Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark"

Transkript

1 Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer samt AOFFIDs instilling har været udsendt til høring hos en række biblioteksorganisationer: Bibliotekslederforeningen Centralbibliotekarkollegiet Danmarks Biblioteksforening Danmarks Forskningsbiblioteksforening Danmarks Skolebibliotekarforening (ikke svaret) Forskningsbibliotekernes Chefkollegium (har ikke ønsket at afgive høringssvar) HK (både stat og kommunal) Kommunernes Skolebiblioteksforening (ikke svaret) Herudover blev det besluttet i AOFFID at DanBib opdragsgiverne selv var ansvarlige for at foretage høring i egne rækker. På opfordring fra Biblioteksstyrelsen er der modtaget høringssvar fra: DEF-styregruppen Katalogdataudvalget (KDU) Nationalbibliografisk udvalg (NBU) Biblioteksstyrelsen har desuden afholdt en konference primært for forskningsbibliotekerne på Hotel Munkebjerg i Vejle den 28. og 29. oktober Konferencens titel var Fælleskataloger i fremtiden forskningsbibliotekernes rolle. Jens Thorhauges opsummering af konferencen er vedlagt som bilag og kan læses på Biblioteksstyrelsens hjemmeside (nyheder den 21. november 2002). Uden specifik invitation er der i øvrigt modtaget høringssvar fra: Danmarks Forskningsbiblioteksforenings interessekreds for Fjernlån Det Kongelige Bibliotek Nedenfor følger en opsummering af høringssvarene i forhold til AOFFIDs indstilling afsluttet med en række supplerende kommentarer fra enkelte af høringsparterne. Svarene fremstår som direkte citater. I sagens natur henvises der til de enkelte høringssvar for det fulde indhold af disse. Den fremtidige udvikling bør baseres på de perspektiver som er beskrevet i scenarie 2 med en fortsættelse af den fysiske fælleskatalog Vi kan tilslutte os at der arbejdes videre med modellerne i scenarie 2

2 Bibliotekslederforeningen foreningen enig i at indstillingen fra evaluatorerne betyder, at et eller flere af scenarierne under scenariegruppe 2 bør forfølges. Foreningen ønsker ikke at lægge sig fast på en bestemt metode Danmarks Forskningsbiblioteksforening DF kan derfor anbefale, at der arbejdes videre med en udbygning af den eksisterende fælleskatalog DEF DEF-styregruppen vil gerne fastslå, at den anser bibliotek.dk og DanBib-samarbejdet som meget udmærkede initiativer, og DEF-styregruppen mener også, at det formentlig vil være fornuftigt at fortsætte udviklingen af disse i den nærmeste fremtid. HK (Stat og kommunal) Vi kan tilslutte os at pege på scenarie 2A og 2B sideordnet Interessekredsen er enig i arbejdsgruppens anbefaling af scenarie 2 som udgangspunkt for den videre udvikling. Arbejdsgruppen indstiller, at den fremtidige udvikling bør baseres på de perspektiver, der er beskrevet i scenarie 2 med fortsættelsen af den fysiske fælleskatalog. KDU er enige heri, dog med en mindre tilføjelse. Der er 4 forskellige underscenarier under scenarie 2. Disse er meget fokuseret på at styre lånersamarbejdet. Vi kunne forestille os et scenarie 2E, hvor der arbejdes på muligheden for både at stille bibliografiske forespørgsler til fælleskatalogen og til en klynge af tematiske biblioteker, men også at det ikke er et enten-eller valg i den konkrete situation, dvs. at man skal kunne brede en søgning ud fra den tematiske klynge til fælleskatalogen og omvendt. Fælleskatalogen skal fortsat have faciliteter til understøttelse af fjernlån, men en videre udvikling i lokale systemer af fuld automatisk håndtering af fjernlån skal supporteres dvs. scenarie 2A og 2B sideordnet. Vigtigt at en fælleskatalogfunktion også fortsat understøtter fjernlånsfunktionerne. Vigtigt at der kan kommunikeres mellem de forskellige bibliotekssystemer efter en national standard En yderligere udbygning af brugen af Z39.50 og Danzig-profilen åbner set fra vores synspunkt en længe tiltrængt mulighed for udveksling af oplysninger mellem bibliotekernes udlåns- og fjernlånssystemer Om denne håndtering skal foregå i et centralt system eller mellem de enkelte bibliotekers egne systemer henholdsvis scenarie 2A og 2B - må være op til de tekniske muligheder Interessekredsen er naturligvis også meget interesseret i, at der bliver arbejdet videre med samsøgning og bestilling i international sammenhæng. Den danske Fælleskatalog er vigtig og opfylder en meget stor procent af interurbanlåneønskerne, men den internationale del af arbejdet tager en stor del af arbejdstiden, så en videreudvikling og udbygning af Z39.50 og lignende standarder i international sammenhæng vil være af stor betydning i det daglige arbejde. 2

3 LSF er enig i at fælleskatalogen fortsat skal understøtte fjernlån, men at denne funktion skal udvikles med de nye teknologiske muligheder og standarder, såvel understøttende funktionerne centralt som lokalt. Udvidede bestillingsmuligheder i biblioteker uden for det nordiske område, tilgængelighedsdata, ensartede bestillinger kan nævnes som vigtige elementer heri. Arbejdsgruppen indstiller forsat understøttelse af fjernlån. Dette er vi enige i, uden at vi dog vil kunne vurdere den konkrete anbefaling af scenarierne. Muligheden for vha. f.eks. Z39.50 at kunne etablere virtuelle kataloger støtter KDU stærkt. Der skal være mulighed for anvendelse af Z39.50 til at etablere virtuelle kataloger, og den fysiske fælleskatalog skal være åben overfor samspil med sådanne løsninger, dvs. mulighed for at anvende scenarie 2C. Danmarks Forskningsbiblioteksforening DF kan derfor anbefale, at der arbejdes videre med en udbygning af den eksisterende fælleskatalog, men med alle muligheder åbne for at der også skal udvikles parallelle virtuelle kataloger..ser med interesse frem til at forskellig metoder til web-baserede kataloger bliver afprøvet en fælleskatalog må ikke blokere for at de teknologiske muligheder for automatisk udveksling af data udnyttes og en udvikling af virtuelle fælleskataloger vanskeliggøres. DEF DEF-styregruppen hilser denne anbefaling velkommen, da den tillader DEF at videreføre eksisterende udviklingsplaner. HK (Stat og kommunal) Vi kan tilslutte os at pege på scenarie 2A og 2B sideordnet samt mulighed for at anvende 2C Vi er enige i, at der skal etableres virtuelle kataloger, men dog i den takt og med de ressourcer, hvor det skønnes, at det ikke går ud over økonomien i en udvikling af de nødvendige fælleskatalogfunktioner. Samtidig vil et sammenhængende system af virtuelle kataloger og en fælleskatalog give optimale muligheder for at udvikle nye services. Muligheden for vha. f.eks. Z39.50 at kunne etablere virtuelle kataloger støtter KDU stærkt. Der bør løbende være faglig opmærksomhed på udviklingen inden for søgning via internettet og herunder samtidig søgning i databaser da de tekniske forudsætninger vil kunne ændres over tid. Det bør jævnligt vurderes om en udredning som den nærværende bør gentages. forventer et arbejdsredskab, som kan honorere tidens krav 3

4 Bibliotekslederforeningen anbefale, at arbejdsgruppens forslag om at gentage udredningen med jævne mellemrun følges. Vi mener ikke, det er nok med faglig opmærksomhed omkring udviklingen inden for søgningen på internettet og samtidig søgning i databaser, men at der konkret planlægges, hvilke værktøjer til interoperabilitet man bør indføre. Fælleskatalogen er allerede i dag kun en (ganske vist meget vigtig) del af de informationsressourcer, bibliotekerne stiller til rådighed. Hertil kan nævnes mulighed for sammenhæng med pay-per-view systemer i forbindelse med elektroniske dokumenter. om faglig opmærksomhed på udviklingen indenfor søgning via internettet og herunder samtidig søgning i databaser, da de tekniske forudsætninger vil kunne ændres, er KDU helt enige i. Etablering af en kombineret model (scenarie 2D) som den fælles løsning er ikke relevant, da en bedre aktualitet end nu vil kunne opnås i den fysiske fælleskatalog med forbedrede opdateringsrutiner Arbejdsgruppen mener ikke, at scenarie 2D er relevant som den fælles løsning. Her er KDU ikke helt enige. Arbejdsgruppens argument er primært bundet til fjernlån som indfaldsvinkel. Scenarie 2D har helt klart nogle muligheder i en søge- og betjeningsmæssig sammenhæng. Vi kan godt forestille os den situation, at nogle biblioteker vil give adgang til et virtuelt fælleskatalog omfattende disse biblioteker med lånemuligheder for brugerne, der ikke involverer andre biblioteker end det, der har materialerne. Dette udelukker ikke en fysisk fælleskatalog, der har nogle andre supplerende funktioner i dette system. Vores forestilling om en fremtidig struktur læner sig meget op af scenarie 2D. Der tages skridt til at sikre hurtig og effektiv opdatering af den fysiske fælleskatalog med lokaliseringer og katalogiseringer fra lokalsystemerne ser samtidig gerne at opdatering af fælleskatalogen fra lokalsystemerne intensiveres vigtigt at fælleskatalogens kvalitet sikres ved at alle biblioteker forpligter sig til at sørge for en løbende opdatering af basen. Her vil en automatisk høstning af data gøre fælleskatalogen langt mere fuldstændig og lette bibliotekernes arbejde. Dette er derfor en løsning der bør arbejdes videre med. At indberetningen til fælleskatalogen sker så hurtigt og fuldstændigt som muligt, er af afgørende betydning for den fælles ressourceudnyttelse Vi er enige i, at en hurtig, helst real-time opdatering af fælleskatalogen bør have en meget høj prioritet, da det er forudsætningen for en effektiv fjernlånsfunktion. KDU og Nationalbibliografisk Udvalg KDU vil stærkt støtte ønsket om forbedrede opdateringsrutiner. 4

5 Arbejdet med forbedre dækningen af bibliotekernes registrering af netpublikationer fortsættes vigtigt at netpublikationer fortsat registreres....bør ske en afklaring af bibliotekernes registrering af netpublikationer, både hvad angår registreringsniveau og proces Fælleskatalogen bør være så dækkende som muligt dvs. medtage netpublikationer m.m. i det omfang, det er muligt at vedligeholde oplysningerne omkring deres tilgængelighed. Netpublikationer skal naturligvis indgå i fælleskatalogen, men i denne forbindelse er det nødvendigt at undersøge, hvordan registrering, tilgængelighed og opbevaring kan indgå i kriterier for medtagelse. Katalogdataudvalget Arbejdsgruppen foreslår, at dækningen af bibliotekernes registrering af netpublikationer forbedres. Dette kan KDU klart støtte. Nationalbibliografisk udvalg Netpublikationer bør pligtafleveres og registreres En tættere koordinering af deff.dk og bibliotek.dk med fokusering på målgrupper og genbrug af data og tekniske løsninger bør overvejes. der er behov for en fælleskatalog for hele bibliotekssektoren. Derfor ser foreningen frem til en tættere koordinering mellem deff.dk og bibliotek.dk frugtbart med en tættere koordinering af deff.dk og bibliotek.dk. Dobbelt arbejde bør naturligvis undgås. Med derudover er det vor opfattelse, at de to produkter allerede har så mange fælles brugere, at et entydigt tilbud til slutbrugerne vil opleves som meget bedre service. Vi finder det dog vigtigt, at der er en differentiering, så det klart fremgår, hvilke målgruppe de forskellige portaler retter sig mod. DEF Et væsentligt argument mod den skitserede fulde integration af deff.dk og bibliotek.dk er fleksibiliteten i DEF s udviklingsarbejde. der er behov for en meget fleksibel model for både udvikling og drift. Det er DEFstyregruppens opfattelse, at en fuldstændig integration af deff.dk og bibliotek.dk ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser dette hensyn. Det er et fortsat ønske hos DEF-styregruppen at videreudvikle det strategiske samarbejde med Biblioteksstyrelsen om koordineringen af elektroniske tjenester, og DEF-styregruppen ser gerne, at der etableres et praktisk samarbejde mellem DEF og C omkring koordinering af udviklingsinitiativer. Lederforum for Special og Forskningsbiblioteker Det er naturligvis en af forudsætningerne for, at der skabes økonomi i projektet, at man koordinerer al udvikling af fælles løsninger, uanset målgrupper. Derfor bør pengene til 5

6 udvikling af netpunkt.dk. bibliotek.dk og deff.dk koordineres mest muligt, og der bør være en gennemskuelighed i prissætning for de enkelte projekter, så der er mulighed for en faglig prioritering på et økonomisk velfunderet grundlag. Arbejdsgruppen indstiller til en tættere koordinering af deff.dk og bibliotek.dk med fokusering på målgrupper og genbrug af data og tekniske løsninger. Dette støtter KDU meget. Andre kommentarer Centralbibliotekarkollegiet Rapporten mangler en nærmere beskrivelse af hvilke funktioner og materialeformer et fremtidigt fælleskatalog bør indeholde. Centralbibliotekarerne ønsker en analyse, der tager udgangspunkt i hvilken service, man ønsker at tilbyde biblioteksbrugerne i Danmark. I denne analyse skal der skelnes mellem service til brugere af henholdsvis folke- og forskningsbiblioteker samt ønsker, der vil være fælles for begge brugergrupper, idet centralbibliotekarerne vurderer at det vil være hensigtsmæssigt at bevare dele af den traditionelle arbejdsdeling mellem bibliotekerne, hvor forskningsbibliotekerne fungerer som overbygning på folkebibliotekerne. Endelig ønsker centralbibliotekarerne at gøre opmærksom på sammenhængen mellem en centraliseret løsning og som følge deraf et manglende spillerum til udvikling. Bibliotekerne i Danmark har formået at annektere den nye teknologi, men skal også fremover bruge mange ressourcer på at udvikle især virtuelle tilbud til borgerne. En udvikling der forudsætter en indsigt i teknologiens muligheder, som ikke kan være til stede ved stadig mere centraliserede løsninger. DF den ekspertise der er opbyggget på IT-området i nogle af de største biblioteker bør også indgå i udviklingen af fremtidens netkataloger DF mener, at det nu er nødvendigt at se fremad, og etablere mere tillidsprægede samarbejdsformer mellem de mange aktører indenfor katalogområdet. Det er helt essentielt for at undgå at der opstår flere myter og øget afstand mellem de forskellige interessenter. HK Ønskeligt med mulighed for realtidsopdatering af poster fra egen katalog til fælleskatalogen, dækning med digitale dokumenter, at man hurtigt kan se beholdning og udlånsstatus hos de enkelte biblioteker, mulighed for et mere enkelt søgesprog (uden boolske operatorer). Vores overordnede generelle kommentar vedrørende indstillingen er, at den er et øjebliksbillede uden lidt mere langsigtede visioner. Samtidig har den ikke indtænkt den danske fælleskatalog i et internationalt perspektiv. Vi undrer os over, at arbejdsgruppen så kategorisk har afvist Scenarie 1 som en mulighed. At satse på i det mindste en fælles bibliografisk database med lokale administrative funktioner, mener vi ville være en attraktivt for måske især mindre biblioteker. En forudsætning er, at opdateringsproblematikken i fælleskatalogen løses. Vi er mange biblioteker, som via DEF har fået opgraderet vores biblioteksløsninger, men som må forvente økonomiske problemer, når der i de kommende år skal sikres opgraderinger af systemerne. Her vil den fælles fysiske katalog blive af meget stor betydning. Katalogdataudvalget Opsummerende er KDU stort set enige i arbejdsgruppens indstilling, men vi finder, at den er for snæver i sin stærke fokusering på fjernlån og advarer mod at træffe beslutninger, der lukker 6

7 af for kreative udviklinger i services, der bygger på en udfoldet anvendelse af katalogdata til at forbedre serviceringen af den ikke-professionelle slutbruger. Vi anbefaler, at der i det fremtidige arbejde vælges en bredere indfaldsvinkel end den, der er udstukket for denne arbejdsgruppes arbejde. Efterskrift Det skal afslutningsvis nævnes at Det Kongelige Bibliotek i sit høringssvar giver udtryk for at den tilgrundliggende rapport er delvis irrelevant for forskningsbibliotekerne, idet en række forhold må afklares og belyses nærmere med konsekvenser for fælleskatalogens fortsatte udvikling, førend der kan tages endelig stilling til katalogudviklingen for forskningsbibliotekerne. Biblioteket kan derfor ikke tilslutte sig AOFFIDs indstilling. Danmarks Biblioteksforening anfører i sit høringssvar at man på det foreliggende grundlag ikke er i stand til at tage stilling til arbejdsgruppens indstilling, da de tilgrundliggende analyser ikke tager deres udgangspunkt i brugerbehov. Til gengæld peger foreningen på nogle overordnede principper der bør ligge til grund for en fremtidig løsning. Biblioteksrådet behandlede på sit møde den 20. november også spørgsmålet om fælleskatalogen. Her blev der blandt andet rejst kritik af Cs praksis. Der ønskes gennemsigtighed i økonomien og indflydelse på udviklingen. Kritikpunkterne omkring C gik igen i en række af høringssvarene. 7

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-38-4 Layout: Brandstifter

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere