Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark. Giv en fjer til Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark. Giv en fjer til Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT"

Transkript

1 7 r: t: }&t J{ \r". 4 r lx:t:trlkr 2{). 2(). irlsang SØ DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT +. Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark Giv en fjer til Søravnen

2 Iransk Omltologlsk Forcnlng Fuglenes Hus Vesterblogade KøbenhawV Tlf.: Fax: , Gilo: DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stiftet i 96. Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for fugle og at virke til beskyttelse først og fremmest af den danske fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse af møder og ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og andre publikationer, samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår. DOF tager del i flere aktiviteter, tråde i Danmark og internationalt. Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fuglereservater og arbejder desuden for international fuglebeskyttelse. DOF er den danske afdeling af BirdLife International. Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Natur (4.hæfter pr. år) og DOF Nyt (4 hæfter pr. år). Støttemedlemmer modtager dog ikke DOF Nyt, lokalblade og DOFT. Årlige kontingenter: Ordinære medlemmer Junior (u. l8 år) Senior (o.67) Husstandsmedlemskab Støttemedlem (min.) I l kr. kr. 2 kr. 4 kr. 8 kr. lokalafdeltngen I Århus Amt Naturcenter Sølyst Louisevej 822 Brabrand Giro: I DoF-fuhus står for alle lokale arrangemenier, og alle DOF-medlemmer kan frit deltage i afdelingens møder og ekskursioner. På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige udvalg og interessegrupper. Sønvren Ansva'5h. redaktøt: OttoTrap Hansen Kildevej Høriling Tlf øvrige rcdaktion: AnneliseSkov Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligt til alle medlemmer i fuhus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne abonnement på bladet for kun 6 kr. pr. år. Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette, ledsaget af en udskrift.. Send materialel til Otto Trap Hansen og mærk kuverten "Søravnen", og send eventuelt også indlægget på r-mail. Disketter, fotos og originale tegnilger returneres. Søravnen redigeres i PageMaker 7. for Windows og trykkes på genbrugspapir. l.tele.dk 29.årgang Nr. 4, december 2 rssn Annoncepriser: Hel side: kr. 5,-/nr eller kr..2,-/år Halv side: kr. 2,-/nr eller kr.6,-/er sfianefls kalender: Nr. Deadline Udk.ca. I l. feb. 5. marts 2 l. maj 5. juni I l. aug. I 5. sept. 4 l. nov. 5. dec. 2

3 Da jeg ved kommunalvalget den 2. nlvember lpnåede valg til Hørning Byråd. er jeg i gang med at finde tid til det kommende arbejde. Efter 4 år som "ansvarshavende" på Søravnen - så må det være tid til forandring De to ting passer altså fint sammen, så jeg benytter lejligheden til at trække mig tilbage - og give plads til nye ideer. Jeg har igennem årene haft fornøjelsen af at arbejde sammen med mange mennesker, der brændte for fuglenes sag - det har været meget inspirerende. lllustrationer: Jens Overgaard Christensen lo Ursula Burmm Forsiden, 9,24 Jalmer Nielsen 8, rt,2,2r,22 Kim Fischer IO, t8 Først g fremmest tak flr et rigtigt godt samarbejde med Søravnens kreative kraft - Annelise. Uden hvis indsats Søravnen var landet tungt flr mange år siden. Også tak til skiftende bestyrelser, der stedse har forsøgt tolke begrebet deadline på alternative måder. Endelig tak til alle dem jeg har været i forbindelse med omkring indlæg og tegninger igennem årene. Jeg kan kun opfordre jer til at blive ved - uden bidrag ingen Søravn. Og så er det jo ved den tid, hvor dagene bliver stedse kortere - så den er vist god nok: Læserne ønskes en rigtig glædelig jul og et fuglerigt nytår! Otto Trap Hansen Christina Kjelsmark 7 Kira Marie Jakobsen t4.25 TNDHOI.D Nyheder&aktuelt... 4 Generalforsamling.....,.. 9 Kysing Næs - en havfuglelokalitet!... l Frafelten... l3 Juniorsiden 4 Giv en fer til Søravnen 6 Referater.... f8 Kommendetureogmøder Kalender Hvem er hvem.... li

4 ',y,..i'iiitili:ar'.r"il'l ]irllti:f / ; KTUELT tl E D E R Repræsentantskabsmøde afholdt DOF's repræsentantskab afholdte i weekenden d november ordinært efterårsmøde på Dalum Landbrugsskole på Fyn. Mødet blev afholdt i god ro og orden uden de store sværdslag om end der var kampvalg til den ledige plads i hovedbestyrelsen (HB). l personer var opstillet og den valgte blev Ole Lilleør fra Viborg, der i første afstemningsrunde fik over 5O o/o af stemmerne. Herudover diskuterede rep. endnu engang den nye DOF-database, og der var workshops om DOF's naturpolitik og foreningens internationale arbejde. Af andre interessante ting som kom frem på mødet kan nævnes/ at HB har vedtaget, at Fugle og Natur bliver udvidet med 4 sider. Fra Århus Amt deltog Peter Lange, Bjarne Golles og OIe Jensen. (PI-A). DOF's naturpolitik i Danmark Vores natursyn DOF's fredningsudvalg har forfattet følgende tekst om foreningens natursyn. Teksten skal nu debateres i lokalafdelingerne og ved det næste repræsentantskabsmøde. Søravnens læsere er velkomne til at give deres mening til kende om emnet. Evt. henvendelser herom kan ske til Peter Lange (se omslaget). Fugle er liv og glæde. Deres talrighed, livlighed, skønhed og sang gør dem til den del af naturen, der tiltrækker sig mest opmærksomhed. Alle mennesker kender i det mindste nogle af de almindeligste fuglear- ter, og deres sang og synlige tilstedeværelse overalt betyder på forskellig måde noget for os alle. DOF's målsætning er at sikre en så rig fuglefauna, som et stort naturindhold i landskabet betinger. Dette betyder, at vores primære mål er at sikre en høj kvalitet og en så stor variation af biotoper, som de naturmæssige og samfundsmæssige betingelser muliggør i Danmark såvel som i resten af verden, Naturindholdet i landskabet er alt det vilde, uforudsigelige og ukontrollerbare, alt det der karakteriseres ved mangfoldighed (diversitet), dynamik og oprindelighed (autenticitet ). Hertil kommer ønsket om at sikre befolkningen muligheden for at opleve en uforstyrret og naturlig fauna. Mangfoldighed Et stort naturindhold er målsætningen for såvel de relativt uberørte (f.eks. havet og kysterne) som for de menneskeskabte (f.eks. landbrugslandet og byerne) landskabstlper. Et stort naturindhold kan netop måles på mangfoldigheden og mængden af fugle. F.eks. er et økologisk drevet landbrug således at foretrække frem for et konventionelt, idet der er væsentligt flere fugle på økologiske landbrug. Men mængde og mangfoldighed gør det ikke aiene. Kvaliteten skal også være i orden. Det er således ikke eftertragtelsesværdigt at søer, fiorde og havet overgødes, selv om det kan medføre forøgede bestande af mange fuglearter. På trods af deres menneskeskabte karakter, går DOF ind for bevarelse og pleje af halvkulturer som heder samt fersk- og strandenge af hensyn til det store bidrag til den nationale biodiversitet, disse biotoper indeholder. De er nationale klenodier på linje med andre bevaringsværdige historiske forekomster.

5 Dynamik Det er af afgørende betydning, at biotoperne fungerer så naturligt som muligt. Dette gælder igen både de relativt uberørte og de menneskeskabte biotoper: En kyst med frie kystudligningsprocesser er at foretrække frem for diger og høfder, og en selvsået bevoksning er at foretraekke frem for en plantet. Vi må have tålmodighed og give naturen tid tii at vise sine kræfter og sin dynamik. I visse tilfæide kan det betyde, at vi må vente i mange år, før en naturlig balance har indfundet sig. Vi må lære at leve med, at Skader og Krager tager andre fugles æg og unger, at ræve og andre rovdyr er en naturlig del af Danmarks fauna, at skarverne ødelægger træerne de få steder, hvor de yngler, og at vandet nogen gange stiger, så fuglereder bliver oversvønmet. Oprindelighed Dernæst er det vigtigt, at biotoperne og naturindholdet er så oprindeligt som muligt. Det beryder, at en skov med hjemmehørende træarter er at foretrække frem for indførte arter og provinienser, og at oprindelige danske Gråænder, Storke og Urfugle (så længe det varede) er at foretr;ekke frem for udsatte. Dette gælder ikke mindst i forbindelse med naturgenopretning, hvad enten det drejer sig om genopretning af biotoper eller fugle- og dyrebestande : Jo mindrc manipuiation, jo bedre. Det indebærer, at det principielt er bedre at tilbageføre en inddiget, lawandet fjord til sin oprindelige tilstand, end blot at hæve vandstanden inden for diget (selv om det måske ville give flere fugle!), at hvis man alligevel bevarer diget, så er det bedre at etablere en simpel udløbssluse end at etablere en motorpumpe til at holde en eller anden forudbestemt vandstand, og at det er bedre at lokke Storke til igen at yngle i Danmark ved at genoprette drænede og tørlagte vådområder end at udsætte opdrætlede fugle. Og frem for alt er det vigtigere at bevare og pleje vores eksisterende naturområder, end at genoprette nye, såfremt der foreligger et valg. Fugle kan flve, og de fleste arter kan selv genindvandre, hvis livsgrundlaget er i orden. DOF lægger så stor vægt på det autentiske, at vi er imod manipulationer med individer og bestande Før du vælger ny kikkert e/,er teieskop, kon det være en rigtig god idå, ot toge tuten ind til Noturbutikken og prøve lidt forskelligt fro det store udvolg. Her kon du bore spørge løs og finde frem til netop det, der posser til 4tr behov! Vi hor stort set olle de bedste mærker på loget - Zeiss, Leico, Sworoyski Kite, Pentox, kowo sri yi kon vise og rådgive dig helt objektivt udfio dine egne ønsker. Åbningstidet: Mon.-Tors.l-7.34 FtedoE I -l 9, Lørdog l-4 NATU R B UTI KKEN *'i-i}**jq qe Vestetbrogade 38A. 62 København V Tlf AS 63,

6 af fugle, så længe det ikke drejer sig om arter og bestande, der er truede på globalt niveau. De samme principper gælder ved faunaforvaltning. Kritisk høj prædation f.eks. på engfuglenes ;eg og unger af raeve og kragefugle skal hellere begrænses ved reduktion af skjule- og ynglemulighederne for prædatorerne end ved beskydning af disse. Noget tilsvarende gælder for konflikter mellem fugle og erhvervsinteresser. De problemer, der reelt er med Skarver, der fisker i bundgarnenes åbne fanggårde, bør løses ved afværgeforanstaltninger ved bundgarnene, og ikke ved generel bekæmpelse af den danske Skarvbes tand. Op/evelsesmuhgheder For DOF er en rig og uforstyrret fuglefauna en vigtig del af den livskvalitet, som naturen giver mulighed for. Vi har det som et vigtigt måt at formidle glæde og interesse for naturen og den vilde flora og fauna, også for derigennem at sikre forståelse for og støtte til det naturbevarende arbejde. Det er således DOF's målsaetning, at fuglene skal have lov til i så vid udstrækning som muligt at trives på deres egne betingelser, og at cle ikke påføres unaturlig skyhcd. Derfor må ikke mindst den rekreative udnyttelse af landskabet, floraen og faunaen foregå under stor hensyntagen til naturinteresserne. Uden en sådan hensyntagen vil de rekreative kvaliteter blive forringede. Specielt jagt, som er en vigtig del af tilværelsen for en stor befolkningsgruppe, er i konflikt med disse interesser, idet denne aktivitet er specielt forstyrrende og tillige påfører dejagede bestande staerkt øget skyhed. Ingen her i landet er afhængige af at kunne,høsre' af fuglebestandene for at få brød på bordet. På denne baggrund er det DOF's politik. at fuglefaunaen i vores del af verden primært skal forvaltes ud fra et ønske om at kunne opleve en rig og uforstyrret fuglefauna, mens der i andre dele af verden i højere grad må tages hensyn til befolkningernes behov for at kunne udnytte faunaen. Den,høst', som accepteres i såvel cle rige lande som udviklingslandene, skal seh{ølgelig foregå på er bæredygrigt grundlag, og der bør sikres høje etiske normer. (teksten er sarnmenstillet af Egon Østergaard og Knud Flensted fra DOF's fredningsudvalg og tiltrådt af udvalgets medlemmer). ;,iil','::i:i.:r:;riii:r'åi]l::ri:.::lii::l::;: 2.; {r :: Skarver 2 Er titlen på arbejdsrapport nr. 54 fra DMU. I rapporten redegøres der for udviklingen i den danske skarvbestand i 2. Bestanden blev opgtort til reder, hvilket er 8% lavere end i 2, men på samme niveau som i 998 og I999. Tilbagegangen er især sket i sydøstlige Danmark og det meste af Jylland, især Vestjylland. Antallet af kolonier var også på samme niveau som i 999, flere af de kolonier der forsvandt i 2 var nyetablerede i 2. I Østjylland var der i 2I i alt 8 skarvekolonier med tilsammen.795 reder (tabel l) Frgur 7. Geografisk placering og stcnelse af de danske skarvkolonier i 2" Skala øverst til '-enstl.

7 kolonien på Hov Røn blev æggene sprøjtet med parafinolie, som hindrer at de klækker. Det er uvist hvorfor man ønsker skarverne væk fra Hov Røn. Ved Skanderborg Sø og Salten Langsø blev der konstateret anlæg til kolonier, men skarverne nåede ikke at etablere reder iden de blev resuleret. Kild,e; Skarver 2. Af Jøm Eskildsen. Arbejdsrapport frd DMU nr. 54,2. 5Lt-rc" 7', Koloni novn Antol reder 2 Toft Sø (Nordiyllonds Amf) Hold Sø (Viborg Amf) 4gi!"tr" Rugård Sø lyggq',!!9".395!!:l:le'a Hov Røn Vorsø (Veile Amt) 2.97 Totol o.795 lcbcl l: Skorvkolonicr i Østiyllcnd 2OOt. Kolc. nicr I vcre ncbocnle: tæt på fuhuj Aml er n.dl get. Kildo: 9ksncr 2OOl. Al lotn Eskildsen. Arbcfdsreppott lra DfrlIt nl,54,2oof. Bestandsudviklingen i Østjylland var overvejende negativ i 2. Størst (9% eller fra)26o til 2958 reder) var tilbagegangen i kolonien i Stavns Fjord, hvor der i kolonien på yderste HoIm blev fundet mange døde skarver. Det viste sig at fuglene var ramt af sygdommen pasteurella (fuglekolera). To af de Østjyske kolonier blev reguleret i 2I; i kolonien ved Rugård Sø blev skarverne efter anmodning fra skovejeren forsøgt bortskræmt med skræmmeskud m.m., og i Anskydning af vildt 2 I erene har DMU i henhold ril Vildrforvaltningsrådets Handlingsplan til forebyggelse af anskydning af vildt udført en række jagtrelaterede undersøgelser. Der er indtil videre gennemført røntgenundersøgelser af 2 vildtarter. Der er fundet andele med hagl i kroppen varierende fra mere end l% (grågås, kortnæbbet gås og ederfugl), 2-25% (ræv) og ned til 3% (ringdue). Sammenlagt tyder resultaterne på at omfanget af anskydning af især de større arter af vandfugle og af ræv er temmelig stort da -% af individerne af de forskellige arter har hagl i kroppen. Omfanget af anskydning er mindre for det såkaldte landvildt (fasan, hare, rådyr og ringdue) hvor der er fundet l-8% med hagl. For kortnæbbet gås er andelen af gamle fugle med hagl faldet fra 6 til 2i"/" som følge af iværksættelsen af Handlingsplanen. Hvis denne tendens fortsætter, vil det svare til en reduktion på ca. 757o i antallet af anskydninger. For ederfugl er andelen faldet fra t4 til 28%, men det er for indeværende ikke sikkert om dette kan tilskrives en reduktion af omfanget af anskydning. For ræv kan der indtil videre ikke konstateres fald i antallet af anskydninger. Undersøgelser af motorbådsjagt på ederfugl om efteråret viste markant bedre jagtudøvelse i efteråret end om vinteren, men det er for indeværende usikkert om dette skyldtes forskelle i risiko for anskydning eller forskelle i vejret i de respektive undersøgelsesperioder. Undersøgelser af træfsikkerhedens betydning for risiko for anskydning indikerer klart at mindre træfsikre skytter har væsentlig større risiko for anskydning end mere træfsikre skytter. Kilde: Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 2. Faglig rapplrt fra DMU nr. 367, 2. Af Henning Noer, Poul Hartmann, Jesper Madsen d Thonras Kjær Christensen.

8 Køb livretter til havens fuqle Af Judith Berg, kampagnemedarbejder i DOF En "forbrugerundersøgelse" af fuglefrø viser at de gængse vildtfugleblandinger er fyldt med frø, som fuglene ikke gider æde... Vinteren nærmer sig og de fleste af os vil gerne hjælpe de vilde fugle i haven eller på altanen. Supermarkederne bugner af store poser med såkaldte vildtfugleblandinger, men en ny "forbrugerundersøgelse" i bladet Fugle og Natur viser, at de gængse vildtfugleblandinger er fyldt med uinteressante frø. Det er reelt kun solsikkefrø og hampefrø, der er fuglenes iivretter. Det er Benny G6nsbø, fuglebogsforfatter og næstformand i Dansk Ornitologisk Forening, der har lavet undersøgelsen. På to forskellige lokaliteter på Sjælland og Bornholm blev der placeret fem forskellige fuglebrætter med fem forskellige frø. I en periode på seks timer og 9 minutter er der registreret i alt l64 fuglebesøg ved foderbrætterne. I 49 procent af tilfældene valgte fuglene at spise solsikkefrø og i 34 procent faldt valget på hampefrø. De to olieholdige frø bliver altså foretrukket af fuglene ved 83 procent af besøgene på foderpladsen. De ikke-olieholdige frø hvede, hirse og havre står kun for 7 procent, og Benny G6nsbøls konklusion er klar: Køb livretter til fuglene! " I dag er der så mange mennesker, der fodrer fugle, at vi godt kan sige, at vi forkæler dem. De kommer ikke til vore foderpladser af nød, men af lyst. Det gælder dog ikke under længerevarende snestorme eller perioder med streng frost og et egentligt snedække. Men disse vejrfænomener har de senere år været sjældne. Så vil man trække fuglene i haven til sin foderplads, må man altså servere livretterne for dem - altså solsikke oe hamp. Dem findes der ikke mange af i de billige vildtfugleblandinger - af den enkle årsag at solsikke og hamp er ret dyre. Så de billige blandinger indeholder masser af korn og majs, og dem er havens småfugle (normalt) ligeglade med. Resultatet af fodring med disse billige blandinger er, at der (måske bortset fra spurve) stort set ikke kommer fugle på foderpladsen - med mindre man som fodrer er den eneste oå markedet i stor omkreds. Det bedste, man kan gøre for sig selv og fuglene, er at servere solsikke og hamp rent. Synes man, at det bliver for dyrt, kan man spare lidt på frøene ved at placere dem i frøautomater. Tilbyder man så samtidig nødder og fedtkugler, bliver der hurtigt traengsel på foderpladsen, og så oplever man virkelig, at fugle skaber liv og glæde", skriver Benny G nsbøl i Fugle og Natur. Køb vildtfuglefoder og bliv medlem af DOF: Dansk Ornitoiogisk Forening har samlet en pakke afnogle afde bedste foderprodukter, man kan få i handelen. Man kan rekvirere pakken (5 kg.) (så længe lager haves og senest inden I I.2.2 ) ved at indbetalekr. + forsendelse - i alt 35 kr. på giro 7OOO839 eller bank mrk. navn og adresse. Så får man 4 numre af bladet Fugle og Natur og et års medlemskab oveni. (Ekspeditionstid på op til 4 dage må påregnes ). 8

9 Til alle DOF-medlemmer i Århus amt: Generalforsamling Hermed indkaldes til ord-inær generalforsamling i Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Arhus amt. Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 26. februar 22 kl. 9.3 på Naturcenter Sølyst, Louisevej. 822 Brabrand. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. hvor lokalbestyrelsen og medlemmer af foreningens repræsentantskab (DOF,s øverste myndighed, hvor DOF-Århus har 4 pladser) vælges af de fremmødte medlemmer. Endvidere fremlægger formanden beretning for året der gik. og regnskab og budget godkendes. Der er tillige god mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen. Lokalafdelingen vil være vært med kaffe/te, og lidt mundgodt. Øl og vand kan købes. Dagsorden for generalforsamlingen: l) Valg af dirigent. 2) Allæggelse af årsberetning væeter Lange 3) Forelæggelse afrevideret regnskab til godkendelse v/ole Jensen 4) Forelæggelse afbudget lor indeværende år (22) til godkendelse v/ole Jensen 5) Valg til bestyrelsen: På valg er Jens Bonde, Bjarne Golles, Ole Jensen, Arne Bo Larsen, Steen Gert Larsen 6) Valg af revisor. På valg er Rita Hazell 7) Behandling af indkomne forslag. a) Forslag om aendring af lovene - forslaget er stillet af bestyrelsen b) Eventulle indkomne forslag. 8) Eventuelt. Genvalg kan finde sted. Forslag som ønskes behandlet under pkt. 7 skal indleveres skriftligt til et medlem af bestyrelsen senest I dage før generalforsamlingen. Alle er velkomne, men kun medlemmer af DOF og som er tilknyttet lokalafdelingen i Århus Amt amt har stemmeret. Bestyrelsen 9

10 Kysing Næs - en havfu$lelokalitet! Af Ole Gylling!-lørglensen Kuhls Skråpe ved I(ysing Næs - kan det nu passe. Jo, det er ganske vist. Den L august 2 var Henrik Læssøe den heldige observatør af denne spændende og sjældne havfugl, som normalt kun iagttages på langt mere kendte havfugle-lokaliteter - oftest langs den Jyske Vestkyst. Denne iagttagelse har fået mig til, med denne artikel, atter at gøre opmærksom på Kysing Næs, som en udmærket træklokalitet for sdecielt havog vadefugle. Kysing Næs er beliggende umiddelbart sydøst for Norsminde Fjord og er det eneste fremspringende punkt på den sydlige del af kystiinien mellem Århus og Gyllingnæs. Næsset udgør den yderste del af et sommerhusområde og er bevokset med få hybenkrar og en lille granplantage. Området kan nås via stranden fra Norsminde Havn eller gennem sommerhusområdet, hvor det dog ikke er tilladt at parkere. Busforbindelser fra både Århus og Odder er dog nemme at benytte. Som rekreativt område er benyttelsen begrænset, idet stranden primært består af rullesten, hvorfor den kun i ringe omfang benyttes af badegæster. Området har fra begyndelsen af 8 rne været besøgt kontinuerligt af ornitologer i efterårs- og vintermånederne og mere sporadisk i forårs- og sommermånederne. Kysing Næs har vist sig - l efter østjyske forhold - at være en udmærket træklokalitet for specielt hav- og vadefugle. I sensommeren og efterårsmånederne og når vinden er mellem syd og øst kan Kysing Næs byde på arter, der er ualmindelige efter Østjyske forhold. Ulempen ved, at vinden skal være sydøstlig er, at dette som oftest varsler et nært forestående regnområde, og når dette så er passeret, er vinden gået i sydvest. Der vil således kun være få dage om året, hvor forholdene virke- Iig er optimale, men da kan man også roligt sætte sig til rette yderst på Næsset - trækket kan da vare det meste af formiddagen og enkelte gange det meste af dagen. Umiddelbart efter kraftige vesten- og nordvestenvindsperioder, er der endog meget gode muligheder for at se trækkende havfugle, som ellers normalt er forbeholdt den Jyske Vestkyst. Lommer, stormfugle, kjover og alkefugle kan alle opleves på ganske nært hold, når vinden efterfølgende går over i sydøst. I sydlige/sydøstlige vinde, der er den mest optimale vindretning for hadugle-observationer på Næsset, ses fuglene ofte trække syd/sydøst om Samsø. Efter flere dages kraftige vestenvinde vil fuglene dog som oftest trække nord. Det drejer sig i disse tilfælde sikkert om fugle, der reorienterer sig mod vest, efter ai have været en tur ned langs den svenske vestkyst og forbi de nordsjællandske kyster. Det er min opfattelse, at

11 havfugle, der efter at være blæst ind i Kattegat, ofte har store vanskeligheder med at finde tilbage til "det åbne hav". Deciderede stormfugle som skråper og stormsvaler, kræver forudgående kraftige vestenvindsperioder, før man kan forvente at se dem ved Kysing Næs, hvorimod lommer, kjover, suler og alkefugle alle optræder under mere "normale" vejrforhold. Nedenfor er i skematisk form vist en oversigt over de mest interessante hav- og trækfugle. iagttaget i årene Oversigten er fordelt på måneder, for derigennem at bibringe læseren, de tidspunkter, hvor de enkelte arter bedst ses. Ovennævnte arter er naturligvis ikke repræsentative for de fugle, som normalt ses på I(ysing Næs, men oversigten skal alene give indtryk af de muligheder, denne lokalitet kan fremvise, når vejr og vind vil. Det er bemærkelsesværdigt, hvor stor artsspredningen igennem årene, har været. På selve Kysing Næs er der frem til i dag set 22 forskellige arter, og nedenfor konmenteres kort, øvrige trækkende og rastende arter. Lonmer og lappedykkere er regelmæssige rastog trækgæster ved Kysing Næs. Smålommer ses igennem hele efterårs- og vinterperioden, hvorimod storlommer naturligvis kun forekommer sjældent. Alle lappedykkerarter er set på Kysing Næs, og specielt Gråstrubet Lappedykker kan optræde ret talrigt igennem efter-års- og vintermånederne. I månederne sept./nov. ses både gulnæbbede svaner og gæs indtrækkende på I(ysing Næs. Specielt mørkbugede Knortegæs og Bramgæs kan under de rigtige vejrforhold vise sig i pæne antal. Andefugletrækket kan være ganske godt i perioden sept./nov. En lidt blæsende sydlig/sydvestlig vindretning syntes bedst, og der kan da ses et pænt træk af specielt pibe-, krik- ske- og spidsænder og senere på efteråret træk af hvinænder og enkelte havlit. I vinterhalvåret ses enkelte flokke af bjergænder rastende/træk-kende forbi Næsset, ligesom selvfølgelig Edderfugl til rider optræder ret talrigt. Rovfugletrækket er ikke imponerende. Dog kan der i sensommeren ved ganske svage sydvestlige vinde, opleves et vist vågetræk, hvor fuglene kommer ind fra Samsø, for derefter at fortsætte AN Nord. Lappedyk. SortsltubetLom tslom HvidnæbbetLom l\4allemuk KuhlsSkråpe- Sodfaruet Skråpe Alm. Skråpe LilleStormsvale SlorStormsvale Sule Mellemkjove Alm. Kjove Ljlle Kjove Storkjove Dværgmale Sorthovedel l\.4åge Sabinffiage Sorlteme Ride Søkonge LUftle SortgråRyle Tho6hane Jan 8, ' I Feb 3 4 ' illar Ovc:slgt cver udv.lgt. tnklugtc Apr Maj JUn Jul 8 Aug Sep Oh ' n 2 za 2 Nov Dec I alt & ' 7 n t58 ' 2 zvo 54 w 5 2V2 48 æ ' 26 3 (hovluglcf vcd Kysing l{ær i pericdcn l98o.2oot. 'gu.crt ll

12 trækket videre med vest. Dog ses sporadisk både indtrækkende Rød Glente, Fiskeørn, Bå Kærhøg og Fiskeørn ligesom Mosehornugle er set flere gange rastende og indtrækkende. Som træklokalitet i Øvrigt er det specielt vaclefuglene som tiltrækker sig opmærk-sonheden. Dette træk kræver normalt frisk sydvestenvind og ses næsten ude-lukkende i månederne juli til september. Artssammensætningen kan være ganske varieret, men domineres dog primært af Strandskade, Stor Præstekrave, Hjejle, Strand^ hjejle, Islandsk Ryle, Æm. Ryle, Lille I(obbersneppe, Stor Regnspove og Mudderldire. I alt 27 arter vadefugle er indtil nu set på I(ysing Næs. Måge- og ternetraekket tiltrækker sig ikke stor opmærksomhed, men årligt ses dog en del dværgmåger forbitrækkende. Herudover ses der hav-, fiord og splitterner, og enkelte Sortterner trækker forbi i august/september. Rovterne er set ved 4lejligheder og den nu meget sjældne Sandterne er set en enkelt gang efter en storm den 8. september 985. Alkefugletrækket kan ikke måle sig med Fornæs, men lokaliteten er givetvis en af de bedste i Danmark for rastende Søkonger. Fra ultimo oktober til marts ses hvert år Søkonger forbitrækkende eller rastende umiddelbart ud for Næsset, ligesom alle de almindelige alkefugle hvert efterår kan ses trækkende i pæne antal. Lokaliteten er efter danske forhold tillige god for Lunde, der er en næsten årlig gæst. Både forår og efterår ses trækkende og rastende spurvefugle på t(ysing Næs. Igen kræves der sydvestlig vind, og her er det specielt de tidlige forårsmåneder, der viser sig at være bedst. Rastende spurvefugle kan dog om efteråret ses i ganske pæne antal på selve Næsset, og den rastende Høgesanger den 28. august 994 bevidner blot, at man bør holde øjne og ører åbne. Jeg håber med nævnte indlæg, at have skærpet interessen for at aflægge Kysing Næs et besøg, når vejr og vind er i det rigtige lune. Efter et par timers morgenobservation er det naturligt, at besøge den nærliggende Norsminde Fjord, der næppe behøver nærmere præsentation, men sorn de senere år desværre besøges af færre og færre ornitologer - forstå det hvem som kan. Ole Gylling-Jørgensen Zo o fogis fr. Kons erv 6Lt or vi.:.l O, K, Lørsen Kristruyvej rt6 8go o Rnnders, Dønnla'r P. fff.t Gail 86 as 67 zo (,( -$

13 Som det blev meddelt i sidste nurnner af Søravnen, har vi p.t. desværre ingen forfatter til " Fra Felten". Derfor udkommer', Fra Felten" ikke i dette nuruner. Det er bestyrelsens opfattelse, at " Fra Felten,' ikke nødvendigvis kun skal være en opremsning al hvad der er set i de sidste tre måneder. men f.eks. et sammendrag af periodens højdepunkter, turreferater m.m. måske kombineret med en orientering om hvad der kan ses i de kommende tre måneder. Det bliver i høj grad den nye forfatter til " Fra Felten", der skal beslutte, hvordan " Fra Felten" skal forme sig i fremtiden. Hvis der er nogen, der har lyst til at skrive artiklen " Fra Felten", bedes de henvende sig til redaktøren af Søravnen eller bestyrelsen. I mellemtiden må vi henvise læserne til nyhedshjemmesideme på internettet (find dem via lokalafdelingens hjemmeside; rwvw.dofaarhus.dk). Der skal her fra bestyrelsen lyde en kraftig opfordring til vore trofaste bidragydere om at fortsætte indrapporteringen af deres aktuelle obs til " Fra Felten", idet vi selvfølgelig håber og tror at det lykkes os at finde en ny skribent inden næste nummer af bladet. Medvenlig hilsen Bestl'relsen/ Arne Bo Larsen

14 l w :.w w #Fr % w ;*d Her kan unge medlemmer komme i kontakt med gamle. Man regnes for "gammel", hvis man har kørekort og bil - eller adgang til at låne en. Ideen er, at de juniormedlemmer, der gerne vil tages med på fugletur sender deres navn og adresse til mig, og så sætter vi den på listen her på Juniorsiden. De "gamle" opfordres til at kontakte juniorerne på listen, når de tager på tur og måske kører forbi i nærheden. Hvis du gerne vil med på listen, så skriv eller ring til mig! Lars P. Johansson Balevej, Ornmestrup 8544 Mørke Tlf.86 )7 78 4l Esben Elmer Mejlbwej Eå Tlf. 86 i Mark Hammond Nørreport 53 8 Århus C Tlf. B6 B B 26 rhndtt(r.\' t(. (.,. i l Fi,o m. )o!cp.,.,l Peter Schmidt Solsortvej i B B3B2 Hinnerup Tlf f\ej\r, V<;\erne Kim Krogh Boje Universitetsparken B st., 35 8 Arhus C Kiro. m. ),<oblqvr fak fil Klta *lotic tekcbnn lcr lcgnlngetno

15 rtordeoz Gå i banken... og kør væk med et hurtigt billån I dag er det både nemt og hurtigt at få et billån i bankm. Som regel er det også den billigste løsning når alle omkoskringer regnes med. Læg vejm forbi Unibank, og kom godt fra start i en ny eller brugt bil. Du kan også regne ud, hvad det koster at låne til en ny eller brugt bil, på

16 Giv en fier til Swarnen.q.tter i år vil vi bede vore medlemmer støtte lokalbladet og lokalafdelingen med et bidrag til trykning af Søravnen, således at vi kan fastholde bladets høje niveau og sidetal. Som det er bekendt er Søravnen den absolut største enkeltpost i vort regnskab, og tegner sig for en meget stor andel af vore totale omkostninger. vi har naturligvis valgt at anvende et prisbilligt, ikke-kommercielt trykkeri, og den billigst mulige udsendelsesform, og vil også fastholde denne fremgangsmåde fremover. Alligevel håber vi du har lysr til ar give er eksrra bidrag til bladet, således at vi kan holde niveauet fremover og samtidig bevare lokalafdelingens økonomi. Ved sidste års indsamling modtog vi ialt 472,5 kr., som Søravnens redaktion og bestyrelsen hermed sender en stor tak for. Det skal understreges, at alle DOF-medlerruner tilknyttet Århus Amt fortsat vil modtage Søravnen gratis. Derfor: Brug vedlagte girokort til at sende os et beløb, som ubeskåret vil blive brugt til udgivelsen af Søravnen. På forhånd tak! Bestyrelsen og Søravnens redaktion

17

18 Referater UdoqSebustur med dof'erne! Af Søravnens udsendte... Liilt løst og fast om hvad man kan oplne på bustur med DOF Århus til både Sønderjyilanit og Vestjylland. Sønderjylland i oktober 2, sort sol tur; 24 deltagere. Vi var ikke nået ret langt ud af motorvejen, før det viste sig at en af turdeltagerne havde glemt sit pas. Nå - men i vore dage med åbne grænser og alt det der, ingen problemer! Det Sønderjyske viste sig på årets tur fra sin milde side, med sol, stille og lunt vejr - tænk at stå ude på digerne i skjorteærmer, mens bramgæs, stære og hjejler i tusindvis fløjter om ørerne på os, flittigt luftet af adskillige vandre- og andre sultne falkearter. Der var noget til alle, og det blev nydt, mens buschaufføren baksermed at vendebussenpå den smallevej. Ved Vidåslusen havde turlederne lovet bjerglærker på diget (der plejer de at være...) og ganske vist. Lækre fugle der pilede rundt mellem græstuerne i strandkanten, indimellem hundeluftere og andet uvidende turistgodtfolk, kunne nydes i scoperne på tæt hold. Videre gik det, med hyppige stop hver gang der blev råbt og skreget bag i bussen om dette og hint (storfalk til højre!, hjejler skråt ligeud! osv.) mod grænseovergangen, hvor turlederen måtte knibe en tåre, i anledning af at han for første gang lovligt kunne krydse den ubevogtede grænseovergang vest for Rudbøl! Saltvandssøen er som altid en oplevelse, således også i år, med sortterner og en bus der sagde mærkelige lyde! Mod solnedgangen sort sol, dvs. manglen på ror,{ugle (sikkert ftedeligt og rart for srærerne) betød at de (stærerne) gik hurtigt til ro. Himlen blev sort - men det var mest fordi solen gik ned. eller også var det det store antal tilrejsende fuglekiggere, der skyggede - en stor turistattraktion dernede! 2. stære i Gudekogene. Vistnok et tilsvarende antal i den anden ende - der hvor vi stod sidste år! Tilbage i hytterne - søndedysk pølsebord og rødvin til alle, velbekomme og mojn! (de siger sgu' mojn om aftenen også!) Søndag morgen oprandt, efter et pungmejseflip ved hytterne (der var flere der fik en ny art der!), på Rømø Sønderstrand - i tåge. Sært som tusindvis af trækkende drosler, lærker (også enkelte hedelærker og andre sære træklyde...) og pibere m.m. i tåge kan tage sig ud på mange måder. Her var der igen bjerglærker l8

19 på forstranden, og så knortegæssene med deres knortesternme!. Og så fik vi også set Stormengene, fugleværnsfondens reservat - man kører da på crossmotorcykler ude i naturen dernede! Lige før afrejse brillerede "superfalkeøje" (var det Stinne?) med at opdage en sortstrubet bynkefugl, en han, på en - eller var det I? km's afstand!. Godt blik for hanner? Og så fik vi også lov at opleve en bus der brød sarrunen. Vestjylland i november 2, 23 deltagere. Ikke desto mindre kunne det lade sig gøre at samle en ny busfuld (dvs. dervar nu en hel del gengangere!) til en ny bustur en måned senere. Endda uden pølsebord! Denne gang stod der, udover Vestjyllands fugleliv, noget så eksotisk som bævere på prograrnmet. Ovre i Klosterheden havde Svend Auken for næsten tre år siden lukket den første bæverfamilie ud, siden er der fulgt flere og de har fået unger, bygget dæmninger, lavet søer, gnavet og fældet træer til den store guldmedalje! - som det er meningen når man er bæver. Alt det så vi (bæver-gnavede bævreasp - bæverasp?) sammen med flotte vandstære langs FtynderÅ, som gjorde det de ikke skulle ifølge bogen; sad tæt sarrunen uden at være synligt ueninge om detl Skovsnepperne blev skræmt op da vi gik forbi! Videre forbi Nissum Fjord og Thorsminde (lommer, sortænder, blå kærhøg, sandløbere, eng- og skærpibere, bjerglærker, og så lige en sortstrubet bynkefugl hun) til Vest Stadil Fjord, hvor den over internettet annoncerede rødhovedet and flot han vist sig så snart vi steg ud afbussen. Den havdevist forelsket sig i to troldænder? Viste sig gjorde også en vandrefalk med bytte og to-tre kærhøge, hvoraf en sad og så ud som ørnl Til gengæld viste gæssene sig ikke denne gang - hvilket turlederen (den ene) næsten var grædefærdig over! Der var dog meget andet godt til bogen, men det må I spørge en af feltbisserne om, jeg gad ikke skrive mere... (denne gang holdt bussen). Tak til alle deltagerne på de to ture. -, -, - Jerchhuhh

20 DOF LANDSLEJR 2 LANGETAND Normalt forbinder man unge mennesker på Langeland med Langelandsfestivalen, men fra den ll.- 7. oktober var det unge fugleinteresserede fra hele landet, der invaderede Allerede inden ankomsten til Tryggelev var det første hit blevet spottet. Ud over Lille Invasionen begyndte ved middagstid lørdag den 3. oktober, da de første sjællændere og jyder ankom til Bagenkop campingplads på Sydlangeland. Campingpladsen skulle være vores hovedkvarter de næste fem dage. Opdelt efter alder og køn blev de 28 unge deltagere i grupper af 3-5 indkvarteret i hytter, der ved første øjekast, og lugt, mindede om noget der ikke havde været brugt i meger lang rid. En kraftig udluftning blev derfor igangsat. Imens var bornholmerne vel ankomne efter den lange rejse fra "stenen", og således var flokken nu næsten fuldtallig, blot manglede Mark og Marie fra Århus amt, som var strandet i Svendborg. Deres tog nåede ikke bussen til Bagenkop. Imidlertid stod der Tryggelev Nor på eftermiddagens program, så de allerede ankomne sadlede op på de lejede cyk-ler - om hvilke der blot var at sige, at de kunne køre - og drog nogle kilometer mod nord til en af Langelands bedste lokaliteter for andefugle. {i'->- - -' : r'-t?^ -:."t 4 "tffi, r5f Korsnæb og Kærnebider, set tidligere på campingpladsen, havde Vicky fra "stenen" nemlig på vejen set en stor flok Hvidsiskener!!!! Efter nærmere eftersøgning viste sig dog, at Vicky, p.g.a. begge arters hvide overgump, havde taget en flok Kvækerfinke for at være Hvidsiskener, så intet nyt kryds på artslisten der. Det kom der til gengæld i Tryggelev Nor, hvor der ud over de gængse andefugle, også blev krydset en sen Tinksmed. På tilbagevejen kunne alle hilse på Mark og Marie, som nu var ankommet og på vej til ligeledes at udforske Tryggelev nor. Mens de fleste var på tur, havde gourmetkokkene, Lis & Kis, tilberedr en spaghetti og kødsovs, som deltagernes ganer sent vil glemme. Ikke en spaghetti blev i overskud. Ovenpå dette luksus måltid blev det konstateret, at artslisten efter l. dag talte 8l arter, også efter en mindre vellykket ugletur. Så med god samvittighed blev Tv-stuen indtaget, hvorfra samtalen i høj grad handlede om denaftenfalk, somdet forlødvar set sætte sig til overnatning ved Dovns xlint - søndagens mål - samme aften, og da vejrudsigten samtidig lovede godt vejr og op til 2 grader, gik alle forventningsfulde til hytteme. Varmt vejr i oktober er imidlertid oftest ensbetydende med tåge, hvilket da ogsåvar, hvad der ventede deltagernes den følgende morgen. Under morgenmaden blev folk orienteret om dagens plan, hvori indgik, at der fra klokken Il-4 skulle tælles trækfugle fra henholdsvis Fakkebjerg og Dovns I(int, som led i et trækfugle-projekr, hvor der også blev talt ved bl.a. Korsør og Stigsnæs på SjæUand og Knudshoved på fyn. Inden da valgte de fleste dog at gå med ringmærkerne rundt på morgentur eller at kratluske lidt i Gulstav mose og i terrænet omkring Dovns Klint, men det uden det store udbytte. Først da tågen så småt lettede og tællingen skulle begynde, kom der gang i fuglene. Nøddekrige, Bjergirisk, Hedelærke, Rød Glente og nogle Hulduer var blandt de mere opsigtsvækkende, men allerstørst opmærksomhed fik en Lærkefalk, som det meste af dagen fouragerede omkring Dovns Klint og lod sig beskue på tæt hold, mens den spiste insekter i luften fra fangerne - flottere kan denne art ikke observeres.

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved vandet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads Valeur

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Ålborg tur-retur 1990

Ålborg tur-retur 1990 Ålborg tur-retur 1990 Af: Jens Lausten Hansen (SCK-Nyt 4/1990). Lille forhistorie: Fem ryttere som ikke kendte hinanden inden de 1000 km. Pause i Vildbjerg. Fra venstre Jens Lausten Hansen, Kurt, Helge

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Nye tal for anskydning af ræve og kortnæbbede gæs

Nye tal for anskydning af ræve og kortnæbbede gæs Nye tal for anskydning af ræve og kortnæbbede gæs Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har i februar og marts 00 undersøgt, hvor store andele af bestandene af ræv og kortnæbbet gås der har hagl i kroppen

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017 Foto: Ole Klottrup Ørnens Dag ved Rands Fjord Søndag den 26. februar kl. 10-14 Vi står klar med teleskoper i og ved tårnet og vil fortælle om ørnenes spændende adfærd og biologi. Reden kan ses fra fugletårnet

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Sådan gik strandjagtsæsonen 2014/15

Sådan gik strandjagtsæsonen 2014/15 Sådan gik strandjagtsæsonen 2014/15 Tekst: Thomas Lindy Nissen Foto: Jan Pedersen m.fl. Forventningens glæde er fabelagtig og selve jagtens udøvelse dyrebar, men også opsummeringen og genfortællingerne

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Efterårstræk på Stevns

Efterårstræk på Stevns Efterårstræk på Stevns Af Tim Andersen De fleste forbinder et efterårstræksted for landfugle med vest- og sydvendte pynter. At det ikke altid behøver at være sådan, er Stevns Klint et eksempel på. Her

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Namibia: Fugleflokken skal passere Sahara-ørkenen. Det har været et usædvanligt tørt år uden megen regn, så vandhullerne er udtørrede. Flokken

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

På træk med ryleflokken

På træk med ryleflokken Cases til de forskellige lande Snak om svære ord undervejs. Namibia: Fugleflokken skal flyve over Sahara-ørkenen. Det har været et meget tørt år uden regn, så der er intet vand i vandhullerne. Flokken

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

I det følgende er samlet de væsentligste erfaringer fra Dyrenes Beskyttelses evaluering.

I det følgende er samlet de væsentligste erfaringer fra Dyrenes Beskyttelses evaluering. Vandfugle om vinteren En række vandfugle overvintrer i Danmark. Det er bla. svaner, gæs, ænder og blishøns. Når sneen falder, og der kommer is langs kysterne, på søerne og åer, tror mange velmenede danskere,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Program November 2015 April 2016

Program November 2015 April 2016 Program November 2015 April 2016 "Formanden har ordet..." Kære naturven, du står nu med foreningens program for vintersæsonen i hånden. Og selv om det er vinter med ikke mange planter i naturen, så går

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år.

Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år. Tårnfalkene 2014 Af Knud Erik Sonne Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år. 15. maj. Middag flakser en fugl rundt på græsset foran huset. En tårnfalk, viser det sig. Undersøger

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Naturhistorisk Forening for Fredericia og omegn

Naturhistorisk Forening for Fredericia og omegn Naturhistorisk Forening for Fredericia og omegn Program Forår - Sommer 2016 Med blandt andet weekendtur til Tåsinge og Langeland hvor de vilde heste trives. Til alle foreningens arrangementer er der tilmeldingsfrist

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Havørne-parret på Tærø 2010.

Havørne-parret på Tærø 2010. Havørne-parret på Tærø 2010. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen Igen i 2010 skete der noget drastisk ved havørnereden i fyrretræet på Skallehoved, idet reden styrtede ned onsdag den 12. maj i en kraftig blæst

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Fugle i naturen 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger, få en flyvende start

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Fugle i Danmark - ved foderbrættet. Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Fugle i Danmark - ved foderbrættet. Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved foderbrættet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads

Læs mere

FAKTA ARK. Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan

FAKTA ARK. Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan FAKTA ARK Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan Lang og farlig rejse Svalerne er indbegrebet af den danske sommer og deres ankomst i april varsler sommerens komme. Før i tiden troede man,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Hønsefugle Fasanfugle 2. Spurvefugle 3. Duer 4. Rovfugle 5. Ugler Fasanfugle Agerhøne Fasan Agerhøne Kendetegn: Hannens vingedækfjer

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012 Fælles info Studerende. Vi har fast studerende fra pædagogseminarierne. Vi syntes man som arbejdsplads har pligt til at deltage i uddannelsen af de kommende personer indenfor ens eget fag! Ud over at have

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere