Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark. Giv en fjer til Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark. Giv en fjer til Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT"

Transkript

1 7 r: t: }&t J{ \r". 4 r lx:t:trlkr 2{). 2(). irlsang SØ DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT +. Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark Giv en fjer til Søravnen

2 Iransk Omltologlsk Forcnlng Fuglenes Hus Vesterblogade KøbenhawV Tlf.: Fax: , Gilo: DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stiftet i 96. Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for fugle og at virke til beskyttelse først og fremmest af den danske fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse af møder og ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og andre publikationer, samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår. DOF tager del i flere aktiviteter, tråde i Danmark og internationalt. Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fuglereservater og arbejder desuden for international fuglebeskyttelse. DOF er den danske afdeling af BirdLife International. Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Natur (4.hæfter pr. år) og DOF Nyt (4 hæfter pr. år). Støttemedlemmer modtager dog ikke DOF Nyt, lokalblade og DOFT. Årlige kontingenter: Ordinære medlemmer Junior (u. l8 år) Senior (o.67) Husstandsmedlemskab Støttemedlem (min.) I l kr. kr. 2 kr. 4 kr. 8 kr. lokalafdeltngen I Århus Amt Naturcenter Sølyst Louisevej 822 Brabrand Giro: I DoF-fuhus står for alle lokale arrangemenier, og alle DOF-medlemmer kan frit deltage i afdelingens møder og ekskursioner. På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige udvalg og interessegrupper. Sønvren Ansva'5h. redaktøt: OttoTrap Hansen Kildevej Høriling Tlf øvrige rcdaktion: AnneliseSkov Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligt til alle medlemmer i fuhus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne abonnement på bladet for kun 6 kr. pr. år. Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette, ledsaget af en udskrift.. Send materialel til Otto Trap Hansen og mærk kuverten "Søravnen", og send eventuelt også indlægget på r-mail. Disketter, fotos og originale tegnilger returneres. Søravnen redigeres i PageMaker 7. for Windows og trykkes på genbrugspapir. l.tele.dk 29.årgang Nr. 4, december 2 rssn Annoncepriser: Hel side: kr. 5,-/nr eller kr..2,-/år Halv side: kr. 2,-/nr eller kr.6,-/er sfianefls kalender: Nr. Deadline Udk.ca. I l. feb. 5. marts 2 l. maj 5. juni I l. aug. I 5. sept. 4 l. nov. 5. dec. 2

3 Da jeg ved kommunalvalget den 2. nlvember lpnåede valg til Hørning Byråd. er jeg i gang med at finde tid til det kommende arbejde. Efter 4 år som "ansvarshavende" på Søravnen - så må det være tid til forandring De to ting passer altså fint sammen, så jeg benytter lejligheden til at trække mig tilbage - og give plads til nye ideer. Jeg har igennem årene haft fornøjelsen af at arbejde sammen med mange mennesker, der brændte for fuglenes sag - det har været meget inspirerende. lllustrationer: Jens Overgaard Christensen lo Ursula Burmm Forsiden, 9,24 Jalmer Nielsen 8, rt,2,2r,22 Kim Fischer IO, t8 Først g fremmest tak flr et rigtigt godt samarbejde med Søravnens kreative kraft - Annelise. Uden hvis indsats Søravnen var landet tungt flr mange år siden. Også tak til skiftende bestyrelser, der stedse har forsøgt tolke begrebet deadline på alternative måder. Endelig tak til alle dem jeg har været i forbindelse med omkring indlæg og tegninger igennem årene. Jeg kan kun opfordre jer til at blive ved - uden bidrag ingen Søravn. Og så er det jo ved den tid, hvor dagene bliver stedse kortere - så den er vist god nok: Læserne ønskes en rigtig glædelig jul og et fuglerigt nytår! Otto Trap Hansen Christina Kjelsmark 7 Kira Marie Jakobsen t4.25 TNDHOI.D Nyheder&aktuelt... 4 Generalforsamling.....,.. 9 Kysing Næs - en havfuglelokalitet!... l Frafelten... l3 Juniorsiden 4 Giv en fer til Søravnen 6 Referater.... f8 Kommendetureogmøder Kalender Hvem er hvem.... li

