og kystsikringsgruppen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 11. februar 2016 kl. 13.30 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere:

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

GRÆSTED-GILLELEJE GRUNDEJERFORBUND

GRÆSTED-GILLELEJE GRUNDEJERFORBUND GRÆSTED-GILLELEJE GRUNDEJERFORBUND Referat af repræsentantskabsmøde den 20. september 2009. Formanden bød velkommen til forsamlingen samt til udvalgsformand Morten Jørgensen, udvalgsformand Jan Ferdinandsen,

Læs mere

Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé:

Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé: Placering: Dialogforum for Kollektiv trafik» Møder» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat Mødetidspunkt: 29-01-2015

Læs mere

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Mødets deltagere

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Mødets deltagere Page 1 of 8 Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder > Mødereferat d.: 09-09-2010 kl.: 16:00 til 18:00 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Byrådssalen

Læs mere

Grundejerforeningen Hårbølle Strand

Grundejerforeningen Hårbølle Strand Grundejerforeningen Hårbølle Strand www.grfhs.dk e-mail: grfhs.post@gmail.com Mødereferat Den 13/11-2007 Emne: Vejbesigtigelse på Baldersvej Tid: Torsdag den 28/6-2007 kl. 15.00. Sted: Baldersvej i Hårbølle.

Læs mere

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 17. februar kl. 13: Resumé:

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 17. februar kl. 13: Resumé: Placering: Grundejerkontaktudvalg» 07. Strand- og kystsikringsgruppen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 17. februar kl. 13:30 2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang.

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/02002-12 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 5. februar 2016 har du på vegne af L

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2009 / 2010

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2009 / 2010 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2009 / 2010 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2009 og 2 i foråret 2010. I vore møder har suppleanterne deltaget,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 26. marts 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 16.15 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Lars Juul Andersen Fraværende: Mødedeltagernes

Læs mere

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet FORÅRSMØDE 2013 Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet Vedligeholdelse af veje i sommerhusområder Lov om private fællesveje Ikrafttræden: den 1. januar 2012 3. Reglerne i afsnit III (byreglerne)

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune Kl , Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale 505

Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune Kl , Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale 505 Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 05.10.2017 Kl. 16.00 18.00, Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale 505 Ordstyrer Referent Fraværende Punkt 1 Punkt 2 Brian Lyck Jørgensen (TEK formand)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven.

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven. Dato 27. april 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/04503-20 Side 1/5 Afgørelse af klage over fordeling af udgifter til vedligeholdelse af N.W. Gadesvej

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil. Bestyrelsen 17. april 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. april 2013 Mødedato / sted: 9. april 2013 / Holtvej 18c, Græsted kl. 15-19:00 Mødedeltagere: Flemming Møller (FM) Mogens Pedersen (MP) Bo Jul

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 16. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 16. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring Møde slut: 13:00 Fraværende: Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 sprotokol fra

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2007, KL. 10.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 5. december 2007 Side: 2 Deltagere: Erik Nicolaisen, Yvonne

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2014 / 2015 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2014 og 1 i foråret 2015. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2013 / 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2013 og 2 i foråret 2014. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Pårørende råd Trekløveret

Pårørende råd Trekløveret 1 Trekløveret Ølsted d. 15. september 2009 Pårørende råd Trekløveret Referat Møde nr.4/2009 den 10. september 2009 kl. 18.30 I Møderum 1 2 Deltagere: Formand Flemming Skovgaard (Allan) Medlemmer Anne Kelner

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

GRÆSTED-GILLELEJE GRUNDEJERFORBUND. Referat af repræsentantskabsmøde den 26. september 2010

GRÆSTED-GILLELEJE GRUNDEJERFORBUND. Referat af repræsentantskabsmøde den 26. september 2010 GRÆSTED-GILLELEJE GRUNDEJERFORBUND Referat af repræsentantskabsmøde den 26. september 2010 Fungerende formand Jørn Olsen bød velkommen til forsamlingen samt til Borgmester Jan Ferdinansen, Børge Sørensen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. september 2012 11/06546 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet henviser til korrespondance vedrørende din klage af 12. april 2011 over Kommunens

Læs mere

Mødereferat BESTYRELSESMØDE tirsdag den 12/5 2015 - hos Bjarne.

Mødereferat BESTYRELSESMØDE tirsdag den 12/5 2015 - hos Bjarne. 1 Mødereferat BESTYRELSESMØDE tirsdag den 12/5 2015 - hos Bjarne. Deltagere: Dan Nielsen + Uffe Hansen + Paul Ridings + Bjarne Klinkby. Fraværende: Ingen. 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af delegeretmøde på Restaurant Fortunen den 24. november 2009

Referat af delegeretmøde på Restaurant Fortunen den 24. november 2009 Referat af delegeretmøde på Restaurant Fortunen den 24. november 2009 Formanden, Flemming Denker (FD), bød velkommen og udtrykte glæde over det pæne fremmøde, hvorefter han præsenterede medlemmerne af

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Mødet afholdes i Allingåbro og kombineres med en besigtigelse af selskabets vandforsyningsanlæg.

Mødet afholdes i Allingåbro og kombineres med en besigtigelse af selskabets vandforsyningsanlæg. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 04/2014 Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 9.00. Mødested: Rådhuset Allingåbro m.v. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jørgen Vest Rasmussen,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg.

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg. Referat Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S Mødedato: 26. april 2016, kl. 15.00. Mødested: Fornæs Renseanlæg. Mødedeltagere: Hovedaktionær Norddjurs Kommune: - Jan Petersen. AquaDjurs bestyrelse:

Læs mere

Titel: Vej- og belysningsgruppen 20.08.2015 Resumé:

Titel: Vej- og belysningsgruppen 20.08.2015 Resumé: Placering: Grundejerkontaktudvalg» 05. Vej- og Belysningsgruppen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Vej- og belysningsgruppen 20.08.2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Bjarne Frølund Mødedeltagere: Tonny

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner 2. Vedligehold af grøfter 3. Vejvedligeholdelse 4. Mountainbike 5. Nyt om solfangere 6.

Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner 2. Vedligehold af grøfter 3. Vejvedligeholdelse 4. Mountainbike 5. Nyt om solfangere 6. fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 16. januar 2013 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2008 / 2009 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2008 samt 2 i foråret 2009, samt møde i november med Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 19. marts 2015 Kl. 16.00 18.00, Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale xxx

Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 19. marts 2015 Kl. 16.00 18.00, Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale xxx Mødeforum Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune 19. marts 2015 Kl. 16.00 18.00, Rådhuset, Rådhusvej 3, Helsinge, lokale xxx Bo Jul Nielsen (TEK) Brian Lyck (TEK) Jannich Petersen (PMU) Bent Nielsen

Læs mere

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697 Dato 28. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13243-6 Side 1/6 Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Istandsættelse af vejen skal være udført senest den 1. november 2013.

Istandsættelse af vejen skal være udført senest den 1. november 2013. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 17-07-2013 Sagsnr.: 12/13709 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Staghøjvej

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. november kl i Lærkereden.

Bestyrelsesmøde den 21. november kl i Lærkereden. Bestyrelsesmøde den 21. november kl. 17.30 20.00 i Lærkereden. Nivå området V/ områdeleder Jane Sys Toftesgaard Lærkereden Nivåhøj 80 2990 Nivå Tlf 72 56 53 44 jsto@fredensborg.dk Dato: 07.12.16 Afbud

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Tilstede: Henrik (65), Dan (75), Connie (41), Torben (51), Ole (7), Klaus (79) og Morten (67) Afbud: John (33) Fraværende: 1. VALG AF REFERANT Morten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 09-09-2014 13:00 16:00 Sted: KL-huset lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

Trafiksikkerhedsråd - Referat

Trafiksikkerhedsråd - Referat Teknik og Anlæg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bjarne Vagn Pedersen Direkte 7257 7328 bvp@jammerbugt.dk 01-12-2010 Sagsnr.: 2009-16281

Læs mere

Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 DAGSORDEN

Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 DAGSORDEN Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 Deltagere: Seniorrådet, Mona Larsen og Janni Sadolin Hougaard Fraværende: Wagn 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet

Referat fra møde i Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet 06.-08.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 06. august 2014 Tidsrum 10.00 12.30 Deltagere Connie Jensen, Bjørn

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

GRIBSKOV GRUNDEJERFORBUND ØST. Referat af repræsentantskabsmøde søndag den 02. september 2012 i Gillelejehallen Fra kl. 9:00 til ca.

GRIBSKOV GRUNDEJERFORBUND ØST. Referat af repræsentantskabsmøde søndag den 02. september 2012 i Gillelejehallen Fra kl. 9:00 til ca. 1 GRIBSKOV GRUNDEJERFORBUND ØST Referat af repræsentantskabsmøde søndag den 02. september 2012 i Gillelejehallen Fra kl. 9:00 til ca. 12:30 Til stede: Grundejerforbundet: Formand Bent Nielsen Næstformand/sekretær

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl. 14.00 Mødested: Svendborg Kraftvarme, Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg Deltagere: Bestyrelsesformand: Bestyrelsesnæstformand:

Læs mere

Titel: Vej- og belysningsgruppen Resumé:

Titel: Vej- og belysningsgruppen Resumé: Placering: Grundejerkontaktudvalg» 05. Vej- og Belysningsgruppen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Vej- og belysningsgruppen 21.05.2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Bjarne Frølund Mødedeltagere: Tonny

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2010 / 2011

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2010 / 2011 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2010 / 2011 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2010 og 2 i foråret 2011. I vore møder har suppleanterne deltaget,

Læs mere

På mødet blev der stillet en lang række spørgsmål. Spørgsmål og svar følger herunder inddelt efter emner.

På mødet blev der stillet en lang række spørgsmål. Spørgsmål og svar følger herunder inddelt efter emner. Referat fra borgermøde i InSide 21. januar 2016 Torsdag 21. januar 2016 var der borgermøde i Hammel om serviceordninger i forbindelse med omklassificering af offentlige veje til private fællesveje i Favrskov

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav Referat fra ordinær generalforsamling søndag den 11. august 2013 på Restaurant Søstjernen Introduktion Jakob Wandall (JW) bød velkommen til medlemmerne og vores gæst borgmester. Jan Ferdinandsen (JF) og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN En sørgelig meddelelse vedr. vores tidligere formand Kirsten Meleshko Har den 13/1 haft en opringning fra Kirstens mand, Kirsten er her ikke mere. Efter et kraftigt hosteangreb, brast lungerne med blødning

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 18.12.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og opfølgning

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat 04. møde 2015

Referat 04. møde 2015 Referat 04. møde 2015 Vedr. : Ordinært bestyrelsesmøde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00-20.00 Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Ewa Sørensen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 11-01-2017 10:00 11-01-2017 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 11. januar 2017 10:00-12:00 Skanderborg Rådhus, mødelokale 1.S.05 Rådmand Kristian Würtz

Læs mere