4 ',y,..i'iiitili:ar'.r"il'l ]irllti:f / ; KTUELT tl E D E R Repræsentantskabsmøde afholdt DOF's repræsentantskab afholdte i weekenden d november ordinært efterårsmøde på Dalum Landbrugsskole på Fyn. Mødet blev afholdt i god ro og orden uden de store sværdslag om end der var kampvalg til den ledige plads i hovedbestyrelsen (HB). l personer var opstillet og den valgte blev Ole Lilleør fra Viborg, der i første afstemningsrunde fik over 5O o/o af stemmerne. Herudover diskuterede rep. endnu engang den nye DOF-database, og der var workshops om DOF's naturpolitik og foreningens internationale arbejde. Af andre interessante ting som kom frem på mødet kan nævnes/ at HB har vedtaget, at Fugle og Natur bliver udvidet med 4 sider. Fra Århus Amt deltog Peter Lange, Bjarne Golles og OIe Jensen. (PI-A). DOF's naturpolitik i Danmark Vores natursyn DOF's fredningsudvalg har forfattet følgende tekst om foreningens natursyn. Teksten skal nu debateres i lokalafdelingerne og ved det næste repræsentantskabsmøde. Søravnens læsere er velkomne til at give deres mening til kende om emnet. Evt. henvendelser herom kan ske til Peter Lange (se omslaget). Fugle er liv og glæde. Deres talrighed, livlighed, skønhed og sang gør dem til den del af naturen, der tiltrækker sig mest opmærksomhed. Alle mennesker kender i det mindste nogle af de almindeligste fuglear- ter, og deres sang og synlige tilstedeværelse overalt betyder på forskellig måde noget for os alle. DOF's målsætning er at sikre en så rig fuglefauna, som et stort naturindhold i landskabet betinger. Dette betyder, at vores primære mål er at sikre en høj kvalitet og en så stor variation af biotoper, som de naturmæssige og samfundsmæssige betingelser muliggør i Danmark såvel som i resten af verden, Naturindholdet i landskabet er alt det vilde, uforudsigelige og ukontrollerbare, alt det der karakteriseres ved mangfoldighed (diversitet), dynamik og oprindelighed (autenticitet ). Hertil kommer ønsket om at sikre befolkningen muligheden for at opleve en uforstyrret og naturlig fauna. Mangfoldighed Et stort naturindhold er målsætningen for såvel de relativt uberørte (f.eks. havet og kysterne) som for de menneskeskabte (f.eks. landbrugslandet og byerne) landskabstlper. Et stort naturindhold kan netop måles på mangfoldigheden og mængden af fugle. F.eks. er et økologisk drevet landbrug således at foretrække frem for et konventionelt, idet der er væsentligt flere fugle på økologiske landbrug. Men mængde og mangfoldighed gør det ikke aiene. Kvaliteten skal også være i orden. Det er således ikke eftertragtelsesværdigt at søer, fiorde og havet overgødes, selv om det kan medføre forøgede bestande af mange fuglearter. På trods af deres menneskeskabte karakter, går DOF ind for bevarelse og pleje af halvkulturer som heder samt fersk- og strandenge af hensyn til det store bidrag til den nationale biodiversitet, disse biotoper indeholder. De er nationale klenodier på linje med andre bevaringsværdige historiske forekomster.

5 Dynamik Det er af afgørende betydning, at biotoperne fungerer så naturligt som muligt. Dette gælder igen både de relativt uberørte og de menneskeskabte biotoper: En kyst med frie kystudligningsprocesser er at foretrække frem for diger og høfder, og en selvsået bevoksning er at foretraekke frem for en plantet. Vi må have tålmodighed og give naturen tid tii at vise sine kræfter og sin dynamik. I visse tilfæide kan det betyde, at vi må vente i mange år, før en naturlig balance har indfundet sig. Vi må lære at leve med, at Skader og Krager tager andre fugles æg og unger, at ræve og andre rovdyr er en naturlig del af Danmarks fauna, at skarverne ødelægger træerne de få steder, hvor de yngler, og at vandet nogen gange stiger, så fuglereder bliver oversvønmet. Oprindelighed Dernæst er det vigtigt, at biotoperne og naturindholdet er så oprindeligt som muligt. Det beryder, at en skov med hjemmehørende træarter er at foretrække frem for indførte arter og provinienser, og at oprindelige danske Gråænder, Storke og Urfugle (så længe det varede) er at foretr;ekke frem for udsatte. Dette gælder ikke mindst i forbindelse med naturgenopretning, hvad enten det drejer sig om genopretning af biotoper eller fugle- og dyrebestande : Jo mindrc manipuiation, jo bedre. Det indebærer, at det principielt er bedre at tilbageføre en inddiget, lawandet fjord til sin oprindelige tilstand, end blot at hæve vandstanden inden for diget (selv om det måske ville give flere fugle!), at hvis man alligevel bevarer diget, så er det bedre at etablere en simpel udløbssluse end at etablere en motorpumpe til at holde en eller anden forudbestemt vandstand, og at det er bedre at lokke Storke til igen at yngle i Danmark ved at genoprette drænede og tørlagte vådområder end at udsætte opdrætlede fugle. Og frem for alt er det vigtigere at bevare og pleje vores eksisterende naturområder, end at genoprette nye, såfremt der foreligger et valg. Fugle kan flve, og de fleste arter kan selv genindvandre, hvis livsgrundlaget er i orden. DOF lægger så stor vægt på det autentiske, at vi er imod manipulationer med individer og bestande Før du vælger ny kikkert e/,er teieskop, kon det være en rigtig god idå, ot toge tuten ind til Noturbutikken og prøve lidt forskelligt fro det store udvolg. Her kon du bore spørge løs og finde frem til netop det, der posser til 4tr behov! Vi hor stort set olle de bedste mærker på loget - Zeiss, Leico, Sworoyski Kite, Pentox, kowo sri yi kon vise og rådgive dig helt objektivt udfio dine egne ønsker. Åbningstidet: Mon.-Tors.l-7.34 FtedoE I -l 9, Lørdog l-4 NATU R B UTI KKEN *'i-i}**jq qe Vestetbrogade 38A. 62 København V Tlf AS 63,

6 af fugle, så længe det ikke drejer sig om arter og bestande, der er truede på globalt niveau. De samme principper gælder ved faunaforvaltning. Kritisk høj prædation f.eks. på engfuglenes ;eg og unger af raeve og kragefugle skal hellere begrænses ved reduktion af skjule- og ynglemulighederne for prædatorerne end ved beskydning af disse. Noget tilsvarende gælder for konflikter mellem fugle og erhvervsinteresser. De problemer, der reelt er med Skarver, der fisker i bundgarnenes åbne fanggårde, bør løses ved afværgeforanstaltninger ved bundgarnene, og ikke ved generel bekæmpelse af den danske Skarvbes tand. Op/evelsesmuhgheder For DOF er en rig og uforstyrret fuglefauna en vigtig del af den livskvalitet, som naturen giver mulighed for. Vi har det som et vigtigt måt at formidle glæde og interesse for naturen og den vilde flora og fauna, også for derigennem at sikre forståelse for og støtte til det naturbevarende arbejde. Det er således DOF's målsaetning, at fuglene skal have lov til i så vid udstrækning som muligt at trives på deres egne betingelser, og at cle ikke påføres unaturlig skyhcd. Derfor må ikke mindst den rekreative udnyttelse af landskabet, floraen og faunaen foregå under stor hensyntagen til naturinteresserne. Uden en sådan hensyntagen vil de rekreative kvaliteter blive forringede. Specielt jagt, som er en vigtig del af tilværelsen for en stor befolkningsgruppe, er i konflikt med disse interesser, idet denne aktivitet er specielt forstyrrende og tillige påfører dejagede bestande staerkt øget skyhed. Ingen her i landet er afhængige af at kunne,høsre' af fuglebestandene for at få brød på bordet. På denne baggrund er det DOF's politik. at fuglefaunaen i vores del af verden primært skal forvaltes ud fra et ønske om at kunne opleve en rig og uforstyrret fuglefauna, mens der i andre dele af verden i højere grad må tages hensyn til befolkningernes behov for at kunne udnytte faunaen. Den,høst', som accepteres i såvel cle rige lande som udviklingslandene, skal seh{ølgelig foregå på er bæredygrigt grundlag, og der bør sikres høje etiske normer. (teksten er sarnmenstillet af Egon Østergaard og Knud Flensted fra DOF's fredningsudvalg og tiltrådt af udvalgets medlemmer). ;,iil','::i:i.:r:;riii:r'åi]l::ri:.::lii::l::;: 2.; {r :: Skarver 2 Er titlen på arbejdsrapport nr. 54 fra DMU. I rapporten redegøres der for udviklingen i den danske skarvbestand i 2. Bestanden blev opgtort til reder, hvilket er 8% lavere end i 2, men på samme niveau som i 998 og I999. Tilbagegangen er især sket i sydøstlige Danmark og det meste af Jylland, især Vestjylland. Antallet af kolonier var også på samme niveau som i 999, flere af de kolonier der forsvandt i 2 var nyetablerede i 2. I Østjylland var der i 2I i alt 8 skarvekolonier med tilsammen.795 reder (tabel l) Frgur 7. Geografisk placering og stcnelse af de danske skarvkolonier i 2" Skala øverst til '-enstl.

7 kolonien på Hov Røn blev æggene sprøjtet med parafinolie, som hindrer at de klækker. Det er uvist hvorfor man ønsker skarverne væk fra Hov Røn. Ved Skanderborg Sø og Salten Langsø blev der konstateret anlæg til kolonier, men skarverne nåede ikke at etablere reder iden de blev resuleret. Kild,e; Skarver 2. Af Jøm Eskildsen. Arbejdsrapport frd DMU nr. 54,2. 5Lt-rc" 7', Koloni novn Antol reder 2 Toft Sø (Nordiyllonds Amf) Hold Sø (Viborg Amf) 4gi!"tr" Rugård Sø lyggq',!!9".395!!:l:le'a Hov Røn Vorsø (Veile Amt) 2.97 Totol o.795 lcbcl l: Skorvkolonicr i Østiyllcnd 2OOt. Kolc. nicr I vcre ncbocnle: tæt på fuhuj Aml er n.dl get. Kildo: 9ksncr 2OOl. Al lotn Eskildsen. Arbcfdsreppott lra DfrlIt nl,54,2oof. Bestandsudviklingen i Østjylland var overvejende negativ i 2. Størst (9% eller fra)26o til 2958 reder) var tilbagegangen i kolonien i Stavns Fjord, hvor der i kolonien på yderste HoIm blev fundet mange døde skarver. Det viste sig at fuglene var ramt af sygdommen pasteurella (fuglekolera). To af de Østjyske kolonier blev reguleret i 2I; i kolonien ved Rugård Sø blev skarverne efter anmodning fra skovejeren forsøgt bortskræmt med skræmmeskud m.m., og i Anskydning af vildt 2 I erene har DMU i henhold ril Vildrforvaltningsrådets Handlingsplan til forebyggelse af anskydning af vildt udført en række jagtrelaterede undersøgelser. Der er indtil videre gennemført røntgenundersøgelser af 2 vildtarter. Der er fundet andele med hagl i kroppen varierende fra mere end l% (grågås, kortnæbbet gås og ederfugl), 2-25% (ræv) og ned til 3% (ringdue). Sammenlagt tyder resultaterne på at omfanget af anskydning af især de større arter af vandfugle og af ræv er temmelig stort da -% af individerne af de forskellige arter har hagl i kroppen. Omfanget af anskydning er mindre for det såkaldte landvildt (fasan, hare, rådyr og ringdue) hvor der er fundet l-8% med hagl. For kortnæbbet gås er andelen af gamle fugle med hagl faldet fra 6 til 2i"/" som følge af iværksættelsen af Handlingsplanen. Hvis denne tendens fortsætter, vil det svare til en reduktion på ca. 757o i antallet af anskydninger. For ederfugl er andelen faldet fra t4 til 28%, men det er for indeværende ikke sikkert om dette kan tilskrives en reduktion af omfanget af anskydning. For ræv kan der indtil videre ikke konstateres fald i antallet af anskydninger. Undersøgelser af motorbådsjagt på ederfugl om efteråret viste markant bedre jagtudøvelse i efteråret end om vinteren, men det er for indeværende usikkert om dette skyldtes forskelle i risiko for anskydning eller forskelle i vejret i de respektive undersøgelsesperioder. Undersøgelser af træfsikkerhedens betydning for risiko for anskydning indikerer klart at mindre træfsikre skytter har væsentlig større risiko for anskydning end mere træfsikre skytter. Kilde: Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 2. Faglig rapplrt fra DMU nr. 367, 2. Af Henning Noer, Poul Hartmann, Jesper Madsen d Thonras Kjær Christensen.

8 Køb livretter til havens fuqle Af Judith Berg, kampagnemedarbejder i DOF En "forbrugerundersøgelse" af fuglefrø viser at de gængse vildtfugleblandinger er fyldt med frø, som fuglene ikke gider æde... Vinteren nærmer sig og de fleste af os vil gerne hjælpe de vilde fugle i haven eller på altanen. Supermarkederne bugner af store poser med såkaldte vildtfugleblandinger, men en ny "forbrugerundersøgelse" i bladet Fugle og Natur viser, at de gængse vildtfugleblandinger er fyldt med uinteressante frø. Det er reelt kun solsikkefrø og hampefrø, der er fuglenes iivretter. Det er Benny G6nsbø, fuglebogsforfatter og næstformand i Dansk Ornitologisk Forening, der har lavet undersøgelsen. På to forskellige lokaliteter på Sjælland og Bornholm blev der placeret fem forskellige fuglebrætter med fem forskellige frø. I en periode på seks timer og 9 minutter er der registreret i alt l64 fuglebesøg ved foderbrætterne. I 49 procent af tilfældene valgte fuglene at spise solsikkefrø og i 34 procent faldt valget på hampefrø. De to olieholdige frø bliver altså foretrukket af fuglene ved 83 procent af besøgene på foderpladsen. De ikke-olieholdige frø hvede, hirse og havre står kun for 7 procent, og Benny G6nsbøls konklusion er klar: Køb livretter til fuglene! " I dag er der så mange mennesker, der fodrer fugle, at vi godt kan sige, at vi forkæler dem. De kommer ikke til vore foderpladser af nød, men af lyst. Det gælder dog ikke under længerevarende snestorme eller perioder med streng frost og et egentligt snedække. Men disse vejrfænomener har de senere år været sjældne. Så vil man trække fuglene i haven til sin foderplads, må man altså servere livretterne for dem - altså solsikke oe hamp. Dem findes der ikke mange af i de billige vildtfugleblandinger - af den enkle årsag at solsikke og hamp er ret dyre. Så de billige blandinger indeholder masser af korn og majs, og dem er havens småfugle (normalt) ligeglade med. Resultatet af fodring med disse billige blandinger er, at der (måske bortset fra spurve) stort set ikke kommer fugle på foderpladsen - med mindre man som fodrer er den eneste oå markedet i stor omkreds. Det bedste, man kan gøre for sig selv og fuglene, er at servere solsikke og hamp rent. Synes man, at det bliver for dyrt, kan man spare lidt på frøene ved at placere dem i frøautomater. Tilbyder man så samtidig nødder og fedtkugler, bliver der hurtigt traengsel på foderpladsen, og så oplever man virkelig, at fugle skaber liv og glæde", skriver Benny G nsbøl i Fugle og Natur. Køb vildtfuglefoder og bliv medlem af DOF: Dansk Ornitoiogisk Forening har samlet en pakke afnogle afde bedste foderprodukter, man kan få i handelen. Man kan rekvirere pakken (5 kg.) (så længe lager haves og senest inden I I.2.2 ) ved at indbetalekr. + forsendelse - i alt 35 kr. på giro 7OOO839 eller bank mrk. navn og adresse. Så får man 4 numre af bladet Fugle og Natur og et års medlemskab oveni. (Ekspeditionstid på op til 4 dage må påregnes ). 8

9 Til alle DOF-medlemmer i Århus amt: Generalforsamling Hermed indkaldes til ord-inær generalforsamling i Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Arhus amt. Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 26. februar 22 kl. 9.3 på Naturcenter Sølyst, Louisevej. 822 Brabrand. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. hvor lokalbestyrelsen og medlemmer af foreningens repræsentantskab (DOF,s øverste myndighed, hvor DOF-Århus har 4 pladser) vælges af de fremmødte medlemmer. Endvidere fremlægger formanden beretning for året der gik. og regnskab og budget godkendes. Der er tillige god mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen. Lokalafdelingen vil være vært med kaffe/te, og lidt mundgodt. Øl og vand kan købes. Dagsorden for generalforsamlingen: l) Valg af dirigent. 2) Allæggelse af årsberetning væeter Lange 3) Forelæggelse afrevideret regnskab til godkendelse v/ole Jensen 4) Forelæggelse afbudget lor indeværende år (22) til godkendelse v/ole Jensen 5) Valg til bestyrelsen: På valg er Jens Bonde, Bjarne Golles, Ole Jensen, Arne Bo Larsen, Steen Gert Larsen 6) Valg af revisor. På valg er Rita Hazell 7) Behandling af indkomne forslag. a) Forslag om aendring af lovene - forslaget er stillet af bestyrelsen b) Eventulle indkomne forslag. 8) Eventuelt. Genvalg kan finde sted. Forslag som ønskes behandlet under pkt. 7 skal indleveres skriftligt til et medlem af bestyrelsen senest I dage før generalforsamlingen. Alle er velkomne, men kun medlemmer af DOF og som er tilknyttet lokalafdelingen i Århus Amt amt har stemmeret. Bestyrelsen 9

10 Kysing Næs - en havfu$lelokalitet! Af Ole Gylling!-lørglensen Kuhls Skråpe ved I(ysing Næs - kan det nu passe. Jo, det er ganske vist. Den L august 2 var Henrik Læssøe den heldige observatør af denne spændende og sjældne havfugl, som normalt kun iagttages på langt mere kendte havfugle-lokaliteter - oftest langs den Jyske Vestkyst. Denne iagttagelse har fået mig til, med denne artikel, atter at gøre opmærksom på Kysing Næs, som en udmærket træklokalitet for sdecielt havog vadefugle. Kysing Næs er beliggende umiddelbart sydøst for Norsminde Fjord og er det eneste fremspringende punkt på den sydlige del af kystiinien mellem Århus og Gyllingnæs. Næsset udgør den yderste del af et sommerhusområde og er bevokset med få hybenkrar og en lille granplantage. Området kan nås via stranden fra Norsminde Havn eller gennem sommerhusområdet, hvor det dog ikke er tilladt at parkere. Busforbindelser fra både Århus og Odder er dog nemme at benytte. Som rekreativt område er benyttelsen begrænset, idet stranden primært består af rullesten, hvorfor den kun i ringe omfang benyttes af badegæster. Området har fra begyndelsen af 8 rne været besøgt kontinuerligt af ornitologer i efterårs- og vintermånederne og mere sporadisk i forårs- og sommermånederne. Kysing Næs har vist sig - l efter østjyske forhold - at være en udmærket træklokalitet for specielt hav- og vadefugle. I sensommeren og efterårsmånederne og når vinden er mellem syd og øst kan Kysing Næs byde på arter, der er ualmindelige efter Østjyske forhold. Ulempen ved, at vinden skal være sydøstlig er, at dette som oftest varsler et nært forestående regnområde, og når dette så er passeret, er vinden gået i sydvest. Der vil således kun være få dage om året, hvor forholdene virke- Iig er optimale, men da kan man også roligt sætte sig til rette yderst på Næsset - trækket kan da vare det meste af formiddagen og enkelte gange det meste af dagen. Umiddelbart efter kraftige vesten- og nordvestenvindsperioder, er der endog meget gode muligheder for at se trækkende havfugle, som ellers normalt er forbeholdt den Jyske Vestkyst. Lommer, stormfugle, kjover og alkefugle kan alle opleves på ganske nært hold, når vinden efterfølgende går over i sydøst. I sydlige/sydøstlige vinde, der er den mest optimale vindretning for hadugle-observationer på Næsset, ses fuglene ofte trække syd/sydøst om Samsø. Efter flere dages kraftige vestenvinde vil fuglene dog som oftest trække nord. Det drejer sig i disse tilfælde sikkert om fugle, der reorienterer sig mod vest, efter ai have været en tur ned langs den svenske vestkyst og forbi de nordsjællandske kyster. Det er min opfattelse, at

11 havfugle, der efter at være blæst ind i Kattegat, ofte har store vanskeligheder med at finde tilbage til "det åbne hav". Deciderede stormfugle som skråper og stormsvaler, kræver forudgående kraftige vestenvindsperioder, før man kan forvente at se dem ved Kysing Næs, hvorimod lommer, kjover, suler og alkefugle alle optræder under mere "normale" vejrforhold. Nedenfor er i skematisk form vist en oversigt over de mest interessante hav- og trækfugle. iagttaget i årene Oversigten er fordelt på måneder, for derigennem at bibringe læseren, de tidspunkter, hvor de enkelte arter bedst ses. Ovennævnte arter er naturligvis ikke repræsentative for de fugle, som normalt ses på I(ysing Næs, men oversigten skal alene give indtryk af de muligheder, denne lokalitet kan fremvise, når vejr og vind vil. Det er bemærkelsesværdigt, hvor stor artsspredningen igennem årene, har været. På selve Kysing Næs er der frem til i dag set 22 forskellige arter, og nedenfor konmenteres kort, øvrige trækkende og rastende arter. Lonmer og lappedykkere er regelmæssige rastog trækgæster ved Kysing Næs. Smålommer ses igennem hele efterårs- og vinterperioden, hvorimod storlommer naturligvis kun forekommer sjældent. Alle lappedykkerarter er set på Kysing Næs, og specielt Gråstrubet Lappedykker kan optræde ret talrigt igennem efter-års- og vintermånederne. I månederne sept./nov. ses både gulnæbbede svaner og gæs indtrækkende på I(ysing Næs. Specielt mørkbugede Knortegæs og Bramgæs kan under de rigtige vejrforhold vise sig i pæne antal. Andefugletrækket kan være ganske godt i perioden sept./nov. En lidt blæsende sydlig/sydvestlig vindretning syntes bedst, og der kan da ses et pænt træk af specielt pibe-, krik- ske- og spidsænder og senere på efteråret træk af hvinænder og enkelte havlit. I vinterhalvåret ses enkelte flokke af bjergænder rastende/træk-kende forbi Næsset, ligesom selvfølgelig Edderfugl til rider optræder ret talrigt. Rovfugletrækket er ikke imponerende. Dog kan der i sensommeren ved ganske svage sydvestlige vinde, opleves et vist vågetræk, hvor fuglene kommer ind fra Samsø, for derefter at fortsætte AN Nord. Lappedyk. SortsltubetLom tslom HvidnæbbetLom l\4allemuk KuhlsSkråpe- Sodfaruet Skråpe Alm. Skråpe LilleStormsvale SlorStormsvale Sule Mellemkjove Alm. Kjove Ljlle Kjove Storkjove Dværgmale Sorthovedel l\.4åge Sabinffiage Sorlteme Ride Søkonge LUftle SortgråRyle Tho6hane Jan 8, ' I Feb 3 4 ' illar Ovc:slgt cver udv.lgt. tnklugtc Apr Maj JUn Jul 8 Aug Sep Oh ' n 2 za 2 Nov Dec I alt & ' 7 n t58 ' 2 zvo 54 w 5 2V2 48 æ ' 26 3 (hovluglcf vcd Kysing l{ær i pericdcn l98o.2oot. 'gu.crt ll

12 trækket videre med vest. Dog ses sporadisk både indtrækkende Rød Glente, Fiskeørn, Bå Kærhøg og Fiskeørn ligesom Mosehornugle er set flere gange rastende og indtrækkende. Som træklokalitet i Øvrigt er det specielt vaclefuglene som tiltrækker sig opmærk-sonheden. Dette træk kræver normalt frisk sydvestenvind og ses næsten ude-lukkende i månederne juli til september. Artssammensætningen kan være ganske varieret, men domineres dog primært af Strandskade, Stor Præstekrave, Hjejle, Strand^ hjejle, Islandsk Ryle, Æm. Ryle, Lille I(obbersneppe, Stor Regnspove og Mudderldire. I alt 27 arter vadefugle er indtil nu set på I(ysing Næs. Måge- og ternetraekket tiltrækker sig ikke stor opmærksomhed, men årligt ses dog en del dværgmåger forbitrækkende. Herudover ses der hav-, fiord og splitterner, og enkelte Sortterner trækker forbi i august/september. Rovterne er set ved 4lejligheder og den nu meget sjældne Sandterne er set en enkelt gang efter en storm den 8. september 985. Alkefugletrækket kan ikke måle sig med Fornæs, men lokaliteten er givetvis en af de bedste i Danmark for rastende Søkonger. Fra ultimo oktober til marts ses hvert år Søkonger forbitrækkende eller rastende umiddelbart ud for Næsset, ligesom alle de almindelige alkefugle hvert efterår kan ses trækkende i pæne antal. Lokaliteten er efter danske forhold tillige god for Lunde, der er en næsten årlig gæst. Både forår og efterår ses trækkende og rastende spurvefugle på t(ysing Næs. Igen kræves der sydvestlig vind, og her er det specielt de tidlige forårsmåneder, der viser sig at være bedst. Rastende spurvefugle kan dog om efteråret ses i ganske pæne antal på selve Næsset, og den rastende Høgesanger den 28. august 994 bevidner blot, at man bør holde øjne og ører åbne. Jeg håber med nævnte indlæg, at have skærpet interessen for at aflægge Kysing Næs et besøg, når vejr og vind er i det rigtige lune. Efter et par timers morgenobservation er det naturligt, at besøge den nærliggende Norsminde Fjord, der næppe behøver nærmere præsentation, men sorn de senere år desværre besøges af færre og færre ornitologer - forstå det hvem som kan. Ole Gylling-Jørgensen Zo o fogis fr. Kons erv 6Lt or vi.:.l O, K, Lørsen Kristruyvej rt6 8go o Rnnders, Dønnla'r P. fff.t Gail 86 as 67 zo (,( -$

13 Som det blev meddelt i sidste nurnner af Søravnen, har vi p.t. desværre ingen forfatter til " Fra Felten". Derfor udkommer', Fra Felten" ikke i dette nuruner. Det er bestyrelsens opfattelse, at " Fra Felten,' ikke nødvendigvis kun skal være en opremsning al hvad der er set i de sidste tre måneder. men f.eks. et sammendrag af periodens højdepunkter, turreferater m.m. måske kombineret med en orientering om hvad der kan ses i de kommende tre måneder. Det bliver i høj grad den nye forfatter til " Fra Felten", der skal beslutte, hvordan " Fra Felten" skal forme sig i fremtiden. Hvis der er nogen, der har lyst til at skrive artiklen " Fra Felten", bedes de henvende sig til redaktøren af Søravnen eller bestyrelsen. I mellemtiden må vi henvise læserne til nyhedshjemmesideme på internettet (find dem via lokalafdelingens hjemmeside; rwvw.dofaarhus.dk). Der skal her fra bestyrelsen lyde en kraftig opfordring til vore trofaste bidragydere om at fortsætte indrapporteringen af deres aktuelle obs til " Fra Felten", idet vi selvfølgelig håber og tror at det lykkes os at finde en ny skribent inden næste nummer af bladet. Medvenlig hilsen Bestl'relsen/ Arne Bo Larsen

14 l w :.w w #Fr % w ;*d Her kan unge medlemmer komme i kontakt med gamle. Man regnes for "gammel", hvis man har kørekort og bil - eller adgang til at låne en. Ideen er, at de juniormedlemmer, der gerne vil tages med på fugletur sender deres navn og adresse til mig, og så sætter vi den på listen her på Juniorsiden. De "gamle" opfordres til at kontakte juniorerne på listen, når de tager på tur og måske kører forbi i nærheden. Hvis du gerne vil med på listen, så skriv eller ring til mig! Lars P. Johansson Balevej, Ornmestrup 8544 Mørke Tlf.86 )7 78 4l Esben Elmer Mejlbwej Eå Tlf. 86 i Mark Hammond Nørreport 53 8 Århus C Tlf. B6 B B 26 rhndtt(r.\' t(. (.,. i l Fi,o m. )o!cp.,.,l Peter Schmidt Solsortvej i B B3B2 Hinnerup Tlf f\ej\r, V<;\erne Kim Krogh Boje Universitetsparken B st., 35 8 Arhus C Kiro. m. ),<oblqvr fak fil Klta *lotic tekcbnn lcr lcgnlngetno

15 rtordeoz Gå i banken... og kør væk med et hurtigt billån I dag er det både nemt og hurtigt at få et billån i bankm. Som regel er det også den billigste løsning når alle omkoskringer regnes med. Læg vejm forbi Unibank, og kom godt fra start i en ny eller brugt bil. Du kan også regne ud, hvad det koster at låne til en ny eller brugt bil, på

16 Giv en fier til Swarnen.q.tter i år vil vi bede vore medlemmer støtte lokalbladet og lokalafdelingen med et bidrag til trykning af Søravnen, således at vi kan fastholde bladets høje niveau og sidetal. Som det er bekendt er Søravnen den absolut største enkeltpost i vort regnskab, og tegner sig for en meget stor andel af vore totale omkostninger. vi har naturligvis valgt at anvende et prisbilligt, ikke-kommercielt trykkeri, og den billigst mulige udsendelsesform, og vil også fastholde denne fremgangsmåde fremover. Alligevel håber vi du har lysr til ar give er eksrra bidrag til bladet, således at vi kan holde niveauet fremover og samtidig bevare lokalafdelingens økonomi. Ved sidste års indsamling modtog vi ialt 472,5 kr., som Søravnens redaktion og bestyrelsen hermed sender en stor tak for. Det skal understreges, at alle DOF-medlerruner tilknyttet Århus Amt fortsat vil modtage Søravnen gratis. Derfor: Brug vedlagte girokort til at sende os et beløb, som ubeskåret vil blive brugt til udgivelsen af Søravnen. På forhånd tak! Bestyrelsen og Søravnens redaktion

17

18 Referater UdoqSebustur med dof'erne! Af Søravnens udsendte... Liilt løst og fast om hvad man kan oplne på bustur med DOF Århus til både Sønderjyilanit og Vestjylland. Sønderjylland i oktober 2, sort sol tur; 24 deltagere. Vi var ikke nået ret langt ud af motorvejen, før det viste sig at en af turdeltagerne havde glemt sit pas. Nå - men i vore dage med åbne grænser og alt det der, ingen problemer! Det Sønderjyske viste sig på årets tur fra sin milde side, med sol, stille og lunt vejr - tænk at stå ude på digerne i skjorteærmer, mens bramgæs, stære og hjejler i tusindvis fløjter om ørerne på os, flittigt luftet af adskillige vandre- og andre sultne falkearter. Der var noget til alle, og det blev nydt, mens buschaufføren baksermed at vendebussenpå den smallevej. Ved Vidåslusen havde turlederne lovet bjerglærker på diget (der plejer de at være...) og ganske vist. Lækre fugle der pilede rundt mellem græstuerne i strandkanten, indimellem hundeluftere og andet uvidende turistgodtfolk, kunne nydes i scoperne på tæt hold. Videre gik det, med hyppige stop hver gang der blev råbt og skreget bag i bussen om dette og hint (storfalk til højre!, hjejler skråt ligeud! osv.) mod grænseovergangen, hvor turlederen måtte knibe en tåre, i anledning af at han for første gang lovligt kunne krydse den ubevogtede grænseovergang vest for Rudbøl! Saltvandssøen er som altid en oplevelse, således også i år, med sortterner og en bus der sagde mærkelige lyde! Mod solnedgangen sort sol, dvs. manglen på ror,{ugle (sikkert ftedeligt og rart for srærerne) betød at de (stærerne) gik hurtigt til ro. Himlen blev sort - men det var mest fordi solen gik ned. eller også var det det store antal tilrejsende fuglekiggere, der skyggede - en stor turistattraktion dernede! 2. stære i Gudekogene. Vistnok et tilsvarende antal i den anden ende - der hvor vi stod sidste år! Tilbage i hytterne - søndedysk pølsebord og rødvin til alle, velbekomme og mojn! (de siger sgu' mojn om aftenen også!) Søndag morgen oprandt, efter et pungmejseflip ved hytterne (der var flere der fik en ny art der!), på Rømø Sønderstrand - i tåge. Sært som tusindvis af trækkende drosler, lærker (også enkelte hedelærker og andre sære træklyde...) og pibere m.m. i tåge kan tage sig ud på mange måder. Her var der igen bjerglærker l8

19 på forstranden, og så knortegæssene med deres knortesternme!. Og så fik vi også set Stormengene, fugleværnsfondens reservat - man kører da på crossmotorcykler ude i naturen dernede! Lige før afrejse brillerede "superfalkeøje" (var det Stinne?) med at opdage en sortstrubet bynkefugl, en han, på en - eller var det I? km's afstand!. Godt blik for hanner? Og så fik vi også lov at opleve en bus der brød sarrunen. Vestjylland i november 2, 23 deltagere. Ikke desto mindre kunne det lade sig gøre at samle en ny busfuld (dvs. dervar nu en hel del gengangere!) til en ny bustur en måned senere. Endda uden pølsebord! Denne gang stod der, udover Vestjyllands fugleliv, noget så eksotisk som bævere på prograrnmet. Ovre i Klosterheden havde Svend Auken for næsten tre år siden lukket den første bæverfamilie ud, siden er der fulgt flere og de har fået unger, bygget dæmninger, lavet søer, gnavet og fældet træer til den store guldmedalje! - som det er meningen når man er bæver. Alt det så vi (bæver-gnavede bævreasp - bæverasp?) sammen med flotte vandstære langs FtynderÅ, som gjorde det de ikke skulle ifølge bogen; sad tæt sarrunen uden at være synligt ueninge om detl Skovsnepperne blev skræmt op da vi gik forbi! Videre forbi Nissum Fjord og Thorsminde (lommer, sortænder, blå kærhøg, sandløbere, eng- og skærpibere, bjerglærker, og så lige en sortstrubet bynkefugl hun) til Vest Stadil Fjord, hvor den over internettet annoncerede rødhovedet and flot han vist sig så snart vi steg ud afbussen. Den havdevist forelsket sig i to troldænder? Viste sig gjorde også en vandrefalk med bytte og to-tre kærhøge, hvoraf en sad og så ud som ørnl Til gengæld viste gæssene sig ikke denne gang - hvilket turlederen (den ene) næsten var grædefærdig over! Der var dog meget andet godt til bogen, men det må I spørge en af feltbisserne om, jeg gad ikke skrive mere... (denne gang holdt bussen). Tak til alle deltagerne på de to ture. -, -, - Jerchhuhh

20 DOF LANDSLEJR 2 LANGETAND Normalt forbinder man unge mennesker på Langeland med Langelandsfestivalen, men fra den ll.- 7. oktober var det unge fugleinteresserede fra hele landet, der invaderede Allerede inden ankomsten til Tryggelev var det første hit blevet spottet. Ud over Lille Invasionen begyndte ved middagstid lørdag den 3. oktober, da de første sjællændere og jyder ankom til Bagenkop campingplads på Sydlangeland. Campingpladsen skulle være vores hovedkvarter de næste fem dage. Opdelt efter alder og køn blev de 28 unge deltagere i grupper af 3-5 indkvarteret i hytter, der ved første øjekast, og lugt, mindede om noget der ikke havde været brugt i meger lang rid. En kraftig udluftning blev derfor igangsat. Imens var bornholmerne vel ankomne efter den lange rejse fra "stenen", og således var flokken nu næsten fuldtallig, blot manglede Mark og Marie fra Århus amt, som var strandet i Svendborg. Deres tog nåede ikke bussen til Bagenkop. Imidlertid stod der Tryggelev Nor på eftermiddagens program, så de allerede ankomne sadlede op på de lejede cyk-ler - om hvilke der blot var at sige, at de kunne køre - og drog nogle kilometer mod nord til en af Langelands bedste lokaliteter for andefugle. {i'->- - -' : r'-t?^ -:."t 4 "tffi, r5f Korsnæb og Kærnebider, set tidligere på campingpladsen, havde Vicky fra "stenen" nemlig på vejen set en stor flok Hvidsiskener!!!! Efter nærmere eftersøgning viste sig dog, at Vicky, p.g.a. begge arters hvide overgump, havde taget en flok Kvækerfinke for at være Hvidsiskener, så intet nyt kryds på artslisten der. Det kom der til gengæld i Tryggelev Nor, hvor der ud over de gængse andefugle, også blev krydset en sen Tinksmed. På tilbagevejen kunne alle hilse på Mark og Marie, som nu var ankommet og på vej til ligeledes at udforske Tryggelev nor. Mens de fleste var på tur, havde gourmetkokkene, Lis & Kis, tilberedr en spaghetti og kødsovs, som deltagernes ganer sent vil glemme. Ikke en spaghetti blev i overskud. Ovenpå dette luksus måltid blev det konstateret, at artslisten efter l. dag talte 8l arter, også efter en mindre vellykket ugletur. Så med god samvittighed blev Tv-stuen indtaget, hvorfra samtalen i høj grad handlede om denaftenfalk, somdet forlødvar set sætte sig til overnatning ved Dovns xlint - søndagens mål - samme aften, og da vejrudsigten samtidig lovede godt vejr og op til 2 grader, gik alle forventningsfulde til hytteme. Varmt vejr i oktober er imidlertid oftest ensbetydende med tåge, hvilket da ogsåvar, hvad der ventede deltagernes den følgende morgen. Under morgenmaden blev folk orienteret om dagens plan, hvori indgik, at der fra klokken Il-4 skulle tælles trækfugle fra henholdsvis Fakkebjerg og Dovns I(int, som led i et trækfugle-projekr, hvor der også blev talt ved bl.a. Korsør og Stigsnæs på SjæUand og Knudshoved på fyn. Inden da valgte de fleste dog at gå med ringmærkerne rundt på morgentur eller at kratluske lidt i Gulstav mose og i terrænet omkring Dovns Klint, men det uden det store udbytte. Først da tågen så småt lettede og tællingen skulle begynde, kom der gang i fuglene. Nøddekrige, Bjergirisk, Hedelærke, Rød Glente og nogle Hulduer var blandt de mere opsigtsvækkende, men allerstørst opmærksomhed fik en Lærkefalk, som det meste af dagen fouragerede omkring Dovns Klint og lod sig beskue på tæt hold, mens den spiste insekter i luften fra fangerne - flottere kan denne art ikke observeres.

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Program november 2011 april 2012

Program november 2011 april 2012 Program november 2011 april 2012 Onsdag den 9. november, kl. 19.00 22.00 GMO: "Kan gensplejsning redde verden? foredrag Aftenens foredragsholder, Inga Christensen Bach fra Institut for plantebiologi og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved.

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann En dag sidst i juli 2005 kom en af os (JT) lidt tilfældigt til at kigge på en falk som sad i en elmast et

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram Lørdag den 21. maj Afrejse om formiddagen fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Warszawa. I lejede minibusser kører vi de 3 timer til Biebrza sumpene

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER De lyse nætter - godt vi har Månen Juni 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand/Webmaster:

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner Leo Christensen Ib Kølbæk Flemming Overgård Tlf. 9725 2214 / Mobil.2325 9742 Tlf. 9725 1448 /Mobil. 2334 6368 Tlf. 8686 4448 /Mobil. 2191 8656 Ruskær og ved Raderstationen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere